+ iMeds.pl

Cetimezyna 10 mgUlotka Cetimezyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cetimezyna

10 mg tabletki powlekane

Cetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cetimezyna i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetimezyna

3.    Jak stosować lek Cetimezyna

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetimezyna

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cetimezyna i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Cetimezyna jest cetyryzyny dichlorowodorek. Cetimezyna jest lekiem przeciwalergicznym.

Lek Cetimezyna jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych

-    w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,

-    w łagodzeniu objawów pokrzywki (przewlekłej pokrzywki idiopatycznej).

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetimezyna Kiedy nie stosować leku Cetimezyna

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę, hydroksyzynę, pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

-    jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy (patrz „Lek Cetimezyna zawiera laktozę”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cetimezyna należy omówić z lekarzem

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki),

-    jeśli u pacjenta występują problemy z zatrzymaniem moczu lub jest w grupie ryzyka dla zatrzymywania moczu (np. po urazie rdzenia kręgowego, z przerostem prostaty lub przy kłopotach z pęcherzem),

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek.

Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila (g/l) we krwi, odpowiadaj ącym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach. Jednakże, tak jak w przypadku innych leków o działaniu przeciwhistaminowym, zaleca się unikanie przyjmowania tego leku jednocześnie z alkoholem.

Tak, jak w przypadku innych leków przeciwhistaminowych należy przerwać stosowanie tego leku co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykonaniem testów alergicznych, w celu uniknięcia fałszywych wyników.

Lek Cetimezyna a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na profil działania cetyryzyny nie należy oczekiwać interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Cetimezyna z jedzeniem i alkoholem

Pokarm nie ma istotnego wpływu na wchłanianie cetyryzyny.

Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila (g/l) we krwi, odpowiadaj ącym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach. Jednakże, tak jak w przypadku innych leków o działaniu przeciwhistaminowym, zaleca się unikanie przyjmowania tego leku jednocześnie z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży powinny unikać stosowania leku Cetimezyna, podobnie jak innych leków. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Nie mniej jednak, lek ten należy stosować wyłącznie z zalecenia lekarza.

Cetyryzyna przenika do mleka matki. Dlatego nie należy stosować leku Cetimezyna w okresie karmienia piersią, chyba, że wyraźnie zaleci to lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania kliniczne nie wykazały pogorszenia zdolności reagowania i koncentracji oraz zdolności prowadzenia pojazdów po zastosowaniu leku Cetimezyna w zalecanej dawce.

Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn po zastosowaniu leku Cetimezyna, powinien uważnie obserwować reakcj ę organizmu na lek.

Jeśli pacjent jest podatny, może zaobserwować, że stosowanie leku i jednoczesne spożywanie alkoholu lub innych środków, które działają hamująco na układ nerwowy, może dodatkowo wpływać na koncentrację i szybkość reakcji.

Lek Cetimezyna zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego produktu leczniczego.

Lek Cetimezyna zawiera żółcień pomarańczową (E 110). Może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Cetimezyna

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Zalecana dawka u dorosłych to 10 mg raz na dobę (jedna tabletka raz na dobę).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).

Młodzież w wieku powyżej 12 lat

10 mg raz na dobę (jedna tabletka raz na dobę).

Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy poradzić się lekarza. Dawkę leku ustali lekarz. Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów i jest określany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetimezyna

Jeśli pacjent sądzi, że przyjął zbyt dużą dawkę leku Cetimezyna, należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz zadecyduje, czy i jakie środki powinny zostać podjęte.

Po przedawkowaniu opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie i zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku Cetimezyna

Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza:

-    ciężkiej reakcji alergicznej, która powoduje obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

-    uogólnionej ciężkiej reakcji alergicznej (reakcja anafilaktyczna)

Reakcje te mogą pojawić się nagle po pierwszym przyjęciu leku lub później.

Często występuj ące działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    senność

-    zawroty głowy, bóle głowy

-    zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci)

-    biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej

-    zmęczenie

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100

pacjentów)

-    pobudzenie

-    parestezja (zaburzenia czucia)

-    ból brzucha

-    świąd, wysypka

-    astenia (uczucie zmęczenia), złe samopoczucie

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    reakcja alergiczna, niekiedy ciężka (bardzo rzadko)

-    depresja, omamy, agresja, splątanie, bezsenność

-    drgawki

-    tachykardia (przyspieszone bicie serca)

-    nieprawidłowa czynność wątroby

-    pokrzywka

-    obrzęk

-    zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000

pacjentów)

-    trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)

-    tiki (powtarzające się ruchy mięśni)

-    omdlenie, dyskinezy (mimowolne ruchy), dystonia (przedłużony skurcz mięśni), drżenie, zaburzenia smaku

-    niewyraźne widzenie, trudności w skupieniu wzroku (zaburzenia akomodacji), rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych)

-    obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka polekowa

-    zaburzenia w oddawaniu moczu (moczenie mimowolne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych)

-    zwiększony apetyt

-    próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem)

-    utrata pamięci, zaburzenia pamięci

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (uczucie wirowania lub utraty równowagi)

-    zatrzymanie moczu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5.    Jak przechowywać lek Cetimezyna

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

-    Substancją czynną leku jest 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny w każdej tabletce powlekanej.

-    Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, laktoza jednowodna, mikrokrystaliczna celuloza. Skład otoczki: Opadry Y-1-7000 white (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400), żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Cetimezyna i co zawiera opakowanie

Wygląd: Podłużne jasnopomarańczowe, tabletki powlekane oznakowane literą E po jednej stronie i liczbą 511 po drugiej.

Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych (1 blister z folii Aluminium-PVC/PVDC zawierający 10 szt.), umieszczonych w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H-1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38 Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapeszt, Bókenyfóldi ut 118-120.

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45D 02-146 Warszawa Telefon: +48 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Cetimezyna

Charakterystyka Cetimezyna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cetimezyna, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg Cetirizini dihydrochloridum (cetyryzyny dichlorowodorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 11,50 mg, żółcień pomarańczowa.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Podłużne jasnopomarańczowe, tabletki powlekane oznakowane literą E po jednej stronie i liczbą 511 po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

-    Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

-    Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli 10 mg (jedna tabletka) raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Stosowanie tabletek powlekanych nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać leku nie pozwala na właściwe dostosowanie dawki. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (pół tabletki) dwa razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (jedna tabletka) raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak danych wskazuj ących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek

Brak danych określających stosunek skuteczności do bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ponieważ cetyryzyna jest wydalana głównie przez nerki (patrz punkt 5.2), w przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać z tabeli dawkowania,

należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Clkr (ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)! x masa ciała (kg)

Clkr =_(x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Modyfikacja dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Czynność nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

> 80

10 mg raz na dobę

Łagodne zaburzenia czynności nerek

50-79

10 mg raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek

30-49

5 mg raz na dobę

Ciężkie zaburzenia czynności nerek

< 30

5 mg co drugi dzień

Schyłkowa choroba nerek, pacjenci dializowani

< 10

Stosowanie przeciwwskazane

U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz z zaburzeniami czynności wątroby

Zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej: „Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi

zaburzeniami czynności nerek”).

Sposób podawania

Podanie doustne. Tabletkę należy połykać w całości popijając szklanką płynu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną, hydroksyzynę, pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ cetyryzyna możę zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek.

Leki przeciwhistaminowe hamuj ą wyniki skórnych testów alergicznych, dlatego przed wykonaniem takich testów wymagana jest trzydniowa przerwa w ich stosowaniu.

Każda tabletka powlekana zawiera 11,5 mg laktozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Każda tabletka powlekana zawiera Ariavit żółcień pomarańczową E110, która może powodować reakcje alergiczne.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać leku nie pozwala na właściwe dostosowanie dawki.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne i profil tolerancji cetyryzyny, nie oczekuje się interakcji z tym lekiem przeciwhistaminowym. W przeprowadzonych badaniach porównawczych leków w zasadzie nie odnotowano ani interakcji farmakodynamicznych ani znaczących farmakokinetycznych, szczególnie z pseudoefedryną i teofiliną (400 mg/dobę).

Procent absorpcji cetyryzyny nie zmniejsza się po podaniu pokarmu, choć spada szybkość jej wchłaniania.

Alkohol

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazuj ą bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzny kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Cetyryzyna przenika do mleka matki w stężeniach wynoszących od 25% do 90% stężenia leku w osoczu (w zależności od czasu pobierania próbek po podaniu). Dlatego należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny u kobiet karmiących piersią.

Wpływ na płodność

Nie ma dostępnych danych odnośnie wpływu płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Obiektywne badania z zastosowaniem cetyryzyny w zalecanej dawce 10 mg nie wykazały istotnego klinicznie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.

