Imeds.pl

Chloromed 150 Mg/G Proszek Doustny Dla Świń 150 Mg/G

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Chloromed 150 mg/g proszek doustny dla świń.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna:

Każdy gram zawiera 150 mg chlorotetracykliny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek doustny.

Gruboziarnisty, żółty proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Świnie

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

*

Świnie:

Produkt wskazany jest w leczeniu chorób układu oddechowego świń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na chlorotetracyklinę.

4.3    Przeciwwskazania

Nic stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na tetracyklinę.

Nie stosować u zwierząt z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia doty czące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

W związku z chorobą ilość spożytego pokarmu przez zwierzęta może być zmniejszona. W przypadku niedostatecznego spożycia paszy, należy zastosować leczenie pozajelitowe.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt jest skuteczny jedynie przeciwko szczepom bakterii najbardziej wrażliwym na chlorotetracyklinę. Decyzja o zastosowaniu produktu powinna zostać podjęta w oparciu o wynik badania wrażliwości bakterii izolowanych od zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, decyzja o rozpoczęciu leczenia powinna zostać podjęta w oparciu o lokalnie dostępne (w regionie lub w gospodarstwie) informacje odnośnie wrażliwości bakterii będących celem terapii.

Niewłaściwe stosowanie produktu może zwiększać rozpowszechnienie bakterii opornych na chlorotetracyklinę oraz zmniejszać skuteczność leczenia substancjami pokrewnymi z uwagi na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

Nie zaleca się długookresowego stosowania produktu, ponieważ może to prowadzić do rozwoju oporności u bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Przy obchodzeniu się z produktem należy zachować ostrożność, aby zapobiec ekspozycji podczas dodawania do paszy i podawania zwierzętom karmy zawierającej lek.

Należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec pyleniu podczas dodawania produktu do paszy.

Osoby przygotowujące produkt do użycia powinny robić to jedynie w obszarach wentylowanych mechanicznie.

Należy używać masek ochronnych jednorazowego użytku, odpowiadających normie EN 149 lub masek wielokrotnego użytku odpowiadających normie EN 140 z filtrem (EN 143).

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi.

Należy używać rękawic ochronnych, fartuchów oraz atestowanych okularów ochronnych.

W razie przypadkowej ekspozycji, zanieczyszczoną powierzchnię należy natychmiast przemyć wodą.

W trakcie obchodzenia się z produktem nie palić papierosów, nie jeść i nie pić.

Po użyciu należy dokładnie umyć ręce oraz skórę w miejscach eksponowanych na działanie produktu. Inne środki ostrożności

Brak,

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Toksyczność chlorotetracykliny jest niska. W przypadku wystąpienia zaburzeń trawienia, leczenie należy przerwać. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reakcje alergiczne i uczulenie na światło, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Jeżeli podejrzewa się wystąpienie działań niepożądanych, leczenie należy przerwać.

Patrz punkt 4.7

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży lub laktacji.

Leczenie chlorotetracykliną zwierząt w ciąży może mieć niekorzystny wpływ na rozwoju kośćca oraz uzębienia płodu. Dlatego u ciężarnych loch produkt należy stosować po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka,

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Produkt ten nie jest zalecany do jednoczesnego podawania z innymi lekami doustnymi. Nie należy dodawać produktu do paszy, w której występuje nadmiar poliwalentnych kationów takich jak Ca2‘ i Fe'+, ponieważ możliwe jest powstawanie kompleksów chlorotetracykliny z tymi kationami.

Nie należy podawać jednocześnie z środkami zobojętniającymi sok żołądkowy, kaolinem i preparatami zawierającymi żelazo oraz w połączeniu z antybiotykami bakteriobójczymi takimi jak

beta-laktamy.

Produktu nie należy stosować w przypadku stwierdzonej oporności na inne tetracykliny.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie doustne.

Zalecana dawka lecznicza wynosi 20 mg chlorotetracykliny chlorowodorku na kg masy ciała (co odpowiada 20 gramom produktu Chloromed 150 mg/g proszek doustny na 150 kg masy ciała) na dobę, podawane przez siedem dni. Produkt należy podawać w podzielonej dawce dobowej tj. 10 g rano i 10 g wieczorem.

Produkt należy podawać z niewielką ilością paszy do natychmiastowego spożycia przez pojedyncze zwierzęta. Większe grupy zwierząt powinny być leczone paszą leczniczą.

Produkt należy dokładnie wmieszać w część dobowej porcji żywieniowej i podawać bezpośrednio przed karmieniem. Należy się upewnić, że wyliczona dawka została przyjęta przez zwierzę w całości.

Jeżeli leczone zwierze nie wróci do zdrowia w ciągu 3 dni po leczeniu doustnym, należy zrewidować rozpoznanie i jeżeli to konieczne zmienić sposób leczenia.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania i uniknięcia podania zbyt małej dawki, należy, tak dokładnie jak to możliwe, określić masę ciała oraz ilość podawanego produktu. W celu określenia dokładnej ilości produktu, należy użyć skalibrowanej wagi.

Tabela dawkowania

Masa ciała świni (kg)

Dobowa ilość (g) produktu Chloromed 150

Dawka (g) - do podania DWA RAZY na dobę

15 kg

2g

Ig

30 kg

4g

2g

60 kg

8g

4g

75 kg

10g

5g

150 kg

20g

10g

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie należy przekraczać określonej dawki.

Toksyczność chlorotetracykliny jest niska. W przypadku wystąpienia zaburzeń trawienia, leczenie należy przerwać.

4.11    Okres (-y) karencji

*

Świnie:

Mięso i tkanki jadalne: 6 dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: tetracykliny do podania ogólnoustrojowego. kod ATCvet: QJ01AA03

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Chlorotetracykliny chlorowodorek jest antybiotykiem o działaniu głównie bakteriostatycznym, który wpływa na syntezę białek w szybko rosnącej i replikującej komórce bakteryjnej. Chlorotetracyklina ma szerokie spektrum działania, włączając w to tlenowe bakterie Gram-dodatnie, beztlenowe bakterie Gram-ujemne oraz mykoplazmy. Stwierdzono występowanie oporności wśród drobnoustrojów chorobotwórczych dróg oddechowych u świń oraz oporności krzyżowej pomiędzy chlorotetracykliną i innymi tetracyklinami.

Wartości graniczne Instytutu Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych ustanowione dla tetracyklin są następujące:

Drobnoustroje inne niż streptokoki: S: <4 pg/ml, 1: 8 pg/ml; R: > 16 pg/ml.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, maksymalne stężenia we krwi osiągane są w ciągu około 2-8 godzin. Stałe stężenia chlorotetracykliny w osoczu są podtrzymywane przez dwukrotne podanie w ciągu doby, z zachowaniem siedmiodniowego okresu leczenia.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Trójglicerydy o średniej długości łańcucha Mączka sojowa

Krzemionka koloidalna, bezwodna

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywć w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym pojemniku.

Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Przezroczysta torba z polietylenu o niskiej gęstości, laminowana metalizowanym poliestrem zawierająca 1 kg produktu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego łub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Univet Ltd. Tullyvin Cootehill Co. Cavan Irlandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.