+ iMeds.pl

Cetraxal plus (3 mg + 0,25 mg)/mlUlotka Cetraxal plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetraxal Plus, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór

Cyprofloksacyna + Fluocynolonu acetonid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy

powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cetraxal Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetraxal Plus

3.    Jak stosować lek Cetraxal Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cetraxal Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cetraxal Plus i w jakim celu się go stosuje

Cetraxal Plus to roztwór do podawania do ucha. W jego skład wchodzi:

■    cyprofloksacyna, antybiotyk należący do grupy zwanej fluorochinolonami. Cyprofloksacyna zabija bakterie powoduj ące infekcje,

■    fluocynolonu acetonid, glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym do leczenia obrzęku i bólu.

Cetraxal Plus to krople do uszu w postaci roztworu. Jest on stosowany w leczeniu ostrego zapalenia ucha zewnętrznego pochodzenia bakteryjnego u dorosłych i dzieci.

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli nie nastąpiła poprawa lub jeśli po zakończeniu leczenia pacjent czuje się gorzej. .

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cetraxal Plus Kiedy nie stosować leku Cetraxal Plus

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cyprofloksacynę, lub inne chinolony, fluocynolonu acetonid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cetraxal Plus (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie ucha wywołane przez wirusy lub grzyby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Cetraxal Plus w przypadku występowania uszkodzenia (perforacji) błony bębenkowej, ponieważ lekarz mógł przepisać ten lek pacjentom ze stwierdzoną perforacją lub z podejrzeniem perforacji lub w przypadkach występowania ryzyka perforacji błony bębenkowej.

- ten lek należy podawać wyłącznie do ucha. Nie należy go połykać, wstrzykiwać ani wdychać. Nie należy podawać do oka.

- jeśli po rozpoczęciu leczenia u pacjenta wystąpi pokrzywka, wysypka na skórze lub jakiekolwiek inne objawy alergiczne (np.: nagły obrzęk twarzy, gardła lub powiek, trudności z oddychaniem), należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Poważne reakcje nadwrażliwości mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego.

-    należy poinformować lekarza, j eśli obj awy nie ustępuj ą przed zakończeniem leczenia. Tak jak w przypadku innych antybiotyków, czasami mogą pojawić się dodatkowe infekcje wywołane przez organizmy, oporne na cyprofloksacynę. W przypadku wystąpienia takiej infekcji lekarz wdroży odpowiednie leczenie.

-    Cetraxal Plus zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, co może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Cetraxal Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się przyjmowania leku w skojarzeniu z innymi lekami do uszu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę powinna powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed zastosowaniem tego leku.

Leku Cetraxal Plus nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna i fluocynolon acetonidu przenikają do mleka ludzkiego, co może wywoływać niepożądane skutki u dziecka karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z uwagi na postać i drogę podawania tego leku, Cetraxal Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie u dzieci

Z uwagi na ograniczoną ilość informacji dotyczących stosowania leku Cetraxal Plus u dzieci poniżej 2 lat, przed podaniem tego leku dziecku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Cetraxal Plus

Lek Cetraxal Plus jest przeznaczony wyłącznie do podawania do ucha.

Lek Cetraxal Plus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych i dzieci to 4 do 6 kropel do chorego ucha trzy razy na dobę. Leczenie trwa 8 dni. Dawka dla pacjentów powyżej 65 lat jest taka sama. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Cetraxal Plus podawać do obu uszu wyłącznie, gdy zostało to zalecone przez lekarza.

Lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek Cetraxal Plus. Aby uniknąć nawrotu infekcji, nie przerywać leczenia, nawet jeśli stan ucha/uszu się poprawił.

Sposób podawania

Osoba, która będzie wkraplała lek Cetraxal Plus powinna umyć ręce.

1. Krople ogrzać trzymając przez kilka minut butelkę w dłoniach, aby uniknąć zawrotów głowy mogących wystąpić podczas wkraplania zimnego roztworu do przewodu słuchowego.

2.    Przechylić głowę na bok, tak aby chore ucho było zwrócone do góry.

3. Wprowadzić krople do ucha za pomocą kroplomierza. Nie dotykać kroplomierzem ucha ani palców, aby uniknąć skażenia.

4.    Głowę w pozycji przechylonej trzymać przez około 5 minut, aby krople mogły spłynąć w głąb ucha.

5. Jeśli przewód słuchowy jest wąski, można ucho pociągnąć w górę, aby lek mógł dotrzeć do błony bębenkowej.

6.    W razie potrzeby czynność powtórzyć dla drugiego ucha.

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza, aby uzyskać najlepszą skuteczność leku. Trzymanie głowy w pozycji pionowej lub zbyt gwałtowne poruszenie głową podczas wkraplania może prowadzić do utraty części leku, ponieważ krople spłyną na twarz, a nie wnikną w głąb przewodu słuchowego.

Butelkę przechowywać do zakończenia leczenia. Leku nie przechowywać do późniejszego wykorzystania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetraxal Plus

Nie są znane objawy przedawkowania. W przypadku przedawkowania lub nieumyślnego spożycia leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub skontaktować się telefonicznie z centrum informacji toksykologicznej podając nazwę leku i przyjętą ilość lub udać się do najbliższego punktu opieki medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Cetraxal Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę według schematu.

Przerwanie stosowania leku Cetraxal Plus

Nie przerywać stosowania leku Cetraxal Plus bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Bardzo ważne jest, aby stosować te krople do uszu przez okres określony przez lekarza, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. W przypadku wcześniejszego zaprzestania stosowania leku, może nastąpić nawrót infekcji, objawy mogą powrócić lub nawet ulec pogorszeniu. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Cetraxal Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poważne reakcje uczuleniowe lub którekolwiek z podanych poniżej działań niepożądanych, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku oraz natychmiast powiadomić lekarza:

obrzęki dłoni, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej, gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka, pokrzywka, rany skóry, owrzodzenia.

Częste: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów.

-    miejscowo w uchu: dyskomfort, ból, swędzenie.

-    ogólne: zaburzenia smaku.

Niezbyt częste: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów:

-    miejscowo w uchu: dzwonienie, występowanie pozostałości leku, niedrożność drenu, mrowienie, przekrwienie, upośledzenie słuchu, wysypka, zaczerwienienie, infekcja grzybicza ucha zewnętrznego, wydzielina z ucha

-    ogólne: infekcja grzybicza, drażliwość, nadmierna produkcja łez, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry, ból głowy, wymioty, zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Cetraxal Plus

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie należy stosować leku Cetraxal Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż 30 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cetraxal Plus

Substancjami czynnymi leku są: cyprofloksacyna w postaci chlorowodorku jednowodnego cyprofloksacyny i fluocynolonu acetonid. 1 ml leku Cetraxal Plus zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci chlorowodorku jednowodnego) i 0,25 mg fluocynolonu (w postaci fluocynolonu acetonidu).

Ponadto lek zawiera: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), powidon (K-90-F), glikolu dietylenowego monoetylowy eter, glycerth-26 (związek gliceryny i tlenku etylenu), kwas solny i/lub wodorotlenek sodu, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Cetraxal Plus i co zawiera opakowanie

Lek Cetraxal Plus to klarowny roztwór kropli do uszu. Opakowania leku to nieprzejrzyste butelki z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE.

Każda butelka zawiera 10 ml roztworu.

Porady i edukacja medyczna

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie są one skuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Jeśli lekarz przepisał antybiotyki, ich stosowanie jest konieczne w związku z konkretną chorobą występującą aktualnie u pacjenta.

Mimo zastosowania antybiotyków, niektóre bakterie mogą przeżyć lub namnażać się. Zjawisko to nosi nazwę oporności: leczenie niektórymi antybiotykami staje się nieskuteczne.

Niewłaściwe zastosowanie antybiotyków powoduje zwiększenie oporności. Pacjent może nawet przyczynić się do rozwoju oporności bakterii i przez to opóźnić swój powrót do zdrowia lub zmniejszyć skuteczność antybiotyku, jeśli nie przestrzega odpowiedniego:

-    dawkowania,

-    schematu stosowania leku,

-    czasu trwania leczenia.

Dlatego, aby nie dopuścić do zmniejszenia skuteczności tego leku, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1    - Stosować antybiotyki wyłącznie wtedy, gdy zostały przepisane.

2    - Przestrzegać ściśle zaleceń lekarza.

3    - Nie stosować antybiotyków powtórnie bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli objawy choroby są podobne.

4 - Nigdy nie dawać swojego antybiotyku innej osobie; może on nie być odpowiedni w leczeniu jej choroby.

5    - Po zakończeniu leczenia należy cały niewykorzystany lek zwrócić do apteki, dzięki czemu zostanie on zniszczony we właściwy sposób.