Pacjenci planuj ący prowadzenie pojazdów, wykonuj ący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługuj ący maszyny powinni zwrócić uwagę na reakcj ę organizmu na lek oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane.

U tych wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Mimo, iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1 i jest praktycznie pozbawiona aktywności cholinolitycznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej.

Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu przyjmowania cetyryzyny dichlorowodorku.

Badania kliniczne

Kontrolowane, kliniczne lub farmakokliniczne badania prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące cetyryzynę w zalecanych dawkach (10 mg dziennie) z placebo lub innymi preparatami przeciwhistaminowymi, dla których znane są ilościowe dane dotyczące bezpieczeństwa, obj ęły ponad 3200 osób.

Z tej próby w badaniach kontrolowanych placebo dla cetyryzyny w dawce 10 mg odnotowano następujące działania niepożądane występujące z częstością 1,0 % lub wyższą:

Działania niepożądane (zgodnie z terminologią działań niepożądanych wg WHO)

Cetyryzyna 10 mg (n=3260)

Placebo (n = 3061)

Zaburzenia ogólne Zmęczenie

1,63%

0,95%

Zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego Zawroty głowy Bóle głowy

1,10%

7,42%

0,98%

8,07%

Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha

0,98%

1,08%

Suchość błony śluzowej jamy

ustnej

Nudności

2,09%

1,07%

0,82%

1,14%

Zaburzenia psychiczne Senność

963%

5,00%

Zaburzenia układu oddechowego Zapalenie gardła

1,29%

1,34%

Choć statystycznie częstsza niż w przypadku placebo, senność była w większości przypadków łagodna lub średnio nasilona. Obiektywne testy, jak wykazano w innych badaniach, potwierdziły, że u młodych, zdrowych ochotników lek w zalecanej dziennej dawce nie zaburza codziennych aktywności.

Dzieci i młodzież

Działania niepożądane uwzględnione w klinicznych lub farmakoklinicznych badaniach kontrolowanych placebo, występujące z częstością 1 % lub wyższą u niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat obejmują:

Działania niepożądane (zgodnie z terminologią działań niepożądanych wg WHO)

Cetyryzyna (n =1656)

Placebo (n =1294)

Zaburzenia żołądka i jelit Biegunka

1,0%

0,6%

Zaburzenia psychiczne Senność

1,8%

1,4%

Zaburzenia układu oddechowego

Zapalenie błony śluzowej nosa

1,4%

1,1%

Zaburzenia ogólne Zmęczenie

1,0%

0,3%

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych występujących podczas badań klinicznych, po wprowadzeniu leku do obrotu, zgłaszano następuj ące przypadki działań niepożądanych.

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych dostępnych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10) niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko: trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Częstość nieznana: zwiększenie apetytu

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: pobudzenie

Rzadko: zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność

Bardzo rzadko: tiki

Częstość nieznana: myśli samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: parestezja Rzadko: drgawki

Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza Częstość nieznana: amnezja, zaburzenia pamięci

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca Rzadko: tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, y-GTP i zwiększone stężenie bilirubiny)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, , mimowolne oddawanie moczu Nieznana: zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie Rzadko: obrzęki

Badania diagnostyczne Rzadko: zwiększenie masy ciała

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawy obserwowane po przedawkowaniu cetyryzyny są związane głównie z działaniem na ośrodkowy układ nerwowy lub mogą wskazywać na działanie przeciwcholinergiczne. Po przyjęciu dawki cetyryzyny co najmniej 5 razy większej od zalecanej dawki dobowej zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, sedację, senność, osłupienie, tachykardię, drżenie, zatrzymanie moczu.

Postępowanie po przedawkowaniu Specyficzne antidotum nie jest znane.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe lub podtrzymujące. Jeżeli od zażycia zbyt dużej dawki leku nie minęło zbyt wiele czasu, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka. Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana metodą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    leki przeciwhistaminowe działaj ące ogólnie, pochodne

piperazyny, kod AtC: R06AE07

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny u człowieka, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Badania wiązania z receptorem in vitro nie wykazały istotnego powinowactwa do innych receptorów niż H1.

Oprócz działania antagonistycznego w stosunku do receptorów H1, cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne: u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem, dawka 10 mg podawana raz lub dwa razy na dobę, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek.

Badania u zdrowych ochotników wykazały, że cetyryzyna w dawkach 5 i 10 mg silnie hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia, wywołaną śródskórnym podawaniem histaminy w bardzo dużych stężeniach, ale nie ustalono związku ze skutecznością.

W trwającym 35 dni badaniu, przeprowadzonym u dzieci w wieku od 5 do 12 lat nie stwierdzono tolerancji na przeciwhistaminowe działanie cetyryzyny (ustępowanie bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia). Po przerwaniu leczenia cetyryzyną podawaną wielokrotnie skóra odzyskuje normalną reaktywność na histaminę w ciągu 3 dni.

W sześciotygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 186 pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz współistniej ącą, łagodną lub umiarkowaną astmą, cetyryzyna stosowana w dawce 10 mg raz na dobę łagodziła objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływała na czynność płuc. Badanie to potwierdza bezpieczeństwo stosowania cetyryzyny u pacjentów z alergią i z łagodną lub umiarkowaną astmą.

W badaniu kontrolowanym placebo cetyryzyna podawana w dużej dawce dobowej wynoszącej 60 mg przez siedem dni nie powodowała statystycznie znamiennego wydłużenia odstępu QT.

Stosowanie cetyryzyny w zalecanych dawkach poprawia jakość życia pacjentów z przewlekłym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi około 300 ng/ml i występuje w ciągu

1,0 ± 0,5 h. Nie zaobserwowano kumulacji cetyryzyny podczas stosowania dawek dobowych 10 mg przez 10 dni. U ochotników rozkład parametrów farmakokinetycznych, takich jak stężenie maksymalne (Cmax) i pole pod krzywą (AUC), jest jednoznacznie zdefiniowany.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, lecz zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny. W przypadku podawania cetyryzyny w postaci roztworu, kapsułek i tabletek, biodostępność jest podobna.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji wynosi 0,50 l/kg. Wiązanie cetyryzyny z białkami osocza wynosi 93±0,3 %. Cetyryzyna nie wpływa na wiązanie warfaryny z białkami.

Metabolizm

Cetyryzyna nie podlega w znacznym stopniu efektowi pierwszego przej ścia.

Eliminacja.

Około dwie trzecie podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Ostateczny okres półtrwania wynosi ok. 10 godzin.

Liniowość lub nieliniowość

Cetryzyna w zakresie stężeń od 5 do 60 mg wykazuje liniową kinetykę.

Szczególne grupy pacjentów Osoby w podeszłym wieku

U 16 pacjentów w podeszłym wieku po podaniu doustnie pojedynczej dawki 10 mg okres półtrwania wydłużył się o około 50%, a klirens zmniejszył się o 40% w porównaniu z pozostałymi pacjentami. Wydaje się, że zmniejszenie klirensu cetyryzyny u ochotników w podeszłym wieku jest związane z zaburzeniem czynności nerek.

Dzieci i niemowlęta

U dzieci w wieku od 6 do 12 lat okres półtrwania cetyryzyny wynosił około 6 godzin, a u dzieci w wieku od 2 do 6 lat - 5 godzin. U niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy okres półtrwania jest zmniejszony do 3,1 godziny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Farmakokinetyka leku była podobna u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny powyżej 40 ml/min) oraz u zdrowych ochotników. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u zdrowych ochotników.

U pacjentów poddawanych hemodializie (klirens kreatyniny mniejszy niż 7 ml/min), którym podano doustnie cetyryzynę w pojedynczej dawce 10 mg, okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u osób zdrowych. Podczas hemodializy cetyryzyna była usuwana z osocza w niewielkim stopniu. Konieczna jest modyfikacja dawkowania u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby

(marskość żółciowa, choroby dotyczące miąższu wątroby, choroby związane z zastojem żółci), którym podano 10 lub 20 mg cetyryzyny w pojedynczej dawce, okres półtrwania wydłużył się o 50%, a klirens zmniejszył o 40% w porównaniu do osób zdrowych.

Modyfikacja dawkowania jest konieczna tylko u tych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, u których jednocześnie występuj ą zaburzenia czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na reprodukcj ę, nie ujawniaj ą występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna

Skład otoczki (Opadry Y-1-7000 white)

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa (E 110)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium-PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

10 tabletek powlekanych (1 blister po 10 tabletek)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H-1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38.

WĘGRY

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10788

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:30.06.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Cetimezyna