+ iMeds.pl

Ceftazidime kabi 500 mgUlotka Ceftazidime kabi

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ceftazidime Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Kabi, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Ceftazydym (Ceftazidimum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ceftazidime Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftazidime Kabi

3.    Jak stosować Ceftazidime Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ceftazidime Kabi

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST CEFTAZIDIME KABI IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ceftazidime Kabi jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci (w tym u noworodków). Działa on bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków zwanych cefalosporynami.

Ceftazidime Kabi stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych:

•    dolnych dróg oddechowych, w tym płuc

•    płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą

•    mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

•    ucha

•    dróg moczowych

•    skóry i tkanek miękkich

•    brzucha i powłok    brzusznych (zapalenie otrzewnej)

•    kości i stawów.

Ceftazidime Kabi można również stosować:

•    w zapobieganiu zakażeniom podczas przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego u mężczyzn

•    w leczeniu pacjentów z małą liczbą białych krwinek (neutropenia), mających gorączkę z powodu zakażenia bakteiyjnego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CEFTAZIDIME KABI

Kiedy nie podawać pacjentowi leku Ceftazidime Kabi

   Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na ceftazydym lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy), ponieważ pacjent może być również uczulony na Ceftazidime Kabi.

>    Jeśli pacjent przypuszcza, że dotyczą go opisane powyżej okoliczności, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego, przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ceftazidime Kabi. Nie podawać pacjentowi leku Ceftazidime Kabi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ceftazidime Kabi

Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Ceftazidime Kabi u pacjenta nie występują szczególne objawy, takie jak reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka. Zmniejszy to ryzyko możliwych problemów. Patrz ('Dolegliwości na które należy zwrócić uwagę') w punkcie 4. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja alergiczna na inne antybiotyki, może on być uczulony również na Ceftazidime Kabi.

Badania krwi i moczu

Ceftazidime Kabi może zmieniać wyniki badania zawartości (stężenia) cukru w moczu oraz badań krwi, znanych jako test Coombs'a. Jeśli pacjent ma mieć wykonywane takie badania:

>    Należy poinformować osobę pobierającą próbki, że pacjent przyjmował Ceftazidime Kabi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Ceftazidime Kabi bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, jeśli przyjmuje także:

•    antybiotyk zwany chloramfenikolem

•    antybiotyk z grupy zwanej aminoglikozydami, tj. gentamycynę, tobramycynę

•    tabletki moczopędne zawierające furosemid

>    Jeśli opisane powyżej okoliczności dotyczą pacjenta, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę

•    Jeśli pacjentka karmi piersią

powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego przed przyjęciem leku Ceftazidime Kabi.

Lekarz prowadzący oceni, czy wynikające z przyjmowania leku Ceftazidime Kabi podczas ciąży i karmienia piersią korzyści dla pacjentki przeważają zagrożenia dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ceftazidime Kabi może powodować działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak zawroty głowy. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że ma pewność, że nie wystąpiły u niego te działania niepożądane.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ceftazidime Kabi

Ceftazidime Kabi, 500 mg zawiera 26 mg (1,1 mmol) sodu.

Ceftazidime Kabi, 1000 mg zawiera 52 mg (2,3 mmol) sodu.

Należy wziąć to pod uwagę, u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ CEFTAZIDIME KABI

Ceftazidime Kabi jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany w kroplówce (infuzja dożylna) lub jako wstrzyknięcie bezpośrednio do żyły lub wstrzyknięcie domięśniowe.

Ceftazidime Kabi przygotowuje lekarz, farmaceuta lub pielęgniarkę z użyciem wody do wstrzykiwali lub innego odpowiedniego płynu infuzyjnego.

Zwykle stosowana dawka

Lekarz prowadzący zdecyduje o odpowiedniej dla pacjenta dawce leku Ceftazidime Kabi, biorąc pod uwagę ciężkość i rodzaj zakażenia, przyjmowanie przez pacjenta jakichkolwiek innych antybiotyków, jego masę ciała, wiek oraz prawidłowość pracy nerek.

Noworodki i niemowlęta (w wieku 0-2 miesięcy)

Na każdy 1 kg masy ciała niemowlęcia, podaje się w ciągu doby od 25 do 60 mg leku Ceftazidime Kabi w dwóch dawkach podzielonych.

Niemowlęta (w wieku powyżej 2 miesięcy) i dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Na każdy kg masy ciała niemowlęcia lub dziecka podaje się w ciągu doby od 100 do 150 mg leku

Ceftazidime Kabi w trzech dawkach podzielonych. Maksymalnie 6 g na dobę .

Dorośli i młodzież o masie ciała 40 kg lub więcej

Od 1 g do 2 g leku Ceftazidime Kabi trzy razy na dobę. Maksymalnie 9 g na dobę.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Dawka dobowa zazwyczaj nie powinna być większa niż 3 g na dobę, szczególnie u pacjentów w wieku powyżej 80 lat.

Pacjenci z chorymi nerkami

Pacjent może otrzymać dawkę inną niż zwykle stosowana. Lekarz lub pielęgniarka zdecyduje jaką dawkę leku Ceftazidime Kabi, w zależności o ciężkości choroby nerek, należy podać pacjentowi. Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta i może zlecić wykonywanie u pacjenta częstszych badań czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceftazidime Kabi

W razie przypadkowego zastosowania większej dawki leku Ceftazidime Kabi, niż została przepisana: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie dawki leku Ceftazidime Kabi

Jeśli pacjent nie przyjmie wstrzyknięcia, należy podać je najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak miałoby to nastąpić w czasie bliskim podania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy przyjmować podwojonej dawki (dwa wstrzyknięcia w tym samym czasie) w celu uzupełnienia opuszczonej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ceftazidime Kabi

Nie należy zaprzestawać przyjmowania dawek Ceftazidime Kabi bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zapytać lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ceftazidime Kabi może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę

Opisane niżej ciężkie objawy niepożądane wystąpiły u małej liczby osób, ale ich dokładna częstość jest nie znana:

•    Ciężka reakcja alergiczna. Objawami są: wypukła, swędząca wysypka, obrzęk, czasami twarzy lub ust, któiy może spowodować trudności w oddychaniu.

•    Wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi.

3


1/0] X6''00i -002 'iU.'-002 . PT/t 1/01 <S(r'001 -IHO/m/OO.i/G

   Rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry. (Może być objawem zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka).

   Zaburzenia układu nerwowego: drżenia, drgawki i czasami śpiączka. Zaburzenia te występowały u pacjentów, którym podano zbyt duże dawki, szczególnie u pacjentów z chorymi nerkami.

>    Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

•    biegunka

•    obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły

•    czerwona wypukła wsypka na skórze, która może    swędzieć

•    ból, pieczenie, obrzęk lub stan zapalny w miejscu    wstrzyknięcia.