Podmiot odpowiedzialny

Tactica Pharmaceuticals Sp. z.o.o. ul. Bankowa 4,

44-100 Gliwice

[Logo podmiotu odpowiedzialnego]

Wytwórca

Laboratorios SALVAT, S.A.

C/ Gall 30-36

08950 - Esplugues de Llobregat

Barcelona

Hiszpania

Wytwórca

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Str. 1 64646 Heppenheim Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Data ostatniej aktualizacji ulotki 15/01/2014

5

Cetraxal Plus

Charakterystyka Cetraxal plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cetraxal Plus, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci chlorowodorku) oraz 0,25 mg acetonidu fluocynolonu

Substancje pomocnicze:

0,6 mg/ml parahydroksybenzoesanu metylu (E218)

0,3 mg/ml parahydroksybenzoesanu propylu (E216)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do uszu, roztwór.

Przezroczysty, klarowny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Cetraxal Plus wskazany jest u dorosłych i u dzieci w miejscowym leczeniu ostrego zapalenia ucha zewnętrznego, przy nieuszkodzonej błonie bębenkowej, wywołanego przez mikroorganizmy wrażliwe na działanie cyprofloksacyny (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1).

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do ucha.

Dawkowanie

Dorośli

Co 8 godzin wkraplać 4-6 kropli do zewnętrznego przewodu słuchowego objętego infekcją. Okres leczenia wynosi 8 dni.

Dzieci i młodzież

Dawka dla dzieci jest taka sama, jak dla dorosłych.

W odpowiednich i właściwe kontrolowanych badaniach klinicznych ustalono bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Cetraxal Plus u dzieci od 7 lat. Chociaż nie są dostępne żadne dane kliniczne dotyczące pacjentów poniżej 7 lat, nie istnieją żadne znane zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ani różnice w przebiegu choroby u tej populacji, które wykluczałyby stosowanie tego produktu u dzieci w wieku 2 lat i powyżej (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy podjąć przed podaniem produktu Przed użyciem roztwór ogrzać trzymając przez kilka minut butelkę w dłoniach, aby uniknąć uczucia dyskomfortu, które mogłoby pojawić się przy wkraplaniu zimnego roztworu do przewodu słuchowego. Pacjent powinien leżeć z uchem zwróconym do góry. Roztwór wkroplić pociągaj ąc kilka razy małżowinę. W tej pozycji pacjent powinien zostać przez około 5 minut, aby krople mogły spłynąć w głąb ucha.

Jeśli istnieje potrzeba, należy czynność powtórzyć dla drugiego ucha.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza w celu zmniejszenia ryzyka skażenia bakteryjnego, należy pamiętać o tym, by nie dotykać końcówką kroplomierza małżowiny lub przewodu słuchowego zewnętrznego i okolic sąsiadujących lub innych powierzchni. Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą. Butelkę przechowywać do zakończenia leczenia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - cyprofloksacynę lub na fluocynolon lub inną substancj ę z grupy chinolonowych leków przeciwbakteryjnych lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą, wymienioną w pkt 6.1.

Wirusowe zakażenia przewodu słuchowego zewnętrznego, w tym zakażenie ospą wietrzną i opryszczką pospolitą oraz zakażenie grzybicze ucha.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony do podawania do ucha, nie jest przeznaczony do podawania do oka, wdychania ani do wstrzykiwań. Nie należy go połykać ani wstrzykiwać.

Jeśli objaw wycieku z ucha utrzymuje się po całym okresie leczenia lub też pojawią się w ciągu 6 miesięcy kolejne epizody wycieku z ucha, wskazana jest kontrola lekarska celem wykluczenia występowania perlaka, ciała obcego lub guza.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Cetraxal Plus u dzieci poniżej 7 lat, ale nie istnieją żadne znane zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ani różnice w przebiegu choroby, które wykluczałyby stosowanie tego produktu u dzieci od 2 lat, z uwagi na brak doświadczeń z podawaniem fluocynolonu dzieciom poniżej 2 lat.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Cetraxal Plus przy występowaniu perforacji błony bębenkowej. W związku z powyższym, należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu Cetraxal Plus u pacjentów ze stwierdzoną perforacj ą lub z podejrzeniem perforacji lub w przypadkach ryzyka wystąpienia perforacji błony bębenkowej.

Wraz z pierwszym pojawieniem się wysypki na skórze lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania produktu Cetraxal Plus. U pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo opisywano przypadki poważnych i niekiedy prowadzących do śmierci reakcji nadwrażliwości (reakcji anafilaktycznych); niektóre występowały po pierwszej dawce leku.

Poważne, ostre reakcje nadwrażliwości mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie tego produktu może spowodować nadmierny wzrost niewrażliwych organizmów, w tym szczepów bakterii, drożdży i grzybów. W przypadku wystąpienia nadkażenia, należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jeśli po tygodniu leczenia niektóre objawy podmiotowe i przedmiotowe utrzymują się, zaleca się dalsze badania w celu dokonania ponownej oceny rozpoznania choroby i weryfikacji leczenia.

U niektórych pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo występowała umiarkowana lub silna wrażliwość skóry na słońce. Z uwagi na miejsce podawania produktu, wywołanie reakcji fotoalergicznych przez ten produkt nie wydaje się prawdopodobne.

Glikokortykosteroidy, jak np. fluocynolon, wchłaniają się w wystarczających ilościach, aby wywołać ogólnoustrojowe działania niepożądane typowe dla glikokortykosteroidów, w przypadku stosowania ich na dużej powierzchni, na uszkodzoną skórę lub pod opatrunek okluzyjny.

Objawy hiperkortyzolemii (zespół Cushinga) i odwracalnego zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś PPN), prowadzące do niedoboru glikokortykosteroidów, mogą wystąpić u niektórych osób na skutek zwiększonego ogólnoustrojowego wchłaniania glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo. W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych objawów należy stopniowo odstawić produkt zmniejszaj ąc częstość stosowania. Nagłe przerwanie leczenia może powodować niedobór glikokortykosteroidów.

Kortykosteroidy mogą zmniejszać odporność organizmu na zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze i maskować kliniczne objawy infekcji, uniemożliwiaj ąc rozpoznanie nieskuteczności antybiotyku, albo mogą hamować reakcje nadwrażliwości na substancje zawarte w produkcie.

Cetraxal Plus może powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego) z uwagi na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu (patrz punkt 4.8).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zostały przeprowadzone żadne badania interakcji leku Cetraxal Plus z innymi lekami.

Z uwagi na przewidywalne niskie stężenie osoczowe po stosowaniu leku miejscowo do uszu (patrz | punkt 5.2), jest mało prawdopodobne by cyprofloksacyna lub_fluocynolonu acetonid wchodził w znaczące klinicznie interakcje z innymi lekami.

Wykazano, iż stosowanie dożylne niektórych chinolonów zwiększa efekt działania doustnych antykoagulantów, warfaryny i ich substancji pochodnych. Związane może być również z przejściowym podwyższeniem w osoczu poziomu kreatyniny wśród pacjentów przyjmujących

równocześnie cyklosporynę.

Doustnie podawana cyprofloksacyna hamuje izoenzymy cytochromu P450: CYP1A2 i CYP3A4 zmienia również metabolizm metyloksantyn (kofeiny, teofiliny).

Po miejscowym podaniu Cetraxal Plus do ucha osiągane stężenia cyprofloksacyny w osoczu są niskie. Jest mało prawdopodobne, że interakcje spowodowane metabolizmem cytochromu P450 i jednoczesnym stosowaniem innych leków, w tym metyloksantyn, spowodują istotne klinicznie zmiany stężenia metyloksantyn w osoczu.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie innych produktów do uszu. W przypadku konieczności podania tą drogą więcej niż jednego produktu, należy je podać oddzielnie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne dane dotyczące podawania cyprofloksacyny kobietom w ciąży nie wskazują, aby wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód i noworodka.

Ogólnoustrojowe działanie cyprofloksacyny stosowanej miejscowo jest niewielkie, nie należy zatem spodziewać się jej szkodliwego działania na płód.

W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach wykazano teratogenne działanie glikokortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym, podawanych w relatywnie małych dawkach. Działanie teratogenne niektórych glikokortykosteroidów stwierdzono u zwierząt po stosowaniu na skórę.

Nie przeprowadzono odpowiednich kontrolowanych badań w zakresie teratogennego działania acetonidu fluocynolonu u kobiet w ciąży.

Przed podaniem produktu należy ocenić, czy korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym zagrożeniem.

Karmienie piersią

Cyprofloksacyna jest wydzielana do mleka ludzkiego. Ogólnoustrojowe narażenie na cyprofloksacynę stosowaną miejscowo jest niewielkie, zatem przy jej stosowaniu miejscowym nie należy spodziewać się jej wpływu na dzieci karmione piersią.

Ogólnoustrojowo podawane glikokortykosteroidy przenikają do mleka ludzkiego i mogą hamować wzrost, zakłócać produkcj ę endogennych glikokortykosteroidów lub powodować inne niepożądane skutki.

