+ iMeds.pl

Ceftazidime pfizer 250 mgUlotka Ceftazidime pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Ceftazidime Pfizer, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Ceftazidimum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ceftazidime Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftazidime Pfizer

3.    Jak stosować lek Ceftazidime Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ceftazidime Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ceftazidime Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Ceftazidime Pfizer jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci (w tym u noworodków). Działa on bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków zwanych cefalosporynami.

Ceftazidime Pfizer stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych:

-    dolnych dróg oddechowych, w tym płuc,

-    płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą,

-    mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych),

-    ucha,

-    dróg moczowych,

-    skóry i tkanek miękkich,

-    brzucha i powłok brzusznych (zapalenie otrzewnej),

-    kości i stawów.

Ceftazidime Pfizer można również stosować:

-    w zapobieganiu zakażeniom podczas przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego u mężczyzn,

-    w leczeniu pacjentów z małą liczbą białych krwinek (neutropenia), mających gorączkę z powodu zakażenia bakteryjnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceftazidime Pfizer

Kiedy nie podawać pacjentom leku Ceftazidime Pfizer:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ceftazydym lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy), ponieważ pacjent może być również uczulony na Ceftazidime Pfizer.

^ Jeśli pacjent przypuszcza, że dotyczą go opisane powyżej okoliczności, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ceftazidime Pfizer. Pacjent nie powinien przyjmować leku Ceftazidime Pfizer.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Ceftazidime Pfizer u pacjenta nie występują szczególne objawy, takie jak: reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka. Zmniejszy to ryzyko możliwych problemów. Patrz „Dolegliwości na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja alergiczna na inne antybiotyki, może on być uczulony również na Ceftazidime Pfizer.

Badania krwi i moczu

Ceftazidime Pfizer może zmieniać wyniki badania stężenia cukru w moczu oraz badań krwi, znanych jako test Coombs’a. Jeśli pacjent ma mieć wykonywane takie badania:

^_Należy poinformować osobę pobierającą próbki, że pacjent przyjmuje Ceftazidime Pfizer.

Inne leki i Ceftazidime Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Ceftazidime Pfizer bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, jeśli przyjmuje także:

-    antybiotyk zwany chloramfenikolem,

-    antybiotyk z grupy zwanej aminoglikozydami, np. gentamycynę, tobramycynę,

- tabletki moczopędne zawierające furosemid.

^ Jeśli opisane powyżej okoliczności dotyczą pacjenta, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza prowadzącego przed przyjęciem leku Ceftazidime Pfizer:

- jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę,

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Lekarz prowadzący oceni, czy wynikające z przyjmowania leku Ceftazidime Pfizer podczas ciąży i karmienia piersią korzyści dla pacjentki przeważaj ą zagrożenia dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ceftazidime Pfizer może powodować działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak zawroty głowy. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że ma pewność, że nie wystąpiły u niego te działania niepożądane.

Ceftazidime Pfizer zawiera sód

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Moc leku Ceftazidime Pfizer

Zawartość sodu w fiolce

Ceftazidime Pfizer, 250 ma

6,5 mg (0,28 mmol)

Ceftazidime Pfizer, 500 mg

13 mg (0,56 mmol)

Ceftazidime Pfizer, 1 g

26 mg (1,13 mmol)

Ceftazidime Pfizer, 2 g

52 mg (2,26 mmol)

Ceftazidime Pfizer, 3 g

78 mg (3,39 mmol)

3. Jak stosować lek Ceftazidime Pfizer

Ceftazidime Pfizer jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany w kroplówce (infuzja dożylna) lub jako wstrzyknięcie bezpośrednio do żyły lub wstrzyknięcie domięśniowe.

Ceftazidime Pfizer przygotowuje lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka z użyciem wody do wstrzykiwań lub innego odpowiedniego płynu infuzyjnego.

Lekarz prowadzący zdecyduje o odpowiedniej dla pacjenta dawce leku Ceftazidime Pfizer, biorąc pod uwagę ciężkość i rodzaj zakażenia, przyjmowanie przez pacjenta jakichkolwiek innych antybiotyków, jego masę ciała, wiek oraz prawidłowość pracy nerek.

Noworodki i niemowlęta (w wieku 0-2 miesięcy)

Na każdy 1 kg masy ciała niemowlęcia, podaje się w ciągu doby od 25 do 60 mg leku Ceftazidime Pfizer w dwóch dawkach podzielonych.

Niemowlęta (w wieku powyżej 2 miesięcy) i dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Na każdy 1 kg masy ciała niemowlęcia lub dziecka podaje się w ciągu doby od 100 do 150 mg leku

Ceftazidime Pfizer w trzech dawkach podzielonych. Maksymalnie 6 g na dobę.

Dorośli i młodzież o masie ciała większej lub równej 40 kg

Od 1g do 2 g leku Ceftazidime Pfizer trzy razy na dobę. Maksymalnie 9 g na dobę.

Osoby w wieku powyżej 65 lat

Dawka dobowa zazwyczaj nie powinna być większa niż 3 g na dobę, szczególnie u pacjentów w wieku powyżej 80 lat.

Pacjenci z chorymi nerkami

Pacjent może otrzymać dawkę inną niż zwykle stosowana. Lekarz lub pielęgniarka zdecyduje jaką dawkę leku Ceftazidime Pfizer, w zależności od ciężkości choroby nerek, należy podać pacjentowi. Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta i może zlecić wykonywanie u pacjenta częstszych badań czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceftazidime Pfizer

W razie przypadkowego zastosowania większej dawki leku Ceftazidime Pfizer niż została przepisana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Ceftazidime Pfizer

Jeśli pacjent nie przyjmie wstrzyknięcia, należy podać je najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak miałoby to nastąpić w czasie bliskim podania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej (dwa wstrzyknięcia w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ceftazidime Pfizer

Nie należy przerywać stosowania leku Ceftazidime Pfizer bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Objawy, na które należy zwrócić uwagę

Opisane niżej ciężkie objawy niepożądane wystąpiły u małej liczby osób, ale ich dokładna częstość jest nieznana:

-    ciężka reakcja alergiczna. Objawami są: wypukła i swędząca wysypka, obrzęk, czasami twarzy lub warg, powodujący trudności w oddychaniu;

-    wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi);

-    rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherze i złuszczanie skóry (może to być objawem zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka);

- zaburzenia układu nerwowego: drżenia, drgawki i czasami śpiączka. Zaburzenia te występowały u pacjentów, którym podano zbyt duże dawki, szczególnie u pacjentów z chorymi nerkami.

>_Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    biegunka;

-    obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły;

-    czerwona wypukła wysypka na skórze, która może swędzieć;

-    ból, pieczenie, obrzęk lub stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia.

-    _Jeśli którykolwiek z powyższych objawów niepokoi pacjenta, powinien powiedzieć o tym lekarzowi

prowadzącemu.

Częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

- zwiększenie liczby jednego rodzaju białych krwinek (eozynofilia);

-    zwiększenie liczby płytek krwi, które biorą udział w procesie krzepnięcia krwi;

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    zapalenie jelit, które może powodować ból lub biegunkę, mogącą zawierać krew;

-    pleśniawki - zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy;

-    ból głowy;

-    zawroty głowy;

-    ból brzucha;

-    nudności lub wymioty;

-    gorączka i dreszcze.

-    _Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu, jeśli u pacjenta wystąpił którykolwiek z powyższych

objawów.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zmniejszenie liczby krwinek białych;

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi);

-    zwiększenie stężenia mocznika, azotu mocznikowego lub kreatyniny w surowicy krwi.

Inne działania niepożądane (działania te wystąpiły u małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana):

-    zapalenie lub niewydolność nerek;

-    mrowienie;

-    nieprzyjemny smak w ustach;

-    zażółcenie białkówek oczu i skóry.

Inne działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zbyt szybkie rozpadanie się krwinek czerwonych;

-    zwiększenie liczby jednego rodzaju krwinek białych we krwi;

-    znacznego stopnia zmniejszenie liczby krwinek białych.

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Ceftazidime Pfizer

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na fiolkach po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast.

Do jednorazowego użycia.

Usunąć wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ceftazidime Pfizer

-    Substancją czynną leku jest ceftazydym.

Ceftazidime Pfizer, 250 mg

Każda fiolka zawiera 291,2 mg ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 250 mg ceftazydymu.

Ceftazidime Pfizer, 500 mg

Każda fiolka zawiera 582,4 mg ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 500 mg ceftazydymu.

Ceftazidime Pfizer, 1 g

Każda fiolka zawiera 1,1648 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 1 g ceftazydymu.

Ceftazidime Pfizer, 2 g

Każda fiolka zawiera 2,3296 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 2 g ceftazydymu.

Ceftazidime Pfizer, 3 g

Każda fiolka zawiera 3,4945 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 3 g ceftazydymu.

- Pozostały składnik to: sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda Ceftazidime Pfizer i co zawiera opakowanie

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, 500 mg, 1 g:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Ceftazidime Pfizer, 2 g, 3 g:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Ceftazidime Pfizer jest białym lub kremowym proszkiem umieszczonym w fiolkach, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu „flip of".

Ceftazidime Pfizer jest dostępny w opakowaniach po: 1, 5, 10, 25 i 50 fiolek w pudełku tekturowym, z dołączoną ulotką.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W Polsce dostępne są opakowania zawierające po: 1, 5, 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania Wytwórca/Importer

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM, Zone industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé -Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, 500 mg, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Austria

Belgia


Dania

Niemcy

Włochy

Polska

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


Ceftazidim Pfizer 250 mg, 500 mg, 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidim Pfizer 250 mg, 500 mg, 1 g, poeder voor oplossing voor injectie Ceftazidim Pfizer 250 mg, 500 mg, 1 g, poudre pour solution injectable Ceftazidim Pfizer 250 mg, 500 mg, 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidim Pfizer 250 mg, 500 mg, 1 g pulver til injectionsvæske, oplosning Ceftazidim Pfizer 250 mg, 500 mg, 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung Ceftazidima Pfizer Ceftazidime Pfizer

Ceftazidima Pfizer 250 mg, 500 mg, 1 g polvo para solución inyectable EFG Ceftazidim Pfizer

Ceftazidime 250 mg, 500 mg, 1 g powder for solution for injection

Ceftazidime Pfizer, 2 g, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


Austria

Belgia


Dania

Niemcy

Włochy

Polska


Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


Ceftazidim Pfizer 2 & 3 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung Ceftazidim Pfizer 2 & 3 g poeder voor oplossing voor injectie/infusie Ceftazidim Pfizer 2 & 3 g poudre pour solution injectable/pour perfusion Ceftazidim Pfizer 2 & 3 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung Ceftazidim Pfizer 2 & 3 g pulver til injection/infusionsvæske, oplosning Ceftazidim Pfizer 2 & 3 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung Ceftazidima Pfizer Ceftazidime Pfizer

Ceftazidima Pfizer 2 & 3 g polvo para solución inyectable/para perfusión EFG Ceftazidim Pfizer

Ceftazidime 2 & 3 g powder for solution for injection/infusion


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

27.03.2012

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Tabela 1. Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Podawanie w dawkach podzielonych

Zakażenie

Dawka do podania

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

100 do 150 mg/kg mc. na dobę co 8 godzin, maksymalnie do 9 g na dobę1

Neutropenia z gorączką

2 g co 8 godzin

Szpitalne zapalenia płuc

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

1 - 2 g co 8 godzin

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

Powikłane zakażenia dróg moczowych

1 - 2 g co 8 lub 12 godzin

Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP)

1 g podczas wprowadzania do znieczulenia i druga dawka podczas wyjmowania cewnika

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

1 g do 2 g co 8 godzin

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Podawanie w ciągłej infuzji

Zakażenie

Dawka do podania

Neutropenia z gorączką

Dawka nasycająca 2 g, a następnie ciągła infuzja od 4 do 6 g co 24 godzin1

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia oskrzelowo-płucne w mukowiscydozie

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

1 U dorosłych z prawidłową czynnością nerek nie zaobserwowano wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu dawki 9 g/dobę.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1

Tabela 2. Dzieci o masie ciała <40 kg

Niemowlęta i małe dzieci w wieku >2 miesięcy oraz dzieci o masie ciała <40 kg

Zakażenie

Zazwyczaj stosowana dawka

Podawanie w dawkach podzielonych

Powikłane zakażenia dróg moczowych

100 - 150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Dzieci z neutropenią

150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

100 - 150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

Podawanie w ciągłej infuzji

Neutropenia z gorączką

Dawka nasycająca 60 do 100 mg/kg mc., a następnie ciągła infuzja w dawce 100 do 200 mg/kg mc. na dobę, nie więcej niż 6 g na dobę

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

Bakteryjne zapalenie opon

mózgowo -rdzeniowych Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

Noworodki i niemowlęta w wieku < 2 miesięcy

Zakażenie

Zazwyczaj stosowana dawka

Podawanie w dawkach podzielonych

Większość zakażeń

25 do 60 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych1

1 U noworodków i niemowląt w wieku < 2 miesięcy okres półtrwania ceftazydymu w surowicy może być trzy- lub czterokrotnie dłuższy niż u dorosłych.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji noworodkom i niemowlętom w wieku <2 miesięcy nie zostały ustalone.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na związany z wiekiem, zmniejszony klirens ceftazydymu, u pacjentów w podeszłym wieku nie należy zazwyczaj przekraczać dawki 3 g na dobę, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 80 lat.