>    Jeśli którykolwiek z powyższych objawów niepokoi pacjenta, powinien powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu.

Częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zwiększenie liczby jednego rodzaju białych krwinek (eozynofilia)

•    zwiększenie liczby płytek krwi, które biorą udział w procesie krzepnięcia krwi

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

•    zapalenie jelit, które może powodować    ból lub    biegunkę, mogącą zawierać krew

•    pleśniawki - zakażenia grzybicze jamy    ustnej lub pochwy

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    ból brzucha

•    nudności lub wymioty

•    gorączka i dreszcze.

>    Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu, jeśli u pacjenta wystąpił którykolwiek z powyższych objawów.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zmniejszenie liczby krwinek białych

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi)

•    zwiększenie stężenia mocznika, azotu mocznikowego lub kreatyniny w surowicy krwi.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane, które wystąpiły u małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana:

•    zapalenie lub niewydolność nerek

•    mrowienie

•    nieprzyjemny smak w ustach

•    zażółcenie białkówek oczu i skóry.

Inne działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    krwinki czerwone rozpadają się zbyt szybko

•    zwiększenie liczby jednego rodzaju krwinek białych we krwi

•    znacznego stopnia zmniejszenie liczby krwinek białych.

4


i’ 1711/0186/001-0O2/IB/OO2 - l’ l /11/0186/001 -002/IB/00.VO

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane

>    Należy powiadomić lekarza prowadzącego lub farmaceutę, jeśli nasili się którykolwiek

z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ CEFTAZIDIME KABI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ceftazidime Kabi po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.

Roztwór otrzymany po rozpuszczeniu leku Ceftazidime Kabi należy zużyć w ciągu 6 godzin jeśli przechowywany w temperaturze 25°C lub w ciągu 12 godzin jeśli przechowywany w temperaturze 5°C.

Nie stosować roztworu, jeśli widoczne jest zmętnienie; roztwór powinien być całkowicie przezroczysty. Nieużytą część roztworu należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Ceftazidime Kabi

Ceftazidime Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Substancją czynną leku jest ceftazydym (500 mg) w postaci ceftazydymu pięciowodnego z sodu węglanem do wstrzykiwań.

Ceftazidime Kabi, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Substancją czynną leku jest ceftazydym (1000 mg) w postaci ceftazydymu pięciowodnego z sodu węglanem do wstrzykiwań.

Zawartość sodu w leku wynosi 26 mg sodu w dawce 500 mg ceftazydymu i 52 mg sodu w dawce 1,0 g ceftazydymu. Należy uwzględnić tę informację u pacjentów na diecie z ograniczoną podażą sodu. Wszystkie proszki zawierają bezwodny węglan sodu.

Jak wygląda Ceftazidime Kabi i co zawiera opakowanie

Ceftazidime Kabi jest proszkiem, który zwykle miesza się z wodą do wstrzykiwań w celu przygotowania przejrzystego roztworu do wstrzykiwań. Przygotowany roztwór leku Ceftazidime Kabi lekarz może połączyć z innym odpowiednim płynem do infuzji. Roztwory mogą mieć kolor od bursztynowego do jasnożółtego.

W jednym opakowaniu leku Ceftazidime Kabi, 500 mg, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, znajduje się 1 lub 10 szklanych fiolek z proszkiem, zamkniętych korkiem z gumy z aluminiowym uszczelnieniem i plastikową nakładką typu „flip off’.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

1* 1711/0186/001 -002 Ili.-OOZ . P1711/0180/001 -002/lBA)03/(i    <

Wytwórca

Labesfal - Laboratorios Almiro, S.A.

Lagedo, 3463-157 Santiago de Besteiros Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Lnjektionslösung Ceftazidim Kabi 1 g Pidver zur Herstellung einer Lnjektionslösung

Belgia

Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie

Dania

Ceftazidim Fresenius Kabi

Estonia

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg

Finladia

Ceftazidim Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten

Grecja

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, okövij yta sveoipo Siakopa

Holandia

Ceftazidim Kabi 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie Ceftazidim Kabi 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie

Litwa

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg

Luksemburg

Ceftazidim Kabi 0,5 g Pidver zur Hersellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 1 g Pidver zur Hersellung einer Lnjektionslösung

Łotwa

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg

Niemcy

Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidim Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Nonvegia

Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mgpulver til injeksjonsvceske, opplosning Ceftazidim Fresenius Kabi 1 gpulver til injeksjonsvceske, opplosning

Polska

Ceftazidime Kabi

Portugalia

Ceftazidime Kabi

Republika

Czeska

Ceftazidime Kabi 500 mg Ceftazidime Kabi 1 g

N /i 1/0 186/001-002-0

\mm. pi /i i/oiswooMKü/iB/oo.vu p.

Słowacja

Ceftazidime Kabi 500 mg

Ceftazidime Kabi 1 g

Słowenia

Ceftazidim Fresenius 1000 mg prasekza pripravo injekcij ali infuzij

Węgry

Ceftazidim Kabi 1 g

Wielka

Ceftazidime 0,5 g

Brytania

Ceftazidime 1 g


Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Lek do jednorazowego użycia. Należy wyrzucić niezużytą część roztworu.

Przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Podanie dożylne - wstrzyknięcie

W celu podania krótkiej infuzji dożylnej należy rozpuścić ceftazydym w wodzie do wstrzykiwań (wg poniższej tabeli). Roztwór należy wstrzykiwać powoli w ciągu 5 minut, bezpośrednio do żyły lub przez rurkę zestawu do infuzji dożylnych.

Podanie domięśniowe

Ceftazydym należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań lub 10 mg/ml (1%) roztworze do wstrzykiwań chlorowodorku lidokainy, w sposób wskazany w tabeli poniżej. Przed podaniem ceftazydymu z lidokainą należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowania lidokainy.

Podanie dożylne - infazja (patrzpunkt 3)

Do infuzji dożylnej, należy rozpuścić 2000 mg proszku w 10 ml wody do wstrzykiwań (przygotowanie wstrzyknięcia) lub w 50 ml wody do wstrzykiwań (przygotowanie infuzji dożylnej) lub w innym zgodnym roztworze podawanym dożylnie. Alternatywnie, należy rozpuścić 500 mg lub 1000 mg proszku i dodać odpowiednią ilość powstałego roztworu do pojemnika infuzyjnego z jednym z wykazujących zgodność roztworów stosowanych dożylnie. Infuzję dożylną należy podawać w czasie 15 do 30 minut. Krótkie infuzje dożylne przez zestaw typu Y można podawać razem z jednym ze zgodnych roztworów. Jednakże, w trakcie podawania roztworu zawierającego ceftazydym, należy przerwać podawanie innych roztworów.

