+ iMeds.pl

Certican tabletki 0,75 mgUlotka Certican tabletki

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Certican, 0,25 mg, tabletki Certican, 0,5 mg, tabletki Certican, 0,75 mg, tabletki Certican, 1,0 mg, tabletki

Ewerolimus

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Certican i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Certican

3.    Jak stosować lek Certican

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Certican

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Certican i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Certican jest ewerolimus.

Ewerolimus należy do grupy leków zwanych immunosupresyjnymi. Jest stosowany, aby zapobiec odrzucaniu przeszczepionej nerki, serca lub wątroby przez układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu. Lek Certican stosuje się jednocześnie z innymi lekami, takimi jak cyklosporyna w przypadku transplantacji nerki lub serca, takrolimus w przypadku transplantacji wątroby i kortykosteroidy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Certican

Kiedy nie stosować leku Certican

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ewerolimus lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syrolimus.

Jeśli któryś z powyższych punktów odnosi się do pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie

stosować leku Certican.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Certican należy omówić to z lekarzem:

•    Leki, które osłabiają działanie układu odpornościowego, takie jak Certican zmniejszają zdolność organizmu do zwalczania zakażeń. Zaleca się konsultację z lekarzem lub kontakt z ośrodkiem dokonującym przeszczepu, jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub złe ogólne samopoczucie bądź objawy miej scowe, takie jak kaszel lub uczucie pieczenia podczas oddawania moczu oraz jeśli objawy te są ciężkie lub utrzymują się przez kilka dni. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub z ośrodkiem dokonującym przeszczepu, jeśli u pacjenta wystąpią objawy splątania, zaburzenia mowy, utrata pamięci, ból głowy, zaburzenia widzenia lub napady padaczkowych, ponieważ mogą to być objawy rzadkiej, ale bardzo poważnej choroby zwanej postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią(PML).

•    Jeśli pacjent przeszedł w ostatnim czasie poważną operację lub jeśli nadal ma niewygojoną ranę pooperacyjną, Certican może zwiększać ryzyko problemów z gojeniem się rany.

•    Leki, które osłabiają działanie układu odpornościowego, takie jak Certican zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych, szczególnie skóry i układu chłonnego. Dlatego należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV) zakładając odpowiednie ubranie ochronne

i często używając kremów z filtrem przeciwsłonecznym o wysokim wskaźniku ochrony.

•    Lekarz będzie dokładnie kontrolował pracę nerek, stężenie tłuszczów (lipidów) i cukru we krwi pacjenta oraz ilość białka w moczu.

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub przebył wcześniej chorobę, która mogła zaburzyć czynność wątroby, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może to oznaczać konieczność zmiany dawki przyjmowanego leku Certican.

•    Jeśli pacjent ma objawy dotyczące układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu

i świszczący oddech), należy poinformować o tym lekarza. Lekarz rozważy czy i jak kontynuować leczenie lekiem Certican oraz czy konieczne jest zastosowanie innych leków.

•    Lek Certican może zmniejszać wytwarzanie nasienia u mężczyzn i przez to zmniejszać płodność. Działanie to jest na ogół odwracalne. Mężczyźni planujący ojcostwo powinni porozmawiać o leczeniu ze swoim lekarzem.

Lek Certican a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które wydawane są bez recepty.

Pewne leki mogą wpływać na sposób działania leku Certican na organizm. Jest bardzo ważne, aby

powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    leki immunosupresyjne inne niż cyklosporyna, takrolimus lub kortykosteroidy;

•    antybiotyki, takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, klarytromycyna, erytromycyna lub telitromycyna;

•    leki przeciwwirusowe, takie jak rytonawir, efawirenz, newirapina, nelfinawir, indynawir lub amprenawir, które stosuje się w leczeniu zakażenia wirusem HIV;

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak worykonazol, flukonazol, ketokonazol lub itrakonazol;

•    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina, fenobarbital lub karbamazepina;

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca, takie jak werapamil, nikardypina czy diltiazem;

•    dronedaron, lek stosowany w celu uregulowania zaburzeń rytmu serca;

•    leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, takie jak atorwastatyna, prawastatyna lub fibraty;

•    leki stosowane w leczeniu ostrych napadów padaczkowych lub leki stosowane jako środki uspokajające przed lub podczas operacji chirurgicznych lub innych zabiegów medycznych, takie jak midazolam;

•    oktreotyd, lek stosowany w leczeniu akromegalii, rzadkiego zaburzenia hormonalnego występującego zazwyczaj u osób dorosłych w średnim wieku;

•    imatynib, lek stosowany w celu zahamowania wzrostu nieprawidłowych komórek;

•    ziele dziurawca (Hypericum perforatum), lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji;

•    w przypadku konieczności podania szczepionki należy skonsultować się wcześniej z lekarzem.

Stosowanie leku Certican z jedzeniem i piciem

Pożywienie może mieć wpływ na wchłanianie leku Certican. Aby utrzymać stałe stężenie leku w organizmie, pacjent powinien przyjmować Certican zawsze w ten sam sposób. Należy zawsze zażywać lek z posiłkiem, lub zawsze przyjmować go na pusty żołądek.

Nie stosować leku Certican z sokiem grejpfrutowym lub grejpfrutem. Wpływają one na działanie leku Certican w organizmie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Certican nie wolno stosować w czasie ciąży o ile nie zostało to wyraźnie zalecone przez lekarza.

Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcyjną w czasie leczenia lekiem Certican, a także przez 8 tygodni po jej zakończeniu.

Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Certican.

W czasie stosowania leku Certican nie należy karmić piersią. Nie wiadomo, czy lek Certican przenika do mleka matki.

Certican może mieć wpływ na płodność mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Certican zawiera

Lek Certican zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, galaktozy, laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Certican.

3. Jak stosować lek Certican

Lekarz prowadzący zdecyduje, w jakiej dawce oraz kiedy powinien być zastosowany lek Certican.

Lek Certican należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,5 mg na dobę w przypadku transplantacji nerki lub serca oraz 2,0 mg na dobę w przypadku transplantacji wątroby.

Dawka ta jest zazwyczaj podzielona na dwie dawki, jedną przyjmowaną rano i jedną przyjmowaną wieczorem.

Jak stosować lek Certican

Lek Certican jest przeznaczony wyłącznie do podania doustnego.

Nie należy kruszyć tabletek.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Pierwszą dawkę należy przyjąć najszybciej, jak to możliwe po transplantacji nerki lub serca oraz po około czterech tygodniach od transplantacji wątroby.

Tabletki należy przyjmować jednocześnie z cyklosporyną w postaci mikroemulsji w przypadku transplantacji nerki lub serca oraz jednocześnie z takrolimusem w przypadku transplantacji wątroby.

Nie należy zamieniać stosowanego leku Certican w postaci tabletek na lek Certican w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Badania kontrolne podczas przyjmowania leku Certican

Lekarz może dostosować dawkę w zależności od stężenia leku Certican we krwi i od odpowiedzi pacjenta na leczenie. W celu kontroli stężenia ewerolimusu i cyklosporyny we krwi, lekarz zleci wykonywanie regularnych badań krwi. Lekarz będzie również uważnie kontrolował czynność nerek, stężenie lipidów we krwi, stężenie cukru we krwi oraz ilość białka w moczu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Certican

Jeżeli zażyto więcej tabletek niż było zalecone, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Certican

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek Certican, należy zrobić to jak najszybciej a następnie należy powrócić do stałego schematu dawkowania. Należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Certican

Nie należy przerywać przyjmowania leku, dopóki nie zadecyduje o tym lekarz. Należy zażywać lek tak długo, jak długo konieczna będzie immunosupresja by zapobiegać odrzucaniu przeszczepionej nerki, serca lub wątroby. Przerwanie leczenia lekiem Certican może zwiększyć ryzyko odrzucenia przeszczepionego narządu przez organizm.

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i starsi)

Istnieje ograniczone doświadczenie ze stosowaniem leku Certican u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież (w wieku 2-17 lat)

Lek Certican nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ brak wystarczającego doświadczenia w stosowaniu leku Certican w tej grupie wiekowej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ponieważ lek Certican jest stosowany jednocześnie z innymi lekami, nie zawsze działania niepożądane są

wynikiem działania leku Certican, mogą być wynikiem działania innego leku.

Następujące działania niepożądane wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej

•    zakażenia,

•    zapalenie płuc,

•    reakcje uczuleniowe,

•    gorączka i powstawanie siniaków pod skórą, które mogą pojawiać się w postaci czerwonych kropek, z niewyjaśnionym uczuciem zmęczenia, splątaniem, zażółceniem skóry lub oczu, zmniejszonym wydalaniem moczu (mikroangiopatia zakrzepowa, zespół hemolityczno-mocznicowy) lub bez tych objawów.

W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

•    trwałe lub pogarszające się objawy zaburzenia oddychania/choroby płuc, takie jak kaszel, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech,

•    gorączka, złe ogólne samopoczucie, ból klatki piersiowej lub brzucha, dreszcze, uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu,

•    obrzęk twarzy, warg, j ęzyka lub gardła,

•    trudności w połykaniu,

•    samoistne siniaki lub krwawienie bez oczywistej przyczyny,

•    wysypka,

•    ból, trudne do wytłumaczenia uczucie ciepła, obrzęk lub sączenie się z rany operacyjnej. należy przerwać przyjmowanie leku Certican i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne zgłaszane działania niepożądane obejmowały:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   zakażenia (wirusowe, bakteryjne i grzybicze),

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych,    takie jak zakażenia    płuc, w tym zapalenie płuc,

•    zakażenia górnych dróg oddechowych,    takie jak zapalenie    gardła i przeziębienie,

•    zakażenia układu moczowego,

•    niedokrwistość (zmniej szona liczba krwinek    czerwonych),

•    mała liczba białych krwinek, prowadząca do zwiększonego ryzyka zakażenia, zmniejszona liczba płytek krwi, która może powodować krwawienia i (lub) siniaki podskórne,

•    duże stężenie tłuszczów (lipidów, cholesterolu i trójglicerydów) we krwi,

•    wystąpienie cukrzycy (duże stężenie    cukru    we krwi),

•    zmniejszone stężenie potasu we krwi,

•    lęk,

•    problemy z zasypianiem (bezsenność),

•    bóle głowy,

•    zbieranie się płynu w worku wokół serca, które, jeśli ma duże nasilenie, może zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi,

•    wysokie ciśnienie krwi,

•    zakrzepica żylna (niedrożność dużej żyły spowodowana obecnością skrzepu krwi),

•    zbieranie się płynu w płucach i jamie klatki piersiowej, które, jeśli ma duże nasilenie, może powodować duszności,

•    kaszel,

•    duszność,

•    biegunka,

•    nudności,

•    wymioty,

•    ból w okolicy żołądka (brzucha),

•    ból uogólniony,

•    gorączka,

•    gromadzenie się płynu w tkankach,

•    zaburzenia gojenia się ran.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    posocznica,

•    zakażenia rany,

•    nowotwory złośliwe i łagodne guzy,

•    rak skóry,

•    uszkodzenie nerek z małą liczbą płytek krwi i czerwonych krwinek z lub bez wysypki (plamica małopłytkowa lub zespół hemolityczno-mocznicowy),

•    rozpad czerwonych krwinek,

•    mała liczba czerwonych krwinek i płytek krwi,

•    szybkie bicie serca,

•    krwawienia z nosa,

•    zmniejszona liczba komórek krwi (do objawów może należeć osłabienie, występowanie siniaków i częste zakażenia),

•    zakrzep w naczyniu krwionośnym przeszczepionej nerki, który może spowodować utratę przeszczepu, występujący najczęściej w ciągu pierwszych 30 dni po przeszczepieniu nerki,

•    zaburzenia krwawienia,

•    torbiel zawierająca płyn limfatyczny,

•    ból jamy ustnej lub gardła,

•    zapalenie trzustki,

•    owrzodzenia j amy ustnej,

•    trądzik,

•    pokrzywka i inne objawy uczuleniowe, takie jak obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),

•    wysypka,

•    ból stawów,

•    ból mięśni,

•    białko w moczu,

•    zaburzenia nerek,

•    impotencja,

•    przepuklina w miejscu zabiegu chirurgicznego,

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności    wątroby.

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów)

   nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej    (chłoniak/potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna),

•    małe stężenie testosteronu,

•    zapalenie płuc,

•    zapalenie wątroby,

•    żółtaczka.

Inne działania niepożądane:

Inne działania niepożądane występowały u niewielkiej liczby osób, jednak dokładna częstość ich występowania jest nieznana:

•    nieprawidłowe gromadzenie się białka w płucach (objawami mogą być uporczywy suchy kaszel, uczucie zmęczenia i trudności w oddychaniu),

•    zapalenie naczyń krwionośnych,

•    ciężka wysypka z obrzękiem skóry.

