+ iMeds.pl

Ciclolack 80 mg/gUlotka Ciclolack

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ciclolack, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat

Ciclopiroxum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ciclolack i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciclolack

3.    Jak stosować lek Ciclolack

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ciclolack

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ciclolack i w jakim celu się go stosuje

Ciclolack przeznaczony jest do leczenia grzybiczych zakażeń paznokci. Substancja czynna, cyklopiroks, przenika płytkę paznokcia i wykazuje działanie grzybobójcze na wszystkie istotne drobnoustroje chorobotwórcze powodujące zakażenia grzybicze paznokci.

Ciclolack stosowany jest do leczenia zakażeń grzybiczych paznokci.

Jeśli po upływie 6 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciclolack Kiedy nie stosować leku Ciclolack

-    Jeżeli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, cyklopiroks, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    U dzieci poniżej 6 lat oraz w czasie ciąży i karmienia piersią, ze względu na brak danych klinicznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ciclolack należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Ciclolack należy stosować tylko zewnętrznie.

Nie należy stosować zwykłych lakierów do paznokci ani innych produktów kosmetycznych do paznokci na leczone paznokcie.

Po użyciu lek Ciclolack należy szczelnie zamknąć, aby zapobiec wysychaniu roztworu.

Dzieci

Ze względu na brak danych klinicznych, nie należy stosować leku Ciclolack u dzieci poniżej 6 lat. Ciclolack a inne leki

Jak dotąd nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, nie należy stosować leku Ciclolack w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Ciclolack

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Do stosowania na paznokcie.

Zalecana dawka

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nanieść cienką warstwę lakieru Ciclolack na paznokcie objęte zakażeniem co drugi dzień przez pierwszy miesiąc. Zapewnia się w ten sposób nasycenie paznokcia substancją czynną leku.

W drugim miesiącu leczenia częstość stosowania może zostać zmniejszona do co najmniej dwóch razy tygodniowo. Od trzeciego miesiąca stosować raz w tygodniu.

Podczas stosowania leku Ciclolack należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe wskazówki.


- Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ciclolack, możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia należy usunąć za pomocą nożyczek lub załączonego pilnika do paznokci jednorazowego użytku.


W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. W ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru.

Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać przy pomocy jednej ze szpatułek wielokrotnego użytku, które są dołączone do opakowania.


Opakowanie zawiera dziesięć pojedynczych szpatułek wielokrotnego użytku połączonych razem. Pojedynczą szpatułkę wielokrotnego użytku należy odłamać przed użyciem. Dodatkowo dołączony jest uchwyt do szpatułki. Pojedynczą szpatułkę i uchwyt do szpatułki należy połączyć, w celu zapewnienia bardziej dogodnej aplikacji lakieru do paznokci.


Przed nałożeniem lakieru na każdy paznokieć należy zanurzyć niejednolitą powierzchnię szpatułki w szklanej butelce, nie ocierając jej o szyjkę butelki (ze względu na ryzyko, że zakrętka przyklei się do butelki).

używając szpatułki.


Lek Ciclolack nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zakażonego paznokcia,


Specjalny kształt uchwytu do szpatułki zapobiega kontaktowi szpatułki z jakąkolwiek powierzchnią (zarodniki grzybów pozostają na szpatułce). Można chwilowo odłożyć szpatułkę, bez obawy że zarodniki grzybów zostaną przeniesione.


Natychmiast po użyciu należy zamknąć szczelnie butelkę, aby zapobiec wysychaniu

roztworu.


W celu ponownego użycia szpatułki, należy wyczyścić ją przy pomocy nasączonego

alkoholem gazika bezpośrednio po jej użyciu.

Przez cały okres leczenia, raz w tygodniu należy usuwać całą warstwę lakieru przy użyciu gazików nasączonych alkoholem. Powinno temu towarzyszyć usunięcie możliwie jak największej części zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia przy pomocy pilnika do paznokci jednorazowego użytku.

Jeżeli warstwa lakieru ulegnie zniszczeniu, uszkodzoną część paznokcia wystarczy polakierować lekiem Ciclolack.

Pilników używanych do zakażonych paznokci, nie należy stosować do zdrowych paznokci. Nie należy używać pilników, jeżeli widoczne są ich uszkodzenia.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od stopnia ciężkości zakażenia, ale nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem. Drobnoustroje chorobotwórcze powodujące grzybicze zakażenia paznokci są zazwyczaj niszczone w tym okresie. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących konieczności dalszego stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Ciclolack

Zakażenia grzybicze paznokci są często przewlekłe. Jeżeli pacjent przedwcześnie przerwie lub zaprzestanie leczenia, istnieje ryzyko, że nastąpi ponowne pogorszenie grzybiczego zakażenia paznokci.

