Imeds.pl

Choligrip Effect 500 Mg + 65 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CHOLIGRIP EFFECT 500 mg + 65 mg, tabletki musujące

Paracetamolum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect

3.    Jak stosować lek Choligrip Effect

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

Choligrip Effect zawiera 2 substancje czynne: paracetamol i kofeinę. Działanie leku jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych.

•    Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

•    Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Choligrip Effect jest wskazany do leczenia objawów występujących w czasie przeziębienia lub grypy: bólu głowy, gardła, gorączki, złego samopoczucia (zmęczenia, osłabienia uwagi), bólów mięśniowych. Inne wskazania to: bóle zębów, bóle kostne, stawowe, migrena, bóle menstruacyjne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect Kiedy nie przyjmować leku Choligrip Effect:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent cierpi na chorobę alkoholową,

-    jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nerek,

-    w przypadku zaburzeń rytmu serca,

-    jeśli pacjent cierpi na bezsenność,

-    w przypadku zaburzeń związanych z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby i nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

-    ciężkiej infekcji, która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in:

-    głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie

-    uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,

-    ogólnie złe samopoczucie.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.

Dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Choligrip Effect a inne leki

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy),

-    inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji),

-    estrogenów i progesteronu (hormony płciowe),

-    soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii),

-    disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu),

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie pijących alkohol.

Lek zawiera kofeinę. Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie lub niektórych napojach). Nadmierne spożycie kofeiny może powodować trudności z zasypianiem, drżenie i nieprzyjemne uczucie w klatce piersiowej spowodowane kołataniem serca.

W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choligrip Effect nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera aspartam będący źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

1 tabletka zawiera 427 mg sodu, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

1 tabletka zawiera 2,56 mg potasu.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Choligrip Effect

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Doustnie, 1-2 tabletki do 4 razy na dobę.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody.

•    Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

   Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (co odpowiada 4000 mg paracetamolu i 520 mg kofeiny).

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

   Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip Effect

W przypadku zażycia więcej niż 8 tabletek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Choligrip Effect

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

   reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

   wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej, w tym zespołu Stevensa-Johnsona (złuszczanie się skóry, owrzodzenia jamy ustnej ),

   problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

   sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

•    zaburzeń czynności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby).

Powyższe reakcje występują rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 ale rzadziej niż u 1 na 1000

pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Choligrip Effect

-    Substancjami czynnymi leku są_paracetamol i kofeina.

1 tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, sorbitol, kwas askorbowy, sodu laurylosiarczan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny, powidon, dimetykon, acesulfam potasu (E 950), aromat pomarańczowy Firmenich 567124APO454 (preparaty aromatyzujące, substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstryna kukurydziana), ryboflawiny sodu fosforan (E 101a), karmin (E 120), aspartam (E 951)

Jak wygląda lek Choligrip Effect i co zawiera opakowanie

Lek ma postać okrągłych gładkich, płaskich, białawych tabletek z pomarańczowymi plamkami, z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki. Opakowanie zawiera 12, 16 lub 24 tabletki w blistrach w pudełku tekturowym .

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca:

Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller-Ring-52 82515 Wolfratshausen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CHOLIGRIP EFFECT 500 mg + 65 mg, tabletki musujące

Paracetamolum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect

3.    Jak stosować lek Choligrip Effect

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

Choligrip Effect zawiera 2 substancje czynne: paracetamol i kofeinę. Działanie leku jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych.

•    Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

•    Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Choligrip Effect jest wskazany do leczenia objawów występujących w czasie przeziębienia lub grypy: bólu głowy, gardła, gorączki, złego samopoczucia (zmęczenia, osłabienia uwagi), bólów mięśniowych. Inne wskazania to bóle zębów, bóle kostne, stawowe, migrena, bóle menstruacyjne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect Kiedy nie przyjmować leku Choligrip Effect:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent cierpi na chorobę alkoholową,

-    jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nerek,

-    w przypadku zaburzeń rytmu serca,

-    jeśli pacjent cierpi na bezsenność,

-    w przypadku zaburzeń związanych z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby i nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

-    ciężkiej infekcji, która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in:

-    głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie

-    uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,

-    ogólnie złe samopoczucie.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.

Dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Choligrip Effect a inne leki

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy),

-    inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji),

-    estrogenów i progesteronu (hormony płciowe),

-    soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii),

-    disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu),

-    nie steroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie pijących alkohol.

Lek zawiera kofeinę. Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie lub niektórych napojach). Nadmierne spożycie kofeiny może powodować trudności z zasypianiem, drżenie i nieprzyjemne uczucie w klatce piersiowej spowodowane kołataniem serca.

W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choligrip Effect nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera aspartam będący źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

1 tabletka zawiera 427 mg sodu, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

1 tabletka zawiera 2,56 mg potasu.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Choligrip Effect

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Doustnie, 1-2 tabletki do 4 razy na dobę.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody.

•    Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

   Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (co odpowiada 4000 mg paracetamolu i 520 mg kofeiny).

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

   Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip Effect

W przypadku zażycia więcej niż 8 tabletek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Choligrip Effect

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

   reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

   wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej, w tym zespołu Stevensa-Johnsona (złuszczanie się skóry, owrzodzenia jamy ustnej),

   problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

   sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

•    zaburzeń czynności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby). Powyższe reakcje występują rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Lek wrażliwy na wilgoć. Przechowywać tabletki musujące w oryginalnym opakowaniu. Dokładnie zamykać pojemnik. Okres ważności produktu po pierwszym otwarciu pojemnika wynosi 12 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku do tabletek. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Choligrip Effect

-    Substancjami czynnymi leku są_paracetamol i kofeina.

1 tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, sorbitol, kwas askorbowy, sodu laurylosiarczan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny, powidon, dimetykon, acesulfam potasu (E 950), aromat pomarańczowy Firmenich 567124APO454 (preparaty aromatyzujące, substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstryna kukurydziana), ryboflawiny sodu fosforan (E 101a), karmin (E 120), aspartam (E 951).

Jak wygląda lek Choligrip Effect i co zawiera opakowanie

Lek ma postać okrągłych, gładkich, płaskich, białawych tabletek z pomarańczowymi plamkami, z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Pojemnik do tabletek umieszczony w pudełku tekturowym zawiera 16 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca:

Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller-Ring-52 82515 Wolfratshausen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.