Zaburzenia czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na potrzebę zmiany dawek w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Brak danych z badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 5.2). Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zaburzenia, czynności nerek

Ceftazydym jest wydalany w postaci niezmienionej przez nerki. W związku z tym należy zmniejszyć jego dawkę u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz także punkt 4.4).

Początkowo należy podać dawkę nasycającą 1 g. Dawki podtrzymujące należy dostosować do klirensu kreatyniny.

Tabela 3. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w niewydolności nerek - krótkotrwała infuzja.

Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy [pmol/l (mg/dl)]

Zalecana pojedyncza dawka ceftazydymu [g]

Częstość dawkowania (w godzinach)

50-31

150-200

(1,7-2,3)

1

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

1

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

0,5

24

<5

>500

(>5,6)

0,5

48

U pacjentów z ciężkimi zakażeniami należy zwiększyć pojedynczą dawkę o 50% lub zwiększyć częstotliwość podawania leku.

U dzieci klirens kreatyniny należy korygować odpowiednio do powierzchni ciała lub beztłuszczowej masy ciała.

Dzieci o masie ciała <40 kg

Klirens kreatyniny (ml/min)**

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy* gmol/l (mg/dl)

Zalecana pojedyncza dawka (mg/kg mc.)

Częstość dawkowania (w godzinach)

50-31

150-200

(1,7-2,3)

25

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

25

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

12,5

24

<5

>500

(5,6)

12,5

48

* Wartości stężenia kreatyniny w surowicy są wartościami wskaźnikowymi, które nie muszą oznaczać tego samego stopnia zmniejszenia czynności nerek u wszystkich pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek.

** Oszacowany na podstawie powierzchni ciała lub zmierzony.

Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Tabela 4. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w zaburzeniach czynności nerek - ciągła infuzja.

Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Klirens

kreatyniny

(ml/min)

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy pmol/l (mg/dl)

Częstość dawkowania (w godzinach)

50-31

150-200

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g do 3

(1,7-2,3)

g na 24 godziny

30-16

200-350

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g na

(2,3-4,0)

24 godziny

<15

>350

(-4,0)

Nieokreślona

Należy zachować staranność w dobieraniu dawek. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Dzieci o masie <40 kg

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji u dzieci z niewydolnością nerek, o masie ciała <40 kg, nie zostały określone. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Jeśli u dzieci z niewydolnością nerek stosuje się ciągłą infuzję, klirens kreatyniny należy obliczać uwzględniając powierzchnię ciała lub beztłuszczową masę ciała.

Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Usunąć wszelkie niewykorzystane ilości roztworu.

Rozcieńczanie należy wykonywać w warunkach aseptycznych. Przed podaniem należy obejrzeć czy roztwór nie zawiera cząsteczek zanieczyszczeń lub nie zmienił barwy. Roztwór można wykorzystać tylko wtedy, gdy jest klarowny i nie zawiera cząsteczek zanieczyszczeń.

Ciśnienie we wszystkich wielkościach fiolek produktu Ceftazidime Pfizer jest mniejsze od atmosferycznego. Podczas rozpuszczania proszku ciśnienie zwiększa się wskutek uwalniania dwutlenku węgla. Można zignorować małe pęcherzyki dwutlenku węgla znajdujące się w przygotowanym roztworze.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy zapoznać się z tabelą dodawanych objętości i uzyskiwanych stężeń, co może być przydatne, gdy potrzebne są dawki częściowe._

Wielkość fiolki

Objętość rozpuszczalnika do dodania (ml)

Przybliżone stężenie ceftazydymu (mg/ml)

250 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

250 mg

wstrzyknięcie domięśniowe

1,0

210

wstrzyknięcie dożylne

2,5

90

500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

500 mg

wstrzyknięcie domięśniowe

1,5

260

wstrzyknięcie dożylne

5

90

1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 g

wstrzyknięcie domięśniowe

3

260

wstrzyknięcie dożylne

10

90

2 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2 g

wstrzyknięcie dożylne

10

170

infuzja dożylna

50 *

40

3 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

3 g

wstrzyknięcie dożylne

15

170

infuzja dożylna

75 *

40

* Uwaga: dodawać należy dwustopniowo.

Barwa roztworów waha się od jasnożółtej do bursztynowej, zależnie od zastosowanego stężenia, rozpuszczalnika i warunków przechowywania. Jeśli przestrzega się podanych zaleceń, ta zmienność barwy nie wpływa na siłę działania produktu.

Do przygoto wstrzykiwań

vywania ceftazydymu do wstrzyknięć dożylnych lub domięśniowych

używa się wody do

Ceftazydym do podawania domięśniowego można rozpuścić w roztworze 1% chlorowodorku lidokainy do

wstrzykiwań


Do przygotowywania roztworów ceftazydymu do infuzji dożylnych używa się następujących zgodnych rozpuszczalników:

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań,

-    złożony roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań,

-    0,9% roztwór chlorku sodu i 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań,

-    10% roztwór glukozy do wstrzykiwań,

-    10% roztwór dekstranu 40 do wstrzykiwań w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań,

-    10% roztwór dekstranu 40 do wstrzykiwań w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań.

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, 500 mg, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, Ceftazidime Pfizer, 2 g, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji:

Sporządzanie roztworu do wstrzyknięcia w bolusie:

1. Przebić igłą korek i wstrzyknąć do fiolki zalecaną objętość rozpuszczalnika. Podciśnienie wewnątrz fiolki może ułatwić wniknięcie rozpuszczalnika. Wycofać igłę ze strzykawką.

2. Potrząsać aż do rozpuszczenia: uwalnia się dwutlenek węgla i w ciągu 1 do 2 minut uzyskuje się klarowny roztwór.

3. Odwrócić fiolkę. Utrzymując tłok strzykawki w pozycji w pełni wciśniętej, przebić igłą korek fiolki i pobrać całą objętość roztworu do strzykawki (nadciśnienie w fiolce ułatwi tę czynność). Igłę należy utrzymać wewnątrz roztworu, aby uniknąć zassania powietrza. Roztwór pobrany do strzykawki może zawierać małe pęcherzyki dwutlenku węgla; ich obecność nie jest znacząca.

Te roztwory można podać bezpośrednio do żyły lub do rurki zestawu do infuzji dożylnych, jeśli pacjent otrzymuje płyny dożylnie. Ceftazydym wykazuje zgodność z najczęściej używanymi płynami dożylnymi.

Ceftazidime Pfizer, 2 g, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji:

Sporządzanie roztworu do infuzji dożylnej:

Sporządzić używając w sumie 50 ml (dla 2 g fiolek) i 75 ml (dla 3 g fiolek) zgodnego rozpuszczalnika,

dodawanego w DWÓCH etapach, jak opisano poniżej:

1.    Przebić igłą korek i wstrzyknąć 10 ml rozpuszczalnika do fiolki 2 g, i 15 ml do fiolki 3 g.

2.    Usunąć igłę i wstrząsać fiolką aż do uzyskania klarownego roztworu.

3.    Nie wprowadzać igły odbarczającej zanim produkt leczniczy nie rozpuści się całkowicie. Wprowadzić igłę odbarczającą przez korek w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz fiolki.

4. Przemieścić roztwór do końcowego zbiornika (np. zestaw „mini bag” lub „burette”), uzyskując całkowitą objętość nie mniejszą niż 50 ml (75 ml dla fiolki 3 g) i podawać w infuzji dożylnej przez 15 do 30 minut.

Uwaga: w celu zapewnienia jałowości produktu leczniczego ważne jest, aby nie wkłuwać igły odbarczającej przez korek fiolki przed całkowitym rozpuszczeniem produktu.

Ceftazidime Pfizer

Charakterystyka Ceftazidime pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Ceftazidime Pfizer, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ceftazidime Pfizer, 250 mg:

Każda fiolka zawiera 291,2 mg ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 250 mg ceftazydymu. Ceftazidime Pfizer, 500 mg:

Każda fiolka zawiera 582,4 mg ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 500 mg ceftazydymu. Ceftazidime Pfizer, 1 g:

Każda fiolka zawiera 1,648 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 1 g ceftazydymu. Ceftazidime Pfizer, 2 g:

Każda fiolka zawiera 2,3296 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 2 g ceftazydymu. Ceftazidime Pfizer, 3 g:

Każda fiolka zawiera 3,4945 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 3 g ceftazydymu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Ceftazidime Pfizer, 250 mg:

Fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 6,5 mg (0,28 mmol) sodu. Ceftazidime Pfizer, 500 mg:

Fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 13 mg (0,56 mmol) sodu. Ceftazidime Pfizer, 1 g:

Fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 26 mg (1,13 mmol) sodu. Ceftazidime Pfizer, 2 g:

Fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 52 mg (2,26 mmol) sodu. Ceftazidime Pfizer, 3 g:

Fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera 78 mg (3,39 mmol) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, 500 mg, 1 g:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Ceftazidime Pfizer, 2 g, 3 g:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Proszek o barwie od białej do kremowej.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

Ceftazydym jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących, wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i u dzieci, w tym noworodków (od urodzenia):

•    szpitalne zapalenia płuc,

•    zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy,

•    bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

•    przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego,

•    złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego,

•    powikłane zakażenia dróg moczowych,

•    powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich,

•    powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej,

•    zakażenia kości i stawów,

•    zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, której związek z którymkolwiek z wymienionych wyżej zakażeń jest stwierdzony lub prawdopodobny.

Ceftazydym można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, przypuszczalnie wywołaną zakażeniem bakteryjnym.

Ceftazydym można stosować w zapobieganiu okołooperacyjnym zakażeniom dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP).

Wybierając ceftazydym należy brać pod uwagę jego spektrum działania przeciwbakteryjnego, które zasadniczo ogranicza się do tlenowych bakterii Gram-ujemnych (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Jeśli spektrum działania przeciwbakteryjnego ceftazydymu może nie obejmować bakterii wywołujących zakażenie, lek ten należy podawać z innymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tabela 1. Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Podawanie w dawkach podzielonych

Zakażenie

Dawka do podania

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

100 do 150 mg/kg mc. na dobę co 8 godzin, maksymalnie do 9 g na dobę1

Neutropenia z gorączką

2 g co 8 godzin

Szpitalne zapalenia płuc

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia *

Zakażenia kości i stawów

1 - 2 g co 8 godzin

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

Powikłane zakażenia dróg moczowych

1 - 2 g co 8 lub 12 godzin

Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP)

1 g podczas wprowadzania do znieczulenia i druga dawka podczas wyjmowania cewnika

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

1 g do 2 g co 8 godzin

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Podawanie w ciągłej infuzji

Zakażenie

Dawka do podania

Neutropenia z gorączką

Dawka nasycająca 2 g, a następnie ciągła infuzja od 4 do 6 g co 24 godziny1

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia oskrzelowo-płucne w mukowiscydozie

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia *

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

1 U dorosłych z prawidłową czynnością nerek nie zaobserwowano wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu dawki 9 g/dobę.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1

Tabela 2. Dzieci o masie ciała <40 kg

Niemowlęta i małe dzieci w wieku >2 miesięcy oraz dzieci o masie ciała <40 kg

Zakażenie

Zazwyczaj stosowana dawka

Podawanie w dawkach podzielonych

Powikłane zakażenia dróg moczowych

100 - 150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Dzieci z neutropenią

150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia *

Zakażenia kości i stawów

100-150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

Podawanie w ciągłej in

fuzji

Neutropenia z gorączką

Dawka nasycająca 60 do 100 mg/kg mc., a następnie ciągła infuzja w dawce 100 do 200 mg/kg mc. na dobę, nie więcej niż

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia oskrzelowo-płucne

w przebiegu mukowiscydozy

6 g na dobę

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia *

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

Noworodki i niemowlęta w wieku < 2 miesięcy

Zakażenie

Zazwyczaj stosowana dawka

Podawanie w dawkach podzielonych

Większość zakażeń

25 do 60 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych1

1 U noworodków i niemowląt w wieku < 2 miesięcy okres półtrwania ceftazydymu w surowicy może być trzy- lub czterokrotnie dłuższy niż u dorosłych.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji u noworodków i niemowląt w wieku <2 miesięcy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na związany z wiekiem, zmniejszony klirens ceftazydymu, u pacjentów w podeszłym wieku nie należy zazwyczaj przekraczać dawki 3 g na dobę, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 80 lat.

Zaburzenia czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na potrzebę zmiany dawek w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Brak danych z badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 5.2). Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zaburzenia, czynności nerek

Ceftazydym jest wydalany w postaci niezmienionej przez nerki. W związku z tym należy zmniejszyć jego dawkę u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz także punkt 4.4).

Początkowo należy podać dawkę nasycającą 1 g. Dawki podtrzymujące należy dostosować do klirensu kreatyniny.

Tabela 3. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w niewydolności nerek - krótkotrwała infuzja.

