+ iMeds.pl

Cetraxal 2 mg/mlUlotka Cetraxal

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cetraxal, 2 mg/ml, krople do uszu, roztwór

Cyprofloksacyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cetraxal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetraxal

3.    Jak stosować lek Cetraxal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetraxal

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CETRAXAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cetraxal jest lekiem w postaci roztworu przeznaczonego do podawania do ucha, który zawiera cyprofloksacynę, substancj ę czynną będącą lekiem przeciwbakteryjnym należącym do grupy fluorochinolonów. Cyprofloksacyna działa bakteriobójczo na bakterie wywołujące infekcje. Lek Cetraxal wskazany jest przy leczeniu ostrego zapalenia ucha zewnętrznego o podłożu bakteryjnym, w sytuacji, kiedy błona bębenkowa nie została uszkodzona (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetraxal).

Lek Cetraxal wskazany jest przy leczeniu ostrego zapalenia ucha zewnętrznego o podłożu bakteryjnym, w sytuacji, kiedy błona bębenkowa nie została uszkodzona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CETRAXAL Kiedy nie stosować leku Cetraxal

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cyprofloksacynę lub którąkolwiek substancję należącą do chinolonowych leków przeciwbakteryjnych bądź którykolwiek z pozostałych składników leku Cetraxal.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cetraxal

• Jeżeli po rozpoczęciu leczenia, u pacjenta wystąpią pokrzywka, wysypka na skórze bądź jakiekolwiek inne objawy uczuleniowe (np. nagły obrzęk twarzy, gardła lub powiek, trudności z oddychaniem), należy natychmiast przerwać leczenie oraz skonsultować się z lekarzem. Poważne reakcje związane z nadwrażliwością mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego.

• Niniejszy lek należy stosować wyłącznie do uszu. Nie należy go połykać, wstrzykiwać ani wdychać. Nie należy stosować go do oczu.

• Należy powiadomić lekarza, j eżeli obj awy choroby nie ustąpią w ciągu jednego tygodnia od chwili rozpoczęcia leczenia.

•    Podobnie jak w przypadku każdego antybiotyku, czasami mogą wystąpić dodatkowe infekcje wywołane przez organizmy, na które nie działa cyprofloksacyna. W przypadku wystąpienia takiej infekcji, lekarz powinien rozpocząć odpowiednie leczenie.

• Cetraxal należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których rozpoznano lub zachodzi podejrzenie perforacji, bądź tam gdzie zachodzi ryzyko wystąpienia perforacji błony bębenkowej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaleca się stosowania leku w połączeniu z

innymi lekami do uszu.

Ciąża i karmienie piersią

Cetraxal może być stosowany w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cetraxal nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CETRAXAL

Cetraxal jest przeznaczony do stosowania miejscowego do podawania wyłącznie do ucha.

Lek Cetraxal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci powyżej 1 roku życia: zawartość 1 pojedynczej ampułki należy zakroplić do chorego ucha dwa razy dziennie przez okres siedmiu dni.

Sposób podawania

Należy ogrzać roztwór trzymaj ąc ampułkę w dłoniach przez kilka minut, w celu uniknięcia zawrotów głowy, które mogą wystąpić w wyniku zakroplenia zimnego roztworu do przewodu słuchowego. Należy ułożyć się w pozycji leżącej z chorym uchem skierowanym ku górze, a następnie wkroplić krople, pociągaj ąc równocześnie kilkakrotnie małżowinę uszną. Pozostać w takiej pozycji przez około 5 minut celem ułatwienia penetracji kropli do wnętrza ucha. Po ponownym podniesieniu głowy, niektóre krople mogą wypłynąć. Można je osuszyć za pomocą niejałowego papieru wchłaniającego. Powtórzyć procedurę, o ile jest to niezbędne, w przypadku drugiego ucha.

Jeżeli kanał słuchowy jest wąski, dotarcie leku do błony bębenkowej można usprawnić poprzez pociąganie ucha w kierunku ku górze.

Postępowanie zgodnie z niniejsza instrukcj ą jest bardzo ważne dla uzyskania dobrej skuteczności leku w uchu pacjenta. W momencie zakraplania kropli do ucha, trzymanie głowy w pozycji pionowej lub poruszanie nią zbyt szybko stanowią czynniki powoduj ące utracenie części leku, ponieważ krople spłyną na twarz a nie w głąb kanału słuchowego.

Po zastosowaniu leku należy wyrzucić jednodawkowy pojemnik. Nie należy go przechowywać do ponownego użycia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetraxal

Ponieważ lek ten przygotowany został w formie jednodawkowej, mało prawdopodobne jest niezamierzone przedawkowanie leku. W każdym przypadku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu zasięgnięcia ich porady.

Pominięcie zastosowania leku Cetraxal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia zastosowania kropli, należy zastosować odpowiednią dawkę w momencie uzmysłowienia sobie faktu pominięcia lub, jeżeli dawka leku ma zostać podana w najbliższym czasie, należy poczekać do tego momentu.

Przerwanie stosowania leku Cetraxal

Bardzo ważne jest stosowanie tych kropli przez tak długi okres czasu jaki został zalecony przez lekarza, nawet gdy objawy ustąpią. Nie należy przerywać leczenia przedwcześnie, ponieważ infekcja może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cetraxal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące co najmniej u 1 na 1000 pacjentów):

■    świąd (swędzenie) ucha, dzwonienie w uszach.

■    bóle głowy

■    zawroty głowy

■    miejscowe reakcje skórne lub podrażnienie skóry (zapalenie skóry)

■    ból w miejscu zastosowania leku

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

■    wysypka

■    powstawanie pęcherzy oraz pękanie skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

■    zaczerwienienie oraz łuszczenie się naskórka (złuszczaj ące zapalenie skóry)

■    ostra reakcja alergiczna z wystąpieniem gorączki, czerwonych plam, bólem stawów i/lub problemami z oczami (zespół Stevensa-Johnsona)

■    alergia skóry z występowaniem swędzenia oraz bąbli pokrzywkowych (pokrzywka)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CETRAXAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zawartość ampułki należy zużyć natychmiast po otwarciu pojedynczej dawki. Należy wyrzucić pozostałą niewykorzystaną zawartość ampułki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość otwartej saszetki należy zużyć w ciągu 8 dni.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Cetraxal

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna w postaci chlorowodorku jednowodnego.

1 ml roztworu zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku. Każda ampułka dostarcza 0,25 ml roztworu, który zawiera 0,58 mg chlorowodorku cyprofloksacyny odpowiadającego 0,50 mg cyprofloksacyny.

Ponadto lek zawiera: powidon K-90-F(E1201), glicerol (E422), woda czyszczona oraz sodu wodorotlenek(E524) i kwas mlekowy(E270) do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Cetraxal i co zawiera opakowanie

Lek Cetraxal ma postać przejrzystego roztworu w formie kropli do uszu znajdującego się w ampułkach. W celu ochrony, ampułki zapakowane są w saszetki wykonane z folii aluminiowej. Każde opakowanie zawiera 15 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice Polska

Logo podmiotu odpowiedzialnego

Wytwórca

Laboratorios SALVAT, S.A.

C/ Gall, 30-36.

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania    Cetraxal

Finlandia    Cetraxal

Francja

Islandia

Niemcy

Grecja

Norwegia

Polska

Włochy


Cetraxal 2 mg/ml solution pour instillation auriculaire Cetraxal

InfectoCipro mg/ml Ohrentropfen, Lösung Cetraxal 2 mg/ml Qtiksç oxayôvsç, Sraknpa Cetraxal Cetraxal

UNICEXAL 2 mg/ml gocce auricolari, soluzione

Holandia    Cetraxal 2 mg/ml oordruppels, oplossing

Szwecja    Cetraxal

Zjednoczone Królestwo Cetraxal 2 mg/ml ear drops solution Data zatwierdzenia ulotki:

09.06.2013 r

5

Cetraxal

Charakterystyka Cetraxal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cetraxal, 2 mg/ml, krople do uszu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku.

Każda pojedyncza dawka ampułki dostarcza 0,25 ml roztworu, który zawiera 0,58 mg jednowodnego chlorowodorku cyprofloksacyny odpowiadającego 0,50 mg cyprofloksacyny.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do uszu, roztwór

Przejrzysty, sterylny, nie zawierający środków konserwujących roztwór wodny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Cetraxal wskazany jest przy leczeniu ostrego zapalenia ucha zewnętrznego u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia u których błona bębenkowa jest nieuszkodzona, wywołanego przez mikroorganizmy podatne na działanie cyprofloksacyny (patrz punkt 4.4 oraz 5.1).

Należy dokładnie przeanalizować oficjalne informacje dotyczące prawidłowego zastosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku jednego roku oraz starsze

Zakraplać zawartość pojedynczej ampułki do chorego ucha dwa razy dziennie przez siedem dni.

