+ iMeds.pl

Cerutin 100 mg + 25 mgUlotka Cerutin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CERUTIN, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilkunastu dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cerutin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerutin

3.    Jak stosować Cerutin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cerutin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cerutin i w jakim celu się go stosuje

Rutyna i kwas askorbowy (witamina C) zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę naczyń krwionośnych. Rutozyd przedłuża działanie witaminy C, opóźniając jej utlenianie.

Lek wskazany jest do stosowania:

-    w stanach niedoboru witaminy C i rutyny - wspomaganie odporności organizmu;

-    w uszczelnianiu naczyń włosowatych - zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów

grypy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cerutin Kiedy nie stosować leku Cerutin:

- j eśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cerutin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą. Nie należy stosować jednocześnie z sulfatiazolem. Witamina C w dużych dawkach może powodować nasilenie wydalania kwasu szczawiowego, dnę, kamicę moczanową, cystynurię, hipokaliemię, hiperkalcemię.

Inne leki i Cerutin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nasilenie działania i toksyczności doustnych leków przeciwkrzepliwych pochodnych warfaryny oraz sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii).

Witamina C w dawkach większych niż 1g na dobę może zmniejszyć skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i aminoglikozydów. Długotrwałe stosowanie rutyny nasila działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.

Duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w płytkach krwi i osoczu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cerutin zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę (jedna tabletka powlekana zawiera 1,90 mg laktozy). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Cerutin

Doustnie.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Profilaktycznie:


1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C:    1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Dzieci i młodzież

Profilaktycznie:


do 12 lat: 1 tabletka na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Należy stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cerutin

Nie odnotowano przypadków przedawkowania rutyny i kwasu askorbowego.

Pominięcie zastosowania leku Cerutin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą powodować zakwaszenie moczu, a w konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów, cytrynianów wapnia w drogach moczowych. Po stosowaniu dużych dawek witaminy C mogą również wystąpić: nudności; wymioty; niestrawność; biegunka; wysypka; ból głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: (22) 49 21 301

Faks: (22) 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Cerutin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cerutin

-    Substancjami czynnymi leku są kwas askorbowy i rutozyd trójwodny. Jedna tabletka zawiera 100 mg kwasu askorbowego i 25 mg rutozydu trójwodnego.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Cerutin i co zawiera opakowanie

Cerutin ma postać tabletek powlekanych. Tabletki są barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

W opakowaniu znajduje się 25, 100, 125 lub 150 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel.: (24) 357 44 44

Faks: (24) 357 45 45

e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Cerutin

Charakterystyka Cerutin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CERUTIN, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 25 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 1,90 mg w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki powlekane barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu - wspomaganie odporności organizmu;

-    uszczelnienie naczyń włosowatych - zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Doustnie.

Dorośli

Profilaktycznie:


1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C:    1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Dzieci i młodzież

Profilaktycznie:


do 12 lat: 1 tabletka na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Należy stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą. Witamina C w dużych dawkach może powodować nasilenie wydalania kwasu szczawiowego, dny, kamicy moczanowej, cystynurię, hipokaliemię, hiperkalcemię. Należy unikać stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u pacjentów z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania rutyny i suflatiazolu z uwagi na zwiększenie ryzyka uszkodzenia naczyń krwionośnych i krwotoków.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nasilenie działania i toksyczności doustnych leków przeciwkrzepliwych pochodnych warfaryny oraz sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii).

Witamina C w dawkach większych niż 1g na dobę może zmniejszyć skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i aminoglikozydów. Długotrwałe stosowanie rutyny nasila działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.

Długotrwałe (> 7 dni) podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce > 600 mg/dobę powoduje zmniejszenie stężenia kwasu askorbowego w surowicy i krwinkach białych oraz nasilone jego wydalanie z moczem.

Kwas askorbowy wpływa na wyniki testów biochemicznych, opierających się na reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych (fałszywie dodatnie wyniki z odczynnikiem Benedicta i fałszywie ujemne wyniki badań na obecność glukozy w moczu, wykonywanych w przypadku użycia testów z oksydazą glukozową).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak w pełni udokumentowanych badań prowadzonych u ludzi. Badania na zwierzętach (szczury) wskazują, że kwas askorbowy przenika przez barierę łożyska do płodu.