Dorośli i dzieci o masie ciała > 40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy [pmol/l (mg/dl)]

Zalecana pojedyncza dawka ceftazydymu [g]

Częstość dawkowania (w godzinach)

50-31

150-200

(1,7-2,3)

1

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

1

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

0,5

24

<5


>500

(>5,6)


0,5


48


U pacjentów z ciężkimi zakażeniami należy zwiększyć pojedynczą dawkę o 50% lub zwiększyć częstość dawkowania.

U dzieci klirens kreatyniny należy korygować odpowiednio do powierzchni ciała lub beztłuszczowej masy ciała.

Dzieci o masie ciała <40 kg

Klirens kreatyniny (ml/min)**

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy* pmol/l (mg/dl)

Zalecana pojedyncza dawka (mg/kg mc.)

Częstość dawkowania (w godzinach)

50-31

150-200

(1,7-2,3)

25

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

25

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

12,5

24

<5

>500

(5,6)

12,5

48

* Wartości stężenia kreatyniny w surowicy są wartościami wskaźnikowymi, które nie muszą oznaczać tego samego stopnia zmniejszenia czynności nerek u wszystkich pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek.

** Oszacowany na podstawie powierzchni ciała lub zmierzony.

Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Tabela 4. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w zaburzeniach czynności nerek - ciągła infuzja.

Dorośli i dzieci o masie ciała > 40 kg

Klirens

kreatyniny

(ml/min)

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy pmol/l (mg/dl)

Częstość dawkowania (w godzinach)

50-31

150-200

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g do

(1,7-2,3)

3 g na 24 godziny

30-16

200-350

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g na

(2,3-4,0)

24 godziny

<15

>350

(-4,0)

Nieokreślona

Należy zachować staranność w dobieraniu dawek. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Dzieci o masie <40 kg

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji u dzieci z niewydolnością nerek, o masie ciała <40 kg, nie zostały określone. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Jeśli u dzieci z niewydolnością nerek stosuje się ciągłą infuzję, klirens kreatyniny należy obliczać uwzględniając powierzchnię ciała lub beztłuszczową masę ciała.

Hemodializa

Okres półtrwania leku w surowicy podczas hemodializy mieści się w granicach od 3 do 5 godzin.

Po każdej hemodializie należy powtórzyć dawkę podtrzymującą ceftazydymu zalecaną w powyższej tabeli.

Dializa otrzewnowa

Ceftazydym można stosować u osób poddawanych dializie otrzewnowej i ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD).

Oprócz podawania dożylnego, ceftazydym można również podać w płynie dializacyjnym (zwykle od 125 mg do 250 mg na 2 litry płynu do dializy).

Pacjentom z niewydolnością nerek poddawanym ciągłej tętniczo-żylnej hemodializie lub wysoko przepływowej hemofiltracji w oddziałach intensywnej terapii zaleca się 1 g ceftazydymu na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów poddawanych nisko przepływowej hemofiltracji dawkowanie ustala się w zależności od stopnia niewydolności nerek.

U pacjentów poddawanych żylno-żylnej hemofiltracji i żylno-żylnej hemodializie dawkowanie należy ustalać według zaleceń podanych w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji

Resztkowa czynność nerek: klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka podtrzymująca [mg] w przypadku danej szybkości ultrafiltracji [ml/min]1

5

16,7

33,3

50

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

1 Dawkę podtrzymującą należy poc

awać co 12 godzin.

Tabela 6. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemodializy

Resztkowa czynność nerek: klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka podtrzymująca [mg] w przypadku danej szybkości wprowadzania dializatu1:

1,0 l/godz.

2,0 l/godz.

Szybkość ultrafiltracji [l/godz.]

Szybkość ultrafiltracji [l/godz.]

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1000

15

500

750

750

750

750

1000

20

750

750

1000

750

750

1000

1 Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin.

Sposób podawania

Ceftazydym podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub w infuzji dożylnej, bądź też w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Zalecane miejsca wstrzyknięcia domięśniowego to górny, zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego większego lub boczna część uda. Ceftazydym w roztworze można podawać bezpośrednio do żyły lub przez zestaw do infuzji, jeżeli pacjent otrzymuje płyny drogą pozajelitową.

Podstawową zalecaną drogą podania jest pojedyncze wstrzyknięcie dożylne lub ciągła infuzja dożylna. Podanie domięśniowe powinno być rozważane jedynie, gdy dożylne podanie nie jest możliwe lub jest mniej właściwe dla pacjenta.

Dawka zależy od ciężkości choroby, wrażliwości drobnoustrojów, miejsca i rodzaju zakażenia oraz od wieku i wydolności nerek u pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ceftazydym lub na inne antybiotyki cefalosporynowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) w wywiadzie na inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, notowano ciężkie i niekiedy śmiertelne reakcje nadwrażliwości. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, konieczne jest natychmiastowe zakończenie leczenia ceftazydymem i wdrożenie odpowiedniego postępowania ratunkowego.

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący ciężkiej nadwrażliwości na ceftazydym, inne cefalosporyny lub na dowolny inny rodzaj leku z grupy antybiotyków beta-laktamowych. Należy zachować ostrożność podczas podawania ceftazydymu pacjentom z nieciężką nadwrażliwością na inne antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie.

Ceftazydym ma ograniczone spektrum działania przeciwbakteryjnego. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyny lek w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń, chyba że patogen został już oznaczony i wiadomo, że jest on wrażliwy lub jeśli jest wysoce prawdopodobne, że patogen będzie wrażliwy na leczenie ceftazydymem. Warunek ten dotyczy zwłaszcza ustalania sposobu leczenia pacjentów z bakteriemią, a także leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz zakażeń kości i stawów. Ponadto ceftazydym jest wrażliwy na hydrolizę przez niektóre z beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum (ang. ESBL, extender spectrum beta lactamases). Dlatego też wybierając ceftazydym do leczenia, należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące częstości występowania bakterii wytwarzających ESBL.

Po podaniu prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym ceftazydymu, opisywano występowanie zapalenia jelita grubego, związanego ze stosowaniem antybiotyku, i rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Mogą mieć różny przebieg - od lekkiego nawet do zagrażającego życiu. Dlatego szczególnie ważna jest obserwacja pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania ceftazydymu (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia ceftazydymem i podanie produktów swoiście działających na Clostridium difficile. Nie należy podawać produktów leczniczych hamujących perystaltykę.

Równoczesne leczenie cefalosporynami i lekami działającymi nefrotoksyczne, takimi jak aminoglikozydy lub silne leki moczopędne (np. furosemid), może niekorzystnie wpływać na czynność nerek.

Ceftazydym jest wydalany przez nerki, dlatego też jego dawkę należy zmniejszyć proporcjonalnie do stopnia ich wydolności. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność należy ściśle monitorować u pacjentów z niewydolnością nerek. Sporadycznie notowano objawy neurologiczne w przypadku niewystarczającego zmniejszenia dawki u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do nadmiernego wzrostu opornych drobnoustrojów (np. enterokoków, grzybów) i może być konieczne przerwanie leczenia lub podjęcia właściwego postępowania. Niezbędna jest okresowa ocena stanu pacjenta.

Ceftazydym nie wpływa na wyniki testów enzymatycznych wykrywających glukozę w moczu, mogą jednak wystąpić niewielkie zmiany (wyniki fałszywie dodatnie) po zastosowaniu metod opartych na redukcji miedzi (Benedicta, Fehlinga, Clinitest).

Ceftazydym nie wpływa na wynik alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę.

U około 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombs’a może zaburzać wynik próby zgodności krwi (próby krzyżowej).

Ważne informacje dotyczące jednego ze składników produktu leczniczego Ceftazidime Pfizer:

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 250 mg, zawiera 6,5 mg (0,28 mmol) sodu w jednej fiolce.

Ceftazidime Pfizer, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 500 mg, zawiera 13 mg (0,56 mmol) sodu w jednej fiolce.

Ceftazidime Pfizer, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ceftazidime Pfizer, 1 g, zawiera 26 mg (1,13 mmol) sodu w jednej fiolce.

Ceftazidime Pfizer, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Ceftazidime Pfizer, 2 g, zawiera 52 mg (2,26 mmol) sodu w jednej fiolce.

Ceftazidime Pfizer, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Ceftazidime Pfizer, 3 g, zawiera 78 mg (3,39 mmol) sodu w jednej fiolce.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji prowadzono tylko z probenecydem i z furosemidem.

Stosowanie dużych dawek leku równocześnie z lekami działającymi nefrotoksycznie może wywierać niekorzystny wpływ na czynność nerek (patrz punkt 4.4).

Chloramfenikol jest in vitro antagonistą ceftazydymu i innych cefalosporyn. Znaczenie kliniczne tego faktu jest nieznane, ale należy brać to pod uwagę podczas skojarzonego podawania chloramfenikolu i ceftazydymu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania ceftazydymu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują bezpośredniego lub pośredniego niekorzystnego wpływu produktu na ciążę, rozwój embrionalny i (lub) płodowy, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Ceftazydym można stosować u kobiet ciężarnych jedynie wtedy, gdy korzyść przeważa ryzyko.

Karmienie piersią

Ceftazydym przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego, jednak zwykle nie wywiera niekorzystnego wpływu na niemowlę karmione piersią, jeśli stosuje się go w dawkach terapeutycznych. Ceftazydym można stosować w trakcie karmienia piersią.

Płodność Brak danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą jednak wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy), które wpływają na tę zdolność (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi reakcjami niepożądanymi są eozynofilia, trombocytowa, zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył związane z podawaniem dożylnym, biegunka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka grudkowo-plamista lub pokrzywkowa, ból i (lub) zapalenie po podaniu domięśniowym oraz dodatni wynik testu Coombs’a.

Do ustalenia częstości występowania działań niepożądanych, uszeregowanych od częstych do niezbyt

częstych, wykorzystano dane ze sponsorowanych i niesponsorowanych badań klinicznych. Częstości

występowania wszystkich pozostałych działań niepożądanych ustalono przede wszystkim na podstawie

danych z obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu i odnoszą się raczej do częstości ich zgłaszania niż

do ich rzeczywistej częstości występowania. W obrębie każdej grupy o określonej częstości

występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Klasyfikację częstości występowania oparto na następujących zasadach:

bardzo często (> 1/10),

często (> 1/100 do < 1/10),

niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100),

rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000),

bardzo rzadko (<1/ 10 000),

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Kandydoza (w tym zapalenie pochwy i pleśniawki jamy ustnej)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Trombocytoza

Neutropenia

Leukopenia

Małopłytkowość

Agranulocytoza

Niedokrwistość

hemolityczna

Limfocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja, w tym skurcz oskrzeli i (lub) niedociśnienie (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Powikłania

neurologiczne1

Parestezje

Zaburzenia

naczyniowe

Zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył podczas stosowania

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

dożylnego

Zaburzenia żoładka i jelit

Biegunka

Biegunka i zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem leków przeciwbakteryjnych(patrz punkt 4.4)

Bóle brzucha

Nudności

Wymioty

Niesmak w ustach

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zwiększenie aktywności jednego lub więcej enzymów wątrobowych3

Żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka grudkowo-plamkowa lub pokrzywka

Świąd

Martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

Zespół Stevensa-

Johnsona

Rumień

wielopostaciowy

Obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Przemijające zwiększenie stężeń mocznika, azotu mocznikowego we krwi i (lub) kreatyniny w surowicy krwi

Śródmiąższowe zapalenie nerek Ostra

niewydolność

nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Ból i (lub) zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego

Gorączka

Badania

diagnostyczne

Dodatni wynik testu Coombs’a4

1    Donoszono o występowaniu powikłań neurologicznych obejmujących drżenia, miok encefalopatię i śpiączkę u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejsz dawki ceftazydymu.

2    Biegunka i zapalenie jelita grubego mogą być związane z zakażeniem Clostridium di postać rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

3    AlAT (SGPT), AspAT (SOGT), LHD, GGT, fosfatazy zasadowej.

4    Dodatni wynik testu Coombs’a występuje u ok. 5% pacjentów i może zaburzać wyni krwi (próby krzyżowej).

onie, drgawki, ono odpowiednio

fficile i mogą mieć k próby zgodności

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do powikłań neurologicznych, w tym encefalopatii, drgawek i śpiączki.

Objawy przedawkowania mogą wystąpić, kiedy dawkowanie nie jest odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Stężenie ceftazydymu w surowicy może się zmniejszyć w procesie hemodializy lub dializy otrzewnowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, cefalosporyny trzeciej generacji, kod ATC: J01DD02.

Mechanizm działania

Ceftazydym hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii w wyniku związania się z białkami wiążącymi penicyliny (ang. penicillin bindingproteins, PBP). Powoduje to przerwanie biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanów), co z kolei prowadzi do lizy i obumarcia komórki bakteryjnej.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Wykazano, że w przypadku cefalosporyn najważniejszym współczynnikiem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym korelującym ze skutecznością tych leków w warunkach in vivo jest odsetek przedziału czasu między dawkami, w którym stężenie niezwiązanego produktu leczniczego jest większe od minimalnego stężenia hamującego (MIC) ceftazydymu w stosunku do docelowego gatunku bakterii (tj. %T >MIC).

