+ iMeds.pl

Cefuroxim-mip 750 mg 750 mgUlotka Cefuroxim-mip 750 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cefuroxim-MIP 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji Cefuroxim-MIP 1500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Cefuroximum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cefuroxim-MIP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefuroxim-MIP

3.    Jak stosować Cefuroxim-MIP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cefuroxim-MIP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cefuroxim-MIP i w jakim celu się go stosuje

Cefuroxim-MIP jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.

Cefuroxim-MIP jest stosowany do leczenia zakażeń:

•    płuc lub klatki piersiowej

•    układu moczowego

•    skóry i tkanek miękkich

•    brzucha

Cefuroxim-MIP jest również stosowany:

•    w celu zapobiegania zakażeniom podczas operacji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefuroxim-MIP Kiedy nie stosować leku Cefuroxim-MIP:

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki cefalosporynowe lub

którykolwiek z pozostałych składników leku CefUroxim-MIP;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny, monobaktamy lub karbapenemy).

Jeśli pacjent sądzi, że dotyczą go powyższe okoliczności, powinien o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Ceforoxim-MIP. Pacjent nie może przyjmować leku Ceforoxim-MIP.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie leczenia lekiem Cefuroxim-MIP należy zwrócić uwagę, czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje uczuleniowe i zaburzenia żołądka i jelit (np. biegunka). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań (patrz „Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę ” w punkcie 4). Jeżeli u pacjenta występowały jakiekolwiek reakcje uczuleniowe na inne antybiotyki, takie jak penicylina, może być on uczulony również na Cefuroxim-MIP.

Badania krwi i moczu

Cefuroxim-MIP może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier w moczu lub we krwi oraz badania krwi nazywanego testem Coombs’a. Jeśli pacjent ma mieć przeprowadzone takie badania, powinien: powiedzieć osobie pobierającej próbki do badań, że przyjmuje lek Cefuroxim-MIP.

Inne leki i Cefuroxim-MIP

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Cefuroxim-MIP lub mogą zwiększać ryzyko pojawienia się działań niepożądanych. Należą do nich:

   antybiotyki z grupy zwanej aminoglikozydami

   tabletki moczopędne (diuretyki), np. furosemid

   probenecyd

   doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)

Jeśli dotyczy to pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Podczas stosowania leku Cefuroxim-MIP może być konieczne przeprowadzenie u pacjenta dodatkowej kontroli pracy nerek.

Doustne środki antykoncepcyjne

Cefuroxim-MIP może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku Cefuroxim-MIP pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowo stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy). Należy zwrócić się do lekarza o radę.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza przed przyj ęciem leku Cefuroxim-MIP:

• jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zaj ść w ciążę,

•    jeżeli pacjentka karmi piersią.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikaj ące ze stosowania leku Cefuroxim-MIP podczas ciąży i karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli nie czuje się dobrze.

Ważne informacje na temat niektórych składników leku Cefuroxim-MIP

Cefuroxim-MIP zawiera sód. Należy wziąć to pod uwagę, u pacjentów kontroluj ących zawartość sodu w diecie.

Moc leku Cefuroxim-MIP

Zawartość sodu w fiolce

750 mg

42 mg

1,5 g

83 mg

3. Jak stosować Cefuroxim-MIP

Cefuroxim-MIP jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany w kroplówce (infuzja dożylna) lub jako wstrzyknięcie podane bezpośrednio do żyły lub domięśniowo.

Zwykle stosowana dawka

Lekarz zdecyduje o odpowiedniej dla pacjenta dawce leku Cefuroxim-MIP, biorąc pod uwagę ciężkość i rodzaj zakażenia, przyjmowanie przez pacjenta wszelkich innych antybiotyków, jego masę ciała, wiek oraz prawidłowość pracy nerek.

Noworodki i niemowlęta (w wieku 0-3 tygodni)

Na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia podaje się dawkę od 30 do 100 mg leku Cefuroxim-MIP w ciągu doby, podzieloną na dwie lub trzy dawki.

Niemowlęta (w wieku powyżej 3 tygodni) i dzieci

Na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia lub dziecka podaje się dawkę od 30 do 100 mg leku Cefuroxim-MIP w ciągu doby, podzieloną na trzy lub cztery dawki.

Dorośli i młodzież

Od 750 mg do 1,5 g leku Cefuroxim-MIP na dobę w dwóch, trzech lub czterech dawkach podzielonych. Nie więcej niż 6 g na dobę.

Pacjenci z chorymi nerkami

Jeżeli pacjent ma chore nerki, lekarz może zmienić dawkowanie leku.

Jeśli pacjenta to dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cefuroxim-MIP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

U niewielkiej liczby osób przyjmujących lek Cefuroxim-MIP odnotowano reakcję alergiczną lub

potencjalnie ciężką reakcję skórną. Ich objawy mogą być następujące.

Ciężka reakcja alergiczna. Objawy obejmują: wypukłą, swędzącą wysypkę, obrzęk, czasami twarzy lub ust, mogący utrudniać oddychanie.

Wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi).

• Rozlane zmiany skórne, z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem. (Może być to objaw zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka - choroby Leyella).

   Zakażenia grzybicze. Leki takie jak Cefuroxim-MIP mogą rzadko powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażenia grzybiczego (np. pleśniawek). Ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego jest większe, jeśli lek Cefuroxim-MIP stosuje się przez długi okres czasu.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

•    ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

• zwiększenie aktywności substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie

•    zmiana liczby białych krwinek (neutropenia lub eozynofilia)

•    zmniej szenie liczby krwinek czerwonych (anemia)

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

•    wysypka skórna, pokrzywka

•    biegunka, nudności, ból brzucha

• Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny (substancji wytwarzanej przez wątrobę)

•    dodatni wynik testu Coombs’a

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występują u bardzo małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana:

•    zakażenie grzybicze

•    wysoka temperatura (gorączka)

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

• zapalenie okrężnicy (jelita grubego), powodujące biegunkę, zwykle z krwią i śluzem, bóle brzucha

•    zapalenie nerek i naczyń krwionośnych

•    zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

• wysypka skórna, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi - małopłytkowość)

•    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny w surowicy krwi.

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Cefuroxim-MIP

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Przygotowany roztwór można przechowywać nie dłużej niż 5 godzin w temperaturze pokojowej i nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 5°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cefuroxim-MIP

-    Substancją czynną leku jest cefuroksym.

Cefuroxim-MIP 750 mg:    1 fiolka zawiera 750 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu sodowego

(789 mg).

Cefuroxim-MIP 1500 mg: 1 fiolka lub 1 butelka zawiera 1500 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu

sodowego (1578 mg).

-    Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda Cefuroxim-MIP i co zawiera opakowanie

Cefuroxim-MIP 750 mg: fiolki z bezbarwnego szkła o pojemności 15 ml, zabezpieczone gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku, pakowane po 10 sztuk.

Cefuroxim-MTP 1500 mg: fiolki z bezbarwnego szkła o pojemności 50 ml i butelki o pojemności 100 ml, zabezpieczone gumowym korkiem i aluminiowym kapslem w tekturowym pudełku, pakowane po 10 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 5

80-175 Gdańsk

tel. 58 303 93 62

fax. 58 322 16 13

e-mail: info@mip-pharma.pl

Wytwórca

Chephasaar, Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH Muhlstrasse 50 D-66386 St. Ingbert Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcje dotyczące rozpuszczenia

Objętości dodawanej wody i stężenia roztworu przydatne, gdy konieczne jest stosowanie dawek cząstkowych.

Objętości dodawanej wody

i stężenia roztworu przydatne gdy konieczne jest stosowanie dawek cząstkowych

Wielkość fiolki

Objętość wody dodania

[ml]

Przybliżone stężenie cefuroksymu Tma/mll * *

750 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

750 mg

domięśniowo

3 ml

216

wstrzyknięcie dożylne

co najmniej 6 ml

116

infuzja dożylna

co najmniej 6 ml

116

1,5 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

1,5 g

domięśniowo

6 ml

216

wstrzyknięcie dożylne

co najmniej 15 ml

94

infuzja dożylna

15 ml*

94

* Sporządzony roztwór należy dodać do 50 lub 100 ml zgodnego płynu do infuzji (informacje dotyczące zgodności - patrz poniżej)

** Otrzymana objętość roztworu cefuroksymu w rozpuszczalniku zwiększa się z powodu współczynnika przesuwu fazowego substancji czynnej, z czego wynikają przedstawione stężenia (mg/ml).

Zgodność

1.5    g cefuroksymu sodowego rozpuszczonego w 15 ml wody do wstrzykiwań można dodać do roztworu metronidazolu (500 mg/100 ml) - działanie obu składników utrzymuje się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C.

1.5    g cefuroksymu sodowego jest zgodne z 1 g roztworem azlocyliny (w 15 ml roztworu) lub 5 g azlocyliny (w 50 ml roztworu) do 24 godzin w temperaturze 4°C lub 6 godzin w temperaturze poniżej 25°C.

Cefuroksym sodowy (5 mg/ml) w 5% w/v lub 10% w/v roztworze ksylitolu do wstrzykiwań można przechowywać do 24 godzin w temperaturze 25°C.

Cefuroksym sodowy jest zgodny w roztworami wodnymi zawierającymi nie więcej niż 1% chlorowodorku lidokainy.

Cefuroksym sodowy wykazuje zgodność z następującymi płynami infuzyjnymi. Zachowana jest aktywność do 24 godzin w temperaturze pokojowej z:

0,9% w/v roztwór chlorku sodu (BP)

5% roztwór glukozy do wstrzykiwań (BP)

0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań (BP)

5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań (BP)

5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 10% roztwór glukozy do wstrzykiwań

10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań roztwór Ringera do wstrzykiwań (USP) mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań (USP) mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6)

wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna, BP)

Stabilność cefuroksymu sodowego w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (BP) i w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań nie ulega zmianie w obecności soli sodowej fosforanu hydrokortyzonu.

Cefuroksym sodowy wykazuje również zgodność przez 24 godziny w temperaturze pokojowej, jeśli jest dodany do roztworu do infuzji dożylnej zawierającej:

heparynę (10 lub 50 jednostek/ml) w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań; chlorek potasu (10 lub 40 mEqL) w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Cefuroxim-MIP 750 mg

Charakterystyka Cefuroxim-mip 750 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefuroxim-MIP 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka zawiera 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu sodowego (789 mg).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Cefuroksym jest wskazany do leczenia zakażeń spowodowanych przez wrażliwe szczepy bakterii.

Zakażenia dróg oddechowych - ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, zakażone rozstrzenia oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc, ropień płuca i pooperacyjne zakażenia klatki piersiowej wywołane przez Streptococcus pneumoniae (z wyjątkiem szczepów opornych na penicylinę), Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę na skutek wytwarzania beta-laktamaz), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli.

Zakażenia ucha, nosa i gardła - zapalenie zatok, migdałków podniebiennych i gardła wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli.

Zakażenia dróg moczowych - ostre i przewlekle odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego i bezobjawowy bakteriomocz, wywołane przez Escherichia coli i Klebsiella spp. (z wyjątkiem szczepów wytwarzających beta-laktamazy typu ESBL).

Zakażenia tkanek miękkich - zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża i zakażenie ran wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella spp. (z wyjątkiem szczepów wytwarzających beta-laktamazy typu ESBL).

Zakażenia kości i stawów - zapalenie szpiku i zapalenie stawów o etiologii bakteryjnej wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy; ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę).

Zakażenia narządów płciowych

Rzeżączka - wywołana przez Neisseria gonorrhoeae (szczepy wytwarzające i nie wytwarzające penicylinazę), szczególnie gdy penicylina nie może być stosowana.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę), Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus (w tym szczepy produkujące penicylinazę).

Inne zakażenia - posocznica, wywołana przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pneumoniae (z wyjątkiem szczepów opornych na penicylinę), Escherichia coli (szczepy wytwarzające beta-laktamazy typu ESBL są oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę) oraz Klebsiella spp. (szczepy wytwarzające beta-laktamazy typu ESBL są oporne).

Profilaktyka - zapobieganie zakażeniom po operacjach w obrębie jamy brzusznej, miednicy, po operacjach ortopedycznych, serca, płuc, przełyku i naczyń, gdy występuje zwiększone ryzyko zakażeń.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania antybiotyków.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Uwaga. Dostępny jest również produkt Cefuroxim-MIP 1500 mg, przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego.

Ogólne zalecenia dawkowania

Dorośli. W większości zakażeń podaje się domięśniowo lub dożylnie 750 mg trzy razy na dobę. W ciężkich zakażeniach dawkę tę należy zwiększyć do 1,5 g dożylnie trzy razy na dobę. W razie konieczności można zwiększyć częstość podawania dawki leku do 4 razy na dobę (co 6 godzin), aż do maksymalnej dawki dobowej, tj. do 3 g w przypadku podawania domięśniowego i do 6 g w przypadku podawania dożylnego. Cefuroksym może być również podawany w postaci doustnej w leczeniu podtrzymującym, gdy istnieją kliniczne wskazania do zmiany drogi podawania leku z parenteralnej na doustną.

Niemowlęta i dzieci. Dawka od 30 do 100 mg/kg mc./dobę podawana w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

W większości zakażeń zaleca się dawkę 60 mg/kg mc ./dobę.

Noworodki. Dawka 30 do 100 mg/kg mc./dobę podawana w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Rzeżączka

1.5    g w dawce jednorazowej (dawkę tą można podać jako dwa wstrzyknięcia domięśniowe po 750 mg w różne miejsca, np. w dwa pośladki).

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Produkt Cefmmim-MIP 750 mg może być stosowany wyłącznie do leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanego wrażliwymi szczepami bakterii. Poniżej przedstawiono zalecane dawkowanie.

Dorośli: dożylnie 3 g co osiem godzin.

Niemowlęta i dzieci: dożylnie 200 do 240 mg/kg mc./dobę podane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Jeśli nastąpiła poprawa kliniczna, dawkę można zmniejszyć po 3 dniach do 100 mg/kg mc./dobę.

Noworodki: dożylnie 100 mg/kg mc./dobę. Jeśli jest to wskazane klinicznie, dawkę można zmniejszyć do 50 mg/kg mc./dobę.

Profilaktyka

Dożylnie 1,5 g podczas wprowadzania do znieczulenia przed zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy brzusznej, miednicy i zabiegami ortopedycznymi. Następnie można podać domięśniowo dwie dawki po 750 mg po 8 i 16 godzinach. W operacjach serca, płuc, przełyku i operacjach naczyniowych stosuje się

1.5    g cefuroksymu dożylnie podczas wprowadzania do znieczulenia, a następnie 750 mg domięśniowo trzy razy na dobę przez okres 24 do 48 godzin.

Podczas operacji całkowitego wszczepienia stawu można przed dodaniem ciekłego monomeru zmieszać na sucho 1,5 g cefuroksymu w proszku z każdym opakowaniem cementu - polimeru metakrylanu metylu.

Terapia sekwencyjna

W niektórych zakażeniach cefuroksym początkowo podaje się domięśniowo lub dożylnie, a następnie leczenie kontynuuje się podając doustne postaci cefuroksymu.

Czas trwania leczenia parenteralnego i doustnego zależy od nasilenia zakażenia i od stanu klinicznego pacjenta.

Zewnątrzszpitalne zapalenie płuc

1,5 g trzy lub dwa razy na dobę (dożylnie) przez 48-72 godzin, a następnie cefuroksym doustnie w dawce 500 mg co 12 godzin przez 7-10 dni.

Bakteryjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

750 mg trzy lub dwa razy na dobę (domięśniowo lub dożylnie) przez 48-72 godzin, a następnie cefuroksym doustnie w dawce 500 mg co 12 godzin przez 5-10 dni.

Dawkowanie w niewydolności nerek

Cefuroksym jest wydalany przez nerki. Dlatego też zaleca się zmniejszenie dawki produktu Cefmmim-MIP 750 mg u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie jest jednak konieczne zmniejszenie dawki cefuroksymu u pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi powyżej 20 ml/min. U dorosłych, gdy klirens kreatyniny wynosi od 10 do 20 ml/min, podaje się 750 mg cefuroksymu dwa razy na dobę, a gdy klirens kreatyniny wynosi poniżej 10 ml/min, podaje się 750 mg raz na dobę.

Pacjentom dializowanym należy podać kolejną dawkę 750 mg po zakończeniu każdej dializy.

Jako uzupełnienie podawania parenteralnego cefuroksym może być dodany do płynu do dializy otrzewnowej (zwykle 250 mg na każde 2 litry płynu do dializy). Podczas stosowania ciągłej hemodializy odpowiednia dawka wynosi zwykle 750 mg dwa razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania cefuroksymu pacjentom, u których wystąpiły reakcje alergiczne na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

Należy zachować ostrożność stosując antybiotyki cefalosporynowe, szczególnie w wysokich dawkach, jednocześnie z lekami moczopędnymi (takimi jak furosemid) lub z antybiotykami aminoglikozydowymi, ponieważ istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń czynności nerek podczas stosowania tych leków w skojarzeniu. U pacjentów otrzymujących jednocześnie powyższe leki, u osób w podeszłym wieku, a także u osób, u których w przeszłości występowała niewydolność nerek, należy monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.2).

W trakcie leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci odnotowano rzadkie przypadki upośledzenia słuchu od niewielkiego do średniego stopnia.

Podobnie, jak w przypadku leczeniu innymi antybiotykami, jeszcze po 18-36 godzinach od rozpoczęcia leczenia stwierdzono w posiewach płynu mózgowo-rdzeniowego Haemophilus influenzae. Znaczenie kliniczne tego faktu jest nieznane.

Cefalosporyny, podobnie jak wszystkie antybiotyki o szerokim zakresie działania, mogą powodować rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Niezależnie od przyczyny, w każdym przypadku wystąpienia biegunki podczas stosowania cefuroksymu należy powiadomić lekarza. Lekkie przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit zwykle przemijają po odstawieniu leku. W ciężkich konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę.

Podobnie jak w przypadku leczenia innymi antybiotykami, przedłużone stosowanie cefuroksymu może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych organizmów (np. Candida spp., Enterococcus spp., Clostridium difficile); może być wówczas konieczne przerwanie stosowania leku.

Podczas stosowania terapii sekwencyjnej czas zmiany drogi podawania leku z parenteralnej na doustną zależy od nasilenia zakażenia, stanu klinicznego pacjenta oraz od wrażliwości bakterii wywołującej zakażenie. Jeżeli w ciągu 72 godzin leczenia nie nastąpi poprawa stanu klinicznego pacjenta, należy kontynuować pozajelitowe podawanie leku.

Przed rozpoczęciem terapii sekwencyjnej należy zapoznać się z ulotką dotyczącą cefuroksymu w postaci doustnej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podobnie jak inne antybiotyki cefuroksym może zaburzać skład flory jelitowej, prowadząc do zmniejszenia wchłaniania estrogenów i do obniżenia skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyj nych.

Należy zachować ostrożność stosując antybiotyki cefalosporynowe, szczególnie w wysokich dawkach, jednocześnie z lekami moczopędnymi (takimi jak furosemid) lub z antybiotykami aminoglikozydowymi (patrz punkt 4.4).

Produkt Cefuroxim-MIP 750 mg nie wpływa na wynik testów enzymatycznych wykrywających cukier w moczu. Mogą wystąpić niewielkie zmiany wyników podczas stosowania metod redukcyjnych (Benedicta, Fehlinga, Clinitest); niemniej jednak nie powinno to prowadzić do wyniku fałszywie dodatniego.

Zaleca się, aby u pacjentów otrzymujących produkt Cefuroxim-MIP 750 mg stosować metodę glukozo-oksydazową lub heksokinazową do oznaczenia stężenia glukozy we krwi lub osoczu. Antybiotyk ten nie wpływa na wynik alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak doświadczalnych dowodów na wywoływanie embriopatii lub działanie teratogenne cefuroksymu. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Cefuroksym przenika do pokarmu kobiecego, toteż stosując go u kobiet karmiących piersią należy zachować szczególną ostrożność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań

niepożądanych:

bardzo często >1/10,

często >1/100 i <1/10,

niezbyt często >1/1000 i <1/100,

rzadko >1/10 000 i <1/1000,

bardzo rzadko <1/10 000.

Kategorie częstości przypisane poniższym działaniom niepożądanym są jedynie przybliżone, jako że dla większości działań brak odpowiednich danych do wyliczenia częstości. Ponadto częstość działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem cefuroksymu sodu może się różnić w zależności od wskazania.

Dane z dużych badań klinicznych zostały wykorzystane do określenia częstości działań niepożądanych od bardzo częstych do rzadkich.

Określenie częstości wszystkich innych działań niepożądanych (np. tych występujących z częstością <1/1000) zostały głównie określone z wykorzystaniem danych na temat stosowania leku na rynku i odnoszą się raczej do częstości doniesień niż do prawdziwej częstości działań niepożądanych.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko:    rozwój kandydozy podczas przedłużonego stosowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:    neutropenia, eozynofilia.

Niezbyt często: leukopenia, zmniejszone stężenie hemoglobiny, dodatni odczyn Coombs’a.

Rzadko:    trombocytopenia.

Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna.

Cefalosporyny, jako grupa leków, wykazują skłonność do przylegania do powierzchni błonowej krwinek czerwonych i reagowania z przeciwciałami skierowanymi przeciwko lekom, powoduj ąc wystąpienie dodatniego odczynu Coombs’a (który może wpływać na próbę krzyżową krwi) i powodować bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczną.

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości, w tym:

Niezbyt często: wysypka skórna, pokrzywka i świąd.

Rzadko:    gorączka polekowa.

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, anafilaksja, zapalenie naczyń skóry.

Patrz także „Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej” i „Zaburzenia nerek i dróg moczowych”.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często:    przemijaj ące zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt często: przemijaj ące zwiększenie stężenia bilirubiny.

Przemijaj ące zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny zdarza się szczególnie u pacjentów z uprzednio występującymi chorobami wątroby, ale nie ma dowodów na występowanie uszkodzeń wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka i zespół Stevensa-Johnsona.

Patrz także „Zaburzenia układu immunologicznego”.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego krwi i zmniej szenie klirensu kreatyniny.

Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Patrz także „Zaburzenia układu immunologicznego”.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból i zakrzepowe zapalenie żył.

Ból w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego jest bardziej prawdopodobny po podaniu większych dawek. Jednakże jest mało prawdopodobne, aby było konieczne przerwanie leczenia z tego powodu.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie cefalosporyn może powodować podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego, aż do wystąpienia drgawek. Stężenie cefuroksymu w surowicy można zmniejszyć stosując hemodializę lub dializę otrzewnową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: cefalosporyny II generacji. Kod ATC: J 01 DC 02

Cefuroksym jest bakteriobójczym antybiotykiem cefalosporynowym drugiej generacji o szerokim spektrum działania na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na szczepy wytwarzające beta-laktamazy. Mechanizm bakteriobójczego działania cefuroksymu polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii poprzez wiązanie białek biorących udział w tym procesie.

Drobnoustroje wrażliwe na cefuroksym in vitro

Bakterie Gram-ujemne tlenowe

Escherichia coli,

Klebsiella spp.,

Proteus mirabilis,

Providencia spp.,

Proteus rettgeri,

Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę na skutek wytwarzania beta-laktamaz), Haemophilus parainfluenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę na skutek wytwarzania beta-laktamaz), Moraxella (Branhamella) catarrhalis,

Neisseria gonorrhoeae (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy),

Neisseria meningitidis,

Salmonella spp.

Uwaga. Szczepy wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) są oporne. Bakterie Gram-dodatnie tlenowe

Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę),

Streptococcus pyogenes (i inne paciorkowce beta-hemolizujące),

Streptococcus pneumoniae (z wyjątkiem szczepów opornych na penicylinę), paciorkowce Grupy B (Streptococcus agalactiae),

Streptococcus mitis (grupa paciorkowców zieleniących),

Bordetella pertussis.

Bakterie beztlenowe

ziarniaki Gram-ujemne i Gram-dodatnie (w tym Peptococcus spp. i Peptostreptococcus spp ),

laseczki Gram-dodatnie (w tym Clostridium spp ),

pałeczki Gram-ujemne (w tym Bacteroides spp. i Fusobacterium spp ),

Propionibacterium spp.

Drobnoustroje oporne na cefuroksym

Clostridium difficile,

Pseudomonas spp.,

Campylobacter spp.,

Acinetobacter calcoaceticus,

Listeria monocytogenes,

metycylinoopome szczepy Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis,

Legionella spp.

oraz większość szczepów z gatunków:

Enterococcus faecalis,

Morganella morganii,

Proteus vulgaris,

Enterobacter spp.,

Citrobacter spp.,

Serratia spp.,

Bacteroides fragilis.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenie cefuroksymu uzyskuje się w 30 do 45 minut po podaniu domięśniowym. Okres półtrwania w surowicy po podaniu domięśniowym lub dożylnym wynosi w przybliżeniu 70 minut. U dzieci w pierwszych tygodniach życia okres półtrwania cefuroksymu w surowicy może być trzy do pięciu razy dłuższy niż u dorosłych. Jednoczesne podanie probenecydu opóźnia wydalanie antybiotyku i powoduje podwyższenie jego maksymalnego stężenia w surowicy. Po 24 godzinach od podania następuje niemal całkowite (85-90%) wydalenie niezmienionego cefuroksymu z moczem; większość dawki zostaje wydalona w ciągu pierwszych sześciu godzin. Cefuroksym nie jest metabolizowany i jest wydalany w moczu w wyniku wydzielania kanalikowego i przesączania kłębuszkowego. Wiązanie cefuroksymu przez białka osocza wynosi ok. 33-50%. Stężenia cefuroksymu powyżej minimalnego stężenia hamującego dla powszechnie występujących bakterii można uzyskać m.in. w kości, w płynie stawowym i w ciele szklistym. Cefuroksym przenika przez barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy w stanach zapalnych opon mózgowo-rdzeniowych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Cefuroksym jest niezgodny z alkalicznymi roztworami do infuzji, z roztworami wodorowęglanu sodu i ze środkami wypełniającymi powstałymi z polipeptydów o wiązaniach krzyżowych.

Zgodność z innymi antybiotykami lub chemioterapeutykami

Produktu Cefuroxim-MIP 750 mg nie należy podawać w jednej strzykawce razem z innymi antybiotykami lub lekami.

Cefuroksym i aminoglikozydy

W związku z fizykochemiczną niezgodnością z wszystkimi aminoglikozydami, cefuroksymu nie należy podawać razem z aminoglikozydami ani łączyć z nimi w roztworze do infuzji. Oba antybiotyki należy podawać oddzielnie, osobnymi przyrządami, w różne miej sca.

Cefuroksym i kolistyna

Podczas podawania roztworów kolistyny i cefuroksymu należy wziąć pod uwagę te same zastrzeżenia jak w przypadku aminoglikozydów.

Patrz także punkt 6.6.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Przygotowany roztwór można przechowywać nie dłużej niż 5 godzin w temperaturze do 25°C i nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 5°C. Patrz także: punkt 6.6.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Roztwory do wstrzykiwań i infuzji mają lekko żółtawy kolor. Różne nasycenie koloru nie jest istotne dla skuteczności i bezpieczeństwa tego antybiotyku.

Trwałość przygotowanego roztworu

Roztwór należy przygotować tuż przed podaniem i zużyć jak najszybciej. Przygotowany roztwór można przechowywać nie dłużej niż 5 godzin w temperaturze pokojowej i nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 5°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia należy zużyć przygotowany roztwór zaraz po sporządzeniu.

Jeśli roztwór zawiera zmętnienia i strącenia, nie należy go podawać.

Zgodność z roztworami do infuzji, patrz punkt 6.2.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła o pojemności 15 ml, zabezpieczone gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku, pakowane po 10 sztuk.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór produktu Cefuroxim-MIP 750 mg wykazuje zgodność farmaceutyczną z następującymi roztworami do podawania dożylnego: woda do wstrzykiwań, 0,9% roztwór chlorku sodu, 5% roztwór glukozy oraz 1% roztwór lidokainy.

Sposób przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań i roztworu do wstrzykiwań i infuzji Zawiesina do podawania domięśniowego

Do fiolki produktu Cefuroxim-MIP 750 mg, zawierającej 750 mg cefuroksymu, dodać 3 ml wody do wstrzykiwań i lekko wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Dostępny jest również Cefuroxim-MIP 1500 mg, którego nie należy podawać domięśniowo.

Roztwór do podawania dożylnego

Rozpuścić zawartość fiolki produktu Cefuroxim-MIP 750 mg w co najmniej 6 ml wody do wstrzykiwań lub produktu Cefuroxim-MIP 1500 mg w co najmniej 15 ml wody do wstrzykiwań.

W celu podania w krótkiej infuzji dożylnej (np. do 30 min), przygotowany w powyższy sposób wodny roztwór produktu Cefuroxim-MIP 1500 mg można rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy do objętości 50-100 ml.

Roztwór można podawać bezpośrednio do żyły lub wprowadzić do zestawu do infuzji, jeżeli pacjent otrzymuje płyny pozajelitowo.

Informacja. Antybiotyków nie należy dodawać do zwykle stosowanych płynów infuzyjnych ani nie podawać w długotrwałej infuzji. Większość płynów infuzyjnych podaje się przez okres 6-8 godzin, taki okres podawania jest niezgodny z zasadami terapii antybiotykowej. Antybiotyki podaje się w krótkotrwałej infuzji dożylnej.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gdańsk

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14089

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.09.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Cefuroxim-MIP 750 mg