+ iMeds.pl

Ceftiocyl 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń 50 mg/mlCharakterystyka Ceftiocyl 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Ceftiocyl 50 mg/ml, zawiesin» ilo wstrzykiwań dla bydła i świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każdy ml zawiera:

Ccftiofur (w postaci chlorowodorku) 50.0 mg Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz, punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zaw iesina do wstrzykiwali.

Mleczna zawiesina o kolorze żółtawym do różowa wego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło i świnie.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zakażenia wy wołane przez bakterie wrażliwe na ccAiotun

U świń:

Do leczenia bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez Pusicurdh multocida. Aciinobacillus pleuropneumonlae i Slreplococcus suis.

U bydła:

Do leczenia bakteryjnych chorób układu oddechowego wywołanych przez Pasietirdlo haenuĄtico (Mannheimia spp.). Pasleurella muhocida i Haemnphilus s om nus.

Do leczenia ostrego martwiczego zapalenia przestrzeni między palcowej (zanokcicy) i zastrzału wywołanych przez Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninopenlcus (Porphyromonas moecharolytica).

Do leczenia ostrych stanów zapalnych macicy w okresie poporodowym w przeciągu 10 dni po ocieleniu wywołane przez Escherlchla coli, Arcanobocierium pyogenes i Fusobacterium necrophorum, wrażliwe na ccftiofur. Wskazanie jest ograniczone do przypadków, w których leczenie innym Ickiem przeciw bakteryjnym nic przyniosło poprawy.

4J Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt o znanej nadwrażliwości na ccftiofur lub inne antybiotyki p-laktamowe.

Nie stosować w przypadku znanej oporności na substancję czynną.

Nie stosować u drobiu (również u niosek jaj konsumpcyjnych) z powodu ryzyka przeniesienia oporności na drobnoustroje występujące u ludzi.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Przed podaniem dokładnie wstrząsnąć butelką w celu uzy skania jednorodnej zawiesiny .

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości leczenie należy przerwać.

Stosowanie produktu Ceftiocyl sprzyja selekcji szczepów opornych, takich jak bakterie wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (F.SBI.) i może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludAicgo.

jeśli te szczepy rozpowszechnią się u ludzi np. poprzez żywność. 7. te.no powodu Ceftiocyl powinien być zarezerwowany do leczenia klinicznych przypadków słabo reagujących na leki z wyboru lub takich, w których spodziewana jest słaba reakcja (dotyczy to bardzo ciężkich przypadków, w których leczenie musi zostać rozpoczęte bez rozpoznania bakteriologicznego). W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania leków przcciwbaktcryjnych. Zw iększone stosowanie, w tym także stosowanie odbiegające od zaleceń zawartych w ChPL. może powodować wzrost częstości występowania oporności na leki pr/eciwdrobnoustrojowc. Jeśli to możliwe Ceftiocyl powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii na leki przeciw bakteryjne.

Ceftiocyl jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nic stosować zapobiegawczo ani w rantach programów ochrony zdrow ia stad. Grupy zwierząt mogą być leczone zgodnie z warunkami określony mi w ChPL. wy łącznie w przypadku stw ierdzenia wybuchu churuby w stadzie.

Nie stosować profilaktycznie w przypadku zatrzymania łożyska.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze wetery naryjne zwierzętom

Penicyliny i ccfalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, przy wdychaniu, po połknięciu lub kontakcie zc skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowych reakcji na ccfalosporyny i na odwrót. Reakcje alergiczne na te substancje mogą Być czasami poważne.

1.    Osoby o znanej nadwrażliwości lub którym zalecano unikania takich preparatów nic ntogą pracować z tym produktem.

2.    Produkt należy podawać bardzo ostrożnie w celu uniknięcia ryzyka w związku / wszystkimi zaleceniami dotyczącymi środków ostrożności.

3 Po przypadkowej samoinickcji lub gdy po kontakcie z produktem pojawią się objawy takie jak wysypka skórna, milczy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarska i przedstawić lekarzowi niniejsze ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, ust i powiek lub trudności oddechowe są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej

Po użyciu produktu umyć ręce.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

U niektórych zwierząt, niezależnie od dawki, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Czasami mogą wystąpić reakcje alergiczne <np. reakcje skórne, anafilaksja)

U św iń, obserwow ano o niektórych osobników w miejscu wstrzy knięcia łagodne reakcje, takie jak przebarwienie powięzi lub tkanki tłuszczowej do 20 dni po wstrzyknięciu.

U bydła można zaobserwować łagodne reakcje zapalne w miejscu wstrzyknięcia takie jak obrzęk tkanek i przebarwienie tkanek podskórnych ¡/lub powięzi mięśnia. I- większości zwierząt kliniczna poprawa następuje do 10 dni po wstrzyknięciu, chociaż nieznaczne przebarwienie tkanek może utrzymywać się przez 28 dni i dłużej.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nleśności

Chociaż badania na zwierzętach laboratoryjnych nie wykazały działania teratogennego, poronień czy wpływu na rozród, to nie zbadano bezpieczeństwa ccftiofuru odnośnie okładu rozrodczego u ciężarnych macior i krów.

