+ iMeds.pl

Chlorek strontu 89srcl2 polatom 37,5 MBq/mlUlotka Chlorek strontu 89srcl2 polatom

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM, 37,5 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań

Strontii ("Sr) chloridi solutio iniectabilis

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub informacja dodatkowa.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się któryś z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM i w jakim celu się go stosuje?

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Chlorku strontu 89SrCl2 POLATOM.

3.    Jak stosować lek Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM.

6.    Inne informacje.

1.    CO TO JEST CHLOREK STRONTU 89SrCh POLATOM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop strontu-89. Chlorek strontu, 89SrCl2 POLATOM stosowany jest do paliatywnego leczenia bolesnych przerzutów nowotworowych z gruczołu krokowego i gruczołu piersiowego do układu kostnego. Terapia chlorkiem strontu 89SrClpowinna być poprzedzona badaniem scyntygraficznym układu kostnego. Najczęściej wskazaniem do terapii chlorkiem strontu 89SrCĘ jest występowanie mnogich, rozsianych przerzutów nowotworowych u chorych poddawanych wcześniej terapii konwencjonalnej (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie środkami narkotycznymi), u których nie uzyskano odpowiedzi przeciwbólowej. Leczenie strontem-89 powoduje znaczne zmniejszenie bólu u około 80% chorych, w tym całkowity zanik bólu obserwuje się u około 20% poddanych terapii.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM CHLORKU STRONTU 89SrCl2 POLATOM

Kiedy nie stosować Chlorku strontu 89SrCĘ POLATOM

-    u kobiet w ciąży i/lub karmiących piersią;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (mocznik >12mmol, kreatynina >150 mmol/l);

-    jeśli u pacjenta występuje uszkodzenie szpiku kostnego z leukocytopenią i/lub trombocytopenią.

U chorych z nietrzymaniem moczu należy bezpośrednio przed podaniem radiofarmaceutyku założyć cewnik do pęcherza moczowego na okres 5 dni. Wytwarzany w tym czasie mocz jest radioaktywny, dlatego wszelkie czynności higieniczne, a zwłaszcza opróżnianie pojemnika z moczem, należy przeprowadzać szczególnie ostrożnie, w gumowych rękawicach, tak aby ograniczyć możliwość skażenia.

Stosowanie leku Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które dostępne są bez recepty.

Jednoczesne podawanie środków cytotoksycznych oraz chlorku strontu 89SrCl2 może spowodować znaczne zahamowanie czynności szpiku. Zaleca się zachowanie 12-tygodniowej przerwy między terapią strontem i następującą po niej chemioterapią.

Preparaty wapnia mogą obniżyć gromadzenie strontu-89 w zmianach nowotworowych. Terapia wapniem powinna być przerwana całkowicie na 14 dni przed podaniem chlorku strontu 89SrCl2.

Stosowanie leku Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM z jedzeniem i piciem

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią

W razie konieczności podania produktu radiofarmaceutycznego kobiecie w wieku rozrodczym należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiło krwawienie miesiączkowe, należy uznać, że jest ona w ciąży, do czasu jej potwierdzenia bądź też wykluczenia. Jeśli nie ma pewności, że kobieta nie jest w ciąży, należy ograniczyć narażenie na promieniowanie jonizujące. Należy zawsze wziąć pod uwagę inne metody lecznicze, które nie wykorzystują promieniowania jonizującego.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki produktu radiofarmaceutycznego ze względu na możliwe zagrożenie dla zdrowia dziecka. Karmienie można wznowić, gdy dawka promieniowania otrzymywana przez dziecko podczas karmienia i podczas kontaktu z matką będą się mieścić w wyznaczonych prawnie normach.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHLOREK STRONTU 89SrCl2 POLATOM Dawkowanie i sposób podania

Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM podawany jest pacjentowi w jednorazowej iniekcji dożylnej, w dawce odpowiadającej aktywności 150 MBq (4 mCi) w objętości około 4 ml roztworu. W przypadku chorego z nadwaga lub niedowagą zalecane jest podanie chlorku strontu-89 w dawce 2 MBq/kg m.c.

Hospitalizacja pacjenta nie jest wymagana.

W razie nawracającego bólu dopuszcza się podanie kolejnej porcji leku radiofarmaceutycznego w czasie nie krótszym niż 3 miesiące od podania poprzedniej dawki tak, aby zmniejszyć ryzyko kumulacji działania mielotoksycznego.