Nie wiadomo, czy miejscowe podawanie glikokortykosteroidów może powodować osiągnięcie na tyle dużego wchłaniania ogólnoustrojowego, by przenikały one do mleka ludzkiego w wykrywalnych ilościach.

Ponieważ do mleka ludzkiego wydziela się wiele leków, należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Cetraxal Plus kobietom karmiącym.

Płodność

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach w celu oceny wpływu produktu leczniczego Cetraxal Plus na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Z uwagi na drogę podawania i warunki stosowania produktu, uwzględniając profil bezpieczeństwa produktu Cetraxal Plus, produkt ten może nie mieć żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Stabelaryzowane podsumowanie działań niepożądanych.

Poniższe działania niepożądane były obserwowane w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu. Działania niepożądane są sklasyfikowane zgodnie z układem systemów i narządów oraz częstością występowania:

bardzo częste (1/10), częste (od 1/100 do poniżej 1/10), niezbyt częste (od 1/1000 do poniżej 1/100), rzadkie (od 1/10000 do poniżej 1/1000), bardzo rzadkie (poniżej 1/10000 pacjentów) lub o częstości nieznanej (brak możliwości oceny częstości występowania na podstawie dostępnych danych). W każdej grupie działania niepożądane są szeregowane malej ąco pod względem istotności.

Klasyfikacja układów i narządów

Nazewnictwo zgodne z MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: kandydoza, grzybicze zapalenie ucha

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zaburzenia smaku

Niezbyt często: parestezje (mrowienie w uszach),

zawroty głowy, ból głowy, płacz

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: ból ucha, uczucie dyskomfortu ucha, świąd ucha

Niezbyt często: niedosłuch, szum w uszach, wyciek z ucha, przekrwienie ucha

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zaczerwienienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: łuszczenie skóry, wysypka rumieniowata

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: rozdrażnienie, zmęczenie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: pozostawanie resztek produktu leczniczego

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często: niedrożność drenu (niedrożność drenu ucha środkowego)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: reakcje alergiczne

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych aktualny adres, nr telefonu i faxu ww. Departamentu e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano żadnych przypadków przedawkowania.

Miejscowo podany acetonid fluocynolonu może zostać wchłonięty w wystarczaj ących ilościach by wywołać działania ogólnoustrojowe. Ostre przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne, jednakże w przypadku przewlekłego przedawkowania lub niewłaściwego stosowania mogą wystąpić objawy hiperkortyzolemii.

W razie nieumyślnego spożycia produktu, leczenie będzie obejmowało opróżnienie żołądka poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i związków zobojętniających kwas, zawierających magnez lub wapń.

Dalsze postępowanie z chorym powinno być zgodne ze wskazaniami klinicznymi lub zaleceniami krajowego centrum informacji toksykologicznej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki otologiczne. Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi.

Kod ATC: S02CA03

Acetonid fluocynolonu

Acetonid fluocynolonu to syntetyczny fluorowany glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Początkowe działanie przeciwzapalne stosowanych miejscowo glikokortykosteroidów obejmuje hamowanie migracji i aktywności makrofagów i leukocytów w miejscu objętym stanem zapalnym poprzez zwężanie naczyń i ograniczanie ich przepuszczalności. Glikokortykosteroidy hamują również późniejsze procesy zapalne, takie jak zwiększenie liczby naczyń, gromadzenie się kolagenu, powstawanie bliznowców (blizn).

Cyprofloksacyna

Mechanizm działania

Działanie bakteriobójcze cyprofloksacyny jako fluorochinolonowego leku przeciwbakteryjnego wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyrazy DNA) jak i topoizomerazy IV, niezbędnych do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii.

Mechanizm oporności

Mutacja genów kodujących docelowe miejsca działania cyprofloksacyny (gyrA, gyrN, parC, parE) stanowi podstawowy mechanizm oporności na cyprofloksacynę u P. aeruginosa. Innym opisanym mechanizmem oporności jest nadekspresja pomp efluksowych, w szczególności genu Mex (Multiple EffluX). Pojedyncze mutacje niekoniecznie muszą prowadzić do wytworzenia oporności klinicznej, ale mutacje wielostopniowe zwykle powodują oporność kliniczną. Niemniej, wysokie stężenie dostarczonego antybiotyku, przy podaniu miejscowym, zawsze znacznie przekracza wartość MIC odpowiednich organizmów. W związku z tym powstanie oporności bakteryjnej jest wysoce nieprawdopodobne. Możliwość powstania oporności wydaje się zdecydowanie niższa przy miejscowym podaniu leku niż przy podaniu ogólnoustrojowym.

Wartości graniczne

Dla większości środków stosowanych miejscowo dane farmakologiczne są ograniczone, brak jest również danych pozwalających na interpretację wyników. Z tego powodu Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST) proponuje stosowanie epidemiologicznych wartości odcięcia (ang. Epidemiological cut-off values - ECOFFs) jako wskaźnika wrażliwości na leki stosowane miejscowo.

Epidemiologiczne wartości punktu odcięcia według EUCAST.

ECOFF wynoszą odpowiednio    < mg / ml

-    Enterobacteriaceae    0,12 mg/l

-    Staphylococcus spp.    1 mg/l

-    Pseudomonas aeruginosa    0,5 mg/l

Częstość występowania oporności może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności,

zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. Są to jedynie przybliżone orientacyjne informacje dotyczące prawdopodobieństwa wrażliwości drobnoustrojów na ten antybiotyk.

W tabeli poniżej przedstawiono podział gatunków na grupy według wrażliwości na terytorium Unii Europejskiej:

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Proteus vulgaris

GATUNKI, U KTÓRYCH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ PROBLEM

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Staphylococcus aureus#

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Enterobacter cloacae

Pseudomonas aeruginosa

GATUNKI OPORNE

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Enterococcus faecalis

(1)

# Metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus (MRSA) powinny być uważane za organizmy oporne na działanie cyprofloksacyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podanie do ucha.

Przy uwzględnieniu stężenia leku w postaci kropli i maksymalnej dziennej dawki, nie jest prawdopodobne, aby ogólnoustrojowe stężenia cyprofloksacyny po podaniu miejscowym do ucha były istotne z farmakokinetycznego lub klinicznego punktu widzenia.

Wchłanianie acetonidu fluocynolonu po podaniu miejscowym jest ogólnie niskie, rzekomo różni się w zależności od miejsca podania. Brak danych dotyczących wchłaniania po podaniu miejscowym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność cyprofloksacyny została dokładnie zbadana. Przeprowadzone dotychczas badania na zwierzętach nie potwierdzają bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego, toksycznego, wpływu na procesy reprodukcji.

Szkodliwe działania niepożądane na CUN i możliwość uszkodzenia chrząstki oraz ścięgien opisano w badaniach z udziałem ludzi i w badaniach przedklinicznych. W badaniach prowadzonych na młodych zwierzętach i płodach zwierząt narażonych na działanie chinolonów zaobserwowano ich wpływ na tkankę chrzęstną. Niemniej, te szkodliwe działania obserwowano po podaniu doustnym lub dożylnym w dawkach, których nie można uzyskać po podaniu miejscowym do ucha.

W przypadku acetonidu fluocynolonu, u niektórych pacjentów otrzymujących glikokortykosteroid miejscowo w dawkach całkowitych przekraczających 2 g występowało odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś PPN). Niemniej, brak jest opisów przypadków zahamowania czynności osi PPN po miejscowym podaniu glikokortykosteroidów. Biorąc pod uwagę niską całkowitą dawkę po leczeniu produktem Cetraxal Plus, nie jest prawdopodobne, by narażenie ogólnoustrojowe na działanie tego produktu mogło prowadzić do wyraźnych zmian w stężeniu kortyzolu.

Z uwagi na brak istotnych oznak ototoksyczności po dobębenkowym podaniu produktu Cetraxal Plus w okresie 28 dni świnkom morskim, stosowanie miejscowe do ucha tego produktu należy uważać za bezpieczne i nie powodujące ryzyka utraty słuchu przy stosowaniu klinicznym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Parahydroksybenzoesan metylu (E218)

Parahydroksybenzoesan propylu (E216)

Povidone-K-90-F

Eter glikolu dietylenowego

Glycereth-26 (związek gliceryny i tlenku etylenu)

Kwas chlorowodorowy 1N i/lub wodorotlenek sodu 1N (regulator pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu: 1 miesiąc.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Cetraxal Plus jest pakowany w białe butelki polietylenowe o pojemności 10 ml z polietylenowym kroplomierzem ułatwiającym wkraplanie leku do ucha i z polietylenową zakrętką.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.; ul.Bankowa 4; 44-100 Gliwice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20095

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.05.2012 r

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.01.2014 r

9

Cetraxal Plus