+ iMeds.pl

Ceglar 450 mgUlotka Ceglar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ceglar, 450 mg, tabletki powlekane

Valganciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ceglar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceglar

3.    Jak stosować Ceglar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ceglar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ceglar i w jakim celu się go stosuje

Ceglar należy do grupy leków, których działanie polega na bezpośrednim zapobieganiu namnażaniu się wirusów. Walgancyklowir, substancja czynna tabletek, przekształcany jest w organizmie do gancyklowiru. Gancyklowir zapobiega namnażaniu się wirusa (tzw. cytomegalowirusa, CMV) i zakażaniu przez niego zdrowych komórek organizmu. U pacjentów z osłabioną czynnością układu odpornościowego cytomegalowirus może wywoływać zakażenia różnych narządów. Może to być groźne dla życia.

Ceglar stosuje się w celu:

♦    leczenia zapalenia siatkówki oka wywołanego przez CMV u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS). Zakażenie siatkówki wirusem CMV może spowodować zaburzenia widzenia, a nawet utratę wzroku.

♦ zapobiegania zakażeniom wywołanym przez CMV u pacjentów niezakażonych CMV, którzy otrzymali przeszczepiony narząd od dawców zakażonych CMV.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceglar

Kiedy nie stosować leku Ceglar

• jeśli pacjent ma uczulenie na walgancyklowir lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na gancyklowir, acyklowir lub walacyklowir - leki stosowane w leczeniu innych zakażeń wirusowych;

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ceglar należy omówić to z lekarzem, jeśli:

• pacjent ma małą liczbę krwinek białych, krwinek czerwonych lub płytek krwi (małych krwinek biorących udział w procesie krzepnięcia krwi); lekarz zaleci pacjentowi badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Ceglar i dodatkowe badania krwi w czasie trwania leczenia;

•    jeśli pacjent jest poddawany radioterapii lub hemodializie;

♦ jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek; lekarz może przepisać pacjentowi zmniejszoną dawkę leku i zlecić regularne badania krwi podczas leczenia;

♦    jeśli pacjent przyjmuje obecnie gancyklowir w postaci kapsułek i lekarz zdecydował o zmianie leku na tabletki Ceglar. Ważne, aby nie przyjmować większej liczby tabletek, niż zalecił lekarz, gdyż może to grozić przedawkowaniem leku.

Ceglar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również dostępnych bez recepty.

Przyjmowanie innych leków w tym samym czasie, co leku Ceglar, może wpływać na stężenie leku we krwi i spowodować jego szkodliwe działanie.

Jeśli pacjent przyjmuje obecnie lek zawierający którąkolwiek z poniższych substancji czynnych, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

♦ imipenem z cylastatyną (antybiotyk); przyjmowany razem z lekiem Ceglar może spowodować drgawki;

♦    zydowudyna, dydanozyna, lamiwudyna, tenofowir, abakawir, emtrycytabina lub podobne leki stosowane w leczeniu AIDS;

♦    rybawiryna, pegylowane interferony, adefowir i entekawir, stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu B lub C;

♦    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny); jednoczesne stosowanie probenecydu i leku Ceglar może zwiększyć stężenie gancyklowiru we krwi;

♦    mykofenolan mofetylu (lek stosowany po przeszczepieniu narządu);

♦    winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, hydroksymocznik lub podobne rodzaje leków stosowanych w leczeniu raka;

♦    cydofowir lub foskarnet, stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych;

♦    trimetoprim, trimetoprim z sulfonamidami i dapson (leki przeciwbakteryjne);

♦    pentamidyna (lek stosowany w leczeniu chorób pasożytniczych lub zakażeń płuc);

♦    flucytozyna lub amfoterycyna B (leki przeciwgrzybicze).

Ceglar z jedzeniem i piciem

Ceglar należy przyjmować podczas posiłku. Jeśli z jakiegoś powodu pacjent nie może jeść, powinien mimo to przyjąć zaleconą dawkę leku Ceglar.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Ceglar, chyba że zaleci to lekarz.

Ceglar przyjmowany w czasie ciąży może mieć szkodliwe działanie na nienarodzone dziecko.

Leku Ceglar nie wolno przyjmować w okresie karmienia piersią. Jeśli lekarz zaleci rozpoczęcie stosowania leku Ceglar, przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Pacjentki w wieku rozrodczym muszą stosować w trakcie leczenia skuteczną antykoncepcję.

Przyjmujący Ceglar mężczyźni, których partnerki mogłyby zajść w ciążę, powinni w trakcie leczenia i przez 90 dni po jego zakończeniu stosować prezerwatywy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas stosowania leku Ceglar pacjent odczuwa zawroty głowy, zmęczenie, drżenie lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem każdego leku.

3. Jak stosować Ceglar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z tabletkami tego leku należy obchodzić się ostrożnie; nie należy ich przełamywać ani kruszyć. Tabletki należy połykać w całości, podczas posiłku, jeśli to tylko możliwe. W razie przypadkowego dotknięcia uszkodzonej tabletki, należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem. Jeśli jakakolwiek ilość proszku z tabletki dostanie się do oczu, należy dokładnie przemyć oczy jałową wodą (lub czystą, jeśli jałowa nie jest dostępna).

W celu uniknięcia przedawkowania należy ściśle przestrzegać ilości tabletek zaleconych przez lekarza.

Jeśli to możliwe, tabletki leku Ceglar należy przyjmować w trakcie posiłków - patrz punkt 2.

Dla dzieci i młodzieży, u których konieczne jest dostosowanie dawki, lek dostępny jest w innej postaci farmaceutycznej.

Dorośli

Zapobieganie chorobie cytomegalowirusowej u biorców przeszczepów

Przyjmowanie leku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu.

Zalecaną dawką są dwie tabletki przyjmowane RAZ na dobę.

Tę dawkę należy przyjmować do 100 dni po przeszczepieniu. Pacjentom po przeszczepieniu nerki lekarz może zalecić przyjmowanie leku przez 200 dni.

Leczenie czynnego zapalenia siatkówki wywołanego przez CMV u pacjentów z AIDS (tzw. leczenie początkowe)

Zalecaną dawką są dwie tabletki przyjmowane DWA RAZY na dobę przez 21 dni (trzy tygodnie). Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 21 dni, gdyż może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Długotrwale leczenie zapobiegające nawrotowi czynnego zapaleniem siatkówki wywołanego przez CMV u pacjentów z AIDS (tzw. leczenie podtrzymujące)

Zalecaną dawką są dwie tabletki przyjmowane RAZ na dobę. Należy starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia.

Lekarz zadecyduje, jak długo należy przyjmować Ceglar. Jeśli w trakcie stosowania zaleconej dawki objawy zapalenia siatkówki nasilą się, lekarz może zadecydować o powtórzeniu leczenia początkowego (jak opisano wyżej) lub podaniu innego leku w celu leczenia zakażenia CMV.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie badano stosowania leku Ceglar u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjentom, których nerki nie działają prawidłowo, lekarz może zalecić przyjmowanie każdego dnia mniejszej ilości tabletek lub przyjmowanie ich w określonych dniach każdego tygodnia. Bardzo ważne, aby przestrzegać zaleconej przez lekarza ilości tabletek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie badano stosowania walgancyklowiru u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zapobieganie chorobie CMV u biorców przeszczepu

Podawanie leku dziecku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po zabiegu przeszczepienia. Podawana dawka może zmieniać się w zależności od wielkości dziecka i należy podawać ją RAZ na dobę.

Lekarz ustala odpowiednią dawkę uwzględniając wzrost dziecka, jego masę ciała i czynność nerek. Zaleconą dawkę należy podawać do 100 dni. Jeśli dziecku przeszczepiono nerkę, lekarz może zalecić przyjmowanie leku przez 200 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceglar

Jeśli pacjent przyjął lub podejrzewa, że mógł przyjąć więcej tabletek niż zalecono, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Przyjęcie za dużej dawki leku może spowodować wystąpienie ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących krwi lub nerek. Może być konieczne leczenie szpitalne.

