+ iMeds.pl

Cepasmel (608 mg + 122 mg)/5 mlUlotka Cepasmel

im iii k)L

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

cepasmel

(608 mg + 122 mg)/5 ml, syrop Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum

syrop czosnkowo-cebulowy słodzony oczyszczonym miodem lipowym smak arakowo-waniliowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cepasmel® i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepasmel®

3.    Jak stosować Cepasmel®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cepasmel®

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Cepasmel® i w jakim celu się go stosuje

Cepasmel® jest syropem zawierającym jako substancje czynne ekstrakty z czosnku i cebuli. Działa osłaniająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

Lek posiada także słabe właściwości bakteriostatyczne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich (hamuje wzrost bakterii w warunkach laboratoryjnych).

1 ml syropu wykazuje aktywność bakteriostatyczną nie mniejszą niż 20 I.U.

Produkt roślinny stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Cepasmel® stosowany jest tradycyjnie jako środek pomocniczy w podrażnieniach gardła, suchym i męczącym kaszlu oraz pomocniczo w zakażeniach górnych dróg oddechowych tj. zapalenie jamy ustnej, gardła oraz w przeziębieniu

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepasmel® Kiedy nie stosować leku Cepasmel®

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne (cebulę i czosnek) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na miód i produkty pszczele.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cepasmel®

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby;

•    jeśli pacjent choruje na padaczkę.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Cepasmel® a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaleca się stosowania przez osoby prowadzące pojazdy i obsługujące maszyny. Etanol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cepasmel®

Lek zawiera ok. 4-6 % (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 0,3 ml na dawkę 5 ml, co jest równoważne 6 ml piwa lub 2,5 ml wina na dawkę; do 0,6 ml na dawkę 10 ml, co jest równoważne 12 ml piwa lub 5 ml wina na dawkę. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

nim

Syrop zawiera oczyszczony miód lipowy, który łagodzi smak i zapach czosnku i cebuli, co ma szczególne znaczenie w pediatrii. Miód zawarty w syropie zawiera cukry proste, głównie glukozę i fruktozę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować Cepasmel®

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne. Syrop należy dawkować za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

Dawkowanie

Dzieci od 6 lat do 13 lat 5 ml 3 - 4 razy na dobę.

Młodzież od 13 lat i dorośli 10 ml 3 - 4 razy na dobę.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach zależy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cepasmel®

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.

Zgodnie z przyjętą praktyką, w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cepasmel®

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cepasmel®

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono po zastosowaniu tego leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o _! tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane ° można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania “ Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji " Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Cepasmel®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cepasmel®

•    Substancjami czynnymi leku są wyciągi z cebuli i czosnku.100 g syropu zawiera 10 g wyciągu płynnego cebulowego Allii cepae extractum fluidum (1:1), ekstrahent - etanol 70% (v/v) i 2 g wyciągu czosnkowego Alliisativiextractum (1:5), ekstrahent -etanol 70% (v/v).

•    Ponadto lek zawiera: miód oczyszczony Mel depuratum, aromat waniliowy B glikolowy, aromat arakowy glikolowy, sodu wodorowęglan, wodę oczyszczoną.

Lek zawiera 4 - 6 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda Cepasmel® i co zawiera opakowanie

Syrop jest przezroczystą lub lekko opalizującą cieczą, barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej, o charakterystycznym zapachu i smaku.

Opakowanie leku stanowi butelka ze szkła brunatnego z zakrętką, zawierająca 125 g syropu, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta i miarką do podawania leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI”

Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. + 48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
o

I


I


I


Cepasmel

Charakterystyka Cepasmel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CEPASMEL (608 mg + 122 mg)/5 ml syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g syropu czosnkowo-cebulowego zawiera 10 g wyciągu płynnego cebulowego Allii cepae extractum fluidum (etanol 70% (v/v), 1:1) i 2 g wyciągu czosnkowego Allii sativi extractum (etanol 70% (v/v), 1:5). 1 ml preparatu wykazuje aktywność bakteriostatyczną nie mniejszą niż 20 I.U.

Zawartość etanolu w preparacie - 4 - 6 % (v/v).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Syrop jest przezroczystą lub lekko opalizującą cieczą, barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej, o charakterystycznym zapachu i smaku.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1    Wskazania do stosowania

CEPASMEL stosowany jest tradycyjnie jako środek pomocniczy w podrażnieniach gardła, suchym i męczącym kaszlu oraz pomocniczo w zakażeniach górnych dróg oddechowych tj. zapalenie jamy ustnej, gardła oraz w przeziębieniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci od 6 lat do 13 lat 5 ml 3 - 4 razy na dobę.

Młodzież od 13 lat i dorośli 10 ml 3 - 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie należy stosować.

Sposób podawania

Podanie doustne. Syrop należy dawkować za pomocą miarki dołączonej do opakowania. Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, zaleca się wdrożenie innego leczenia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 .

Uczulenie na miód i produkty pszczele.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera ok. 4-6 % (v/v) etanolu (alkoholu), tzn.do 0,3 ml na dawkę 5 ml, co jest równoważne 6 ml piwa lub 2,5 ml wina na dawkę; do 0,6 ml na dawkę 10 ml, co jest równoważne 12 ml piwa lub 5 ml wina na dawkę. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Miód zawarty w syropie zawiera cukry proste, głównie glukozę i fruktozę.Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy, galaktozy lub niedoborem sacharazy- izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania w tych okresach.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zaleca się stosowania przez osoby prowadzące pojazdy i obsługujące maszyny. Etanol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas nie zaobserwowano.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

CEPASMEL jest syropem zawierającym ekstrakty z czosnku i cebuli. Działa osłaniająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

Wykazuje także bardzo słabe działanie bakteriostatyczne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich (na poziomie 20 I.U./ml).

Syrop zawiera oczyszczony miód lipowy, który łagodzi smak i zapach czosnku i cebuli, co ma szczególne znaczenie w pediatrii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Testy genotoksyczności, toksyczności reprodukcyjnej i karcenogenezy nie były prowadzone.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Miód oczyszczony (Mel depuratum),

Aromat waniliowy B glikolowy,

Aromat arakowy glikolowy,

Sodu wodorowęglan,

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową z uszczelką polietylenową w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka z polipropylenu.

1 butelka po 125 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu

leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. +48 22 780 83 05 w. 70

e-mail:gemi@gemi.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8336

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 października 2000 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Cepasmel