Jeśli pacjent odczuwa niepokój związany z którymkolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Dodatkowo, mogą występować działania niepożądane, których można nie być świadomym, takie jak nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, w tym badań czynności nerek. Dlatego podczas leczenia lekiem Certican lekarz będzie przeprowadzał badania krwi w celu monitorowania zmian w nerkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Certican

•    Lek Certican należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Certican po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

•    Nie stosować leku Certican, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady otwierania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Certican

•    Substancją czynną leku jest ewerolimus. Każda tabletka zawiera odpowiednio 0,25 mg, 0,5 mg,

0,75 mg lub 1,0 mg ewerolimusu.

•    Pozostałe składniki to:

-    Certican 0,25 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (2 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (51 mg).

-    Certican 0,5 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (4 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (74 mg).

-    Certican 0,75 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (7 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (112 mg).

-    Certican 1,0 mg tabletki: butylohydroksytoluen, magnezu stearynian, laktoza jednowodna (9 mg), hypromeloza (typ 2910), krospowidon (typ A) i laktoza bezwodna (149 mg).

Jak wygląda lek Certican i co zawiera opakowanie

•    Tabletki Certican 0,25 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie, o średnicy 6 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „C” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

•    Tabletki Certican 0,5 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie, o średnicy 7 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „CH” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

•    Tabletki Certican 0,75 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie, o średnicy 8,5 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „CL” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

•    Tabletki Certican 1,0 mg są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie 9 mm, ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym napisem „CU” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

Lek Certican 0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg; 1,0 mg tabletki jest dostępny w opakowaniach zawierających 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Lek Certican jest dostępny również w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Podmiot odpowiedzialny

0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg: Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg Niemcy

1,0 mg:

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel. + 48 22 375 48 88

Wytworca/importer

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vien Austria

Novartis Pharma NV Medialaan 40 bus 1 1800 Vilvoorde Belgia

Demetriades & Papaellinas Ltd.

179 Giannos Kranidiotis Avenue

2235 Latsia

P.O. Box 24018

1700 Nicosia

Cypr

Novartis s.r.o.

Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Nusle Republika Czeska

Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14 2300 K0benhavn S Dania

Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 02130 Espoo Finlandia

Novartis Pharma SAS 2-4 rue, Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison Francja

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nürnberg Niemcy

Novartis (Hellas) SA

12th km National Road Athinon-Lamias

Metamorfosi

14451 Attiki

Grecja

Novartis Hungária Ltd.

Vasút u. 13 2040 Budaors Węgry

Novartis Farma S.P.A.

Via Provinciale Schito, 131 80058 Torre Annunziata Włochy

V.J. Salomone Pharma Ltd.

75, Simpson Street Marsa MRS 1606 Malta

Novartis Pharma B.V.

Raapopseweg 1 6824 Arnhem Holandia

Novartis Norge AS Nydalen Allé 37A 0484 Oslo Norwegia

Novartis Farma - Productos Farmacéuticos S.A. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva no 10E, Porto Salvo 2740-255 Portugalia

Novartis Farmacéutica S.A.

Ronda de Santa María, 158 Barberá del Vallés 08210 Barcelona Hiszpania

Novartis Sverige AB Kemistvägen 1 183 11 Täby Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: + 48 22 37 54 888

Lek jest zarejestrowany pod nazwą Certican w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2015

10

Certican tabletki

Charakterystyka Certican tabletki

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Certican 0,25 mg tabletki Certican 0,5 mg tabletki Certican 0,75 mg tabletki Certican 1,0 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera odpowiednio 0,25 mg, 0,5 mg, 0,75 mg lub 1,0 mg ewerolimusu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera odpowiednio 2 mg, 4 mg, 7 mg lub 9 mg laktozy jednowodnej oraz 51 mg, 74 mg, 112 mg lub 149 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki są białe lub żółtawe, o wzorze przypominającym marmur, okrągłe, płaskie ze ściętymi brzegami. 0,25 mg (o średnicy 6 mm): z wytłoczonym napisem „C” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

0,5 mg (o średnicy 7 mm): z wytłoczonym napisem „CH” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

0,75 mg (o średnicy 8,5 mm) : z wytłoczonym napisem „CL” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

1,0 mg (o średnicy 9 mm): z wytłoczonym napisem „CU” po jednej stronie i „NVR” po drugiej stronie tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Transplantacja nerki lub serca

Certican jest wskazany do stosowania w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narządu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerki lub serca, u których istnieje małe lub umiarkowane ryzyko immunologiczne odrzucania. W przypadku transplantacji nerki lub serca Certican należy stosować w skojarzeniu z cyklosporyną w mikroemulsji i kortykosteroidami.

Transplantacja wątroby

Certican jest wskazany do stosowania w profilaktyce odrzucania przeszczepionego narządu u biorców przeszczepów wątroby. W przypadku transplantacji wątroby Certican należy stosować w skojarzeniu z takrolimusem i kortykosteroidami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem leczniczym Certican powinno być rozpoczynane i kontynuowane przez lekarzy doświadczonych w terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu narządów, posiadających możliwość kontrolowania stężenia ewerolimusu we krwi pełnej.

Dawkowanie

Dorośli

U pacjentów po przeszczepieniu nerki lub serca zalecana początkowa dawka wynosi 0,75 mg dwa razy na dobę, podawana z cyklosporyną. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej po transplantacji.

W populacji pacjentów po przeszczepieniu wątroby zalecana dawka wynosi 1,0 mg dwa razy na dobę, podawana z takrolismusem, a leczenie rozpoczyna się po około 4 tygodniach od transplantacji.

U pacjentów przyjmujących Certican może być konieczne dostosowanie zmiana dawkowania, w zależności od stężenia leku we krwi, tolerancji, indywidualnej odpowiedzi na leczenie, zmiany innych jednocześnie stosowanych leków oraz stanu klinicznego. Zmiany w dawkowaniu można wprowadzać w odstępach 4-5 dniowych (patrz: Monitorowanie terapeutycznych stężeń leku).

Szczególne populacje pacjentów Pacjenci rasy czarnej

Częstość występowania ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji była istotnie większa wśród czarnoskórych biorców przeszczepów nerki w porównaniu z pacjentami innych ras. Istnieją ograniczone dane wskazujące na konieczność zastosowania większej dawki produktu leczniczego Certican u pacjentów rasy czarnej, aby osiągnąć skuteczność odpowiadającą skuteczności u pacjentów innych ras (patrz punkt 5.2). Obecnie, dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania są zbyt skąpe, by móc na ich podstawie sformułować szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania ewerolimusu u pacjentów rasy czarnej.

Dzieci i młodzież

Brak wystarczającego doświadczenia, aby produkt leczniczy Certican mógł być zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży. Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u dzieci po przeszczepieniu nerki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem produktu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Pomimo, że dane są ograniczone, jednak nie zaobserwowano istotnych różnic w farmakokinetyce ewerolimusu u pacjentów w wieku powyżej 65-70 lat (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Brak konieczności modyfikacji dawkowania (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy ściśle monitorować stężenia ewerolimusu we krwi pełnej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Dawkę należy zmniejszyć do około dwóch trzecich normalnej dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A Child-Pugh), do około połowy normalnej dawki u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B Child-Pugh) i do około jednej trzeciej normalnej dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C Child-Pugh). Dalsze dostosowanie dawki należy ustalać na podstawie monitorowania terapeutycznych stężeń leku (patrz punkt 5.2). W poniższej tabeli przedstawiono zmniejszone dawki leku w zaokrągleniu do najbardziej zbliżonej do nich dawki tabletek:

Zmniejszenie dawki produktu leczniczego Certican u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Prawidłowa

czynność

wątroby

Łagodne zaburzenia czynności wątroby (klasa A Child-Pugh)

Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby (klasa B Child-Pugh)

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (klasa C Child-Pugh)

Transplantacja nerki lub serca

0,75 mg bid

0,5 mg bid

0,5 mg bid

0,25 mg bid

Transplantacja

wątroby

1 mg bid

0,75 mg bid

0,5 mg bid

0,5 mg bid

Monitorowanie terapeutycznych stężeń leku

Zaleca się stosowanie odpowiednio czułych metod oznaczania stężeń cyklosporyny lub takrolimusu w przypadku konieczności utrzymywania docelowych niskich stężeń terapeutycznych tych leków.

Zaleca się prowadzenie rutynowego monitorowania terapeutycznych stężeń ewerolimusu we krwi pełnej. Dane z analizy zależności AUC i skuteczności oraz AUC i bezpieczeństwa stosowania wskazują, że pacjenci, u których najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi pełnej były równe lub większe niż 3,0 ng/ml rzadziej doświadczali epizodów ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji, po przeszczepieniu nerki, serca lub wątroby, w porównaniu z pacjentami, u których najmniejsze stężenia były mniejsze niż 3,0 ng/ml. Zalecana górna granica stężeń terapeutycznych wynosi 8 ng/ml. Nie badano wartości powyżej 12 ng/ml. Zalecane zakresy stężeń zostały zdefiniowane w oparciu o metody chromatograficzne.

Szczególne znaczenie ma monitorowanie stężenia ewerolimusu we krwi pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujących jednocześnie leki o silnym działaniu pobudzającym lub hamującym CYP3A4, podczas zmiany leczenia na inną postać farmaceutyczną i (lub) po znacznym zmniejszeniu dawki cyklosporyny (patrz punkt 4.5). Stężenia ewerolimusu mogą ulec nieznacznemu zmniejszeniu po podaniu produktu w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Najlepiej, aby dostosowanie dawkowania produktu leczniczego Certican było przeprowadzone na podstawie najmniejszego stężenia leku mierzonego po upływie ponad 4-5 dni po uprzedniej zmianie dawkowania. Cyklosporyna i ewerolimus wchodzą w interakcję i z tego względu stężenia ewerolimusu mogą ulec zmniejszeniu, jeśli AUC cyklosporyny znacznie się zmniejszy (np. gdy stężenie będzie mniejsze niż 50 ng/ml).

Najlepiej, aby u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby najmniejsze stężenie mieściło się w górnych wartościach przedziału 3-8 ng/ml.

Po rozpoczęciu leczenia lub dostosowaniu dawki należy kontrolować stężenie co 4 do 5 dni aż do chwili, gdy w 2 kolejnych oznaczeniach najmniejsze stężenia ewerolimusu będą stabilne, ponieważ wydłużony okres półtrwania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby opóźnia czas do osiągnięcia stanu stacjonarnego (patrz punkty 4.4 i 5.2). Dostosowanie dawki należy przeprowadzać na podstawie stabilnego najmniejszego stężenia ewerolimusu.

Zalecane dawkowanie cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki

Nie należy długotrwale stosować produktu leczniczego Certican z pełnymi dawkami cyklosporyny. Zmniejszona wielkość pola pod krzywą (AUC) cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki leczonych produktem Certican poprawia czynność nerek. Na podstawie doświadczeń z badania A2309, zmniejszanie ekspozycji na cyklosporynę należy rozpocząć natychmiast po dokonaniu przeszczepienia, przy następujących zalecanych zakresach najmniejszych stężeń we krwi pełnej:

Przeszczepienie nerki: zalecane docelowe zakresy najmniejszych stężeń cyklosporyny we krwi

Docelowe stężenie C0 cyklosporyny (ng/ml)

Miesiąc 1.

Miesiące 2.-3.

Miesiące 4.-5.

Miesiąc 6.-12.

Pacjenci otrzymujący produkt leczniczy Certican

100-200

75-150

50-100

25-50

(Oznaczone stężenia C0 i C2 przedstawiono w punkcie 5.1).

Przed zmniejszeniem dawki cyklosporyny należy upewnić się, że najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi pełnej, w stanie stacjonarnym są równe lub większe niż 3 ng/ml.

Dane dotyczące dawkowania produktu leczniczego Certican przy stężeniach cyklosporyny C0 mniejszych niż 50 ng/ml lub stężeniach C2 mniejszych niż 350 ng/ml w fazie terapii podtrzymującej są ograniczone. Jeśli pacjent nie toleruje zmniejszenia AUC cyklosporyny, należy rozważyć celowość dalszego podawania produktu leczniczego Certican.

Zalecane dawkowanie cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu serca U pacjentów po przeszczepieniu serca w fazie terapii podtrzymującej należy zmniejszać dawkę cyklosporyny w celu poprawy czynności nerek. Jeśli zaburzenie czynności nerek postępuje lub jeśli obliczony klirens kreatyniny wynosi <60 ml/min, należy dostosować schemat leczenia. W przypadku pacjentów po przeszczepieniu serca, dawkę cyklosporyny należy ustalić na podstawie najmniejszego stężenia cyklosporyny we krwi. Patrz punkt 5.1 - dane dotyczące badania ze zmniejszonymi stężeniami cyklosporyny we krwi.

U pacjentów po przeszczepieniu serca, dostępne są ograniczone dane dotyczące dawkowania produktu leczniczego Certican przy minimalnych stężeniach cyklosporyny z zakresu 50-100 ng/ml po 12 miesiącach.

Przed zmniejszeniem dawki cyklosporyny należy upewnić się, że najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi pełnej, w stanie stacjonarnym są równe lub większe niż 3 ng/ml.

Zalecane dawkowanie takrolimusu u pacjentów po przeszczepieniu wątroby U pacjentów po przeszczepieniu wątroby należy ograniczać ekspozycję na takrolimus, aby zminimalizować toksyczne działania na nerki związane z podawaniem inhibitora kalcyneuryny. Dawkę takrolimusu należy zmniejszyć, począwszy od około 3 tygodni po rozpoczęciu jednoczesnego podawania produktu leczniczego Certican, na podstawie docelowego minimalnego stężenia takrolimusu we krwi (C0), wynoszącego 3-5 ng/ml. W kontrolowanym badaniu klinicznym całkowite przerwanie leczenia takrolimusem było związane ze zwiększonym ryzykiem ostrego odrzucania.

Działanie produktu leczniczego Certican w skojarzeniu z pełną dawką takrolimusu nie było oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych.

Sposób podawania

Certican jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego.

Dobową dawkę produktu leczniczego Certican należy zawsze podawać doustnie w dwóch dawkach podzielonych, z jedzeniem lub bez (patrz punkt 5.2) i w tym samym czasie, co cyklosporynę w postaci mikroemulsji lub takrolimus (patrz Monitorowanie terapeutycznych stężeń leku).

Produkt leczniczy Certican w postaci tabletek należy zawsze połykać w całości, popijając szklanką wody, tabletek nie należy rozdrabniać przed zażyciem. Dla pacjentów, którzy nie są w stanie połknąć całej tabletki produkt leczniczy Certican jest również dostępny w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Certican tabletki do sporządzania zawiesiny).

4.3 Przeciwwskazania

Certican jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na ewerolimus, syrolimus lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Postępowanie w immunosupresji

W badaniach klinicznych produkt leczniczy Certican podawano jednocześnie z cyklosporyną w mikroemulsji, bazyliksymabem lub z takrolimusem i kortykosteroidami. Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących podawania produktu leczniczego Certican w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu immunosupresyjnym.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań u pacjentów z dużym ryzykiem immunologicznym.

Skojarzenie z indukcją tymoglobuliną

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania indukcji tymoglobuliną (króliczą globuliną antytymocytarną) i schematów leczenia produktem leczniczym Certican w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidem. W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów po przeszczepieniu serca (badanie A2310, patrz punkt 5.1), obserwowano zwiększenie częstości występowania ciężkich zakażeń, w tym zakończonych zgonem, w ciągu pierwszych trzech miesięcy po przeszczepieniu serca w podgrupie pacjentów, którzy wcześniej otrzymali indukcję króliczą globuliną antytymocytarną.

Ciężkie zakażenia oraz zakażenia drobnoustrojami oportunistycznymi

U pacjentów przyjmujący produkty lecznicze o działaniu immunosupresyjnym, w tym produkt Certican, występuje zwiększone ryzyko zakażeń oportunistycznych (bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych, pierwotniakowych). Do takich powikłań należą, m.in. nefropatia związana z zakażeniem wirusem BK oraz postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML) związana z zakażeniem wirusem JC. Zakażenia te są często związane z dużym całkowitym obciążeniem immunosupresyjnym i mogą prowadzić do ciężkich lub zakończonych zgonem powikłań, które lekarz powinien uwzględnić w diagnostyce różnicowej u pacjentów leczonych immunosupresyjnie, u których stwierdzono pogorszenie czynności nerek lub objawami neurologicznymi. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Certican zgłaszano przypadki zakażeń i posocznicy zakończonych zgonem (patrz punkt 4.8).

W badaniach klinicznych z produktem leczniczym Certican, po przeszczepieniu zalecano profilaktyczne podawanie antybiotyków przeciwko zapaleniu płuc wywołanemu przez Pneumocystis jiroveci (carinii) i wirusowi cytomegalii (CMV), zwłaszcza u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka rozwoju zakażeń oportunistycznych.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się ścisłe monitorowanie minimalnego stężenia ewerolimusu we krwi pełnej (C0) oraz dostosowanie dawki ewerolimusu (patrz punkt 4.2).

Z uwagi na dłuższy okres półtrwania ewerolimusu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2), należy kontrolować terapeutyczne stężenie ewerolimusu po rozpoczęciu leczenia lub po dostosowaniu dawki, aż do uzyskania stabilizacji tych stężeń.

Interakcje z doustnymi substratami CYP3A4

Należy zachować ostrożność, gdy Certican jest przyjmowany w skojarzeniu z doustnie podawanymi substratami CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym z uwagi na możliwość wystąpienia interakcji między lekami. Jeśli Certican jest przyjmowany z doustnymi substratami CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym (np. pimozydem, terfenadyną, astemizolem, cisaprydem, chinidyną lub pochodnymi alkaloidów sporyszu), należy monitorować pacjenta w kierunku działań niepożądanych opisanych w drukach informacyjnych substratów CYP3A4 podawanych doustnie (patrz punkt 4.5).

Interakcje z silnymi inhibitorami lub induktorami CYP3A4

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Certican z silnymi inhibitorami CYP3A4 (takimi jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, klarytromycyna, telytromycyna, rytonawir) oraz lekami o silnym działaniu pobudzającym CYP3A4 (takimi jak ryfampicyna, ryfabutyna, karbamazepina, fenytoina), chyba że korzyści przewyższają ewentualne ryzyko. Zaleca się monitorowanie stężeń ewerolimusu we krwi pełnej u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki pobudzające lub hamujące CYP3A4, a także po zakończeniu terapii tymi lekami (patrz punkt 4.5).

Chłoniaki i inne nowotwory złośliwe

U pacjentów otrzymujących leczenie immunosupresyjne w postaci terapii skojarzonej, w tym produktem leczniczym Certican zwiększone jest ryzyko rozwoju chłoniaków i innych nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry (patrz punkt 4.8). Bezwzględne ryzyko rozwoju choroby nowotworowej wydaje się być bardziej związane z intensywnością i czasem trwania immunosupresji, niż z zastosowaniem konkretnego produktu leczniczego. Pacjenci powinni być regularnie kontrolowani w kierunku ewentualnych nowotworów skóry oraz powinni ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie UV oraz stosować kremy z filtrem ochronnym.

Hiperlipidemia

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Certican i cyklosporyny w mikroemulsji lub takrolimusu u pacjentów po przeszczepieniu wiąże się ze zwiększeniem stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi, co może wymagać leczenia. Pacjenci otrzymujący Certican powinni być obserwowani w kierunku hiperlipidemii, a w razie konieczności należy zastosować leczenie lekami zmniejszającymi stężenie lipidów oraz zmodyfikować dietę (patrz punkt 4.5). U pacjentów z rozpoznaną hiperlipidemią przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego, zawierającego produkt leczniczy Certican, należy przeprowadzić analizę ryzyka i korzyści. Podobna ocena korzyści i ryzyka jest konieczna podczas ciągłego podawania produktu leczniczego Certican pacjentom z ciężką, oporną na leczenie hiperlipidemią. Pacjenci otrzymujący inhibitory reduktazy HMG-CoA i (lub) fibraty powinni być monitorowani w kierunku możliwego rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomiolizy) lub innych działań niepożądanych, opisanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla odpowiedniego(ch) produktu(ów) leczniczego(ych) (patrz punkt 4.5).

Obrzęk naczynioruchowy

Stosowanie produktu leczniczego Certican było związane z występowaniem obrzęku naczynioruchowego. W większości zgłaszanych przypadków pacjenci otrzymywali jednocześnie inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE).

Zaburzenia czynności nerek związane ze skojarzonym stosowaniem ewerolimusu i inhibitora kalcyneuryny

U biorców przeszczepów nerki lub serca, Certican stosowany z pełną dawką cyklosporyny zwiększa ryzyko zaburzeń czynności nerek. Aby tego uniknąć, w przypadku jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych konieczne jest zmniejszenie dawek cyklosporyny. U pacjentów ze zwiększonym stężeniem kreatyniny w surowicy należy rozważyć odpowiednie zmiany w schemacie leczenia immunosupresyjnego, a zwłaszcza zmniejszenie dawki cyklosporyny.

W badaniu z udziałem biorców przeszczepów wątroby Certican podawany podczas zmniejszonej ekspozycji na takrolimus nie pogarszał czynności nerek w porównaniu z takrolimusem w standardowej ekspozycji bez produktu leczniczego Certican.

U wszystkich pacjentów należy regularnie kontrolować czynność nerek. Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych o znanym negatywnym wpływie na nerki wymaga zachowania ostrożności.

Białkomocz

Stosowanie produktu leczniczego Certican wraz z inhibitorami kalcyneuryny u biorców przeszczepów było związane ze zwiększonym wydalaniem białka z moczem. Ryzyko to zwiększa się przy większych

stężeniach ewerolimusu we krwi.U pacjentów po przeszczepieniu nerki, z łagodnym białkomoczem, u których stosuje się podtrzymujące leczenie immunosupresyjne inhibitorem kalcyneuryny (CNI) zgłaszano nasilenie białkomoczu po zastąpieniu CNI produktem leczniczym Certican. Obserwowano odwracalność tego zjawiska po przerwaniu leczenia produktem Certican i ponownym wprowadzeniu CNI. Bezpieczeństwo i skuteczność przejścia z CNI na leczenie produktem leczniczym Certican u tych pacjentów nie zostały ustalone.Pacjenci otrzymujący produkt leczniczy Certican powinni być monitorowani w kierunku białkomoczu.

Zakrzepica w obrębie przeszczepu nerki

Zgłaszano zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy w naczyniach tętniczych lub żylnych nerki, skutkującej utratą przeszczepu, zazwyczaj w ciągu pierwszych 30 dni po przeszczepieniu nerki.

Zaburzenia dotyczące gojenia się ran

Certican, podobnie jak inne inhibitory mTOR może zaburzać proces gojenia, zwiększając częstość występowania powikłań po przeszczepieniu, takich jak rozchodzenie się brzegów rany, gromadzenie się płynu i zakażenie rany, mogących wymagać dalszej interwencji chirurgicznej. U biorców przeszczepów nerki najczęściej zgłaszanym zdarzeniem tego rodzaju jest torbiel limfatyczna, z tendencją do częstszego występowania u pacjentów z większym wskaźnikiem masy ciała. U biorców przeszczepów serca zwiększona jest częstość występowania wysięku osierdziowego i opłucnowego, a u biorców przeszczepów wątroby zwiększona jest częstość występowania przepuklin pooperacyjnych.

Mikroangiopatia zakrzepowa/Zakrzepowa plamica małopłytkowa (choroba Moschowitza)/Zespół hemolityczno-mocznicowy

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Certican z inhibitorem kalcyneuryny (CNI) może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego/zakrzepowej plamicy małopłytkowej/mikroangiopatii zakrzepowej wywołanych przez CNI.

Szczepienia

Leki immunosupresyjne mogą wpływać na odpowiedź na szczepienie. W czasie leczenia lekami immunosupresyjnymi, w tym ewerolimusem, szczepienie może być mniej skuteczne. Należy unikać podawania żywych szczepionek.

Choroby śródmiąższowe płuc/nieinfekcyjne zapalenie płuc

Należy rozważyć rozpoznanie choroby tkanki śródmiąższowej płuc (ILD, ang. interstitial lung disease) u pacjentów z objawami wskazującymi na zapalenie płuc o etiologii infekcyjnej, jednak nieodpowiadających na antybiotykoterapię oraz u pacjentów, u których na podstawie odpowiednich badań wykluczono infekcyjne, nowotworowe oraz inne czynniki etiologiczne niezwiązane z lekiem.

U pacjentów przyjmujących Certican zgłaszano przypadki choroby tkanki śródmiąższowej płuc, która na ogół ustępowała po przerwaniu podawania produktu z lub bez leczenia glikokortykosteroidami. Jednak przypadki zakończone zgonem również występowały (patrz punkt 4.8).

Wystąpienie cukrzycy

Wykazano, że produkt leczniczy Certican zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy po przeszczepieniu.

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Certican należy prowadzić ścisłą kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Niepłodność mężczyzn

W piśmiennictwie donoszono o występowaniu odwracalnej azoospermii i oligospermii u pacjentów leczonych inhibitorami mTOR. Ponieważ przedkliniczne badania toksykologiczne wykazały, że ewerolimus może zmniejszać spermatogenezę, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia niepłodności u mężczyzn podczas długotrwałego leczenia produktem leczniczym Certican.

Ryzyko nietolerancji substancji pomocniczych

Tabletki produktu Certican zawierają laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ewerolimus jest metabolizowany głównie za pośrednictwem CYP3A4 w wątrobie, a także w pewnym stopniu w ścianie jelita. Ewerolimus jest substratem dla glikoproteiny P (PgP) - pompy wypływowej (efflux pump) dla wielu leków. Z tego względu, wchłanianie, a następnie wydalanie ewerolimusu po podaniu układowym może ulegać zaburzeniu przez inne leki, wpływające na CYP3A4 i (lub) glikoproteinę P. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Certican oraz leków o silnym działaniu hamującym bądź pobudzającym CYP3A4. Inhibitory glikoproteiny P mogą zmniejszyć wypływ ewerolimusu z komórek jelit i zwiększać stężenie tego związku we krwi.

W badaniach in vitro ewerolimus był kompetycyjnym inhibitorem CYP3A4 oraz mieszanym inhibitorem CYP2D6. W żadnym z badań in vivo dotyczących interakcji nie stosowano jednocześnie cyklosporyny.

Tabela 3 Wpływ innych substancji czynnych na ewerolimus

Substancja czynna w zależności od interakcji

Interakcja - zmiana w stosunku średnich geometrycznych AUC/Cmax ewerolimusu (obserwowany zakres)

Zalecenia dotyczące leczenia skojarzonego

Silne inhibitory CYP3A4/PgP

Ketokonazol

AUC t15,3-krotnie (zakres 11,2-22,5)

Cmax t4,1-krotnie

(zakres 2,6-7,0)

Jednoczesne podawanie z silnymi inhibitorami CYP3A4/PgP nie jest zalecane, chyba że korzyści przewyższają ryzyko.

Itrakonazol,

posakonazol,

worikonazol

Telitromycyna,

klarytromycyna

Nefazodon

Rytonawir, atazanawir, sakwinawir, darunawir, indinawir, nelfinawir

Nie badano. Należy spodziewać się dużego zwiększenia stężenia ewerolimusu.

Umiarkowane inhibitory CYP3A4/PgP

Erytromycyna

AUC t4,4-krotnie (zakres 2,0-12,6)

Cmax t2,0-krotnie

(zakres 0,9-3,5)

Za każdym razem, kiedy inhibitory CYP3A4/PgP są stosowane jednocześnie oraz po ich odstawieniu należy monitorować najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi pełnej.

Należy zachować ostrożność, jeśli nie można uniknąć jednoczesnego podawania umiarkowanych inhibitorów CYP3A4 lub inhibitorów PgP.

Imatynib

AUC t3,7-krotnie

Cmax t2,2-krotnie

Werapamil

AUC t'3.5 -krotnie (zakres 2,2-6,3)

Cmax t2,3-krotnie

(zakres 1,3-3,8)

Cyklosporyna doustnie

AUC t2,7-krotnie (zakres 1,5-4,7)

Cmax t1,8-krotnie

(zakres 1,3-2,6)

Flukonazol

Nie badano. Należy spodziewać się zwiększonej ekspozycji na lek.

Diltiazem

Nikardypina

Dronedaron

Nie badano. Należy spodziewać się zwiększonej ekspozycji na lek.

Amprenawir,

fosamprenawir

Nie badano. Należy spodziewać się zwiększonej ekspozycji na lek.

Sok z grejpfruta lub inne pokarmy wpływające na CYP3A4/PgP

Nie badano. Należy spodziewać się zwiększonej ekspozycji na lek (znaczne zróżnicowanie wpływu).

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania.

Silne i umiarkowane induktory CYP3A4

Ryfampicyna

AUC |63% (zakres 0-80%) CmaX 458% (zakres 10-70%)

Jednoczesne podawanie silnych induktorów CYP3A4 nie jest zalecane, chyba że korzyści przewyższają ryzyko.

Ryfabutyna

Nie badano. Należy spodziewać się zmniejszonej ekspozycji na lek.

Karbamazepina

Nie badano. Należy spodziewać się zmniejszonej ekspozycji na lek.

Fenytoina

Nie badano. Należy spodziewać się zmniejszonej ekspozycji na lek.

Fenobarbital

Nie badano. Należy spodziewać się zmniejszonej ekspozycji na lek.

Za każdym razem, kiedy inhibitory CYP3A4/PgP są stosowane jednocześnie oraz po ich odstawieniu należy monitorować najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi pełnej.

Efawirenz, newirapina

Nie badano. Należy spodziewać się zmniejszonej ekspozycji na lek.

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum)

Nie badano. Należy spodziewać się znacznego zmniejszenia ekspozycji na lek.

Podczas leczenia ewerolimusem nie należy stosować preparatów zawierających ziele dziurawca.

Środki, których stężenie w osoczu może ulec zmianie pod wpływem ewerolimusu:

Oktreotvd

Jednoczesne podawanie ewerolimusu (10 mg na dobę) z oktreotydem w postaci depot powodowało 1,47 krotne zwiększenie Cmin oktreotydu w stosunku średnich geometrycznych (ewerolimus/placebo).

Cvklosporvna Certican wywierał nieznaczny wpływ kliniczny na farmakokinetykę cyklosporyny u pacjentów po przeszczepieniu nerki i serca, otrzymujących cyklosporynę w mikroemulsji.

Atorwastatvna (substrat CYP3A4) i prawastatyna (substrat PgP)

Podanie pojedynczej dawki produktu leczniczego Certican z atorwastatyną lub prawastatyną zdrowym ochotnikom nie miało klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę atorwastatyny, prawastatyny i ewerolimusu, ani też na całkowitą bioreaktywność reduktazy HMG-CoA w osoczu. Jednak wyniki te nie są wiążące dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Należy monitorować pacjentów w kierunku ewentualnego rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych i innych działań niepożądanych, opisanych w tekstach Charakterystyk Produktu Leczniczego inhibitorów reduktazy HMG-CoA.

Doustne substratv CYP3A4A

Na podstawie badań in vitro, stężenia ogólnoustrojowe uzyskane po podaniu doustnych dawek 10 mg nie powinny spowodować zahamowania aktywności PgP, CYP3A4 i CYP2D6. Nie można jednak wykluczyć

zahamowania CYP3A4 i PgP w jelicie. Badanie interakcji prowadzone u osób zdrowych wykazało, że jednoczesne podawanie doustnych dawek midazolamu, czułego znacznika dla substratu CYP3A4 i ewerolimusu spowodowało 25% zwiększenie stężenia Cmax midazolamu oraz 30% zwiększenie AUC midazolamu. Efekt ten jest prawdopodobnie spowodowany zahamowaniem aktywności jelitowego CYP3A4 przez ewerolimus. Dlatego ewerolimus może wpływać na dostępność biologiczną substratów CYP3A4 podawanych doustnie. Nie należy jednak spodziewać się klinicznie istotnego wpływu na AUC substratów CYP3A4 podawanych ogólnoustrojowo. Jeśli ewerolimus jest przyjmowany z doustnymi substratami CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym (np. pimozydem, terfenadyną, astemizolem, cisaprydem, chinidyną lub pochodnymi alkaloidów sporyszu), należy monitorować pacjenta w kierunku działań niepożądanych opisanych w drukach informacyjnych doustnie podawanych substratów CYP3A4.

Szczepienia

Leki immunosupresyjne mogą wpływać na odpowiedź na szczepienie i szczepienie w czasie leczenia produktem leczniczym Certican może być mniej skuteczne. Należy unikać podawania żywych szczepionek.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzono tylko u pacjentów dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących zastosowania produktu leczniczego Certican u kobiet ciężarnych. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, w tym toksyczny wpływ na zarodek i płód badanych zwierząt (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Produktu leczniczego Certican nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba, że potencjalne korzyści przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny być poinformowane o konieczności stosowania antykoncepcji podczas leczenia produktem leczniczym Certican oraz do 8 tygodni po zakończeniu terapii.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy ewerolimus przenika do mleka kobiecego. W badaniach na zwierzętach wykazano, że ewerolimus i (lub) jego metabolity przenikały do mleka samic szczura w okresie laktacji. Z tego względu kobiety przyjmujące produkt leczniczy Certican nie powinny karmić piersią.

Płodność

Istnieją doniesienia w piśmiennictwie o występowaniu odwracalnej azoospermii i oligospermii u pacjentów leczonych inhibitorami mTOR (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Certican na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

a) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej została opracowana na podstawie analizy częstości zdarzeń występujących w ciągu 12 miesięcy w trakcie wieloośrodkowych, randomizowanych badań kontrolowanych, w których badano Certican w skojarzeniu z inhibitorami kalcyneuryny (CNI) i kortykosteroidami u biorców przeszczepów. We wszystkich badaniach z wyjątkiem dwóch (z udziałem biorców przeszczepów nerki) występowały grupy otrzymujące standardową terapię CNI, bez produktu leczniczego Certican. Certican w skojarzeniu z cyklosporyną analizowano w ramach pięciu badań z udziałem biorców przeszczepu nerki - w sumie 2497 pacjentów (w tym w dwóch badaniach bez grupy kontrolnej nieprzyjmującej produktu leczniczego Certican), oraz trzech badań z udziałem biorców przeszczepu serca - w sumie 1 531 pacjentów (populacje ITT, patrz punkt 5.1).

Leczenie skojarzone produktem leczniczym Certican i takrolimusem było przedmiotem jednego badania z udziałem 719 biorców przeszczepów wątroby (populacja ITT, patrz punkt 5.1).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: zakażenia, niedokrwistość, hiperlipidemia, wystąpienie cukrzycy po raz pierwszy, bezsenność, ból głowy, nadciśnienie, kaszel, zaparcie, nudności, obrzęk obwodowy, zaburzenia gojenia (w tym wysięk opłucnowy i osierdziowy).

Występowanie działań niepożądanych może zależeć od schematu leczenia immunosupresyjnego (tzn. od stopnia i czasu trwania immunosupresji). W badaniach z leczeniem skojarzonym produktem leczniczym Certican i cyklosporyną, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi obserwowano częściej u pacjentów otrzymujących Certican w połączeniu z pełną dawką cyklosporyny w mikroemulsji niż u pacjentów z grupy kontrolnej. Ogółem częstość występowania działań niepożądanych była mniejsza wśród pacjentów otrzymujących zmniejszoną dawkę cyklosporyny w mikroemulsji (patrz punkt 5.1).

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Certican, podawanego wraz z cyklosporyną w zmniejszonej dawce było podobne do profilu bezpieczeństwa opisanego w 3 badaniach rejestracyjnych, z wyjątkiem faktu, że zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy występowało rzadziej, a wartości średnie i mediana stężenia kreatyniny w surowicy była mniej sza niż w badaniach III fazy.

b) Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Tabela 4 zawiera działania niepożądane o możliwym lub prawdopodobnym związku przyczynowym z leczeniem produktem leczniczym Certican, obserwowane w badaniach klinicznych III fazy. O ile nie zaznaczono inaczej, zaburzenia te zidentyfikowano na podstawie zwiększonej częstości występowania w badaniach III fazy porównujących pacjentów otrzymujących Certican z pacjentami leczonymi według standardowych schematów bez produktu leczniczego Certican lub na podstawie takiej samej częstości występowania, jeśli dane zdarzenie jest znanym działaniem niepożądanym porównawczego leku MPA w badaniach z przeszczepianiem nerek i serca (patrz punkt 5.1). Jeśli nie zaznaczono inaczej, profil działań niepożądanych jest względnie stały we wszystkich wskazaniach transplantacyjnych. Działania niepożądane zestawiono w formacie zgodnym ze standardową klasyfikacją układów i narządów MedDRA:

Działania niepożądane zostały wymienione według częstości ich występowania, określonej w następujący sposób: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

Tabela 4 Działania niepożądane o możliwym lub prawdopodobnym związku z produktem leczniczym Certican

Układ/Narząd

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często

Zakażenia (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia płuc (w tym zapalenie płuc)1, zakażenia układu moczowego2

Często

Posocznica, zakażenia ran

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

Często

Guzy złośliwe lub nieokreślone, złośliwe i nieokreślone nowotwory skóry

Niezbyt często

Chłoniaki/ potransplantacyjne zaburzenia limfoproliferacyjne (PTDL)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Leukopenia4, niedokrwistość/erytropenia, trombocytopenia1

Często

Pancytopenia, mikroangiopatie zakrzepowe (w tym zakrzepowa plamica małopłytkowa_/zespół hemolityczno-mocznicowy)

Zaburzenia

endokrynologiczne

Niezbyt często

Niedoczynność gonad u mężczyzn (zmniejszenie stężenia testosteronu, zwiększenie stężenia FSH i LH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Hiperlipidemia (cholesterol i trójglicerydy), nowe przypadki cukrzycy9, hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Bezsenność, lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Zaburzenia serca

Bardzo często

Wysięk osierdziowy3

Często

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył

Często

Torbiel limfatyczna4, krwawienie z nosa, zakrzepica przeszczepu nerki

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często Niezbyt często

Wysięk opłucnowy1, kaszel1, duszności1 Choroby śródmiąższowe płuc5

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

Często

Zapalenie trzustki, zapalenie jamy ustnej/owrzodzenia w jamie ustnej, ból jamy ustnej

1    często w transplantacji nerki i wątroby

i gardła

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Niezakaźne zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Obrzęk naczynioruchowy6, trądzik, wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Białkomocz2, martwica kanalików nerkowych7

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Obrzęki obwodowe, ból, zaburzenia gojenia, gorączka

Często

Przepuklina pooperacyjna

Badania diagnostyczne

Często

Nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych8


2    często w transplantacji serca i wątroby 3w transplantacji serca

4    w transplantacji nerki i serca

5    Częstość występowania ILD w badaniach klinicznych została określona w wyniku poszukiwania przypadków ILD wg metodyki SMQ. Uwzględniono także przypadki ILD wywołanej przez zdarzenia powiązane, np. przez zakażenia. Podana tu kategoria częstości została określona na podstawie medycznej oceny znanych przypadków.

6    przede wszystkim u pacjentów otrzymujących jednocześnie inhibitory konwertazy angiotensyny

7    w transplantacji nerki

8    zwiększona aktywność y-GT, AST, ALT

c) Opis wybranych działań niepożądanych

Podczas długotrwałego leczenia produktem leczniczym Certican należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia niepłodności u mężczyzn, ponieważ przedkliniczne badania toksykologiczne wykazały, że ewerolimus może zmniejszać spermatogenezę. W piśmiennictwie donoszono o występowaniu odwracalnej azoospermii i oligospermii u pacjentów leczonych inhibitorami mTOR.

W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których łącznie 3 256 pacjentów otrzymujących Certican w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi monitorowano przez co najmniej 1 rok, u 3,1% z nich rozwinęły się nowotwory złośliwe, przy czym u 1,0% były to złośliwe nowotwory skóry, a u 0,60% - chłoniak lub zaburzenie limfoproliferacyjne.

U pacjentów otrzymujących rapamycynę i jej pochodne, w tym Certican, występowały przypadki śródmiąższowej choroby płuc, w tym śródmiąższowego zapalenia płuc i (lub) zwłóknienia o etiologii nieinfekcyjnej, niektóre prowadzące do zgonu. W większości przypadków choroba ta ustępuje po przerwaniu podawania produktu leczniczego Certican i (lub) dodaniu glikokortykosteroidów. Jednak przypadki zakończone zgonem również występowały.

d) Działania niepożądane pochodzące ze spontanicznych doniesień po wprowadzeniu leku do obrotu Podane niżej działania niepożądane pochodzą z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego Certican do obrotu z doniesień spontanicznych i przypadków opisanych w piśmiennictwie. Ponieważ działania te są zgłaszane dobrowolnie z populacji o niepewnej wielkości, wiarygodne oszacowanie częstości ich występowania nie jest możliwe, dlatego zostały one sklasyfikowane jako działania o nieznanej częstości występowania. Działania niepożądane zostały wymienione według klasyfikacji układów i narządów MedDRA. W obrębie każdej grupy układów i narządów działania niepożądane wymieniono poczynając od najcięższych.

Tabela 5 Działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych i piśmiennictwa (częstość nieznana)

Układ narządów wewnętrznych

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana

Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Nieznana

Proteinoza pęcherzyków płucnych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Erytrodermia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach na zwierzętach, ewerolimus wykazywał małą zdolność wywoływania ostrych reakcji toksycznych. Nie stwierdzono przypadków zgonu lub ciężkiej toksyczności po podaniu pojedynczych dawek w wysokości 2000 mg/kg mc. (dawka graniczna testu) myszom i szczurom.

Doświadczenie kliniczne z przedawkowaniem produktu leczniczego Certican u ludzi jest bardzo ograniczone. Znane jest pojedyncze doniesienie o przypadkowym zażyciu 1,5 mg ewerolimusu przez 2-letnie dziecko, po którym nie obserwowano żadnych działań niepożądanych. Pacjentom po przeszczepieniu narządu podawano pojedyncze dawki do 25 mg, które były dobrze tolerowane.

W przypadkach przedawkowania należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Lek immunosupresyjne, kod ATC: L04A A18 Mechanizm działania

Ewerolimus, inhibitor sygnału proliferacji, zapobiega odrzucaniu przeszczepu w modelach przeszczepów allogenicznych u gryzoni i naczelnych, z wyjątkiem ludzi. Działanie immunosupresyjne ewerolimusu polega na hamowaniu proliferacji, a w konsekwencji także ekspansji klonalnej, limfocytów T aktywowanych antygenem, poprzez interleukiny specyficzne dla limfocytów T, np. interleukinę-2 i interleukinę-15. Ewerolimus hamuje wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy, inicjowany w momencie wiązania czynników wzrostu limfocytów z odpowiednimi receptorami, co w normalnych warunkach prowadzi do proliferacji komórek. Blokada tego sygnału przez ewerolimus prowadzi do zatrzymania komórek w fazie G1 cyklu komórkowego.

Na poziomie molekularnym ewerolimus tworzy kompleks z białkiem cytoplazmatycznym FKBP-12. Obecność ewerolimusu powoduje zahamowanie fosforylacji kinazy p70 S6 stymulowanej przez czynnik wzrostu. Fosforylacja ta jest kontrolowana przez białko FRAP (zwane także m-TOR), co oznacza, że kompleks ewerolimus-FKBP-12 wiąże się z FRAP i w ten sposób zaburza jego czynność. FRAP jest głównym białkiem sterującym procesami przemian, wzrostu i proliferacji komórek; zatem zaburzenie czynności FRAP tłumaczy zatrzymanie cyklu komórkowego spowodowane podaniem ewerolimusu.

Ewerolimus ma zatem odmienny mechanizm działania od cyklosporyny. W badaniach nieklinicznych z przeszczepami allogenicznymi, jednoczesne stosowanie ewerolimusu i cyklosporyny okazało się bardziej skuteczne niż zastosowanie każdej z tych substancji oddzielnie.

Działanie ewerolimusu nie ogranicza się wyłącznie do limfocytów T. Substancja ta ma ogólnie hamujące działanie na proliferację komórek krwiotwórczych i niekrwiotwórczych, stymulowaną przez czynnik wzrostu, np. na proliferację komórek mięśni gładkich naczyń. Proliferacja mięśni gładkich naczyń stymulowana przez czynnik wzrostu, wywołana przez uszkodzenie komórek śródbłonka i prowadząca do wytworzenia się nowej błony wewnętrznej naczynia odgrywa kluczową rolę w patogenezie przewlekłego odrzucania przeszczepu. Badania niekliniczne z użyciem ewerolimusu wykazały zahamowanie powstawania nowej błony wewnętrznej naczynia u szczurów po allogenicznym przeszczepieniu aorty.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania Przeszczepienie nerki

Certican podawany w stałych dawkach 1,5 mg na dobę i 3 mg na dobę w skojarzeniu ze standardowymi dawkami cyklosporyny w mikroemulsji i kortykosteroidami był przedmiotem dwóch badań klinicznych III fazy z udziałem pacjentów po przeszczepieniu nerki de novo (B201 i B251). Do porównania użyto mykofenolanu mofetylu (MMF) w dawce 1 g dwa razy na dobę. Pierwszorzędowe złożone punkty końcowe obejmowały: niepowodzenie w leczeniu (ostre odrzucanie przeszczepu potwierdzone w biopsji, utrata przeszczepu, zgon lub utrata dla dalszej obserwacji) po 6 miesiącach oraz utrata przeszczepu, zgon lub utrata dla dalszej obserwacji po 12 miesiącach. W badaniach tych produkt leczniczy Certican okazał się nie gorszy od MMF. Częstość występowania ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji po 6 miesiącach w badaniu B201 wynosiła 21,6%, 18,2% i 23,5%, odpowiednio w grupach: Certican 1,5 mg na dobę, Certican 3 mg na dobę i MMF. W badaniu B251, analogiczne wartości wynosiły: 17,1%, 20,1% i 23,5% odpowiednio w grupach: Certican 1,5 mg na dobę, Certican 3 mg na dobę i MMF.

Obniżoną czynność przeszczepu allogenicznego z towarzyszącym zwiększeniem stężenia kreatyniny w surowicy krwi obserwowano częściej wśród pacjentów leczonych produktem leczniczym Certican w skojarzeniu z pełną dawką cyklosporyny w mikroemulsji w porównaniu z pacjentami leczonymi MMF. Fakt ten wskazuje na zwiększoną nefrotoksyczność cyklosporyny pod wpływem produktu leczniczego Certican. Analiza farmakodynamiki i stężeń leku wykazała, że czynność nerek nie ulegała zaburzeniu przy zmniejszonej ekspozycji na cyklosporynę i jednoczesnym zachowaniu skuteczności, o ile najmniejsze stężenia ewerolimusu we krwi utrzymywały się powyżej 3 ng/ml. Hipoteza ta została potwierdzona w dwóch kolejnych badaniach fazy III (A2306 i A2307, z udziałem odpowiednio 237 i 256 pacjentów), w których oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Certican w dawce 1,5 mg i 3 mg na dobę (dawki początkowe, następne dawki ustalano na podstawie docelowych stężeń minimalnych > 3 ng/ml) w skojarzeniu ze zmniejszoną ekspozycją na cyklosporynę. W obu badaniach czynność nerek została zachowana bez niekorzystnego wpływu na skuteczność.

W badaniach tych, jednak, nie było grupy porównawczej, niestosującej produktu Certican.

Ukończono wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte, kontrolowane badanie III fazy A2309, w którym 833 biorców przeszczepu nerki de novo przydzielono losowo do jednej z dwóch grup stosujących schematy leczenia produktem leczniczym Certican w różnych dawkach, w skojarzeniu ze zmniejszoną

dawką cyklosporyny lub do grupy otrzymującej standardowy schemat leczenia: mykofenolan sodu (MPA) + cyklosporyna. Pacjenci otrzymywali leczenie przez 12 miesięcy. U wszystkich pacjentów stosowano terapię indukcyjną bazyliksymabem przed przeszczepieniem oraz w czwartym dniu po przeszczepieniu. W razie konieczności po dokonaniu przeszczepienia można było podawać steroidy.

Dawki początkowe stosowane w grupach otrzymujących produkt leczniczy Certican wynosiły 1,5 mg na dobę i 3 mg na dobę, podawane w dwóch dawkach na dobę, a następnie od dnia 5. były modyfikowane tak, by utrzymywać docelowe minimalne stężenia ewerolimusu we krwi w przedziale odpowiednio 3-8 ng/ml i 6-12 ng/ml. Dawka mykofenolanu sodu wynosiła 1,44 g na dobę. Dawki cyklosporyny dostosowywano tak, by utrzymywać docelowe minimalne stężenia we krwi w przedziałach przedstawionych w Tabeli 6. Rzeczywiste wartości stężeń ewerolimusu i cyklosporyny we krwi (C0 i C2) przedstawiono w Tabeli 7.

Mimo, iż schemat leczenia większą dawką produktu leczniczego Certican był równie skuteczny jak schemat leczenia mniejszą dawką leku, ogólne bezpieczeństwo stosowania było mniejsze i z tego względu stosowanie schematu z podawaniem większych dawek nie jest zalecane.

Schemat leczenia mniejszymi dawkami produktu leczniczego Certican jest schematem zalecanym (patrz punkt 4.2).

Tabela 6 Badanie A2309: Docelowe zakresy minimalnych stężeń cyklosporyny we krwi

Docelowe wartości C0 (ng/ml)

Miesiąc 1.

Miesiąc 2.-3.

Miesiąc 4.-5.

Miesiąc 6.-12.

Grupy przyjmujące Certican

100-200

75-150

50-100

25-50

Grupa leczona MPA

200-300

100-250

100-250

100-250

Tabela 7 Badanie A2309: Oznaczane minimalne stężenia cyklosporyny i ewerolimusu we krwi

Najmniejsze stężenia (ng/ml)

Grupy otrzymujące Certican

(mała dawka cyklosporyny)

Grupa leczona MPA

(standardowa dawka cyklosporyny)

Certican 1,5 mg

Certican 3,0 mg

Myfortic 1,44 g

Cyklosporyna

C0 C2

C0

C2

C0

C2

Dzień 7.

195 ±106 847±412

192 ± 104

718 ±319

239±130

934±438

Miesiąc 1.

173 ± 84 770 ± 364

177 ± 99

762 ±378

250±119

992 ± 482

Miesiąc 3.

122 ±53 580±322

123 ± 75

548 ±272

182 ± 65

821±273

Miesiąc 6.

88 ± 55 408 ± 226

80 ± 40

426 ± 225

163 ± 103

751 ±269

Miesiąc 9.

55 ± 24 319 ± 172

51 ± 30

296 ±183

149 ± 69

648 ± 265

Miesiąc 12.

55 ± 38 291 ± 155

49 ± 27

281±198

137 ± 55

587±241

Ewerolimus

Dzień 7.

