+ iMeds.pl

Cholinex intense 2,5 mg + 1,2 mgUlotka Cholinex intense

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cholinex Intense

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridům 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cholinex Intense ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cholinex Intense i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholinex Intense

3.    Jak stosować lek Cholinex Intense

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cholinex Intense

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLINEX INTENSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym. Tabletki do ssania Cholinex Intense stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLINEX INTENSE Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense

-    jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy). Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense

Jedna tabletka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Stosowanie leku Cholinex Intense z innymi lekami

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholinex Intense z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cholinex Intense na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cholinex Intense

Lek zawiera sacharozę i glukozę, patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Lek Cholinex Intense należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.

Należy powoli ssać tabletkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholinex Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cholinex Intense

Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe.

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cholinex Intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cholinex Intense może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Cholinex Intense

-    Substancjami czynnymi leku są heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.

-    Inne składniki leku to sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, aromat cytrynowy 10748, aromat miodu 510167E, karmel, beta karoten 5%.

Jak wygląda lek Cholinex Intense i co zawiera opakowanie

Lek Cholinex Intense jest w postaci jasnożółtych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek do

ssania.

Dostępne opakowania

10, l2, 16, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa Tel. (22) 576 9600

Wytwórca

Ernest Jackson&Co Ltd., High Street, Crediton, Devon EX17 3AP, Wielka Brytania lub

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA” S.A. w Krotoszynie ul. Zamkowy Folwark 9,

63-700 Krotoszyn

Data zatwierdzenia ulotki: 12.2014

4

Cholinex Intense

Charakterystyka Cholinex intense

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cholinex Intense, 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu (Hexyloresorcinolum) i 1,2 mg benzalkoniowego chlorku (Benzalkonii chloridům).

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka do ssania zawiera sacharozę (ok. 1,2 g) i glukozę (ok. 1,2 g).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do ssania.

Jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obj awowo w bólu i zapaleniu gardła.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jedną tabletkę należy przyjmować co 3 godziny; tabletkę ssać powoli.

Można przyjąć maksymalnie 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Jedną tabletkę należy przyjmować co 3 godziny; tabletkę ssać powoli.

Można przyjąć maksymalnie 4 tabletki na dobę.

Nie należy podawać preparatu dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

W razie utrzymywania się objawów pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy podawać preparatu dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

1 tabletka zawiera sacharozę (ok.1,2 g) i glukozę (ok. 1,2 g). Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Ciąża i laktacja

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą stosować produkt pod kontrolą lekarza.

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży i laktacji u ludzi i zwierząt.

Heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy są stosowane w lecznictwie od wielu lat i jak dotąd nie stwierdzono ich szkodliwego działania. Jednak, tak jak w przypadku innych leków, należy zachować ostrożność w okresie ciąży i laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie stwierdzono.

4.8    Działania niepożądane

Określenie częstości występowania działań niepożądanych w przypadku produktów leczniczych dostępnych bez recepty jest trudne, dlatego nie przedstawiono takich danych szacunkowych. Zaburzenia żołądka i jelit: miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

4.9    Przedawkowanie

Doustna dawka toksyczna chlorku benzalkoniowego wynosi 1 do 3 g. Wystąpienie objawów przedawkowania produktu zawierającego małą ilość substancji czynnej (1,2 mg) jest mało prawdopodobne.

Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

Po odstawieniu preparatu należy zastosować leczenie objawowe.

Po przyjęciu ponad 50 tabletek mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i zwiększone pragnienie, związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach gardła. Środki odkażające.

Kod ATC: R02 AA 20

Heksylorezorcynol stosowany miejscowo na błony śluzowe gardła działa miejscowo znieczulająco. Ponadto wykazuje łagodne działanie antyseptyczne.

Chlorek benzalkoniowy jest czwartorzędowym związkiem amoniowym o właściwościach antyseptycznych typowych dla tej grupy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak istotnych danych o właściwościach farmakokinetycznych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych przedklinicznych danych o bezpieczeństwie stosowania preparatu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50)

Glikol propylenowy Lewomentol

Aromat cytrynowy 10748 Aromat miodu 510167E Karmel

Beta karoten 5%

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Chlorek benzalkoniowy wykazuje niezgodności z innymi związkami powierzchniowo czynnymi o charakterze anionowym, cytrynianami, jodkami, azotanami, nadmanganianami, salicylanami, winianami i alkaliami.

Zaobserwowano również niezgodności z innymi substancjami, w tym z glinem, nadtlenkiem wodoru, kaolinem i niektórymi sulfonamidami.

Heksylorezorcynol także wykazuje niezgodności z alkaliami i substancjami o właściwościach utleniających.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera: 10 tabletek (1 blister po 10 szt.), 12 tabletek (1 blister po 12 szt.), 16 tabletek (2 blistry po 8 szt.), 20 tabletek (2 blistry po 10 szt.) lub 24 tabletki (2 blistry po 12 szt.).

Blistry PVC/PVDC/Al w metalizowanej saszetce z polipropylenu. Opakowanie zawiera 10 tabletek (1 blister po 10 szt.).

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4950

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.05.2000 r. / 23.05.2005 r. / 14.06.2006 r. / 11.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cholinex Intense

2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

Jedna tabletka zawiera substancje czynne: 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze:

sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, aromat cytrynowy 10748, aromat miodu 510167E, karmel, beta karoten 5%.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki do ssania

10 tabletek do ssania - kod: 5909990419951


12 tabletek do ssania - kod: 5909990419968


16 tabletek do ssania - kod: 5909990569526


20 tabletek do ssania - kod: 5909990419975


24 tabletki do ssania - kod: 5909990495016


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI_

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa (logo podmiotu odpowiedzialnego)


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 9003


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Smak miodowo-cytrynowy

Wskazania do stosowania:

Obj awowo w bólu i zapaleniu gardła.

Dawkowanie:

Należy powoli ssać tabletkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Jeżeli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nietolerancja niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


CHOLINEX INTENSE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH SASZETKA NA BLISTER


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cholinex Intense

2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

Jedna tabletka zawiera substancje czynne: 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, aromat cytrynowy 10748, aromat miodu 510167E, karmel, beta karoten 5%.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki do ssania

10 tabletek do ssania - kod: 5909990665969


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO


PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa (logo podmiotu odpowiedzialnego)

Wytwórca: Ernest Jackson&Co Ltd., High Street, Crediton, Devon EX17 3AP, Wielka Brytania

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 4950

13. NUMER SERII


Numer serii:

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Opis działania i wskazania do stosowania

Tabletki do ssania Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym. Lek stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Cholinex Intense, jeśli:

-    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

-    u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Ostrzeżenia

Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Jedna tabletka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie.

Przed zastosowaniem leku podczas ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholinex Intense z innymi lekami.

Dawkowanie

Należy powoli ssać tabletkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem

Przedawkowanie

Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

pocenie się lekarza lub


Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


CHOLINEX INTENSE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cholinex Intense

2,5 mg + 1,2 mg tabletki do ssania

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridům


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


/logo/ GlaxoSmithKline


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Numer serii:


5. INNE


Cholinex Intense

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridům 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cholinex Intense ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cholinex Intense i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholinex Intense

3.    Jak stosować lek Cholinex Intense

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cholinex Intense

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLINEX INTENSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym. Tabletki do ssania Cholinex Intense stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLINEX INTENSE Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense

-    jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy). Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense

Jedna tabletka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Stosowanie leku Cholinex Intense z innymi lekami

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholinex Intense z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cholinex Intense na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cholinex Intense

Lek zawiera sacharozę i glukozę, patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Lek Cholinex Intense należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.

Należy powoli ssać tabletkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholinex Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cholinex Intense

Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe.

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cholinex Intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cholinex Intense może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cholinex Intense

-    Substancjami czynnymi leku są heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.

-    Inne składniki leku to sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, aromat cytrynowy 10748, aromat miodu 510167E, karmel, beta karoten 5%.

Jak wygląda lek Cholinex Intense i co zawiera opakowanie

Lek Cholinex Intense jest w postaci jasnożółtych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek do ssania.

Dostępne opakowania

10, 12, 16, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa Tel. (22) 576 9600

Wytwórca

Ernest Jackson&Co Ltd., High Street, Crediton, Devon EX17 3AP, Wielka Brytania Data zatwierdzenia ulotki:

17

Cholinex Intense