+ iMeds.pl

Chlorchinaldin h (30 mg + 10 mg)/gUlotka Chlorchinaldin h

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CHLORCHINALDIN H, (30 mg + 10 mg)/g, maść

(Chlorquinaldolum + Hydrocortisoni acetas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Chlorchinaldin H i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin H

3.    Jak stosować Chlorchinaldin H

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Chlorchinaldin H

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Chlorchinaldin H i w jakim celu się go stosuje

Chlorchinaldin H ma postać maści, zawiera substancje czynne: chlorochinaldol, pochodną 8-hydroksychinoliny oraz octan hydrokortyzonu, który jest glikokortykosteroidem.

Chlorochinaldol działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na bakterie z rodzaju Salmonella, Shigella, Proteus vulgaris, Escherichia coli, jak również na Corynebacterium diphtheriae, Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus.

Ponadto chlorochinaldol działa grzybostatycznie (hamuje wzrost grzyba) na Candida albicans i pierwotniakobój czo.

Hydrokortyzonu octan jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego na skórę, o słabym działaniu. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Wskazania

Chlorchinaldin H stosuje się w miejscowym leczeniu ropnych, powierzchownych chorób skóry przebiegających z odczynem zapalnym oraz ropnych powikłań bakteryjnych alergicznych schorzeń skóry, w tym także grzybicy, w owrzodzeniu podudzi - w zakażeniach drobnoustrojami wrażliwymi na chlorochinaldol.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin H Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin H:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na octan hydrokortyzonu, chlorochinaldol, jak również jego pochodne (np. kliochinol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w I trymestrze ciąży,

-    u dzieci w wieku do 12 lat,

-    w niewydolności wątroby lub nerek,

-    w biegunkach niebakteryjnego pochodzenia,

-    w wirusowych zakażeniach skóry,

-    na gruźlicze lub kiłowe zmiany skórne,

-    na głębokie i rozległe rany ropne,

-    w zapaleniu skóry wokół ust,

-    w zarostowym zapaleniu naczyń,

-    u pacjentów z chorobą Buergera z powodu zaburzeń troficznych i opóźnienia gojenia ran,

-    profilaktycznie,

-    długotrwale.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Chlorchinaldin H należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, dlatego podczas stosowania leku mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane związane z zawartością octanu hydrokortyzonu, charakterystyczne dla kortykosteroidów.

Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek:

-    na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, w dużych dawkach,

-    w obszarach skóry o cienkiej warstwie rogowej (np. w okolicy narządów płciowych, fałdów skóry, pachwin, u dzieci), gdy naskórek jest pozbawiony warstwy rogowej oraz w ostrych stanach zapalnych skóry,

-    pod opatrunkiem zamkniętym (ceratką, pieluchą).

Opatrunek zamknięty nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu oraz może powodować wystąpienie nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych.

Podczas długotrwałego leczenia może wystąpić zanik naskórka, trądzik posteroidowy oraz rozstępy skórne.

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, jest mało prawdopodobne wystąpienie ogólnych działań niepożądanych chlorochinaldolu, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe.

W razie wystąpienia objawów neurologicznych, zaburzenia widzenia należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji opisanych poniżej w Chlorchinaldin H a inne leki.

Jeżeli wystąpią objawy uczulenia, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Chlorchinaldin H a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek stosowany z czwartorzędowymi zasadami amoniowymi może powodować uczulenia. Nie należy stosować leku jednocześnie z innymi miejscowo stosowanymi lekami zawierającymi jod lub metale o podobnym mechanizmie działania, gdyż zmniejszają one skuteczność leczenia.

W czasie leczenia lekiem Chlorchinaldin H nie wolno przeprowadzać szczepień.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży nie wolno stosować leku na duże powierzchnie zmienionej chorobowo skóry oraz długotrwale.

W każdym przypadku decyzja o stosowaniu leku u kobiet w ciąży powinna być podjęta przez lekarza, po rozważeniu czy korzyści wynikające ze stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chlorchinaldin H nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Chlorchinaldin H zawiera: lanolinę i alkohol cetylowy, lek może powodować miej scowe reakcje uczuleniowe (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Chlorchinaldin H

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze należy pokryć cienką warstwą leku raz lub dwa razy na dobę i przykryć jałową gazą.

Na skórę twarzy należy stosować ostrożnie i przez krótki czas.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin H

W razie użycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku stosowania leku w nadmiernych ilościach, na uszkodzoną skórę lub długotrwale, w wyniku wchłaniania do krwi, mogą wystąpić ogólne objawy niepożądane chlorochinaldolu (jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego i zapalenie wielonerwowe) oraz octanu hydrokortyzonu (m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga).

W razie spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin H

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem.

Przerwanie stosowania leku Chlorchinaldin H

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Może wystąpić przemijające podrażnienie skóry, wysuszenie, zaczerwienienie, uczucie swędzenia lub pieczenia, kontaktowe zapalenie skóry, odczyny uczuleniowe.

Ze względu na zawartość octanu hydrokortyzonu w leku, mogą wystąpić zaniki skóry, teleangiektazje, zaburzenia pigmentacji skóry, zmiany trądzikopodobne, nadkażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze - głównie po zastosowaniu opatrunków zamkniętych.

Lek stosowany na skórę twarzy dość szybko może wywołać zapalenie skóry wokół ust, zanikowe zapalenie skóry i utrwalone rozszerzenie naczyń.

W wyniku wchłaniania się octanu hydrokortyzonu do krwi, mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, m.in. zahamowanie czynności nadnerczy, zespół Cushinga. Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania leku, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem zamkniętym lub w przypadku stosowania u dzieci.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, wynikające z uczulenia na substancje pomocnicze.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Chlorchinaldin H

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Chlorchinaldin H

-    Substancjami czynnymi leku są chlorochinaldol i octan hydrokortyzonu.

1 g maści zawiera 30 mg chlorochinaldolu i 10 mg octanu hydrokortyzonu.

-    Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina, alkohol cetylowy, wosk biały.

Jak wygląda Chlorchinaldin H i co zawiera opakowanie

Lek Chlorchinaldin H to maść barwy zielonkawo-kremowej o zapachu lanoliny.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 5 g maści. Tuba wraz z ulotką dla pacjenta umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow .pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 5 z 5

Chlorchinaldin H

Charakterystyka Chlorchinaldin h

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHLORCHINALDIN H, (30 mg + 10 mg)/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 30 mg chlorochinaldolu (Chlorąuinaldolum) i 10 mg hydrokortyzonu octanu

(Hydrocortisoni acetas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: lanolina, alkohol cetylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Zielonkawo-kremowa maść o zapachu lanoliny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie ropnych, powierzchownych chorób skóry przebiegających z odczynem zapalnym oraz ropnych powikłań bakteryjnych alergicznych schorzeń skóry, w tym także grzybicy, owrzodzenia podudzi - w zakażeniach drobnoustrojami wrażliwymi na chlorochinaldol.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze należy pokryć cienką warstwą produktu raz lub dwa razy na dobę i przykryć jałową gazą.

Na skórę twarzy należy stosować ostrożnie i przez krótki czas.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu:

-    w nadwrażliwości na hydrokortyzonu octan, chlorochinaldol lub na jej pochodne (np. kliochinol); lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    w I trymestrze ciąży,

-    u dzieci w wieku do 12 lat,

-    w niewydolności wątroby lub nerek,

-    w biegunkach niebakteryjnego pochodzenia,

-    w wirusowych zakażeniach skóry,

-    na gruźlicze lub kiłowe zmiany skórne,

-    na głębokie i rozległe rany ropne,

-    w dermatitis perioralis,

-    w zarostowym zapaleniu naczyń,

-    u pacjentów z chorobą Buergera z powodu zaburzeń troficznych i opóźnienia gojenia ran,

-    profilaktycznie, - długotrwale.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować produktu z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji opisanych w punkcie 4.5.

Jeżeli wystąpią reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania produktu.

Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę. Dlatego podczas stosowania produktu mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane octanu hydrokortyzonu charakterystyczne dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga.

Z tego względu należy unikać stosowania produktu na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach.

Wchłanianie kortykosteroidu jest zwiększone w obszarach skóry o cienkiej warstwie rogowej (np. w okolicy narządów płciowych, fałdów skóry, pachwin, u dzieci), gdy naskórek jest pozbawiony warstwy rogowej oraz w ostrych stanach zapalnych skóry.

Podczas długotrwałego leczenia może wystąpić zanik naskórka, trądzik posteroidowy oraz rozstępy skórne.

Należy unikać stosowania produktu pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratką, pieluchą), ponieważ opatrunek zamknięty nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu oraz może powodować wystąpienie nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych.

