+ iMeds.pl

Choligrip effect 500 mg + 65 mgUlotka Choligrip effect

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CHOLIGRIP EFFECT 500 mg + 65 mg, tabletki musujące

Paracetamolum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect

3.    Jak stosować lek Choligrip Effect

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

Choligrip Effect zawiera 2 substancje czynne: paracetamol i kofeinę. Działanie leku jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych.

•    Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

•    Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Choligrip Effect jest wskazany do leczenia objawów występujących w czasie przeziębienia lub grypy: bólu głowy, gardła, gorączki, złego samopoczucia (zmęczenia, osłabienia uwagi), bólów mięśniowych. Inne wskazania to: bóle zębów, bóle kostne, stawowe, migrena, bóle menstruacyjne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect Kiedy nie przyjmować leku Choligrip Effect:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent cierpi na chorobę alkoholową,

-    jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nerek,

-    w przypadku zaburzeń rytmu serca,

-    jeśli pacjent cierpi na bezsenność,

-    w przypadku zaburzeń związanych z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby i nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

-    ciężkiej infekcji, która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in:

-    głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie

-    uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,

-    ogólnie złe samopoczucie.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.

Dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Choligrip Effect a inne leki

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy),

-    inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji),

-    estrogenów i progesteronu (hormony płciowe),

-    soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii),

-    disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu),

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie pijących alkohol.

Lek zawiera kofeinę. Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie lub niektórych napojach). Nadmierne spożycie kofeiny może powodować trudności z zasypianiem, drżenie i nieprzyjemne uczucie w klatce piersiowej spowodowane kołataniem serca.

W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choligrip Effect nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera aspartam będący źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

1 tabletka zawiera 427 mg sodu, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

1 tabletka zawiera 2,56 mg potasu.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Choligrip Effect

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Doustnie, 1-2 tabletki do 4 razy na dobę.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody.

•    Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

   Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (co odpowiada 4000 mg paracetamolu i 520 mg kofeiny).

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

   Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip Effect

W przypadku zażycia więcej niż 8 tabletek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Choligrip Effect

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

   reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

   wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej, w tym zespołu Stevensa-Johnsona (złuszczanie się skóry, owrzodzenia jamy ustnej ),

   problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

   sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

•    zaburzeń czynności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby).

Powyższe reakcje występują rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 ale rzadziej niż u 1 na 1000

pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Choligrip Effect

-    Substancjami czynnymi leku są_paracetamol i kofeina.

1 tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, sorbitol, kwas askorbowy, sodu laurylosiarczan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny, powidon, dimetykon, acesulfam potasu (E 950), aromat pomarańczowy Firmenich 567124APO454 (preparaty aromatyzujące, substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstryna kukurydziana), ryboflawiny sodu fosforan (E 101a), karmin (E 120), aspartam (E 951)

Jak wygląda lek Choligrip Effect i co zawiera opakowanie

Lek ma postać okrągłych gładkich, płaskich, białawych tabletek z pomarańczowymi plamkami, z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki. Opakowanie zawiera 12, 16 lub 24 tabletki w blistrach w pudełku tekturowym .

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca:

Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller-Ring-52 82515 Wolfratshausen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CHOLIGRIP EFFECT 500 mg + 65 mg, tabletki musujące

Paracetamolum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect

3.    Jak stosować lek Choligrip Effect

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Choligrip Effect i w jakim celu się go stosuje

Choligrip Effect zawiera 2 substancje czynne: paracetamol i kofeinę. Działanie leku jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych.

•    Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

•    Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Choligrip Effect jest wskazany do leczenia objawów występujących w czasie przeziębienia lub grypy: bólu głowy, gardła, gorączki, złego samopoczucia (zmęczenia, osłabienia uwagi), bólów mięśniowych. Inne wskazania to bóle zębów, bóle kostne, stawowe, migrena, bóle menstruacyjne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Effect Kiedy nie przyjmować leku Choligrip Effect:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent cierpi na chorobę alkoholową,

-    jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nerek,

-    w przypadku zaburzeń rytmu serca,

-    jeśli pacjent cierpi na bezsenność,

-    w przypadku zaburzeń związanych z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby i nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

-    ciężkiej infekcji, która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in:

-    głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie

-    uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,

-    ogólnie złe samopoczucie.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.

Dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Choligrip Effect a inne leki

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

-    metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

-    cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),

-    leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,

-    leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy),

-    inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji),

-    estrogenów i progesteronu (hormony płciowe),

-    soli litu (stosowane m.in. w depresji, manii),

-    disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu),

-    nie steroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie pijących alkohol.

Lek zawiera kofeinę. Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie lub niektórych napojach). Nadmierne spożycie kofeiny może powodować trudności z zasypianiem, drżenie i nieprzyjemne uczucie w klatce piersiowej spowodowane kołataniem serca.

W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choligrip Effect nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera aspartam będący źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.

1 tabletka zawiera 427 mg sodu, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

1 tabletka zawiera 2,56 mg potasu.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Choligrip Effect

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Doustnie, 1-2 tabletki do 4 razy na dobę.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody.

•    Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

   Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (co odpowiada 4000 mg paracetamolu i 520 mg kofeiny).

•    Nie stosować dawki większej niż zalecana.

   Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip Effect

W przypadku zażycia więcej niż 8 tabletek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Choligrip Effect

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

   reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

   wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej, w tym zespołu Stevensa-Johnsona (złuszczanie się skóry, owrzodzenia jamy ustnej),

   problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

   sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

•    zaburzeń czynności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby). Powyższe reakcje występują rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Choligrip Effect

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Lek wrażliwy na wilgoć. Przechowywać tabletki musujące w oryginalnym opakowaniu. Dokładnie zamykać pojemnik. Okres ważności produktu po pierwszym otwarciu pojemnika wynosi 12 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku do tabletek. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Choligrip Effect

-    Substancjami czynnymi leku są_paracetamol i kofeina.

1 tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, sorbitol, kwas askorbowy, sodu laurylosiarczan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny, powidon, dimetykon, acesulfam potasu (E 950), aromat pomarańczowy Firmenich 567124APO454 (preparaty aromatyzujące, substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstryna kukurydziana), ryboflawiny sodu fosforan (E 101a), karmin (E 120), aspartam (E 951).

Jak wygląda lek Choligrip Effect i co zawiera opakowanie

Lek ma postać okrągłych, gładkich, płaskich, białawych tabletek z pomarańczowymi plamkami, z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Pojemnik do tabletek umieszczony w pudełku tekturowym zawiera 16 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca:

Hermes Arzneimittel GmbH Hans-Urmiller-Ring-52 82515 Wolfratshausen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Choligrip Effect

Charakterystyka Choligrip effect

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Choligrip Effect, 500 mg + 65 mg, tabletki musujące

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 65 mg kofeiny (Coffeinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 26,38 mg aspartamu i 58,6 mg sorbitolu.

1 tabletka zawiera 427 mg sodu i 2,56 mg potasu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca.

Okrągła, gładka, płaska, biaława tabletka z pomarańczowymi plamkami, z linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawy występujące podczas przeziębienia i grypy, np.: ból głowy, gardła, gorączka, złe samopoczucie (zmęczenie, osłabienie uwagi), bóle mięśniowe.

Bóle zębów, bóle kostne, stawowe, migrena, bóle menstruacyjne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 1- 2 tabletki do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa: 8 tabletek (co odpowiada 4000 mg paracetamolu i 520 mg kofeiny). Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Jeżeli objawy utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Sposób podawania

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Choroba alkoholowa.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Zaburzenia rytmu serca.

Bezsenność.

Zaburzenia związane z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produktu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

-    z niewydolnością wątroby i nerek,

-    z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie pijących alkohol.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica). Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Podczas stosowania produktu Choligrip Effect należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie i niektórych napojach).

Produkt Choligrip Effect zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt Choligrip Effect zawiera 427 mg sodu na tabletkę, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ze względu na obecność sorbitolu (58,6 mg w tabletce) produktu nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę.

Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Disulfiram może zmniejszać klirens kofeiny. Kofeina może zwiększać klirens litu. Estrogeny i progesteron mogą zmniejszać klirens kofeiny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Leki zawierające paracetamol i kofeinę nie powinny być stosowane podczas ciąży ze względu na możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia samoistnego poronienia związanego ze spożyciem kofeiny.

Karmienie piersią

Paracetamol i kofeina przenikają do mleka matki. Badania przeprowadzone wśród kobiet karmiących nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu przyjmowanego w zalecanych dawkach, na karmione niemowlę.

