+ iMeds.pl

Celsior -Ulotka Celsior

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Celsior, roztwór do przechowywania narządów

Glutation, mannitol, kwas laktobionowy, kwas glutaminowy, sodu wodorotlenek, wapnia chlorek dwuwodny, potasu chlorek, magnezu chlorek

sześciowodny, histydyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Celsior i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem roztworu Celsior

3.    Jak stosować Celsior

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Celsior

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST CELSIOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Celsior jest roztworem do przechowywania narządów unaczynionych (serce, płuco, nerka, wątroba i trzustka) od pobrania od dawcy, w czasie przechowywania i transportu aż do przeszczepienia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM ROZTWORU CELSIOR

Kiedy nie stosować roztworu Celsior

Nie stosować roztworu Celsior do przechowania narządów pobranych od dawcy, jeśli u dawcy (dawców) lub biorcy (biorców) stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników roztworu Celsior (patrz punkt 6, Inne informacje).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując roztwór Celsior

Nie stosować roztworu Celsior do wstrzyknięć ani nie podawać dożylnie biorcy narządu; stosować wyłącznie do płukania i przechowywania narządów unaczynionych w stanie

schłodzonym.

Celsior jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia; nie nadaje się do stosowania w urządzeniach zapewniających stały przepływ płynu przez narząd (naśladowanie pracy układu krwionośnego).

Stosowanie roztworu Celsior z innymi lekami

Nie są znane interakcje w przypadku stosowania roztworu zgodnie z zaleceniami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentka powinna powiedzieć lekarzowi, jeśli jest w ciąży lub podejrzewa u siebie ciążę, oraz jeśli karmi piersią.

Przed zastosowaniem każdego roztworu należy poradzić się lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ CELSIOR

Celsior jest przeznaczony do użycia wyłącznie przez fachowych pracowników ochrony zdrowia, tak jak opisano to w punkcie: Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowych pracowników ochrony zdrowia.

Narząd pobrany od dawcy przed przeszczepieniem biorcy jest pozbawiony krwi i dostaw tlenu, dlatego powinien być przechowywany w temperaturze 2°C - 8°C, co umożliwia prawidłowe działanie w organizmie biorcy. Narządy zwykle płucze się w celu usunięcia krwi i schłodzenia, co powoduje spowolnienie ich metabolizmu. Narząd (narządy) umieszcza się bezpośrednio po pobraniu w jałowym pojemniku wypełnionym roztworem Celsior i przechowuje schłodzone, ale nie zamrożone.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Celsior może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ponieważ roztworu Celsior nie podaje się biorcom przeszczepów, nie należy oczekiwać szczególnych działań niepożądanych. Należy jednak zgłaszać wszystkie działania niepożądane, również związane z innymi lekami stosowanymi podczas przeszczepiania narządów.

Mogą wystąpić zaburzenia częstości pracy serca lub niskie ciśnienie krwi. U biorców przeszczepu serca, serce może nie działać prawidłowo. Zastosowanie większej niż zalecana objętości płynu może prowadzić do zwiększenia objętości płynów i nieprawidłowego stężenia soli w organizmie.

Jeżeli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ CELSIOR

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować roztworu Celsior po upływie terminu ważności zamieszczonego na worku i pudełku po napisie: termin ważności. Termin ważności dotyczy ostatniego dnia miesiąca.

-    W celu ochrony przed światłem przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym z folii Aluminium. Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

-    Celsior należy zużyć w ciągu 24 godzin od otwarcia opakowania.

-    Nie używać roztworu Celsior, jeśli zawiera cząstki stałe, nie jest przezroczysty, bezbarwny lub barwy lekko żółtej.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Celsior

Substancjami czynnymi roztworu są: glutation, mannitol, kwas laktobionowy, kwas glutaminowy, wodorotlenek sodu, chlorek wapnia, chlorek potasu, chlorek magnezu i histydyna.

Jeden worek z 1 l płynu zawiera:

Glutation

Mannitol

Kwas laktobionowy Kwas glutaminowy Sodu wodorotlenek Wapnia chlorek dwuwodny Potasu chlorek

Magnezu chlorek sześciowodny Histydyna


0,921 g

(3 mmol)

10,930 g

(60 mmol)

28,664 g

(80 mmol)

2,942 g

(20 mmol)

4,000 g

(100 mmol)

0,037 g

(0,25 mmol)

1,118 g

(15 mmol)

2,642 g

(13 mmol)

4,650 g

(30 mmol)


Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: woda do wstrzykiwań i sodu wodorotlenek 4% (do ustalenia pH).

Jak wygląda Celsior i co zawiera opakowanie

Roztwór do przechowywania narządów.

Celsior jest przezroczystym, bezbarwnym (lub lekko żółtym) roztworem znajdującym się w worku wykonanym z kopolimeru etylenu z octanem winylu, umieszczonym w opakowaniu ochronnym z folii Aluminium wraz z saszetką zawierającą substancję pochłaniającą tlen.

Jedno tekturowe pudełko zawiera 4 worki po 1000 ml. pH = 7,3

Osmolarność: 320 mOsmol/kg

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Institut Georges Lopez - IGL

Parc tertiaire du Bois Dieu, RN6 - 1 allée des Chevreuils,

69380 Lissieu

Francja

Wytwórca

Genzyme Polyclonals S.A.S.

Bâtiments C4 et C5

23 boulevard Chambaud de la Bruyère

69 007 Lyon

Francja

Lek ma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Celsior Organkonservierungslösung

Belgia    Celsior solution pour conservation d’organes / Celsior bewaaroplossing

voor organen / Celsior Organkonservierungslösung Bułgaria    Celsior

Czechy    Celsior    roztok pro uchovávání orgánů

Niemcy    Celsior    Organkonservierungslösung

Grecja    Celsior

Finlandia    Celsior

Węgry    Celsior    szervtartósító oldat

Irlandia    Celsior    Solution for organ preservation

Włochy    Celsior

Holandia    Celsior    bewaaroplossing voor organen

Norwegia    Celsior

Polska    Celsior

Portugalia    Celsior

Rumunia    Celsior solupe pentru prezervarea organelor

Słowacja    Celsior roztok na konzervovanie orgánov

Słowenia    Celsior raztopina za ohranjanje organov

Hiszpania    Celsior Celsior solución para la conservación de órganos

Szwecja    Celsior

W celu uzyskania bardzie szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Genzyme Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel. 22 246 0900

Data zatwierdzenia ulotki: 2014-mm-dd

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowych pracowników ochrony zdrowia: Instrukcja dotyczące przygotowania i stosowania

Nie wstrzykiwać ani nie podawać dożylnie roztworu Celsior biorcy. Stosować wyłącznie do płukania i przechowywania narządów unaczynionych w stanie schłodzonym.

Celsior jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie używać ponownie. Roztwór nie nadaje się do ciągłej perfuzji mechanicznej.

Nie można wykluczyć, że po zdjęciu zacisków naczyniowych pozostałość płynu może wywołać zaburzenia rytmu serca, ani że w przypadku przechowywania serca w warunkach gorszych od optymalnych może dojść do zaburzeń czynności serca we wczesnym okresie potransplantacyjnym.

Przechowywanie

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu ochronnym z folii Aluminium w celu ochrony przed światłem.

Podczas przechowywania roztwór może zmienić barwę na żółtą. Nie ma to wpływu na jakość i skuteczność roztworu Celsior.

Mimo, że opakowanie jest wytwarzane w warunkach aseptycznych, zewnętrzna powierzchnia worka z roztworem Celsior nie jest jałowa. Przed użyciem roztworu Celsior należy odkazić zewnętrzną powierzchnię worka.

Przed użyciem nie jest konieczne filtrowanie roztworu. W opakowaniu z folii Aluminium znajduje się saszetka zawierająca substancje pochłaniające tlen, co zwiększa trwałość zredukowanego glutationu będącego substancją czynną. Nie dodawać zawartości saszetki do płynu.

Przed użyciem worek należy wyjąć z opakowania z folii Aluminium zawierającego saszetkę pochłaniającą tlen.

Bezpośrednio po wyjęciu z opakowania zewnętrznego worek należy ścisnąć w celu wykrycia nieszczelności. Nie stosować roztworu w przypadku stwierdzenia nieszczelności.

Worek z roztworem Celsior ma 3 porty. Igłę biorczą standardowego zestawu do przetoczeń należy wprowadzić ruchem obrotowym do lewego portu worka. Rurka infuzyjna powinna być zaciśnięta do czasu rozpoczęcia infuzji.

Worek z płynem należy umieścić w mankiecie ciśnieniowym odpowiedniej wielkości.

Mankiet ciśnieniowy należy napompować do ciśnienia wystarczającego do opróżnienia worka. Przed rozpoczęciem infuzji worek z płynem należy zawiesić na odpowiedniej wysokości, zapewniającej uzyskania ciągłego strumienia płynu.

Dawkowanie

Narząd płucze się przez kaniulę umieszczoną w tętnicy, a skuteczną perfuzję prowadzi się utrzymując odpowiednie ciśnienie zapewniające przepływ ciągłego strumienia płynu. W przypadku przeszczepiania wątroby zazwyczaj wykonuje się perfuzję dróg żółciowych po eksplantacji i przed umieszczeniem narządu w pojemniku do przechowywania i transportu.

Objętość roztworu stosowana do płukania zależy od narządu (narządów).

Sugerowane najmniejsze objętości:

Serce:

dorośli: 1-2 l

dzieci: 30 ml/kg mc

Wątroba:

6-8 l

Płuco:

4-6 l

Nerka:

4-5 l

Trzustka:

4 l

Pobranie wielonarządowe:    zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych narządów

Płukanie należy prowadzić do uzyskania jednolicie bladego zabarwienia narządu i względnie przezroczystego płynu wypływającego z narządu.

Schłodzony roztwór należy zużyć natychmiast po wyjęciu z lodówki (2°C - 8°C).

Dzieci

Mimo, że doświadczenie w stosowaniu roztworu Celsior u dzieci i młodzieży jest ograniczone, nie ma przeszkód, aby stosować Celsior w tej grupie pacjentów.

Przechowywanie po schłodzeniu

Narząd przechowuje się w temperaturze 5°C ± 3°C w jałowym pojemniku odpowiedniej wielkości. Narząd musi być całkowicie zanurzony w schłodzonym płynie. Pojemnik zawierający narząd należy w warunkach aseptycznych szczelnie zamknąć.

Pojemnik należy umieścić w co najmniej jednym zewnętrznym pojemniku. Pojemnik zewnętrzny należy napełnić lodem tak, aby lód nie przedostał się do pojemnika z narządem, gdzie mógłby mieć bezpośredni kontakt z narządem. Należy zapewnić aseptyczne warunki przechowywania narządu w pojemniku, to znaczy wnętrze i zawartość pojemnika muszą być jałowe.

Dodatkowy pojemnik (pojemniki) powinien być szczelnie zamknięty.

Pojemniki do przechowywania narządów muszą być umieszczone w izotermicznym pojemniku transportowym. Pojemniki do przechowywania narządu należy obłożyć lodem.

Czas transportu powinien być jak najkrótszy.

7

Celsior

Charakterystyka Celsior

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Celsior, roztwór do przechowywania narządów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden worek z 1 l roztworu zawiera:

Glutation

0,921 g

(3 mmol)

Mannitol

10,930 g

(60 mmol)

Kwas laktobionowy

28,664 g

(80 mmol)

Kwas glutaminowy

2,942 g

(20 mmol)

Sodu wodorotlenek

4,000 g

(100 mmol)

Wapnia chlorek dwuwodny

0,037 g

(0,25 mmol)

Potasu chlorek

1,118 g

(15 mmol)

Magnezu chlorek sześciowodny

2,642 g

(13 mmol)

Histydyna

4,650 g

(30 mmol)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do przechowywania narządów.

Przezroczysty, bezbarwny (lub lekko żółty) roztwór pH = 7,3

Osmolarność: 320 mOsmol/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Przechowywanie narządów klatki piersiowej (serce i płuco) oraz jamy brzusznej (nerka, wątroba, trzustka) w czasie transplantacji: od pobrania od dawcy, w czasie przechowywania i transportu aż do przeszczepienia biorcy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dokładna metoda płukania różni się w zależności od ośrodka oraz od tego, czy jest to pobranie jedno- czy wielonarządowe. Płukanie często prowadzi się dwuetapowo: pierwszy raz in situ i drugi raz po eksplantacji narządu.

Narząd płucze się przez kaniulę umieszczoną w tętnicy, a skuteczną perfuzję prowadzi się utrzymując odpowiednie ciśnienie zapewniające przepływ ciągłego strumienia płynu.

W przypadku przeszczepiania wątroby zazwyczaj wykonuje się perfuzję dróg żółciowych po eksplantacji i przed umieszczeniem narządu w pojemniku do przechowywania i transportu.

Objętość roztworu stosowana do płukania zależy od narządu (narządów).

Sugerowane najmniejsze objętości:

Serce:


dorośli: 1-2 l dzieci: 30 ml/kg mc.


Wątroba:

Płuco:

Nerka:

Trzustka:

Pobranie wielonarządowe:


6-8 l 4-6 l 4-5 l 4 l


zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych narządów


Płukanie należy prowadzić do uzyskania jednolicie bladego zabarwienia narządu i względnie przezroczystego płynu wypływającego z narządu.

Sposób użycia i przechowywania produktu:

-    Ochronne opakowanie zewnętrzne z folii Aluminium zawiera saszetkę pochłaniającą tlen. Zawartości saszetki nie należy mieszać z płynem.

-    Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone opakowania (worek i opakowanie z aluminium).

-    Nie jest konieczne filtrowanie roztworu przez zastosowaniem.

-    Do jednorazowego użycia. Nie stosować ponownie.

-    Należy uważnie obejrzeć płyn w celu wykluczenia zmętnienia. Można używać wyłącznie płynu, który jest bezbarwny lub lekko żółty. Nie wolno używać płynu w przypadku zmętnienia, obecności cząstek stałych lub zanieczyszczenia.

-    Nie stosować do ciągłej perfuzji mechanicznej.

Podczas przechowywania roztwór może zmienić barwę na żółtą. Nie ma to wpływu na jakość ani skuteczność roztworu Celsior.

Schłodzony roztwór należy zużyć natychmiast po wyjęciu z lodówki (2°C - 8°C).

Brak odpowiednich badań klinicznych dotyczących stosowania produktu Celsior w przeszczepianiu narządów u dzieci.

Przechowywanie po schłodzeniu

Narząd przechowuje się w temperaturze 5°C ± 3°C w jałowym pojemniku odpowiedniej wielkości. Narząd musi być całkowicie zanurzony w schłodzonym płynie. Pojemnik z narządem należy szczelnie zamknąć w warunkach aseptycznych.

Pojemnik należy umieścić w co najmniej jednym zewnętrznym pojemniku. Pojemnik zewnętrzny należy napełnić lodem tak, aby lód nie przedostał się do pojemnika z narządem, gdzie mógłby mieć bezpośredni kontakt z narządem. Należy zapewnić aseptyczne warunki przechowywania narządu w pojemniku, to znaczy wnętrze i zawartość pojemnika muszą być jałowe.

Dodatkowy pojemnik (pojemniki) powinien być szczelnie zamknięty.

Pojemniki do przechowywania narządów muszą być umieszczone w izotermicznym pojemniku transportowym. Pojemniki do przechowywania narządu należy obłożyć lodem.

Czas transportu powinien być jak najkrótszy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Nie wstrzykiwać i nie podawać dożylnie biorcy.

-    Stosować wyłącznie do płukania i przechowywania narządów unaczynionych w stanie schłodzonym.

-    Istnieje teoretyczna możliwość przedostania się pozostałości roztworu Celsior do krążenia biorcy po zdjęciu zacisków, co może wywoływać zaburzenia rytmu serca lub niedociśnienie tętnicze. Jeżeli serce nie było przechowywane w optymalnych warunkach, nie można wykluczyć wystąpienia zaburzeń czynności przeszczepionego serca we wczesnym okresie potransplantacyj nym.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje po zastosowaniu produktu zgodnie z zaleceniami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie prowadzono badań na zwierzętach, dotyczących toksycznego wpływu roztworu Celsior na rozród, karmienie piersią i przenikanie przez łożysko. Nie prowadzono również odpowiednich badań kontrolowanych dotyczących stosowania produktu Celsior u kobiet w ciąży i matek karmiących.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

-    Ponieważ roztwór Celsior nie jest podawany biorcom narządów, nie należy oczekiwać wystąpienia działań niepożądanych z nim związanych.

-    Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Istnieje potencjalne ryzyko, że po zdjęciu zacisków, pozostałość produktu Celsior może przedostać się do krążenia biorcy, co może wywoływać zaburzenia rytmu serca lub niedociśnienie tętnicze. Jeżeli serce nie było przechowywane w optymalnych warunkach, nie można wykluczyć wystąpienia zaburzeń czynności serca we wczesnym okresie potransplantacyj nym.

-    Jeśli w wyniku nieprawidłowego zastosowania stosunkowo duża objętość produktu zostanie wprowadzona do krążenia, może dojść do przewodnienia lub zaburzenia równowagi elektrolitowej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Takich pacjentów należy objąć intensywną opieka medyczną.