W przypadku wątpliwości, czy nastąpiła poprawa stanu paznokcia, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

W bardzo rzadko występujących przypadkach (mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 10 000) obserwuje się zaczerwienienie i łuszczenie skóry w miejscu, gdzie lek Ciclolack miał kontakt ze skórą otaczającą paznokieć.

Rzadko (może dotyczyć do 1 pacjenta na 1 000) występuje alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ciclolack

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po ”EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Po użyciu lek Ciclolack należy szczelnie zamykać, aby zapobiec wysychaniu roztworu.

Należy unikać kontaktu roztworu z szyjką butelki, aby zapobiec przyklejeniu zakrętki do butelki.

Informacje dotyczące okresu ważności po otwarciu

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy (jeżeli przechowywany zgodnie z zaleceniami).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ciclolack lakier do paznokci leczniczy

Substancją czynną leku jest: cyklopiroks

1 g leku Ciclolack zawiera 80 mg cyklopiroksu.

Pozostałe składniki to:

kopolimer eteru metylowinylowego i estru monobutylowego kwasu maleinowego, etylu octan, alkohol izopropylowy.

Jak wygląda lek Ciclolack i co zawiera opakowanie

Lek Ciclolack jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym roztworem w szklanej butelce z białą zakrętką.

Lek Ciclolack jest dostępny w opakowaniach po 3 g i 6 g (2 x 3 g) lakieru do paznokci leczniczego; opakowanie zawiera ponadto: komplet szpatułek połączonych razem, uchwyt do szpatułki, gaziki i pilniki do paznokci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15 06796 Brehna Niemcy

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2015

Instrukcja do pilników do paznokci i gazików nasączonych alkoholem

Dystrybutor w Polsce: SUN-FARM Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, PolskaNależy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. Pilniki do paznokci do jednorazowego użycia.


Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

6

Ciclolack

Charakterystyka Ciclolack

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ciclolack, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g lakieru do paznokci leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lakier do paznokci leczniczy.

Lekko żółty, przezroczysty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Grzybicze zakażenia paznokci.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Do stosowania na skórę (do nakładania na paznokcie).

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nakładać cienką warstwę produktu Ciclolack na zmieniony chorobowo paznokieć co drugi dzień przez pierwszy miesiąc. Zapewnia to nasycenie paznokcia substancją czynną.

W drugim miesiącu leczenia częstość stosowania leku może zostać zmniejszona do co najmniej 2 razy w tygodniu. Od trzeciego miesiąca leczenia stosować raz w tygodniu.

Sposób podawania

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Ciclolack, możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia należy usunąć za pomocą nożyczek lub załączonego pilnika do paznokci jednorazowego użytku.

Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać przy pomocy jednej ze szpatułek wielokrotnego użytku, które są dołączone do opakowania.

W opakowaniu znajduje się dziesięć pojedynczych szpatułek wielokrotnego użytku połączonych razem. Pojedynczą szpatułkę wielokrotnego użytku należy odłamać przed użyciem. Dodatkowo dołączony jest uchwyt do szpatułki. Pojedynczą szpatułkę i uchwyt do szpatułki należy połączyć, w celu zapewnienia bardziej dogodnej aplikacji lakieru do paznokci.

Część szpatułki o niejednorodnej powierzchni należy zanurzyć w szklanej butelce za każdym razem przed nałożeniem lakieru na każdy paznokieć. Nie należy wycierać szpatułki o szyjkę butelki (ze względu na ryzyko, że zakrętka przyklei się do butelki).

Ciclolack nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zakażonego paznokcia, używając szpatułki. Natychmiast po użyciu należy zamknąć szczelnie butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu.

W celu ponownego użycia szpatułki, należy wyczyścić ją przy pomocy nasączonego alkoholem gazika, bezpośrednio po jej użyciu.

Przez cały okres leczenia, raz w tygodniu należy usuwać całą warstwę lakieru przy użyciu gazików nasączonych alkoholem. Powinno temu towarzyszyć usunięcie możliwie jak największej części zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia.

Jeżeli warstwa lakieru ulegnie zniszczeniu, uszkodzoną część paznokcia wystarczy polakierować produktem Ciclolack.

Po użyciu produkt Ciclolack powinien zostać szczelnie zamknięty, aby zapobiec wysychaniu roztworu.

Należy unikać kontaktu roztworu z gwintem butelki, aby zapobiec przyklejeniu się zakrętki do butelki. Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od stopnia ciężkości zakażenia, ale nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Patogeny powodujące grzybicze zakażenia paznokci zazwyczaj zostają w tym okresie zniszczone. O tym, czy konieczne jest dalsze leczenie, decyduje lekarz.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, cyklopiroks, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ze względu na brak klinicznych doświadczeń dotyczących stosowania produktu Ciclolack, nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat oraz w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. Produkt Ciclolack jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie należy stosować zwykłego lakieru do paznokci lub innych produktów kosmetycznych do paznokci na leczone paznokcie.

Po użyciu produkt Ciclolack powinien zostać szczelnie zamknięty, aby zapobiec wysychaniu roztworu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zgłaszano interakcji pomiędzy cyklopiroksem i innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania wpływu na reprodukcję u szczurów nie wykazały szczególnego wpływu na płodność lub inne wskaźniki rozrodczości.

Ze względu na brak doświadczeń klinicznych, produkt Ciclolack nie powinien być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono, aby lek Ciclolack wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

Bardzo często Często


Niezbyt często Rzadko


Bardzo rzadko Częstość nieznana


(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1 000 do <1/100)

(>1/10 000 do <1/1 000)

(<1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W bardzo rzadko występujących przypadkach obserwuje się zaczerwienienie i łuszczenie w miejscu kontaktu produktu leczniczego Ciclolack ze skórą otaczającą paznokieć. Rzadko występuje alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    Inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D01AE14

Badania mechanizmu działania wykazały, że skuteczność przeciwgrzybicza cyklopiroksolaminy oparta jest na hamowaniu komórkowej absorpcji substancji niezbędnych dla życia komórek grzyba i na równoczesnym pobudzaniu wydzielania innych istotnych składników komórki.

Cyklopiroksolamina szybko gromadzi się wewnątrz komórki grzyba i nieodwracalnie wiąże się ze specyficznymi strukturami i organellami, takimi jak ściana komórkowa, błona komórkowa, mitochondria, rybosomy i mikrosomy.

Nie znaleziono dowodów na biotransformację cyklopiroksolaminy przez komórkę grzyba.

Badania porównawcze wykazały podobne działanie cyklopiroksu i cyklopiroksolaminy na odpowiedni zakres grzybów chorobotwórczych powodujących grzybice skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Przenikanie cyklopiroksu zawartego w lakierze do paznokci do zakażonych grzybami obciętych ludzkich paznokci palców u rąk

Uwolnienie radioaktywnie znaczonej (14C) substancji czynnej z lakieru do paznokci leczniczego i jej przenikanie w głąb grzybiczo zmienionych, obciętych paznokci prowadzi w ciągu 24 - 48 godzin do uzyskania stężenia w tkankach głębszych warstw paznokcia od 2 do 10 razy większego od minimalnego stężenia hamującego wzrost grzybów wywołujących grzybicę paznokci.

Badania in vivo dotyczące przenikania cyklopiroksu zawartego w lakierze do paznokci w głąb zdrowych ludzkich paznokci u rąk

Ponieważ działanie leku na obcięte paznokcie nie odzwierciedla sytuacji in vivo przenikanie cyklopiroksu zawartego w lakierze do paznokci w głąb płytki paznokciowej badano u zdrowych ochotników. Substancja czynna była wykrywana za pomocą biologicznego testu (zahamowanie wzrostu Candida pseudotropicalis). Stężenia cyklopiroksu w tkankach w różnych warstwach płytki paznokciowej były wystarczające do całkowitego zahamowania rozwoju testowanych grzybów. Stabilność została ustalona na podstawie gradientu dyfuzji w ciągu 14 dni. Ponadto substancja czynna jednolicie rozmieszczała się w całej płytce paznokciowej. Odnosi się to co najmniej do dystalnej części płytki paznokciowej. Badanie to wykazuje, że część cyklopiroksu, która przenika do płytki paznokcia pozostaje czynna mikrobiologicznie.

Nie ma danych dotyczących wchłaniania cyklopiroksu przez płytkę paznokciową i do krążenia ogólnego. Przypuszcza się, że wchłania się on w mniej niż 1,3% (wchłanianie przez skórę).

Nie ma danych sugerujących, że dane toksykologiczne dotyczące cyklopiroksolaminy nie mogłyby być zastosowane dla cyklopiroksu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kopolimer eteru metylowinylowego i estru monobutylowego kwasu maleinowego

Etylu octan

Alkohol izopropylowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

24 miesiące

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka o pojemności 5 ml z brunatnego szkła, z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku. Ponadto opakowanie zawiera: komplet szpatułek połączonych razem, uchwyt do szpatułki, gaziki i pilniki do paznokci.

Wielkości opakowań: 3 g lub 6 g (2 x 3 g) lakieru do paznokci leczniczego.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20444

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012-07-31

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.2015

5

Ciclolack