Do stosowania jedynie po dokonaniu przez, lekarza wetery narii oceny bilansu korzy ści ryzy ka

4.S Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Erytromycyny i tetracykliny mogą antagonizować działanie cefalosporyn, podczas gdy aminoglikozydy mogą zwiększać działanie.

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Świnic:

3 mg ccftiofuru kg m.c.,'dzień przez 3 dni domięśniowo, tj. 1 ml'16 kg m.c. na każde wstrzyknięcie.

Bydło:

Choroby układu oddechowego: I mg ccftiofuru kg m.c. dzień przez 3 do 5 dni podskórnie, tj. I ml'50 kg m.c. na każde wstrzy knięcie.

Osttc martwicze zapalenie przestrzeni międzypalcowej: I mgkg m.c. dzień prze/ 3 dni podgórnie, tj. 1 ml..50 kg m.c. na każde wstrzyknięcie.

Ostre poporodowe zapalenie macicy w ciągu 10 dni od wycielenia: I mg'kg m.c. dzień przez 5 kolejnych dni podskórnie, tj. I ml 50 kg m.c. na każde wstrzykniecie

Kolejne wstrzyknięcia powinny być podawane w różne miejsca. U bydła zaleca się podawanie Icku pod skórę w okolicy szyi.

W przy padku ostrego poporodowego zapalenia macicy mo/e czasami być konieczne leczenie wspomagające.

•1.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

U świń wykazano niską toksyczność ceftiofuru po podawaniu domięśniowym przez 15 dni soli sodowej ccftiofuru w dawkach ośmiokrotnie przekraczających dzienne zalecane dawki.

U bydła nie obserwowano objawów toksyczności ogólnej po znacznym przedawkowaniu drogą parcntcralna

4.11 Okres (-y) karencji

Świnie:

Tkanki jadalne: 6 dni.

Bydło:

Tkanki jadalne: 8 dni.

Mleko: zero godzin.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa famiakotcrapcutyczna: leki pr/eciwbakleryjnc stosowane ogólnie Kod ATCvct: QJ0IDD9O

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Ccftiofur jest cefalosporyną III generacji, która jest aktywna przeciwko wielu bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujcmnym. Ccftiofur hamuje syntezę bakteryjnej ściany komórkowej, przez co ma właściwości bakteriobójcze. Antybiotyki [Haktamowe działają poprzez zaburzanie syntezy bakteryjnej ściany komórkowej. Synteza ściany komórkowej jest zalcZna od enzymów, które nazywa się białkami wiążącymi penicyliny (PBP fK-nicillin-binding proleins).

Bakterie rozwijają oporność na cefalosporyny na drodze -I różnych mechanizmów I > zmiana lub nabycie białek wiążących penicyliny niewrażliwych na skuteczne w innym wypadku antybiotyki [Waktanioue; 2) zmianę przepuszczalności komórki dla antybiotyków 0-laktamowych: 3) wytwarzanie [Haktamaz. które rozcinają pierścień p-laktamowy w cząsteczce: lub 4) aktywne wydalanie.

Niektóre p-laktamazy. co stwierdzono u Gram-ujcmnych mikroorganizmów jelitowych, w różnym stopniu mogą powodować podwyższenie MIC dla cefalosporyn trzeciej i czwartej generacji, jak też penicylin, ampicylin, kombinacji antybiotyków p-laktamowych z inhibitorami p-laktamów, oraz cefalosporyn pierwszej i drugiej generacji.

Ccftiofur jest aktywny wobec następujących mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za choroby układy oddechowego świń: Pasteurella muhocida, ActinohaciUus pleuropneumoniue i Streptococcus suis. Dordelella bronchiseptica jest samoistnie oporna na ccftiofur. Jest również aktywny wobec bakterii odpowiedzialnych za choroby układu oddechowego bydła: Pasteurella muhocida, Mamtheimia spp. (dawniej Pasteurella hacmohtica), Haemophilus somnus: bakterii odpowiedzialnych za ostrą zanokcicę bydła (nekrotyczne zapalenie przestrzeni międzypalcowej): Fusobaclertum necrophorum, Dacteroides mehminogenicta (Porplnromonas asaccharo/ylica); oraz bakterie związane z ostrym poporodowy m zapaleniem macicy u by dła: Escherichia colt Arcanobaclerium pyogenes i Fusobocterium necrophorum.