Mechanizm rozwoju oporności bakteryjnej

Oporność bakterii na ceftazydym może wynikać z jednego lub kilku następujących mechanizmów:

•    hydroliza przez beta-laktamazy; ceftazydym może być skutecznie hydrolizowany przez beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL), w tym przez rodzinę SHV tych ESBL, oraz przez enzymyAmpC, które mogą być indukowane lub ulegać stabilnej derepresji w pewnych gatunkach Gram-ujemnych bakterii tlenowych;

•    zmniej szenie powinowactwa białek wiążących penicyliny do ceftazydymu;

•    nieprzepuszczalność błony zewnętrznej, co uniemożliwia dostęp ceftazydymu do białek wiążących penicyliny w bakteriach Gram-ujemnych;

•    bakteryjne pompy usuwające lek na zewnątrz komórki.

Stężenia graniczne

Graniczne minimalne stężenia hamujące (MIC) ustalone przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) są następujące:

Drobnoustrój

Stężenia graniczne wrażliwości [mg/L]

S

I

R

Enterobacteriaceae

< 1

2-4

> 4

Pseudomonas aeruginosa

< 81

-

> 8

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkami2

< 4

8

> 8

S=wrażliwy, I=średnio wrażliwy, R=oporny;

1 Punkty graniczne odnoszą się do leczenia dużymi dawkami (2 g * 3).

2 Punkty graniczne niezwiązane z gatunkami zostały określone głównie na podstawie danych PK/PD i są niezależne od rozkładu MIC dla poszczególnych gatunków. Są one wyłącznie do zastosowania wobec gatunków nieuwzględnionych w tabeli lub w przypisach.

Wrażliwość mikrobiologiczna

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranego gatunku drobnoustroju może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są lokalne dane, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność ceftazydymu w leczeniu co najmniej niektórych zakażeń może budzić wątpliwości.


Gatunki zwykle wrażliwe_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae_

Gram-ujemne bakterie tlenowe:

Citrobacter koseri Escherichia coli Hemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Proteus spp. (inne)

Providencia spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej Gram-ujemne bakterie tlenowe:

Acinetobacter baumannii£+

Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp. (inne)

Pseudomonas aeruginosa Serratia spp.

Morganella morganii_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe:

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae££_

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe:

Clostridium perfringens Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp._

Gram-ujemne bakterie beztlenowe:

Fusobacterium spp._

Organizmy o oporności wrodzonej_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe:

Enterokoki, w tym Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium

Listeria spp._

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe:

Clostridium difficile_

Gram-ujemne bakterie beztlenowe:

Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides^fragilis jest opornych) Inne:

Chlamydia spp._


Mycoplasma spp.

Legionella spp.

"£-

S. aureus metycylino-wrażliwy - uważa się, że ma małą wrażliwość wrodzoną na ceftazydym.

Wszystkie metycylino-oporne szczepy S. aureus są oporne na ceftazydym.

££

S. pneumoniae, który wykazuje pośrednią wrażliwość na penicyliny lub jest oporny na penicyliny, może wykazywać co najmniej zmniejszoną wrażliwość na ceftazydym.

+ Obserwowano dużą częstość oporności w jednym lub więcej obszarach (krajach, regionach) UE._


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu domięśniowym dawki 500 mg i 1 g ceftazydymu produkt szybko osiąga maksymalne stężenie w surowicy, wynoszące odpowiednio 18 i 37 mg/l. Po pięciu minutach od podania dożylnego w bolusie pojedynczej dawki 500 mg, 1 g lub 2 g maksymalne stężenia w surowicy wynoszą odpowiednio 46, 87 i 170 mg/l. Kinetyka ceftazydymu jest liniowa w zakresie pojedynczych dawek 0,5 do 2,0 g po podaniu dożylnym lub domięśniowym.

Dystrybucja

Wiązanie ceftazydymu przez białka surowicy jest małe i wynosi ok. 10%. Stężenie ceftazydymu większe od MIC określonego dla często spotykanych bakterii chorobotwórczych, stwierdza się w takich tkankach, jak kości, serce oraz żółć, plwocina, ciało szkliste oraz płyn stawowy, opłucnowy i otrzewnowy. Ceftazydym łatwo przenika przez łożysko i do mleka matki. Przenikanie przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg jest niewielkie i jeśli nie występuje stan zapalny, stężenie ceftazydymu w płynie mózgowo-rdzeniowym jest małe. Jednak jeśli występuje stan zapalny opon mózgowo-rdzeniowych, lek osiąga w płynie mózgowo-rdzeniowym stężenie, wynoszące od 4 do 20 mg/l lub więcej.

Metabolizm

Ceftazydym nie jest metabolizowany.

Eliminacja.

Po podaniu pozajelitowym stężenie w surowicy zmniejsza się, a okres półtrwania wynosi około 2 godziny. Ceftazydym jest wydzielany w postaci niezmienionej do moczu, w wyniku przesączania kłębuszkowego. W przybliżeniu 80-90% dawki leku jest wydalane z moczem w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% jest wydalany z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Eliminacja ceftazydymu jest zmniejszona u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i dawkę leku należy u nich zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Lekkie lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby nie miały wpływu na farmakokinetykę ceftazydymu u osób otrzymujących 2 g dożylnie co 8 godzin przez 5 dni, jeśli czynność nerek nie była zaburzona (patrz punkt 4.2).

Osoby w podeszłym wieku

Zmniejszony klirens obserwowany u pacjentów w podeszłym wieku wynikał przede wszystkim, ze związanego z wiekiem, zmniejszonego klirensu nerkowego ceftazydymu. U pacjentów w wieku 80 lat lub starszych, średni okres półtrwania w fazie eliminacji zawierał się w przedziale od 3,5 do 4 godzin po podaniu pojedynczym lub wielokrotnym dwa razy na dobę przez 7 dni wstrzyknięcia dożylnego w bolusie dawki 2 g.

Dzieci

Okres półtrwania ceftazydymu jest wydłużony u wcześniaków i u noworodków urodzonych o czasie o 4,5 do 7,5 godziny po dawkach 25 do 30 mg/kg masy ciała. Jednakże, od wieku 2 miesięcy okres półtrwania mieści się w takim zakresie, jak u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego toksycznego wpływu na reprodukcj ę, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego ceftazydymu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Sodu węglan, bezwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ceftazydymu nie należy mieszać z roztworami o pH powyżej 7,5, na przykład z roztworem wodorowęglanu sodu do wstrzykiwań. Nie należy mieszać ceftazydymu z aminoglikozydami w roztworze do infuzji, ze względu na ryzyko wytrącania się osadu.

Wenflony i cewniki do podawania dożylnego należy przemywać roztworem soli fizjologicznej pomiędzy podaniami ceftazydymu i wankomycyny, aby zapobiec wytrącaniu się osadu.

6.3    Okres ważności

Fiolka przed otwarciem: 2 lata.

Fiolka po pierwszym otwarciu i rozpuszczeniu: produkt należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Zamknięty pojemnik: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Fiolka o pojemności 15 ml ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu „flip off” barwy ciemnoniebieskiej.

Ceftazidime Pfizer, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Fiolka o pojemności 15 ml ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu „flip off’ barwy pomarańczowej.

Ceftazidime Pfizer, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Fiolka o pojemności 20 ml ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu „flip off” barwy pomarańczowej.

Ceftazidime Pfizer, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Fiolka o pojemności 50 ml ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem

typu „flip off” barwy ’’german blue”.

Ceftazidime Pfizer, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Fiolka o pojemności 100 ml ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu „flip off” barwy ’german blue”.

Ceftazidime Pfizer jest dostępny w opakowaniach po: 1, 5, 10, 25 i 50 fiolek, w pudełku tekturowym, z dołączoną ulotką.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Usunąć wszelkie pozostałości roztworu. Rozcieńczanie należy wykonywać w warunkach aseptycznych. Przed podaniem należy obejrzeć czy roztwór nie zawiera cząsteczek zanieczyszczeń lub nie zmienił barwy. Roztwór można wykorzystać tylko wtedy, gdy jest przejrzysty i nie zawiera cząsteczek zanieczyszczeń.

Ciśnienie we wszystkich wielkościach fiolek produktu Ceftazidime Pfizer jest mniejsze od atmosferycznego. Podczas rozpuszczania proszku ciśnienie zwiększa się wskutek uwalniania dwutlenku węgla. Można zignorować małe pęcherzyki dwutlenku węgla znajdujące się w przygotowanym roztworze.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy zapoznać się z tabelą dodawanych objętości i uzyskiwanych stężeń, co może być przydatne, gdy potrzebne są dawki częściowe._

Wielkość fiolki

Objętość rozpuszczalnika do dodania (ml)

Przybliżone stężenie ceftazydymu (mg/ml)

250 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

250 mg

wstrzyknięcie domięśniowe

1,0

210

wstrzyknięcie dożylne

2,5

90

500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

500 mg

wstrzyknięcie domięśniowe

1,5

260

wstrzyknięcie dożylne

5

90

1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 g

wstrzyknięcie domięśniowe

3

260

wstrzyknięcie dożylne

10

90

2 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2 g

wstrzyknięcie dożylne

10

170

infuzja dożylna

50 *

40

3 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

3 g

wstrzyknięcie dożylne

15

170

infuzja dożylna

75 *

40

* Uwaga: dodawać należy dwustopniowo.

Barwa roztworów waha się od jasnożółtej do bursztynowej, zależnie od zastosowanego stężenia, rozpuszczalnika i warunków przechowywania. Jeśli przestrzega się podanych zaleceń, ta zmienność barwy nie wpływa na siłę działania produktu.

Do przygotowywania ceftazydymu do wstrzyknięć dożylnych lub domięśniowych używa się wody do wstrzykiwań.

Ceftazydym do podawania domięśniowego można rozpuścić w roztworze 1% chlorowodorku lidokainy do wstrzykiwań.

Do przygotowywania roztworów ceftazydymu do infuzji dożylnych używa się następujących zgodnych rozpuszczalników:

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań,

-    złożony roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań,

-    0,9% roztwór chlorku sodu i 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań,

-    10% roztwór glukozy do wstrzykiwań,

-    10% roztwór dekstranu 40 do wstrzykiwań w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań,

-    10% roztwór dekstranu 40 do wstrzykiwań w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań.

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, 500 mg, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, Ceftazidime Pfizer, 2 g, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub

Sporządzanie roztworu do wstrzyknięcia w bolusie:

1. Przebić igłą korek i wstrzyknąć do fiolki zalecaną obj ętość rozpuszczalnika. Podciśnienie wewnątrz fiolki może ułatwić wniknięcie rozpuszczalnika. Wycofać igłę ze strzykawką.

2.    Potrząsać aż do rozpuszczenia: uwalnia się dwutlenek węgla i w ciągu 1 do 2 minut uzyskuje się klarowny roztwór.

3. Odwrócić fiolkę. Utrzymując tłok strzykawki w pozycji w pełni wciśniętej, przebić igłą korek fiolki i pobrać całą obj ętość roztworu do strzykawki (nadciśnienie w fiolce ułatwi tę czynność). Igłę należy utrzymać wewnątrz roztworu, aby uniknąć zassania powietrza. Roztwór pobrany do strzykawki może zawierać małe pęcherzyki dwutlenku węgla; ich obecność nie jest znacząca.

Te roztwory można podać bezpośrednio do żyły lub do rurki zestawu do infuzji dożylnych, jeśli pacjent otrzymuje płyny dożylnie. Ceftazydym wykazuje zgodność z najczęściej używanymi płynami dożylnymi.

Ceftazidime Pfizer, 2 g, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub in,

Sporządzanie roztworu do infuzji dożylnej:

Sporządzić używając w sumie 50 ml (dla 2 g fiolek) i 75 ml (dla 3 g fiolek) zgodnego rozpuszczalnika, dodawanego w DWÓCH etapach, jak opisano poniżej:

1.    Przebić igłą korek i wstrzyknąć 10 ml rozpuszczalnika do fiolki 2 g, i 15 ml do fiolki 3 g.

2. Usunąć igłę i wstrząsać fiolką aż do uzyskania klarownego roztworu.

3. Nie wprowadzać igły odbarczającej zanim produkt leczniczy nie rozpuści się całkowicie. Wprowadzić igłę odbarczającą przez korek w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz fiolki.

4. Przemieścić roztwór do końcowego zbiornika (np. zestaw „mini bag” lub „burette”), uzyskując całkowitą objętość nie mniejszą niż 50 ml (75 ml dla fiolki 3 g) i podawać w infuzji dożylnej przez 15 do 30 minut.

Uwaga: w celu zapewnienia jałowości produktu leczniczego ważne jest, aby nie wkłuwać igły odbarczającej przez korek fiolki przed całkowitym rozpuszczeniem produktu.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

Ceftazidime Pfizer, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: 17345 Ceftazidime Pfizer, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań: 17346 Ceftazidime Pfizer, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:    17347

Ceftazidime Pfizer, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji:    17348

Ceftazidime Pfizer, 3 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji:    17349

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010.09.13

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012.03.27

Ceftazidime Pfizer