Imeds.pl

Cestal Cat Flavour, 20 Mg + 230 Mg, Tabletki Dla Kotów 20mg + 230mg/Tabletkę

NAZW \ PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Cestal Cat Ravour, 20 mg * 230 mg, tabletki dla kotów

2. SKŁAD JAKOŚCIOW Y I ILOŚCIOW Y

1 tabletka zawiera:

prazikwanlcl    20 mg

embonian pyrantclu    230 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żółtawe, niepowlekaue. płaskie tabletki z rowkami. Tabletki można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Kot.

4.2    W skazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

l eczenie inwazji wszystkich powszechnie występujących n kotów tasiemców t oblcńców, w tym:

-    glisty: Toxocara caa. Taxascaris konina (formy dojrzałe t niedojrzale)

-    tęgoryjce: Ancytostoma tulnicformc. Ununańa xleniKi‘f>hala

-    tasiemce: EchimtCocvus niulliiocularis. Tacttia sftecies. ftipylidittm caninnm ( formy dojrzale i niedojrzale)

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W celu zmniejszenia ryzyka rcinwazji wszystkie zwierzęta utrzymywane razem powinny być poddawane leczeniu w jednym czasie. IV* każdym odrobaczeniu należy starannie oczyścić miejsce bytowania zwierzęcia. Odchody zwierząt powinny być usuwane, np. zakopane lub wrzucone do specjalnego pojemnika na odpady.

/.byt częste i długotrwale stosowanie tego samego środka przeć i w pasożytniczego może prowadzić do uodpornienia się pasożytów na substancję czynną.

W razie podejrzenia braku skuteczności należy zwrócić się do lekarza weterynarii, który może zlecić przeprowadzenie odpowiednich badań laboratoryjnych (test redukcji liczby jaj w kale). Jeśli wyniki badania wskazują na występowanie oporności, należy zastosować środek przeciw pasożytniczy o innym mechanizmie działania.

Pchły są żywicielami pośrednimi jednego z pow szechnie występujących tasiemców. Dipylidium caninum. Inwazja tasiemców będzie naw racała, jeśli nic zostanie przeprowadzone zwalczanie żywicieli pośrednich.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specialnc środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku zwierząt w złej kondycji (wychudzonych, osłabionych) zalecana jest konsultacja z lekarzem weterynarii, który oceni ich stan i zastosuje odpowiednią terapię.

W celu zapewnienia podania w łaściwej dawki, masa ciała zwierzęcia powinna być określona najdokładniej jak to tylko możliwe.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny /wier/ęlom Po każdorazowym podaniu preparatu należy umyć ręce

Po przypadkowym połknięciu, należy niezw łocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzow i ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby o znanej nadwrażliwości na prazikwanlcl lub cinbonian pyrantełu powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Produkt może być stosowany w okresie ciąży. Drak informacji na temat stosowania u kotek karmiących. l)o stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza wetery narii oceny bilansu korzyści'ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4.S Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

/. powodu działania antagonistyczncgo. nic stosować pyrantełu jednocześnie z produktami zaw ierającymi piperazynę.

Nic należy podawać produktu razem z insektycydami, zawierającymi zw iązki organiczne fosforu oraz dietylokarbamazynę.

/. powodu podobnego mechanizmu działania i toksykologii zaleca się unikanie jednoczesnego podawania produktu z morantelem i lewami zolem

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Dawkowanie: I tabletka na 4 kg m. c.

< 2 kg m.c. • 1/2 tabletki 2-4 kg m.c. I tabletka 4-8 kg m.c. 2 tabletki

Nie stosować u kociąt poniżej 6 tygodnia życia.

Podanie doustne. I abletki należy podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po w ymieszaniu z karmą. Preparat może być stosowany bez względu na rodzaj diety i bez uprzedniej głodówki.

Przy odrobaczaniu profilaktycznym jednokrotne podanie jest wystarczające.

Jednakże w przypadku silnej inwazji (tj. w ystępowanie objawów- klinicznych ze strony przewodu pokarmowego biegunka, wymioty, obecność pasożytów w kale, wymiocinach, pogorszenie wyglądu sierści) odrobaczattie należy powtórzyć po 14 dniach.

