Imeds.pl

Cetalergin Ten 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CetAlergin Ten, 10 mg, tabletki powlekane

Cetirizini dihydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek CetAlergin Ten ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CetAlergin Ten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CetAlergin Ten

3.    Jak stosować lek CetAlergin Ten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CetAlergin Ten

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CETALERGIN TEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cetyryzyny dichlorowodorek jest substancją czynną leku CetAlergin Ten.

CetAlergin Ten jest lekiem działającym przeciwalergicznie. Stosowany w dawkach leczniczych hamuje wczesną i późną fazę reakcji alergicznej, łagodząc objawy uczulenia.

Lek CetAlergin Ten jest wskazany u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

-    w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa;

-    w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CETALERGIN TEN

Kiedy nie stosować leku CetAlergin Ten

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cetyryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku CetAlergin Ten, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min);

-    jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CetAlergin Ten

Przed zastosowaniem leku CetAlergin Ten należy poradzić się lekarza, jeśli występuje:

choroba nerek lub choroba wątroby; może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki. Dawkę leku ustali lekarz.

-    padaczka lub istnieje ryzyko wystąpienia drgawek.

Nie zaobserwowano istotnych interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi,

odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną stosowaną w zalecanych

dawkach. Niemniej jednak podczas stosowania leku CetAlergin Ten nie należy pić alkoholu.

W związku z działaniem przeciwhistaminowym, lek może wpływać na wyniki testów skórnych. Należy je przeprowadzać po upływie 3 dni od przerwania stosowania leku.

Nie zaleca się stosowania leku CetAlergin Ten w postaci tabletek powlekanych 10 mg u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na profil cetyryzyny nie są spodziewane interakcje z innymi lekami.

Stosowanie leku CetAlergin Ten z jedzeniem i piciem

Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania leku, ale nie wpływa na stopień jego wchłaniania.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Tak jak w przypadku innych leków, należy unikać stosowania leku CetAlergin u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Należy jednak przerwać stosowanie leku.

Nie należy stosować leku CetAlergin Ten w okresie karmienia piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania kliniczne z zastosowaniem leku CetAlergin Ten w zalecanej dawce nie wykazały wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący urządzenia mechaniczne nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. Pacjenci powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek.

U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku CetAlergin Ten

Lek CetAlergin Ten w postaci tabletek powlekanych zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CETALERGIN TEN

Lek CetAlergin Ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 mg (1/2 tabletki) dwa razy na dobę.

Leczenie cetyryzyną bez zalecenia lekarza nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia niewydolności nerek.

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek zaleca się stosowanie 5 mg (pół tabletki) raz na dobę.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek zaleca się stosowanie 5 mg (pół tabletki) co drugi dzień. Natomiast u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min (pacjenci poddawani dializom) nie należy stosować leku CetAlergin Ten.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CetAlergin Ten

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej dawki dobowej opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Objawami niepożądanymi zgłaszanymi po przyjęciu dawki co najmniej 5 razy większej od dawki zalecanej są: splątanie, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszenie czynności serca, drżenie, zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku CetAlergin Ten

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej, jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku CetAlergin Ten

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, CetAlergin Ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe objawy, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej zagrażającej życiu:

-    duszność;

-    obrzęk twarzy, języka lub szyi, trudności w przełykaniu;

-    świąd, wysypka.

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Często ( występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    senność;

-    zmęczenie;

-    zawroty głowy;

-    ból głowy;

-    ból brzucha;

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej;

-    nudności;

-    zapalenie gardła;

-    biegunka;

-    zapalenie błony śluzowej nosa.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000):

-    pobudzenie;

-    parestezja (zaburzenia czucia);

-    świąd, wysypka;

-    osłabienie, złe samopoczucie.

Rzadko (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    reakcje nadwrażliwości;

-    zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność;

-    drgawki;

-    tachykardia (przyspieszone bicie serca);

-    nieprawidłową czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy i zwiększone stężenie bilirubiny);

-    pokrzywka;

-    obrzęki;

-    zwiększenie masy ciała.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi) ;

-    wstrząs anafilaktyczny;

-    tiki;

-    zaburzenia smaku, dyskineza, dystonia, omdlenie, drżenie;

-    zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych;

-    obrzęk naczynioruchowy;

-    wysypka polekowa;

-    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    amnezja, zaburzenia pamięci.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CETALERGIN TEN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku CetAlergin Ten po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek CetAlergin Ten

-    Substancją czynną leku CetAlergin Ten jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, oraz wchodzące w skład otoczki Opadry Y-1-7000 white: hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Jak wygląda lek CetAlergin Ten i co zawiera opakowanie

Lek CetAlergin Ten ma postać białych lub prawie białych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Dostępne opakowanie leku: 10 tabletek powlekanych w blistrze z folii Aluminium/PVC/PVDC, umieszczonym w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Tel. (48 17) 865 51 00

Data zatwierdzenia ulotki:

5