Pominięcie zastosowania leku Ceglar

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ceglar

Nie wolno przerywać przyjmowania leku bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Mniej niż u 1 na 100 osób może wystąpić nagła i ciężka reakcja alergiczna na walgancyklowir

(wstrząs anafilaktyczny). Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy

PRZERWAĆ stosowanie leku i udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

■    wypukła, swędząca wysypka na skórze (pokrzywka)

   nagły obrzęk gardła, twarzy, warg i jamy ustnej, który może być przyczyną trudności w połykaniu lub oddychaniu

   nagły obrzęk rąk, stóp lub kostek

Niżej podano działania niepożądane, które notowano podczas leczenia walgancyklowirem lub

gancyklowirem:

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

■ Działanie na krew: zmniejszenie liczby krwinek białych (neutropenia), które może spowodować większą podatność na zakażenia; niedokrwistość - zmniejszenie stężenia we krwi hemoglobiny, barwnika transportującego tlen, co może być przyczyną zmęczenia i braku tchu podczas wysiłku

■ Działanie na czynność oddechową: odczucie skróconego oddechu lub trudności w oddychaniu (duszność)

■    Działanie na żołądek i układ pokarmowy: biegunka

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    Działanie na krew: zmniejszenie liczby leukocytów (komórek krwi, które zwalczają zakażenie) we krwi (leukopenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), co może spowodować powstawanie siniaków i krwawienie; jednoczesne zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi (pancytopenia)

■ Działanie na układ nerwowy: ból głowy, trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia smaku,

zmniejszona wrażliwość na dotyk (niedoczulica), mrowienie skóry, utrata czucia w rękach lub stopach (neuropatia obwodowa), zawroty głowy, drgawki

■    Działanie na oczy: ból oka, obrzęk oka, odwarstwienie siatkówki, widzenie pływających drobin w oku

■    Działanie na uszy: ból ucha

■    Działanie na układ oddechowy: kaszel

■ Działanie na żołądek i trawienie: nudności i wymioty, ból żołądka, zaparcie, gazy, niestrawność, trudności w połykaniu

■ Działanie na skórę: zapalenie skóry, świąd, nocne poty

■ Działanie na mięśnie, stawy lub kości: ból pleców, ból mięśni lub stawów, sztywność mięśni, bolesne skurcze mięśni

■ Zakażenia: zakażenia grzybicze jamy ustnej (drożdżyca jamy ustnej), zakażenia krwi wywołane przez bakterie lub wirusy, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie lub zakażenie nerek lub pęcherza moczowego

■    Działanie na wątrobę: zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, stwierdzane tylko w badaniach krwi

■    Działanie na nerki: zmiany prawidłowej czynności nerek

■    Działanie na odżywianie: utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenie masy ciała

■ Działania ogólne: zmęczenie, gorączka, ból, ból w klatce piersiowej, utrata energii, ogólne złe samopoczucie

■    Działanie na nastrój lub zachowanie: depresja, uczucie niepokoju, splątanie, zaburzenia myślenia

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    Działanie na serce: zaburzenia rytmu serca

■    Działanie na układ krążenia: niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie), które może spowodować oszołomienie lub omdlenie

■    Działanie na krew: zmniejszenie wytwarzania komórek krwi w szpiku kostnym

■    Działanie na układ nerwowy: drżenie

■    Działanie na oczy: zaczerwienienie, obrzęk oczu (zapalenie spojówek), zaburzenia widzenia

■    Działanie na uszy: głuchota

■    Działanie na żołądek lub trawienie: rozdęcie brzucha, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki (pacjent może odczuwać silny ból brzucha i pleców)

■    Działanie na skórę: utrata włosów (łysienie), swędząca wysypka lub obrzęk (pokrzywka), suchość skóry

■ Działanie na nerki: obecność krwi w moczu, niewydolność nerek

■    Działanie na wątrobę: zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego o nazwie aminotransferaza alaninowa (stwierdzane tylko w badaniach krwi)

■    Działanie na płodność: niepłodność u mężczyzn

■    Działanie na nastrój lub zachowanie: nietypowe zmiany nastroju i zachowania, utrata kontaktu

z rzeczywistością, np. słyszenie głosów lub widzenie nieistniejących rzeczy, odczucie pobudzenia

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    Działanie na krew: osłabienie wytwarzania wszystkich rodzajów komórek krwi (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi) w szpiku kostnym

Odwarstwienie siatkówki notowano tylko u zarażonych CMV pacjentów z AIDS leczonych walgancyklowirem.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży są podobne do obserwowanych u pacjentów dorosłych. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ceglar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki:

Po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ceglar

-    Substancj ą czynną jest walgancyklowir.

Każda tabletka powlekana zawiera 496,3 mg walgancyklowiru chlorowodorku, co odpowiada 450 mg wolnej zasady walgancyklowiru (Valganciclovirum).

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (PH101), krospowidon (typ A), powidon (K-30), kwas stearynowy 50

Otoczka: Opadry Pink 15B24005: hypromeloza (3 cP), hypromeloza (6 cP), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E172), polisorbat 80

Jak wygląda Ceglar i co zawiera opakowanie

Tabletki Ceglar są różowe, owalne, obustronnie wypukłe (16,7 x 7,8 mm), z wytłoczonym symbolem „J” na jednej stronie i „156” na drugiej stronie.

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku: 10, 30, 60, 90 i 120 tabletek powlekanych.

Butelka z HDPE zawierająca zwitek z waty wraz z zakrętką z PP z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci i uszczelnieniem w tekturowym pudełku: 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer Lek S.A.

ul. Domaniewska 50C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

7 NL/H/3010/001/DC

Ceglar

Charakterystyka Ceglar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ceglar, 450 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 496,3 mg walgancyklowiru chlorowodorku, co odpowiada 450 mg wolnej zasady walgancyklowiru (Valganciclovirum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane (16,7 x 7,8 mm) z wytłoczonym symbolem „J” na jednej stronie i „156” na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ceglar wskazany jest w początkowym i podtrzymującym leczeniu cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u dorosłych pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS).

Ceglar wskazany jest w zapobieganiu chorobie wywołanej przez CMV u niezakażonych wirusem cytomegalii dorosłych i dzieci (w wieku od urodzenia do 18 lat), którzy otrzymali przeszczepiany narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Uwaga - ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia przedawkowania (patrz punkty 4.4 i 4.9).

Podany doustnie walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru. Dawka doustna walgancyklowiru 900 mg dwa razy na dobę jest terapeutycznie równoważna dawce dożylnej gancyklowiru 5 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

Leczenie cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki

Dorośli

Leczenie początkowe cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki U pacjentów z czynnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki zalecana dawka walgancyklowiru wynosi 900 mg (2 tabletki produktu Ceglar, 450 mg), dwa razy na dobę przez 21 dni, w miarę możliwości podczas posiłków. Dłuższe leczenie początkowe może zwiększać ryzyko toksycznego działania na szpik kostny (patrz punkt 4.4).

Leczenie podtrzymujące cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Po leczeniu początkowym lub u pacjentów z nieaktywnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki zalecana dawka walgancyklowiru wynosi 900 mg (2 tabletki produktu Ceglar, 450 mg), raz na dobę, w miarę możliwości podczas posiłku. U pacjentów, u których nasili się zapalenie siatkówki, można powtórzyć leczenie początkowe, ale należy brać pod uwagę możliwość oporności wirusa na lek.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono w odpowiednich i dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych bezpieczeństwa stosowania i skuteczności walgancyklowiru w leczeniu cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki u dzieci i młodzieży.

Zapobieganie chorobie wywołanej przez CMV po przeszczepieniu narządu miąższowego

Dorośli

Zalecaną dawką dla biorców przeszczepu nerki jest 900 mg (2 tabletki produktu Ceglar, 450 mg), raz na dobę. Stosowanie walgancyklowiru należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dni od zabiegu. Profilaktykę można kontynuować do 200 dni po przeszczepieniu (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.1).

Dla pacjentów, którym przeszczepiono inny narząd miąższowy niż nerka, zalecaną dawką jest 900 mg (2 tabletki produktu Ceglar, 450 mg), raz na dobę. Stosowanie walgancyklowiru należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dni po transplantacji.

Jeśli to tylko możliwe, tabletki należy przyjmować podczas posiłku.

Dzieci i młodzież

U pediatrycznych biorców narządu miąższowego (w wieku od urodzenia), z ryzykiem rozwoju cytomegalii, zalecaną dawkę walgancyklowiru podawaną raz na dobę ustala się na podstawie powierzchni ciała pacjenta (ang. body surface area, BSA) i klirensu kreatyniny (Cl^.) wyliczonego ze wzoru Schwartza (ClkrS) i oblicza się następująco:

Dawka dla dzieci i młodzieży (mg): 7 x BSA x Cl^-S

(patrz niżej wzór Mostellera na BSA i wzór Schwartza na klirens kreatyniny).

Jeśli klirens kreatyniny obliczony wg wzoru Schwartza jest większy niż 150 ml/min/1,73 m2, do równania należy wstawić maksymalną wartość 150 ml/min/1,73 m2.

BSA wg wzoru Mostellera (m2)


wzrost (cm) x masa ciała (kg)


3600


k x wzrost (cm)

Clkr wg wzoru Schwartza (ml/min/1,73 m2) =................................................

stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

gdzie k=

0,45* dla pacjentów w wieku <2 lat

0,55 dla chłopców w wieku od 2 do <13 lat i dziewcząt od 2 do 16 lat 0,7 dla chłopców w wieku od 13 do 16 lat

U pacjentów w wieku powyżej 16 lat należy stosować dawkowanie dla dorosłych.

Powyższe wartości k odnoszą się do metody Jaffe'go oznaczania stężenia kreatyniny w surowicy i mogą wymagać korekty, jeśli do oznaczeń zastosowano metody enzymatyczne.

* Dla niektórych podgrup pacjentów (np. dzieci z małą masą urodzeniową) konieczne może być zastosowanie mniejszej wartości k.

Dla dzieci, którym przeszczepiono nerkę, podawanie raz na dobę zalecanej dawki (7 x BSA x Cl^-S) należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować leczenie do 200 dni od zabiegu.

Dla dzieci, którym przeszczepiono narząd inny niż nerkę, podawanie raz na dobę zalecanej dawki (7 x BSA x ClkrS) należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować leczenie do 100 dni od zabiegu.

Wszystkie obliczone dawki należy zaokrąglić do najbliższych 25 mg powyżej dawki możliwej do podania. Jeśli obliczona dawka jest większa niż 900 mg, należy podać maksymalną dawkę 900 mg. Preferowaną postacią produktu leczniczego jest roztwór doustny, gdyż umożliwia podawanie dawki obliczonej w wyżej opisany sposób, ale stosowanie walgancyklowiru w tabletkach powlekanych jest możliwe, jeśli obliczone dawki mieszczą się w zakresie 10% dawek możliwych do podania w postaci dostępnych tabletek i pacjent jest w stanie połknąć tabletkę. Przykładowo, jeśli obliczona dawka wynosi między 405 mg i 495 mg, można podać jedną tabletkę 450 mg.

Zaleca się regularne kontrolowanie stężenia kreatyniny w surowicy, uwzględnienie zmian wzrostu pacjenta i jego masy ciała, i odpowiednie dostosowanie dawki w okresie profilaktycznego stosowania walgancyklowiru.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy uważnie kontrolować stężenie kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny. Konieczne jest dostosowanie dawki w zależności od klirensu kreatyniny (Clkr), jak pokazano w poniższej tabeli (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Szacunkową wartość klirensu kreatyniny (ml/min) można wyliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy, stosując następujący wzór:

u mężczyzn:

(140 - wiek [lata]) x (masa ciała [kg])

Clkr =.............................................................................

(72) x (0,011 x stężenie kreatyniny w surowicy [mikromol/l]) u kobiet:

Clkr = 0,85 x Clkr- u mężczyzn

Clkr (ml/min)

Początkowa dawka walgancyklowiru

Dawka podtrzymująca i zapobiegawcza walgancyklowiru

>60

900 mg (2 tabletki) dwa razy na dobę

900 mg (2 tabletki) raz na dobę

40 - 59

450 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę

450 mg (1 tabletka) raz na dobę

25 - 39

450 mg (1 tabletka) raz na dobę

450 mg (1 tabletka) co 2 dni

10 - 24

450 mg (1 tabletka) co 2 dni

450 mg (1 tabletka) dwa razy w tygodniu

<10

stosowanie niezalecane

stosowanie niezalecane

Pacjenci poddawani hemodializie

Nie można określić zaleceń dotyczących dawkowania dla pacjentów poddawanych hemodializie (Clkr <10 ml/min). Dlatego produktu Ceglar nie należy stosować u tych pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności walgancyklowiru u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u pediatrycznych biorców narządów miąższowych opiera się na ocenie czynności nerek, wzrostu i masy ciała.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z ciężką leukopenią, neutropenią, niedokrwistością, małopłytkowością i pancytopenią Przed rozpoczęciem leczenia - patrz punkt 4.4.

Jeśli podczas stosowania produktu Ceglar nastąpi znaczne zmniejszenie liczby krwinek, należy rozważyć podawanie czynników krwiotwórczych i (lub) przerwanie podawania leku (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Produkt Ceglar podaje się doustnie; w miarę możliwości należy go przyjmować podczas posiłków (patrz punkt 5.2).

Środki ostrożności przed przygotowaniem lub podaniem produktu leczniczego

Tabletek nie należy przełamywać ani kruszyć. Ponieważ Ceglar uważany jest za produkt leczniczy

0    potencjalnym działaniu teratogennym i rakotwórczym u ludzi, należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z uszkodzonymi tabletkami (patrz punkt 4.4). Należy unikać bezpośredniego kontaktu skóry i błon śluzowych z uszkodzonymi lub pokruszonymi tabletkami. Jeśli taki kontakt nastąpi, zanieczyszczone miejsce należy umyć dokładnie wodą i mydłem, przemyć dokładnie oczy jałową wodą lub, w razie jej braku, zwykłą wodą.

U pacjentów pediatrycznych, którzy nie są w stanie połknąć tabletki, można zastosować produkt leczniczy w innej postaci farmaceutycznej, np. proszku do sporządzania roztworu doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Ceglar jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na walgancyklowir, gancyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ze względu na podobieństwo budowy chemicznej walgancyklowiru, acyklowiru i walacyklowiru, możliwa jest krzyżowa nadwrażliwość na te leki. Dlatego stosowanie produktu Ceglar jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na acyklowir i walacyklowir.

Stosowanie produktu Ceglar jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia walgancyklowirem pacjentów należy poinformować o możliwości szkodliwego działania na płód. W badaniach na zwierzętach wykazano, że gancyklowir ma działanie mutagenne, teratogenne, aspermatogenne i rakotwórcze, a także zmniejsza płodność samic. Dlatego Ceglar należy traktować jako lek potencjalnie teratogenny i rakotwórczy dla ludzi, który może również powodować wady rozwojowe i nowotwory (patrz punkt 5.3). Uważa się także, że Ceglar może spowodować przemijające lub trwałe zahamowanie spermatogenezy. Kobietom w wieku rozrodczym należy doradzić stosowanie w okresie leczenia skutecznych metod antykoncepcji. Mężczyznom należy doradzić, aby w okresie leczenia i przez co najmniej 90 dni po jego zakończeniu stosowali mechaniczne metody antykoncepcji, chyba że nie ma ryzyka zajścia partnerki w ciążę (patrz punkty 4.6, 4.8 i 5.3).

Walgancyklowir może mieć odległe działanie rakotwórcze i toksyczne na rozrodczość.

U pacjentów otrzymujących walgancyklowir (i gancyklowir) obserwowano ciężką leukopenię, neutropenię, niedokrwistość, małopłytkowość, pancytopenię, zahamowanie czynności szpiku

1    niedokrwistość aplastyczną. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli bezwzględna liczba neutrofilów jest mniejsza niż 500 komórek/ąl lub liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000/ąl, lub stężenie hemoglobiny jest mniejsze niż 8 g/dl (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Jeśli stosowanie zapobiegawcze przedłuża się ponad 100 dni, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia leukopenii i neutropenii (patrz punkt 4.2, 4.8 i 5.1).

Ceglar należy stosować ostrożnie u pacjentów z występującym uprzednio niedoborem krwinek lub

z polekowym niedoborem krwinek w wywiadzie i u pacjentów poddawanych radioterapii.

Zaleca się regularną, ścisłą kontrolę liczby krwinek i płytek krwi w czasie leczenia. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u dzieci i młodzieży wskazane może być dokładniejsze kontrolowanie parametrów hematologicznych, najrzadziej przy każdej wizycie pacjenta w klinice, gdzie dokonano przeszczepienia. U pacjentów, u których rozwinie się ciężka leukopenia, neutropenia, niedokrwistość i (lub) małopłytkowość, należy rozważyć zastosowanie czynników krwiotwórczych i (lub) przerwanie podawania leku (patrz punkt 4.2).

Biodostępność gancyklowiru po podaniu pojedynczej dawki 900 mg walgancyklowiru wynosi około 60% w porównaniu z około 6% po podaniu doustnym 1000 mg gancyklowiru (w postaci kapsułek). Nadmierna ekspozycja na gancyklowir może wiązać się z zagrażającymi życiu reakcjami niepożądanymi. Dlatego zaleca się ścisłe przestrzeganie ustalonego dawkowania podczas rozpoczynania leczenia, zmiany leczenia początkowego na podtrzymujące i podczas zmiany leczenia doustnego gancyklowirem na walgancyklowir, gdyż gancyklowiru w kapsułkach nie można zastępować tabletkami Ceglar w stosunku 1:1. Pacjentów zmieniających gancyklowir w kapsułkach na walgancyklowir należy ostrzec przed ryzykiem przedawkowania, jeśli przyjmą większą niż zalecona liczbę tabletek produktu Ceglar (patrz punkty 4.2 i 4.9).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowywanie dawkowania w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Produktu Ceglar nie należy stosować u pacjentów poddawanych hemodializie (patrz punkty 4.2 i 5.2).

U pacjentów otrzymujących imipenem z cylastatyną i gancyklowir notowano występowanie drgawek. Walgancyklowiru nie należy stosować jednocześnie z imipenem i cylastatyną, chyba że możliwe korzyści przewyższają ryzyko (patrz punkt 4.5).

Należy uważnie kontrolować, czy u pacjentów otrzymujących walgancyklowir z (a) dydanozyną,

(b) lekami o znanym działaniu mielosupresyjnym (tj. zydowudyna) lub (c) substancjami wpływającymi na czynność nerek, nie występują objawy dodatkowego działania toksycznego (patrz punkt 4.5).

Kontrolowane badanie kliniczne z zastosowaniem walgancyklowiru w zapobieganiu chorobie wywołanej przez CMV u pacjentów po transplantacji, opisane szczegółowo w punkcie 5.1, nie obejmowało pacjentów po przeszczepieniu płuc i jelit. Dlatego doświadczenie u tych pacjentów jest ograniczone.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje leków z walgancyklowirem

Nie przeprowadzono badań in vivo interakcji leków z produktem Ceglar. Ponieważ walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru, można spodziewać się, że interakcje gancyklowiru z innymi lekami będą dotyczyły również walgancyklowiru.

