+ iMeds.pl

Cestal cat flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów 20mg + 230mg/tabletkęCharakterystyka Cestal cat flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów

NAZW \ PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Cestal Cat Ravour, 20 mg * 230 mg, tabletki dla kotów

2. SKŁAD JAKOŚCIOW Y I ILOŚCIOW Y

1 tabletka zawiera:

prazikwantcl    20 mg

embonian pyrantclu    230 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żółtawe, niepowlekaue. płaskie tabletki z rowkami. Tabletki można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Kot.

4.2    W skazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

l eczenie inwazji wszystkich powszechnie występujących u kotów tasiemców t oblcńców, w tym:

-    glisty: Toxocara ani. Taxtisairis leonina (formy dojrzałe t niedojrzale)

-    tęgoryjce: Ancylostoma tulnicformc. Uncinaria sienocephala

-    tasiemce: EchimtCocvus niullUocularis. Tuenia sfwcies. Dipylitiiunt caninuni ( formy dojrzale i

niedojrzale)

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W celu zmniejszenia ryzyka rcinwazji wszystkie zwierzęta utrzymywane razem powinny być poddawane leczeniu w jednym czasie. IV* każdym odrobaczeniu należy starannie oczyścić miejsce bytowania zwierzęcia. Odchody zwierząt powinny być usuwane, np. zakopane lub wrzucone do specjalnego pojemnika na odpady.

/.byt częste i długotrwałe stosowanie tego samego środka przeć i w pasożytniczego może prowadzić do uodpornienia się pasożytów na substancję czynną.

W razie podejrzenia braku skuteczności należy zwrócić się do lekarza weterynarii, który może zlecić przeprowadzenie odpowiednich badań laboratoryjnych (test redukcji liczby jaj w kale). Jeśli wyniki badania wskazują na występowanie oporności, należy zastosować środek przeciw pasożytniczy o innym mechanizmie działania.

Pchły są żywicielami pośrednimi jednego z pow szechnie występujących tasiemców. Dipylidium caninum. Inwazja tasiemców będzie nawracała, jeśli nie zostanie przeprowadzone zwalczanie żywicieli pośrednich.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Spectalnc środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku zwierząt w złej kondycji (wychudzonych, osłabionych) zalecana jest konsultacja z lekarzem weterynarii, który oceni ich stan i zastosuje odpowiednią terapię.

W celu zapewnienia podania w łaściwej dawki, masa ciała zwierzęcia powinna być określona najdokładniej jak to tylko możliwe.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Po każdorazowym podaniu preparatu należy umyć ręce

Po przypadków ym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzow i ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby o znanej nadwrażliwości na pra/ikwanlcl lub cinbonian pyrantełu powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Produkt może być stosowany w okresie ciąży. Drak informacji na temat stosowania u kotek karmiących. l)o stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza wetery narii oceny bilansu korzyści'ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4.S Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

/. powodu działania antagonistyczncgo. nic stosować pyrantełu jednocześnie z produktami zaw ierającymi piperazynę.

Nic należy podawać produktu razem z insektycydami, zawierającymi związki organiczne fosforu oraz dietylokarbamazynę.

/. powodu podobnego mechanizmu działania i toksykologii zaleca się unikanie jednoczesnego podawania produktu z morantelem i lewami zolem

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Dawkowanie: I tabletka na 4 kg m. c.

< 2 kg m.c. • 1/2 tabletki 2-4 kg m.c. I tabletka 4-8 kg m.c. 2 tabletki

Nie stosować u kociąt poniżej 6 tygodnia życia.

Podanie doustne. I abletki należy podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po w ymieszaniu z karmą. Preparat może być stosowany bez względu na rodzaj diety i bez uprzedniej głodówki.

Przy odrobaczaniu profilaktycznym jednokrotne podanie jest wystarczające.

Jednakże w przypadku silnej inwazji (tj. w ystępowanie objawów- klinicznych ze strony przewodu pokarmowego biegunka, wymioty, obecność pasożytów w- kale, wymiocinach, pogorszenie wyglądu sierści) odrobaczatiie należy powtórzyć po 14 dniach.

/ powodu istnienia ryzyka reinlekcji zw ierzęta należy odrobaczać co 3 miesiące.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu wskazane jest okresowe wykonywanie badania koproskopow ego w celu oceny skuteczności leczenia

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nic były obserwowane objawy przedawkowania przy dawce 3-krotnic większej od zalecanej.

4.11 Okres (-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa fannakoterapeutyczna: pochodne chinolonów.

Kod ATCvet: QP52AA5I

5.1    Właściwości fa r ma kody nainic/iic

Produkt należy do grupy środków przeciwpasożylniczych o szerokim spektrum działania. Zawiera on prazikwantel i embonian pyranlelu. Produkt wykazuje wysoką aktywność wobec wszystkich powszecluiie występujących u kotów tasiemców i obleńców. także wobec niektórych form niedojrzałych.

Spośród substancji aktywnych prazikwantel jest najbardziej skutecznym środkiem bój czyi u wobec tasiemców, stosowanym u ludzi i zwierząt, posiadającym także 100% skuteczność wobec Eeliinococcus muhUocuhms.

Embonian pyranlelu wykazuje wysoką skuteczność wobec powszechnie występujących u kotów glist (Toxocara caris, Toxasairis /ronina) oraz tęgoryjców (Ancylostonni mbae/ornw, Uncinaria stenuccphala) już po jednokrotny iii podaniu doustnym w dawce 20 mg na kg m.c. Wykazuje on jednak ograniczoną skuteczność wobec włosoglówck u psów (Trichuris vnlj>is).

Prazikwantel jest szybko wchłaniany i równomiernie rozprowadzany po ciele pasożyta.

Działa on głównie poprzez ciężkie uszkodzenie powłok pasożyta, prowadzące do skurczu i porażenia, zaburzeń metabolizmu, a w końcu śmierci pasożyta. Mechanizm działania polega rui zakłóceniu przepuszczalności powłok ciała dla jonów wapnia (napływ Ca*'). wywołujące brak równowagi w strukturze błon. co z kolei prowadzi do depolaryzacji i gwałtownego kurczenia się mięśni (tężyczka). szybkiej wakuolizacji legumenlu, a następnie jego rozpadli. Powoduje to śmierć pasożyta luli łatwiejsze jego wydalenie z przewodu pokarmowego.

F-mbonian pyranlelu działa jako agonista cltolincrgic/ny. Mechanizm jego działania polega na pobudzeniu receptorów cholinergicznych nikotynowych pasożyta, CO doprowadza do powstania spasiyc/nego porażenia pasożyta. Pozwala to na wydalanie pasożyta /. układu pokarmowego, dzięki ruchom perystallycznym.

5.2    Właściwości farmakokinelyc/nc

Prazikwantel po podaniu doustnym jest bardzo szybko i niemal całkowicie absorbowany z przewodu pokarmowego u wszystkich badanych gatunków zwierząt. Maksymalny poziom w surow icy krwi osiąga w czasie od 0,3 do 2 godzin i jest błyskaw ic/nic dystrybuowany do wszystkich organów. Około 80% podanej dawki wydalane jest z. moczem w postaci metabolitów. 90% podanej dawki ulega wydaleniu w ciągu 24 godzin.

Embonian pyranlelu jest w niewielkim stopniu wchłaniamy / przewodu pokarmowego i wydalany głów nie z kałem. Mniej niż 15% podanej daw ki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej i metabolitów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wyka/ substancji pomocniczych

Laktoza

Skrobia pszeniczna Po w klon K 90 Talk

Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia sodowa Suszone drożdże

Aromat wątroby

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 iata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ’('. w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w suchym miejscu Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Hlistry miękkie AlummiumAluminium zawierające po 2 tabletki W lekturowym pudelku znajduje się:

5 hlistrów' po 2 tabletki lub 25 blistrów po 2 tabletki Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nic/użytcgo produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny / obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOIU ODPOWIEDZIALNEGO

Ccva Animal I lealth Polska Sp. z o.o. ul. Okrzei I A. 03-715 Warszawa. Polska

S. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1509/04

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBRO 11 / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30 04 2004; 21. (>6:2005; 12,12 2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY l/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

Cestal Cat Flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów