Imeds.pl

Cetigran 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetigran,10 mg, tabletki powlekane

Cetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cetigran i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetigran

3.    Jak stosować lek Cetigran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetigran

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cetigran i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Cetigran jest cetyryzyny dichlorowodorek.

Cetigran jest lekiem działającym przeciwalergicznie.

Wskazania do stosowania:

Lek Cetigran jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

-    w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,

-    w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetigran

Kiedy nie stosować leku Cetigran

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min);

-    jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku; może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki. Dawkę leku ustali lekarz.

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek należy poradzić się lekarza.

-    jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych należy przerwać stosowanie leku Cetigran na 3 dni przed badaniem. Lek Cetigran może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi, odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną, stosowaną w zalecanych dawkach. Jednakże, tak jak w przypadku innych leków o działaniu przeciwhistaminowym, zaleca się unikać przyjmowania leku Cetigran jednocześnie z alkoholem.

Inne leki i Cetigran

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na profil cetyryzyny nie są spodziewane interakcje z innymi lekami.

Cetigran z jedzeniem i piciem

Pokarm nie zmniejsza wchłaniania cetyryzyny, lecz zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Należy unikać stosowania leku Cetigran u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę w ciąży nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Jednak lek może być stosowany tylko w razie konieczności i po konsultacji z lekarzem.

Cetyryzyna przenika do mleka matki. Dlatego nie należy stosować leku Cetigran w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano istotnego wpływu leku Cetigran w zalecanej dawce na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia senności, wskazane jest zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny po zastosowaniu leku Cetigran powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek. Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku.

U pacjentów wrażliwych jednoczesne stosowanie leku Cetigran z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy może nasilić wpływ na zdolność reagowania i koncentracji.

Lek Cetigran zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Cetigran

Lek Cetigran należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).

Pacjenci w wieku podeszłym:

Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, nie ma konieczności zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek:

Lekarz ustali indywidualnie dawkę leku w zależności od stopnia niewydolności nerek.

U dzieci z niewydolnością nerek lekarz ustali dawkę na podstawie klirensu kreatyniny oraz masy ciała pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów wyłącznie z niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i zaburzeniami czynności wątroby:

Lekarz ustali indywidualnie dawkę leku w zależności od stopnia niewydolności nerek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cetigran jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów i jest określany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetigran

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Cetigran, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zadecyduje, czy i jakie środki powinny zostać podjęte.

Objawy przedawkowania

Po przedawkowaniu opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie i zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku Cetigran

Jeśli pominięto dawkę leku należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyj ęcia kolejnej dawki, należy zażyć tylko następną zaleconą dawkę w przewidzianym dla niej terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednak należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:

- reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy i gardła).

Reakcje te mogą wystąpić niezwłocznie po pierwszym zażyciu leku lub mogą wystąpić później.

Poniższe działania niepożądane zostały określone na podstawie obserwacji z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość ich występowania określono następująco:

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów).

Rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane występujące często:

-    senność,

-    zawroty głowy, bóle głowy,

-    zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci),

-    biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej,

-    zmęczenie.

Działania niepożądane występujące niezbyt często:

-    pobudzenie,

-    parestezja (zaburzenia czucia),

-    ból brzucha,

-    świąd, wysypka,

-    astenia (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie.

Działania niepożądane występujące rzadko:

-    reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko),

-    depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność,

-    drgawki,

-    tachykardia (przyspieszone bicie serca),

-    nieprawidłowa czynność wątroby,

-    pokrzywka,

-    obrzęk,

-    zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko:

-    trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),

-    tiki (skurcze nawykowe),

-    omdlenie, dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), drżenie, zaburzenia smaku,

-    niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych),

-    obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka polekowa,

-    zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu).

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

-    utrata pamięci, zaburzenia pamięci.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cetigran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Cetigran

-    Substancją czynną leku Cetigran jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

-    Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian.

-    Skład otoczki Opadry II White (laktoza jednowodna, hypromeloza, makrogol 3000, glicerolu trioctan, tytanu dwutlenek).

Jak wygląda lek Cetigran i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Cetigran to białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału.

Opakowanie zawiera 14, 21 lub 28 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314

02- 819 Warszawa

Wytwórca:

POL-NIL SA. ul. Annopol 6 A

03- 236 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

Tel. +48 22 855 40 93 Fax +48 22 855 40 95

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5