Imeds.pl

Cefuroxime Arrow 125 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cefuroxime Arrow 125 mg, tabletki

Cefuroxime Arrow 250 mg, tabletki Cefuroxime Arrow 500 mg, tabletki

(Cefuroximum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cefuroxime Arrow i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefuroxime Arrow

3.    Jak stosować Cefuroxime Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cefuroxime Arrow

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cefuroxime Arrow i w jakim celu się go stosuje

Cefuroxime Arrow jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.

Cefuroxime Arrow jest stosowany do leczenia zakażeń:

•    gardła

•    zatok

•    ucha środkowego

•    płuc lub klatki piersiowej

•    układu moczowego

•    skóry i tkanek miękkich.

Cefuroxime Arrow może być również stosowany:

• w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy - zakażenia przenoszonego przez kleszcze).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cefuroxime Arrow Kiedy nie stosować leku Cefuroxime Arrow:

   jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki cefalosporynowe lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Cefuroxime Arrow;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny, monobaktamy lub karbapenemy).

•    Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Cefuroxime Arrow bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Cefuroxime Arrow nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie jest znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej.

W trakcie leczenia lekiem Cefuroxime Arrow należy zwrócić uwagę, czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań. Patrz

„Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę " w punkcie 4.

Badania krwi

Cefuroxime Arrow może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier we krwi oraz badania krwi nazywanego testem Coombs'a. Jeśli pacjent ma mieć przeprowadzone badania krwi, powinien:

   powiedzieć osobie pobierającej próbki do badań, że przyjmuje lek Cefuroxime Arrow.

Inne leki i Cefuroxime Arrow

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty.

•    Leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpłynąć na działanie leku Cefuroxime Arrow.

•    Probenecyd.

•    Doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty).

•    Jeżeli pacjent przyjmuje wymienione wyżej (lub podobne) leki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Doustne środki antykoncepcyjne

Cefuroxime Arrow może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku Cefuroxime Arrow pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowo stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza przed przyjęciem leku Cefuroxime Arrow:

•    jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę,

•    jeżeli pacjentka karmi piersią.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Cefuroxime Arrow podczas ciąży i karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cefuroxime Arrow może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta.

• Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli nie czuje się dobrze.

3. Jak stosować Cefuroxime Arrow

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Cefuroxime Arrow należy przyjmować po posiłku. Pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia. Tabletki Cefuroxime Arrow należy połknąć w całości, popijając wodą.

Tabletek nie należy rozgryzać, kruszyć ani dzielić - może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Zwykle stosowana dawka

Dorośli

Zwykle stosowana dawka leku Cefuroxime Arrow wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Dzieci

Zwykle stosowana dawka leku Cefuroxime Arrow wynosi od 10 mg/kg mc. (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/kg mc. (nie więcej niż 250 mg) dwa razy na dobę, w zależności od:

•    ciężkości i rodzaju zakażenia

Nie zaleca się stosowania leku Cefuroxime Arrow u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie są znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej.

W zależności od choroby oraz od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, dawka początkowa może być zmieniona lub może być konieczny więcej niż jeden cykl leczenia.

Pacjenci z chorymi nerkami

Jeżeli pacjent ma chore nerki, lekarz może zmienić dawkowanie leku.

•    Jeśli pacjenta to dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cefuroxime Arrow

Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Cefuroxime Arrow, mogą wystąpić u niego zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek (napadów padaczkowych).

•    Niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli

to możliwe, należy pokazać opakowanie po leku Cefuroxime Arrow.

Pominięcie przyjęcia leku Cefuroxime Arrow

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Cefuroxime Arrow

Istotne jest, aby nie skracać przepisanego okresu stosowania leku Cefuroxime Arrow. Nie należy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cefuroxime Arrow może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

U niewielkiej liczby osób przyjmujących Cefuroxime Arrow odnotowano reakcję alergiczną lub

potencjalnie ciężką reakcję skórną. Ich objawy mogą być następujące.

•    Ciężka reakcja alergiczna. Objawy obejmują: wypukłą, swędzącą wysypkę, obrzęk, czasami twarzy lub ust, mogący utrudniać oddychanie.

•    Wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi).

•    Rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem. (Może być to objaw zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka - choroby Leyella).

   Zakażenia grzybicze. Leki takie jak Cefuroxime Arrow mogą powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażenia grzybiczego (np. pleśniawek). Ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego jest większe, jeśli lek Cefuroxime Arrow stosuje się przez długi okres czasu.

   Ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Leki takie jak Cefuroxime Arrow mogą powodować zapalenie okrężnicy (jelita grubego), powodujące ciężką biegunką, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką.

   Reakcja Jarischa-Herxheimera. Podczas stosowania leku Cefuroxime Arrow w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy) u niektórych pacjentów może wystąpić wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze. Jest to tak zwana reakcja Jarischa-Herxheimera. Objawy te zwykle utrzymują się od kilku godzin do doby.

   Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować

się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

•    zakażenia grzybicze (np. drożdżakami),

•    ból głowy,

•    zawroty głowy,

•    biegunka,

•    nudności,

•    ból żołądka.

Częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia)

•    zwiększenie aktywności enzymów    wątrobowych;

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

•    wymioty;

•    wysypki skórne;

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi),

•    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia),

•    dodatni wynik testu Coombs’a.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występują u bardzo małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania nie jest znana:

•    ciężka biegunka (

•    rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego),

•    reakcje alergiczne,

•    reakcje skórne (w tym ciężkie),

•    wysoka temperatura (gorączka),

•    zażółcenie białkówek oczu lub skóry,

•    zapalenie wątroby.

Działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane

• Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Cefuroxime Arrow

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zamieszczony na opakowaniu skrót 'Lot' oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cefuroxime Arrow

-    Substancją czynną leku jest cefuroksym. 1 tabletka zawiera 125 mg, 250 mg lub 500 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu aksetylu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, olej uwodorniony roślinny.

Jak wygląda Cefuroxime Arrow i co zawiera opakowanie

Tabletki 125 mg: białe lub białawe, podłużne tabletki, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A32” z drugiej.

Tabletki 250 mg: białe lub białawe, podłużne tabletki, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A33” z drugiej.

Tabletki 500 mg: białe lub białawe, podłużne tabletki, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A34” z drugiej.

Blistry PA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowania po 10 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa, Polska

Wytwórca

Medicofarma S.A Ul. Kozienicka 97 26-600 Radom, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

125 mg tabletki powlekane

Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Litwa, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania - Zinnat Niemcy - Elobact

250 mg tabletki powlekane

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania - Zinnat Niemcy - Elobact,

Grecja - Zinadol Włochy - Zoref, Oraxim Portugalia - Zipos, Zoref

Hiszpania - Cefuroxima Allen, Cefuroxima Solasma 500 mg tabletki powlekane

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy,

Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,

Wielka Brytania -- Zinnat

Niemcy - Elobact

Grecja - Zinadol

Włochy - Zoref, Oraxim

Portugalia - Zipos, Zoref

Hiszpania - Cefuroxima Allen, Cefuroxima Solasma Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7