/ powodu istnienia ryzyka reinlekcji zw ierzęta należy odrobaczać co 3 miesiące.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu wskazane jest okresowe wykonywanie badania koproskopow ego w celu oceny skuteczności leczenia

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nic były obserwowane objawy przedawkowania przy dawce 3-krotnic większej od zalecanej.

4.11 Okres (-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa famiakoterapeutyczna: pochodne chinolonów.

Kod ATCvet: QP52AA5I

5.1    Właściwości farma kod vnamic/iic

Produkt należy do grupy środków przcciwpasożylniczych o szerokim spektrum działania. Zawiera on prazikwantel i embonian pyranlelu. Produkt wykazuje wysoką aktywność wobec wszystkich powszeclmie występujących u kotów tasiemców i obleńców. także wobec niektórych fonu niedojrzałych.

Spośród substancji aktywnych prazikwantel jest najbardziej skutecznym środkiem bój czyi u wobec tasiemców , stosowanym u ludzi i zwierząt, posiadającym także 100% skuteczność wobec Eeliinococcus muhilocuhms.

Embonian pyranlelu wykazuje wysoką skuteczność w obec powszechnie występujących u kotów glist (Toxocara caris, Toxasairis /ronina) oraz tęgoryjców (Anęyłosroma mbae/ornw, Uncinaria stenuccphala) już po jednokrotnym podaniu doustnym w dawce 20 mg na kg m.c. Wykazuje on jednak ograniczoną skuteczność wobec włosoglówck u psów (Trichuris iitl/ńs).

Prazikwantel jest szybko wchłaniany i równomiernie rozprowadzany po ciele pasożyta.

Działa on głównie poprzez ciężkie uszkodzenie powłok pasożyta, prowadzące do skurczu i poniżenia, zaburzeń metabolizmu, a w końcu śmierci pasożyta. Mechanizm działania polega na zakłóceniu przepuszczalności powłok ciała dla jonów w apnia (napływ Ca*'). wywołujące brak równowagi w strukturze błon, co z kolei prowadzi do depolaryzacji i gwałtownego kurczenia się mięśni (tężyczka). szybkiej w akuolizacji tegumentu, a następnie jego rozpadu. Powoduje to śmierć pasożyta luli łatwiejsze jego wydalenie z przewodu pokarmowego.

F-mbonian pyranlelu działa jako agonista cholinergiczny Mechanizm jego działania polega na pobudzeniu receptorów eholinergicziiyeli nikotynowych pasożyta, co doprowadza do powstania spastycznego poniżenia pasożyta. Pozwala to na wydalanie pasożyta z układu pokarmowego, dzięki ruchom perystallycznym.

5.2    Właściwości farniakokinelyc/ne

Prazikwantel po podaniu doustnym jest bardzo szybko i niemal całkowicie absorbowany z przewodu pokarmowego u wszystkich badanych gatunków zwierząt. Maksymalny poziom w surowicy krwi osiąga w czasie od 0,3 do 2 godzin i jest błyskaw icznie dystrybuowany do w szystkich organów. Około 80% podanej dawki w ydalane jest z. moczem w postaci metabolitów 90% podanej dawki ulega wydaleniu w ciągu 24 godzin.

Hmbonian pyranlelu jest w niew ielkim stopniu wchłaniamy / przewodu pokarmowego i wydalany głów nie z. kałem. Mniej niż 15% podanej daw ki w ydalane jest z moczem w postaci niezmienionej i metabolitów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza

Skrobia pszeniczna Pow idon K 90 Talk

Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia sodowa Suszone drożdże

Aromat wątroby

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 iata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ’('. w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w suchym miejscu Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Hlistry miękkie AlummiumAluminium zawierające po 2 tabletki W lekturowym pudelku znajduje się:

5 hlistrów' po 2 tabletki lub 25 blistrów po 2 tabletki Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nic/użytcgo produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny / obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOIU ODPOWIEDZIALNEGO

Ccva Animal I lealth Polska Sp. z o.o. ul. Okrzei I A. 03-715 Warszawa. Polska

S. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

i sowim

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBRO 11 / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30/04 2004; 21/06/'2005; 12,12 2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNIC ZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY l/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.