Ciśnienie w opakowaniach leku Ceftazidime Kabi każdej wielkości jest mniejsze od atmosferycznego. Podczas rozpuszczania proszku ciśnienie zwiększa się wskutek uwalniania dwutlenku węgla. Można zignorować małe pęcherzyki dwutlenku węgla znajdujące się w przygotowanym roztworze.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Należy zapoznać się z tabelą dodawanych objętości i uzyskiwanych stężeń, co może być przydatne, gdy potrzebne są dawki częściowe.

7


711/0fK6''001 -ÜO'MB/002 . !>T/I!/(ll,SW0!)l-002/lli/00.Vii

Wielkość opakowania

Objętość rozpuszczalnika do dodania (ml)

Przybliżone

stężenie

ceftazydymu

(mg/ml)

500 mg proszek o

o sporządzania roztworu do wstrzykiwań

500 mg

wstrzyknięcie domięśniowe

1,5 ml

260

wstrzyknięcie dożylne

5 ml

90

1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 g

wstrzyknięcie domięśniowe

3 ml

260

wstrzyknięcie dożylne

10 ml

90

2 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2g

wstrzyknięcie dożylne

10 ml

170

infuzja dożylna

50 ml*

40


* Uwaga. Dodawać należy dwustopniowo

Przygotowanie roztworów ceftazydymu do podawania dzieciom Dawkowanie: 25 do 60 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych

500 mg do wstrzykiwań (450 mg w 5 ml) i 1000 mg do wstrzykiwań (900 mg w 10 ml)

2 dawki na dobę

objętość pojedynczej dawki

Masa ciała fkgl

25 mg

60 mg

3

0,45 ml

1,00 ml

4

0,55 ml

1,30 ml

5

0,70 ml

1,65 ml

6

0,85 ml

2,00 ml

2000 mg do wstrzykiwań iv. (1700 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki objętość poje<

na dobę ynczej dawki

25 mg

60 mg

3

0,25 ml

0,55 ml

4

0,30 ml

0,70 ml

5

0,40 ml

0,85 ml

6

0,50 ml

1,00 ml

Dawkowanie: 30 do 100 mg/kg mc./dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych

500 mg do wstrzykiwań (450 mg w 5 ml) i 1000 mg do wstrzykiwań (900 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

3 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

30 mg

100 mg

30 mg

100 mg

10

1,65 ml

5,55 ml

1,10 ml

3,70 ml

20

3,30 ml

11,10 ml

2,20 ml

7,40 ml

30

5,00 ml

16,65 ml

3,30 ml

11,10 ml

40

6,65 ml

22,20 ml

4,40 ml

14,80 ml

50

8,30 ml

27,75 ml

5,55 ml

18,50 ml

60

10,00 ml

33,30 ml

6,65 ml

22,20 ml

8


l’T/1 i/f) i 86'0D]    . PT'] 1/(1] SWOI) MH):>/]| j/WPi/ii

2000 mg do wstrzykiwań iv. (1700 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

3 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

30 mg

100 mg

30 mg

100 mg

10

0,90 ml

2,95 ml

0,55 ml

1,95 ml

20

1,80 ml

5,90 ml

1,15 ml

3,90 ml

30

2,70 ml

8,85 ml

1,75 ml

5,90 ml

40

3,60 ml

11,75 ml

2,35 ml

7,85 ml

50

4,45 ml

14,70 ml

2,95 ml

9,80 ml

60

5,30 ml

17,65 ml

3,50 mł

11,75 ml


Zgodne roztwory do podawania dożylnego

W celu otrzymania roztworu ceftazydymu o stężeniu pomiędzy 40 mg/ml a 260 mg/ml, Ceftazidime Kabi można zmieszać z popularnie stosowanymi roztworami do infuzji:

•    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu (fizjologiczny roztwór soli),

•    roztwór Ringera z mleczanami,

•    10 mg/ml (10%) roztwór glukozy.

W celu przygotowania roztworu do wstrzykiwali domięśniowych, Ceftazidime Kabi można także rozpuścić w 1 mg/ml (1%) roztworze lidokainy.

W czasie rozpuszczania się ceftazydymu uwalnia się dwutlenek węgla, co powoduje nadciśnienie.

W celu ułatwienia przygotowania leku do użycia, zaleca się zastosowanie następujących technik.

Instrukcja rozpuszczania:

500 mg imJiv. oraz 1000 mg im./iv.

Sporządzanie roztworu do szybkiego wstrzyknięcia

1.    Przebić igłą korek i wstrzyknąć do fiolki zalecaną objętość rozpuszczalnika. Podciśnienie wewnątrz fiolki może ułatwić wniknięcie rozpuszczalnika. Wycofać igłę ze strzykawką.

2.    Potrząsać aż do rozpuszczenia: uwalnia się dwutlenek węgla i w ciągu 1 do 2 minut uzyskuje się klarowny roztwór.

3.    Odwrócić fiolkę. Utrzymując tłok strzykawki w pozycji w pełni wciśniętej, przebić igłą korek fiolki i pobrać całą objętość roztworu do strzykawki (podwyższone ciśnienie w fiolce ułatwi tę czynność). Igłę należy utrzymać wewnątrz roztworu, aby uniknąć zassania powietrza. Roztwór pobrany do strzykawki może zawierać małe pęcherzyki dwutlenku węgla.

Te roztwory można podać bezpośrednio do żyły lub do zestawu do infuzji dożylnych, jeśli pacjent otrzymuje płyny dożylnie. Ceftazydym wykazuje zgodność z najczęściej używanymi płynami dożylnymi.

UWAGA: w celu zapewnienia jałowości leku ważne jest, aby nie wkłuwać igły odbarczającej przez korek opakowania przed całkowitym rozpuszczeniem leku.

Do jednorazowego użycia.

Przygotowany roztwór wykazuje chemiczną i fizyczną stabilność przez 6 godzin w temperaturze 25°C i przez 12 godzin w temperaturze 5°C po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwali, 1 % roztworze lidokainy, 0,9% roztworze chlorku sodu, roztworze Ringera z mleczanami i 10% roztworze glukozy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast.

Niewykorzystany lek lub zużyte materiały należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Roztwór należy przygotowywać w warunkach aseptycznych.

9


!’ 1/1!/() ISń/OO l IH/002 . P 1711/018(V()(H-(Ki2/IH/i)<l3/0

Roztwór należy przed zastosowaniem obejrzeć, czy nie zawiera widocznych stałych cząstek i przebarwień.

Roztwór można użyć tylko, jeśli jest przezroczysty, bez widocznych cząsteczek.