Kofeina znajdująca się w mleku matki może potencjalnie wywierać pobudzający wpływ na dziecko karmione piersią, nie obserwowano jednak znaczącego toksycznego oddziaływania.

Tak jak inne leki, produkt powinien być stosowany w okresie karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choligrip Effect nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane po podaniu paracetamolu występują bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów). W przypadku kofeiny, częstość występowania działań niepożądanych jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Częstość

występowania

Paracetamol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne.

Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy).

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby.

Bardzo rzadko

Kofeina

Zaburzenia

Nerwowość.

Nieznana

ośrodkowego układu nerwowego

Zawroty głowy.

Nieznana

W przypadku, gdy produkt zawierający paracetamol i kofeinę będzie podawany w zalecanym dawkowaniu w połączeniu z kofeiną zawartą w pożywieniu, możliwe jest nasilenie objawów niepożądanych związanych ze wzrostem całkowitej dawki kofeiny, takich jak: bezsenność, niepokój ruchowy, lęk, rozdrażnienie, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, kołatanie serca.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie Paracetamol

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem, nawet jeśli nie zaobserwowano żadnych objawów zatrucia. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi.

Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia powinno być prowadzone w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Kofeina

Po przedawkowaniu mogą wystąpić ból w nadbrzuszu, wymioty, zwiększone wydzielanie moczu, tachykardia lub arytmia, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (bezsenność, niepokój ruchowy, pobudzenie, wzburzenie, zdenerwowanie, drżenie, drgawki). Należy zauważyć, że ilość leku, po której zażyciu wystąpiłyby klinicznie znaczące objawy przedawkowania kofeiny, spowodowałaby ciężkie uszkodzenie wątroby przez paracetamol.

Nie ma specyficznej odtrutki. Zaleca się zmniejszenie dawki lub zaprzestanie podawania leku oraz unikanie picia zbyt dużej ilości kawy lub herbaty.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Paracetamol w połączeniach z innymi lekami z wyłączeniem psycholeptyków.

Kod ATC: N02 BE 51

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

Kofeina pobudza ośrodkowy układ nerwowy, nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu i ma słabe działanie diuretyczne. Kofeina łagodzi złe samopoczucie (zmęczenie, osłabienie uwagi -brak czujności), często związane z przeziębieniem i grypą.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W razie zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie. Może to prowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby. Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej.

Średni okres półtrwania paracetamolu wynosi od 1 do 4 godzin.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Okres półtrwania paracetamolu u osób z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u osób zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może się wydłużyć. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane. Nie obserwowano wówczas kumulacji, hepatotoksyczności ani zaburzeń sprzęgania z glutationem. Podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni pacjentom z przewlekłą wyrównaną niewydolnością wątroby nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami paracetamolu.

Kofeina - jest szybko wchłaniana po podaniu doustnym, maksymalne stężenie osiąga w ciągu 1 godziny po podaniu, okres półtrwania kofeiny wynosi ok. 3,5 godziny. 65-80% podanej kofeiny jest wydalane z moczem w postaci kwasu 1 -metylomoczowego i 1 - metyloksantyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie niekliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorowęglan Sorbitol

Kwas askorbowy

Sodu laurylosiarczan

Kwas cytrynowy bezwodny

Sodu węglan bezwodny

Powidon

Dimetykon

Acesulfam potasu (E 950)

Aromat pomarańczowy Firmenich 567124APO454 (preparaty aromatyzujące, substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstryna kukurydziana) Ryboflawiny sodu fosforan (E 101a)

Karmin (E120)

Aspartam (E 951)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister: 2 lata

Pojemnik do tabletek: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Blister: Przechowywać w temperaturze poniżej    30°C.

Pojemnik: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Produkt wrażliwy na wilgoć. Przechowywać tabletki musujące w oryginalnym opakowaniu. Dokładnie zamykać pojemnik.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii aluminiowej i papieru, w tekturowym pudełku.

Pudełko zawiera 12, 16 lub 24 tabletki.

Pojemnik do tabletek z polipropylenu z polietylenowym zamknięciem z substancją pochłaniającą wilgoć, w tekturowym pudełku. Pojemnik zawiera 16 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Tel. 22 576 9600, fax 22 576 9601

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21593

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 listopad 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Choligrip Effect