Imeds.pl

Ceuronex 1 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ceuronex

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg

tabletki powlekane    ’ -

Ropinirolum

Należy zapoznać się z treści:} ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ceuronex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceuronex

3.    Jak stosować Ccuronex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ccuroncx

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST CEURONEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ceuronex stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona spowodowana jest brakiem w mózgu substancji zwanej dopaminą. Czynny składnik Icku, ropinirol, działa na mózg podobnie jak dopamina.

Ceuronex może być stosowany samodzielnie lub razem z lewodopą (lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona) aby wzmocnić skuteczność leczenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CEURONEX Kiedy nie stosować leku Ceuronex:

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ropinirol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Ceuronex,

Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży,

Jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ceuronex:

Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem tego leku, w przypadku: choroby psychicznej choroby serca lub naczyń.

Ciśnienie krwi

Tabletki mogą powodować obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy. Ważne jest regularne badanie ciśnienia krwi u pacjenta, szczególnie w przypadku ciężkiej choroby serca lub naczyń.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, również tych. które wydawane są bez recepty, Ickach ziołowych, produktach naturalnych.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

leków stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej (również nazywanych HTZ), które zawierają estrogeny

antybiotyków: cyprofloksacyny i enoksacyny leku przeciwdepresyjnego fluwoksaminy

leków przeciwpsychotycznych (również zwanych neuroleptykami np. sulpiryd) leku przeciwwymiotnego metoklopramidu.

Stosowanie leku Ceuronex zjedzeniem i piciem

Zalecane jest aby zażywać tabletki podczas posiłków w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Alkohol

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować tabletek leku Ceuronex, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Ropinirol może hamować laktację. Pacjentce nie wolno karmić piersią jeżeli zażywa tabletki Ceuronex.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten lek może powodować zwiększone zmęczenie, senność, a także przypadki nagłego napadu snu. Jeżeli pacjent zauważył lub podejrzewa u siebie tego rodzaju objawy niepożądane nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ceuronex

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli pacjent został wcześniej poinformowany przez lekarza o nietolerancji niektórych cukrów, pow inien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ CEURONEX

Ceuronex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponow nie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki zwykle stosuje się trzy razy na dobę: rano, w południe i wieczorem. Podczas pierwszego miesiąca dawka zwykle zostaje zwiększona stopniowo o 0,25 mg co tydzień w następujący sposób:

1.    tydzień pacjent stosuje 0,25 mg trzy razy na dobę

2.    tydzień pacjent stosuje 0,5 mg trzy razy na dobę

3.    tydzień pacjent stosuje 0,75 mg trzy razy na dobę

4.    tydzień pacjent stosuje I mg trzy razy na dobę.

Począwszy od 5. tygodnia: dawka może zostać zwiększona o 0,5 mg co tydzień zgodnie z. zaleceniem lekarza aż do uzyskania pożądanego działania.

Niezwykle ważne jest kontynuowanie stosowania leku przez pacjenta, chociaż skutek stosowania leku może być widoczny dopiero po kilku tygodniach.

Zwykle, najbardziej skuteczna dawka leku wynosi od 3 mg do 9 mg na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić zwiększenie dawki dobowej do maksymalnej dawki 24 mg na dobę (8 mg trzy razy na dobę).

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek zwykle nie ma potrzeby specjalnego dostosowywania dawki. U pacjentów w podeszłym wieku dawka powinna być zwiększana stopniowo, zależnie od indywidualnej reakcji na leczenie.

Nie zaleca się stosowania leku Ceuronex u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjent uważa, że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie w iększej niż zalecana dawki leku Ceuronex

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, jeżeli pacjent (lub ktokolwiek inny) przyjął za dużą dawkę tego leku.

Najczęstrze objawy przedawkowania to nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie senności i zmęczenia, ból brzucha, omdlenia lub nerwowość.

Pominięcie dawki leku Ceuronex

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe. Jeżeli nadszedł czas przyjęcia kolejnej dawki leku należy pominąć nieprzyjętą dawkę. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia nieprzyjętej dawki Icku.

Zaprzestanie sytosowania leku Ceuronex

Nie wolno przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Lekarz poinstruuje pacjenta o stopniowym zmniejszaniu dawki, kiedy leczenie zostanie zakończone.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ceuronex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą występować u więcej niż I na każdych 10pacjentów): senność, mdłości, omdlenia i zaburzenia ruchów dowolnych (dyskineza).

Często (mogą występować u więcej niż 1 na każdych 100 pacjentów): bóle brzucha, wymioty, zgaga, zawroty głowy, omamy (widzenie rzeczy lub słyszenie głosów, których nie ma), splątanie, obrzęki nóg.

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na każdych 100pacjentów): nasilone zmęczenie w ciągu dnia, nagle napady snu (bez wcześniejszego uczucia zmęczenia), obniżenie ciśnienia krwi, które czasami jest przyczyną zawrotów głowy zwłaszcza przy wstawaniu, zwiększenie pociągu seksualnego (zwiększone libido), urojenia lub reakcje psychotyczne.

Bardzo rzadko (mogą występować u mniej niż I na 10 000 pacjentów): niepożądane reakcje wątrobowe, np. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

U pacjentów z chorobą Parkinsona leczoną agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, zwłaszcza w dużych dawkach, stwierdzano objawy patologicznej skłonności do hazardu, zwiększenia libido i nadmiernej seksualności, na ogół przemijające po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Kiedy należy skontaktować sic z lekarzem

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ceuronex mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ CEURONEX

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ceuronex po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Ceuronex

Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka powlekana zawiera: 0,25 mg, 0,5 mg,

I mg, 2 mg lub 5 mg ropinirolu w postaci chlorowodorku ropinirolu.

Inne składniki leku to:

w rdzeniu tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza (5 cps), magnezu stearynian oraz w otoczce: makrogol 400, hypromeloza (6 cps).

Tabletki o różnych mocach zawierają również następujące składniki w otoczce:

0,25 mg: tytanu dwutlenek (E 171), polisorbat 80 (E 433)

0.5 mg: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172)

1    mg: spectracol green [indygotyna (E 132), lak. tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172)]

2    mg: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

5 mg: tytanu dwutlenek (E 171). polisorbat 80 (E 433), indygotyna (E 132). lak.

Jak wygląda Ceuronex i co zawiera opakowanie

Okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki, bez oznaczeń po obu stronach.

Tabletki 0.25 mg koloru białego lub prawie białego, tabletki 0,5 mg koloru żółtego, tabletki 1 mg koloru zielonego, tabletki 2 mg koloru jasno różowego oraz tabletki 5 mg koloru niebieskiego.

Wielkości opakowań: 21 i 84 tabletki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

następującymi nazwami:

Finlandia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry: Estonia:

Polska:

Ropiniro! Orion

Ropinirole Orion ' -Ceuronex

Data ostatniej weryfikacji ulotki: