+ iMeds.pl

Chlorheksydyny diglukonian sage 2%Ulotka Chlorheksydyny diglukonian sage

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Chlorheksydyny diglukonian Sage, 2% w/v, tampony nasycone do dezynfekcji i oczyszczania skóry

Chlorhexidinum digluconatis solutio

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Chlorheksydyny diglukonian Sage i w jakim celu się go stosuje

2.    Jak stosować Chlorheksydyny diglukonian Sage

3.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorheksydyny diglukonian Sage

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Chlorheksydyny diglukonian Sage

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Chlorheksydyny diglukonian Sage i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w tamponach nasyconych jest Chlorheksydyny diglukonian o stężeniu 2% (20 mg/ml, co odpowiada 500 mg chlorheksydyny diglukonianu w jednym tamponie nasyconym), który ma właściwości antybakteryjne, zwalcza i zabija bakterie.

Te tampony nasycone powinny być używane tylko do dezynfekcji skóry. Można je stosować przed zabiegiem chirurgicznym według wskazania lekarza.

Mogą one być również stosowane do ogólnej dezynfekcji skóry.

Każde opakowanie zawiera dwa lub sześć tamponów nasyconych.

2. Jak stosować Chlorheksydyny diglukonian Sage Kiedy nie stosować Chlorheksydyny diglukonian Sage:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na Chlorheksydyny diglukonian lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    u wcześniaków lub noworodków o niskiej masie urodzeniowej, niemowląt w wieku poniżej 2 miesięcy lub poddawanych leczeniu z wykorzystaniem światła (fototerapii);

•    w kontakcie z błonami otaczającymi mózg i rdzeń kręgowy;

•    bezpośrednio przed inwazyjnymi technikami, takimi jak nakłuwanie żył, punkcja lędźwiowa lub zabiegi chirurgiczne;

•    na otwarte rany lub uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Chlorheksydyny diglukonian Sage należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Nie stosować tamponów nasyconych w okolicach oczu, uszu i ust. Roztwór znajdujący się w tamponach może spowodować poważne lub trwałe uszkodzenia tych okolic ciała. W razie kontaktu dotkniętą powierzchnię należy natychmiast przemyć wodą.

Inne leki i Chlorheksydyny diglukonian Sage

Brak doniesień dotyczących interakcji między tymi tamponami nasyconymi i innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Te tampony nasycone mogą być bezpiecznie stosowane w okresie ciąży i karmienia piersią, ale nie powinny być stosowane na piersiach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tampony nasycone nie mają wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Chlorheksydyny diglukonian Sage

Tampony nasycone przeznaczone są wyłącznie do stosowania na skórę.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Podczas korzystania z tamponów nasyconych:

•    należy upewnić się, że skóra jest całkowicie sucha i chłodna;

•    nie brać prysznica bezpośrednio przed użyciem tamponów nasyconych, ponieważ może to zwiększyć podrażnienie skóry;

•    nie golić żadnej części ciała, w tym twarzy, nóg, pach itp. przez co najmniej dwa dni przed zabiegiem, ponieważ może to zwiększyć podrażnienie skóry;

•    nie spłukiwać skóry i nie stosować żadnych płynów, środków nawilżających lub kosmetyków na obszary, które zostały oczyszczone tamponem nasyconym;

•    każdy tampon używać tylko j eden raz;

•    jeśli wystąpi podrażnienie skóry, należy przemyć podrażnione miejsce i zaprzestać stosowania tamponów nasyconych

•    nie stosować tamponów nasyconych w okolicach oczu, uszu i ust. W razie kontaktu natychmiast przemyć dotknięte miejsce wodą.

Do dezynfekcji skóry przed operacją:

Lekarz może zalecić stosowanie tamponów nasyconych:

•    zarówno na obszar bezpośredni jak i wokół planowanego miejsca operacji

•    lub na całe ciało od brody w dół.

Dezynfekcję należy przeprowadzić noc wcześniej i (lub) w godzinach porannych w dniu zabiegu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Są dwa typy opakowań. Jeśli używa się:

o opakowania zawierającego 2 tampony nasycone:

-    lekarz zaleci pacjentowi aby przetarł tamponami nasyconymi obszary skóry wybrane do leczenia;

-    użyć jednego tamponu nasyconego do przetarcia jednego wybranego obszaru ciała;

-    upewnić się, że skóra jest całkowicie zwilżona roztworem znajdującym się w tamponie;

-    nie spłukiwać. Pozostawienie roztworu na skórze jest korzystne, ponieważ jego działanie przeciwbakteryjne utrzymuje się do 6 godzin po aplikacji

-    pozostawić skórę do wyschnięcia.

o opakowania zawierającego 6 tamponów nasyconych, należy:

-    użyć jednego tamponu nasyconego do przygotowania jednego wybranego obszaru ciała poprzez umycie skóry i całkowite zwilżenie roztworem znajdującym się w tamponie

-    nie spłukiwać; pozostawienie roztworu na skórze jest korzystne, ponieważ jego działanie przeciwbakteryjne utrzymuje się do 6 godzin po aplikacji.

-    przetrzeć szyję, klatkę piersiową i brzuch;

-    wytrzeć obie ręce, rozpoczynając od każdego ramienia, a kończąc na opuszkach palców, zwracając szczególną uwagę na obszar pod pachami;

-    wytrzeć biodra, a następnie pachwiny, zwracając szczególną uwagę na fałdy skóry w obrębie jamy brzusznej i pachwin;

-    wytrzeć obie nogi, zaczynając od uda, a kończąc na palcach;

-    wytrzeć ciało z tyłu, począwszy od podstawy szyi, a kończąc na talii;

-    wytrzeć pośladki;

-    pozostawić skórę do wyschnięcia.

Do ogólnej antyseptyki skóry:

Należy stosować tylko na skórę nieuszkodzoną. Zgodnie z instrukcją powyżej, używać jednego tamponu nasyconego na każdy obszar ciała, unikając kontaktu z otwartymi ranami i uszkodzoną skórą.

W przypadku kontaktu z otwartą raną lub uszkodzoną skórą, nie są wymagane żadne działania, chyba że wystąpi podrażnienie lub reakcja odczynowa. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości tamponów nasyconych:

Zastosowanie zbyt wielu tamponów nasyconych jest mało szkodliwe, ponieważ chlorheksydyny diglukonian nie jest łatwo wchłaniany przez skórę.

Pominięcie zastosowania tamponów nasyconych:

Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek obawy związane z ryzykiem zakażenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania tamponów nasyconych:

Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Chlorheksydyny diglukonian Sage może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne (bardzo rzadko, mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób): mogą być bardzo poważne. Objawy mogą obejmować trudności z oddychaniem, trudności z połykaniem, zmniejszenie ciśnienia krwi, wysypkę, obrzęk ust, języka i oczu. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie tych tamponów nasyconych i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, biorąc tę ulotkę ze sobą.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): może wystąpić podrażnienie skóry, takie jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie i wysypka. Te działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Jeśli jednak utrzymuje się podrażnienie skóry, należy ją spłukać, zaprzestać stosowania tamponów nasyconych i poinformować lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Chlorheksydyny diglukonian Sage

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w pozycji poziomej.

Wyrzucić każdy tampon nasycony po jednorazowym użyciu. Po otwarciu opakowania należy wyrzucić niewykorzystane tampony nasycone.

Utylizować jako odpady stałe. Nie wrzucać tamponów do toalety.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Chlorheksydyny diglukonian Sage

Substancją czynną jest chlorheksydyny diglukonian, 2% (co odpowiada 500 mg chlorheksydyny diglukonianu w jednym tamponie nasyconym).

Pozostałe składniki to: woda oczyszczona, glikol propylenowy, żel aloesowy - Aloe Vera Gel (zawiera benzoesan sodu i sorbinian potasu), glicerol, dimetykon, nonoksynol 9, polisorbat 20, kompozycja zapachowa F750485, glukonolakton, tampon z PE.

Jak wygląda Chlorheksydyny diglukonian Sage i co zawiera opakowanie

Jeden biały, poliestrowy tampon o wymiarach 19cm x 19cm jest impregnowany bezbarwnym roztworem zawierającym chlorheksydyny diglukonian.

Tampony umieszczone są w opakowaniu z folii z wewnętrzną warstwą z PE i pianką z PE, zawierające 2 lub 6 tamponów z PE nasyconych chlorheksydyną (24,75 ml roztworu na tampon)

Opakowania zapakowane są w pudełka kartonowe:

-    pudełka zawierające 24 opakowania po 2 tampony nasycone każde

-    pudełka zawierające 20 opakowań po 6 tamponów nasyconych każde.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Sage Products Cooperatief U. A.

Herikerbergweg 238 Luna Arena 1101 CM Amsterdam Holandia

Tel: +31 20 691 1044

Importer

PROXY Laboratories B.V, Archimedesweg 25,2333 CM Bio Science Park Leiden Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Niemcy

Norwegia

Polska

Holandia Wielka Brytania


Chlorhexidindigluconat Sage 20 mg/ml imprägniertes Tuch Chlorhexidindigluconat Sage 20 mg/ml imprägniertes Tuch Klorheksidin Sage 20 mg/ml impregnert pute

Chlorheksydyny diglukonian Sage, 2% = 20 mg/ml, tampony nasycone do dezynfekcji i oczyszczania skóry

Chloorhexidinegluconaat Sage 20 mg/ml, geimpregneerde doek Chlorhexidine gluconate 2% w/v impregnated pad

Data zatwierdzenia ulotki: 2014 12 18

5

Chlorheksydyny Diglukonian Sage

Charakterystyka Chlorheksydyny diglukonian sage

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Chlorheksydyny diglukonian Sage, 2% w/v, tampon nasycony do dezynfekcji i oczyszczania skóry

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Chlorheksydyny diglukonian 2% roztwór (co odpowiada 500 mg chlorheksydyny diglukonianu w jednym tamponie nasyconym)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tampon nasycony do dezynfekcji i oczyszczania skóry Białe tampony nasycone o wymiarach 19 cm x 19 cm

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antyseptyka skóry jako część schematu postepowania przedoperacyjnego oraz ogólna antyseptyka skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do stosowania na skórę.

Stosować tylko na skórę nieuszkodzoną

Aby otworzyć, należy przerwać plombę we wskazanym miejscu (opakowanie zawierające 2 tampony nasycone) lub otworzyć opakowanie przystosowane do ponownego zamykania (zawierające 6 tamponów nasyconych). Wyjąć tampon nasycony z opakowania. Unikać kontaktu tamponu nasyconego z zewnętrzną częścią opakowania, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Do stosowania jako część schematu postępowania przedoperacyjnego: Dezynfekcję należy przeprowadzić noc wcześniej i (lub) w godzinach porannych w dniu zabiegu. Użyć jednego tamponu nasyconego do przygotowania każdego obszaru ciała, który ma być poddany dezynfekcji, poprzez umycie skóry i całkowite zwilżenie tego obszaru.

Opakowanie z 2 tamponami nasyconymi: użyć jednego tamponu nasyconego do przygotowania każdego obszaru ciała, który ma być poddany dezynfekcji, poprzez umycie skóry i całkowite zwilżenie roztworem znajdującym się w tamponie nasyconym.

Opakowanie z 6 tamponami nasyconymi: użyć jednego tamponu nasyconego do przygotowania każdego obszaru ciała, który ma być poddany dezynfekcji, poprzez umycie skóry i całkowite zwilżenie roztworem znajdującym się w tamponie nasyconym w następujący sposób:

•    Przetrzeć szyję, klatkę piersiową i brzuch;

•    Wytrzeć obie ręce, rozpoczynając od każdego ramienia, a kończąc na opuszkach palców, zwracając szczególną uwagę na obszar pod pachami;

•    Wytrzeć biodra, a następnie pachwiny, zwracając szczególną uwagę na fałdy skóry w obrębie jamy brzusznej i pachwin;

•    Wytrzeć obie nogi, zaczynając od uda, a kończąc na palcach;

•    Wytrzeć ciało z tyłu, począwszy od podstawy szyi, a kończąc na talii;

•    Wytrzeć pośladki.

Nie spłukiwać skóry i nie stosować żadnych płynów, środków nawilżających lub kosmetyków po oczyszczeniu skóry tamponem nasyconym.

Do ogólnej antyseptyki skóry:

Stosować jeden tampon nasycony na każdy obszar ciała, gdzie wymagane jest odkażenie skóry. Nie stosować na otwarte rany lub uszkodzoną skórę.

Ogólne informacje:

Wyrzucić każdy tampon nasycony po jednokrotnym użyciu. Po otwarciu opakowania wyrzucić niewykorzystane tampony nasycone.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u wcześniaków lub noworodków o niskiej masie urodzeniowej oraz niemowląt w wieku poniżej 2 miesięcy lub poddawanych fototerapii. Nie stosować bezpośrednio przed inwazyjnymi technikami, takimi jak nakłuwanie żył, punkcja lędźwiowa lub zabiegi chirurgiczne. Nie stosować na otwarte rany lub uszkodzoną skórę.

Stosowanie tamponów nasyconych jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną alergią na diglukonian chlorheksydyny lub którykolwiek inny składnik tego produktu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować tamponów nasyconych w okolicach oczu, uszu i ust. Roztwór znajdujący się w tamponie nasyconym może spowodować poważne lub trwałe uszkodzenia tych okolic ciała. W razie kontaktu dotkniętą powierzchnię należy natychmiast przemyć wodą.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przewiduje się skutków działania w czasie ciąży, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na chlorheksydynę jest nieznaczna, biorąc pod uwagę niską ekspozycję układową po zastosowaniu tamponów nasyconych impregnowanych roztworem chlorheksydyny.

Nie przewiduje się wpływu na karmionego piersią noworodka lub dziecko, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa u kobiety karmiącej piersią jest znikoma.

Produktu Chlorheksydyny diglukonian Sage, 2% (20 mg/ml), tampon nasycony do dezynfekcji i oczyszczania skóry, nie należy jednak stosować na piersiach, aby uniknąć narażenia noworodka w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często ( >1/100 do <1/10):    Podrażnienie skóry

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko (<1/10 000):    Uogólnione reakcje alergiczne.

Podczas stosowania chlorheksydyny diglukonianu w tamponach nasyconych impregnowanych 2% roztworem skóra powinna być całkowicie sucha i chłodna. Wzięcie prysznica lub golenie tuż przed użyciem chlorheksydyny diglukonianu w tamponach nasyconych impregnowanych 2% może zwiększyć podrażnienie skóry. Należy zaprzestać golenia na co najmniej 2 dni przed operacją i dotyczy to wszystkich części ciała, w tym twarzy, nóg, pach, itp. Jeśli utrzymuje się podrażnienie skóry, należy przemyć podrażnione miejsce i przerwać stosowanie produktu.

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne z powodu niskiej absorpcji przez skórę. Połknięcie jest bardzo mało prawdopodobne.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antyseptyczne i dezynfekujące, kod ATC: D08AC02

Chlorheksydyna jest środkiem dezynfekcyjnym, który jest skuteczny w szerokim zakresie w stosunku do wegetatywnych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Szeroki zakres drobnoustrojów, wobec którego chlorheksydyna jest aktywna, sprawia że substancja ta posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego skóry przed operacją, co zmniejsza ryzyko zakażenia. Jest skuteczna przeciwko MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa i różnym gatunkom Streptococcus.

Działanie na niektóre bakterie Gram-ujemne (z rodzaju Pseudomonas i Proteus) oraz przeciwko niektórym drożdżakom, dermatofitom i prątkom jest słabe. Lek jest nieskuteczny wobec przetrwalników bakterii i zarodników grzybów, wirusów i grzybów gnilnych.

Diglukonian chlorheksydyny jest skuteczny wobec wirusów otoczkowych (np. wirus Herpes simplex, HIV, wirus cytomegalii, grypy oraz RSV), ale jest znacznie mniej aktywny wobec wirusów bezotoczkowych (np. rotawirus, adenowirus i enterowirusy).

Chlorheksydyna znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów na nieuszkodzonej skórze i wykazuje aktywność przeciwbakteryjną w czasie do 6 godzin po zastosowaniu

Chlorheksydyna jest nieaktywna wobec przetrwalników bakterii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono formalnych badań farmakokinetycznych z roztworem chlorheksydyny diglukonianu w tamponach nasyconych impregnowanych. Chlorheksydyna silnie wiąże się ze skórą i jest bardzo słabo wchłaniana. Absorpcja przez skórę jest znikoma.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Chlorheksydyna jest substancją czynną o ugruntowanym działaniu, a odpowiednie informacje są zawarte w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda oczyszczona Glikol propylenowy

Żel aloesowy - Aloe Vera Gel (zawiera sodu benzoesan i potasu sorbinian)

Glicerol Dimetykon Nonoksynol 9 Polisorbat 20

Kompozycja zapachowa F750485

Glukonolakton

Tampon z PE

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Opakowanie zawierające 2 tampony nasycone: 15 miesięcy Opakowanie zawierające 6 tamponów nasyconych: 18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w pozycji poziomej.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2 tampony nasycone w opakowaniu, 24 opakowania w tekturowym pudełku

6 tamponów nasyconych w opakowaniu, 20 opakowań w tekturowym pudełku

Opakowanie z folii z wewnętrzną warstwą z PE i pianką z PE, zawierające 2 lub 6 tamponów z PE, nasyconych chlorheksydyną (24,75 ml roztworu na tampon).

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Utylizować jako odpady stałe. Nie wrzucać tamponów nasyconych do toalety.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY OPSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sage Products Coóperatief U.A.

Herikerbergweg 238 Luna Arena 1101 CM Amsterdam Holandia

Tel: +31 20 691 1044

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21240

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 06-06-2013

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2014 12 18

6

Chlorheksydyny Diglukonian Sage