+ iMeds.pl

Ceuronex 1 mgUlotka Ceuronex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ceuronex

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg

tabletki powlekane    ’ -

Ropinirolum

Należy zapoznać się z treści:} ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ceuronex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceuronex

3.    Jak stosować Ceuronex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ceuronex

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST CEURONEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ceuronex stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona spowodowana jest brakiem w mózgu substancji zwanej dopaminą. Czynny składnik Icku, ropinirol, działa na mózg podobnie jak dopamina.

Ceuronex może być stosowany samodzielnie lub razem z lewodopą (lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona) aby wzmocnić skuteczność leczenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CEURONEX Kiedy nie stosować leku Ceuronex:

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ropinirol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Ceuronex,

Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży,

Jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ceuronex:

Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem tego leku, w przypadku: choroby psychicznej choroby serca lub naczyń.

Ciśnienie krwi

Tabletki mogą powodować obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy. Ważne jest regularne badanie ciśnienia krwi u pacjenta, szczególnie w przypadku ciężkiej choroby serca lub naczyń.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, również tych. które wydawane są bez recepty, Ickach ziołowych, produktach naturalnych.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

leków stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej (również nazywanych HTZ), które zawierają estrogeny

antybiotyków: cyprofloksacyny i enoksacyny leku przeciwdepresyjnego fluwoksaminy

leków przeciwpsychotycznych (również zwanych neuroleptykami np. sulpiryd) leku przeciwwymiotnego metoklopramidu.

Stosowanie leku Ceuronex zjedzeniem i piciem

Zalecane jest aby zażywać tabletki podczas posiłków w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Alkohol

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować tabletek leku Ceuronex, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Ropinirol może hamować laktację. Pacjentce nie wolno karmić piersią jeżeli zażywa tabletki Ceuronex.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten lek może powodować zwiększone zmęczenie, senność, a także przypadki nagłego napadu snu. Jeżeli pacjent zauważył lub podejrzewa u siebie tego rodzaju objawy niepożądane nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ceuronex

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli pacjent został wcześniej poinformowany przez lekarza o nietolerancji niektórych cukrów, pow inien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ CEURONEX

Ceuronex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponow nie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki zwykle stosuje się trzy razy na dobę: rano, w południe i wieczorem. Podczas pierwszego miesiąca dawka zwykle zostaje zwiększona stopniowo o 0,25 mg co tydzień w następujący sposób:

1.    tydzień pacjent stosuje 0,25 mg trzy razy na dobę

2.    tydzień pacjent stosuje 0,5 mg trzy razy na dobę

3.    tydzień pacjent stosuje 0,75 mg trzy razy na dobę

4.    tydzień pacjent stosuje I mg trzy razy na dobę.

Począwszy od 5. tygodnia: dawka może zostać zwiększona o 0,5 mg co tydzień zgodnie z. zaleceniem lekarza aż do uzyskania pożądanego działania.

Niezwykle ważne jest kontynuowanie stosowania leku przez pacjenta, chociaż skutek stosowania leku może być widoczny dopiero po kilku tygodniach.

Zwykle, najbardziej skuteczna dawka leku wynosi od 3 mg do 9 mg na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić zwiększenie dawki dobowej do maksymalnej dawki 24 mg na dobę (8 mg trzy razy na dobę).

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek zwykle nie ma potrzeby specjalnego dostosowywania dawki. U pacjentów w podeszłym wieku dawka powinna być zwiększana stopniowo, zależnie od indywidualnej reakcji na leczenie.

Nie zaleca się stosowania leku Ceuronex u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjent uważa, że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie w iększej niż zalecana dawki leku Ceuronex

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, jeżeli pacjent (lub ktokolwiek inny) przyjął za dużą dawkę tego leku.

Najczęstrze objawy przedawkowania to nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie senności i zmęczenia, ból brzucha, omdlenia lub nerwowość.

Pominięcie dawki leku Ceuronex

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe. Jeżeli nadszedł czas przyjęcia kolejnej dawki leku należy pominąć nieprzyjętą dawkę. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia nieprzyjętej dawki Icku.

Zaprzestanie sytosowania leku Ceuronex

Nie wolno przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Lekarz poinstruuje pacjenta o stopniowym zmniejszaniu dawki, kiedy leczenie zostanie zakończone.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ceuronex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą występować u więcej niż I na każdych 10pacjentów): senność, mdłości, omdlenia i zaburzenia ruchów dowolnych (dyskineza).

Często (mogą występować u więcej niż 1 na każdych 100 pacjentów): bóle brzucha, wymioty, zgaga, zawroty głowy, omamy (widzenie rzeczy lub słyszenie głosów, których nie ma), splątanie, obrzęki nóg.

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na każdych 100pacjentów): nasilone zmęczenie w ciągu dnia, nagle napady snu (bez wcześniejszego uczucia zmęczenia), obniżenie ciśnienia krwi, które czasami jest przyczyną zawrotów głowy zwłaszcza przy wstawaniu, zwiększenie pociągu seksualnego (zwiększone libido), urojenia lub reakcje psychotyczne.

Bardzo rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): niepożądane reakcje wątrobowe, np. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

U pacjentów z chorobą Parkinsona leczoną agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, zwłaszcza w dużych dawkach, stwierdzano objawy patologicznej skłonności do hazardu, zwiększenia libido i nadmiernej seksualności, na ogół przemijające po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Kiedy należy skontaktować sic z lekarzem

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ceuronex mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ CEURONEX

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ceuronex po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Ceuronex

Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka powlekana zawiera: 0,25 mg, 0,5 mg,

I mg, 2 mg lub 5 mg ropinirolu w postaci chlorowodorku ropinirolu.

Inne składniki leku to:

w rdzeniu tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza (5 cps), magnezu stearynian oraz w otoczce: makrogol 400, hypromeloza (6 cps).

Tabletki o różnych mocach zawierają również następujące składniki w otoczce:

0,25 mg: tytanu dwutlenek (E 171), polisorbat 80 (E 433)

0.5 mg: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172)

1    mg: spectracol green [indygotyna (E 132), lak. tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172)]

2    mg: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

5 mg: tytanu dwutlenek (E 171). polisorbat 80 (E 433), indygotyna (E 132). lak.

Jak wygląda Ceuronex i co zawiera opakowanie

Okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki, bez oznaczeń po obu stronach.

Tabletki 0.25 mg koloru białego lub prawie białego, tabletki 0,5 mg koloru żółtego, tabletki 1 mg koloru zielonego, tabletki 2 mg koloru jasno różowego oraz tabletki 5 mg koloru niebieskiego.

Wielkości opakowań: 21 i 84 tabletki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

następującymi nazwami:

Finlandia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry: Estonia:

Polska:

Ropiniro! Orion

Ropinirole Orion ’ -Ceuronex

Data ostatniej weryfikacji ulotki:

Ceuronex

Charakterystyka Ceuronex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ccuronex, 1 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg ropinirolu (Ropinirolum), w postaci chlorowodorku.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna - każda tabletka powlekana zawiera 54,25 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletki I mg: koloru zielonego, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane, bez oznaczeń po obu stronach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona z zachowaniem następujących warunków:

•    leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy,

•    leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie - wyłączenie”).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane jest indywidualne dobieranie dawki zależnie od skuteczności i tolerancji leku.

Ropinirol należy przyjmować trzy razy na dobę. najlepiej w czasie spożywania posiłku, w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Leczenie początkowe

Dawka początkowa wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień leczenia. Następnie dawkę można zwiększać o 0,25 mg 3 razy na dobę, zgodnie z poniższą tabelą:

Tydzień

1

2

3

4

1

Pojedyncza dawka (mg)

0,25

0,5

0,75

1,0

1 "

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,75

L5

1

3,0

Postępowanie terapeutyczne

Po początkowym okresie zwiększania dawek można dalej zwiększać dawki, co tydzień o 0.5 do I mg trzy razy na dobę (od 1.5 mg do 3 mg na dobę).

Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawek leku od 3 mg do 9 mg na dobę. Jeśli nie osiągnięto wystarczającej kontroli objawów, dawkę ropinirolu można zwiększyć aż do 24 mg na dobę. Stosowanie dawek powyżej 24 mg na dobę nie było badane.

Gdy ropinirol podaje się w ramach leczenia uzupełniającego w skojarzeniu z lewodopą. równocześnie stosowaną dawkę lewodopy można stopniowo zmniejszać o około 20%.

W przypadku zmiany leczenia ze stosowania innego leku z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem należy zastosować się do zaleceń producenta dotyczących sposobu odstawiania danego leku przed wprowadzeniem ropinirolu.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy. ropinirol należy koniecznie odstawiać stopniowo, poprzez zmniejszanie liczby podawanych w ciągu doby dawek leku w ciągu jednego tygodnia.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony. Zwiększanie dawek ropinirolu powinno być stopniowe, zależnie od reakcji na leczenie.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z chorobą Parkinsona z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmiany klirensu ropinirolu. nie ma zatem potrzeby dostosowywania dawek leku w tej populacji pacjentów.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania ropinirolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących jego skuteczności i bezpieczeństwa.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ropinirol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) i niewydolność wątroby.

Ciąża i laktacja (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

Stosowanie ropinirolu. zw łaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona, związane było z występowaniem senności i przypadków nagłego napadu snu. Wystąpienie nagłego napadu snu w dzień a, w niektórych przypadkach bez św iadomości jego wystąpienia lub sygnałów ostrzegawczych, było zgłaszane niezbyt często. Pacjenci muszą być poinformowani o powyższych objawach. W trakcie leczenia ropinirolem pacjentom należy doradzać ostrożność podczas kierowania pojazdami mechanicznymi lub podczas obsługi maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, muszą powstrzymać się od kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługi maszyn. Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.

Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi powinni być leczeni agonistami dopaminy tylko wtedy, kiedy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, stwierdzano patologiczną skłonność do hazardu, zwiększenie libido i nadmierną seksualność.

Ponieważ omawiany produkt leczniczy zawiera laktozę, nie należy go stosować u pacjentów z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności:

Ciężkie choroby układu krążenia (szczególnie niewydolność serca). Zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza na początku leczenia (w związku z ryzykiem niedociśnienia ortostatycznego).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem a lewodopą lub domperydonem. powodujących konieczność dostosowania dawek któregokolwiek z leków.

U pacjentów leczonych dużymi dawkami estrogenów obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentów, u których jest już prowadzona hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem można rozpoczynać zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Jednakże w przypadku przerwania lub rozpoczynania HTZ podczas leczenia ropinirolem konieczne może być dostosowanie jego dawki w zależności od reakcji klinicznej.

Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP 1A2 cytochromu P450. Badanie farmakokinetyczne (stosowano ropinirol w dawce 2 mg trzy razy na dobę) przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona wykazało, że ciprofloksacyna zwiększa wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60 % i 84 %, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych. Dlatego u pacjentów leczonych ropinirolem może być konieczne skorygowanie jego dawki w przypadku dołączenia lub odstawienia leków hamujących CYP IA2. np. cyprofloksacyny, enoksacyny lub fiuwoksaminy.

Badanie interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną, substratem enzymu CYP IA2, nie wykazało zmian w farmakokinetyce ani ropinirolu ani teofiliny.

Neuroleptyki i inni antagoniści dopaminy o działaniu ośrodkowym, w tym sulpiryd lub metoklopramid, mogą osłabiać skuteczność ropinirolu. w związku z czym należy unikać równoczesnego podawania tych produktów leczniczych.

Brak jest dostępnych informacji na temat możliwych interakcji pomiędzy ropinirolem a alkoholem. Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu ośrodkowym, pacjentów należy ostrzec, aby nie stosowali ropinirolu z alkoholem.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (zmniejszenie masy ciała płodów, zwiększenie umieralności i wad wrodzonych płodów, patrz punkt 5.3). Ropinirol jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży (patrz punkt 4.3).

W przypadku wystąpienia ciąży w trakcie leczenia ropinirolem należy zasięgnąć specjalistycznej porady.

Laktacja:

Ropinirol może hamować laktację. Leczenie ropinirolem podczas laktacji jest przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagle napady snu, muszą być poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki takie nawracające napady snu i senność nie ustąpią (patrz także punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz według częstości występowania. Częstość występowania klasyfikowano następująco:

Bardzo często (>1/10),

Często (> 1/100, <1/10),

N iezbyt często (> 1 /1.000. < I /100),

Rzadko (>1/10.000 to <1/1000),

Bardzo rzadko (< 1 /10.000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

*) działania niepożądane zgłaszane w badaniach nad stosowaniem leku w monoterapii **) działania niepożądane zgłaszane w badaniach nad stosowaniem leku w leczeniu skojarzonym ***) działania niepożądane zgłaszane w badaniach nad stosowaniem leku w monoterapii i w leczeniu skojarzonym.

Działania niepożądane zgłaszane często i niezbyt często ustalono głównie na podstawie danych

0    bezpieczeństwie z badań klinicznych, przy czym podane częstości występowania określano na podstawie porównań do placebo. Działania niepożądane zgłaszane rzadko i bardzo rzadko określono głównie na podstawie danych postmarketingowych i odnoszą się one raczej do wskaźnika zgłaszania niż rzeczywistej częstości występowania.

Zaburzenia psychiczne

Często: omamy***, splątanie*.

Niezbyt często: zwiększenie libido, reakcje psychotyczne (inne niż omamy), w tym majaczenie, złudzenia i paranoja.

U pacjentów z chorobą Parkinsona leczoną agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, zwłaszcza w dużych dawkach, stwierdzano objawy patologicznej skłonności do hazardu, zwiększenia libido

1    nadaktywności seksualnej, na ogól przemijające po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność***, omdlenia*, dyskinezy**.

Często: zawroty głowy.

Niezbyt często: niepohamowana senność w ciągu dnia. nagle napady snu.

Stosowanie ropinirolu jest związane z występowaniem senności i niezbyt często z niepohamowaną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu.

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne Niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne rzadko mają charakter ciężki.

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności***.

Często: ból brzucha*, wymioty*, zgaga***.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: reakcje wątrobowe, głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Zaburzenia ogólne i stany tr miejscu podania Często: obrzęk nóg*.

4.9 Przedawkowanie

W przeprowadzonych badaniach klinicznych nie zgłoszono żadnego przypadku celowego przedawkowania ropinirolu. Przypuszcza się, że objawy przedawkowania będą związane z działaniem dopaminergicznym ropinirolu. Objawy te można zmniejszyć poprzez odpowiednie zastosowanie antagonistów dopaminy. takich jak neuroleptyki lub metoklopramid.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści dopaminy, kod ATC: N04BC04 Ropinirol jest nieergolinowym agonistą dopaminy.

Choroba Parkinsona charakteryzuje się znacznym niedoborem dopaminy w układzie nigrostriatalnym. Ropinirol zmniejsza ten niedobór poprzez pobudzenie receptorów dopaminowych w prążkowiu.

Ropinirol działa na podwzgórze i przysadkę mózgową oraz hamuje wydzielanie prolaktyny.

5.2    Właściwości farniakokinetycz.ne

Ropinirol szybko wchłania się po podaniu doustnym. Biodostępność ropinirolu wynosi około 50%

(36 - 57%). Lek osiąga przeciętne maksymalne stężenie średnio po około 1,5 godziny od podania. Obserwowano dużą zmienność osobniczą parametrów farmakokinetycznych. Ogólny wpływ leku na organizm (C,nax i AUC) po podaniu jednokrotnym zwiększa się proporcjonalnie wraz ze zwiększaniem dawki w zakresie terapeutycznym. W wyniku dużej lipofilności ropinirol cechuje się dużą objętością dystrybucji (średnia wartość 6.7 1/kg, zakres 3,4- 19,5 l/kg) i jest usuwany z krążenia układowego z przeciętnym okresem półtrwania około 6 godzin (zakres 3.4 - 10.2 godzin) i k lirę lisem całkowitym 58.7 l/h (zakres 18,5 -132 l/h). Stopień związania ropinirolu z białkami osocza jest mały (10- 40%). Ropinirol jest metabolizowany przede wszystkim przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450 w drodze metabolizmu oksydacyjnego. Ropinirol i jego metabolity są przede wszystkim wydalane z moczem. W badaniach na modelach zwierzęcych główny metabolit ropinirolu wykazuje co najmniej 100 razy słabsze działanie dopaminergiczne niż ropinirol.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność

Parametry toksyczności ropin¡roki wynikają głównie z mechanizmu działania leku: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca, opadanie powiek i ślinienie się. Tylko u szczurów albinosów w badaniach długoterminowych z zastosowaniem dużych dawek ropinirolu (50 mg/kg mc.) obserwowano zmiany zwyrodnieniowe siatkówki, prawdopodobnie związane ze zwiększoną ekspozycją na światło.

Genotoksyczność

Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.

Rakotwórczość

Przeprowadzono trwające dwa lata badania na myszach i na szczurach, z zastosowaniem dawek do 50 mg/kg mc. W badaniu na myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego Icku. U szczurów jedynymi zmianami związanymi ze stosowaniem ropinirolu były rozrost komórek Leydiga/gruczolak jądra, wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu hipoprolaktynemię. Zmiany te uważane są za zjawisko swoiste dla gatunku i nie stanowią zagrożenia w przypadku klinicznego stosowania ropinirolu.

Toksyczny wpływ na rozmnażanie

Podawanie ciężarnym szczurom ropinirolu w dawkach toksycznych dla matki powodowało zmniejszenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg mc. (około 15 razy większej od AUC uzyskiwanej podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka), zwiększenie umieralności płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg (około 25 razy większej od AUC uzyskiwanej podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka) i wady wrodzone palców podczas stosowania dawki 150 mg/kg (około 40 razy większej od AUC uzyskiwanej podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka). Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg (około 30 razy większej od AUC uzyskiwanej podczas stosowania dawki maksymalnej dla człowieka), ani wpływu na rozwój u królików.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna laktoza jednowodna kroskarmeloza sodowa hypromeloza (5 cps) magnezu stearynian

Otoczka:

hypromeloza (6 cps) makrogol 400

spectracol green [indygotyna (E 132), lak. tytanu dwutlenek (E 171). żelaza tlenek żółty (El 72)].

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości 3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik na tabletki z HDPE, z zakrętką z PP z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, ze środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudelku.

Wielkości opakowań:

21 i 84 tabletki.

Nic wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie I FI-02200 Espoo Finland

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ceuronex