Przedawkowanie leku Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM

Aktywność dawki leku radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych.

Dla chlorku strontu, 89SrCl2 nie są znane przypadki przedawkowania rozumianego jako podanie nadmiernej ilości substancji radioaktywnej.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Za wczesne działanie niepożądane chlorku strontu 89SrCl2 uznaje się występujące u niektórych pacjentów po 24-48 godzinach od jego podania przejściowe nasilenie bólu. Ten objaw może zwiastować dobrą odpowiedź na terapię i w tym przypadku zaleca się choremu zastosowanie środków przeciwbólowych.

Późnym działaniem niepożądanym strontu-89 jest przejściowe zahamowanie czynności szpiku kostnego. U chorych następuje obniżenie liczby trombocytów średnio o 30%, 4-6 tygodni po terapii. Po upływie 3-6 miesięcy liczba trombocytów wraca do poziomu wyjściowego. Szybkość narastania liczby płytek krwi zależy od tego, jak duże były zmiany nowotworowe podczas terapii.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHLOREK STRONTU 89SrCl2 POLATOM

Warunki przechowywania i termin ważności są podane na opakowaniu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Przeszkolony personel placówki specjalistycznej zapewni właściwe warunki przechowywania leku Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM

-    Substancją czynną leku jest strontu chlorek 89SrCU [37,5 MBq/ml]

-    Inne składniki leku to:

Strontu chlorek Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień atestacji.

Informacje dla personelu medycznego

Lek radiofarmaceutyczny dostarczany jest w formie gotowej do użycia.

Pozostałości skażone izotopem promieniotwórczym - ciekłe (resztki roztworu radiofarmaceutycznego) i stałe (fiolki, korki, igły, strzykawki, lignina, wata, inne) - należy umieszczać w oddzielnych szczelnie zamykanych pojemnikach w wentylowanym pomieszczeniu. Po napełnieniu danego pojemnika należy go przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych albo pozostawić w osobnym wentylowanym pomieszczeniu do czasu zakończenia rozpadu izotopu promieniotwórczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 0-22-7180700

Fax: 0-22-7180350

e-mail: sekretariat@polatom.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4/4

Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM

Charakterystyka Chlorek strontu 89srcl2 polatom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEC

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Chlorek strontu x>SrCl2 POLATOM. 37.5 MBq/ml roztwór do wstrzykiwali.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

QQ

Strontu chlorek, SrCL o stężeniu promieniotwórczym 37,5 MBq/ml

Stront-89 ma okres póltrwania 50,5 dnia i emituje promieniowanie beta o maksymalnej energii 1,492 MeV.

Pełny wykaz substancji pomocniczych . patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Wskazaniem do stosowania Chlorku strontu x9SrCl2 POLATOM jest leczenie bólu spowodowanego przerzutami nowotworowymi do kości. Najlepiej udokumentowane jest stosowanie chlorku strontu x9SrCh w przypadkach osteoblastycznych lub mieszanych przerzutów raka gruczołu krokowego i raka sutka lecz można go stosować również w przypadkach innych nowotworów powodujących osteoblastyczne (scyntygraficznie „gorące*') przerzuty do kości.

Terapia chlorkiem strontu x9SrCl2 powinna być poprzedzona badaniem scyntygraficznym układu kostnego.

Najczęściej wskazaniem do terapii chlorkiem strontu SrCL jest występowanie mnogich, rozsianych przerzutów nowotworowych u chorych poddawanych wcześniej terapii konwencjonalnej (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie lekami przeciwbólowymi, w' tym narkotycznymi), u których nie uzyskano odpowiedzi przeciwbólowej.

4.2 Dawkow anie i sposób podaw ania

Chlorek strontu '^SrCL POLATOM podawany jest pacjentowi w' jednorazowej iniekcji dożylnej, najczęściej w dawce odpowiadającej aktywności 150 MBq , w objętości około 4 ml roztworu.

Alternatywnie, u chorych ze znaczną nadwagą lub niedoborem w'agi, można podać chlorek strontu s9SrCh o aktywmości 2 MBq/kg beztłuszczowej masy ciała. Tę aktywność zaleca się również do stosowania u pacjentów' w podeszłym wieku.

Nie jest wymagana hospitalizacja pacjenta.

W przypadku nawracającego bólu dopuszcza się podanie kolejnej porcji radiofarmaceutyku po okresie nie krótszym niż 3 miesiące od podania poprzedniej dawki, aby zmniejszyć ryzyko kumulacji działania mielotoksycznego. Dalsze podawanie preparatu jest niewskazane u pacjentów, u których nie obserwowano odpowiedzi na poprzednią dawkę. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Sposób przygotowania radiofarmaceutyku do podania - patrz punkt 12.

4.3    Przeciwwskazania

Przeciwwskazania bezwzględne

Chlorku strontu 89SrCl2 nie wolno stosować:

•    U osób z nadwrażliwością na substancję aktywną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,

•    U kobiet w potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży lub gdy ciąża nie została wykluczona (patrz punkt 4.6),

•    U kobiet karmiących piersią.

Przeciwwskazania względne

Obniżenie wartości morfologii krwi poniżej: Hb - 90 g/1, leukocytoza całkowita - 3,5 x 109/1, trombocytoza - 100 x 109/1 stanowi względne przeciwwskazanie do stosowania chlorku strontu

89

SrCP ze względu na jego możliwe działanie mielotoksyczne. W szczególnych przypadkach można jednak rozważyć podanie chlorku strontu S9SrCl2 u pacjentów z leukocytopenią > 2,4 x 109/1 i (lub) trombocytopenią > 60 x 109/1, po wcześniejszym wykluczeniu zespołu przewlekłego rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).

Inne ograniczenia

Upośledzenie czynności nerek może prowadzić do zmniejszenia wydalania chlorku strontu X9SrCl2 przez nerki, zwiększonego narażenia całego ciała na promieniowanie, i zwiększonej mielotoksyczności 's9SrCl2. U chorych z niewydolnością nerek (kreatynina > 180 pmol/1, GFR < 30 ml/min) należy odstąpić od podania chlorku strontu S9SrCl2. Zaleca się również zmniejszenie podawanej aktywności chlorku strontu X9SrCl2 o 50% u pacjentów z klirensem kreatyniny < 50 ml/min.

Chlorku strontu 89SrCl2 POLATOM nie należy stosować jako leczenia podstawowego w przypadkach przerzutów do kręgosłupa z bólem wywołanym uciskiem rdzenia kręgowego, kiedy konieczne może być szybko działające leczenie ani w przypadkach patologicznych złamań kości.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciąża, patrz punkt 4.6

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikającą z zastosowania radiofarmaceutyku. Należy podać taką aktywność, aby dawka promieniowania była możliwie najmniejsza przy uzyskaniu zamierzonego efektu terapeutycznego.

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w wyznaczonych placówkach klinicznych, a ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przenoszenie i wydawanie podlegają regulacjom przepisów prawnych i stosownych zezwoleń wydawanych przez właściwe władze. Produkty radiofarmaceutyczne powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniowania jonizującego oraz farmaceutyczne wymagania jakościowe. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia jałowości produktu.

Nie zaleca się stosowania radiofarmaceutyku u pacjentów ze znacznie upośledzoną czynnością szpiku kostnego, szczególnie niską liczbą neutrofilów i płytek krwi. o ile potencjalne korzyści wynikające z leczenia nie przewyższają jego ryzyka.

U chorych, u których występuje nietrzymanie moczu, należy przed podaniem radiofarmaceutyku założyć cewnik do pęcherza moczowego i utrzymywać go przez co najmniej 5 dni. Wydalany w tym czasie mocz zawiera substancje promieniotwórcze, dlatego pojemniki (worki) muszą być opróżniane z zachowaniem ostrożności. Wszelkie czynności higieniczne należy przeprowadzać w gumowych rękawicach, tak, aby nie dopuścić do kontaktu skóry z radioaktywnym moczem.

U pacjentów leczonych Chlorkiem strontu ^SrCb POLATOM zaleca się monitorowanie parametrów morfologii krwi. W przypadku wskazań do ponownego podania Chlorku strontu 's9SrCl2 POLATOM należy uważnie ocenić parametry morfologii po wcześniejszym leczeniu, aktualny poziom płytek krwi i inne wskaźniki uszkodzenia szpiku kostnego.

Pacjentom leczonym wcześniej Chlorkiem strontu x9SrCL POLATOM można podać cytostatyki jeżeli parametry morfologii krwi są stabilne i mieszczą się w zakresie wartości referencyjnych. Zaleca się zachować odstęp 12 tygodni pomiędzy stosowaniem obu metod leczenia.