Interakcje leków z gancyklowirem

Imipenem z cylastatyną

U pacjentów otrzymujących jednocześnie gancyklowir i imipenem z cylastatyną notowano występowanie drgawek. Leków tych nie należy stosować jednocześnie, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Probenecyd

Podawanie probenecydu razem z doustnym gancyklowirem prowadziło do istotnego statystycznie zmniejszenia klirensu nerkowego gancyklowiru (o 20%), a tym samym do istotnego statystycznie zwiększenia całkowitego wpływu leku na organizm (o 40%). Zmiany te wynikają z mechanizmu interakcji polegającego na współzawodnictwie obu substancji w procesie wydzielania kanalikowego w nerkach. Dlatego należy uważnie obserwować, czy u pacjentów otrzymujących jednocześnie probenecyd i produkt Ceglar nie występują objawy toksyczności gancyklowiru.

Trimetoprim

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych po jednoczesnym podaniu trimetoprimu i doustnego gancyklowiru. Istnieje jednak możliwość nasilenia toksyczności, gdyż oba leki hamują czynność szpiku kostnego. Dlatego można je stosować razem tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Mykofenolan mofetylu

Ponieważ i mykofenolan mofetylu (MMF), i gancyklowir mogą powodować neutropenię i leukopenię, należy kontrolować, czy u pacjentów nie występują nasilone objawy toksyczności.

Stawudyna

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji po jednoczesnym podaniu stawudyny i doustnego gancyklowiru.

Zydowudyna

Jednoczesne stosowanie zydowudyny i doustnego gancyklowiru prowadziło do niewielkiego (17%), ale istotnego statystycznie zwiększenia wartości AUC zydowudyny. Obserwowano również nieistotną statystycznie tendencję do zmniejszania się stężenia gancyklowiru podawanego jednocześnie z zydowudyną. Ponieważ jednak i zydowydyna, i gancyklowir mogą powodować neutropenię i niedokrwistość, niektórzy pacjenci mogą nie tolerować skojarzonego leczenia pełnymi dawkami (patrz punkt 4.4).

Dydanozyna

Stwierdzono, że stężenie dydanozyny w osoczu zwiększało się podczas jednoczesnego podawania gancyklowiru (dożylnie i doustnie). Po doustnym zastosowaniu gancyklowiru w dawkach dobowych 3 i 6 g obserwowano zwiększenie wartości AUC dydanozyny o 84 do 124%, zaś po dożylnym podaniu gancyklowiru w dawkach dobowych 5 i 10 mg/kg mc., wartość AUC dydanozyny zwiększała się o 38 do 67%. Nie odnotowano klinicznie istotnych zmian stężenia gancyklowiru. Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy toksycznego działania dydanozyny (patrz punkt 4.4).

Inne leki przeciwretrowirusowe (w tym stosowane w leczeniu zakażenia HIV, HBV/HCV)

Jest mało prawdopodobne, aby gancyklowir i inne leki przeciwwirusowe w stężeniach odpowiednich do hamowania ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) lub HBV/HCV, działały wzajemnie synergicznie lub antagonistycznie.

Ryzyko interakcji metabolicznej walgancyklowiru lub gancyklowiru jest małe ze względu na brak udziału enzymów cytochromu P450 w metabolizmie obu leków. Ponadto gancyklowir nie jest ani substratem dla glikoproteiny P, ani nie wpływa na aktywność UDP-glukuronozylotransferazy. Dlatego mało prawdopodobne są metaboliczne lub związane z białkami transportowymi interakcje walgancyklowiru lub gancyklowiru z następującymi grupami leków przeciwwirusowych:

♦    inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI), np. rylpiwiryna, etrawiryna, efawirenz

♦    inhibitory proteazy, np. darunawir, boceprewir i telaprewir

♦    inhibitory wej ścia (inhibitor fuzji wirusa z komórką i antagonista koreceptora CCR5), np. enfuwirtyd i marawirok

♦    inhibitor transferu łańcucha integrazy HIV (ang. integrase strand transfer inhibitor, INSTI), np. raltegrawir

Ponieważ gancyklowir wydalany jest przez nerki w procesie filtracji kłębuszkowej i czynnego wydzielania kanalikowego (patrz punkt 5.2), jednoczesne podawanie walgancyklowiru i leków przeciwwirusowych, które dzielą z nim drogę wydzielania kanalikowego, może zmienić stężenie w osoczu walgancyklowiru i (lub) jednocześnie stosowanego leku. Przykładowymi lekami są (nukleoz(t)ydowe) inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI), w tym stosowane w leczeniu zakażenia HBV, np. lamiwudyna, emtrycytabina, tenofowir, adefowir i entekawir. Przyczyną hamowania klirensu nerkowego gancyklowiru może być też nefrotoksyczne działanie takich leków, jak cydofowir, foskamet i NRTI (np. tenofowir, adefowir). Jednoczesne stosowanie walgancyklowiru z którymkolwiek z tych leków należy rozważać tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Tnne możliwe interakcje lekowe

Możliwe jest nasilenie działania toksycznego, jeśli walgancyklowir jest podawany jednocześnie lub bezpośrednio przed przyjęciem albo po podaniu innych leków hamujących replikację w populacjach szybko dzielących się komórek, takich jak występujące w szpiku kostnym, jądrach oraz warstwie rozrodczej skóry i błony śluzowej przewodu pokarmowego. Przykładami takich leków są dapson, pentamidyna, flucytozyna, winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, amfoterycyna B, trimetoprym z sulfonamidem, analogi nukleozydów, hydroksymocznik i pegylowane interferony z rybawiryną (z boceprewirem lub telaprewirem albo bez nich).

Jednoczesne stosowanie walgancyklowiru z którymkolwiek z tych leków należy rozważać tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania walgancyklowiru u kobiet w ciąży. Jego czynny metabolit, gancyklowir, łatwo przenika przez łożysko ludzkie. Na podstawie farmakologicznego mechanizmu działania i toksycznego wpływu gancyklowiru na reprodukcję obserwowanego w doświadczeniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), istnieje teoretyczne ryzyko teratogennego działania u ludzi. Produktu Ceglar nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że korzyść terapeutyczna dla matki przewyższa potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy gancyklowir przenika do mleka kobiecego, ale nie można wykluczyć takiej możliwości ani ryzyka wywoływania ciężkich reakcji niepożądanych u karmionego piersią niemowlęcia. Dlatego konieczne jest przerwanie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania podczas leczenia skutecznej antykoncepcji. Mężczyzn należy poinformować, aby w czasie leczenia i przez co najmniej 90 dni po jego zakończeniu stosowali mechaniczne metody antykoncepcji, chyba że nie istnieje ryzyko zajścia partnerki w ciążę (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podczas stosowania walgancyklowiru i (lub) gancyklowiru zgłaszano występowanie drgawek, sedacji, zawrotów głowy, ataksji i (lub) splątania. Wymienione objawy mogą zaburzać zdolność wykonywania zadań wymagających skupienia uwagi, w tym prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru, podlegającym po podaniu doustnym szybkiemu i znacznemu metabolizmowi do gancyklowiru. Można się spodziewać, że działania niepożądane związane ze stosowaniem gancyklowiru będą również występować po podaniu walgancyklowiru. Wszystkie działania niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych z zastosowaniem walgancyklowiru notowano uprzednio po podaniu gancyklowiru. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania walgancyklowiru u dorosłych były neutropenia, niedokrwistość i biegunka.

Podawanie walgancyklowiru wiąże się z większym ryzykiem biegunki niż podanie dożylne

gancyklowiru. Ponadto walgancyklowir powoduje większe ryzyko neutropenii i leukopenii niż podawany doustne gancyklowir.

Ciężką neutropenię (ANC <500 komórek/^l) obserwuje się częściej u leczonych walgancyklowirem pacjentów z AIDS z zapaleniem siatkówki wywołanym przez CMV niż u pacjentów otrzymujących walgancyklowir po przeszczepieniu narządu miąższowego (patrz punkt 4.4).

Poniższa tabela przedstawia częstość działań niepożądanych notowanych podczas badań klinicznych z zastosowaniem walgancyklowiru lub gancyklowiru podawanego doustnie albo dożylnie. Wymienione działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych u pacjentów z AIDS w początkowym lub podtrzymującym leczeniu zapalenia siatkówki wywołanego przez CMV lub u pacjentów po przeszczepieniu wątroby, nerek lub serca, otrzymujących te produkty lecznicze w zapobieganiu chorobie cytomegalowirusowej. Określenie (ciężki) umieszczane w nawiasach oznacza, że dane działanie niepożądane obserwowano ze wskazaną częstością zarówno w nasileniu lekkim/umiarkowanym, jak i ciężkim/zagrażającym życiu.

