+ iMeds.pl

Chlorchinaldin 30 mg/gUlotka Chlorchinaldin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CHLORCHINALDIN, 30 mg/g, maść

(Chlorquinaldolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Chlorchinaldin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin

3.    Jak stosować Chlorchinaldin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Chlorchinaldin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Chlorchinaldin i w jakim celu się go stosuje

Chlorchinaldin ma postać maści, zawiera substancję czynną chlorchinaldol, pochodną chinoliny. Chlorchinaldol działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na bakterie z rodzaju Salmonella, Shigella, Proteus vulgaris, Escherichia coli, jak również na Corynebacterium diphtheriae, Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Ponadto chlorchinaldol hamuje wzrost grzybów (Candida albicans) i działa pierwotniakobójczo.

Wskazania

Chlorchinaldin w maści jest wskazany w miejscowym leczeniu ropnych stanów zapalnych skóry pochodzenia bakteryjnego oraz zapalenia błony śluzowej nosa w zakażeniach drobnoustrojami wrażliwymi na chlorchinaldol.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorchinaldol, jak również na jego pochodne (np. kliochinol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    w I trymestrze ciąży;

-    u dzieci w wieku do 12 lat;

-    w żylakowatych owrzodzeniach podudzi;

-    zapobiegawczo;

-    długotrwale.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji opisanych poniżej w „Inne leki i Chlorchinaldin”.

Jeśli wystąpią objawy uczulenia, należy zaprzestać stosowania leku.

Chronić oczy i błony śluzowe, z wyjątkiem błony śluzowej nosa, przed kontaktem z lekiem.

Jeśli po kilku dniach stosowania leku objawy choroby nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem, lekarz zaleci inne leczenie.

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, wystąpienie ogólnych działań niepożądanych chlorchinaldolu, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe jest mało prawdopodobne.

W razie wystąpienia objawów neurologicznych, zaburzenia widzenia należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Chlorchinaldin

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowany z czwartorzędowymi zasadami amoniowymi, może powodować uczulenia. Nie należy stosować leku jednocześnie z innymi miejscowo stosowanymi lekami zawierającymi jod lub metale o podobnym mechanizmie działania, gdyż zmniejszają one skuteczność leczenia.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować w I trymestrze ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku w późniejszym okresie ciąży, lek można stosować w późniejszym okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające ze stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chlorchinaldin maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Chlorchinaldin zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Chlorchinaldin zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Chlorchinaldin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Miejsca chorobowo zmienione zwykle pokrywa się 2 lub 3 razy na dobę cienką warstwą maści, a w razie konieczności, jeśli lekarz zaleci - nakłada się opatrunek okluzyjny.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin

W razie użycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie są znane objawy przedawkowania leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie połknięcia leku lub w przypadku stosowania leku w nadmiernych ilościach, na uszkodzoną skórę lub długotrwale, mogą wystąpić ogólne objawy niepożądane chlorchinaldolu, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego i zapalenie wielonerwowe.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem.

Przerwanie stosowania leku Chlorchinaldin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić przemijające podrażnienie skóry, wysuszenie, zaczerwienie, uczucie swędzenia lub pieczenia, kontaktowe zapalenie skóry, odczyny uczuleniowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać Chlorchinaldin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Chlorchinaldin

-    Substancj ą czynną leku jest chlorchinaldol.

1 g maści zawiera 30 mg chlorchinaldolu.

-    Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina, alkohol cetylowy, wosk biały, metylu parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda Chlorchinaldin i co zawiera opakowanie

Chlorchinaldin jest jednorodną maścią, barwy zielonkawo-kremowej z odcieniem szarym. Opakowanie leku to tuba zawierająca 20 g maści. Tuba wraz z ulotką dla pacjenta umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema,rzeszow .pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4

Chlorchinaldin

Charakterystyka Chlorchinaldin

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHLORCHINALDIN, 30 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 30 mg chlorchinaldolu (Chlorąuinaldolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan metylu i lanolina. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jednorodna maść, barwy zielonkawo-kremowej z odcieniem szarym

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy jest wskazany w miejscowym leczeniu ropnych stanów zapalnych skóry pochodzenia bakteryjnego oraz zapaleniu błony śluzowej nosa, w zakażeniach drobnoustrojami wrażliwymi na chlorchinaldol.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 lub 3 razy na dobę cienką warstwą maści i w razie konieczności nakładać opatrunek okluzyjny.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu:

-    w nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu wymienioną w punkcie 6.1, lub na jej pochodne (np. kliochinol);

-    w I trymestrze ciąży;

-    u dzieci w wieku do 12 lat;

-    w żylakowatych owrzodzeniach podudzi;

-    zapobiegawczo;

-    długotrwale.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu jednocześnie z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji opisanych w punkcie 4.5.

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania produktu.

Chronić oczy i błony śluzowe, z wyjątkiem błony śluzowej nosa, przed kontaktem z produktem.

Jeśli po kilku dniach stosowania produktu objawy choroby nie ustąpią, należy zastosować inne leczenie.

W przypadku stosowania produktu zgodnie z zaleceniami, wystąpienie ogólnych działań niepożądanych chlorchinaldolu, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe jest mało prawdopodobne.

W razie wystąpienia objawów neurologicznych, zaburzenia widzenia należy zaprzestać stosowania produktu.

Z powodu zawartości lanoliny w produkcie, może wystąpić miejscowa reakcja alergiczna (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Z powodu zawartości parahydroksybenzoesanu metylu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowany z czwartorzędowymi zasadami amoniowymi, może powodować uczulenia. Nie należy stosować produktu jednocześnie z innymi miejscowo stosowanymi produktami zawierającymi jod lub metale o podobnym mechanizmie działania, gdyż zmniejszają one skuteczność leczenia.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie stosować w I trymestrze ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w późniejszym okresie ciąży, w każdym przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży należy rozważyć, czy korzyści wynikające z podania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania.

W badaniach doświadczalnych na zwierzętach nie odnotowano działania teratogennego i embriotoksycznego chlorchinaldolu. Występowało natomiast okołourodzeniowe zmniejszenie masy ciała u wszystkich badanych gatunków zwierząt doświadczalnych.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorchinaldin maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: przemijające podrażnienie skóry, wysuszenie, zaczerwienie, uczucie swędzenia lub pieczenia, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia układu immunologicznego: odczyny uczuleniowe

4.9.    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania produktu w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W przypadku stosowania produktu w nadmiernych ilościach, na uszkodzoną skórę, długotrwale lub połknięcia produktu, mogą wystąpić ogólne objawy niepożądane chlorchinaldolu, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego i zapalenie wielonerwowe.

W razie spożycia produktu pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki antyseptyczne i dezynfekujące, pochodne chinoliny, kod ATC: D 08 AH 02

Chlorchinaldol jest pochodną 8-hydroksychinoliny o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym. Mechanizm działania chlorchinaldolu polega na chelatowaniu jonów metali - głównie żelaza znajdujących się na powierzchni patogennych mikroorganizmów, w wyniku czego następuje ich zniszczenie.

Chlorchinaldol działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na bakterie z rodzaju Salmonella, Shigella, Proteus vulgaris, Escherichia coli, jak również na Corynebacterium diphtheriae, Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus.

Ponadto chlorchinaldol działa grzybostatycznie na Candida albicans i pierwotniakobójczo.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych, które określają farmakokinetykę maści z chlorchinaldolem po podaniu miejscowym.

W badaniach na zwierzętach, po podaniu dożylnym chlorchinaldolu, wykazano, że nie wchłonięta część leku jest wydalana razem z kałem, część wchłonięta, po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym, jest wydalana z moczem.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Lanolina

Alkohol cetylowy Wosk biały

Metylu parahydroksybenzoesan

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką z polietylenu, zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów

e-mail: chema@chema.rzeszow .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2976

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 czerwca 1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25 czerwca 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 5 z 5

Chlorchinaldin