Podczas leczenia należy wziąć pod uwagę czas konieczny do rozwinięcia pełnego działania przeciwbólowego (około 10-20 dni po podaniu Chlorku strontu 89SrCh POLATOM). Nie zaleca się zatem podawania Chlorku strontu 89SrCL POLATOM pacjentom z krótkim oczekiwanym czasem przeżycia.

Przed leczeniem należy zwrócić szczególną uwagę na ocenę stanu hematologicznego pacjenta, u którego, z tych samych wskazań, stosowano wcześniej rozległą teleradioterapię kości lub podano dożylnie inny izotop osteotropowy.

Wymagane jest zapoznanie na piśmie pacjenta, jego rodziny i personelu medycznego z opisywaną metodą leczenia i koniecznymi środkami ostrożności. Użytkownicy powinni oprzeć się na załączonej Informacji dla Pacjenta.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Preparaty wapnia mogą obniżyć gromadzenie strontu-89 w zmianach nowotworowych. Należy przerwać podawanie wapnia co najmniej 14 dni przed podaniem chlorku strontu S9SrCl2..

4.6    Ciąża i laktacja

Chlorku strontu 89SrCL POLATOM nie wolno podawać kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Jeżeli zachodzi konieczność podania Chlorku strontu S9SrCL POLATOM kobietom w wieku rozrodczym, konieczne jest upewnienie się, że kobieta nie jest w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy nie zostanie ona wykluczona.

Przed zastosowaniem Chlorku strontu 's9SrCL POLATOM u matek karmiących piersią należy ocenić, czy możliwe jest odroczenie leczenia do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią.

W przypadku konieczności zastosowania Chlorku strontu 89SrCL POLATOM u kobiet karmiących, należy zalecić całkowite zaprzestanie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych.

4.8.    Działania niepożądane

Za wczesny objaw niepożądany po podaniu chlorku strontu 89SrCl2 uznaje się przejściowe (trwające kilka dni) nasilenie dolegliwości bólowych występujące u niektórych pacjentów, zwykle w okresie pierwszych dni (najczęściej w' ciągu 72 godzin). Objaw' ten może wskazywać na dobrą odpowiedź na terapię. Dolegliwości te są zwykle łagodne i chorzy dobrze reagują na podanie środków' przeciwbólowych.

Późnym objawem niepożądanym podania chlorku strontu 89SrCl2 jest przemijające zahamowanie czynności szpiku kostnego. U chorych obserwaije się odwracalne zmniejszenie liczby trombocytów', średnio o 30% w ciągu 4 - 6 tygodni po terapii. Po upływie 3-6 miesięcy liczba trombocytów' wraca z reguły do wartości wyjściowych, przy czym szybkość normalizacji liczby płytek krwi zależy od rozległości zmian nowotworowych w' trakcie terapii. U części pacjentów' obserwuje się jednak cięższą trombocytopenię związaną z postępem choroby.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące może prowadzić do zwiększonej indukcji now'otw'orów', bądź też do powitania w'ad wrodzonych. We wszystkich przypadkach konieczne jest upewnienie się. że ryzyko związane z promieniowaniem jest mniejsze niż ryzyko związane z chorobą.

4.9.    Przedaw kow anie

Aktywność daw'ki produktu radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych.

Dla chlorku strontu SrCl2 nie są znane przypadki przedawkowania rozumianego jako podanie nadmiernej ilości substancji promieniotwórczej.

Radiofarmaceutyk Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM należy do preparatów' podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w zakładach medycyny nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle małe.

W przypadku, gdy dojdzie do podania nadmiernej ilości substancji promieniotwórczej, ryzyko napromieniowania może być zredukowane dzięki przyśpieszonej eliminacji radiofarmaceutyku z ustroju poprzez przez podawanie większych ilości płynów, forsowanie diurezy i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

5. WŁAŚCIOWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty radiofarmaceutyczne do paliatywnej terapii bólu, kod ATC: VI OB X01

Stront-89 jest biologicznym analogiem wapnia, który szybko wbudowuje się do układu kostnego. Przeciętny zasięg promieniowania B' emitowanego przez s9Sr w tkankach miękkich wynosi 2,4 cm.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym chlorek strontu soSrCl2 jest szybko eliminowany z łożyska naczyniowego. Wychwyt i retencja chlorku strontu x9SrCl2 zależą od nasilenia i rozległości przerzutów nowotworowych do kości. Efektywny okres półtrwania lS9Sr w prawidłowej tkance kostnej wynosi około 14 dni. natomiast w obrębie przerzutów nowotworowych jest zbliżony do fizycznego okresu półtrwania S9Sr. Dłuższa retencja X9Sr w zmianach przerzutowych pozwala na dostarczenie relatywnie większej dawki promieniowania do przerzutów^ niż szpiku kostnego. Ta część strontu-89, która nie została wychwycona przez przerzuty, jest usuwana z organizmu głównie z moczem, niewielka ilość z kałem.

5.3    Przcdkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wartość LD50 dla chlorku strontu wyznaczona u myszy wynosi 147,6 mg/kg m.c. Nie zaobserwowano immunizacji pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Strontu chlorek Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3    Okres ważności

28 dni od daty atestacji.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w'ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień atestacji

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Produkt radiofarmaceutyczny jest dostarczany w porcjach o aktywności zgodnej z zamówieniem (aktywność wyznaczana jest na godz. 12:00 CET w dniu atestacji).

Podawanie radioaktywnych produktów' leczniczych stwarza w stosunku do innych osób ryzyko ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie jonizujące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiotów itp. W kontakcie z promieniowaniem jonizującym należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub odpady materiałowe należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sultana 7 05-400 Otwock Tel: 22 718 07 00 Fax: 22 718 03 50 e-mail: polatom@polatom.pl

8.    NUMER POZWOLENIA DO OBROTU

R/6807

9.    DATA WYDANIA PEIRWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.09.1996 / 21.09.2001/17.09.2008/03.06.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011 '12- 0 7

11.    DOZYMETRIA

Dawki pochłonięte po dożylnym podaniu strontu-89 zdrowym osobom dorosłym podano w' tabeli poniżej (dane z Publikacji 53 ICRP; International Comission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press, 1987):

Lp.

Narząd

Dawka pochłonięta ImGy/MBql

1

Powierzchnia kości

17,0

2

Czerwony szpik kostny

11,0

3

Ściana dystalnej części jelita grubego

4,7

4

Ściany proksymalnego odcinka jelita grubego

1,8

5

Ściana pęcherza moczowego

1,3

6

Piersi

0,96

7

Ściany żołądka

0,78

8

Nadnercza

0,78

9

Nerki

0,78

10

Wątroba

0,78

11

Płuca

0,78

12

Jajniki

0,78

13

Trzustka

0,78

14

Śledziona

0,78

15

Jądra

0,78

16

T arczyca

0,78

17

Macica

0,78

18

Pozostałe narządy

0,78

19

Jelito cienkie

0,023

W przypadku przerzutów do kości gromadzenie radiofarmaceutyku jest w nich podwyższone, a co za tym idzie dawka promieniowania relatywnie większa niż w innych narządach.

W grupie 10 chorych, o różnym stopniu zaawansowania choroby, zmierzono dawkę pochłoniętą w obrębie przerzutów do kręgosłupa. W tabeli przedstawiono najmniejszą, największą i średnią dawkę (Blake, GM. et al. Strontium-89 therapy: Measuremcnt of absorbed dose to skcletal métastasés. J Nuci Med 1988; 29(4):549-557.)

Dawka pochłonięta w obrębie przerzutów do kręgosłupa po dożylnym podaniu strontu-89

Dawka pochłonięta promieniowania mGy/MBq

Najmniejsza

60

Największa

610

Średnia

230

Dawka skuteczna po podaniu 150MBq strontu 89 wynosi 465mSv. (ICRP 80, 1998; p.l 16)

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIO FARMACEUTYCZNYCH

Produkt radiofarmaceutyczny dostarczany jest w formie gotowej do użycia.

Przed podaniem produktu należy ocenić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz wygląd roztworu. Roztwór powinien być klarowny i bezbarwny.

Sposób otwierania opakowania z produktem radiofarmaceutycznym:

Zdjąć górną pokrywę ołowianego pojemnika osłonowego. Nie wyjmując szklanej fiolki z pojemnika osłonowego, zdjąć przy pomocy pęsety środkową część kapsla aluminiowego. Przekłuć gumowy korek w miejscu zerwanego kapsla.

Zaciągnąć zawartość fiolki do strzykawki. Produkt podać pacjentowi dożylnie, powoli (przez ok. 30 sekund).

Podczas obsługi oraz podawania produktu, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub odpady materiałowe należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8/8

Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM