Imeds.pl

Cetraxal Plus (3 Mg + 0,25 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetraxal Plus, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór

Cyprofloksacyna + Fluocynolonu acetonid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy

powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cetraxal Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetraxal Plus

3.    Jak stosować lek Cetraxal Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetraxal Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cetraxal Plus i w jakim celu się go stosuje

Cetraxal Plus to roztwór do podawania do ucha. W jego skład wchodzi:

■    cyprofloksacyna, antybiotyk należący do grupy zwanej fluorochinolonami. Cyprofloksacyna zabija bakterie powodujące infekcje,

■    fluocynolonu acetonid, glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym do leczenia obrzęku i bólu.

Cetraxal Plus to krople do uszu w postaci roztworu. Jest on stosowany w leczeniu ostrego zapalenia ucha zewnętrznego pochodzenia bakteryjnego u dorosłych i dzieci.

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli nie nastąpiła poprawa lub jeśli po zakończeniu leczenia pacjent czuje się gorzej. .

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetraxal Plus Kiedy nie stosować leku Cetraxal Plus

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cyprofloksacynę, lub inne chinolony, fluocynolonu acetonid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cetraxal Plus (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie ucha wywołane przez wirusy lub grzyby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Cetraxal Plus w przypadku występowania uszkodzenia (perforacji) błony bębenkowej, ponieważ lekarz mógł przepisać ten lek pacjentom ze stwierdzoną perforacj ą lub z podejrzeniem perforacji lub w przypadkach występowania ryzyka perforacji błony bębenkowej.

- ten lek należy podawać wyłącznie do ucha. Nie należy go połykać, wstrzykiwać ani wdychać. Nie należy podawać do oka.

- jeśli po rozpoczęciu leczenia u pacjenta wystąpi pokrzywka, wysypka na skórze lub jakiekolwiek inne objawy alergiczne (np.: nagły obrzęk twarzy, gardła lub powiek, trudności z oddychaniem), należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Poważne reakcje nadwrażliwości mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego.

-    należy poinformować lekarza, j eśli obj awy nie ustępuj ą przed zakończeniem leczenia. Tak jak w przypadku innych antybiotyków, czasami mogą pojawić się dodatkowe infekcje wywołane przez organizmy, oporne na cyprofloksacynę. W przypadku wystąpienia takiej infekcji lekarz wdroży odpowiednie leczenie.

-    Cetraxal Plus zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, co może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Cetraxal Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się przyjmowania leku w skojarzeniu z innymi lekami do uszu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę powinna powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed zastosowaniem tego leku.

Leku Cetraxal Plus nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna i fluocynolon acetonidu przenikają do mleka ludzkiego, co może wywoływać niepożądane skutki u dziecka karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z uwagi na postać i drogę podawania tego leku, Cetraxal Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie u dzieci

Z uwagi na ograniczoną ilość informacji dotyczących stosowania leku Cetraxal Plus u dzieci poniżej 2 lat, przed podaniem tego leku dziecku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Cetraxal Plus

Lek Cetraxal Plus jest przeznaczony wyłącznie do podawania do ucha.

Lek Cetraxal Plus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych i dzieci to 4 do 6 kropel do chorego ucha trzy razy na dobę. Leczenie trwa 8 dni. Dawka dla pacjentów powyżej 65 lat jest taka sama. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Cetraxal Plus podawać do obu uszu wyłącznie, gdy zostało to zalecone przez lekarza.

Lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek Cetraxal Plus. Aby uniknąć nawrotu infekcji, nie przerywać leczenia, nawet jeśli stan ucha/uszu się poprawił.

Sposób podawania

Osoba, która będzie wkraplała lek Cetraxal Plus powinna umyć ręce.

1.    Krople ogrzać trzymając przez kilka minut butelkę w dłoniach, aby uniknąć zawrotów głowy mogących wystąpić podczas wkraplania zimnego roztworu do przewodu słuchowego.

2.    Przechylić głowę na bok, tak aby chore ucho było zwrócone do góry.

3.    Wprowadzić krople do ucha za pomocą kroplomierza. Nie dotykać kroplomierzem ucha ani palców, aby uniknąć skażenia.

4. Głowę w pozycji przechylonej trzymać przez około 5 minut, aby krople mogły spłynąć w głąb ucha.

5. Jeśli przewód słuchowy jest wąski, można ucho pociągnąć w górę, aby lek mógł dotrzeć do błony bębenkowej.

6.    W razie potrzeby czynność powtórzyć dla drugiego ucha.

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza, aby uzyskać najlepszą skuteczność leku. Trzymanie głowy w pozycji pionowej lub zbyt gwałtowne poruszenie głową podczas wkraplania może prowadzić do utraty części leku, ponieważ krople spłyną na twarz, a nie wnikną w głąb przewodu słuchowego.

Butelkę przechowywać do zakończenia leczenia. Leku nie przechowywać do późniejszego wykorzystania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetraxal Plus

Nie są znane objawy przedawkowania. W przypadku przedawkowania lub nieumyślnego spożycia leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub skontaktować się telefonicznie z centrum informacji toksykologicznej podaj ąc nazwę leku i przyj ętą ilość lub udać się do najbliższego punktu opieki medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Cetraxal Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę według schematu.

Przerwanie stosowania leku Cetraxal Plus

Nie przerywać stosowania leku Cetraxal Plus bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Bardzo ważne jest, aby stosować te krople do uszu przez okres określony przez lekarza, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. W przypadku wcześniejszego zaprzestania stosowania leku, może nastąpić nawrót infekcji, objawy mogą powrócić lub nawet ulec pogorszeniu. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Cetraxal Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poważne reakcje uczuleniowe lub którekolwiek z podanych poniżej działań niepożądanych, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku oraz natychmiast powiadomić lekarza:

obrzęki dłoni, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej, gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka, pokrzywka, rany skóry, owrzodzenia.

Częste: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów.

-    miejscowo w uchu: dyskomfort, ból, swędzenie.

-    ogólne: zaburzenia smaku.

Niezbyt częste: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów:

-    miejscowo w uchu: dzwonienie, występowanie pozostałości leku, niedrożność drenu, mrowienie, przekrwienie, upośledzenie słuchu, wysypka, zaczerwienienie, infekcja grzybicza ucha zewnętrznego, wydzielina z ucha

-    ogólne: infekcja grzybicza, drażliwość, nadmierna produkcja łez, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry, ból głowy, wymioty, zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Cetraxal Plus

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie należy stosować leku Cetraxal Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż 30 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cetraxal Plus

Substancjami czynnymi leku są: cyprofloksacyna w postaci chlorowodorku jednowodnego cyprofloksacyny i fluocynolonu acetonid. 1 ml leku Cetraxal Plus zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci chlorowodorku jednowodnego) i 0,25 mg fluocynolonu (w postaci fluocynolonu acetonidu).

Ponadto lek zawiera: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), powidon (K-90-F), glikolu dietylenowego monoetylowy eter, glycerth-26 (związek gliceryny i tlenku etylenu), kwas solny i/lub wodorotlenek sodu, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Cetraxal Plus i co zawiera opakowanie

Lek Cetraxal Plus to klarowny roztwór kropli do uszu. Opakowania leku to nieprzejrzyste butelki z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE.

Każda butelka zawiera 10 ml roztworu.

Porady i edukacja medyczna

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie są one skuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Jeśli lekarz przepisał antybiotyki, ich stosowanie jest konieczne w związku z konkretną chorobą występującą aktualnie u pacjenta.

Mimo zastosowania antybiotyków, niektóre bakterie mogą przeżyć lub namnażać się. Zjawisko to nosi nazwę oporności: leczenie niektórymi antybiotykami staje się nieskuteczne.

Niewłaściwe zastosowanie antybiotyków powoduje zwiększenie oporności. Pacjent może nawet przyczynić się do rozwoju oporności bakterii i przez to opóźnić swój powrót do zdrowia lub zmniejszyć skuteczność antybiotyku, jeśli nie przestrzega odpowiedniego:

-    dawkowania,

-    schematu stosowania leku,

-    czasu trwania leczenia.

Dlatego, aby nie dopuścić do zmniejszenia skuteczności tego leku, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1    - Stosować antybiotyki wyłącznie wtedy, gdy zostały przepisane.

2    - Przestrzegać ściśle zaleceń lekarza.

3    - Nie stosować antybiotyków powtórnie bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli objawy choroby są podobne.

4    - Nigdy nie dawać swojego antybiotyku innej osobie; może on nie być odpowiedni w leczeniu jej choroby.

5    - Po zakończeniu leczenia należy cały niewykorzystany lek zwrócić do apteki, dzięki czemu zostanie on zniszczony we właściwy sposób.

Podmiot odpowiedzialny

Tactica Pharmaceuticals Sp. z.o.o. ul. Bankowa 4,

44-100 Gliwice

[Logo podmiotu odpowiedzialnego]

Wytwórca

Laboratorios SALVAT, S.A.

C/ Gall 30-36

08950 - Esplugues de Llobregat

Barcelona

Hiszpania

Wytwórca

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Str. 1 64646 Heppenheim Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Data ostatniej aktualizacji ulotki 15/01/2014

5