Ujemny wpływ na płód ludzki, w przypadku przyjmowania dawek witaminy C zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem, nie został udokumentowany. Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą powodować zakwaszenie moczu, a w konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów, cytrynianów wapnia w drogach moczowych. Po stosowaniu dużych dawek witaminy C mogą również wystąpić: nudności; wymioty; niestrawność; biegunka; wysypka; ból głowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: (22) 49 21 301

Faks: (22) 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania rutyny i kwasu askorbowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: bioflawonoidy; rutozyd, mieszaniny.

Kod ATC: C05CA51

Kwas askorbowy (witamina C) pełni ważną rolę w procesach oksydoredukcyjnych, wpływa na przemianę aminokwasów aromatycznych, m.in. hydroksylację proliny, utlenianie fenyloalaniny, metabolizm tyroksyny oraz syntezę katecholamin, hormonów steroidowych i insuliny. Uczestniczy w procesie fosforylacji glukozy i syntezy glikogenu, zapewnia zachowanie prawidłowej budowy i funkcji włókien kolagenowych, substancji międzykomórkowej tkanki łącznej oraz utrzymanie mechanicznej odporności naczyń krwionośnych włosowatych. Ułatwia wchłanianie żelaza i bierze udział w syntezie hemoglobiny, wywiera także stymulujący wpływ na procesy odpornościowe organizmu, prawdopodobnie poprzez wpływ na syntezę interferonu i przeciwciał.

Rutyna jest glikozydem z grupy flawonoli, którego część cukrową stanowi dwucukier - rutynoza, natomiast część niecukrową - kwercetyna. W skojarzeniu z kwasem askorbowym wykazuje właściwości przeciwszkorbutowe. Rutyna hamuje aktywność hialuronidazy, może zatem wpływać na regulację przepuszczalności ściany komórki. Rutyna wpływa na przemianę jodową i wapniową, powodując zwiększenie stężenia wapnia we krwi i zmniejszenie wydalania jodu. Wykazuje również działanie odtruwające w zatruciach alkoholem metylowym. Funkcja odtruwająca działania flawonoidu wiąże się z jego budową chemiczną. Stwierdzono, że połączenia flawonoidowe działają moczopędnie u człowieka.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kwas askorbowy podany doustnie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim i jest rozprowadzany do wszystkich tkanek. Stopień wiązania kwasu askorbowego z białkami surowicy krwi jest mały i wynosi około 25%. Okres półtrwania wynosi 16 dni. Kwas askorbowy wydalany jest przez nerki w postaci niezmienionej lub w postaci metabolitów, tj. kwasu dehydroaskorbowego i kwasu szczawiowego.

Okres półtrwania rutyny wynosi 11h. We krwi rutyna występuje w postaci czterech metabolitów: 3,4-dihydroksytoluenu (DTH); kwasu 3-hydroksyfenylooctowego (mPHAA); kwasu 3,4-dihydroksyfenylooctowego (HVA) i kwasu 3-metoksy-4-hydroksyfenylooctowego. Stężenie powyższych związków we krwi zaczyna zwiększać się od 4 do 8 godzin od chwili podania doustnego rutyny. Stężenie maksymalne we krwi występuje po 8 do 12 godzin po przyjęciu produktu i charakteryzuje się 2 do 3-krotnym zwiększeniem stężenia w stosunku do stanu tuż po zażyciu leku. Po tym okresie stężenia ulegają stopniowemu zmniejszeniu. Rutyna i jej metabolity wydalane są przez nerki (ok. 50% dawki) przez okres 20 do 48 godzin.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Powidon

Magnezu stearynian Skład otoczki:

Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium lub pojemniki z tworzywa sztucznego w tekturowym pudełku.

25 tabletek powlekanych (1 blister po 25 szt.)

100 tabletek powlekanych (4 blistry po 25 szt.)

125 tabletek powlekanych (5 blistrów po 25 szt.)

150 tabletek powlekanych (6 blistrów po 25 szt.)

25 tabletek powlekanych (1 pojemnik po 25 szt.)

100 tabletek powlekanych (1 pojemnik po 100 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POLFARMEX SA. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8828

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.06.2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.11.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Cerutin