Imeds.pl

Ceporex, Cefaleksyna 180 Mg/Ml, Zawiesina Do Wstrzykiwań Dla Bydła, Psów I Kotów 180 Mg/Ml

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ceporex, cefaleksyna 180 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, psów i kotów.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Cefaleksyna 180 mg/ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, psy, koty

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Lek przeznaczony jest do terapii antybiotykowej bydła, kotów i psów.

Ceporex jest skutecznym preparatem w leczeniu schorzeń skóry, infekcji tkanek miękkich, dróg oddechowych, moczowych, moczowo-płciowych u psów i kotów. U psów wskazany również do leczenia schorzeń przewodu pokarmowego.

Byd/o: Melńtis, schorzenia racic, rany, ropnie oraz leczenie rnastilis przy zastosowaniu jednocześnie miejscowego leczenia wymienia.

Wykaz drobnoustrojów wrażliwych na działanie cefaleksyny in ritro:

A dinobacillus lignieresi Ach nomy ces boms Corynebacleńum s pp. Streptococcus spp. Peptostreptococcus spp.

Escbehcbla coli Erysipe/olbhx rbusiopatbiae Eusobaderium spp.


/ \aemophilus spp. Micrococcus Spp. Moraxella spp. PasteureHa spp. Peptococcus spp. Proteus spp. Salmonella spp. Clostńdium spp.

Stapbylococcus spp. (wraz ze szczepami opornymi na działanie penicylin)

4.3. Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt uczulonych na działanie Cefaleksyny.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Podobnie jak w przypadku stosowania innych antybiotyków wydalanych głównie przez nerki może dojść do kumulacji antybiotyku w przypadku zaburzeń w krążeniu krwi w uszkodzonych nerkach. W przypadku leczenia zwierząt z niewydolnością nerek dawka zalecana powinna być obniżona.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Cetalosporyny mogą powodować reakcje uczuleniowe po wstrzyknięciu , podaniu drogą wziewną , spożyciu lub kontakcie ze skórą. Uczulenia na penicyliny mogą dawać krzyżowe reakcje alergiczne na działanie cefalospoiyn i odwrotnie. W niektórych wypadkach następstwa reakcji alergicznych mogą mieć poważne skutki.

1.    Nie stosować leku w przypadku osób uczulonych na działanie cefalospoiyn/penicylin.

2.    Zachowywać wszystkie niezbędne środki ostrożności przy stosowaniu leku.

3.    Wprzypadku wystąpienia objawów reakcji aleigicznych - swędzenie , zaczerwienienie skory rąk, twarzy, obrzęk, wzrost temperatury - natychmiast udać się do lekarza.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Niewielkie odczyny w miejscu podania.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Wstrząsnąć silnie opakowanie przed podaniem.

Produkt nie zawiera środków konserwujących. Używać suchych igieł i strzykawek. Przetrzeć korek przed pobraniem każdej dawki.

Psy i koty: 10 mg cefaleksyny/kg m.c. (1 ml / 18 kg m.c.) raz dziennie przez 5 dni.

Lek można podawać podskórnie lub domięśniowo. Po podaniu rozmasować miejsce iniekcji.

Bydło : 7 mg cefaleksyny/kg m.c. (1 ml / 25 kg m.c.) raz dziennie przez okres do 5 dni.

Lek podawać domięśniowo.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Dwukrotne przekroczenie dawki zalecanej dla bydła oraz trzykrotne dawki zalecanej dla psów i kotów nie prowadzi do powstania efektów niepożądanych.

4.11. Okres(-y) karencji

Mleko krów - 12 godzin.

Tkanki jadalne:

Bydło - 15 dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKODYNAMICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Antybiotyki do stosowania parenteralnego

Kod ATCvet: OJ01DB01

Cefaleksyna jest pól syntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn o działaniu bakterioDÓjczym polegającym na zahamowaniu syntezy ściany komorki baktetyjnej.

Właściwości farmakodynamiczne

Cefaleksyna jest oporna na działanie [I-laktamaz wytwarzanych przez Slaphylococcus spp. dzięki czemu działa również na szczepy Slaphylococcus aureus oporne na działanie penicylin (oraz innych antybiotyków z grupy penicylin takich jak ampicylina lub amoksycylina) dzięki produkowanej przez te szczepy penicylinazie .

Cefaleksyna działa również na większość szczepów E.co/i opornych na działanie ampicyliny.

Właściwości farmakokinetycznc

Cefaleksyna jest szybko wchłaniana z miejsca podania. Maksymalne stężenie w surowicy krwi osiągane jest przeciętnie po godzinie od podania preparatu. Cefaleksyna jest wydalana w moczu.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Olej rycynowy uwodorniony

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3 Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczcniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego - 28 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Fiolki ze szkła typu I lub typu II z korkiem z gumy b ro mo b u tylo we j oraz aluminiowym uszczelnieniem z wieczkiem typu „tear-off” zawierające 100 ml produktu pakowane pojedynczo w tekturowe pudelka.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Kórverstraat 35 5831 ANBoxmeer Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

871/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11.08.1999

12.12.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.