Ogólny profil bezpieczeństwa walgancyklowiru u dorosłych biorców nerki z dużym ryzykiem rozwoju choroby cytomegalowirusowej (D+/R-) nie zmienił się po wydłużeniu profilaktyki do 200 dni. Leukopenię zgłaszano nieznacznie częściej u pacjentów otrzymujących walgancyklowir przez 200 dni, zaś częstość neutropenii, niedokrwistości i małopłytkowości był podobna w obu badanych grupach.

b) Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W obrębie każdej grupy o określonej częstości działania niepożądane przedstawiono zgodnie z malejącym nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenie drożdżakowe jamy ustnej, posocznica (bakteriemia, wiremia), zapalenie tkanki łącznej, zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

(Ciężka)

neutropenia,

niedokrwistość

Ciężka

niedokrwistość,

(ciężka)

małopłytkowość, (ciężka) leukopenia, (ciężka) pancytopenia

Niewydolność szpiku kostnego

Niedokrwistość

aplastyczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja

anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszony apetyt, jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Depresja,

niepokój,

splątanie,

zaburzenia myślenia

Pobudzenie,

zaburzenia

psychotyczne,

omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, bezsenność, zaburzenia smaku,

Drżenie

niedoczulica,

parestezje,

neuropatia

obwodowa,

zawroty głowy,

drgawki

Zaburzenia oka

Obrzęk plamki żółtej,

odwarstwienie

siatkówki,

męty ciała szklistego, ból oka

Zaburzenia

widzenia,

zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Ból ucha

Głuchota

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności,

wymioty,

ból brzucha,

ból w nadbrzuszu,

niestrawność,

zaparcie,

wzdęcia,

zaburzenia połykania

Rozdęcie brzucha, owrzodzenie jamy ustnej,

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

(Ciężkie) zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej

Zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, poty nocne, świąd

Łysienie, pokrzywka, suchość skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców, ból mięśni, ból stawów, skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zmniejszenie klirensu kreatyniny, zaburzenia czynności nerek

Krwiomocz,

niewydolność

nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niepłodność

mężczyzn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

gorączka,

dreszcze,

bóle,

ból w klatce

piersiowej,

złe samopoczucie,

astenia

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała,

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Ciężka małopłytkowość może spowodować potencjalnie zagrażające życiu krwawienie.

Odwarstwienie siatkówki opisywano tylko u pacjentów z AIDS leczonych walgancyklowirem z powodu cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki.

c) Dzieci i młodzież

Działanie walgancyklowiru badano u 179 pediatrycznych biorców narządu miąższowego z ryzykiem rozwoju choroby cytomegalowirusowej (w wieku od 3 tygodni do 16 lat) i u 133 noworodków z objawami wrodzonej cytomegalii (w wieku od 2 do 31 dni). Czas trwania ekspozycji na gancyklowir wynosił od 2 do 200 dni.

Najczęściej zgłaszanymi w trakcie badań klinicznych działaniami niepożądanymi u dzieci i młodzieży były biegunka, nudności, neutropenia, leukopenia i niedokrwistość.

Ogólny profil bezpieczeństwa u pediatrycznych i dorosłych biorców narządu miąższowego był podobny. Jednak częstość niektórych działań niepożądanych, takich jak zakażenie górnych dróg oddechowych, gorączka, ból brzucha i dyzuria (które mogą być charakterystyczne dla populacji pediatrycznej), notowano częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Neutropenię zgłaszano również nieco częściej w dwóch badaniach z udziałem dzieci i młodzieży po przeszczepieniu narządu miąższowego niż u dorosłych, ale nie znaleziono korelacji miedzy neutropenią a działaniami niepożądanymi związanymi z zakażeniem u dzieci i młodzieży.

U dzieci i młodzieży po przeszczepieniu nerki wydłużenie ekspozycji na walgancyklowir do 200 dni nie wiązało się ze zwiększeniem częstości działań niepożądanych. Ciężka neutropenia (ANC <500 komórek/ąl) występowała częściej u pediatrycznych biorców nerki otrzymujących walgancyklowir do 200 dni w porównaniu z dziećmi leczonymi do 100 dni oraz z dorosłymi biorcami nerki leczonymi do 100 lub 200 dni (patrz punkt 4.4).

Dostępna jest tylko ograniczona liczba danych dotyczących leczonych walgancyklowirem noworodków i niemowląt z objawami wrodzonego zakażenia cytomegalowirusem, ale wydaje się, że bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów odpowiada znanemu profilowi bezpieczeństwa walgancyklowiru i gancyklowiru.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie związane z przedawkowaniem walgancyklowiru

U jednego dorosłego pacjenta wystąpiło zakończone zgonem zahamowanie czynności szpiku kostnego (aplazja szpiku) po kilku dniach podawania dawek co najmniej dziesięciokrotnie większych niż zalecane dla stopnia zaburzenia czynności nerek tego pacjenta (zmniejszony klirens kreatyniny). Przewiduje się, że przedawkowanie walgancyklowiru może także spowodować zwiększenie jego toksycznego działania na nerki (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Hemodializa i nawadnianie mogą wpływać korzystnie na zmniej szenie stężenia leku w osoczu u pacjentów, którzy otrzymali za dużą dawkę walgancyklowiru (patrz punkt 5.2).

Doświadczenie związane z przedawkowaniem gancyklowiru w postaci dożylnej Doniesienia dotyczące przedawkowania gancyklowiru podawanego dożylnie pochodzą z badań klinicznych oraz z okresu po wprowadzeniu do obrotu. W niektórych z tych przypadków nie zgłaszano działań niepożądanych. U większości pacjentów wystąpiło jedno lub kilka z poniższych działań niepożądanych:

-    toksyczny wpływ na układ krwiotwórczy: pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, aplazja szpiku, leukopenia, neutropenia, granulocytopenia;

-    toksyczny wpływ na wątrobę: zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby;

-    toksyczny wpływ na nerki: nasilenie krwiomoczu u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek, ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny;

-    toksyczny wpływ na układ pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wymioty;

-    toksyczny wpływ na układ nerwowy: uogólnione drżenia, drgawki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego; nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy)

Kod ATC: J05AB14

Mechanizm działania

Walgancyklowir jest L-walilowym estrem (prolekiem) gancyklowiru. Podany doustnie jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany z udziałem esteraz jelitowych i wątrobowych do gancyklowiru. Gancyklowir jest syntetycznym analogiem 2’-deoksyguanozyny i w warunkach in vitro i in vivo hamuje replikację herpeswirusów. Do wrażliwych na walgancyklowir wirusów wywołujących zakażenia u ludzi należą: wirus cytomegalii (HCMV), wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2), ludzki wirus opryszczki typu 6, 7 i 8 (HHV-6, HHV-7 i HHV-8), wirus Epsteina-Barr (EBV), wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) i wirus zapalenia wątroby typu B (HBV).

W komórkach zakażonych CMV gancyklowir jest początkowo fosforylowany do monofosforanu przez wirusową kinazę białkową pUL97. Dalsza fosforylacja z udziałem kinaz komórkowych prowadzi do powstania trifosforanu gancyklowiru, który podlega następnie powolnemu metabolizmowi wewnątrzkomórkowemu. Wykazano, że metabolizm trifosforanu zachodzi w komórkach zakażonych HSV i HCMV, z okresem półtrwania po usunięciu zewnątrzkomórkowego gancyklowiru wynoszącym odpowiednio 18 i od 6 do 24 godzin. Ponieważ fosforylacja zależy w znacznym stopniu od kinazy wirusowej, fosforylacja gancyklowiru ma miejsce przede wszystkim w komórkach zakażonych przez wirusy.

Wirusostatyczne działanie gancyklowiru jest wynikiem hamowania syntezy DNA wirusa przez:

(a)    kompetycyjne zahamowanie wbudowywania trifosforanu deoksyguanozyny do łańcucha DNA wirusa z udziałem polimerazy DNA oraz

(b)    wbudowywanie trifosforanu gancyklowiru do DNA wirusa, powodujące zahamowanie lub znaczne ograniczenie wydłużania łańcucha wirusowego DNA.

Działanie przeciwwirusowe

Przeciwwirusowe działanie in vitro, mierzone jako IC50 gancyklowiru wobec CMV, mieści się w zakresie od 0,08 pM (0,02 pg/ml) do 14 pM (3,5 pg/ml).

Działanie przeciwwirusowe walgancyklowiru w warunkach klinicznych wykazano podczas leczenia pacjentów z AIDS ze świeżo rozpoznanym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (badanie kliniczne WV15376). Odsetek pacjentów wydalających CMV w moczu zmniejszył się z 46% (32/69) na początku badania do 7% (4/55) po 4 tygodniach stosowania walgancyklowiru.

Kliniczna skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Dorośli

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

W jednym badaniu pacjentów ze świeżo rozpoznanym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki przydzielono losowo do grupy otrzymującej początkowo walgancyklowir w dawce 900 mg dwa razy na dobę lub dożylnie gancyklowir w dawce 5 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Odsetek pacjentów z udokumentowaną fotograficznie progresją cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki w 4. tygodniu leczenia był porównywalny w obu grupach: 7/70 w grupie otrzymującej gancyklowir i 7/71 w grupie leczonej walgancyklowirem.

Po zakończeniu leczenia początkowego u wszystkich pacjentów zastosowano leczenie podtrzymujące walgancyklowirem w dawce 900 mg raz na dobę. Średni czas (mediana) od randomizacji do progresji cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki w grupie otrzymującej walgancyklowir w leczeniu początkowym i podtrzymującym wyniósł 226 (160) dni, a w grupie otrzymującej początkowo dożylnie gancyklowir, a w leczeniu podtrzymującym walgancyklowir - 219 (125) dni.

Zapobieganie chorobie cytomegalowirusowej u biorców przeszczepu

Przeprowadzono maskowane porównawcze badanie z podwójnie ślepą próbą, z udziałem pacjentów po przeszczepieniu serca, wątroby i nerek (do badania nie włączono pacjentów po przeszczepieniu płuca, żołądka lub jelita), z dużym ryzykiem rozwoju choroby wywołanej przez CMV (D+/R-). Podawanie walgancyklowiru (900 mg, raz na dobę) lub doustnie gancyklowiru (1000 mg trzy razy na dobę) rozpoczęto w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuowano przez 100 dni. Częstość choroby wywołanej przez CMV (choroba cytomegalowirusowa oraz choroba wtrętowa) w ciągu pierwszych 6 miesięcy po przeszczepieniu wyniosła 12,1% u pacjentów otrzymujących walgancyklowir (n=239) i 15,2% u pacjentów otrzymujących doustnie gancyklowir (n=125). Znacząca większość przypadków wystąpiła po zaprzestaniu profilaktyki (po dniu 100.), a choroba u pacjentów leczonych walgancyklowirem występowała średnio później niż u pacjentów otrzymujących doustnie gancyklowir. Częstość ostrego odrzucenia przeszczepu w ciągu pierwszych 6 miesięcy wynosiła 29,7% u pacjentów otrzymujących walgancyklowir i 36% u pacjentów otrzymujących doustnie gancyklowir. Częstość utraty przeszczepów w obu grupach była podobna i dotyczyła 0,8% pacjentów.

Przeprowadzono kontrolowane placebo badanie z podwójnie ślepą próbą w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania walgancyklowiru w wydłużonej (ze 100 do 200 dni po przeszczepieniu) profilaktyce zakażenia CMV. W badaniu uczestniczyło 326 pacjentów po przeszczepieniu nerki, z wysokim ryzykiem choroby wywołanej przez CMV (D+/R-). Pacjentów przydzielono losowo (w stosunku 1:1) do grupy, która otrzymywała walgancyklowir w tabletkach (900 mg raz na dobę) w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuowała leczenie do 200. dnia po przeszczepieniu, albo do 100. dnia po przeszczepieniu, po czym przez kolejne 100 dni otrzymywała placebo.

Liczbę pacjentów, u których rozwinęła się choroba wywołana przez CMV w czasie pierwszych 12 miesięcy po przeszczepieniu, przedstawiono w poniższej tabeli.

Odsetek pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których w ciągu 12 miesięcy wystąpiła choroba wywołana przez CMV (populacja ITT po 12 miesiącach)

Walgancyklowir 900 mg raz na dobę 100 dni (N=163)

Walgancyklowir 900 mg raz na dobę 200 dni (N=155)

Różnica miedzy obiema badanymi grupami

Pacjenci z potwierdzoną lub podejrzewaną

chorobą CMV

71 (43,6%) [35,8%; 51,5%]

36 (23,2%) [16,8%; 30,7%]

20,3%

[9,9%; 30,8%]

Pacjenci z potwierdzoną chorobą CMV

60 (36,8%) [29,4%; 44,7%]

25 (16,1%) [10,7%; 22,9%]

20,7%

[10,9%; 30,4%]

Chorobę wywołaną przez CMV określa się jako chorobę cytomegalowirusową lub chorobę wtrętową.

î


Potwierdzona choroba cytomegalowirusowa jest kliniczne potwierdzonym przypadkiem tej choroby. Podejrzewana choroba cytomegalowirusowa oznacza brak oceny w 52. tygodniu i brak potwierdzenia tej choroby do tego czasu.

# Wyniki badania po 24 miesiącach są spójne z wynikami po 12 miesiącach: częstość przypadków potwierdzonej lub podejrzewanej choroby cytomegalowirusowej wynosiła 48,5% u pacjentów otrzymujących profilaktykę przez 100 dni w porównaniu z 34,2% u pacjentów otrzymujących profilaktykę przez 200 dni. Różnica pomiędzy badanymi grupami wynosiła 14,3% [3,2%; 25,3%].

U znacząco mniejszej liczby pacjentów po przeszczepieniu nerki należących do grupy wysokiego ryzyka rozwinęła się choroba cytomegalowirusowa po zastosowaniu profilaktyki walgancyklowirem do 200. dnia po przeszczepieniu, w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali walgancyklowir do 100. dnia po przeszczepieniu.

Przeżycie przeszczepu, a także częstość ostrego odrzucania potwierdzonego biopsją, były podobne w obu grupach badanych. Odsetek przeżyć przeszczepu po 12 miesiącach wyniósł 98,2% (160/163) w 100-dniowym schemacie dawkowania leku i 98,1% (152/155) w schemacie 200-dniowym. Do 24 miesięcy po przeszczepieniu zgłoszono 4 dodatkowe przypadki odrzucania przeszczepu; wszystkie w 100-dniowym schemacie dawkowania. Częstość potwierdzonego biopsją ostrego odrzucania w ciągu 12 miesięcy po przeszczepieniu wyniosła 17,2% (28/163) w 100-dniowym schemacie dawkowania i 11,0% (17/155) w schemacie 200-dniowym. Przed upływem 24 miesięcy po przeszczepieniu zgłoszono 1 dodatkowy przypadek w 200-dniowym schemacie dawkowania.

Oporność wirusa na lek

Długotrwałe stosowanie walgancyklowiru może spowodować rozwój oporności wirusa na gancyklowir przez wyselekcjonowanie wirusów ze zmutowanym genem kinazy wirusowej (UL97), odpowiedzialnej za monofosforylację gancyklowiru i (lub) z genem polimerazy wirusowej (UL54). Wirusy z mutacją UL97 są oporne tylko na gancyklowir, podczas gdy wirusy z mutacją genu UL54 są oporne na gancyklowir, ale mogą także wykazywać oporność krzyżową na inne leki przeciwwirusowe działające również na polimerazę wirusa.

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Analiza genotypów CMV w leukocytach wielojądrzastych (ang. polymorphonuclear leucocytes, PMNL) wyizolowanych od 148 pacjentów z zapaleniem siatkówki wywołanym przez CMV, włączonych do jednego badania klinicznego wykazała, że po 3, 6, 12 i 18 miesiącach leczenia walgancyklowirem mutacje UL97 stwierdza się u, odpowiednio 2,2%, 6,5%, 12,8% i 15,3% pacjentów.

Zapobieganie chorobie cytomegalowirusowej po przeszczepieniu narządów Badanie z zastosowaniem leku porównawczego

Oporność badano za pomocą analizy genotypu wirusa CMV w uzyskanych próbkach leukocytów wieloj ądrzastych:

(1)    w 100. dniu (koniec profilaktyki z zastosowaniem badanego leku) oraz

(2)    w przypadkach podejrzewania choroby cytomegalowirusowej w okresie do 6 miesięcy po przeszczepieniu.

Spośród 245 pacjentów przydzielonych losowo do grupy otrzymującej walgancykowir, u 198 pacjentów w 100. dniu nie stwierdzono mutacji powodujących oporność na gancyklowir. Natomiast w grupie porównawczej, otrzymującej doustnie gancyklowir, stwierdzono 2 przypadki oporności na gancyklowir w 103 przebadanych próbach (1,9%).

Spośród 245 pacjentów przydzielonych losowo do grupy otrzymującej walgancyklowir przebadano próbki od 50 pacjentów z podejrzeniem choroby cytomegalowirusowej i nie stwierdzono mutacji powodującej oporność na lek. Spośród 127 pacjentów zakwalifikowanych losowo do grupy otrzymującej gancyklowir przebadano próbki od 29 pacjentów z podejrzeniem choroby cytomegalowirusowej i w 2 przypadkach stwierdzono mutacj ę powodującą oporność (częstość oporności 6,9%).

Wydłużenie badania dotyczącego profilaktyki ze 100 do 200 dni po przeszczepieniu Przeprowadzono analizę genotypową genów UL54 i UL97 otrzymanych z wirusa pobranego od 72 pacjentów, którzy spełnili kryteria oporności: pacjenci z wiremią (>600 kopii/ml) po zakończeniu profilaktyki i (lub) pacjenci z potwierdzoną chorobą cytomegalowirusową do 12. miesiąca (52 tygodni) po przeszczepieniu. U 3 pacjentów z każdej z badanych grup stwierdzono mutację powodującą oporność na gancyklowir.

Dzieci i młodzież

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przeprowadzenia badań z zastosowaniem walgancyklowiru we wszystkich podgrupach populacji pediatrycznej w leczeniu zakażenia wywołanego przez cytomegalowirusa u pacjentów z upośledzeniem układu odpornościowego (patrz stosowanie u dzieci i młodzieży w punkcie 4.2).

Zapobieganie chorobie cytomegalowirusowej po przeszczepieniu narządów

W badaniu II fazy oceniającym farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu narządów miąższowych (w wieku od 4 miesięcy do 16 lat, n=63) podawanie pacjentom walgancyklowiru raz na dobę do 100 dni zgodnie z algorytmem dawkowania u pacjentów pediatrycznych (patrz punkt 4.2) powodowało ekspozycję na lek podobną do uzyskiwanej u dorosłych (patrz punkt 5.2). Okres obserwacji po leczeniu trwał 12 tygodni. Początkowy status serologiczny CMV u dawców i biorców (D/R) był następujący: D+/R- u 40%, D+/R+ u 38%, D-/R+ u 19% i D-/R- u 3% pacjentów. Wiremię CMV stwierdzono u 7 pacjentów. Profil działań niepożądanych obserwowanych u dzieci i młodzieży oraz u dorosłych był podobny (patrz punkt 4.8).

W badaniu IV fazy dotyczącym tolerancji u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu nerki (w wieku od

1    roku do 16 lat, n=57), otrzymujących walgancyklowir raz na dobę przez okres do 200 dni, zgodnie z algorytmem opisanym w punkcie 4.2, wykazano małą częstość CMV. Obserwacja po zakończeniu leczenia trwała przez 24 tygodnie. Status serologiczny D/R na początku badania był następujący: D+/R+ u 45% pacjentów, D+/R- u 39% pacjentów, D-/R+ u 7% pacjentów, a D-/R- u 7% i ND/R+ u 2% pacjentów. Obecność wirusa CMV we krwi stwierdzono u 3 pacjentów, a u jednego pacjenta podejrzewano zespół CMV, ale nie zostało to potwierdzone w badaniu CMV PCR w laboratorium centralnym. Obserwowane działania niepożądane były podobne do występujących u dorosłych (patrz punkt 4.8).

Dane te uzasadniają zarówno ekstrapolację wyników skuteczności uzyskanych u dorosłych na populację dzieci, jak i zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci.

W badaniu fazy I dotyczącym farmakokinetyki i bezpieczeństwa stosowania wykazano, że u dzieci po przeszczepieniu serca (w wieku od 3 tygodni do 125 dni, n=14) otrzymujących raz na dobę przez

2    kolejne dni dawkę walgancyklowiru zgodnie z opisanym algorytmem (patrz punkt 4.2) całkowite stężenie leku jest zbliżone do osiąganego u dorosłych (patrz punkt 5.2). Obserwacja po zakończeniu leczenia trwała 7 dni. Profil bezpieczeństwa był spójny z wynikami uzyskanymi w innych badaniach z udziałem dorosłych i dzieci, chociaż liczba pacjentów i okres stosowania walgancyklowiru był

w tym badaniu ograniczony.

Wrodzone zakażenie CMV

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania gancyklowiru i (lub) walgancyklowiru oceniano w dwóch badaniach z udziałem noworodków i niemowląt z wrodzonym objawowym zakażeniem CMV.

W pierwszym badaniu właściwości farmakokinetyczne i bezpieczeństwo stosowania walgancyklowiru w pojedynczej dawce (zakres dawek 14-16-20 mg/kg mc./dawkę) badano u 24 noworodków (w wieku od 8 do 34 dni) z objawami wrodzonej choroby cytomegalowirusowej (patrz punkt 5.2). Noworodki poddane były 6-tygodniowemu leczeniu przeciwwirusowemu: 19 z 24 pacjentów otrzymywało doustnie walgancyklowir przez okres do 4 tygodni, a przez pozostałe 2 tygodnie dożylnie gancyklowir. Pozostałym 5 pacjentów podawano dożylnie gancyklowir przez większość czasu trwania badania.

W drugim badaniu porównywano skuteczność i bezpieczeństwo 6-tygodniowego i 6-miesięcznego leczenia walgancyklowirem u 109 niemowląt w wieku od 2 do 30 dni z objawową wrodzoną chorobą CMV. Wszystkie dzieci otrzymywały doustnie walgancyklowir w dawce 16 mg/kg mc dwa razy na dobę przez 6 tygodni. Po tym czasie dzieci losowo przydzielono (1:1) do grupy kontynuującej leczenie walgancyklowirem w tej samej dawce lub do grupy otrzymującej placebo do końca 6-miesięcznego okresu leczenia.

Nie zaleca się obecnie stosowania walgancyklowiru w tym wskazaniu. Schemat badania i otrzymane wyniki są zbyt ograniczone, aby wyciągnąć właściwe wnioski dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania walgancyklowiru.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne walgancyklowiru oceniano u pacjentów z zakażeniem HIV i CMV, pacjentów z AIDS i cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki, a także pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego.

Wchłanianie

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, szybko i w znacznym stopniu jest metabolizowany w ścianie jelit i wątrobie do gancyklowiru. Ogólnoustrojowa ekspozycja na walgancyklowir jest przemijająca i niewielka. Bezwzględna biodostępność gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru, określona u pacjentów wszystkich badanych grup, wynosi około 60%, a ekspozycja na powstały gancyklowir jest podobna do uzyskanej po podaniu dożylnym (patrz tabela niżej). Dla porównania, biodostępność gancyklowiru po doustnym podaniu 1000 mg gancyklowiru (w postaci kapsułek) wynosi 6-8%.

Walgancyklowir u pacjentów z zakażeniem HIV i CMV

Ogólnoustrojowa ekspozycja u pacjentów z zakażeniem HIV i CMV otrzymujących gancyklowir i walgancyklowir 2 razy na dobę przez jeden tydzień:

Gancyklowir

Walgancyklowir (900 mg, po.)

Parametr

(5 mg/kg mc., iv.)

n=

=25

n=18

Gancyklowir

Walgancyklowir

AUC0-12 h (pg-h/ml)

28,6 ± 9,0

32,8 ± 10,1

0,37 ± 0,22

Cmax (Pg/ml)

10,4 ± 4,9

6,7 ± 2,1

0,18 ± 0,06

Wykazano, że skuteczność gancyklowiru mierzona wydłużeniem czasu do progresji cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki, koreluje z ogólnoustrojową ekspozycją (AUC).

Walgancyklowir u pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego Ogólnoustrojowa ekspozycja w stanie stacjonarnym u pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego otrzymujących codziennie doustnie gancyklowir lub walgancyklowir:

Parametr

Gancyklowir

(1000 mg trzy razy na dobę) n=82

Walgancyklowir (900 mg, raz na dobę) n=161

Gancyklowir

AUC0-12 h (pg-h/ml)

28,0 ± 10,9

46,3 ± 15,2

Cmax (Pg/ml)

1,4 ± 0,5

5,3 ± 1,5

Ogólnoustrojowa ekspozycja na gancyklowir u biorców serca, nerki lub wątroby była zbliżona do uzyskanej po doustnym podawaniu walgancyklowiru zgodnie ze schematem dawkowania uwzględniającego czynność nerek.

Wpływ pokarmu

Proporcjonalną zależność wartości AUC gancyklowiru od dawki po podaniu walgancyklowiru w zakresie dawek od 450 do 2625 mg wykazano tylko podczas podawania z pokarmem. Podanie walgancyklowiru w zalecanej dawce 900 mg z pożywieniem powodowało, że średnie wartości AUC i średnie wartości Cmax gancyklowiru były większe niż po podaniu na czczo (odpowiednio o około 30% i 14%). Zmniejsza się również zmienność międzyosobnicza ekspozycji na gancyklowir, jeśli walgancyklowir podawany jest z pożywieniem. W badaniach klinicznych walgancyklowir podawano tylko w czasie posiłków. Dlatego zaleca się podawanie produktu Ceglar razem z pożywieniem (patrz punkt 4.2).

Dystrybucja

Ze względu na szybkie przekształcenie walgancyklowiru do gancyklowiru nie określano wiązania walgancyklowiru z białkami. Gancyklowir w stężeniu od 0,5 do 51 pg/ml wiązał się z białkami osocza w 1 do 2%. Objętość dystrybucji gancyklowiru w stanie stacjonarnym (Vd) po podaniu dożylnym wynosiła 0,680 ± 0,161 l/kg (n=114).

Metabolizm

Walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru. Nie wykryto żadnych innych metabolitów. Z żadnego z metabolitów podanego doustnie znaczonego radioaktywnie gancyklowiru (1000 mg w dawce pojedynczej) nie pochodziło więcej niż 1 do 2% radioaktywności oznaczonej w kale lub moczu.

Wydalanie

Walgancyklowir wydalany jest jako gancyklowir, głównie przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego. Klirens nerkowy stanowi 81,5% ± 22% (n=70) ogólnoustrojowego klirensu gancyklowiru. Szacowany post-hoc metodą Bayesa dla populacji pozorny klirens gancyklowiru u pacjentów z Qk >60 ml/min wynosi 14,05 ± 4,13 l/godzinę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek średni pozorny klirens gancyklowiru wynosi 8,46 ± 1,67 l/godzinę (Clkr między 40 a 60 ml/min) i 7,00 ± 1,08 l/godzinę (Clkr między 25 a 40 ml/min). U pacjentów z zakażeniem HIV i CMV okres półtrwania gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru wynosi 4,1 ± 0,9 godziny.

Farmakokinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pogarszająca się czynność nerek powodowała zmniejszenie klirensu gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru i odpowiednie wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji. Dlatego | u-_pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczna jest modyfikacja dawkowania (patrz punkty

4.2 i 4.4).

Pacjenci poddawani hemodializie

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania produktu Ceglar u pacjentów poddawanych hemodializie, gdyż pojedyncza dawka dla tych pacjentów jest mniejsza niż 450 mg. Dlatego produktu Ceglar nie należy stosować u tych pacjentów (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Ceglar u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Zaburzenia czynności wątroby nie powinny wpływać na farmakokinetykę gancyklowiru, gdyż jest on wydalany przez nerki. Nie określono szczególnego dawkowania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z mukowiscydozą

W farmakokinetycznym badaniu I fazy 31 pacjentów z mukowiscydozą (n=16) lub bez mukowiscydozy (n=15), którym przeszczepiono płuco, otrzymywało zapobiegawczo po zabiegu przeszczepienia walgancyklowir w dawce 900 mg na dobę. Badanie to nie wykazało, aby u biorców przeszczepu płuca mukowiscydoza wpływała w sposób istotny statystycznie na średnią całkowitą ogólnoustrojową ekspozycję na gancyklowir. Stężenie we krwi gancyklowiru było u tych pacjentów

porównywalne ze stężeniem, które zapewniało skuteczne zapobieganie cytomegalii u biorców innych narządów miąższowych.

Dzieci i młodzież

W badaniu II fazy oceniającym farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania u dzieci po przeszczepieniu narządów miąższowych (wieku od 4 miesięcy do 16 lat, n=63) walgancyklowir podawano raz na dobę przez okres do 100 dni. Parametry farmakokinetyczne były podobne w grupach różnych pod względem przeszczepionych narządów i wieku, i porównywalne u dzieci i młodzieży do parametrów u dorosłych. Populacyjny model farmakokinetyczny wskazuje, że biodostępność wynosi około 60%. Na klirens wpływa dodatnio zarówno pole powierzchni ciała, jak i czynność nerek.

W badaniu fazy I oceniającym farmakokinetykę i bezpieczeństwo u dzieci po przeszczepieniu serca (w wieku od 3 tygodni do 125 dni, n=14) walgancyklowir podawano raz na dobę przez 2 dni badania. Farmakokinetyczne dane populacyjne pozwalają oszacować, że średnia biodostępność wynosi 64%. Porównanie wyników tych dwóch badań i danych farmakokinetycznych otrzymanych w badaniach dorosłych wykazało, że zakres AUC0-24h był bardzo zbliżony we wszystkich grupach wiekowych, w tym u dorosłych. Średnie wartości AUC0_24h i Cmax były również podobne w grupach dzieci w wieku poniżej 12 lat, chociaż stwierdzono tendencję do zmniejszania się średniej wartości AUC0-24h i Cmax we wszystkich przedziałach wiekowych dzieci, co wydaje się korelować z rosnącym wiekiem. Ta tendencja była bardziej wyraźna dla średnich wartości klirensu i okresu półtrwania (t1/2). Jednak tego należało oczekiwać na podstawie populacyjnego modelu farmakokinetycznego, gdyż na wartość klirensu wpływają zmiany masy ciała, wzrost i czynność nerek, związane ze wzrastaniem pacjenta.

W poniższej tabeli podsumowano szacowane na modelu zakresy wartości AUC0-24h gancyklowiru z tych dwóch badań, a także średnią i odchylenie standardowe AUC0-24h, Cmax, CL i t1/2 dla odpowiedniego wieku dziecka w porównaniu z wynikami u dorosłych.

Parametr PK

Dorośli*

Dzieci i młodzież

>18 lat (n=160)

<4 miesięcy (n=14)

4 miesiące do <2 lat (n=17)

>2 - <12 lat (n=21)

>12 - 16 lat (n=25)

AUCo_24h (pg'h/ml)

46,3 ± 15,2

68,1 ± 19,8

64,3 ± 29,2

59,2 ± 15,1

50,3 ± 15,0

Zakres AUC0-24h

15,4 - 116,1

34 - 124

34 - 152

36 - 108

22 - 93

Cmax (pg/ml)

5,3 ± 1,5

10,5 ± 3,36

10,3 ± 3,3

9,4 ± 2,7

8,0 ± 2,4

Klirens (l/h)

12,7 ± 4,5

1,25 ± 0,473

2,5 ± 2,4

4,5 ± 2,9

6,4 ± 2,9

t1/2 (h)

6,5 ± 1,4

1,97 ± 0,185

3,1 ±1,4

4,1 ± 1,3

5,5 ± 1,1

* dane z raportu badania PV 16000

Dawkę walgancyklowiru podawaną raz na dobę w obu opisanych wyżej badaniach ustalono na podstawie powierzchni ciała (ang. body surface area, BSA) i klirensu kreatyniny Clkr wyliczonego według zmodyfikowanego wzoru Schwartza, i obliczono stosując algorytm dawkowania przedstawiony w punkcie 4.2.

Farmakokinetykę gancyklowiru po podaniu walgancyklowiru oceniano również w dwóch badaniach z udziałem noworodków i niemowląt z objawowym wrodzonym zakażeniem CMV. W pierwszym badaniu 24 noworodki w wieku od 8 do 34 dni otrzymywały dożylnie gancyklowir dwa razy na dobę w dawce 6 mg/kg mc. Następnie pacjentom podawano doustnie walgancyklowir w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, w dawce od 14 do 20 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Całkowity czas leczenia wynosił 6 tygodni. Ekspozycja na gancyklowir po podawaniu walgancyklowiru w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego w dawce 16 mg/kg mc. dwa razy na dobę była porównywalna z ekspozycją uzyskiwaną u niemowląt otrzymujących dożylnie gancyklowir w dawce 6 mg/kg mc. dwa razy na dobę i u dorosłych otrzymujących dożylnie skuteczną dawkę 5 mg/kg mc.

W drugim badaniu 109 noworodków w wieku od 2 do 30 dni otrzymywało przez 6 tygodni walgancyklowir w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego w dawce 16 mg/kg mc. dwa razy na dobę, a następnie 96 spośród 109 uczestniczących w badaniu pacjentów przydzielono losowo do grupy, której podawano nadal walgancyklowir albo do grupy otrzymującej placebo przez 6 miesięcy. Jednak średnia wartość AUC0-12h w tym badaniu była mniejsza niż wartość AUC0-12h

z badania pierwszego.

W poniższej tabeli przedstawiono średnie wartości AUC, Cmax, t/2 wraz z odchyleniem standardowym w porównaniu z wynikami u dorosłych:

Parametr PK

Dorośli

Dzieci (noworodki i niemowlęta)

Gancyklowir iv. dawka pojedyncza 5 mg/kg mc. (n=8)

Gancyklowir iv. dwa razy na dobę

6 mg/kg mc. (n=19)

Walgancyklowir po. dwa razy na dobę 16 mg/kg mc. (n=19)

Walgancyklowir

po.

dwa razy na dobę 16 mg/kg mc. (n=100)

AUCo-»

(pgh/ml)

25,4 ± 4,32

-

-

-

AUCi2h

(pg-h/ml)

-

38,25 ± 42,7

30,1 ± 15,1

20,85 ± 5,40

Cmax (Pg/ml)

9,03 ± 1,26

12,9 ± 21,5

5,44 ± 4,04

-

t1/2 (h)

3,32 ± 0,47

2,52 ± 0,55

2,98 ± 1,26

2,98 ± 1,12

Dane te są zbyt ograniczone, aby można było wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub zaleconego dawkowania u dzieci z wrodzonym zakażeniem CMV.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru, więc działania obserwowane po podaniu gancyklowiru i po podaniu walgancyklowiru będą takie same. Toksyczność walgancyklowiru w badaniach nieklinicznych była taka sama, jak toksyczność gancyklowiru; działanie toksyczne występowało przy stężeniu gancyklowiru porównywalnym lub mniejszym od notowanego u ludzi otrzymujących dawki początkowe.

Stwierdzono zmiany nieodwracalne: gonadotoksyczność (ubytek komórek jąder) i nefrotoksyczność (mocznica, zwyrodnienie komórek) oraz zmiany przemijające: mielotoksyczność (niedokrwistość, neutropenia, limfocytopenia) i toksyczne działanie na przewód pokarmowy (martwica komórek błony śluzowej).

Dalsze badania wykazały, że gancyklowir działa mutagennie, rakotwórczo, teratogennie, embriotoksycznie, aspermatogennie (tj. zaburzające płodność u mężczyzn) i hamuje płodność u kobiet.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (PH101) Krospowidon (typ A)

Powidon (K-30)

Kwas stearynowy 50

Otoczka:

Opadry Pink 15B24005:

Hypromeloza (3 cP)

Hypromeloza (6 cP)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E172) Polisorbat 80

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku: 10, 30, 60, 90 i 120 tabletek powlekanych.

Butelka z HDPE zawierająca zwitek z waty wraz z zakrętką z PP z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci i uszczelnieniem, w tekturowym pudełku: 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje i wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19 NL/H/3010/001/DC

Ceglar