Pacjenci pediatryczni w wieku poniżej jednego roku życia

Bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania produktu Cetraxal u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia nie zostały ustalone. Brak jest danych w tym zakresie. Patrz punkt 4.4.

Instrukcje prawidłowego zastosowania produktu:

■    Roztwór należy ogrzać, trzymając ampułkę w dłoniach przez kilka minut, w celu uniknięcia zawrotów głowy, które mogą wystąpić w wyniku zakroplenia zimnego roztworu do przewodu słuchowego.

■    Pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej z chorym uchem skierowanym ku górze, a następnie należy wkroplić krople, pociągaj ąc równocześnie kilkakrotnie za małżowinę uszną. W takiej pozycji należy pozostać przez około 5 minut w celu ułatwienia kroplom penetracji w głąb ucha. W razie potrzeby należy powtórzyć procedurę w przypadku drugiego ucha.

■    Pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności wyrzucenia opakowania jednodawkowego po zastosowaniu produktu oraz nie przechowywaniu go do ponownego użycia.

■ W przypadku zastosowania setonu/tampon w celu ułatwienia podania produktu, pierwsza dawka powinna zostać podwojona (2 ampułki zamiast 1).

Zaburzenia czynności nerek / wątroby

Ponieważ oczekuje się, że wartość stężenia produktu w osoczu krwi jest niewykrywalna, u pacjentów z tymi zaburzeniami nie jest konieczne zmniejszenie dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną cyprofloksacynę lub inną substancję z grupy chinolonowych leków przeciwbakteryjnych, bądź na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niniejszy produkt leczniczy przeznaczony jest do podawania do ucha, nie zaś do podawania do oka, inhalacji czy wstrzykiwania.

W czasie stosowania Cetraxal monitoring medyczny jest wymagany, aby móc w możliwie szybko zastosować inny sposób leczenia.

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu ustalono na podstawie kontrolowanych badań klinicznych wykonanych na dzieciach w 1 roku życia i starszych. Chociaż dane na temat leczenia dzieci poniżej 1 roku życia z powodu ostrego zapalenie ucha zewnętrznego są bardzo ograniczone , nie istnieją różnice w procesie samej choroby, w tej populacji pacjentów, które uniemożliwiaj ą korzystanie z tego produktu w wieku poniżej 1 roku życia. Opieraj ąc się na bardzo ograniczonych danych, lekarz przepisuj ąc powinien wyważyć korzyści kliniczne stosowania przed zagrożeniami znanymi i prawdopodobnie nieznanymi podczas przepisywania pacjentom w wieku poniżej 1 roku życia.

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu Cetraxal nie zostały przebadane w przypadku wystąpienia perforacji błony bębenkowej. Z tego też względu Cetraxal należy stosować z ostrożnością u pacjentów, u których rozpoznano lub zachodzi podejrzenie perforacji bądź u których zachodzi ryzyko wystąpienia perforacji błony bębenkowej.

Cetraxal należy odstawić po pierwszym wystąpieniu wysypki na skórze bądź wystąpieniu jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości. Ostre, a z rzadka śmiertelne reakcje związane z nadwrażliwością (reakcje anafilaktyczne), niektóre po podaniu pierwszej dawki, zaobserwowano u pacjentów przyjmujących chinolony podawane ogólnoustrojowo. Poważne ostre reakcje związane z nadwrażliwością mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego.

Podobnie jak w przypadku każdego antybiotyku, zastosowanie tego produktu może skutkować nadmiernym wzrostem organizmów niewrażliwych, włącznie ze szczepami bakteryjnymi, drożdżami i grzybami. Jeżeli dojdzie do nadkażenia, należy rozpocząć odpowiednie leczenie.

Jeżeli po tygodniu leczenia niektóre z objawów bądź symptomów nadal się utrzymuj ą, zalecane jest przeprowadzenie dodatkowego badania w celu ponownej oceny choroby oraz metody jej leczenia.

Niektórzy pacjenci przyjmujący chinolony podawane ogólnoustrojowo wykazywali wrażliwość skóry na słońce na poziomie od umiarkowanej do ostrej. Przez wzgląd na miejsce podawania produktu, mało prawdopodobne jest wywoływanie reakcji fotoalergicznych przez ten produkt.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono konkretnych badań w zakresie interakcji produktu Cetraxal z innymi produktami leczniczymi.

Ze względu na przewidywany niski poziom produktu w osoczu krwi po podaniu do ucha, mało prawdopodobne jest, aby cyprofloksacyna powodowała ogólnoustrojowe interakcje z innymi produktami leczniczymi.

Nie zaleca się stosowania innych produktów do ucha równocześnie z tym produktem leczniczym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Badania na zwierzętach z doustnym podaniem cyprofloksacyny nie wykazują żadnego wpływu na płodność.

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania roztworu cyprofloksacyny 0,2% do uszu u kobiet w ciąży. Istnieje umiarkowana liczba danych dotyczących zastosowania doustnego cyprofloksacyny u kobiet w ciąży. Nie wykazano toksyczności reprodukcyjnej po zastosowaniu produktu do uszu. Niemniej, po ekspozycji ogólnoustrojowej, badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu w odniesieniu do toksyczności reprodukcyjnej (patrz punkt 5.3).

Ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na cyprofloksacynę jest mało znacząca po podaniu produktu do uszu, nie przewiduje się żadnego wpływu na ciążę. Cetraxal może być stosowany w czasie ciąży.

Laktacja

Cyprofloksacyna jest wydzielana do mleka ludzkiego po zastosowaniu ogólnoustrojowym. Nie wiadomo, czy cyprofloksacyna wydzielana jest do mleka ludzkiego po podaniu do uszu. Nie przewiduje się żadnego wpływu na noworodki karmione piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa kobiety karmiącej piersią na cyprofloksacynę jest nieistotna. Cetraxal może być stosowany w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cetraxal nie wywiera żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W Fazie III badań klinicznych, całkowita liczba 319 pacjentów leczona była produktem Cetraxal.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmują: swędzenia ucha występujące u 0,9% pacjentów leczonych za pomocą cyprofloksacyny, a także bóle głowy i ból w miejscu zastosowania produktu, obydwa występujące u około 0,6% pacjentów.

Wszelkie działania niepożądane związane z leczeniem występują niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) i zostały wskazane poniżej.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: swędzenie ucha, brzęczenie w uszach

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: ból w miejscu zastosowania produktu

Przy miejscowym zastosowaniu fluorochinolonów bardzo rzadko występują: (ogólna) wysypka, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, a także pokrzywka.

4.9 Przedawkowanie

Potencjalne ryzyko przedawkowania w przypadku tego jednodawkowego produktu jest znikome, ponieważ całkowita zawartość cyprofloksacyny wynosi 7,5 mg na opakowanie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Narządy wzroku i słuchu. Leki otologiczne. Leki przeciwinfekcyjne.

Kod ATC: S02AA15

Mechanizm działania

Działanie bakteriobójcze cyprofloksacyny, jako fluorochinolowego leku przeciwbakteryjnego, wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyrazy DNA), jak i topoizomerazy IV, koniecznych do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii.

Zależności _ farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

Nie opisano żadnych zależności farmakodynamicznych w przypadku miejscowego podania produktu. W przypadku stosowanych miejscowo postaci farmaceutycznych, stężenia uzyskane w warunkach in situ są znacznie wyższe niż stężenia w osoczu krwi.

Mechanizm _powstawania oporności

W warunkach in vitro oporność na cyprofloksacynę może rozwinąć się w wyniku stopniowego procesu polegaj ącego na mutacjach miejsc docelowych działania zarówno w odniesieniu do gyrazy DNA jak i topoizomerazy IV. Stopień oporności krzyżowej pomiędzy cyprofloksacyną a innymi fluorochinolonami wykazuje zmienność. Pojedyncze mutacje nie muszą prowadzić do wystąpienia oporności klinicznej, ale wielokrotne mutacje zwykle powoduj ą oporność kliniczną na wiele lub na wszystkie substancje czynne z danej grupy.

Mechanizmy oporności polegające na nieprzepuszczalności błony komórkowej i/lub usuwaniu substancji czynnej z komórki poprzez pompy, mogą mieć zmienny wpływ na wrażliwość na fluorochinolony, co zależy od właściwości fizykochemicznych poszczególnych substancji czynnych z danej grupy i powinowactwa układów transportuj ących dla każdej z substancji czynnych. Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych. Mechanizmy oporności, które inaktywują inne antybiotyki, takie jak zaburzenia barier przepuszczalności (częste np. u Pseudomonas aeruginosa) oraz mechanizmy usuwania z komórki, mogą wpływać na wrażliwość bakterii na cyprofloksacynę.

Zaobserwowano oporność plazmidową kodowaną przez geny qnr.

Wartości graniczne

Dla większości środków stosowanych miejscowo dane farmakologiczne są ograniczone, brak jest również danych pozwalających na interpretację wyników. Z tego powodu Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST) proponuje stosowanie epidemiologicznych wartości odcięcia (ang. Epidemiological cut-off values - ECOFFs) jako wskaźnika wrażliwości na leki stosowane miejscowo.

Epidemiologiczne wartości punktu odcięcia według EUCAST.

ECOFF wynoszą odpowiednio    < mg / ml

-    Enterobacteriaceae    0,125mg/l

-    Staphylococcus spp.    1 mg/l

-    Pseudomonas aeruginosa    0,5 mg/l

Częstość występowania oporności może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. Są to jedynie przybliżone orientacyjne informacje dotyczące prawdopodobieństwa wrażliwości drobnoustrojów na ten antybiotyk.

W oparciu o aktualne dane, poniższa tabela przedstawia wrażliwość głównych patogenów chorobotwórczych na cyprofloksacynę w odniesieniu do zatwierdzonego wskazania do stosowania.

GATUNKI, DLA KTÓRCYH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ PROBLEM


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Staphylococcus aureus


Tlenowe bakterie Gram-ujemne Pseudomonas aeruginosa


W przypadku stosowanych miej scowo postaci farmaceutycznych, stężenia uzyskane w warunkach in situ są znacznie wyższe niż stężenia w osoczu krwi. Pozostają pewne wątpliwości co do kinetyki stężeń in situ, lokalnych warunków fizycznych i chemicznych, które mogą zmieniać działanie antybiotyku oraz stabilności produktu w warunkach in situ.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie dokonywano pomiarów stężeń cyprofloksacyny w osoczu po podaniu 0,25 ml produktu Cetraxal 0,2% (całkowita dawka: 0,5 mg cyprofloksacyny). Przewiduje się, że ogólnoustrojowe poziomy w osoczu krwi będą niewykrywalne lub bardzo niskie, pomimo tego, że nie przewiduje się żadnego ogólnoustrojowego przenikania cyprofloksacyny w normalnych warunkach stosowania. Nawet jeżeli cała ilość cyprofloksacyny zostałaby wchłonięta po obustronnym podaniu produktu do uszu (1 mg dawki całkowitej) wątpliwym jest, aby u człowieka wystąpiło wykrywalne stężenie tego produktu w osoczu krwi, biorąc pod uwagę 180 l jako objętość dystrybucji cyprofloksacyny (informacje EUCAST) oraz 5 ng/ml jako granica wykrywalności.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie odnotowano żadnych znaczących wyników badań w zakresie działania rakotwórczego czy też toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój. Cyprofloksacyna jest dobrze tolerowana w przypadku stosowania jej do zewnętrznego przewodu słuchowego .

W przypadku zwierząt poddanych badaniom, toksyczność zaobserwowano wyłącznie przy dawkach znajduj ących się dużo powyżej w stosunku do najwyższej dawki stosowanej do ucha.

Wykazano, że cyprofloksacyna oraz inne chinolony powoduj ą artropatię u niedojrzałych zwierząt większości gatunków, na których przeprowadzono badania, po doustnym podaniu leku. Zakres uszkodzenia chrząstki stawowej wahał się w zależności od wieku, gatunku oraz dawki. W przypadku podania 30 mg/kg cyprofloksacyny wpływ na stawy był minimalny.

Podczas, gdy stawy niektórych gatunków niedojrzałych zwierząt wrażliwe są na degeneracyjny wpływ fluorochinolonów (szczególnie psów), młode dorosłe osobniki świnki morskiej, którym podano dawkę cyprofloksacyny do ucha środkowego przez jeden miesiąc nie wykazywały żadnych powiązanych z lekiem zmian strukturalnych czy funkcjonalnych w odniesieniu do komórek rzęsatych narządu ślimakowego ani też żadnych zmian w kosteczkach słuchowych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K-90-F (E1201).

Glicerol E (422)

Woda oczyszczona Sodu wodorotlenek (E 524)

Kwas mlekowy (E270) do ustalenia pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata.

Zawartość ampułki powinna zostać zużyta natychmiast po otwarciu pojedynczej dawki ampułki. Wszelką niewykorzystaną zawartość ampułki należy wyrzucić.

Okres trwałości po pierwszym otwarciu saszetki: 8 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Roztwór 0,2 % znajduje się w uformowanej ampułce wykonanej z polietylenu o małej gęstości. Każda pojedyncza ampułka dostarcza 0,25 ml roztworu kropli. W celu ochrony, ampułki zapakowane są w saszetki wykonane z folii aluminiowej.

Każde opakowanie saszetki zawiera 15 ampułek.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20161

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.05.2012 r

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TESKTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 09.06.2013 r

7

Cetraxal