Zabarwienie roztworu od jasnożółtego do bursztynowego zależy od stężenia, rodzaju rozpuszczalnika i warunków przechowywania. Jeśli spełnione są zalecane warunki, zmienność zabarwienia roztworu nie wpływa niekorzystnie na skuteczność działania leku.

10


P I /! 1/0186/001 -002/ ¡10002 . P i 0 1/0186/001 -002/lB/00,Vii

Ceftazidime Kabi

Charakterystyka Ceftazidime kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ceftazidime Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 500 mg ceftazydymu (Ceftazidimum), (w postaci ceftazydymu pięciowodnego z sodu węglanem do wstrzykiwań).

Jedna dawka produktu leczniczego zawiera 1,1 mmol (26 mg) sodu.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Proszek o barwie białej do jasnożółtej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ceftazydym jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i u dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia).

•    Szpitalne zapalenia płuc.

•    Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą.

•    Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

•    Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.

•    Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

•    Powikłane zakażenia dróg moczowych.

•    Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

•    Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne.

•    Zakażenia kości i stawów.

•    Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, której związek z którymkolwiek z wymienionych wyżej zakażeń jest stwierdzony lub prawdopodobny.

Ceftazydym można stosować w leczeniu pacjentów z neutropeniąi gorączką, przypuszczalnie wywołaną zakażeniem bakteryjnym.

Ceftazydym można stosować w okołooperacyjnej profilaktyce zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP, ang. trans-urethral resection of the prostatę).

Wybierając ceftazydym należy wziąć pod uwagę spektrum jego działania przeciwbakteryjnego, obejmujące głównie tlenowe bakterie Gram-ujemne (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Ceftazydym należy stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi zawsze, gdy tylko rodzaj bakterii wywołujących zakażenie mógłby wykraczać poza zakres działania ceftazydymu.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tabela 1. Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Podawanie przerywane

Zakażenie

Podawana dawka

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

100 do 150 mg/kg mc./dobę co 8 godzin do 9 g na dobę1

Gorączka neutropeniczna

2 g co 8 godzin

Szpitalne zapalenia płuc

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

1-2 g co 8 godzin

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

Powikłane zakażenia dróg moczowych

1-2 g co 8 lub 12 godzin

Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP)

1 g podczas wprowadzenia do znieczulenia i druga dawka podczas wyjmowania cewnika

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

1 g do 2 g co 8 godzin

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Ciągła infnzja

Zakażenia

Podawana dawka

Gorączka neutropeniczna

Wysycająca dawka 2 g, a następnie ciągła infuzja 4 do 6 g w ciągu każdych 24 godzin1

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

1U dorosłych z prawidłową czynnością nerek stosowano 9 g/dobę bez wystąpienia działań niepożądanych.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1.

2


l’T/1!/()!X<S.'00I/IB/002 . i’ 1711/01 X(y(10!/1B/003/U

Niemowlęta w wieku >2 miesięcy i dzieci <40 kg

Zakażenie

Dawka zazwyczaj stosowana

Podawanie przerywane

Powikłane zakażenia dróg moczowych

100 do 150 mg/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g/dobę

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Neutropenia u dzieci

150 mg/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g/dobę

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

100 do 150 mg/kg m.c./dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g/dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

Ciągła infnzja

Gorączka neutropeniczna

Dawka nasycająca 60 do 100 mg/kg mc. a następnie ciągła infuzja 100 do 200 mg/kg mc./dobę, nie więcej niż 6 g/dobę

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD


Noworodki i niemowlęta w wieku <2 miesięcy

Zakażenie

Dawka zazwycza j stosowana

Podawanie przerywam

Większość zakażeń

25 do 60 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach1

1 U noworodków w wieku 0-2 miesięcy, okres półtrwania ceftazydymu w surowicy może być trzy-do czterokrotnie dłuższy niż u dorosłych.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1.


> [VI 1/OiSň/OOI/IBAIO? , I’ i71 I/O! X6/(K)l/!IS/0()3/(>


3


Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Cefitazidime Kabi podawanego w ciągłej infuzji noworodkom i niemowlętom w wieku <2 miesięcy nie zostały ustalone.

Pacjenci w podeszłym wieku

Z powodu związanego z wiekiem, zmniejszonego klirensu ceftazydymu u pacjentów w podeszłym wieku, dobowa dawka u pacjentów w wieku powyżej 80 lat nie powinna zazwyczaj przekraczać 3 g.

Zaburzenia czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na potrzebę zmiany dawek w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Brak danych z badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 5.2). Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa i skuteczności.

Zaburzenia czynności nerek

Ceftazydym jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę (patrz także punkt 4.4).

Należy podać początkową dawkę wysycającą 1 g ceftazydymu. Dawki podtrzymujące należy ustalić na podstawie klirensu kreatyniny.

Tabela 3. Zalecane dawki podtrzymujące produktu leczniczego Ceftazidime Kabi w niewydolności nerek - krótkotrwała infuzia

Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Klirens kreatyniny (ml/min)

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy j.unoI/1 (mg/dl)

Zalecana dawka jednorazowa produktu leczniczego Ceftazidime Kabi (g)

Przerwa między dawkami (w godzinach)

50-31

150-200 (1,7-2,3)

1,0

12

30-16

200-350 (2,3-4,0)

1,0

24

15-6

350-500 (4,0-5,6)

0,5

24

<5

>500

(>5,6)

0,5

48

U pacjentów z niewydolnością nerek i z ciężkimi zakażeniami, należy zwiększyć pojedynczą dawkę leku o 50% lub zwiększyć częstość dawkowania.

U dzieci klirens kreatyniny należy obliczać z uwzględnieniem powierzchni ciała lub beztłuszczowej masy ciała.

Dzieci o masie ciała <40 kg

Klirens kreatyniny (ml/min)**

Stężenie kreatyniny w surowicy* jiinol/1 (mg/dl)

Zalecana dawka jednorazowa (mg/kg mc.)

Przerwa między dawkami (w godzinach)

50-31

150-200 (1,7-2,3)

25

12

30-16

200-350 (2,3-4,0)

25

24

15-6

350-500 (4,0-5,6)

12,5

24

<5

>500

(>5,6)

12,5

48

* Wartości stężenia kreatyniny w surowicy są wartościami wskaźnikowymi, które mogą nie wskazywać tego samego stopnia zmniejszenia czynności nerek u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek ** Oszacowany na podstawie powierzchni ciała lub zmierzony.

Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Tabela 4. Zalecane dawki podtrzymujące produktu leczniczego Ceftazidime Kabi w zaburzeniach czynności nerek - ciągła infuzia

Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Klirens kreatyniny (ml/min)

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy pmol/1 (mg/dl)

Częstość dawkowania (w godzinach)

50-31

150-200 (1,7-2,3)

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g do 3 g na 24 godziny

30-16

200-350

Dawka nasycająca 2 g,

(2,3-4,0)

a następnie 1 g na 24 godziny

<15

>350

(>4,0)

Nieokreślona

Należy zachować staranność w dobieraniu dawek. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Dzieci o masie <40 kg

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Ceftazidime Kabi podawanego w ciągłej infuzji u dzieci z niewydolnością nerek, o masie ciała <40 kg, nie zostały określone. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Jeśli u dzieci z niewydolnością nerek stosuje się ciągłą infuzję, klirens kreatyniny należy obliczać uwzględniając powierzchnię ciała lub beztłuszczową masę ciała.

Hemodializa

Okres półtrwania ceftazydymu w surowicy podczas hemodializy wynosi od 3 do 5 godzin.

Po zakończeniu każdej hemodializy zaleca się podanie dawki podtrzymującej ceftazydymu według poniższej tabeli.

Ceftazydym można stosować w dializach otrzewnowych i w ciągłych ambulatoryjnych dializach otrzewnowych (CAPD).

Oprócz podawania ceftazydymu dożylnie można go podawać również w płynie dializacyjnym (zwykle 125 do 250 mg na 2 litry płynu do dializy).

Pacjentom z niewydolnością nerek poddawanym ciągłej tętniczo-żylnej hemodializie łub wysoko przepływowej hemofiltracji w oddziałach intensywnej terapii: 1 g na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów poddawanych nisko przepływowej hemofdtracji dawkowanie jest takie, jak zalecane w zaburzeniach czynności nerek.

U pacjentów poddawanych żylno-żylnej hemofiltracji i żylno-żylnej hemodializie należy podawać dawki zgodnie zaleceniami zamieszczonymi w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zalecane dawki w ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji

Resztkowa czynność nerek (klirens kreatyniny w ml/min)

Dawka podtrzymująca (mg) w zależności od szybkości ultrafiltracji (ml/min)1

5

16,7

33,3

50

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

1 Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin.

Tabela 6. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemodializy

Resztkowa czynność nerek (klirens kreatyniny w ml/min)

Dawka podtrzymująca (mg) w zależności od szybkości wprowadzanego

dializatu1

1,0 litr/godzinę

2,0 litry/godzinę

Szybkość ultrafiltracji (litry/godzinę)

Szybkość u

trafiltracji (litry/godzinę)

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1000

15

500

750

750

750

750

1000

20

750

750

1000

750

750

1000

’Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin.

Sposób podawania

Ceftazidime Kabi należy podawać dożylnie we wstrzyknięciach albo w infuzjach lub głęboko domięśniowo. Zalecanymi miejscami podania domięśniowego są: górny, zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego większego lub boczna część uda. Roztwory Ceftazidime Kabi można podawać bezpośrednio do żyły lub do zestawu do infuzji, jeżeli pacjent otrzymuje płyny dożylnie.

Podstawową zalecaną drogą podania jest pojedyncze wstrzyknięcie dożylne lub ciągła infuzja dożylna. Podanie domięśniowe powinno być rozważane jedynie, gdy dożylne podanie nie jest możliwe lub jest mniej właściwe dla pacjenta.

6


P171    . IM7II 01X6/()!)l/HVmiV!i

Dawka zależy od ciężkości, wrażliwości, miejsca i rodzaju zakażenia oraz od wieku i czynności nerek pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ceftazydym lub na inne antybiotyki cefalosporynowe lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu.

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) w wywiadzie na inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, notowano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości, sporadycznie śmiertelnych. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, konieczne jest natychmiastowe zakończenie leczenia ceftazydymem i wdrożenie odpowiedniego postępowania ratunkowego.

Przed wdrożeniem leczenia należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący nadwrażliwości na ceftazydym, na inne cefalosporyny lub na inny rodzaj leków beta-laktamowych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania ceftazydymu pacjentom, u których wystąpiły reakcje alergiczne na inne beta-laktamy.

Ceftazydym ma ograniczone spectrum działania przeciwbakteryjnego. Nie jest przydatny do stosowania jako jedyny lek w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń, chyba że wcześniej określono patogen i wiadomo, że jest on wrażliwy lub że podejrzewa się, że najbardziej prawdopodobne bakterie będą reagować na leczenie ceftazydymem. Dotyczy to szczególnie ustalania sposobu leczenia pacjentów z bakteriemią, a także leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz zakażeń kości i stawów. Ponadto ceftazydym jest wrażliwy na hydrolizę przez niektóre z beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum (ESBL). Dlatego też wybierając ceftazydym do leczenia, należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące częstości występowania bakterii wytwarzających ESBL.

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym ceftazydymu, opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita oraz rzekomobłoniastego zapalenia jelit, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania ceftazydymu (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia ceftazydymem i zastosowanie leczenie przeciw Clostridium difficile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit.

Stosowanie dużych dawek cefalosporyn jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi, takimi jak antybiotyki aminoglikozydowe lub silnie działające leki moczopędne (np. furosemid), może niekorzystnie wpływać na czynność nerek.

Ceftazydym jest wydalany przez nerki, dlatego też jego dawkę należy zmniejszyć proporcjonalnie do stopnia niewydolności nerek. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność należy ściśle monitorować u pacjentów z niewydolnością nerek. Donoszono o występowaniu objawów neurologicznych u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejszono dawki (patrz punkty 4.2, 4.7 i 4.8).

Długotrwałe stosowanie może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów (np. enterokoki, grzyby) i może być konieczne przerwanie kuracji i podjęcie stosownych działań. Istotne jest powtarzanie oceny stanu klinicznego pacjenta.

Ceftazydym nie wpływa na wynik testów enzymatycznych wykrywających cukier w moczu, ale mogą wystąpić niewielkie zmiany (fałszywie dodatnie) wyników testów z zastosowaniem metod opartych na redukcji miedzi (Benedicta, Fehlinga, Clinitest).

Ceftazydym nie wpływa na wynik alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę.

U około 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombs'a może zaburzać wynik próby zgodności (czyli próby krzyżowej) krwi.

Ważne informacje dotyczące jednego ze składników produktu leczniczego Ceftazidime Kabi:

Ceftazidime Kabi, 500 mg, zawiera 26 mg sodu w jednej fiolce.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji prowadzono tylko z probenecydem i z furosemidem.

Stosowanie w dużych dawkach, jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi, może niekorzystnie wpływać na czynność nerek (patrz punkt 4.4).

Chloramfenikol jest in vitro antagonistą ceftazydymu i innych cefalosporyn. Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane, ale jeśli zamierza się podawać chloramfenikol w skojarzeniu z ceftazydymem, należy wziąć pod uwagę możliwość działania antagonistycznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania ceftazydymu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Ceftazidime Kabi można stosować u kobiet ciężarnych jedynie wtedy, gdy korzyść przeważa ryzyko. Karmienie piersią

Ceftazydym przenika w niewielkich ilościach do pokarmu kobiecego, ale podczas podawania ceftazydymu w dawkach terapeutycznych nie jest spodziewany jego wpływ na karmione piersią niemowlę. Ceftazydym można stosować podczas kamienia piersią.

Płodność

Brak danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy), mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi reakcjami niepożądanymi są eozynofilia, trombocytowa zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył związane z podawaniem dożylnym, biegunka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka grudkowo-plamista lub pokrzywkowa, ból i (lub) zapalenie po podaniu domięśniowym oraz dodatni wynik testu Coombs'a.

8


pr/n/ohS'v'ooi/iii/o.'L’. imvi im^moi/nvooMi

Dane ze sponsorowanych i niesponsorowanych badań klinicznych zostały użyte w celu określenia częstości częstych i niezbyt częstych działań niepożądanych. Częstości przypisane do wszystkich pozostałych działań niepożądanych zostały głównie określone na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu i odnoszą się w większym stopniu do częstości zgłaszania niż do rzeczywistej częstości. W każdej grupie częstości działania niepożądane są przedstawione w kolejności zmniejszającej się ciężkości. Następujące zasady zostały zastosowane do klasyfikacji częstości:

bardzo często >1/10, często >1/100 do <1/10, niezbyt często >1/1000 do <1/100, rzadko >1/10 000 do <1/1000, bardzo rzadko <1/10 000,

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja narządów i układów

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza (w tym zapalenie pochwy i pleśniawki jamy ustnej)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Trombocytoza

Neutropenia Leukopenia T rombocytopenia

Agranulocytoza

Niedokrwistość

hemolityczna

Limfocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja, (w tym skurcz oskrzeli i (lub) zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi)

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Następstwa

neurologiczne1

Parestezje

Zaburzenia

naczyniowe

Zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył podczas stosowania dożylnego

Zaburzenia żoładka i i elit

Biegunka

Biegunka związana z lekiem

przeciwbakteryjnym i zapalenie jelita grubego(patrz punkt 4.4)

Ból brzucha

Nudności

Wymioty

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przejściowe

zwiększenie

aktywności

jednego lub

więcej

enzymów

Żółtaczka

wątrobowych3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Grudkowo-plamista lub pokrzywkowa wysypka

Świąd

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka Zespół Stevensa-Johnsona Rumień

wielopostaciowy

Obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Przemijające zwiększenie stężeń mocznika, azotu mocznikowego we krwi i (lub) kreatyniny w surowicy krwi

Śródmiąższowe zapalenie nerek Ostra

niewydolność

nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból i (lub) zapalenie w miejscu wstrzyknięcia po podaniu domięśniowym

Gorączka

Badania

diagnostyczne

Dodatni odczyn Coombs’a4

1    Donoszono o występowaniu drżeń, mioklonii, drgawek, encefalopatii i śpiączki u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejszono odpowiednio dawki ceftazydymu.

2    Biegunka i zapalenie jelita grubego mogą być związane z Clostridium difficile i przybrać postać zapalenia rzekomobłoniastego.

3    Al AT (GPT), AspAT (GOT), LDH, GGTP i fosfatazy alkalicznej.

4    U ok. 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego odczynu Coombs'a może zaburzać wynik próby zgodności (czyli próby krzyżowej) krwi.

4,9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do powikłań neurologicznych, w tym encefalopatii, drgawek i śpiączki.

Objawy przedawkowania mogą wystąpić, kiedy dawkowanie nie jest odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Stężenie ceftazydymu w surowicy można zmniejszyć stosując hemodializę lub dializę otrzewnową.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteiyjne do stosowania ogólnego, cefalosporyny trzeciej generacji; kod ATC: J 01 DD02.

Ceftazydym hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii, po związaniu się z białkami wiążącymi penicyliny (PBP). Powoduje to przerwanie biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanu), co prowadzi do lizy komórki bakteiyjnej i jej śmierci.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne ('PK/PD)

Dla cefalosporyn najważniejszym farmakokinetyczno-farmakodynamicznym wskaźnikiem, wykazującym korelację ze skutecznością in vivo, jest odsetek czasu odstępu między dawkami, w którym stężenie niezwiązanego (wolnego) leku jest większe niż minimalne stężenie hamujące (MIC) ceftazydymu w stosunku do docelowego gatunku bakterii (tj. %T>MIC).

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na ceftazydym może wynikać z jednego lub więcej spośród następujących mechanizmów:

•    hydroliza przez beta-laktamazy; ceftazydym może być skutecznie hydrolizowany przez beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL), w tym przez rodzinę SHV tych ESBL

oraz przez enzymy AmpC, które mogą być indukowane lub trwale odblokowywane na etapie genu u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych;

•    zmniejszone powinowactwo białek wiążących penicyliny do ceftazydymu;

•    nieprzepuszczalność błony zewnętrznej, co ogranicza dostęp ceftazydymu do białek wiążących penicyliny w bakteriach Gram-ujemnych;

•    bakteryjna pompa usuwająca lek z komórki.

Wartości graniczne

Następujące wartości graniczne minimalnych stężeń hamujących (MIC) zostały określone przez European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).

Bakteria

Punkty graniczne (mg/1)

S

I

R

Enterobacteriaceae

<1

2-4

>4

Pseudomonas aeruginosa

<8'

-

>8

Punkty graniczne niezwiązane z gatunkami2

<4

8

>8

S=wrażliwe, I=pośrednie, R=oporne.

1    Punkty graniczne odnoszą się do leczenia dużymi dawkami (2 g x 3).

2    Punkty graniczne niezwiązane z gatunkami zostały określone głównie na podstawie danych PK/PD i są niezależne od rozkładu MIC dla poszczególnych gatunków. Są one wyłącznie do zastosowania wobec gatunków nieuwzględnionych w tabeli lub w przypisach.

Wrażliwość mikrobiologiczna

Częstość nabytej oporności wybranych gatunków może zmieniać się w zależności od położenia geograficznego i czasu i pożądana jest wiedza o lokalnym występowaniu oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć rady ekspertów, jeśli lokalna częstość występowania oporności jest taka, że przydatność ceftazydymu jest wątpliwa co najmniej w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń.

11


PT/Ì i/0 i o6’ÍH) ! /1B/U02 . P 1/1 Ml] XiVOO 1/liì/OaVC,

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie Streptococcus pyogenes

Streptococcus asalactiae_

Bakterie tlenowe Gram-uiemne Citrobacter koseri Escherichia coli Haemophilus influenzae Moraxella catarrhal is Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Proteus spp. (inne)

Providencia spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej


Bakterie tlenowe Gram-uiemne Acinetobacter baumanniit+ Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp. (inne)

Pseudomonas aeruginosa Serratia spp.

Morganella morganii_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie Staphylococcus aureus5'

Streptococcus pneumoniae55_

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie Clostridium perfiingens Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp._

Bakterie beztlenowe Gram-uiemne

Fusobacterium spp._

Drobnoustroje o oporności wrodzonej


Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus spp., w tym Enterococcus faecaUs i Enterococcus faecium

Listeria spp._

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie

Clostridium difficile_

Bakterie beztlenowe Gram-uiemne

Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides fragilis jest opornych)_

Inne

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

-7---—-—-------—-

S. aureus metycylino-wrażliwy - uważa się, że ma małą wrażliwość wrodzoną na cefitazydym. Wszystkie metycylino-oporne szczepy S. aureus są oporne na ceftazydym. S. pneumoniae, który wykazuje pośrednią wrażliwość na penicyliny, może wykazywać co najmniej zmniejszoną wrażliwość na ceftazydym.

+ Obserwowano dużą częstość oporności w jednym lub więcej obszarach (krajach, regionach) UE.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu domięśniowym 500 mg lub 1 g szybko osiąga maksymalne stężenie w osoczu, wynoszące odpowiednio 18 mg/1 lub 37 mg/1. Po pięciu minutach od podania dożylnego pojedynczej dawki 500 mg, 1 g lub 2 g stężenia w osoczu wynoszą odpowiednio 46 mg/1, 87 mg/1 i 170 mg/1. Kinetyka ceftazydymu jest liniowa w zakresie pojedynczych dawek 0,5 do 2,0 g po podaniu dożylnym lub domięśniowym.

Dystrybucja

Wiązanie ceftazydymu przez białka osocza jest małe i wynosi około 10%. Stężenie ceftazydymu większe od MIC - minimalnego stężenia hamującego wzrost powszechnych patogenów, stwierdza się w kościach, sercu, żółci, plwocinie, ciele szklistym, płynie stawowym, opłucnowym i otrzewnowym. Ceftazydym z łatwością przenika przez łożysko i do mleka matki oraz jest wydzielany z pokarmem kobiecym. Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego przez nienaruszoną barierę krew-mózg jest słabe, z czego wynikają małe stężenia ceftazydymu w płynie mózgowo-rdzeniowym, jeśli nie występuje stan zapalny. Jeśli jednak występuje stan zapalny opon mózgowo-rdzeniowych, w płynie mózgowo-rdzeniowym osiągane są stężenia od 4 do 20 mg/1 lub więcej.

Metabolizm

Ceftazydym nie jest metabolizowany.

Wydalanie

Po podaniu pozajelitowym stężenie w osoczu zmniejsza się, a okres półtrwania wynosi około 2 godziny.

Ceftazydym jest wydzielany w postaci niezmienionej do moczu w wyniku przesączania kłębuszkowego; około 80-90% dawki leku wydalane jest z moczem w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% jest wydalane z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność nerek

Eliminacja ceftazydymu jest zmniejszona u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i dawkę należy wówczas zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Niewydolność wątroby

Lekkie lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby nie miały wpływu na farmakokinetykę ceftazydymu u osób otrzymujących 2 g dożylnie co 8 godzin przez 5 dni, jeśli czynność nerek nie była zaburzona (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieka

Zmniejszony klirens obserwowany u pacjentów w podeszłym wieku wynikał przede wszystkim, ze związanego z wiekiem, zmniejszonego klirensu nerkowego ceftazydymu. U pacjentów w podeszłym wieku, 80-letnich lub starszych, średni okres półtrwania w fazie eliminacji zawierał się w przedziale od 3,5 do 4 godzin po podaniu pojedynczym lub po powtarzanym dwa razy na dobę przez 7 dni wstrzyknięciu dożylnym dawki 2 g.

13


f>! /| l/0!8ń''il0!/l!i/0f)2 . Pl/11/01K6'(KIl/llł/i){0/(.

Okres półtrwania ceftazydymu jest wydłużony u wcześniaków i u noworodków urodzonych o czasie o 4,5 do 7,5 godziny po dawkach 25 do 30 mg/kg masy ciała. Jednakże, od wieku 2 miesięcy okres półtrwania mieści się w takim zakresie, jak u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne dane nie wykazują szczególnego ryzyka dla ludzi, na podstawie badań farmakologii bezpieczeństwa, toksyczności powtarzanych dawek, genotoksyczności, toksyczności reprodukcyjnej. Nie prowadzono badań rakotwórczości ceftazydymu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać ceftazydymu z roztworami o pH wyższym niż 7,5, na przykład z roztworem wodorowęglanu sodu do wstrzykiwań. Nie należy mieszać ceftazydymu z aminoglikozydami w roztworze do wstrzykiwań ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu.

Rurki i cewniki zestawu infuzyjnego należy przepłukać roztworem soli fizjologicznej pomiędzy podaniem ceftazydymu i wankomycyny, w celu uniknięcia wytrącenia się osadu.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Przygotowany roztwór wykazuje chemiczną i fizyczną stabilność przez 6 godzin w temperaturze 25°C i przez 12 godzin w temperaturze 5°C po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań, 1 % roztworze lidokainy, 0,9% roztworze chlorku sodu, roztworze Ringera z mleczanami i 10% roztworze glukozy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Rodzaj opakowania: fiolki z bezbarwnego szkła typu II, zamknięte korkiem z gumy z aluminiowym uszczelnieniem i plastikową nakładką typu „flip off’.

Wielkość opakowania: każde opakowanie zawiera 1 fiolkę 10 ml lub 10 fiolek 10 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy do jednorazowego użycia. Należy wyrzucić niezużytą część roztworu. Przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Podanie dożylne - wstrzyknięcie

W celu podania krótkiej infuzji dożylnej należy rozpuścić ceftazydym w wodzie do wstrzykiwań (wg poniższej tabeli). Roztwór należy wstrzykiwać powoli w ciągu 5 minut, bezpośrednio do żyły lub przez rurkę zestawu do infuzji dożylnych.

Podanie domięśniowe

Ceftazydym należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań lub 10 mg/ml (1%) roztworze do wstrzykiwań chlorowodorku lidokainy, w sposób wskazany w tabeli poniżej. Przed podaniem ceftazydymu z lidokainą należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowania lidokainy.

Podanie dożylne - infuzja (patrz punkt 4.2)

Do infuzji dożylnej, należy rozpuścić 2000 mg proszku w 10 ml wody do wstrzykiwań (przygotowanie wstrzyknięcia) lub w 50 ml wody do wstrzykiwań (przygotowanie infuzji dożylnej) lub w innym zgodnym roztworze podawanym dożylnie. Alternatywnie, należy rozpuścić 500 mg lub 1000 mg proszku i dodać odpowiednią ilość powstałego roztworu do pojemnika infuzyjnego z jednym z wykazujących zgodność roztworów stosowanych dożylnie. Infuzję dożylną należy podawać w czasie 15 do 30 minut. Krótkie infuzje dożylne przez zestaw typu Y można podawać razem z jednym ze zgodnych roztworów. Jednakże, w trakcie podawania roztworu zawierającego ceftazydym, należy przerwać podawanie innych roztworów.

Ciśnienie w opakowaniach produktu leczniczego Ceftazidime Kabi każdej wielkości jest mniejsze od atmosferycznego. Podczas rozpuszczania proszku ciśnienie zwiększa się wskutek uwalniania dwutlenku węgla. Można zignorować małe pęcherzyki dwutlenku węgla znajdujące się w przygotowanym roztworze.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Należy zapoznać się z tabelą dodawanych objętości i uzyskiwanych stężeń, co może być przydatne, gdy potrzebne są dawki częściowe.

Wielkość opakowania

Objętość rozpuszczalnika do dodania (ml)

Przybliżone

stężenie

ceftazydymu

(mg/ml)

500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

500 mg

wstrzyknięcie domięśniowe

1,5 ml

260

wstrzyknięcie dożylne

5 ml

90

1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 g

wstrzyknięcie domięśniowe

3 ml

260

wstrzyknięcie dożylne

10 ml

90

2 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2g

wstrzyknięcie dożylne

10 ml

170

infuzja dożylna

50 ml*

40

* Uwaga. Dodawać należy dwustopniowo

Przygotowanie roztworów ceftazydymu do podawania dzieciom Dawkowanie: 25 do 60 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych

500 mg do wstrzykiwań (450 mg w 5 ml) i 1000 mg do wstrzykiwań (900 mg w 10 ml)

2 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

Masa ciała [kgl

_25 mg_

60 mg

3

0,45 ml

1,00 ml

4

0,55 ml

1,30 ml

5

0,70 ml

1,65 ml

6

0,85 ml

2,00 ml

15


I’I/I!/(). !>i/l 1/0186/0!)l/lli/003/u

2000 mg do wstrzykiwań iv. (1700 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

25 mg

60 mg

3

0,25 ml

0,55 ml

4

0,30 ml

0,70 ml

5

0,40 ml

0,85 ml

6

0,50 ml

1,00 ml

Dawkowanie: 30 do 100 mg/kg mc./dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych

500 mg do wstrzykiwań (450 mg w 5 ml) i 1000 mg do wstrzykiwań (900 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

3 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

30 mg

100 mg

30 mg

100 mg

10

1,65 ml

5,55 ml

1,10 ml

3,70 ml

20

3,30 ml

11,10 ml

2,20 ml

7,40 ml

30

5,00 ml

16,65 ml

3,30 ml

11,10 ml

40

6,65 ml

22,20 ml

4,40 ml

14,80 ml

50

8,30 ml

27,75 ml

5,55 ml

18,50 ml

60

10,00 ml

33,30 ml

6,65 ml

22,20 ml

2000 mg do wstrzykiwań iv. (1700 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

3 dawki na dobę objętość pojedynczej dawki

30 mg

100 mg

30 mg

100 mg

10

0,90 ml

2,95 ml

0,55 ml

1,95 ml

20

1,80 ml

5,90 ml

1,15 ml

3,90 ml

30

2,70 ml

8,85 ml

1,75 ml

5,90 ml

40

3,60 ml

11,75 ml

2,35 ml

7,85 ml

50

4,45 ml

14,70 ml

2,95 ml

9,80 ml

60

5,30 ml

17,65 ml

3,50 ml

11,75 ml

Zgodne roztwory do podawania dożylnego

W celu otrzymania roztworu ceftazydymu o stężeniu pomiędzy 40 mg/ml a 260 mg/ml, Ceftazidime Kabi można zmieszać z popularnie stosowanymi roztworami do infuzji:

•    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu (fizjologiczny roztwór soli),

•    roztwór Ringera z mleczanami,

•    10 mg/ml (10%) roztwór glukozy.

W celu przygotowania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, Ceftazidime Kabi można także rozpuścić w 1 mg/ml (1%) roztworze lidokainy.

W czasie rozpuszczania się ceftazydymu uwalnia się dwutlenek węgla, co powoduje nadciśnienie. W celu ułatwienia przygotowania produktu leczniczego do użycia, zaleca się zastosowanie następujących technik.

Instrukcja rozpuszczania

Sporządzanie roztworu do szybkiego wstrzyknięcia

1.    Przebić igłą korek i wstrzyknąć do fiolki zalecaną objętość rozpuszczalnika. Podciśnienie

wewnątrz fiolki może ułatwić wniknięcie rozpuszczalnika. Wycofać igłę ze strzykawką.

2.    Potrząsać aż do rozpuszczenia: uwalnia się dwutlenek węgla i w ciągu 1 do 2 minut uzyskuje się klarowny roztwór.

3.    Odwrócić fiolkę. Utrzymując tłok strzykawki w pozycji w pełni wciśniętej, przebić igłą korek fiolki i pobrać całą objętość roztworu do strzykawki (podwyższone ciśnienie w fiolce ułatwi tę czynność). Igłę należy utrzymać wewnątrz roztworu, aby uniknąć zassania powietrza. Roztwór pobrany do strzykawki może zawierać małe pęcherzyki dwutlenku węgla.

Te roztwory można podać bezpośrednio do żyły lub do zestawu do infuzji dożylnych, jeśli pacjent otrzymuje płyny dożylnie. Ceftazydym wykazuje zgodność z wyżej wymienionymi płynami dożylnymi.

UWAGA: w celu zapewnienia jałowości leku ważne jest, aby nie wkłuwać igły odbarczającej przez korek opakowania przed całkowitym rozpuszczeniem leku.

Roztwór należy przygotowywać w warunkach aseptycznych.

Do jednorazowego użycia.

Niewykorzystany produkt leczniczy lub zużyte materiały należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Roztwór można użyć tylko, jeśli jest przezroczysty, bez widocznych cząsteczek.

Nie zawiera endotoksyn bakteiyjnych.

Zabarwienie roztworu od jasnożółtego do bursztynowego zależy od stężenia, rodzaju rozpuszczalnika i warunków przechowywania. Jeśli spełnione są zalecane warunki, zmienność zabarwienia roztworu nie wpływa niekorzystnie na skuteczność działania produktu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18084

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011.04.18

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

KI 711/III,S6'(I01/IB/002 i/oix6/ooi/in/oo:v(i 17

Ceftazidime Kabi