Następujące wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC Minimum Inhibitory Concenirations) zostały oznaczone dla ceftiofuru wobec europejskich izolatów bakterii docelowych, pobranych od chorych zwierząt:

Organizm (liczba i/olatówj

Zakres MIC (pg/ml)

MICw(pg/nil)

A pkuropneumoiuae (28)

<0,03*

<0.03

PasteureHa multocida (37)

<0,03-0.13

< 0.03

Strcplococcus stiis (195/

< 0.03 - 0.25

< 0.03

HuemophUtis parasuis (16)

<0.03- 0.13

<0.03

Bvdło

Organizm (liczba izolatów)

Zakres MIC (pg/ml)

MIC^(pg/ml)

Mannheimia spp. (87)

< 0.03*

<0.03

P. multocida (42)

<0.03 0.12

< 0,03

II. sonwus (24)

< 0,03’

< 0.03

Arcanohacterium pyoycnes (123)

<0.03-0.5

025

Escherichia coli (188)

0,13 • > 32.0

0.5

Fusobacterium nccrophontm (67)(izolaty od przy padków z zanokcla/)

<0,06 -0,13

ND

Fusohacterium necrophorum (2)(i.\olaly od

< 0.03 0.06

ND

przypadków z ostrym zapaleniem macicy)

’Brak zakresu: wszystkie izoliHy dały ten sam wynik. NI>: nic oznaczono.

NCCLS rekomenduje następujące wartości graniczne dla patogenów bydlęcych i świńskich wspomnianych w oznakowaniu produktu Ccftiocyl:

Średnica strefy (mm)

MIC (|»g/ml)

Interpretacja

>21

<2.0

(S) W'rażlisvy

18-20

-ł.O

(1) Pośredni

< 17

> s.o

(R) Oporny

Do dzisiaj nie wyznaczono wartości granicznych patogenów wywołujących zanokcicę lub ostre poporodowe zapalenie macicy u krów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu ceftiofur jest szybko metabolizowany do desfuroylccrtiofuru, głównego czynnego metabolitu.

Dcsfuroyłceftiofur ma aktywność przeciw bakteryjną równa ccftiofurowi wobec bakterii wywołujących choroby układu oddechowego u zwierząt. Ten aktywny metabolit wiąże się odwracalnie z białkami osocza. Wskutek transportu z tymi białkami, metabolit koncentruje się w miejscu zakażenia, jest akty wny i pozostaje aktywny w obecności martw iczych tkanek i szczątków tozpadlych tkanek.

I św iń po podaniu domięśniowym pojedynczej dawki 3 mgkg masy ciała (m.c.) maksy malne stężenie w osoczu równe 10.58 ; 2,05 |ig'ml zostało osiągnięte po I godzinie (1,6 ± 0.7 h); okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji (tI 3) dcsfuroylceftiofuru wynosił 15.56 i 4.32 godziny. Kie obserwowano gromadzenia się desfuroy lecftiofuru po dawce 3 mg'kg m.c/dzień podawanej codziennie przez ponad 3 dni

Eliminacja następowała przede wszystkim z moczem (więcej niž 70%). Średni odzysk z odchodów obliczono na około 12-15% leku.

Ceftiofur jest całkowicie hiodostępny po podaniu domięśniowym

U bydła po podaniu podskórnym pojedynczej dawki w wysokości 1 mg/kg maksymalne stężeniu w osoczu równe 7.0S ± 4,32 pg/ml były osiągane w przeciągu 2 godzin (1.9 r 0,9 h) od podania. U zdrowych krów wynoszące 2.25 i 0,79 pg ml w błonic śluzowej macicy było osiągane po 5 ± 2 godzinach od pojedynczego podania, Maksymalne stężenia osiągane w brodawkach macicznych i poporodowych odchodach macicznych (lochiach) Zdrowych krów wynosiły odpowiednio 1.11- 0.24 pg'ml i 0,98 : 0.25 pg ml.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji (t,,..) desfuroyleeftiofum u bydla wynosi 11.38 i 2.33 godzin. Nie obserwowano gromadzenia się po codziennym podawaniu przez ponad 5 dni. lek wydalany był głównie z moczem (więcej niż 55%>: 31% dawki było odzyskiwane z odchodów.

Ceftiofur jest całkowicie biodostępny po podaniu podskórnym,

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

l.ccytyna sojowa uwodorniona Sofbitanu nionoolcinian Olej bawełniany

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nic wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

50. 100 i 250 ml fiolki z ciemnego szkła typu I zamykane bromobutylowym korkami i kapslami aluminiowymi.

Tekturowe pudełko z I 50-ml szklaną fiolką z korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.

Tekturowe pudełko z I 100-nil szklaną fiolką z korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.

Tekturowe pudełko z I 250-ml szklaną fiolka z korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocic.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużylcgo produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewy korzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA 1 ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vctoquinol Biowet Sp. zoo ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wielkopolski

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2029/10

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21.10.2010

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.09.2014

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAW Y 1/Ll B STOSOW ANIA

Wyłącznie «Ha zwierząt - wydaje się z przepis« lekarza Kp Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

Ceftiocyl 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń