+ iMeds.pl

Cetirizine genoptim sph 10 mgUlotka Cetirizine genoptim sph

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Cetirizine Genoptim SPH, 10 mg, tabletki powlekane

Cetyryzyny dichlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Cetirizine Genoptim SPH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Cetirizine Genoptim SPH

3.    Jak przyjmować lek Cetirizine Genoptim SPH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetirizine Genoptim SPH

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cetirizine Genoptim SPH i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Cetirizine Genoptim SPH jest cetyryzyny dichlorowodorek. Cetirizine Genoptim SPH jest lekiem przeciwalergicznym (przeciwhistaminowym).

Lek Cetirizine Genoptim SPH jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat

-    w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

-    w celu łagodzenia przewlekłej pokrzywki (przewlekła pokrzywka idiopatyczna).

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cetirizine Genoptim SPH

Kiedy nie stosować leku Cetirizine Genoptim SPH

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków);

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku Cetirizine Genoptim SPH należy porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki. Lekarz ustali nową dawkę.

•    u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko napadów drgawkowych.

•    u pacjenta występuje zatrzymanie moczu.

Lek Cetirizine Genoptim SPH a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ze względu na profil cetyryzyny nie przewiduje się interakcji z innymi lekami.

Cetirizine Genoptim SPH z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Cetirizine Genoptim SPH można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Brak dowodów na interakcje cetyryzyny w zalecanej dawce z alkoholem (w stężeniu we krwi wynoszącym 0,5 promila, odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina). Jednak, jak w przypadku wszystkich leków przeciwhistaminowych, zaleca się unikanie równoczesnego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Tak jak w przypadku innych leków, należy unikać stosowania leku Cetirizine Genoptim SPH u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę w ciąży nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Jednak należy przerwać przyjmowanie leku.

Nie należy przyjmować leku Cetirizine Genoptim SPH w okresie karmienia piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka ludzkiego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U większości osób ten lek nie powoduje senności. Jednak, istnieją rzadkie wyjątki i należy zachować ostrożność podczas przyjmowania tego leku po raz pierwszy.

Jeśli ten lek spowoduje senność u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak przyjmować lek Cetirizine Genoptim SPH

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Tabletki należy połknąć, popijając szklanką płynu.

Zalecana dawka leku:

Dorośli:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 mg (pół tabletki) dwa razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek:

Pacjentom z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się przyjmowanie 5 mg raz na dobę.

Jeśli pacjent ma wrażenia, że działanie leku Cetirizine Genoptim SPH jest za słaba lub zbyt silne, należy zwrócić się do lekarza.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przyczyny objawów u pacjenta i jest określony przez lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetirizine Genoptim SPH

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Cetirizine Genoptim SPH, lub jeżeli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym w celu uzyskania porady.

Po przedawkowaniu poniższe działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Zgłaszano następujące działania niepożądane: stan splątania, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, złe samopoczucie, rozszerzone źrenice, świąd, niepokój, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona akcja serca, drżenie i trudności w oddawaniu moczu.

Pominięcie stosowania leku Cetirizine Genoptim SPH

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy reakcji nadwrażliwości, należy przerwać przyjmowanie leku Cetirizine Genoptim SPH i niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Objawami nadwrażliwości mogą być: obrzęk jamy ustnej, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech), nagły spadek ciśnienia krwi z następującym po nim omdleniem lub wstrząsem.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    zmęczenie, uczucie senności

•    ból brzucha

•    suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka

•    zawroty głowy, ból głowy

•    senność

•    ból gardła (zapalenie gardła), obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa (zapalenie błony śluzowej nosa)

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    biegunka

•    uczucie osłabienia    (astenia), ogólne złe samopoczucie

•    mrowienie rąk lub    stóp (parestezje)

•    niepokój

•    świąd, wysypka

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób) • zbyt szybkie bicie serca (częstoskurcz)

•    obrzęk

•    reakcje uczuleniowe

•    nieprawidłowa czynność wątroby

•    drgawki

•    agresja, splątanie, depresja,    słyszenie    dźwięków    lub widzenie nieistniejących rzeczy (omamy),

bezsenność

•    pokrzywka

•    zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    mała liczba płytek krwi, objawiająca się zwiększoną podatnością na krwawienie i powstawanie siniaków (trombocytopenia)

•    trudności w skupieniu wzroku (zaburzenia akomodacji), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych)

•    omdlenia, drżenia, zaburzenia smaku, niekontrolowane skurcze mięśni i skręcanie ciała, trudności w poruszaniu się

•    tiki

•    moczenie nocne, ból i (lub)    trudności    w oddawaniu moczu

•    obrzęk skóry, szczególnie obrzęk twarzy,    trwała wysypka polekowa

•    wstrząs anafilaktyczny,    mimowolne i (lub) szarpane ruchy kończyn, skurcze mięśni szyi i

ramion

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    utrata pamięci, zaburzenia pamięci

•    myśli samobójcze

•    zawroty głowy

•    brak możliwości oddawania moczu

•    zwiększenie apetytu

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cetirizine Genoptim SPH

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cetirizine Genoptim SPH

-    Substancją czynną leku Cetirizine Genoptim SPH jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza 6cP i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Cetirizine Genoptim SPH i co zawiera opakowanie

Białe lub białawe, owalne, prostokątne tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „10” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Opakowanie zawiera 7 lub 10 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Wvtwórcv/Importerzv Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A - Kordin Industrial Park - Paola, PLA 3000 Malta

MEDICOFARMA SA.

ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Malta    Cetirizine Fair-Med 10mg    Film-coated tablets

Niemcy    Cetirizin Fair-Med Healthcare    10mg Filmtabletten

Polska    Cetirizine Genoptim SPH

Portugalia    Cetirizina Fair-Med

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.2015

5

Cetirizine Genoptim SPH

Charakterystyka Cetirizine genoptim sph

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cetirizine Genoptim SPH, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe lub białawe, owalne, prostokątne tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „10” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat:

-    Cetyryzyna jest wskazana w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

-    Cetyryzyna jest wskazana w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

10 mg raz na dobę (1 tabletka).

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności cetyryzyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Osoby w podeszłym wieku: Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku, jeżeli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek: Brak danych określających stosunek skuteczności do bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Cetyryzyna jest wydalana przede wszystkim przez nerki (patrz punkt 5.2), dlatego w przypadku braku alternatywnego leczenia, przerwy między podawaniem dawek należy dostosować indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. Aby wykorzystać tabelę dawkowania, należy obliczyć klirens kreatyniny u pacjenta (Clk) w ml/min.

Clkr (w ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), korzystając z poniższego wzoru:

Cikr =    [140-wiek (w latach)] x masa ciała (kg) (x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Dostosowanie dawki u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność

>80

10 mg raz na dobę

Łagodne zaburzenia czynności

50 - 79

10 mg raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności

30 - 49

5 mg raz na dobę

Ciężkie zaburzenia czynności

<30

5 mg raz co 2 doby

Schyłkowa niewydolność nerek -Pacjenci poddawani dializie

<10

Przeciwwskazane

U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie, biorąc pod uwagę klirens nerkowy pacjenta i jego masę ciała.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek: Zaleca się dostosowanie dawki (patrz powyżej Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek).

Sposób podawania Podanie doustne

Tabletki należy połknąć, popijając szklanką płynu.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Nadwrażliwość na hydroksyzynę lub którąkolwiek pochodną piperazyny.

•    Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Po podaniu dawek terapeutycznych nie wykazano klinicznie istotnych interakcji z alkoholem (w stężeniu we krwi wynoszącym 0,5 g/l). Niemniej zaleca się zachowanie ostrożności, jeśli alkohol jest spożywany równocześnie z produktem leczniczym.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.

Zaleca się ostrożność u pacjentów z padaczką i pacjentów z ryzykiem drgawek.

Leki przeciwhistaminowe hamują reakcje skórne w alergologicznych testach skórnych, dlatego przed wykonaniem tych testów należy lek odstawić (3 dni).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać produktu leczniczego nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne i profil tolerancji cetyryzyny nie przewiduje się żadnych interakcji z tym lekiem przeciwhistaminowym. W przeprowadzonych badaniach interakcji z innymi lekami, szczególnie z pseudoefedryną i teofiliną (400 mg na dobę) nie zgłaszano interakcji farmakodynamicznych ani istotnych interakcji farmakokinetycznych.

Przyjmowanie z pokarmem nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, chociaż zmniejsza się szybkość jej wchłaniania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Niewiele jest danych klinicznych dotyczących narażenia na cetyryzynę w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania tego produktu leczniczego kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Cetyryzyna przenika do mleka ludzkiego w stężeniach stanowiących 25% do 90% stężenia leku w osoczu, zależnie od czasu pobrania próbki po podaniu leku. Dlatego należy zachować ostrożność podczas przepisywania tego produktu kobietom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cetirizine Genoptim SPH wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Obiektywne pomiary zdolności prowadzenia pojazdów, opóźnienia zasypiania i sprawności podczas pracy na linii montażowej nie wykazały klinicznie istotnych działań po podaniu zalecanej dawki 10 mg.

Pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, podejmować działania potencjalnie niebezpieczne lub obsługiwać maszyny nie powinni przekraczać zalecanej dawki i powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na produkt leczniczy.

U pacjentów wrażliwych równoczesne spożycie alkoholu lub innych substancji o działaniu hamującym na OUN może spowodować dodatkowe zmniejszenie czujności i pogorszenie sprawności.

4.8    Działania niepożądane

Badania kliniczne wykazały, że cetyryzyna w zalecanej dawce wywołuje działania niepożądane na OUN o niewielkim nasileniu, w tym senność, zmęczenie, zawroty głowy i ból głowy. W niektórych przypadkach zgłaszano paradoksalne pobudzenie OUN.

Chociaż cetyryzyna jest wybiórczym antagonistą obwodowych receptorów Hi i praktycznie nie wykazuje działania przeciwcholinergicznego, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości w jamie ustnej.

Zgłaszano przypadki nieprawidłowej czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i występującym równocześnie zwiększeniem stężenia bilirubiny. W większości przypadków objawy te ustępowały po przerwaniu leczenia cetyryzyny dichlorowodorkiem.

Badania kliniczne

Dostępne są ilościowe dane dotyczące bezpieczeństwa z badań klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównujących cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach (10 mg na dobę dla cetyryzyny). W badaniach uczestniczyło ponad 3200 pacjentów leczonych cetyryzyną.

W badaniach z grupą kontrolną otrzymującą placebo, po zastosowaniu cetyryzyny w dawce 10 mg zgłaszano następujące działania niepożądane, występujące z częstością 1% lub większą:

Działania niepożądane

(terminologia działań niepożądanych wg WHO)

Cetyryzyna 10 mg (n = 3260)

Placebo (n = 3061)

Zaburzenia ogólne Zmęczenie

1,63%

0,95%

Zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu

nerwowego

Zawroty głowy

1,10%

0,98%

Bóle głowy

7,42%

8,07%

Zaburzenia żołądka i jelit Ból brzucha

0,98%

1,08%

Suchość w jamie ustnej

2,09%

0,82%

Nudności

1,07%

1,14%

Zaburzenia psychiczne Senność

9,63%

5,00%

Zaburzenia układu oddechowego Zapalenie gardła

1,29%

1,34%

Chociaż senność występowała statystycznie częściej niż w grupie otrzymującej placebo, w większości przypadków miała ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Obiektywne testy, jak wykazały inne badania, dowiodły, że cetyryzyna w zalecanej dawce dobowej nie ma wpływu na zwykłą, codzienną aktywność młodych, zdrowych ochotników.

Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większa u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, stwierdzone w badaniach klinicznych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, to:

Działanie niepożądane leku (terminologia działań niepożądanych wg WHO)

Cetyryzyna (n =1656)

Placebo (n =1294)

Zaburzenia żołądka i jelit Biegunka

1,0%

0,6%

Zaburzenia psychiczne Senność

1,8%

1,4%

Zaburzenia układu oddechowego Zapalenie błony śluzowej nosa

1,4%

1,1%

Zaburzenia ogólne Zmęczenie

1,0%

0,3%

Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu

Oprócz działań niepożądanych zgłaszanych w czasie badań klinicznych i wymienionych powyżej, po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane.

Działania niepożądane są wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA i w zależności od częstości określonej na podstawie danych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstości występowania określono jako:

Bardzo często (>1/10); Często (>1/100 do <1/10); Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko:    trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko:    nadwrażliwość

Bardzo rzadko:    wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Częstość nieznana:    zwiększenie apetytu

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często:    pobudzenie

Rzadko:    agresja, stan splątania, depresja, omamy, bezsenność

Bardzo rzadko:    tiki

Częstość nieznana:    myśli samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często:    parestezje

Rzadko:    drgawki

Bardzo rzadko:    zaburzenia    smaku, omdlenie, drżenia, dystonia, dyskineza

Częstość nieznana:    amnezja, zaburzenia pamięci

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko:    zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych

Zaburzenia ucha i błędnika:

Częstość nieznana:    zawroty głowy

Zaburzenia serca:

Rzadko:    częstoskurcz

Zaburzenia żołądka i jelit: Niezbyt często:    biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko:    nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy

alkalicznej, gamma GT i zwiększone stężenie bilirubiny)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    świąd, wysypka skórna

Rzadko:    pokrzywka

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy, trwała wysypka polekowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko:    dyzuria, mimowolne oddawanie moczu

Częstość nieznana:    zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Niezbyt często:    astenia, złe samopoczucie

Rzadko:    obrzęk

Badania diagnostyczne:

Rzadko:    zwiększenie masy ciała

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy obserwowane po przedawkowaniu cetyryzyny są związane głównie z działaniem na OUN lub mogą wskazywać na działanie przeciwcholinergiczne.

Działania niepożądane zgłaszane po przyjęciu co najmniej 5-krotnie większej zalecanej dawki dobowej to: splątanie, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, uspokojenie, senność, stupor, częstoskurcz, drgawki i zatrzymanie moczu.

Postępowanie po przedawkowaniu

Brak znanego swoistego antidotum dla cetyryzyny.

Jeśli wystąpi przedawkowanie, zaleca się leczenie objawowe lub podtrzymujące. Należy rozważyć płukanie żołądka, jeśli upłynęło niewiele czasu od przyjęcia produktu.

Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana podczas dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pochodne piperazyny, kod ATC: R06AE07 Mechanizm działania

Cetyryzyna, ludzki metabolit hydroksyzyny, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów Hi. Badania in vitro wiązania z receptorami nie wykazały istotnego powinowactwa do innych receptorów niż H1.

Oprócz działania antagonistycznego w stosunku do H1, cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne: w dawce 10 mg raz lub dwa razy na dobę, hamuje późną fazę napływu eozynofilów, w skórze i spojówkach uczestników z chorobami atopowymi poddanych próbie uczuleniowej.

Działanie farmakodynamiczne

Badania u zdrowych uczestników wykazały, że cetyryzyna w dawce 5 i 10 mg silnie hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia, wywołaną przez bardzo duże stężenia histaminy w skórze, ale nie ustalono związku tego działania ze skutecznością.

W trwającym 35 dni badaniu u dzieci w wieku od 5 do 12 lat nie stwierdzono tolerancji na działanie przeciwhistaminowe (hamowanie pokrzywki i zaczerwienienia) cetyryzyny. Po przerwaniu leczenia cetyryzyną podawaną wielokrotnie podaniu, skóra odzyskuje prawidłową reakcję na histaminę w ciągu 3 dni.

W trwającym sześć tygodni badaniu prowadzonym z grupą kontrolną otrzymującą placebo z udziałem 186 pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i z występującą równocześnie łagodną lub umiarkowaną astmą, cetyryzyna w dawce 10 mg raz na dobę łagodziła objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie zmieniała czynności płuc. To badanie potwierdza bezpieczeństwo stosowania cetyryzyny u pacjentów z alergią i z łagodną lub umiarkowaną postacią astmy.

W badaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo cetyryzyna podawana w dużej dawce dobowej wynoszącej 60 mg przez siedem dni nie powodowała statystycznie istotnego wydłużenia odstępu QT.

Wykazano, że cetyryzyna w zalecanej dawce poprawia jakość życia pacjentów z przewlekłym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi około 300 ng/ml i jest osiągane w ciągu

1,0 ± 0,5 h. Nie obserwowano kumulacji cetyryzyny podawanej w dawce 10 mg na dobę przez 10 dni.

Dystrybucja

U ochotników rozkład parametrów farmakokinetycznych, takich jak maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) i pole pod krzywą (AUC) jest jednomodalny.

Stopień wchłaniania cetyryzyny nie zmniejsza się pod wpływem przyjmowanego pokarmu, chociaż zmniejsza się szybkość wchłaniania. Biodostępność jest podobna po podaniu cetyryzyny w postaci roztworu, kapsułek lub tabletek.

Pozorna objętość dystrybucji wynosi 0,50 l/kg. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w 93 ± 0,3%. Cetyryzyna nie wpływa na wiązanie warfaryny z białkami.

Metabolizm

Cetyryzyna nie podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około dwie trzecie dawki jest wydalane w postaci niezmienionej w moczu. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 10 godzin.

Liniowość

Cetyryzyna wykazuje liniową kinetykę w zakresie od 5 do 60 mg.

Specjalne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: U 16 pacjentów w podeszłym wieku po podaniu pojedynczej dawki doustnej 10 mg, okres półtrwania wydłużył się o około 50%, a klirens zmniejszył się o 40% w porównaniu do młodszych pacjentów. Wydaje się, że zmniejszenie klirensu cetyryzyny u ochotników w podeszłym wieku jest związane z osłabieniem czynności nerek u tych osób.

Niemowlęta i dzieci: Okres półtrwania cetyryzyny wynosił około 6 godzin u dzieci w wieku 6 do 12 lat i 5 godzin u dzieci w wieku 2 do 6 lat. U niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy okres półtrwania cetyryzynyjest zmniejszony do 3,1 godziny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Farmakokinetyka leku była podobna u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny powyżej 40 ml/min) i u zdrowych ochotników. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u zdrowych ochotników.

U pacjentów poddawanych hemodializie (klirens kreatyniny poniżej 7 ml/min) po podaniu cetyryzyny w pojedynczej dawce doustnej 10 mg okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u zdrowych ochotników. Cetyryzyna jest w niewielkim stopniu usuwana podczas hemodializy. Konieczne jest dostosowanie dawki u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby (choroby dotyczące miąższu wątroby, choroby związane z zastojem żółci, żółciowa marskość wątroby), którym podano 10 lub 20 mg cetyryzyny w pojedynczej dawce, okres półtrwania wydłużył się o 50%, a klirens zmniejszył się o 40% w porównaniu do zdrowych pacjentów.

Dostosowanie dawki jest konieczne wyłącznie u tych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, u których jednocześnie występują zaburzenia czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości oraz toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka Opadry White 03A28437:

Hypromeloza 6cP Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Blistry są pakowane w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Wielkości opakowań:

7 tabletek powlekanych 10 tabletek powlekanych

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22010

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.07.2014

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.2015

9

Cetirizine Genoptim SPH