Imeds.pl

Certican Tabletki 0,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Certican, 0,25 mg, tabletki Certican, 0,5 mg, tabletki Certican, 0,75 mg, tabletki Certican, 1,0 mg, tabletki

Ewerolimus

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Certican i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Certican

3.    Jak stosować lek Certican

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Certican

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Certican i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Certican jest ewerolimus.

Ewerolimus należy do grupy leków zwanych immunosupresyjnymi. Jest stosowany, aby zapobiec odrzucaniu przeszczepionej nerki, serca lub wątroby przez układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu. Lek Certican stosuje się jednocześnie z innymi lekami, takimi jak cyklosporyna w przypadku transplantacji nerki lub serca, takrolimus w przypadku transplantacji wątroby i kortykosteroidy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Certican

Kiedy nie stosować leku Certican

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ewerolimus lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syrolimus.

Jeśli któryś z powyższych punktów odnosi się do pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie

stosować leku Certican.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Certican należy omówić to z lekarzem:

•    Leki, które osłabiają działanie układu odpornościowego, takie jak Certican zmniejszają zdolność organizmu do zwalczania zakażeń. Zaleca się konsultację z lekarzem lub kontakt z ośrodkiem dokonującym przeszczepu, jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub złe ogólne samopoczucie bądź objawy miej scowe, takie jak kaszel lub uczucie pieczenia podczas oddawania moczu oraz jeśli objawy te są ciężkie lub utrzymują się przez kilka dni. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub z ośrodkiem dokonującym przeszczepu, jeśli u pacjenta wystąpią objawy splątania, zaburzenia mowy, utrata pamięci, ból głowy, zaburzenia widzenia lub napady padaczkowych, ponieważ mogą to być objawy rzadkiej, ale bardzo poważnej choroby zwanej postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią(PML).

•    Jeśli pacjent przeszedł w ostatnim czasie poważną operację lub jeśli nadal ma niewygojoną ranę pooperacyjną, Certican może zwiększać ryzyko problemów z gojeniem się rany.

•    Leki, które osłabiają działanie układu odpornościowego, takie jak Certican zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych, szczególnie skóry i układu chłonnego. Dlatego należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV) zakładając odpowiednie ubranie ochronne

i często używając kremów z filtrem przeciwsłonecznym o wysokim wskaźniku ochrony.

•    Lekarz będzie dokładnie kontrolował pracę nerek, stężenie tłuszczów (lipidów) i cukru we krwi pacjenta oraz ilość białka w moczu.

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub przebył wcześniej chorobę, która mogła zaburzyć czynność wątroby, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może to oznaczać konieczność zmiany dawki przyjmowanego leku Certican.

•    Jeśli pacjent ma objawy dotyczące układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu

i świszczący oddech), należy poinformować o tym lekarza. Lekarz rozważy czy i jak kontynuować leczenie lekiem Certican oraz czy konieczne jest zastosowanie innych leków.

•    Lek Certican może zmniejszać wytwarzanie nasienia u mężczyzn i przez to zmniejszać płodność. Działanie to jest na ogół odwracalne. Mężczyźni planujący ojcostwo powinni porozmawiać o leczeniu ze swoim lekarzem.

Lek Certican a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które wydawane są bez recepty.

Pewne leki mogą wpływać na sposób działania leku Certican na organizm. Jest bardzo ważne, aby

powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    leki immunosupresyjne inne niż cyklosporyna, takrolimus lub kortykosteroidy;

•    antybiotyki, takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, klarytromycyna, erytromycyna lub telitromycyna;

•    leki przeciwwirusowe, takie jak rytonawir, efawirenz, newirapina, nelfinawir, indynawir lub amprenawir, które stosuje się w leczeniu zakażenia wirusem HIV;

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak worykonazol, flukonazol, ketokonazol lub itrakonazol;

•    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina, fenobarbital lub karbamazepina;

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca, takie jak werapamil, nikardypina czy diltiazem;

•    dronedaron, lek stosowany w celu uregulowania zaburzeń rytmu serca;

•    leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, takie jak atorwastatyna, prawastatyna lub fibraty;

•    leki stosowane w leczeniu ostrych napadów padaczkowych lub leki stosowane jako środki uspokajające przed lub podczas operacji chirurgicznych lub innych zabiegów medycznych, takie jak midazolam;

•    oktreotyd, lek stosowany w leczeniu akromegalii, rzadkiego zaburzenia hormonalnego występującego zazwyczaj u osób dorosłych w średnim wieku;

•    imatynib, lek stosowany w celu zahamowania wzrostu nieprawidłowych komórek;

•    ziele dziurawca (Hypericum perforatum), lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji;

•    w przypadku konieczności podania szczepionki należy skonsultować się wcześniej z lekarzem.

Stosowanie leku Certican z jedzeniem i piciem

Pożywienie może mieć wpływ na wchłanianie leku Certican. Aby utrzymać stałe stężenie leku w organizmie, pacjent powinien przyjmować Certican zawsze w ten sam sposób. Należy zawsze zażywać lek z posiłkiem, lub zawsze przyjmować go na pusty żołądek.

Nie stosować leku Certican z sokiem grejpfrutowym lub grejpfrutem. Wpływają one na działanie leku Certican w organizmie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Certican nie wolno stosować w czasie ciąży o ile nie zostało to wyraźnie zalecone przez lekarza.

Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcyjną w czasie leczenia lekiem Certican, a także przez 8 tygodni po jej zakończeniu.

Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Certican.

W czasie stosowania leku Certican nie należy karmić piersią. Nie wiadomo, czy lek Certican przenika do mleka matki.

Certican może mieć wpływ na płodność mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Certican zawiera

Lek Certican zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, galaktozy, laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Certican.

3. Jak stosować lek Certican

Lekarz prowadzący zdecyduje, w jakiej dawce oraz kiedy powinien być zastosowany lek Certican.

Lek Certican należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,5 mg na dobę w przypadku transplantacji nerki lub serca oraz 2,0 mg na dobę w przypadku transplantacji wątroby.

Dawka ta jest zazwyczaj podzielona na dwie dawki, jedną przyjmowaną rano i jedną przyjmowaną wieczorem.

Jak stosować lek Certican

Lek Certican jest przeznaczony wyłącznie do podania doustnego.

Nie należy kruszyć tabletek.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Pierwszą dawkę należy przyjąć najszybciej, jak to możliwe po transplantacji nerki lub serca oraz po około czterech tygodniach od transplantacji wątroby.

Tabletki należy przyjmować jednocześnie z cyklosporyną w postaci mikroemulsji w przypadku transplantacji nerki lub serca oraz jednocześnie z takrolimusem w przypadku transplantacji wątroby.

Nie należy zamieniać stosowanego leku Certican w postaci tabletek na lek Certican w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Badania kontrolne podczas przyjmowania leku Certican

Lekarz może dostosować dawkę w zależności od stężenia leku Certican we krwi i od odpowiedzi pacjenta na leczenie. W celu kontroli stężenia ewerolimusu i cyklosporyny we krwi, lekarz zleci wykonywanie regularnych badań krwi. Lekarz będzie również uważnie kontrolował czynność nerek, stężenie lipidów we krwi, stężenie cukru we krwi oraz ilość białka w moczu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Certican

Jeżeli zażyto więcej tabletek niż było zalecone, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Certican

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek Certican, należy zrobić to jak najszybciej a następnie należy powrócić do stałego schematu dawkowania. Należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Certican

Nie należy przerywać przyjmowania leku, dopóki nie zadecyduje o tym lekarz. Należy zażywać lek tak długo, jak długo konieczna będzie immunosupresja by zapobiegać odrzucaniu przeszczepionej nerki, serca lub wątroby. Przerwanie leczenia lekiem Certican może zwiększyć ryzyko odrzucenia przeszczepionego narządu przez organizm.

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i starsi)

Istnieje ograniczone doświadczenie ze stosowaniem leku Certican u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież (w wieku 2-17 lat)

Lek Certican nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ brak wystarczającego doświadczenia w stosowaniu leku Certican w tej grupie wiekowej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ponieważ lek Certican jest stosowany jednocześnie z innymi lekami, nie zawsze działania niepożądane są

wynikiem działania leku Certican, mogą być wynikiem działania innego leku.

Następujące działania niepożądane wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej

•    zakażenia,

•    zapalenie płuc,

•    reakcje uczuleniowe,

•    gorączka i powstawanie siniaków pod skórą, które mogą pojawiać się w postaci czerwonych kropek, z niewyjaśnionym uczuciem zmęczenia, splątaniem, zażółceniem skóry lub oczu, zmniejszonym wydalaniem moczu (mikroangiopatia zakrzepowa, zespół hemolityczno-mocznicowy) lub bez tych objawów.

W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

•    trwałe lub pogarszające się objawy zaburzenia oddychania/choroby płuc, takie jak kaszel, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech,

•    gorączka, złe ogólne samopoczucie, ból klatki piersiowej lub brzucha, dreszcze, uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu,

•    obrzęk twarzy, warg, j ęzyka lub gardła,

•    trudności w połykaniu,

•    samoistne siniaki lub krwawienie bez oczywistej przyczyny,

•    wysypka,

•    ból, trudne do wytłumaczenia uczucie ciepła, obrzęk lub sączenie się z rany operacyjnej. należy przerwać przyjmowanie leku Certican i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne zgłaszane działania niepożądane obejmowały:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   zakażenia (wirusowe, bakteryjne i grzybicze),

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych,    takie jak zakażenia    płuc, w tym zapalenie płuc,

•    zakażenia górnych dróg oddechowych,    takie jak zapalenie    gardła i przeziębienie,

•    zakażenia układu moczowego,

•    niedokrwistość (zmniej szona liczba krwinek    czerwonych),

•    mała liczba białych krwinek, prowadząca do zwiększonego ryzyka zakażenia, zmniejszona liczba płytek krwi, która może powodować krwawienia i (lub) siniaki podskórne,

•    duże stężenie tłuszczów (lipidów, cholesterolu i trójglicerydów) we krwi,

•    wystąpienie cukrzycy (duże stężenie    cukru    we krwi),

•    zmniejszone stężenie potasu we krwi,

•    lęk,

•    problemy z zasypianiem (bezsenność),

•    bóle głowy,

•    zbieranie się płynu w worku wokół serca, które, jeśli ma duże nasilenie, może zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi,

•    wysokie ciśnienie krwi,

•    zakrzepica żylna (niedrożność dużej żyły spowodowana obecnością skrzepu krwi),

•    zbieranie się płynu w płucach i jamie klatki piersiowej, które, jeśli ma duże nasilenie, może powodować duszności,

•    kaszel,

•    duszność,

•    biegunka,

•    nudności,

•    wymioty,

•    ból w okolicy żołądka (brzucha),

•    ból uogólniony,

•    gorączka,

•    gromadzenie się płynu w tkankach,

•    zaburzenia gojenia się ran.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    posocznica,

•    zakażenia rany,

•    nowotwory złośliwe i łagodne guzy,

•    rak skóry,

•    uszkodzenie nerek z małą liczbą płytek krwi i czerwonych krwinek z lub bez wysypki (plamica małopłytkowa lub zespół hemolityczno-mocznicowy),

•    rozpad czerwonych krwinek,

•    mała liczba czerwonych krwinek i płytek krwi,

•    szybkie bicie serca,

•    krwawienia z nosa,

•    zmniejszona liczba komórek krwi (do objawów może należeć osłabienie, występowanie siniaków i częste zakażenia),

•    zakrzep w naczyniu krwionośnym przeszczepionej nerki, który może spowodować utratę przeszczepu, występujący najczęściej w ciągu pierwszych 30 dni po przeszczepieniu nerki,

•    zaburzenia krwawienia,

•    torbiel zawierająca płyn limfatyczny,

•    ból jamy ustnej lub gardła,

•    zapalenie trzustki,

•    owrzodzenia j amy ustnej,

•    trądzik,

•    pokrzywka i inne objawy uczuleniowe, takie jak obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),

•    wysypka,

•    ból stawów,

•    ból mięśni,

•    białko w moczu,

•    zaburzenia nerek,

•    impotencja,

•    przepuklina w miejscu zabiegu chirurgicznego,

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności    wątroby.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów)

   nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej    (chłoniak/potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna),

•    małe stężenie testosteronu,

•    zapalenie płuc,

•    zapalenie wątroby,

•    żółtaczka.

Inne działania niepożądane:

Inne działania niepożądane występowały u niewielkiej liczby osób, jednak dokładna częstość ich występowania jest nieznana:

•    nieprawidłowe gromadzenie się białka w płucach (objawami mogą być uporczywy suchy kaszel, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu),

•    zapalenie naczyń krwionośnych,

•    ciężka wysypka z obrzękiem skóry.

Jeśli pacjent odczuwa niepokój związany z którymkolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Dodatkowo, mogą występować działania niepożądane, których można nie być świadomym, takie jak nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, w tym badań czynności nerek. Dlatego podczas leczenia lekiem Certican lekarz będzie przeprowadzał badania krwi w celu monitorowania zmian w nerkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel+ 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Certican

•    Lek Certican należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Certican po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

•    Nie stosować leku Certican, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady otwierania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Certican

•    Substancją czynną leku jest ewerolimus. Każda tabletka zawiera odpowiednio 0,25 mg, 0,5 mg,

0,75 mg lub 1,0 mg ewerolimusu.

•    Pozostałe składniki to:

-    Certican 0,25 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (2 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (51 mg).

-    Certican 0,5 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (4 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (74 mg).

-    Certican 0,75 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (7 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (112 mg).

-    Certican 1,0 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (9 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (149 mg).

Jak wygląda lek Certican i co zawiera opakowanie

•    Tabletki Certican 0,25 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie, o średnicy 6 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „C” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

•    Tabletki Certican 0,5 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie, o średnicy 7 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „CH” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

•    Tabletki Certican 0,75 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie, o średnicy 8,5 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „CL” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

•    Tabletki Certican 1,0 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie 9 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „CU” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

Lek Certican 0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg; 1,0 mg tabletki jest dostępny w opakowaniach zawierających 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Lek Certican jest dostępny również w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Podmiot odpowiedzialny

0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg: Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nurnberg Niemcy

1,0 mg:

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca/importer

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Low-Weg 17 1020 Vien Austria

Novartis Pharma NV Medialaan 40 bus 1 1800 Vilvoorde Belgia

Demetriades & Papaellinas Ltd. 179 Giannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia P O. Box 24018 1700 Nicosia Cypr

Novartis s.r.o.

Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Nusle Republika Czeska

Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14 2300 K0benhavn S Dania

Novartis Finland OY Metsanneidonkuja 10 02130 Espoo Finlandia

Novartis Pharma SAS 2-4 rue, Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison Francja

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nurnberg Niemcy

Novartis (Hellas) SA

12th km National Road Athinon-Lamias

Metamorfosi

14451 Attiki

Grecja

Novartis Hungaria Ltd.

Vasut u. 13 2040 Budaors Węgry

Novartis Farma S.P.A.

Via Provinciale Schito, 131 80058 Torre Annunziata Włochy

V.J. Salomone Pharma Ltd.

75, Simpson Street Marsa MRS 1606 Malta

Novartis Pharma B.V.

Raapopseweg 1 6824 Arnhem Holandia

Novartis Norge AS Nydalen Alle 37A 0484 Oslo Norwegia

Novartis Farma - Productos Farmaceuticos S.A. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva no 10E, Porto Salvo 2740-255 Portugalia

Novartis Farmaceutica S.A.

Ronda de Santa Maria, 158 Barbera del Valles 08210 Barcelona Hiszpania

Novartis Sverige AB Kemistvagen 1 183 11 Taby Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: + 48 22 37 54 888

Lek jest zarejestrowany pod nazwą Certican w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2015

10