+ iMeds.pl

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki 2 mgUlotka Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki 2 mg, tabletki do ssania Chlorquinaldolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

3.    Jak stosować Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym.

Wskazany jest do stosowania miejscowego:

-    w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,

-    w pleśniawkach,

-    w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki stosuje się jedynie pomocniczo.

Inne leki i Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Związki metali i jodu osłabiają działanie leku.

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki z jedzeniem i piciem

Leku nie należy stosować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

3.    JAK STOSOWAĆ CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 10 tabletek do ssania na dobę.

Nie rozgryzać tabletek.

Nie stosować leku podczas posiłków.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku przez długi okres ani w dawkach większych niż zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na dawkę leku oraz nieznaczne wchłanianie, wystąpienie ciężkich działań niepożądanych w wyniku przedawkowania jest mało prawdopodobne. Jednak wyniki badań wskazują, że chlorowcopochodne chinoliny (chlorochinaldol należy do tej grupy), zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i długotrwale, mogą być przyczyną podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej (rodzaj zaburzenia układu nerwowego), charakteryzującej się zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśni, bólami i zaburzeniami widzenia. Objawy często poprzedza uporczywa biegunka i bóle brzucha, a charakterystycznym objawem jest zielone zabarwienie moczu i języka.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka oraz leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne. Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

-    Substancją czynną leku jest chlorochinaldol. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu.

-    Pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat czarnej porzeczki, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki i co zawiera opakowanie

Tabletki Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki są okrągłe, obustronnie płaskie o marmurkowej powierzchni.

Lek jest dostępny w opakowaniu zawierającym 20 lub 40 tabletek (1 lub 2 blistry z folii Aluminium/PVC zawierające 20 tabletek, w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów tel. (48 17) 865 51 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Charakterystyka Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum).

Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 364 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do ssania.

Okrągłe, obustronnie płaskie tabletki o marmurkowej powierzchni.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do stosowania miejscowego:

-    w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł;

-    w pleśniawkach;

-    w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg chlorochinaldolu (tj. 10 tabletek do ssania) na dobę.

Nie rozgryzać tabletek.

Nie stosować podczas posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ w zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym a Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki stosuje się jedynie pomocniczo, dlatego jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają pomimo stosowania produktu przez kilka dni, należy zastosować inne leczenie.

Nie należy stosować leku przez długi okres ani w dawkach większych niż zalecane.

Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt może szkodliwie wpływać na zęby.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Związki metali i jodu osłabiają działanie chlorochinaldolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Ze względu na brak odpowiednich badań, produktu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne. Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na dawkę produktu oraz nieznaczne wchłanianie, prawdopodobieństwo przedawkowania jawnego klinicznie jest minimalne. Jednak wyniki badań wskazują, że chlorowcopochodne chinoliny, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i długotrwale, mogą być przyczyną podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej, charakteryzującej się zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśniowym, bólami i zaburzeniami widzenia. Objawy często poprzedza uporczywa biegunka i bóle brzucha, a charakterystycznym objawem jest zielone zabarwienie moczu i języka.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka oraz leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach gardła, środki antyseptyczne, kod ATC: R02AA11.

Chlorochinaldol jest chlorowcopochodną 8-hydroksychinoliny o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym.

Na chlorochinaldol wrażliwe są m. in. następujące drobnoustroje: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus vulgaris, Escherichia coli, Corynebacterium diphtheriae, Pseudomonas pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Candida albicans.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorochinaldol prawie nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny Sacharoza Karmeloza sodowa Aromat czarnej porzeczki Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku 20 szt. - 1 blister po 20 szt.

40 szt. - 2 blistry po 20 szt.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9867

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.05.2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki