+ iMeds.pl

Cilest 250 mcg + 35 mcgUlotka Cilest

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cilest, 0,250 mg + 0,035 mg, tabletki

Norgestimatum + Ethinyloestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cilest i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cilest

3.    Jak stosować lek Cilest

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cilest

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cilest i w jakim celu się go stosuje

Cilest jest złożonym doustnym hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym. Zawiera małe dawki dwóch hormonów: estrogenu i gestagenu. Cilest działa antykoncepcyjnie przez zahamowanie jajeczkowania oraz zmianę bariery błony śluzowej macicy co zapobiega zapłodnieniu jajeczka. Ponadto, śluz szyjkowy staje się gęstszy co utrudnia plemnikom penetrację. Działanie antykoncepcyjne rozpoczyna się wraz pierwszą przyjętą tabletką.

Wskazania

Doustna antykoncepcja u kobiet.

Lek Cilest NIE CHRONI przed zakażeniem wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV), ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. 1

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę z powikłaniami naczyniowymi;

•    jeśli pacjentka ma ciężkie lub złożone czynniki ryzyka dotyczących zakrzepicy żył lub tętnic może także być przeciwwskazaniem (patrz poniżej Ostrzeżenia i środki ostrożności);

•    jeśli pacjentka miała w przeszłości lub ma obecnie ostrą chorobę wątroby, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy;

•    jeśli u pacjentki miała w przeszłości lub ma obecnie nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe);

•    jeśli podejrzewa się lub rozpoznano raka narządów płciowych lub piersi zależnego od estrogenów;

•    jeśli pacjentka ma hiperplazję endometrium (przerost błony śluzowej macicy);

•    jeśli pacjentka ma niezdiagnozowane krwawienie z dróg rodnych;

•    jeśli u pacjentki występowała żółtaczka cholestatyczna w ciąży lub żółtaczka podczas stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli występuje którykolwiek ze stanów czy czynników ryzyka opisanych poniżej, lekarz rozważy stosunek korzyści ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do ryzyka indywidualnie dla każdej kobiety i omówi to z nią przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania leku. Kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z tych stanów lub czynników ryzyka. Lekarz powinien zadecydować czy nie należy przerwać stosowania leku.

1.    Palenie tytoniu i wiek

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko ciężkich zdarzeń sercowo-naczyniowych wynikających ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko to zwiększa się z wiekiem, szczególnie u kobiet w wieku powyżej 35 lat oraz z ilością wypalanego tytoniu. W związku z tym, kobiety w wieku powyżej 35 lat palące tytoniu nie powinny stosować złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, w tym leku Cilest.

2.    Zaburzenia krążenia

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych niesie ze sobą zwiększone ryzyko występowania żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (skrzepliny krwi, ang. VTE - venous thromboembolism) w porównaniu do kobiet nieprzyjmujących takich środków. Zwiększone ryzyko VTE jest największe podczas pierwszego roku stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego. To zwiększone ryzyko jest mniejsze niż ryzyko VTE związane z ciążą, które ocenia się na 60 przypadków na 100 000 ciąż. VTE w 1-2% przypadków kończy się zgonem.

Przybliżona częstość występowania VTE u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne z małą zawartością estrogenów (<50 pg etynyloestradiolu) wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobietolat w porównaniu do 5-10 przypadków na 100 000 kobieto-lat nieprzyjmujących takich środków.

Nie wiadomo jak Cilest wpływa na ryzyko VTE w porównaniu do innych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Badania epidemiologiczne wykazują również związek stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic.

Ryzyko żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych zwiększa się z:

•    wiekiem

•    dodatnim wywiadem rodzinnym (np.: zakrzepica żylna stwierdzona kiedykolwiek

u potomstwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli podejrzewa się istnienie wrodzonych czynników predysponujących, kobieta powinna zostać skierowana do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek antykoncepcji hormonalnej;

•    otyłością (indeks masy ciała BMI powyżej 30 kg/m1);

•    przedłużającym się unieruchomieniem, dużymi zabiegami chirurgicznymi, jakimikolwiek zabiegami chirurgicznymi dotyczącymi kończyn dolnych lub dużym urazem. W tych sytuacjach stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać (na co najmniej cztery tygodnie przed planowym zabiegiem) i nie wznawiać przez dwa tygodnie od całkowitego powrotu do zdrowia;

•    prawdopodobnie także przy występowaniu zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych

i żylaków. Nie ma jednoznacznych opinii na temat roli tych stanów w etiologii żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Ryzyko tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się z:

•    wiekiem

•    paleniem tytoniu (u osób intensywnie palących i wraz z wiekiem ryzyko zwiększa się bardziej, szczególnie u kobiet w wieku powyżej 35 lat);

•    dyslipoproteinemią [zaburzenia stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi];

•    otyłością (indeks masy ciała BMI powyżej 30 kg/m2);

•    nadciśnieniem tętniczym;

•    wadą zastawkową serca;

•    migotaniem przedsionków;

•    dodatnim wywiadem rodzinnym (np.: zakrzepica tętnic stwierdzona kiedykolwiek u potomstwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli podejrzewa się istnienie wrodzonych czynników predysponujących, kobieta powinna zostać skierowana do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek antykoncepcji hormonalnej;

W przypadku wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia należy przerwać terapię. Obecność jednego poważnego czynnika ryzyka lub złożonych czynników ryzyka choroby żył lub tętnic, odpowiednio, również może stanowić przeciwwskazanie.

Objawy zakrzepicy żył lub tętnic to np.: jednostronny ból i (lub) obrzęk kończyny dolnej; nagły silny ból w klatce piersiowej, promieniujący lub nie do lewego ramienia; nagłe trudności w oddychaniu; nagły napad kaszlu; każdy wyjątkowy, silny, przedłużający się ból głowy; nagła całkowita lub częściowa utrata widzenia; podwójne widzenie; niewyraźna mowa lub afazja (całkowity brak mowy); zawroty głowy; zapaść z lub bez objawów ogniskowych; nagłe osłabienie lub bardzo znaczne zdrętwienie jednej strony lub części ciała; zaburzenia ruchu, ostry brzuch.