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy, jeśli produkt stosuje się zgodnie z zaleceniami.

Jeśli w wyniku nieprawidłowego zastosowania stosunkowo duża objętość produktu zostanie wprowadzona do krążenia, może dojść do przewodnienia lub zaburzenia równowagi elektrolitowej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Takich pacjentów należy objąć intensywną opieką medyczną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: rozpuszczalniki i środki rozcieńczające, w tym płyny do płukania Kod ATC: V07A B

Produkt Celsior jest stosowany do przechowywania narządów do transplantacji: serca, płuca i narządów jamy brzusznej.

Zastosowanie płynu o zalecanej temperaturze powoduje skuteczne schłodzenie narządu, zmniejszenie zapotrzebowania metabolicznego i zużycia energii. W szczególności, Celsior zmniejsza uszkodzenia wynikające z niedokrwienia i reperfuzji dzięki następującym właściwościom:

-    zapobieganie uszkodzeniom oksydacyjnym przez wolne rodniki, głównie dzięki zastosowaniu zredukowanego glutationu jako środka o właściwościach przeciwutleniaj ących;

-    zapobieganie obrzękowi komórek spowodowanemu schłodzeniem, dzięki zastosowaniu substancji nieprzenikających przez błony komórkowe - mannitolu i kwasu laktobionowego, które zatrzymują wodę w przestrzeni pozakomórkowej dzięki działaniu osmotycznemu;

-    zmniejszenie przeładowania wapniem dzięki zastosowaniu płynu o odpowiednim składzie: małe stężenie wapnia, umiarkowanie duże stężenie potasu, które daje umiarkowaną hiperkaliemię, oraz duże stężenie sodu i magnezu, podobne do stężenia w przestrzeni pozakomórkowej;

-    odtwarzanie związków wysokoenergetycznych przez podaż glutaminianu, substratu wysokoenergetycznego, co umożliwia wytwarzanie energii w warunkach beztlenowych;

-    zapewnienie pojemności buforowej dzięki zastosowaniu histydyny, która zabezpiecza przed kwasicą tkanek spowodowaną nagromadzeniem kwasu mlekowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne nie wykazały specyficznej toksyczności związanej z produktem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek 4% (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań zgodności, tego roztworu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi

6.3    Okres ważności

2 lata

Po otwarciu opakowania: 24 godziny.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu ochronnym z folii Aluminium w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Worek (typ EVAM) z kopolimeru etylenu z octanem winylu w opakowaniu ochronnym z folii Aluminium, z saszetką zawierającą substancję pochłaniającą tlen.

4 worki po 1000 ml, w tekturowym pudełku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Mimo, że opakowanie jest wytwarzane w warunkach aseptycznych, zewnętrzna powierzchnia worka produktu Celsior nie jest jałowa. Przed użyciem roztworu Celsior należy odkazić zewnętrzną powierzchnię worka.

Przed użyciem worek należy wyjąć z zewnętrznego opakowania z folii Aluminium zawierającego saszetkę pochłaniającą tlen. Bezpośrednio po wyjęciu z opakowania zewnętrznego worek należy ścisnąć w celu wykrycia nieszczelności. Nie stosować płynu w przypadku stwierdzenia nieszczelności.

W czasie przygotowania roztworu do użycia należy mieć przed sobą widoczną stronę worka z etykietą. Należy rozwinąć z worka trzy porty. Pociągnąć zatyczkę lewego portu, a następnie zdjąć nasadkę zabezpieczającą. Igłę biorczą standardowego zestawu do przetoczeń należy wprowadzić ruchem obrotowym do lewego portu. Rurka infuzyjna powinna być zaciśnięta do czasu rozpoczęcia infuzji.

Worek z roztworem należy umieścić w mankiecie ciśnieniowym odpowiedniej wielkości.

Mankiet ciśnieniowy należy napompować do uzyskania ciśnienia wystarczającego do opróżnienia worka. Przed rozpoczęciem infuzji worek z roztworem należy zawiesić na odpowiedniej wysokości, zapewniającej uzyskanie ciągłego strumienia roztworu.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Institut Georges Lopez - IGL

Parc tertiaire du Bois Dieu, RN6 - 1 allée des Chevreuils,

69380 Lissieu Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17898

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-03-02

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-07-xx

6

Celsior