(Docelowe C0 3-8)

4,5 ± 2,3

(Docelowe C0 6-12)

8,3 ± 4,8

Miesiąc 1.

5,3 ± 2,2

8,6 ± 3,9

-

Miesiąc 3.

6,0 ± 2,7

8,8 ± 3,6

-

Miesiąc 6.

5,3 ± 1,9

8,0 ± 3,1

-

Miesiąc 9.

5,3 ± 1,9

7,7 ± 2,6

-

Miesiąc 12.

5,3 ± 2,3

7,9 ± 3,5

-

Podane liczby są średnimi ± SD mierzonych wartości, gdzie C0 = najmniejsze stężenie, C2 = stężenie oznaczane 2 godziny po podaniu dawki leku.

Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności była zbiorcza zmienna niepowodzenia leczenia (ostre odrzucenie potwierdzone biopsją, utrata przeszczepu, zgon lub utrata pacjenta dla dalszej obserwacji). Wyniki przedstawiono w Tabeli 8.

Badanie A2309: Złożone i pojedyncze punkty końcowe dotyczące skuteczności po 6 i 12 miesiącach (częstość występowania w populacji ITT)

Certican 1,5 mg

Certican 3,0 mg

MPA 1,44 g

N=

=277

N=

279

N=

=277

% (n)

% (n)

% (n)

6 m

12 m

6 m

1 12 m

6 m

1 12 m

Złożony punkt końcowy

(1° kryterium)

19,1 (53)

25,3 (70)

16,8 (47)

21,5 (60)

18,8

24,2 (67)

(52)

Różnica % (Certican -MPA)

0,4%

1,1%

-1,9%

-2,7%

-

-

95% CI

(-6,2; 6,9)

(-6,1; 8,3)

(-8,3; 4,4)

(-9,7; 4,3)

-

-

Pojedyncze punkty końcowe (2° kryteria) Leczone BPAR

10,8 (30)

16,2 (45)

10,0 (28)

13,3 (37)

13,7

17,0 (47)

Utrata przeszczepu

4,0 (11)

4,3 (12)

3,9 (11)

4,7 (13)

(38)

3,2 (9)

Zgon

2,2 (6)

2,5 (7)

1,8 (5)

3,2 (9)

2,9 (8)

2,2 (6)

Utrata dla dalszej

3,6 (10)

4,3 (12)

2,5 (7)

2,5 (7)

1,1 (3)

3,2 (9)

obserwacji Złożone punkty

1,8 (5)

końcowe (2° kryteria) Utrata przeszczepu /Zgon

5,8 (16)

6,5 (18)

5,7 (16)

7,5 (21)

4,0 (11)

5,4 (15)

Utrata przeszczepu /Zgon /Utrata dla dalszej obserwacji

9,4 (26)

10,8 (30)

8,2 (23)

10,0 (28)

5,8 (16)

8,7 (24)

m = miesiące, 1 ° = pierwszorzędowe, 2° = drugorzędowe, CI = przedział ufności, margines braku niższości („non-inferiority”) wyniósł 10%.

Złożony punkt końcowy: leczone ostre odrzucenie przeszczepu potwierdzone w biopsji (BPAR), utrata przeszczepu, zgon lub utrata pacjenta dla dalszej obserwacji

Zmiany w czynności nerek, znajdujące wyraz we wskaźniku przesączania kłębuszkowego (GFR) obliczanym za pomocą wzoru MDRD przedstawiono w Tabeli 9.

Podczas wyznaczonych wizyt oceniano białkomocz za pomocą kroplowej analizy stosunku stężenia białka/kreatyniny w moczu (patrz Tabela 10). Wykazano wpływ stężenia leku, ukazując związek pomiędzy białkomoczem a minimalnymi stężeniami ewerolimusu, zwłaszcza przy wartościach Cmin przekraczających 8 ng/ml.

Powyżej uwzględniono zdarzenia niepożądane zgłaszane częściej w grupie stosującej schemat z zalecanym (mniejszym) dawkowaniem produktu leczniczego Certican niż w grupie kontrolnej MPA (Tabela 4). U pacjentów leczonych produktem leczniczym Certican zgłaszano mniejszą częstość występowania zakażeń wirusowych, co wynikało głównie z mniejszej częstości występowania zakażenia CMV (0,7% w porównaniu do 5,95%) i zakażenia BK (1,5% w porównaniu do 4,8%).

Badanie A2309: Czynność nerek (GFR obliczone za pomocą MDRD) po 12 miesiącach (populacja ITT)

Certican 1,5 mg N=277

Certican 3,0 mg N=279

MPA 1,44 g N=277

średni GFR (ml/min/1,732) po 12 miesiącach

54,6

51,3

52,2

Różnica w średniej (ewerolimus-

2,37

-0,89

-

MPA)

95% CI

(-1,7; 6.4)

(-5,0; 3,2)

-

Sposób uzupełniania braku danych dla GFR po 12 miesiącach: utrata przeszczepu = 0, zgon lub utrata dla dalszej obserwacji czynności nerek = LOCF1 (ekstrapolacja ostatniej obserwacji 1: moment zakończenia leczenia (do miesiąca 12.)).

MDRD: modyfikacja diety w chorobach nerek

Tabela 10 Badanie A2309: Stosunek stężenia białka do kreatyniny w moczu

Klasyfikacja białkomoczu (mg/mmol)

Leczenie

norma

% (n)

(<3,39)

łagodny

% (n)

(3,39-<33,9)

umiarkowany

% (n)

(33,9 - <339)

nerczycowy

% (n) (>339)

Miesiąc 12. (TED)

Certican 1,5 mg

0,4 (1)

64,2 (174)

32,5 (88)

3,0 (8)

Certican 3,0 mg

0,7 (2)

59,2(164)

33,9 (94)

5,8 (16)

MPA 1,44 g

1,8 (5)

73,1 (198)

20,7 (56)

4,1 (11)

1 mg/mmol = 8,84 mg/g

TED: Punkt końcowy leczenia (wartość z miesiąca 12. lub ekstrapolacja ostatniej obserwacji)

Przeszczepienie serca

W badaniu III fazy z udziałem pacjentów po przeszczepieniu serca (B253), Certican podawany w dawkach 1,5 mg na dobę i 3 mg na dobę w skojarzeniu ze standardowymi dawkami cyklosporyny w mikroemulsji i kortykosteroidami porównywano z azatiopryną (AZA) w dawce 1-3 mg/kg mc. na dobę. Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu była złożona częstość występowania ostrego odrzucania przeszczepu > stopnia 3A wg ISHLT, ostrego odrzucania przeszczepu związanego z pogorszeniem parametrów hemodynamicznych, utrata przeszczepu, zgon pacjenta lub utrata dla dalszej obserwacji w 6., 12. i 24. miesiącu badania. Certican w obu dawkach dał lepsze wyniki niż AZA w 6., 12. i 24. miesiącu badania. Częstość występowania ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji > stopień 3A wg ISHLT w miesiącu 6 wynosiła 27,8% w grupie dawki 1,5 mg na dobę, 19% w grupie dawki 3 mg na dobę i 41,6% w grupie AZA (p=0,003 dla dawki 1,5 mg na dobę w porównaniu z grupą kontrolną, <0,001 dla dawki 3 mg na dobę w porównaniu z grupą kontrolną).

W oparciu o wewnątrznaczyniową ultrasonografię naczyń wieńcowych wykonaną w podgrupie pacjentów uczestniczących w badaniu, obie dawki produktu leczniczego Certican okazały się statystycznie istotnie skuteczniejsze niż AZA w zapobieganiu waskulopatii przeszczepu allogenicznego (rozumianej jako wzrost maksymalnej grubości błony wewnętrznej naczynia od wartości wyjściowych > 0,5 mm w co najmniej jednym obrazie sekwencji zdjęć). Waskulopatia jest ważnym czynnikiem ryzyka odległej utraty przeszczepu.

Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy obserwowano częściej u pacjentów leczonych produktem leczniczym Certican w skojarzeniu z pełną dawką cyklosporyny w mikroemulsji niż u pacjentów otrzymujących AZA. Wyniki te wykazały, że Certican nasila nefrotoksyczne działanie cyklosporyny.

A2411 było randomizowanym, 12 miesięcznym otwartym badaniem porównującym Certican w skojarzeniu ze zmniejszonymi dawkami cyklosporyny w postaci mikroemulsji i kortykosteroidami z mykofenolanem mofetylu (MMF) i standardowymi dawkami cyklosporyny w postaci mikroemulsji oraz

kortykosteroidami u pacjentów po przeszczepieniu serca de novo. Podawanie produktu leczniczego Certican rozpoczynano od dawki 1,5 mg na dobę, która była dostosowywana tak, by utrzymać najmniejsze docelowe stężenia ewerolimusu we krwi w zakresie 3-8 ng/ml. MMF podawano w dawce początkowej 1 500 mg dwa razy na dobę. Dawkę cyklosporyny w postaci mikroemulsji dostosowywano, by uzyskać następujące docelowe stężenia (ng/ml):

Tabela 11 Docelowe stężenia minimalne w poszczególnych miesiącach

Docelowe stężenie cyklosporyny C0

Mies. 1.

Mies. 2.

Mies. 3.-4.

Mies. 5.-6.

Mies. 7.-12.

Grupa produktu Certican

200-350

150-250

100-200

75-150

50-100

Grupa MMF

200-350

200-350

200-300

150-250

100-250

Rzeczywiste oznaczenia stężeń we krwi przedstawiono w Tabeli 12.

Tabela 12 Badanie A2411: Statystyka podsumowująca dla stężeń CsA we krwi* (średnia ± SD)

Grupa produktu

Grypa MMF

Certican (N=91)

(N=83)

Wizyta

C0

C0

Dzień 4.

154 ± 71

155 ± 96

n=79

n=74

Miesiąc 1.

245 ± 99

308 ± 96

n=76

n=71

Miesiąc 3.

199 ± 96

256 ± 73

n=70

n=70

Miesiąc 6.

157 ± 61

219 ± 83

n=73

kO

II

a

Miesiąc 9.

133 ± 67

187 ± 58

n=72

n=64

Miesiąc 12.

110 ± 50

180 ± 55

n=68

\|-

kO

II

a

*: stężenia minima

ne we krwi pełnej (C0)

Zmiany czynności nerek przedstawia Tabela 13. Wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 14.

Tabela 13 Badanie A2411: Zmiany klirensu kreatyniny podczas badania (pacjenci, u których porównano dwie wartości)

Szacunkowy klirens kreatyniny (wzór Cockrofta- Gaulta)*

ml/mn

Wartości wyjściowe Średnia (± SD)

Wartość w punkcie czasowym Średnia (± SD)

Różnica pomiędzy grupami

Średnia (95% CI)

Miesiąc 1.

Certican (n=87) MMF (n=78)

73,8 (± 27,8) 77,4 (± 32,6)

68,5 (± 31,5) 79,4 (± 36,0)

-7,3

(-18,1; 3,4)

Miesiąc 6.

Certican (n=83) MMF (n=72)

74,4 (± 28,2) 76,0 (± 31,8)

65.4    (± 24,7)

72.4    (± 26,4)

-5,0

(-13,6; 2,9)

Miesiąc 12.

Certican (n=71) MMF (n=71)

74,8 (± 28,3) 76,2 (± 32,1)

68,7 (± 27,7) 71,9 (± 30,0)

-1,8

(-11,2; 7,5)

* z uwzględnieniem pacjentów zarówno z wartościami wyjściowymi jak i wartościami podczas wizyt

Badanie A2411: Częstość zdarzeń dotyczących skuteczności (częstość występowania w populacji ITT)

Parametr skuteczności

Certican

n=92

MMF

n=84

Różnica w częstości zdarzeń

Średnia (95% CI)

Po 6 miesiącach

Ostre odrzucanie przeszczepu potwierdzone w biopsji > ISHLT stopnia 3A

18 (19,6%)

23 (27,4%)

-7,8 (-20,3; 4,7)

Złożony parametr niepowodzenia leczenia*

26 (28,3%)

31 (36,9%)

-8,6 (-22,5; 5,2)

Po 12 miesiącach

Ostre odrzucanie przeszczepu potwierdzone w biopsji > ISHLT stopnia 3A

21 (22,8%)

25 (29,8%)

-6,9 (-19,9; 6,1)

Złożony parametr niepowodzenia leczenia*

30 (32,6%)

35 (41,7%)

-9,1 (-23,3; 5,2)

Zgon lub utrata przeszczepu /ponowny przeszczep

10 (10,9%)

10 (11,9%)

-

*Złożony parametr niepowodzenia leczenia: która

colwiek z następujących sytuacji - ostre odrzucanie

> stopnia 3A, ostre odrzucanie z zaburzeniem hemodynamiki, utrata przeszczepu, zgon lub utrata pacjenta dla dalszej obserwacji.

Badanie A2310 to wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dwóch schematów leczenia z produktem leczniczym Certican i zmniejszonymi dawkami cyklosporyny względem standardowego schematu leczenia mykofenolanem mofetylu (MMF)/cyklosporyną przez 24 miesiące. Stosowanie terapii indukcyjnej zależało od danego ośrodka (brak indukcji bądź indukcja bazyliksymabem lub tymoglobuliną). Wszyscy pacjenci otrzymywali kortykosteroidy.

Dawki początkowe stosowane w dwóch grupach otrzymujących produkt leczniczy Certican wynosiły 1,5 mg na dobę oraz 3 mg na dobę i były modyfikowane tak, by utrzymać docelowe minimalne stężenie ewerolimusu we krwi w przedziale odpowiednio 3-8 ng/ml i 6-12 ng/ml. Dawka MMF wynosiła 3 g na dobę. Dawkowanie cyklosporyny dostosowywano w taki sposób, by docelowe minimalne stężenia we krwi utrzymywały się w takim samym przedziale, jak w badaniu A2411. Stężenia ewerolimusu i cyklosporyny we krwi przedstawiono w Tabeli 15.

Rekrutację do eksperymentalnego ramienia badania otrzymującego większe dawki produktu leczniczego Certican przedwcześnie przerwano z powodu zwiększonej częstości występowania zgonów w tej grupie leczenia. Przyczyną zgonów były zakażenia i zaburzenia układu sercowo-naczyniowego występujące w ciągu 90 dni po randomizacji.

Badanie A2310: Minimalne stężenia cyklosporyny (CsA) i ewerolimusu oznaczane we krwi

Czas wizyty

Certican 1,5 mg/zmniejszona dawka CsA N=279

MMF 3 g/standardowa

dawka CsA

N=268

ewerolimus (C0 ng/ml)

cyklosporyna (C0 ng/ml)

Dzień 4.

5,7 (4,6)

153 (103)

151 (101)

Miesiąc 1.

5,2 (2,4)

247 (91)

269 (99)

Miesiąc 3.

5,4 (2,6)

209 (86)

245 (90)

Miesiąc 6.

5,7 (2,3)

151 (76)

202 (72)

Miesiąc 9.

5,5 (2,2)

117(77)

176 (64)

Miesiąc 12.

5,4 (2,0)

102 (48)

167 (66)

Wartości średnie oznaczonych stężeń minimalnych (C0). W nawiasach podano wartości odchylenia standardowego.

Wyniki dotyczące skuteczności, uzyskane po 12 miesiącach przedstawiono w Tabeli 16.

Tabela 16 Badanie A2310: Odsetek pacjentów, u których osiągnięto poszczególne punkty końcowe w poszczególnych grupach (populacja ITT - analiza po 12 miesiącach)

Certican 1,5 mg N=279

MMF

N=271

Punkty końcowe oceny skuteczności

n (%)

n (%)

Pierwszorzędowy: złożony parametr niepowodzenia leczenia (ang. Composite efficacy failure)

99 (35,1)

91 (33,6)

- AR związane z HDC

11 (3,9)

7 (2,6)

- BPAR stopnia > 3A wg ISHLT

63 (22,3)

67 (24,7)

- Zgon

22 (7,8)

13 (4,8)

- Utrata przeszczepu / ponowny przeszczep

4 (1,4)

5 (1,8)

- Utrata dla dalszej obserwacji

9 (3,2)

10 (3,7)

Złożony parametr niepowodzenia leczenia: ostre odrzucenie potwierdzone w biopsji (BPAR) stopnia > 3A wg ISHLT, ostre odrzucanie (AR) z upośledzeniem hemodynamiki (HDC), utrata przeszczepu/ponowny przeszczep, zgon lub utrata pacjenta dla dalszej obserwacji.

Większy wskaźnik śmiertelności w ramieniu produktu leczniczego Certican w porównaniu z ramieniem MMF był głównie wynikiem zwiększonej częstości zgonów z powodu zakażeń występujących w pierwszych trzech miesiącach wśród pacjentów stosujących Certican, w podgrupie pacjentów otrzymujących indukcję tymoglobuliną. Różnice w liczbie zgonów w obrębie podgrupy otrzymującej tymoglobulinę były szczególnie wyraźne wśród pacjentów hospitalizowanych przed dokonaniem przeszczepu oraz u osób korzystających z urządzeń wspomagających pracę komór serca (patrz punkt 4.4).

Wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR) obliczany wzorem MDRD służący ocenie czynności nerek w przebiegu badania A2310, był mniejszy o 5,5 ml/min/1,73m2 (97,5% CI -10,9, -0,2) w grupie z ewerolimusem 1,5 mg po 12.miesiącu.

Różnica ta była głównie obserwowana w ośrodkach, gdzie średnie stężenia cyklosporyny były podobne przez cały okres trwania badania u pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Certican oraz u pacjentów randomizowanych do grupy kontrolnej. Wynik ten podkreśla znaczenie zmniej szenia stężenia cyklosporyny w połączeniu z ewerolimusem, jak pokazano to w Tabeli 17 (patrz także punkt 4.2):

Tabela 17

Docelowe minimalne stężenia cyklosporyny w poszczególnych miesiącach

Docelowe stężenie cyklosporyny C0

Mies. 1.

Mies. 2.

Mies. 3.-4.

Mies. 5.-6.

Mies. 7.-12.

Grupa leczona produktem Certican

200-350

150-250

100-200

75-150

50-100

Grupa leczona MMF

200-350

200-350

200-300

150-250

100-250

Ponadto, obserwowana różnica zaznaczała się głównie w pierwszych trzech miesiącach po przeszczepieniu, gdy pacjenci są nadal niestabilni hemodynamicznie, co utrudnia analizę czynności nerek. Po tym czasie, zmniej szenie średniej wartości GFR w okresie od 1. miesiąca do 12. miesiąca było istotnie mniejsze w grupie z ewerolimusem niż w grupie kontrolnej (-6,4 w porównaniu do -13,7 ml/min,

p=0,002).

Białkomocz, wyrażony stosunkiem białka w moczu do stężenia kreatyniny w moczu mierzonej w pojedynczej próbce moczu wykazywał tendencję do większych wartości w grupie pacjentów otrzymujących Certican. Białkomocz na poziomie subnerczycowym obserwowano u 22% pacjentów leczonych produktem leczniczym Certican a u 8,6% pacjentów otrzymujących MMF. Zgłaszano również wartości kwalifikowane jako zespół nerczycowy u 2 pacjentów w każdej z grup leczenia (u 0,8% populacji badanej) (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane występujące w grupie ewerolimusu 1,5 mg w badaniu A2310 pokrywają się z działaniami niepożądanymi przedstawionymi w Tabeli 4. U pacjentów otrzymujących Certican zgłaszano mniejszą częstość występowania zakażeń wirusowych, co wynikało głównie z mniejszej częstości zgłaszania zakażenia CMV w porównaniu z grupą MMF (7,2% w porównaniu do 19,4%).

Przeszczepienie wątroby

W badaniu III fazy z dorosłymi biorcami przeszczepów wątroby (H2304) zmniejszoną ekspozycję na takrolimus oraz produkt leczniczy Certican w dawce 1,0 mg dwa razy na dobę stosowano rozpoczynając podawanie produktu leczniczego Certican po 4 tygodniach od transplantacji, a następnie dokonywano oceny tego leczenia w porównaniu z takrolimusem w standardowej ekspozycji. Dawkowanie produktu leczniczego Certican było dostosowywane w celu utrzymania docelowych minimalnych stężeń ewerolimusu we krwi w przedziale 3-8 ng/ml w grupie otrzymującej Certican w skojarzeniu ze zmniejszoną ekspozycją na takrolimus. Dawkowanie takrolimusu było następnie dostosowywane tak, aby docelowe stężenia minimalne mieściły się w przedziale 3-5 ng/ml przez 12 miesięcy w grupie otrzymującej Certican i zmniejszoną ekspozycję na takrolimus.

W populacji badania H2304 pacjenci rasy czarnej stanowili 2,6%, zatem badanie to dostarcza jedynie ograniczonych danych, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej populacji pacjentów (patrz punkt 4.2).

Podsumowując, analiza przeprowadzona po 12 miesiącach leczenia wykazała, że częstość występowania złożonego punktu końcowego (leczone BPAR, utrata przeszczepu lub zgon) była mniejsza w grupie otrzymującej Certican w skojarzeniu ze zmniejszoną ekspozycją na takrolimus (6,7%) w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą takrolimus (9,7%) i analogiczne wyniki obserwowano po 24 miesiącach (patrz Tabela 18).

W Tabeli 19 przedstawiono wyniki uzyskane dla poszczególnych składowych złożonego punktu końcowego.

Badanie H2304: Porównanie grup leczenia w zakresie częstości występowania pierwszorzędowych punktów końcowych skuteczności w analizie Kaplana-Meiera (KM) (populacja ITT - analiza 12-miesięczna i 24-miesięczna)

Statystyka

EVR+zmniej szona ekspozycja na TAC N=245

TAC grupa kontrolna N=243

12-miesięcy

24-miesiące

12-miesięcy

24-miesiące

Liczba niepowodzeń w zakresie złożonego punktu końcowego niepowodzenia leczenia (leczone BPAR, utrata przeszczepu lub zgon) od randomizacji do Miesiąca 24/12

16

24

23

29

Szacunkowa częstość niepowodzeń w zakresie złożonego punktu końcowego w analizie KM (leczone BPAR, utrata przeszczepu lub zgon) w Miesiącu 24/12

6,7%

10,3%

9,7%

12,5%

Różnica w wartościach szacunkowych wg KM (w porównaniu z grupą kontrolną)

-3,0%

2,2%

97,5% CI dla różnicy

(-8,7%; 2,6%)

(-8,8%;

4,4%)

Wartość p testu Z (zmniejszona ekspozycja na TAC - Grupa kontrolna = 0) (Test braku różnic) (Test braku różnic)

0,230

0,452

Wartość p* testu Z (zmniejszona ekspozycja na TAC - Grupa kontrolna > 0,12)

(Test braku niższości, „non-inferiority”)

<0,001

<0,001

*leczone BPAR = leczone ostre odrzucanie przeszczepu potwierc

zone biopsją

Tabela 19 Badanie H2304: Porównanie grup leczenia w odniesieniu do częstości występowania drugorzędowych punktów końcowych skuteczności (populacja ITT - analiza 12-miesięczna i 24-miesięczna)

Punkty końcowe skuteczności

EVR/Zmniejszona ekspozycja na TAC n=245 n (%)

TAC Grupa kontrolna n=243 n (%)

Różnica ryzyka (95% CI)

Wartość p*

Utrata przeszczepu

12 miesięcy

6 (2,4)

3 (1,2)

1,2 (-7,8; 10,2)

0,5038

24 miesiące

9 (3,9)

7 (3,2)

0,8% (-3,2; 4,7)

0,661

Zgon

12 miesięcy

9 (3,7)

6 (2,5)

1,2 (-7,8; 10,1)

0,6015

24 miesiące

12 (5,2)

10 (4,4)

0,8% (-3,7; 5,2)

0,701

BPAR1

12 miesięcy

10 (4,1)

26 (10,7)

-6,6 (-11,2; -2,0)

0,0052

24 miesiące

14 (6,1)

30 (13,3)

-7,2% (-13,5; -0,9)

0,010

tBPAR2

12 miesięcy

7 (2,9)

17 (7,0)

-4,1 (-8,0; -0,3)

0,0345

24 miesiące

11 (4,8)

18 (7,7)

-2,9% (-7,9; 2,2)

0,203

'BPAR = ostre odrzucanie przeszczepu potwierdzone biopsją; 2leczone BPAR = leczone ostre odrzucanie przeszczepu potwierdzone biopsją.

*Wszystkie wartości p zostały obliczone dla testu dwustronnego i porównane z poziomem istotności 0,05.

Porównanie grup leczenia w odniesieniu do zmiany w eGFR (MDRD4) [ml/min/1,73 m2] od randomizacji (dzień 30.) do miesiąca 12. i 24 wykazało przewagę w zakresie czynności nerek w grupie produktu leczniczego Certican ze zmniejszoną ekspozycją na takrolimus (patrz Tabela 20).

Tabela 20 Badanie H2304: Porównanie grup leczenia w odniesieniu do eGFR (MDRD 4) w Miesiącu 12. (populacja ITT - analiza 12-miesięczna i 24-miesięczna)

Różnica w porównaniu z grupą kontrolną

Leczenie

n

Średnia LS (SE)

Średnia

LSM

(SE)

97,5% CI

Wartość p (1)

Wartość p (2)

EVR+zmniej szona ekspozycja na TAC

12 miesięcy

244

-2,23 (1,54)

8,50 (2,12)

(3,74; 13,27)

<0,001

<0,001

24 miesiące

245

-7,94 (1,53)

6,66 (2,12)

(1,9; 11,42)

<0,0001

0,0018

TAC grupa kontrolna

12 miesięcy

243

-10,73 (1,54)

24 miesiące

243

-14,60 (1,54)


Średnie najmniejszych kwadratów, 97,5% przedziały ufności oraz wartości p zostały obliczone na podstawie modelu ANCOVA z leczeniem i statusem HCV jako czynnikami oraz wyjściową wartością eGFR jako współzmienną.

Wartość p (1): Test braku niższości („mn-inferiority”) z marginesem braku niższości = -6 ml/min/1,73 m2, przy jednostronnym poziomie 0,0125.

Wartość p (2): Test przewagi („superiority”) przy dwustronnych poziomach istotności 0,025.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu doustnym, maksymalne stężenia ewerolimusu występują po 1-2 godzinach od podania dawki. Stężenia ewerolimusu we krwi są proporcjonalne do dawki, w zakresie dawek od 0,25 do 15 mg podawanych pacjentom po przeszczepieniu. Względna biodostępność tabletek do sporządzania zawiesiny w porównaniu ze zwykłymi tabletkami wynosi 0,90 (90% CI 0,76 - 1,07), na podstawie stosunku AUC tych postaci farmaceutycznych.

Wpływ pokarmu

Wartości Cmax i AUC ewerolimusu ulegają zmniejszeniu odpowiednio o 60% i 16%, jeśli tabletki przyjmowane są z bogatotłuszczowym posiłkiem. Aby zminimalizować te różnice, Certican należy przyjmować konsekwentnie z posiłkiem lub bez.

Dystrybucja

Stosunek dystrybucji we krwi pełnej do osocza dla ewerolimusu zależy od stężenia i waha się od 17% do 73% w przedziale od 5 do 5000 ng/ml. U zdrowych ochotników i pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby ewerolimus wiąże się z białkami osocza w około 74%. Objętość dystrybucji związana z fazą końcową (Vz/F) u pacjentów po przeszczepieniu nerki pozostających otrzymujących leczenie podtrzymujące wynosi 342 ± 107 l.

Metabolizm

Ewerolimus jest substratem CYP3A4 i glikoproteiny P. Po podaniu doustnym jest on głównym składnikiem krążącym we krwi człowieka. W ludzkiej krwi wykryto sześć głównych metabolitów ewerolimusu, w tym trzy metabolity monohydroksylowane, dwa produkty hydrolizy o otwartym pierścieniu oraz produkt sprzężenia ewerolimusu z fosfotydylocholiną. Metabolity te zostały także zidentyfikowane u zwierząt uczestniczących w badaniach toksyczności i wykazywały u nich 100-krotnie mniejszą aktywność niż sam ewerolimus. Dlatego uważa się, że substancja macierzysta ma istotny udział w większości farmakologicznych działań ewerolimusu.

Eliminacja

Po podaniu pojedynczej dawki ewerolimusu znakowanego radioaktywnie pacjentom po przeszczepieniu otrzymującym cyklosporynę, większość (80%) radioaktywności była wydalane z kałem, a zaledwie niewielka ilość (5%) w moczu. Związku macierzystego nie stwierdzano w moczu i kale.

Farmakokinetyka w stanie stacjonarnym

Farmakokinetyka ewerolimusu była porównywalna u pacjentów po przeszczepieniu nerki i serca, otrzymujących ewerolimus dwa razy na dobę jednocześnie z cyklosporyną w mikroemulsji. Stan stacjonarny osiągany jest najpóźniej 4 dnia leczenia, a lek ulega kumulacji we krwi w stężeniach 2-3-krotnie większych od wartości AUC po podaniu pierwszej dawki. Czas tmax osiągany jest 1-2 godziny po podaniu dawki leku. Średnie wartości Cmax wynoszą 11,1 ± 4,6 i 20,3 ± 8,0 ng/ml, a średnie wartości AUC: 75 ± 31 i 131 ± 59 ng h/ml odpowiednio dla dawki 0,75 i 1,5 mg dwa razy na dobę. Stężenia minimalne przed zażyciem kolejnej dawki (Cmin) wynoszą 4,1 ± 2,1 oraz 7,1 ± 4,6 ng/ml odpowiednio dla dawki 0,75 i 1,5 mg dwa razy na dobę. W ciągu pierwszego roku po przeszczepieniu pole pod krzywą AUC dla ewerolimusu nie zmienia się. Istnieje znaczna korelacja pomiędzy Cmin a AUC, a współczynnik tej korelacji waha się od 0,86 do 0,94. Analiza farmakokinetyki populacyjnej ewerolimusu wykazała, że klirens po podaniu doustnym (CL/F) wynosi 8,8 l/h (27% zmienność międzyosobnicza), a objętość dystrybucji w kompartmencie centralnym (Vc/F) wynosi 110 l (36% zmienność międzyosobnicza). Zmienność wewnątrzgrupowa w zakresie stężenia ewerolimusu we krwi wynosi 31%. Okres półtrwania w fazie eliminacji to 28 ± 7 h.

Szczególne populacje pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

W porównaniu do pola pod krzywą AUC ewerolimusu u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby, średnie pole AUC u 6 pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A Child-Pugh) było 1,6-krotnie większe; w dwóch niezależnie badanych grupach obejmujących po 8 i 9 pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B Child-Pugh), średnie pole AUC było odpowiednio 2,1-krotnie oraz 3,3-krotnie większe; a u 6 pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C Child-Pugh) średnie pole AUC było 3,6-krotnie większe. Średni okres półtrwania wyniósł 52, 59 i 78 godzin w łagodnych, umiarkowanych i ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. Wydłużony okres półtrwania opóźnia czas do osiągnięcia przez ewerolimus stężeń w stanie stacjonarnym.

Zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia czynności przeszczepionej nerki (Ccr w zakresie 11-107 ml/min) nie miały wpływu na farmakokinetykę ewerolimusu.

Dzieci i młodzież

Certican w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny podawano 14 dzieciom i młodzieży (w wieku 2 do 16 lat) po przeszczepieniu nerki de novo, w dawce początkowej 0,8 mg/m2 (maksymalnie 1,5 mg) podawanej dwa razy na dobę jednocześnie z cyklosporyną w mikroemulsji. Dawkowanie było następnie indywidualnie dostosowywane w zależności od monitorowania terapeutycznych stężeń leku, aby utrzymać minimalne stężenia ewerolimusu >3 ng/ml przed podaniem dawki. W stanie stacjonarnym minimalne stężenie ewerolimusu wyniosło 6,2 ± 2,4 ng/ml, Cmax wyniosło 18,2 ± 5,5 ng/ml, a AUC wyniosło 118 ± 28 ng.h/ml, co jest porównywalne z wartościami odnotowanymi u osób dorosłych otrzymujących Certican, u których starano się utrzymać podobne stężenia minimalne przed podaniem dawki leku. U dzieci i młodzieży wartości CL/F w stanie stacjonarnym wyniosły 7,1 ± 1,7 l/h/m2, a okres półtrwania w fazie eliminacji wyniósł 30 ± 11 h.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ocenia się, że klirens po doustnym podaniu ewerolimusu zmniejszają się o 0,33% na rok u osób dorosłych (zakres wiekowy: 16-70 lat). Nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Grupy etniczne

Analiza farmakokinetyki populacyjnej wykazała, że klirens ewerolimusu po podaniu doustnym (CL/F) jest średnio o 20% większy u pacjentów rasy czarnej po przeszczepieniu narządu. Patrz punkt 4.2.

Związek pomiędzy ekspozycją na lek i odpowiedzią na leczenie

Średnie najmniejsze stężenie ewerolimusu przez 6 miesięcy po przeszczepieniu miało związek z częstością występowania ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji oraz z częstością występowania trombocytopenii u pacjentów po przeszczepieniu nerki lub serca (patrz Tabela 21).U pacjentów po przeszczepieniu wątroby związek pomiędzy średnim stężeniem ewerolimusu w zakresie stężeń minimalnych a częstością występowania ostrego odrzucenia przeszczepu potwierdzonego biopsją jest określony w mniejszym stopniu. Nie obserwowano korelacji pomiędzy większą ekspozycją na ewerolimus a takimi zdarzeniami niepożądanymi jak małopłytkowość (patrz Tabela 21).

Tabela 21 Związek pomiędzy ekspozycją na lek a odpowiedzią na leczenie ewerolimusem u biorców przeszczepów

Przeszczepienie nerki:

Najmniejsze stężenie (ng/ml)

<3,4

3,5-4, 5

4,6-5,7

5,8-7,7

7,8-15,0

Brak odrzucania

68%

81%

86%

81%

91%

Trombocytopenia (<100 x 109/l)

10%

9%

7%

14%

17%

Przeszczepienie serca:

Najmniejsze stężenie (ng/ml)

<3,5

3,6-5,3

5,4-7,3

7,4-10,2

10,3-21,8

Brak odrzucania

65%

69%

80 %

85%

85%

Trombocytopenia (<75 x 109/l)

5%

5%

6%

8%

9%

Przeszczepienie wątroby:

Stężenie minimalne ((ng/ml)

<3

3-8

>8

Brak leczonego BPAR

88%

98%

92%

Trombocytopenia (<75*109/l)

35%

13%

18%

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo stosowania ewerolimusu analizowano w badaniach nieklinicznych na myszach, szczurach, świniach miniaturowych, małpach i królikach. Głównymi organami docelowymi był męski i żeński układ rozrodczy (zwyrodnienie kanalików plemnikotwórczych, zmniej szona zawartość nasienia w najądrzach oraz zanik macicy) kilku gatunków zwierząt. Badano także - lecz tylko u szczurów - płuca (zwiększenie liczby makrofagów pęcherzykowych) i oczy (zmętnienia przednich szwów soczewki). Niewielkie zmiany w nerkach obserwowano w badaniach na szczurach (nasilone gromadzenie się lipofuscyny w nabłonku kanalików nerkowych) i myszach (nasilenie współistniejących zmian chorobowych). Nie stwierdzono dowodów na toksyczne działanie ewerolimusu na nerki małp i świń miniaturowych.

Samoistnie występujące choroby towarzyszące (przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego u szczurów, zakażenie wirusem Coxsackie w osoczu i sercu u małp, zakażenia ziarniakami przewodu pokarmowego świń miniaturowych, zmiany skórne u myszy i małp) ulegały nasileniu pod wpływem leczenia ewerolimusem. Dane te pochodzą głównie z badań nad układową ekspozycją na lek w zakresie wartości terapeutycznych lub większych, z wyjątkiem badania na szczurach, w którym ekspozycja na lek była mniejsza niż zakres terapeutyczny ze względu na duży stopień dystrybucji leku w tkankach.

Cyklosporyna w skojarzeniu z ewerolimusem spowodowała zwiększenie pola pod krzywą ewerolimusu i zwiększenie jego toksyczności. Nie zidentyfikowano nowych organów docelowych u szczurów. U małp odnotowano krwotoki i zapalenie tętnic w kilku narządach.

W badaniu nad płodnością samców szczura, zaburzenia morfologii jąder stwierdzano po dawkach 0,5 mg/kg mc. i większych, a ruchliwość nasienia, liczba plemników i stężenia testosteronu we krwi uległy zmniejszeniu po zastosowaniu dawki 5 mg/kg mc., która pozostaje w zakresie terapeutycznym, powodując zaburzenia płodności szczurów. Wykazano, że zmiany te są odwracalne. Nie stwierdzono oznak szkodliwego wpływu leku na płodność samic badanych zwierząt, jednak ewerolimus przenika przez barierę łożyska i uszkadza płód. U szczurów, ewerolimus uszkadzał zarodek i płód po układowej ekspozycji na lek poniżej wartości terapeutycznych, co objawiało się śmiertelnością i zmniejszoną masą ciała płodów. Częstość występowania zmian w obrębie kośćca i wad rozwojowych po dawkach 0,3 i 0,9 mg/kg (np. rozszczep mostka) zwiększyła się. U królików działanie embriotoksyczne objawiało się zwiększeniem późnych resorpcji.

Badania nad genotoksycznym wpływem ewerolimusu wykazały brak klastogennego i mutagennego działania leku. Podawanie ewerolimusu maksymalnie przez 2 lata nie spowodowało powikłań onkologicznych u myszy i szczurów otrzymujących największe dawki leku, będące 8,6 oraz 0,3 razy większe od szacowanych wartości AUC u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Butylohydroksytoluen (E321)

Magnezu stearynian (E470 B)

Laktoza j ednowodna Hypromeloza Typ 2910 Krospowidon Typ A Laktoza bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PA/Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają po 50/60/100/250 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg:

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg Niemcy

1,0 mg:

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

0,25 mg: 11215 0,5 mg: 11214 0,75 mg: 11226

1,0 mg: 22335

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg: Data wydania pierwszego pozwolenia: 17 stycznia 2005 0,25 mg; 0,5 mg; 0,75 mg: Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17 grudnia 2009

1,0 mg: Data wydania pierwszego pozwolenia: 09 marca 2015

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03/2015

28

Certican tabletki