+ iMeds.pl

Chinoplus 600 mgUlotka Chinoplus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Chinoplus

Prulifloxacinum 600 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objay niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Chinoplus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chinoplus

3.    Jak stosować lek Chinoplus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Chinoplus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Chinoplus i w jakim celu się go stosuje

Chinoplus należy do grupy antybiotyków zwanych fluorochinolonami.

Lek Chinoplus jest przeznaczony do leczenia następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na prulifloksacynę:

•    zakażenia dolnych dróg moczowych (niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego);

• zakażenia dolnych dróg moczowych połączone z innymi dolegliwościami dróg moczowych (powikłane zapalenie pęcherza moczowego);

•    nagłe pogorszenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli);

•    ostre bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa.

Lekarz zdiagnozuje i będzie leczyć bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa zgodnie z obowiązującymi krajowymi lub miejscowymi wytycznymi. Lek Chinoplus można stosować do leczenia bakteryjnego zapalenia zatok obocznych nosa, jeśli objawy utrzymują się krócej niż 4 tygodnie, a do leczenia tego zakażenia nie można zastosować innych, standardowo stosowanych antybiotyków lub ich stosowanie nie było skuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chinoplus Kiedy nie stosować leku Chinoplus

-    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na prulifloksacynę, inne fluorochinolony lub którąkolwiek z pozostałych składników leku Chinoplus wymienionych w punkcie 6.

-    U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

-    Jeśli u pacjenta występowały w przeszłości choroby ścięgien, związane ze stosowaniem leków z grupy chinolonów (np. zapalenie ścięgna).

-    U kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Prixina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza jeśli:

• pacjent choruje na padaczkę lub inną dolegliwość wywołującą drgawki (napady padaczkowe);

•    u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia rytmu serca, ponieważ obserwowano je (w zapisie elektrycznej czynności serca-EKG) po zastosowaniu innych antybiotyków z grupy fluorochinolonów. Przy stosowaniu leku Chinolpus wykazano bardzo niskie ryzyko wydłużania odstępu QT;

•    pacjent przyjmuje leki stosowane w celu utrzymania właściwego rytmu serca lub leki, które mogą wpłynąć na serce, takie jak leki przeciwdepresyjne lub inne antybiotyki (patrz punkt: Stosowanie z innymi lekami);

•    u pacjenta występuje niedobór aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), gdyż wówczas ten lek może być dla pacjenta szkodliwy;

•    u pacjenta występuje zaburzona czynność nerek;

•    u pacjenta występuje nietolerancja laktozy, ponieważ lek zawiera laktozę;

•    kiedykolwiek po zażyciu antybiotyków pojawiała się u pacjenta ciężka biegunka; jeśli w trakcie stosowania leku Chinoplus u pacjenta wystąpi ciężka biegunka z wodnistym, czarnym stolcem o smolistej konsystencji lub z zawartością krwi, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi i przerwać stosowanie leku Chinoplus.

Lek ten może czasami powodować problemy z mięśniami i ścięgnami (patrz punkt: Możliwe działania niepożądane).

Jeśli w trakcie stosowania leku Chinoplus u pacjenta wystąpi ból mięśni, osłabienie mięśni, ciemny mocz, objawy zapalenia ścięgien, takie jak: opuchlizna lub ból w kończynie, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi i przerwać stosowanie leku Chinoplus. Część ciała dotknięta dolegliwościami, powinna pozostawać w spoczynku (nie należy jej obciążać) do czasu zbadania przez lekarza.

Lek ten może powodować powstawanie maleńkich kryształków w moczu. Podczas stosowania leku Chinoplus należy pić dużą ilość płynów, aby zapobiec zagęszczaniu się moczu.

W trakcie stosowania leku należy unikać nadmiernego narażania się na działanie słońca lub sztucznego promieniowania UV (lampy kwarcowe lub solaria), gdyż skóra w tym okresie może być bardziej wrażliwa. Jeśli u pacjenta wystąpi poważna reakcja na działanie słońca, taka jak oparzenie lub złuszczanie się naskórka, należy natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia lub inne dolegliwości związane z narządem wzroku, należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.

Chinoplus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki wpływają na działanie leku Chinoplus. Lek Chinoplus należy przyjmować 2 godziny przed podaniem lub 4 godziny po podaniu tych leków.

   Leki na niestrawność, zgagę lub wrzody żołądka, takie jak cymetydyna lub leki zobojętniające kwas, zawierające aluminium lub magnez.

   Leki zawierające żelazo lub wapń.

Chinoplus może również wpłynąć na działanie innych leków i może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, powinien poinformować o tym lekarza.

•    Leki przeciwcukrzycowe.

•    Leki stosowane w celu utrzymania właściwego rytmu serca, takie jak amiodaron, chinidyna lub prokainamid.

•    Inne antybiotyki, takie jak erytromycyna, klarytromycyna lub azytromycyna.

•    Leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina, klomipramina lub impiramina.

•    Probenecyd, stosowany w celu zmniejszania stężenia kwasu moczowego we krwi.

•    Fenbufen, stosowany w celu zmniejszania bólu w zapaleniu stawów.

•    Teofilina stosowana w leczeniu astmy lub w przypadku trudności z oddychaniem.

•    Leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna.

•    Nikardypina, stosowana w leczeniu dusznicy bolesnej (bólów w klatce piersiowej) lub wysokiego ciśnienia krwi.

•    Steroidy, takie jak prednizolon, stosowane w leczeniu reakcji alergicznych lub stanów zapalnych.

Chinoplus z jedzeniem i piciem

Pożywienie i mleko mogą wpływać na działanie leku Chinoplus.

Lek Chinoplus należy przyjmować na czczo, pomiędzy posiłkami, i nie należy go przyjmować równocześnie z mlekiem lub produktami mlecznymi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Chinoplus może powodować zawroty głowy i uczucie dezorientacji. Jeśli u pacjenta wystąpił którykolwiek z tych objawów, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych narzędzi i maszyn.

Chinoplus zawiera laktozę - rodzaj cukru. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Chinoplus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki leku Chinoplus należy połykać w całości, popijając wodą i należy je przyjmować na pusty żołądek, pomiędzy posiłkami. Leku nie należy przyjmować wraz z mlekiem lub produktami mlecznymi.

Lek Chinoplus jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Zalecana dawka leku:

•    w niepowikłanym zapaleniu pęcherza moczowego: wystarczy jednorazowe zażycie 1 tabletki 600 mg;

• w powikłanym zapaleniu pęcherza moczowego: 1 tabletka 600 mg raz na dobę, przez okres do 10 dni;

•    w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli: 1 tabletka 600 mg raz na dobę, przez okres do 10 dni;

•    w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok obocznych nosa: 1 tabletka 600 mg raz na dobę, przez okres do 10 dni.

W trakcie stosowania leku Chinoplus należy pić dużo wody.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia i reakcji pacjenta na leczenie. Pacjent powinien zawsze przyjąć wszystkie tabletki przepisane mu przez lekarza, nawet jeśli poczuje się lepiej, a objawy choroby ustąpią.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chinoplus

W razie przypadkowego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Chinoplus, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Lekarz w szpitalu może uznać za konieczne podjąć działania w celu opróżnienia żołądka pacjenta. Należy wtedy zawsze mieć ze sobą opakowanie leku Chinoplus, bez względu na to, czy jest ono pełne czy puste.

Pominięcie zastosowania leku Chinoplus

W przypadku pominięcia dawki, należy ją zastosować najszybciej, jak jest to możliwe, chyba że nadszedł czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Chinoplus

W przypadku przerwania stosowania leku objawy zakażenia mogą wkrótce powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Chinoplus i skontaktować się z lekarzem, jeśli po

zażyciu tego leku pojawią się opisane niżej objawy. Mimo że są one rzadkie, mogą być ciężkie.

•    Świszczący oddech, trudności w oddychaniu, opuchlizna w okolicy oczu, twarzy lub ust, wysypka lub świąd (szczególnie na całym ciele).

•    Ciężka wysypka z pęcherzami na skórze, a czasami również na ustach i języku. Mogą być to objawy schorzenia zwanego zespołem Stevensa-Johnsona.

•    Ciężkie reakcje skórne na światło słoneczne, takie jak oparzenie czy łuszczenie się.

• Objawy zapalenia ścięgien, takie jak opuchlizna lub ból w kończynie. Najczęściej proces zapalny obejmuje ścięgno Achillesa i może doprowadzić do jego zerwania. Część ciała dotkniętą dolegliwościami należy pozostawić w spoczynku, do czasu zbadania przez lekarza.

•    Ból mięśni, osłabienie mięśni lub ciemny mocz.

•    Ciężka biegunka z wodnistym czarnym stolcem o smolistej konsystencji lub z zawartością krwi.

• Obniżone stężenie cukru we krwi, co może powodować uczucie osłabienia i nerwowości.

•    Drętwienie, utrata wrażliwości na ból.

•    Zaczerwienienie i łuszczenie się skóry (stan zapalny skóry).

•    Wytrącanie się w moczu kryształków bez odczuwalnych objawów.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

•    Bóle brzucha

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    Nudności

•    Biegunka, wymioty, zapalenie żołądka

•    Ból głowy, zawroty głowy

•    Świąd lub wysypka

•    Utrata apetytu

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

•    Gorączka, uderzenia gorąca

•    Zaburzenia smaku

•    Zaburzenia snu, uczucie dezorientacji lub senności

•    Pogorszenie słuchu

•    Zaczerwienienie i podrażnienie oczu

•    Bóle brzucha, wiatry, wzdęcia, niestrawność lub zgaga, nienaturalny stolec

•    Bolesność warg, języka lub jamy ustnej lub zakażenie grzybicze (pleśniawki)

•    Kurcze mięśni, rozpad mięśni

• Sucha, swędząca skóra (wyprysk), zwiększona wrażliwość na światło słoneczne lub czerwone bąble na skórze (pokrzywka)

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, widoczna w badaniach krwi

•    Uczucie niepokoju

•    Owrzodzenie jamy ustnej

•    Uogólnione bóle stawów

•    Zwiększone stężenie albumin (białek) we krwi

•    Zwiększone stężenie wapnia we krwi

•    Zwiększona liczba białych krwinek

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Chinoplus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Chinoplus po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Chinoplus

Substancją czynną leku jest prulifloksacyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg prulifloksacyny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, hypromeloza, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek (E 172).

Jak wygląda Chinoplus i co zawiera opakowanie

Lek Chinoplus ma postać żółtych, podłużnych tabletek powlekanych i jest dostępny w pudełkach tekturowych zawierających: 1 blister z odpowiednio 1, 2 lub 5 tabletkami powlekanymi lub 2 blistry po 5 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70 00181 Rzym Włochy

Wytwórca

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60131 Ancona,

Włochy

Data zatwierdzenia ulotki: 10.11.2014

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Angelini Pharma Pharma Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

tel.: (22) 70 28 200

e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka w formie właściwej dla osób niewidomych lub słabowidzących dostępna w siedzibie przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

6

Chinoplus

Charakterystyka Chinoplus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Chinoplus, 600 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg prulifloksacyny (Prulifloxacinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu : każda tabletka powlekana zawiera 76 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Żółte, podłużne, tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Dawkowanie

Produkt Chinoplus jest przeznaczony do leczenia następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na prulifloksacynę:

•    ostre niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego);

•    powikłane zakażenia dolnych dróg moczowych;

•    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

•    ostre bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa.

Bakteryjne zapalenie zatok należy odpowiednio zdiagnozować, zgodnie z krajowymi lub regionalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń układu oddechowego. Produkt Chinoplus w leczeniu bakteryjnego zapalenia zatok obocznych nosa można stosować jedynie u pacjentów, u których objawy utrzymują się krócej niż 4 tygodnie, i po stwierdzeniu, że bezzasadne jest stosowanie antybiotyków pierwszego wyboru lub, że są one nieskuteczne.

W leczeniu zakażeń należy opierać się na wynikach wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki, oznaczanej in vitro (antybiogram).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie w poszczególnych wskazaniach, zalecane jedynie u osób dorosłych:

•    w ostrych niepowikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego): wystarczy jednorazowe podanie 1 tabletki 600 mg;

•    w powikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych :1 tabletka 600 mg raz na dobę maksymalnie do 10 dni;

•    w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli: 1 tabletka 600 mg raz na dobę przez okres do 10 dni;

•    w ostrym bakteryjnym zapaleniem zatok obocznych nosa: 1 tabletka 600 mg raz na dobę maksymalnie do 10 dni.

Czas trwania leczenia powikłanego zakażenia dolnych dróg moczowych oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli zależy od ciężkości zakażenia i stanu klinicznego pacjenta; leczenie należy kontynuować, przez co najmniej 48-72 h po ustąpieniu objawów.

Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe ustalenie dawkowania u chorych z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby. Najpewniejszą metodą dobierania dawki u tych pacjentów jest monitorowanie stężenia leku w osoczu.

Sposób podawania

Chinoplus stosuje się doustnie, tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą. Lek przyjmuje się z uwzględnieniem zaleceń dotyczących jednoczesnego spożywania pokarmów (patrz punkt 4.5).

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na prulifloksacynę, inne leki przeciwbakteryjne z grupy chinolonów lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat do zakończenia procesu rozwoju kośćca.

-    Pacjenci ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą ścięgien związaną ze stosowaniem preparatów z grupy chinolonów.

-    Ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Podobnie jak inne leki z grupy chinolonów, produkt Chinoplus należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego, mogących sprzyjać powstawaniu drgawek lub obniżać próg drgawkowy.

•    Stosowanie niektórych innych leków z grupy fluorochinolonów ma wpływ na wydłużenie odstępu QT. Przy stosowaniu prulifloksacyny wykazano bardzo niskie ryzyko wydłużania odstępu QT.

•    Tak jak w przypadku stosowania innych leków z tej samej grupy terapeutycznej, rzadko może wystąpić zapalenie ścięgien. Najczęściej proces zapalny obejmuje ścięgno Achillesa i może doprowadzić do jego zerwania. Podeszły wiek oraz stosowanie kortykosteroidów nasila ryzyko zapalenia ścięgien oraz ich uszkodzenia.

Należy doradzić pacjentowi, żeby w razie pojawienia się objawów zapalenia ścięgna, bólu mięśni lub bólu wskazującego na zapalenie stawów, przerwał stosowanie leku oraz unikał obciążania chorej kończyny do czasu stwierdzenia, że nie wystąpiło zapalenie ścięgien.

•    Leki przeciwbakteryjne, w tym chinolony, mogą powodować rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Dlatego ważne jest, aby w razie pojawienia się biegunki w następstwie podawania leku przeciwbakteryjnego, rozważyć możliwość wystąpienia tej jednostki chorobowej.

•    Podobnie jak w przypadku innych chinolonów, narażenie na działanie słońca lub promieniowania UV może wywołać reakcje fototoksyczności u pacjentów leczonych prulifloxacyną. Podczas leczenia produktem Chinoplus należy unikać nasłoneczniania oraz naświetlania promieniami UV. Jeśli wystąpią objawy fototoksyczności, leczenie należy przerwać.

•    Produkt leczniczy Chinoplus należy ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (także utajonym), gdyż występuje u nich skłonność do reakcji hemolitycznych podczas stosowania leków przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów.

•    W następstwie leczenia innymi chinolonami rzadko obserwowano przypadki rabdomiolizy, której objawami są ból mięśni, osłabienie, zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej i stężenia

•    Stosowanie chinolonów może niekiedy wywołać krystalurię. Aby zapobiec zagęszczeniu moczu, należy podawać pacjentowi odpowiednią ilość płynów w trakcie leczenia produktem leczniczym należącym do tej grupy terapeutycznej.

•    Nie ustalono tolerancji ani skuteczności produktu Chinoplus u pacjentów z niewydolnością wątroby.

•    Przed przepisaniem leczenia antybiotykiem należy rozważyć lokalne i (lub) krajowe wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

•    Produkt Chinoplus zawiera laktozę i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

• Zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią zaburzenia widzenia lub inne dolegliwości związane z narządem wzroku należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Jednoczesne stosowanie z cymetydyną, lekami zobojętniającymi zawierającymi glin i magnez lub preparatami zawierającymi żelazo i wapń, zmniejsza wchłanianie prulifloksacyny z przewodu pokarmowego. Dlatego produkt Chinoplus należy przyjmować 2 godziny przed podaniem lub 4 godziny po podaniu tych leków.

•    Jednoczesne przyjmowanie prulifloksacyny z mlekiem powoduje zmniejszenie pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) oraz zmniejszenie wydalania prulifloksacyny z moczem, podczas gdy jednoczesne przyjmowanie pożywienia opóźnia i zmniejsza wartości stężeń maksymalnych.

•    Probenecyd zmniejsza wydalanie prulifloksacyny z moczem.

•    Należy dokładnie rozważyć możliwość jednoczesnego podawania produktu Chinoplus i fenbufenu, gdyż jednoczesne podanie niektórych chinolonów i fenbufenu może zwiększać ryzyko drgawek.

•    Stosowanie leków z grupy chinolonów może powodować hipoglikemię u pacjentów z cukrzycą przyjmujących leki hipoglikemizujące.

•    Jednoczesne podanie produktu Chinoplus i teofiliny może nieznacznie zmniejszyć klirens teofiliny, zwykle bez znaczenia klinicznego; jednak - podobnie jak w przypadku innych chinolonów - należy monitorować stężenie teofiliny w osoczu u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi lub innymi czynnikami ryzyka.

•    Chinolony mogą nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna i jej pochodne. Podczas stosowania tych leków razem z produktem Chinoplus zaleca się ściśle kontrolować czas protrombinowy oraz inne odpowiednie parametry układu krzepnięcia.

•    Wyniki badań na zwierzętach wykazują, że stosowanie nikardypiny może nasilać fototoksyczność prulifloksacyny.

• W badaniach klinicznych nie wykazano klinicznie istotnych interakcji w następstwie jednoczesnego podawania produktu Chinoplus z innymi lekami, stosowanymi zazwyczaj u pacjentów z chorobami wymienionymi w punkcie 4.1.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma dostępnych danych z badań klinicznych, dotyczących narażenia na prulifloksacynę w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały teratogenności prulifloksacyny, inne toksyczne oddziaływania prulifloksacyny na reprodukcję zwierząt były obserwowane jedynie razem z objawami toksyczności u samic (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

U szczurów zaobserwowano zjawisko przenikania prulifloksacyny przez łożysko oraz przenikania w dużych ilościach do mleka matki. Podobnie jak inne chinolony, prulifloksacyna powoduje artropatię u młodych zwierząt, dlatego jej stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chinolony mogą powodować zawroty głowy i uczucie oszołomienia; dlatego pacjent powinien poznać reakcję swojego organizmu na przyjęty lek przed rozpoczęciem kierowania pojazdem, obsługiwania urządzeń mechanicznych lub innych działań wymagających uwagi i koordynacji.

4.8.    Działania niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych produktu Chinoplus. Nasilenie większości działań niepożądanych było niewielkie lub umiarkowane.

Częstość występowania oznaczono w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100, rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA/ częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

jadłowstręt

Rzadko

utrata apetytu

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

zaburzenia snu, senność, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

ból głowy, zawroty głowy

Rzadko

pobudzenie psychoruchowe, zaburzenie smaku.

Zaburzenia oka

Rzadko

przekrwienie gałki ocznej

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

uczucie zatkanego ucha

Zaburzenia naczyń

Rzadko

uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

bóle w nadbrzuszu

Niezbyt często

ból brzucha, biegunka, nudności, zapalenie żołądka, wymioty

Rzadko

nienaturalny stolec, zaburzenia żołądka i jelit, odbijanie, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej zapalenie kątów ust, niestrawność, wzdęcia, dyskomfort w jamie ustnej, kandydoza jamy ustnej, zapalenie języka, rozstrzeń żołądka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

świąd, wysypka, wykwity skórne

Rzadko

wyprysk na twarzy, rumień na twarzy, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

ogólne bóle stawów, ból kostki, zaburzenia mięśni, drżenia mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

gorączka

Badania diagnostyczne

Rzadko

zwiększenie stężenia albumin zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie liczby monocytów we krwi, zwiększenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby krwinek białych, zwiększenie aktywności Y-GT, zwiększenie stężenia bilirubiny

Stwierdzono również występowanie następujących działań niepożądanych (o częstości nieznanej): reakcje anafilaktyczne i rzekomo anafilaktyczne, zespół Stevensa-Johnsona, hipoglikemia, niedoczulica, polekowe zapalenie skóry, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, fototoksyczność.

W trakcie leczenia produktem Chinoplus może także wystąpić bezobjawowa krystaluria bez zmiany stężenia kreatyniny, z zaburzeniami parametrów czynności wątroby i eozynofilią. W obserwowanych przypadkach zaburzenia te przebiegały bezobjawowo i były przemijające.

Podczas stosowania produktu Chinoplus nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych lub zaburzeń wyników badań laboratoryjnych, które nie zostały wymienione powyżej, a które obserwowano u pacjentów otrzymuj ących inne chinolony.

Dane pochodzące z monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego po wprowadzeniu do obrotu zawierają pojedyncze doniesienia na temat schorzeń ścięgien (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Doustne podanie prulifloksacyny w dawce jednorazowej do 5000 mg/kg mc. nie powodowało śmiertelności u samców i samic myszy, szczurów i psów.

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu Chinoplus u ludzi. Podczas testowania u zdrowych ochotników wykazano dobrą tolerancję produktu Chinoplus w dawce do 1200 mg na dobę podawanej przez 12 dni.

W razie ostrego przedawkowania należy opróżnić żołądek (wywołać wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka), a następnie wdrożyć leczenie podtrzymujące i uważnie obserwować pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: fluorochinolony, kod ATC: J01MA17

Prulifloksacyna jest lekiem przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum działania, należącym do grupy fluorochinolonów i wykazującym znaczną skuteczność. Po podaniu doustnym prulifloksacyna wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szybko przekształcana w czynny metabolit - ulifloksacynę (patrz punkt 5.2).

Mechanizm działania

Chinoplus in vitro działa bakteriobójczo na wiele szczepów bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Prulifloksacyna wywiera bakteriobójcze działanie poprzez wybiórcze hamowanie aktywności gyrazy DNA, głównego enzymu bakteryjnego, mającego wpływ na proces duplikacji, transkrypcji i naprawy DNA.

Mechanizm powstawania oporności

Oporność bakterii na prulifloksacynę (tak jak w przypadku innych fluorochinolonów) najczęściej rozwija się w wyniku spontanicznych mutacji w genie kodującym bakteryjną gyrazę DNA. In vitro obserwowano, że bakterie oporne na fluorochinolony są również oporne na prulifloksacynę (tzw. oporność krzyżowa).

Natomiast ze względu na specyficzny mechanizm oporności na fluorochinolony, nie obserwowano oporności krzyżowej między prulifloksacyną a antybiotykami należącymi do innych grup, dlatego produkt Chinoplus może działać nawet na szczepy bakterii opornych na antybiotyki aminoglikozydowe, penicyliny, cefalosporyny i tetracykliny.

Stężenia graniczne

Na podstawie danych dotyczących działania przeciwbakteryjnego, pochodzących z NCCLS (ang. National Commmittee for Clinical Laboratory Standards) oraz danych farmakokinetycznych, sugeruje się następujące stężenia graniczne: wrażliwe - MIC <1 pg/ml, średnio wrażliwe - MIC >1 do <4 pg/ml, oporne - MIC >4 pg/ml.

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Należy wziąć pod uwagę, że rozpowszechnienie nabytej oporności może się zmieniać w zależności od regionu geograficznego i od upływu czasu dla poszczególnych szczepów bakterii, dlatego też należy opierać się na miejscowych danych na temat oporności, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zwrócić się do eksperta, gdy występowanie oporności w danym regionie jest tak duże, że użyteczność leku, co najmniej w niektórych rodzajach zakażeń, jest wątpliwa.

Informacja zamieszczona w tabeli przedstawia zakres działania przeciwbakteryjnego prulifloksacyny:

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie


Szczepy zwykle wrażliwe


Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę) Staphylococcus epidermidis Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes


Streptococcus pneumoniae 1

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Campylobacter jejuni Citrobacter freundii Citrobacter koserii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Legionella pneumophila Moraxella catarrhalis Morganella morganii Neisseria gonorrhoeae Proteus mirabilis Proteus vulgaris Providencia rettgeri Pseudomonas aeruginosa Salmonella spp.

Shigella spp. (w tym S. flexneri i S. sonnei)

Bakterie beztlenowe

Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp. Porphyromonas gingivalis Prevotella intermedia

Szczepy, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus avium1 Enterococcus faecalis1 Enterococcus faecium1

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter calcoaceticus1

Escherichia coli (w tym enterokrwotoczne i wtwarzaj^ce enterotoksyn^)

Serratia marcescens1

Szczepy oporne

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus opome na wancomycynç Staphylococcus aureus opome na metycylinç

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Providencia stuartii

Bakterie beztlenowe

Bacteroides spp. Clostridium difficile

w osoczu wynosiło 1,6 pg/ml, a AUC - 7,3 pg-h/ml. W stanie równowagi, który lek osiąga po 2 dniach podawania doustnego jednej dawki w ciągu doby, wartości Cmax i AUC wynosiły odpowiednio 2 pg/ml oraz 7,6 pg-h/ml.

Pokarm opóźnia i nieznacznie zmniejsza stężenie maksymalne ulifloksacyny w osoczu, ale nie wpływa na AUC.

Dystrybucja

U ludzi stosunek średniego stężenia ulifloksacyny w płucach do analogicznej wartości w osoczu zwiększa się wraz z upływem czasu. Po 24 h od podania leku średnie stężenie czynnego metabolitu, ulifloksacyny, w tkankach człowieka jest 5-krotnie większe niż w osoczu, co potwierdzają wyniki otrzymane u zwierząt, gdzie stężenia ulifloksacyny w płucach i nerkach były większe niż w osoczu (odpowiednio 1,2-2,8-krotnie oraz 3-8-krotnie).

Podobnie dane z dystrybucji ulifloksacyny do zatok przynosowych człowieka wykazały stosunek wartości współczynnika AUC między tkankami a osoczem odpowiednio: 3,0 dla komórek sitowych i 2,4 dla komórek małżowin nosowych.

Wiązanie z białkami osocza, zarówno in vitro, jak i ex vivo wynosi u ludzi około 50% i zależy od stężenia leku.

Niewielkie stężenia ulifloksacyny wykryte w płynie mózgowo-rdzeniowym u psów po podaniu dożylnym, oraz u ludzi otrzymujących lek doustnie w dawkach wielokrotnych świadczą, że ulifloksacyna w niewielkim stopniu przenika przez barierę krew-mózg.

Metabolizm

Metabolizm prulifloksacyny u ludzi i zwierząt jest porównywalny. Badania na zwierzętach wykazały, że przemiany metaboliczne prulifloksacyny rozpoczynają się podczas wchłaniania jelitowego, a kończą -podczas przejścia leku przez wątrobę.

Zidentyfikowane metabolity prulifloksacyny obejmują - oprócz ulifloksacyny - także związki o mniejszym znaczeniu, takie jak postać diolowa, pochodne glukuronidowe, okso-pochodne oraz pochodna etylenodiaminy. Stężenie oraz działanie przeciwbakteryjne tych związków są niewielkie w porównaniu z substancją czynną.

W badaniu in vitro nie obserwowano istotnych interakcji z izoenzymami cytochromu P-450, z wyjątkiem niewielkiego zahamowania CYP 1A1/2, czego skutkiem jest nieznaczne zmniejszenie klirensu teofiliny. Ze względu na fakt, że metyloksantyny, a zwłaszcza teofilina, są głównymi substratami CYP 1A1/2, interakcje z substratami innych izoenzymów (patrz warfaryna) mają znacznie mniejsze znaczenie.

Wydalanie

Okres półtrwania czynnego metabolitu prulifloksacyny, tj. ulifloksacyny, wynosi około 10 h, zarówno po podaniu dawki jednorazowej, jak i dawek wielokrotnych w stanie równowagi u ludzi; u zwierząt (szczury, psy, małpy) mieszczą się w przedziale od 2 do 12 godzin.

Badania farmakokinetyki prulifloksacyny u ludzi wykazały, że lek jest wydalany głównie z kałem. Radioaktywność wykryta w moczu i w kale po doustnym podaniu 600 mg wynosiła w sumie około 95% podanej dawki (wyniki te potwierdzają poprzednie badania przeprowadzone na zwierzętach - szczurach, psach i małpach).

Z moczem wydalane jest do 16,7% podanej dawki przeliczonej na mole. Klirens nerkowy ulifloksacyny wynosi około 170 ml/min.

Wydalanie ulifloksacyny przez nerki następuje w wyniku przesączania kłębuszkowego i czynnego wydzielania.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Farmakokinetyka prulifloksacyny u pacjentów w podeszłym wieku jest podobna jak u pozostałych dorosłych - nie zmienia się z wiekiem i dlatego nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek, po doustnym podaniu 600 mg prulifloksacyny średnie stężenie ulifloksacyny w osoczu wynosiło od 1,3 do 1,62 pg/ml, AUC - od 13,71 do 23,33 pg-h/ml, a okres półtrwania - od 12,3 do 32,4 h. W porównaniu ze zdrowymi ochotnikami jej klirens ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do stopnia niewydolności nerek

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu prulifloksacyny na chrząstkę stawową, nerki, przewód pokarmowy i wątrobę.

Nie zaobserwowano toksycznego wpływu na chrząstkę stawową (młode psy) w zakresie dawek do 3-krotnie większych niż dawki lecznicze.

