Imeds.pl

Cetirizine Dr. Max 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetirizine Dr. Max, 10 mg, tabletki powlekane

Ce tirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cetirizine Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetirizine Dr. Max

3.    Jak stosować lek Cetirizine Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetirizine Dr. Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cetirizine Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Cetyryzyna jest lekiem przeciwhistaminowym. Leki przeciwhistaminowe pomagają zmniejszyć objawy niektórych alergii.

Lek Cetirizine Dr. Max jest stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

-    w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,

-    w łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki (przewlekłej idiopatycznej pokrzywki).

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po 3 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetirizine Dr. Max Kiedy nie stosować leku Cetirizine Dr. Max:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cetirizine Dr. Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek; lekarz może zalecić zastosowanie mniejszej dawki, jeśli to konieczne. Dawkę leku ustali lekarz.

-    Jeśli u pacjenta występują problemy z oddawaniem moczu (z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego, rozrostu gruczołu krokowego).

-    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek.

Lek Cetirizine Dr. Max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na właściwości cetyryzyny nie oczekuje się interakcji z innymi lekami.

Cetirizine Dr. Max z jedzeniem i alkoholem

Pokarm nie wpływa znacząco na wchłanianie cetyryzyny.

Nie obserwowano istotnych interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 promila we krwi odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina), a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach. Jednakże, jak w przypadku wszystkich leków przeciwhistaminowych, zaleca się unikanie równoczesnego spożycia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jak w przypadku innych leków, należy unikać stosowania cetyryzyny u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Jednakże stosowanie leku należy przerwać.

Nie należy stosować leku Cetirizine Dr. Max w okresie karmienia piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania kliniczne nie wykazały pogorszenia zdolności reagowania i koncentracji oraz zdolności prowadzenia pojazdów po zastosowaniu cetyryzyny w zalecanej dawce.

Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn, nie powinien stosować większej dawki niż zalecona. Pacjent powinien uważnie obserwować reakcję organizmu na lek.

Jeśli pacjent jest wrażliwy, może się okazać, że jednoczesne stosowanie leku z alkoholem lub innymi lekami stosowanymi w leczeniu lęku, bezsenności, stresu lub napadów paniki (leki przeciwdepresyjne) może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Cetirizine Dr. Max zawiera laktozę

Cetirizine Dr. Max zawiera laktozę; jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Cetirizine Dr. Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać w całości, najlepiej popijając szklanką wody. Nie należy żuć ani rozgryzać tabletki. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jedna tabletka (10 mg) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Pół tabletki (5 mg) dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie 5 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów. Należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Nie należy stosować leku Cetirizine Dr. Max dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie cetyryzyny jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetirizine Dr. Max

Jeśli pacjent (lub ktoś inny) połknął wiele tabletek na raz, lub jeśli dziecko połknęło tabletkę, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub lekarzem.

Należy zabrać ze sobą do szpitala lub lekarza ulotkę oraz pozostałe tabletki i opakowanie, aby wiedzieć, ile tabletek zostało użytych.

Po przedawkowaniu opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszoną czynność serca, drżenie i zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku Cetirizine Dr. Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy zażyć w odpowiednim czasie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednakże należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:

-    ciężkich reakcji alergicznych, w tym wysypki, świądu i gorączki, obrzęku gardła, twarzy, powiek i warg. Objawy te mogą wystąpić niezwłocznie po pierwszym zażyciu leku lub mogą wystąpić później.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    zmęczenie, senność

-    bóle głowy, zawroty głowy

-    suchość w jamie ustnej, nudności, bóle w jamie brzusznej

-    biegunka (tylko u dzieci)

-    objawy grypopodobne w obrębie nosa (tylko u dzieci)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100

pacjentów)

-    pobudzenie

-    mrowienie w dłoniach i stopach

-    biegunka

-    świąd, wysypka

-    uczucie osłabienia, złe samopoczucie

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    agresja, dezorientacja, depresja, omamy (słyszenie i widzenie różnych rzeczy), bezsenność

-    drgawki

-    przyspieszone bicie serca

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

-    pokrzywka

-    obrzęk (uogólnione obrzęki spowodowane zatrzymaniem wody)

-    zwiększenie masy ciała

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów)

-    nietypowe krwawienie lub zasinienie

-    tiki

-    zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, ruchy mimowolne i (lub) szarpnięcia kończyn,

-    niewyraźne widzenie, trudności w uchwyceniu ostrości widzenia, rotacja gałek ocznych, zaburzenia akomodacji

-    obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, zwłaszcza w okolicach twarzy), powtarzająca się wysypka,

-    moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    zwiększenie apetytu

-    zawroty głowy

-    utrata pamięci, zaburzenia pamięci Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cetirizine Dr. Max

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cetirizine Dr. Max

-    Substancją czynną leku jest 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry II OY GM 289000 white (hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek i makrogol).

Jak wygląda lek Cetirizine Dr. Max i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe tabletki powlekane w kształcie kapsułki, gładkie po jednej stronie i z wytłoczoną linią podziału po drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Opakowanie zawiera 7 lub10 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House,

273-287 Regent Street W1B 2HA London Wielka Brytania

Wytwórca/importer:

Medis International a.s.

Prumyslova 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

Dr. Muller Pharma s.r.o.

U Mostku 182

503 41 Hradec Kralove

Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5