W przypadku stosowania produktu zgodnie z zaleceniami, jest mało prawdopodobne wystąpienie ogólnych działań niepożądanych chlorochinaldolu, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe, ponieważ chlorochinaldol w niewielkim stopniu wchłania się przez skórę. W razie wystąpienia objawów neurologicznych, zaburzenia widzenia należy przerwać leczenie. Po długotrwałym leczeniu (około 4 tygodnie) wskazane badanie neurologiczne i okulistyczne.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i lanoliny, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt stosowany z czwartorzędowymi zasadami amoniowymi może powodować uczulenia.

Nie należy stosować produktu jednocześnie z innymi miejscowo stosowanymi produktami zawierającymi jod lub metale o podobnym mechanizmie działania, gdyż zmniejszają one skuteczność leczenia.

W czasie leczenia produktem nie wolno przeprowadzać szczepień.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie stosować w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży nie wolno stosować produktu na duże powierzchnie zmienionej chorobowo skóry oraz długotrwale.

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, należy rozważyć czy korzyści wynikające z zastosowania produktu leczniczego Chlorchinaldin H u kobiet w późniejszym okresie ciąży są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

W badaniach na zwierzętach nie odnotowano działania teratogennego i embriotoksycznego chlorochinaldolu. Stwierdzono natomiast okołourodzeniowe zmniejszenie masy ciała u wszystkich badanych gatunków zwierząt doświadczalnych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorchinaldin H nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Chlorochinaldol zawarty w produkcie może powodować wystąpienie przemijającego podrażnienia skóry, wysuszenia, zaczerwienienia, uczucia swędzenia lub pieczenia, kontaktowego zapalenia skóry, odczynów uczuleniowych.

Hydrokortyzonu octan zawarty w produkcie może powodować podrażnienie skóry (np. zaczerwienienie, nadmierna suchość), zaniki skóry, teleangiektazje, zaburzenia pigmentacji skóry, zmiany trądzikopodobne, nadkażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze - głównie po zastosowaniu opatrunków zamkniętych.

Produkt stosowany na skórę twarzy dość szybko może wywołać dermatitis perioralis, zanikowe zapalenie skóry i utrwalone rozszerzenie naczyń.

W wyniku wchłaniania się hydrokortyzonu octanu do krwi, mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga. Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem zamkniętym lub w przypadku stosowania u dzieci.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, wynikające z uczulenia na substancje pomocnicze.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku stosowania produktu w nadmiernych ilościach, na uszkodzoną skórę lub długotrwale, w wyniku wchłaniania do krwi, mogą wystąpić ogólne objawy niepożądane chlorochinaldolu (jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego i zapalenie wielonerwowe) oraz octanu hydrokortyzonu (m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga).

W przypadku spożycia produktu pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kortykosteroidy o słabym działaniu w połączeniu z lekami

odkażającymi,

kod ATC: D 07 BA 04

Chlorochinaldol jest pochodną 8-hydroksychinoliny o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym. Mechanizm działania chlorochinaldolu polega na chelatowaniu jonów metali - głównie żelaza, znajdujących się na powierzchni patogennych mikroorganizmów, w wyniku czego następuje ich zniszczenie.

Chlorochinaldol działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na bakterie z rodzaju Salmonella, Shigella, Proteus vulgaris, Escherichia coli, jak również na Corynebacterium diphtheriae, Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus.

Ponadto chlorochinaldol działa grzybostatycznie na Candida albicans i pierwotniakobójczo.

Hydrokortyzonu octan jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego na skórę, o słabym działaniu. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych, które określają farmakokinetykę maści z chlorochinaldolem i octanem hydrokortyzonu po podaniu miejscowym.

W badaniach na zwierzętach, po podaniu dożylnym chlorochinaldolu, wykazano, że niewchłonięta część leku jest wydalana razem z kałem, a część wchłonięta po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym, jest wydalana z moczem.

Hydrokortyzonu octan po zastosowaniu miejscowym na skórę przenika do kolejnych warstw skóry, a następnie do krwiobiegu, w około 90 % wiąże się z białkami krwi. Unieczynnienie glikokortykosteroidów następuje głównie w wątrobie. Zastosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa wchłanianie octanu hydrokortyzonu do krwi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Lanolina

Alkohol cetylowy Wosk biały

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zawierająca 5 g maści. Tuba wraz z ulotką dla pacjenta umieszczona jest w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów

e-mail: chema@chema.rzeszow .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2747

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 marzec 1987 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 5 z 5

Chlorchinaldin H