Nie zaobserwowano toksycznego wpływu na wątrobę (psy), nerki (psy i szczury) w zakresie dawek odpowiednio do 6, 10 i 12-krotnie większych niż dawki lecznicze.

Lek nie powodował wydłużenia odstępu QT in vivo ani nie wpływał hamująco na opóźniony potasowy prąd repolaryzacyjny (HERG) in vitro.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazały teratogenności prulifloksacyny, a wpływ na płodność, embriogenezę i płód obserwowano jedynie razem z objawami toksyczności u samic.

Mutagenność

Standardowe badania genotoksyczności wykazały dodatni wpływ prulifloksacyny w testach przeprowadzonych in vitro na liniach komórkowych ssaków, wyniki ujemne uzyskano in vivo oraz w badaniach na bakteriach. Działanie to może wynikać z hamującego wpływu dużych stężeń prulifloksacyny na aktywność topoizomerazy II.

Rakotwórczość

Wyniki badań średniookresowych w modelach indukcja-promocja, nie wykazały działania rakotwórczego prulifloksacyny. Nie przeprowadzono długookresowych badań rakotwórczości.

Antygenowość

Prulifloksacyna nie wykazuje działania antygenowego.

Fototoksyczność

Prulifloksacyna wywołuje reakcje fototoksyczności, chociaż badania porównawcze przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że działanie to jest słabsze niż w przypadku innych fluorochinolonów (ofloksacyny, enoksacyny, pefloksacyny, kwasu nalidyksowego i lomefloksacyny). Wiele chinolonów ma również właściwości fotomutagenne lub fotokarcinogenne, czego nie można wykluczyć w przypadku prulifloksacyny.

Neurotoksyczność

Prulifloksacyna podawana szczurom doustnie, w powtarzanych dawkach (3000 mg/kg mc./dobę) wielokrotnie przewyższających dawkę terapeutyczną stosowaną u ludzi, wywoływała krystalurię z wytrącaniem się ulifloksacyny.

Kardiotoksyczność

Badania przeprowadzone na psach wykazały, że prulifloksacyna nie powoduje istotnych zmian w EKG. W szczególności, we wszystkich podawanych dawkach nie obserwowano zmian odstępu QT, ani u uśpionych psów po dożylnym podaniu w dawce jednorazowej, ani u przytomnych psów po doustnym podawaniu przez 6 miesięcy. W badaniach in vitro potwierdzono brak hamującego wpływu na opóźniony potasowy prąd repolaryzacyjny (HERG).

Toksyczny wpływ na stawy

Prulifloksacyna, podobnie jak inne fluorochinolony, powoduje artropatie jedynie u młodych zwierząt.

Toksyczny wpływ na oko

Badania prowadzone na małpach, którym podawano doustnie prulifloksacynę raz na dobę w dawce

26,4 mg/kg mc. lub 58,2 mg/kg mc. przez 52 tygodnie, nie wykazały działań niepożądanych leku na budowę

lub czynność oka.

Rabdomioliza

Ulifloksacyna podawana dożylnie królikom w dawkach do 10 mg/kg mc./dobę przez 14 kolejnych dni nie powodowała wystąpienia rabdomiolizy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

laktoza, jednowodna celuloza mikrokrystaliczna kroskarmeloza sodowa powidon

krzemionka koloidalna, bezwodna magnezu stearynian

Otoczka: hypromeloza glikol propylenowy tytanu dwutlenek (E 171) talk

żelaza tlenek (E 172)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tekturowe pudełko zawierające:

1 blister z odpowiednio 1, 2 lub 5 tabletkami powlekanymi lub 2 blistry po 5 tabletek powlekanych. Blistry są wykonane z termoplastycznego zgrzanego materiału (poliamid/aluminium/PCV) oraz folii zamykającej (aluminium/PCV).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70 00181 Rzym Włochy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11840

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.09.2005 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.02.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.11.2014

11

1

Gatunki o wrodzonej średniej wrażliwości Inne informacje

Badania in vitro wykazały, że prulifloksacyna lepiej przenika do komórek bakterii oraz wykazuje dłuższy efekt poantybiotykowy niż porównywane fluorochinolony.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Prulifloksacyna jest prolekiem czynnego metabolitu, ulifloksacyny.

Wchłanianie

Prulifloksacyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (Tmax wynosi około 1 h) i jest przekształcana w ulifloksacynę. Po podaniu leku w dawce jednorazowej 600 mg średnie stężenie maksymalne ulifloksacyny

Chinoplus