Należy rozważyć zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet w połogu (okres po porodzie trwający 6-8 tygodni).

Zwiększenie częstości lub nasilenia bólów migrenowych podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (co może zwiastować napad naczyniowo-mózgowy) może być powodem do natychmiastowego przerwania ich stosowania.

Biochemiczne czynniki mogące wskazywać na dziedziczne lub nabyte predyspozycje do wystąpienia zakrzepicy żył lub tętnic to np.: oporność na aktywowane białko C (APC), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

3. Nowotwory

Niektóre badania epidemiologiczne wskazywały, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych było związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia nowotworu szyjki macicy, jednak nadal nie ma zgodności poglądów, w jakim stopniu mogło być to związane ze skutkami zachowań seksualnych i innych czynników takich jak wirus opryszczki ludzkiej (HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wskazuje na to, że u kobiet, które obecnie przyjmują złożone doustne środki antykoncepcyjne występuje nieco większe względne ryzyko (RR = 1,24) rozpoznania raka piersi. Ten wzrost ryzyka stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zakończeniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększona liczba raków piersi rozpoznanych u obecnych i pacjentek, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielka w porównaniu do całkowitego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów dotyczących związków przyczynowych.

Stwierdzony model zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, działania biologicznego złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, czy obu jednocześnie.

Raki piersi rozpoznane u kobiet, które kiedykolwiek stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne były raczej mniej zaawansowane klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków.

U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano w rzadkich przypadkach stwierdzano łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach te nowotwory prowadziły do zagrażaj ących życiu krwotoków do jamy brzusznej. Jeśli u kobiety stosującej złożony doustny środek antykoncepcyjny wystąpi ostry ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku do jamy brzusznej, podczas diagnozy różnicowej należy brać pod uwagę możliwość występowania nowotworu wątroby.

4. Inne stany

   Kobiety z hipertrójglicerydemią [duże stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi] lub dodatnim wywiadem rodzinnym mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki, jeśli przyjmują złożone doustne środki antykoncepcyjne.

• Chociaż u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano nieznaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, to istotne klinicznie zwiększenie ciśnienia występowało rzadko. Nie ustalono związku pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, a nadciśnieniem. Jednakże, jeśli podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych rozwinie się utrzymujące się istotne klinicznie nadciśnienie, należy rozważyć ich odstawienie i podjęcie leczenia nadciśnienia. Jeśli terapia przeciwnadciśnieniowa przywróci normalne ciśnienie, można, w razie konieczności, rozważyć ponowne zastosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    Podczas ciąży i stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych stwierdzano pojawienie się lub zaostrzenie istniejących następujących stanów: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą (zastojem żółci); tworzenie się kamieni żółciowych; porfiria (nieprawidłowy metabolizm barwnika krwi); toczeń rumieniowaty układowy (zaburzenia układu odpornościowego prowadzące do stanów zapalnych wielu tkanek i narządów); zespół hemolityczno-mocznicowy (rozpad krwinek prowadzący do uszkodzenia m.in. nerek); pląsawica Sydenhama (choroba neurologiczna ); opryszczka ciężarnych; utrata słuchu związana z otosklerozą. Nie ma jednak dowodów na jednoznaczny związek tych stanów ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą stwarzać konieczność przerwania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, do czasu powrotu wskaźników wątrobowych do normy. Ze wznowieniem terapii powinno się odczekać co najmniej 3 miesiące od powrotu do normy wskaźników, po jakimkolwiek zapaleniu wątroby. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która wystąpiła wcześniej podczas ciąży lub wcześniejszego stosowania hormonów płciowych stwarza konieczność przerwania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Występowanie chorób pęcherzyka żółciowego, w tym zapalenia pęcherzyka żółciowego i kamicy żółciowej było związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

• Chociaż złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na tkankową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, jednak nie ma dowodów na potrzebę modyfikowania schematu terapeutycznego u kobiet z cukrzycą stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Jednakże, należy ściśle nadzorować kobiety z cukrzycą, które przyjmują złożone doustne środki antykoncepcyjne.

•    Występowanie choroby Leśniowskiego -Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego było związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    W rzadkich przypadkach u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne może wystąpić ostuda, (plamiste przebarwienia skóry, głównie na twarzy) szczególnie u kobiet, u których występowała ona w ciąży. Kobiety ze skłonnością do ostudy podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

• Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Podczas przepisywania leku Cilest lekarz powinien wziąć pod uwagę wszystkie powyższe informacje. Przy wyborze metody antykoncepcyjnej należy również brać pod uwagę wszystkie powyższe informacje.

Badania lekarskie / konsultacje

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania leku Cilest lekarz przeprowadzi dokładny wywiad lekarski (z wywiadem rodzinnym), oraz zbada czy kobieta nie jest w ciąży. Zmierzy ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzi badanie fizykalne w oparciu o przeciwwskazania (punkty: Kiedy nie stosować leku Cilest oraz Ostrzeżenia i środki ostrożności. Pacjentka powinna dokładnie przeczytać ulotkę dla pacjenta i stosować się do zaleceń lekarza. Częstość i rodzaj przyszłych badań okresowych lekarz określi na podstawie praktycznych wytycznych i dostosuje je indywidualnie.

Pacjentka powinna być poinformowana, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia przyj ęcia tabletek, wymiotów lub jednoczesnego stosowania innych leków.

Leki ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) nie powinny być stosowane jednocześnie z lekiem Cilest ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia w osoczu i skuteczności leku Cilest (patrz punkt Stosowanie leku Cilest z innymi lekami).

Zmniejszona kontrola cyklu

U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy ich stosowania mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia śródcykliczne).Dlatego analiza nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po okresie adaptacji trwającym około 3 miesiące.

Jeśli nieregularne krwawienia się utrzymują lub pojawiły się po wcześniejszych regularnych cyklach, lekarz zbada, czy nie występują inne niehormonalne przyczyny tych zaburzeń i w celu wykluczenia nowotworu lub ciąży przeprowadzi dodatkowe badania, mogące obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych kobiet może nie występować krwawienie z odstawienia podczas przerwy w stosowaniu tabletek. Jeśli złożony doustny środek antykoncepcyjny był stosowany zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie „Jak stosować lek Cilest”, jest mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jednak, jeśli złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był stosowany zgodnie z tymi zaleceniami przed pierwszym niewystąpieniem krwawienia z odstawienia, lub jeśli miesiączka nie wystąpiła 2 razy, należy przeprowadzić dodatkowe badania w celu wykluczenia ciąży przed dalszą kontynuacją stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cilest należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Cilest

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność leku Cilest, a lek Cilest może zmniejszać skuteczność innych leków. Dlatego lekarz prowadzący musi wiedzieć czy pacjentka przyjmuje leki z następujących grup: barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (np.: fenytoina, karbamazepina, felbamat, oksykarbazepina, topiramat lub lamotrygina), antybiotyki, leki przeciwgrzybicze (np.: ketokonazol, gryzeofulwina), leki przeciwgruźlicze (ryfampicynę), leki przeciwretrowirusowe stosowane w leczeniu pacjentów z HIV/AIDS (rytonawir), leki stosowane w nadciśnieniu płucnym (bozentan), leki przeciwbólowe (etorykoksyb), leki stosowane w nadmiernej senności (modafinil) lub metoklopramid (stosowany w leczeniu nudności). Stosowanie węgla aktywowanego lub kolesewelamu może zmniejszać działanie tabletek antykoncepcyjnych.

Należy powiedzieć także lekarzowi, jeśli pacjentka stosuje preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), ponieważ zmniejsza działanie tabletek antykoncepcyjnych.

Badania laboratoryjne

Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki pewnych badań laboratoryjnych, włączając biochemiczne parametry wątroby, tarczycy, nadnerczy i czynności nerek, stężeń białek transportujących (nośnikowych) w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji lipidowej/lipoproteinowej, parametry metabolizmu węglowodanów parametry krzepnięcia i fibrynolizy.

Zmiany generalnie pozostają w zakresie norm laboratoryjnych.

Podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych może dojść do zmniejszenia stężenia kwasu foliowego w osoczu. Może to mieć znaczenie kliniczne w przypadku, gdyby kobieta zaszła w ciążę wkrótce po zakończeniu stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Lek Cilest jest przeciwwskazany do stosowania w okresie w ciąży. W razie zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie antykoncepcji i zwrócić się do lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Cilest w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Możliwe, że stosowanie leku Cilest w okresie karmienia piersią wywiera wpływ na dziecko. Dlatego zaleca się, aby kobiety karmiące piersią nie stosowały leku Cilest, chyba ze lekarz tak zaleci.

Kobiety karmiące piersią powinny kontrolować ilość wytwarzanego mleka, ponieważ Cilest może zmniejszać jego ilość.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cilest na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Cilest zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Cilest

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Działanie antykoncepcyjne rozpoczyna się wraz pierwszą przyjętą tabletką.

Każdy blister zawiera 21 tabletek.

Pierwszy cykl stosowania

Należy przyjąć pierwszą tabletkę w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego. Należy kontynuować przyjmowanie jednej tabletki na dobę (tabletki należy stosować w odpowiedniej kolejności, aby kontrolować przyjmowanie dobowej dawki leku każdego dnia). Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, np. wieczorem.

Po przyjęciu wszystkich tabletek z blistra należy zrobić 7- dniową przerwę podczas której nie należy przyjmować tabletek i kiedy można spodziewać się krwawienia z odstawienia. Po zakończeniu 7-dniowej przerwy należy rozpocząć nowy, 21 dniowy cykl nawet jeśli nie wystąpiło krwawienie z odstawienia.

Drugi i kolejne cykle stosowania

Należy rozpocząć nowy cykl stosowania / nowy blister w tym samym dniu tygodnia co w poprzednim cyklu stosowania. W przypadku, gdyby krwawienie nie wystąpiło także po drugim cyklu stosowania należy zwrócić się do lekarza.

Opóźnienie krwawienia

Gdy wszystkie tabletki z opakowania zostały przyjęte, należy rozpocząć nowe opakowanie i przyjmować tabletki przez potrzebną ilość dni. Następnie przez 7 dni nie należy przyjmować tabletek. Po zakończeniu tego 7-dniowego okresu należy rozpocząć nowy 21 dniowy cykl ustalając nowy pierwszy dzień cyklu.

Postępowanie w razie krwawienia śródcyklicznego lub plamienia

W przypadku wystąpienia krwawienia śródcyklicznego lub plamienia należy kontynuować stosowanie antykoncepcji. Tego rodzaju krwawienie często ustępuje po około 3 cyklach stosowania. W przypadku utrzymywania się krwawienia śródcyklicznego należy zgłosić się do lekarza i (lub) lekarza specjalisty.

Postępowanie w razie wymiotów lub ciężkiej biegunki

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3 godzin od momentu przyjęcia tabletki, a także w przypadku ciężkiej biegunki utrzymującej się dłużej niż przez 24 godziny skuteczność antykoncepcyjna leku może nie być wystarczająca. Należy wówczas nieprzerwanie przez 7 dni przyjmować 1 tabletkę na dobę i jednocześnie stosować dodatkowe, niehormonalne metody antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli wymioty i (lub) biegunka będą się utrzymywać należy zwrócić się do lekarza lub innej osoby z personelu medycznego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cilest

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku Cilest, lub gdy dziecko przypadkowo przyjmie lek należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, lub szpitalem w celu oceny ryzyka i uzyskania zaleceń postępowania.

Nie stwierdzono ciężkich powikłań po znacznym przedawkowaniu dużych ilości doustnych środków antykoncepcyjnych. Możliwe objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, a u młodych dziewcząt krwawienie z dróg rodnych. Nie ma antidotum i należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Cilest

Postępowanie w razie nieprzyjęcia tabletek we właściwym czasie:

• W razie opóźnienia przyjęcia tabletki krótszego niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Należy przyjąć tabletkę najszybciej jak to możliwe, a kolejne tabletki przyjmować o stałej porze.

• W razie opóźnienia przyjęcia tabletki dłuższego niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. Im większa liczba pominiętych tabletek ,tym większe ryzyko braku skuteczności antykoncepcji. Ryzyko zajścia w ciążę jest szczególnie duże w przypadku pominięcia tabletki na początku lub na końcu stosowania tabletek z opakowania kalendarzykowego.

Pominięcie więcej niż jednej tabletki z opakowania:

Należy poradzić się lekarza prowadzącego.

Pominięcie jednej tabletki w Tygodniu 1 cyklu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet gdyby oznaczało to konieczność przyjęcia jednocześnie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować o stałej porze. Ponadto przez kolejnych 7 dni należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy). W przypadku odbycia stosunku w ciągu tych 7 dni istnieje możliwość zajścia w ciążę, należy więc niezwłocznie zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Pominięcie jednej tabletki w Tygodniu 2 cyklu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet gdyby oznaczało to konieczność przyjęcia jednocześnie dwóch tabletek. Kolejne tabletki przyjmować o stałej porze. Dodatkowa antykoncepcja nie jest konieczna, jeśli tabletki były przyjmowane właściwie przez 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki.

Pominięcie jednej tabletki w Tygodniu 3 cyklu Można wybrać jedną z dwóch opcji:

1.    Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet gdyby oznaczało to konieczność przyjęcia jednocześnie dwóch tabletek. Kolejne tabletki należy przyjmować

o normalnej porze. Następne opakowanie należy rozpocząć zaraz po skończeniu bieżącego opakowania, tj. bez przerwy między opakowaniami. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi, aż do momentu zakończenia drugiego opakowania, lecz mogą wystąpić plamienia lub krwawienia śródcykliczne.

2.    Zakończyć przyjmowanie tabletek z bieżącego opakowania. Należy wtedy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek, wliczając w ten okres dni, kiedy zapomniano przyjąć tabletki, a następnie rozpocząć nowe opakowanie.

Należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę, w przypadku pominięcia tabletek i następującego po tym braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek. Przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z nowego opakowania należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku Cilest zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych: Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10):

ból głowy, zaburzenia żołądka i jelit, wymioty, biegunka, nudności, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie z dróg rodnych, bolesne cykle miesiączkowe, nieprawidłowe krwawienie z odstawienia.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

zakażenie dróg moczowych, zakażenie pochwy, nadwrażliwość, obrzęki związane z zastojem wody w organizmie (retencja płynów), zaburzenia nastroju takie jak depresja, zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, migreny, zawroty głowy, ból żołądka i jelit, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, wiatry, trądzik, wysypka, skurcze mięśni, ból kończyn, ból pleców, brak jednej lub kilku miesiączek, upławy, ból piersi, ból w klatce piersiowej, obrzęk, uczucie zmęczenia lub osłabienia, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000j:

dysplazja szyjki macicy (nieprawidłowy rozrost komórek na powierzchni szyjki macicy), zmiany masy ciała, zmniejszony lub zwiększony apetyt, lęk, zaburzenia popędu płciowego, omdlenia, parestezje (uczucie pieczenia, zdrętwienia lub mrowienia na skórze), zaburzenia widzenia, suchość oka, kołatanie serca, zakrzepica (zakrzepy w płucach kończynach dolnych lub żyłach innych części ciała), nadciśnienie tętnicze krwi lub podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi , uderzenia gorąca, duszność, łysienie, hirsutyzm (nadmierne owłosienie ciała), pokrzywka, świąd, rumień, ostuda (zaczerwienienie skóry, przebarwienia skóry), ból mięśni, wydzielina z piersi, powiększenie piersi, torbiel (cysta) jajnika, suchość sromu i pochwy, zmniejszenie masy ciała.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

torbiel (cysta) piersi, zaburzenia apetytu, zawroty głowy, tachykardia (przyspieszony rytm serca), zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, nadmierna potliwość, nadwrażliwość na światło, upławy z pochwy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): rak piersi, gruczolak (łagodny nowotwór) wątroby, łagodny nowotwór piersi, ogniskowy rozrost guzkowy wątroby, patologiczne zmiany w tkance piersi (gruczolakowłókniak piersi), dyslipidemia [zaburzenia stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi (takich jak cholesterol)], incydenty naczyniowo-mózgowe, drgawki, zakrzepica naczyń siatkówki (zakrzepy w siatkówce oka), nietolerancja szkieł kontaktowych, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (zakrzepy krwi w tętnicach), zakrzepica żył głębokich (zakrzepy krwi w kończynach dolnych), zatorowość płucna (zakrzepy krwi w płucach), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych, który może obejmować twarz, język, krtań i może powodować problemy z przełykaniem lub oddychaniem), rumień guzowaty (bolesne czerwone guzy kończyn dolnych lub górnych), pocenie nocne, zahamowanie wytwarzanego mleka (pokarmu).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cilest

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cilest

Substancjami czynnymi leku są norgestimat i etynyloestradiol. Każda tabletka zawiera 250 mikrogramów norgestimatu (Norgestimatum) i 35 mikrogramów etynyloestradiolu

(Ethinyloestradiolum).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza bezwodna, skrobia żelowana, magnezu stearynian, indygotyna - lak.

Jak wygląda lek Cilest i co zawiera opakowanie

Lek Cilest produkowany jest w postaci niebieskich tabletek, z wytłoczonym obustronnie napisem „C 250“.

1 lub 3 blistry z folii Al/PVC, zawierające po 21 tabletek lub 63 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

Wytwórca

Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10

1

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cilest

Kiedy nie stosować leku Cilest

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka ma zakrzepowe zapalenie żył lub inne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

•    jeśli pacjentka miała w przeszłości lub ma obecnie zakrzepicę żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

•    jeśli pacjentka miała w przeszłości lub ma obecnie zakrzepicę tętnic (zawał mięśnia sercowego, zaburzenia krążenia mózgowego) lub stany prodromalne (np.: przejściowy napad niedokrwienny mózgu, dławica piersiowa);

•    jeśli pacjentka miała migrenę z ogniskowymi objawami neurologicznymi (zaburzenia widzenia, mrowienie, drętwienie, przemijające niedowłady połowy ciała, zaburzenia mowy);

•    jeśli pacjentka ma stwierdzone predyspozycje do zakrzepicy (trombofilia);

•    jeśli pacjentka ma wadę zastawkową serca z powikłaniami;

•    jeśli pacjentka ma ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi (utrzymujące się skurczowe ciśnienie tętnicze >160 mm Hg lub utrzymujące się rozkurczowe ciśnienie tętnicze >100 mm Hg);

Cilest

Charakterystyka Cilest

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cilest, 0,250 mg + 0,035 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 250 mikrogramów norgestimatu (Norgestimatum) i 35 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinyloestradiolum).

Produkt zawiera laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Niebieskie tabletki, z wytłoczonym obustronnie napisem “C 250“.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doustna antykoncepcja u kobiet.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Pierwszy cykl stosowania:

Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę począwszy od pierwszego aż do dwudziestego pierwszego dnia cyklu. Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, np. wieczorem.

Kolejne cykle stosowania:

Po przyjęciu pierwszych 21 tabletek, przez 7 dni nie należy przyjmować tabletek. Po 2 do 4 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki można spodziewać się wystąpienia krwawienia. Po zakończeniu tego 7-dniowego okresu należy rozpocząć nowy 21 dniowy cykl także w przypadku, gdyby krwawienie nie wystąpiło.

Opóźnienie krwawienia:

Gdy wszystkie tabletki z opakowania zostały przyjęte, należy rozpocząć nowe opakowanie i przyjmować tabletki przez potrzebną ilość dni. Następnie przez 7 dni nie należy przyjmować tabletek. Po zakończeniu tego 7-dniowego okresu należy rozpocząć nowy 21 dniowy cykl ustalając nowy pierwszy dzień cyklu.

Postępowanie w razie nieprzyjęcia tabletek we właściwym czasie:

W razie opóźnienia przyjęcia tabletki krótszego niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Należy przyjąć tabletkę najszybciej jak to możliwe a kolejne tabletki przyjmować o normalnej porze.

W razie opóźnienia z przyjęciem tabletki dłuższego niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. Postępowanie w razie nieprzyjęcia tabletek opiera się na dwóch podstawowych zasadach:

1. Przyjmowanie tabletek nie może być przerwane na dłużej niż 7 dni,

2.    7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek jest konieczne do osiągnięcia wystarczającego zablokowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki.

Zgodnie z tym można sformułować następujące praktyczne porady:

•    Tydzień 1 cyklu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet gdyby oznaczało to konieczność przyjęcia jednocześnie dwóch tabletek. Kolejne tabletki przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez kolejnych 7 dni należy stosować dodatkową, skuteczną, niehormonalną metodę antykoncepcji. Należy brać pod uwagę możliwość zajścia w ciążę, w przypadku stosunku odbytego w ciągu poprzedzających 7 dni. Ryzyko zajścia w ciążę jest tym większe, im więcej tabletek pominięto i jest bliżej do końca cyklu.

•    Tydzień 2 cyklu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet gdyby oznaczało to konieczność przyjęcia jednocześnie dwóch tabletek. Kolejne tabletki przyjmować o zwykłej porze. Dodatkowa antykoncepcja nie jest konieczna, jeśli tabletki były przyjmowane właściwie przez 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki. W innym przypadku lub gdy pominięto więcej niż 1 tabletkę należy stosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcyjną przez 7 dni.

•    Tydzień 3 cyklu

Ryzyko zmniejszonej skuteczności jest większe ze względu na zbliżającą się przerwę w stosowaniu tabletek. Jednakże dostosowując schemat przyjmowania tabletek można zapobiec zmniejszeniu się skuteczności antykoncepcyjnej. Postępując zgodnie z jedną z poniższych opcji nie będą konieczne dodatkowe środki antykoncepcyjne, pod warunkiem, że tabletki były przyjmowane właściwie przez 7 dni poprzedzających pierwszą pominiętą tabletkę. W innym przypadku należy postępować zgodnie z pierwszą opcją i stosować również niehormonalną metodę antykoncepcyjną przez 7 kolejnych dni.

1.    Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet gdyby oznaczało to konieczność przyjęcia jednocześnie dwóch tabletek. Kolejne tabletki przyjmować o zwykłej porze. Następne opakowanie należy rozpocząć zaraz po skończeniu bieżącego opakowania, tj. bez przerwy między opakowaniami. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi aż do momentu zakończenia drugiego opakowania, lecz mogą wystąpić plamienia lub krwawienia śródcykliczne.

2.    Można również zakończyć przyjmowanie tabletek z bieżącego opakowania. Należy wtedy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek, wliczając w ten okres dni, kiedy zapomniano przyjąć tabletki, a następnie rozpocząć nowe opakowanie.

Należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę, w przypadku pominięcia tabletek i następującego po tym braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek.

Postępowanie w razie krwawienia środcyklicznego lub plamienia:

W przypadku wystąpienia krwawienia środcyklicznego lub plamienia należy kontynuować stosowanie antykoncepcji. Tego rodzaju krwawienie często ustępuje po trzecim cyklu. W przypadku utrzymywania się krwawienia środcyklicznego należy zgłosić się do ginekologa.

Rozpoczęcie stosowania produktu Cilest u kobiet wcześniej stosujących inny hormonalny środek antykoncepcyjny (np.: antykoncepcyjny system transdermalny, terapeutyczne systemy dopochwowe, iniekcje antykoncepcyjne itp.):

W przypadku przejścia z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego stosowanie produktu Cilest należy najlepiej rozpocząć w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki stosowanego w poprzednim cyklu środka antykoncepcyjnego, lecz nie później niż w pierwszym dniu po standardowych 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek lub przyjmowaniu tabletek placebo.

Przy przechodzeniu ze stosowania środka antykoncepcyjnego zawierającego wyłącznie progestagen, przyjmowanie produktu Cilest należy rozpocząć w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki poprzednio stosowanego środka antykoncepcyjnego.

Zaleca się, aby lekarze zapoznali się z zaleceniami dotyczącymi zmiany produktu u pacjentek stosujących inne rodzaje antykoncepcji hormonalnej (np. system transdermalny, iniekcje antykoncepcyjne itp.).

Stosowanie produktu po porodzie:

Kobiety, które postanowiły nie karmić piersią mogą rozpocząć stosowanie produktu Cilest w pierwszym dniu pierwszego samoistnego krwawienia miesiączkowego lub po 3 tygodniach od dnia porodu, w zależności co nastąpi wcześniej.

Po przerwaniu ciąży lub poronieniu, które nastąpiło przed 20 tygodniem ciąży, można natychmiast rozpocząć przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Należy zwrócić uwagę, że w ciągu 10 dni od przerwania ciąży lub poronienia może wystąpić owulacja.

Po stymulowanym lub samoistnym poronieniu, które nastąpiło w 20 tygodniu ciąży lub później stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych można rozpocząć w 21 dniu po poronieniu albo w pierwszym dniu pierwszego samoistnego krwawienia miesiączkowego, w zależności co nastąpi wcześniej. W ciągu pierwszych 7 dni pierwszego cyklu stosowania produktu Cilest należy jednocześnie stosować niehormonalną metodę antykoncepcji.

Nadzór terapii:

Przed przepisaniem zaleca się przeprowadzenie dokładnego wywiadu chorobowego, badania ginekologicznego wykluczającego ciążę oraz pomiaru ciśnienia krwi. Przed zaleceniem produktu należy również zdiagnozować zaburzenia menstruacji, takie jak rzadkie miesiączkowanie lub brak miesiączki. Odstępy czasowe pomiędzy badaniami kontrolnymi zależą od indywidualnych czynników. Jeśli przypuszcza się, że przepisany produkt może mieć wpływ na ukrytą lub jawną chorobę, należy odpowiednio dostosować częstość badań kontrolnych.

W przypadku braku miesiączki podczas dwóch kolejnych cykli należy przeprowadzić dodatkowe badania w celu wykluczenia ciąży. Po zakończeniu przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych może występować brak miesiączki, którego czas trwania jest zmienny.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3 godzin od momentu przyjęcia tabletki, a także w przypadku ciężkiej biegunki utrzymującej się dłużej niż przez 24 godziny skuteczność antykoncepcyjna produktu może nie być wystarczająca. Należy wówczas nieprzerwanie przez 7 dni przyjmować 1 tabletkę na dobę i jednocześnie stosować dodatkowe, niehormonalne metody antykoncepcji. Jeśli wymioty i (lub) biegunka będą się utrzymywać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona.

Pacjentki w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w okresie pomenopauzalnym.

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie wolno stosować w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Przyjmowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy natychmiast przerwać, jeżeli w trakcie jego stosowania stwierdzi się którykolwiek z tych stanów.

•    występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepowego zapalenia żył lub innych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych;

•    występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

•    występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy tętnic (zawał mięśnia sercowego, zaburzenia krążenia mózgowego) lub stany prodromalne (np.: przejściowy napad niedokrwienny mózgu, dławica piersiowa);

•    przebyta migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi;

•    stwierdzone predyspozycje do zakrzepicy (trombofilia);

•    wada zastawkowa serca z powikłaniami;

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi (utrzymujące się skurczowe ciśnienie tętnicze >160 mm Hg lub utrzymujące się rozkurczowe ciśnienie tętnicze >100 mm Hg);

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;

•    występowanie ciężkich lub złożonych czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic może także być przeciwwskazaniem (patrz punkt 4.4);

•    występująca obecnie lub w przeszłości ostrej choroby wątroby, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy;

•    występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych);

•    prawdopodobny lub rozpoznany, zależny od estrogenów rak narządów płciowych lub piersi;

•    hiperplazja endometrium;

•    niezdiagnozowane krwawienie    z    dróg    rodnych;

•    żółtaczka cholestatyczna w ciąży    lub żółtaczka podczas stosowania doustnego środka

antykoncepcyjnego w wywiadzie;

•    ciąża lub podejrzenie ciąży;

•    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek ze stanów czy czynników ryzyka opisanych poniżej, należy rozważyć stosunek korzyści ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do ryzyka indywidualnie dla każdej kobiety i omówić to z nią przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania produktu. Kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z tych stanów lub czynników ryzyka. Lekarz powinien zdecydować czy nie należy przerwać stosowania produktu.

1.    Palenie tytoniu i wiek

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko ciężkich zdarzeń sercowo-naczyniowych wynikających ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko to zwiększa się z wiekiem, szczególnie u kobiet w wieku powyżej 35 lat oraz z ilością wypalanego tytoniu. W związku z tym, kobiety w wieku powyżej 35 lat palące tytoń nie powinny stosować złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, w tym produktu Cilest.

2.    Zaburzenia krążenia

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych niesie ze sobą zwiększone ryzyko występowania żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. VTE - venous thromboembolism) w porównaniu do kobiet nieprzyjmujących takich środków. Zwiększone ryzyko VTE jest największe podczas pierwszego roku stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego. To zwiększone ryzyko jest mniejsze niż ryzyko VTE związane z ciążą, które ocenia się na 60 przypadków na 100 000 ciąż. VTE w 1-2% przypadków kończy się zgonem.

Przybliżona częstość występowania VTE u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne z małą zawartością estrogenów (<50 pg etynyloestradiolu) wynosi około 20 przypadków na 100 000 kobietolat w porównaniu do 5 - 10 przypadków na 100 000 kobieto-lat nieprzyjmujących takich środków.

Nie wiadomo jak Cilest wpływa na ryzyko VTE w porównaniu do innych złożonych doustnych środków_antykoncepcyjnych.

Badania epidemiologiczne wykazują również związek stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic.

Ryzyko żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych zwiększa się z:

•    wiekiem

•    dodatnim wywiadem rodzinnym (np.: zakrzepica żylna stwierdzona kiedykolwiek u potomstwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli podejrzewa się istnienie wrodzonych czynników predysponujących, kobieta powinna zostać skierowana do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek antykoncepcji hormonalnej;

•    otyłością (indeks masy ciała BMI powyżej 30kg/m2);

•    przedłużającym się unieruchomieniem, dużymi zabiegami chirurgicznymi, jakimikolwiek zabiegami chirurgicznymi dotyczącymi kończyn dolnych lub dużym urazem. W tych sytuacjach stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać (na co najmniej cztery tygodnie przed planowym zabiegiem) i nie wznawiać przez dwa tygodnie od całkowitego powrotu do zdrowia;

•    prawdopodobnie także przy występowaniu zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych

i żylaków. Nie ma jednoznacznych opinii na temat roli tych stanów w etiologii żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Ryzyko tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się z:

•    wiekiem;

•    paleniem tytoniu (u osób intensywnie palących wraz z wiekiem ryzyko zwiększa się bardziej, szczególnie u kobiet w wieku powyżej 35 lat);

•    dyslipoproteinemią;

•    otyłością (indeks masy ciała BMI powyżej 30 kg/m2);

•    nadciśnieniem tętniczym;

•    wadą zastawkową serca;

•    migotaniem przedsionków;

•    dodatnim wywiadem rodzinnym (np.: zakrzepica tętnic stwierdzona kiedykolwiek

u potomstwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli podejrzewa się istnienie wrodzonych czynników predysponujących, kobieta powinna zostać skierowana do specjalisty przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek antykoncepcji hormonalnej.

W przypadku wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia należy przerwać terapię. Obecność jednego poważnego czynnika ryzyka lub złożonych czynników ryzyka choroby żył ub tętnic, odpowiednio, również może stanowić przeciwwskazanie.

Objawy zakrzepicy żył lub tętnic to np.: jednostronny ból i (lub) obrzęk kończyny dolnej; nagły silny ból w klatce piersiowej, promieniujący lub nie do lewego ramienia; nagłe trudności w oddychaniu; nagły napad kaszlu; każdy wyjątkowy, silny, przedłużający się ból głowy; nagła całkowita lub częściowa utrata widzenia; podwójne widzenie; niewyraźna mowa lub afazja; zawroty głowy; zapaść z lub bez objawów ogniskowych; nagłe osłabienie lub bardzo znaczne zdrętwienie jednej strony lub części ciała; zaburzenia ruchu, ostry brzuch.

Należy rozważyć zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet w połogu (patrz punkt 4.6).

Zwiększenie częstości lub nasilenia bólów migrenowych podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (co może zwiastować napad naczyniowo-mózgowy) może być powodem do natychmiastowego przerwania ich stosowania.

Biochemiczne czynniki mogące wskazywać na dziedziczne lub nabyte predyspozycje do wystąpienia zakrzepicy żył lub tętnic to np.: oporność na aktywowane białko C (APC), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

3. Nowotwory

Niektóre badania epidemiologiczne wskazywały, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych było związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia nowotworu szyjki macicy, jednak nadal nie ma zgodności poglądów, w jakim stopniu mogło być to związane ze skutkami zachowań seksualnych i innych czynników, takich jak wirus opryszczki ludzkiej (HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wskazuje na to, że u kobiet, które obecnie przyjmują złożone doustne środki antykoncepcyjne występuje nieco większe względne ryzyko (RR = 1,24) rozpoznania raka piersi. Ten wzrost ryzyka stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zakończeniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, zwiększona liczba raków piersi rozpoznanych u obecnych i pacjentek, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielka w porównaniu do całkowitego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów dotyczących związków przyczynowych. Stwierdzony model zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, działania biologicznego złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, czy obu czynników jednocześnie.

Raki piersi rozpoznane u kobiet, które kiedykolwiek stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne były raczej mniej zaawansowane klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków.

U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach stwierdzano łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby.

W pojedynczych przypadkach te nowotwory prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Jeśli u kobiety stosującej złożony doustny środek antykoncepcyjny wystąpi ostry ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku do jamy brzusznej, podczas diagnozy różnicowej należy brać pod uwagę możliwość występowania nowotworu wątroby.

4. Inne stany

   Kobiety z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki, jeśli przyjmują złożone doustne środki antykoncepcyjne.

• Chociaż u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne stwierdzano nieznaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, to istotne klinicznie zwiększenie ciśnienia występowało rzadko. Nie ustalono związku pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, a nadciśnieniem. Jednakże, jeśli podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych rozwinie się utrzymujące się istotne klinicznie nadciśnienie, należy rozważyć ich odstawienie i podjęcie leczenia nadciśnienia. Jeśli terapia przeciwnadciśnieniowa przywróci normotensję, można, w razie konieczności, rozważyć ponowne zastosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    Podczas ciąży i stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych stwierdzano pojawienie się lub zaostrzenie istniejących stanów: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą; tworzenie się kamieni żółciowych; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; utrata słuchu związana z otosklerozą. Nie ma jednak dowodów na jednoznaczny związek tych stanów ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą stwarzać konieczność przerwania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, do czasu powrotu wskaźników wątrobowych do normy. Ze wznowieniem terapii powinno się odczekać co najmniej 3 miesiące od powrotu do normy wskaźników, po jakimkolwiek zapaleniu wątroby. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która wystąpiła wcześniej podczas ciąży lub wcześniejszego stosowania hormonów płciowych stwarza konieczność przerwania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Występowanie chorób pęcherzyka żółciowego, w tym zapalenia pęcherzyka żółciowego i kamicy żółciowej było związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    Chociaż złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na tkankową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, jednak nie ma dowodów na konieczność modyfikowania schematu terapeutycznego u kobiet z cukrzycą stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Jednakże, należy ściśle nadzorować kobiety z cukrzycą, które przyjmują złożone doustne środki antykoncepcyjne.

•    Występowanie choroby Leśniowskiego- Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego było związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

• W rzadkich przypadkach u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet, u których występowała w ciąży. Kobiety ze skłonnością do ostudy podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

•    Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Podczas przepisywania produktu leczniczego Cilest należy brać pod uwagę wszystkie powyższe informacje. Doradzając wybór metody antykoncepcyjnej należy również brać pod uwagę wszystkie powyższe informacje.

Badania lekarskie / konsultacje

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu Cilest zaleca się przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego (z wywiadem rodzinnym), oraz zbadanie czy kobieta nie jest w ciąży. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie fizykalne w oparciu o przeciwwskazania (punkt 4.3) i ostrzeżenia (punkt 4.4). Należy pouczyć pacjentkę, aby dokładnie przeczytała ulotkę dla pacjenta i stosowała się do zaleceń lekarza. Częstość i rodzaj przyszłych badań okresowych powinno się określić na podstawie praktycznych wytycznych i dostosować je indywidualnie.

Należy również poinformować kobietę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia przyjęcia tabletek (punkt 4.2), wymiotów (punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (punkt 4.5).

Produkty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) nie powinny być stosowane jednocześnie z produktem Cilest ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia w osoczu i zmniejszenia działania klinicznego produktu Cilest (patrz punkt 4.5).

Zmniejszona kontrola cyklu

U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy ich stosowania mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia śródcykliczne).Dlatego analiza nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po okresie adaptacji trwającym około 3 miesiące.

Jeśli nieregularne krwawienia się utrzymują lub pojawiły się po wcześniejszych regularnych cyklach, należy określić, czy nie występują inne niehormonalne przyczyny tych zaburzeń i w celu wykluczenia nowotworu lub ciąży przeprowadzić dodatkowe badania, mogące zawierać wyłyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych kobiet może nie występować krwawienie z odstawienia podczas przerwy w stosowaniu tabletek. Jeśli złożony doustny środek antykoncepcyjny był stosowany zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jednak, jeśli złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był stosowany zgodnie z tymi zaleceniami przed pierwszym niewystąpieniem krwawienia z odstawienia, lub jeśli miesiączka nie wystąpiła 2 razy, należy przeprowadzić dodatkowe badania w celu wykluczenia ciąży przed dalszą kontynuacją stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zmniejszenie skuteczności antykoncepcji związane z jednoczesnym stosowaniem innych produktów leczniczych:

Należy zalecić stosowanie dodatkowej antykoncepcji lub zastosowanie innej metody antykoncepcji, gdy kobieta stosująca hormonalną antykoncepcję przyjmuje produkt leczniczy lub produkt ziołowy indukujący enzymy, w tym CYP3A4, który metabolizuje hormony o działaniu antykoncepcyjnym. Produkty lecznicze i produkty ziołowe, które indukują te enzymy mogą zmniejszać stężenia hormonów o działaniu antykoncepcyjnym w osoczu, a tym samym zmniejszać ich skuteczność lub nasilać krwawienia śródcykliczne. Poniżej wymienione są niektóre produkty lecznicze i produkty ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

•    barbiturany

•    bozentan

•    karbamazepina

•    felbamat

•    gryzeofulwina

•    modafinil

•    oksykarbamazepina

•    fenytoina

•    ryfampicyna

•    dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)

•    topiramat.

Inhibitory proteazy HIV i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy: stwierdzano istotne zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) stężeń estrogenów i progestagenów w osoczu w niektórych przypadkach jednoczesnego stosowania inhibitorów proteazy HIV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy.

Kolesewelam podawany jednocześnie ze złożonymi doustnymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, zmniejszał znacząco AUC etynyloestradiolu. Nie stwierdzano interakcji, gdy środek antykoncepcyjny był podawany 4 godziny przed kolesewelamem.

Antybiotyki: Stwierdzono kilka przypadków ciąż podczas stosowania hormonalnej antykoncepcji i antybiotyków, lecz badania farmakokinetyki klinicznej nie wykazały jednoznacznego wpływu antybiotyków na stężenia syntetycznych steroidów w osoczu.

Inne: Leczenie węglem aktywowanym wpływa na wchłanianie hormonów steroidowych. Produkty zwiększające motorykę żołądkowo-jelitową np.: metoklopramid mogą zmniejszać wchłanianie hormonów.

Zwiększenie stężenia hormonów w osoczu związane z jednoczesnym stosowaniem leków:

Stężenie etynyloestradiolu w osoczu może się zwiększać podczas jednoczesnego stosowania z sokiem grejpfrutowym i niektórymi lekami, np.:

•    acetaminofenem

•    kwasem askorbinowym

•    inhibitorami CYP3A4 (w tym: itrakonazolem, ketokonazolem, worykonazolem i flukonazolem)

•    etorykoksybem

•    inhibitorami reduktazy HMG-CoA (w tym: atorwastatyną i rozuwastatyną).

Wpływ produktu Cilest na inne leki:

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą także wpływać na farmakokinetykę innych produktów leczniczych stosowanych jednocześnie.

Produkty lecznicze, których stężenia w osoczu mogą się zwiększyć to np.:

•    cyklosporyna

•    omeprazol

•    prednizolon

•    teofilina

•    worykonazol.

Produkty lecznicze, których stężenia w osoczu mogą się zmniejszyć to np.:

•    acetaminofen

•    kwas klofibrowy

•    lamotrygina (patrz niżej)

•    morfina

•    kwas salicylowy

•    temazepam.

Podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych stwierdzano znaczne zmniejszenie stężenia podawanej jednocześnie lamotryginy, prawdopodobnie na skutek indukcji glukuronidacji lamotryginy. Może to zmniejszyć kontrolę napadów drgawkowych, dlatego może być konieczne dostosowanie dawkowania lamotryginy.

Należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych produktach leczniczych w celu uzyskania zaleceń dotyczących postępowania w terapii skojarzonej.

Badania laboratoryjne

Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki pewnych badań laboratoryjnych, włączając biochemiczne parametry wątroby, tarczycy, nadnerczy i czynności nerek, stężeń osoczowych białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji lipidowej/lipoproteinowej, parametry metabolizmu węglowodanów, parametry krzepnięcia i fibrynolizy.

Zmiany generalnie pozostają w zakresie norm laboratoryjnych.

Podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych może dojść do zmniejszenia stężenia kwasu foliowego w osoczu. Może to mieć znaczenie kliniczne w przypadku, gdyby kobieta zaszła w ciążę wkrótce po zakończeniu stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Uwaga! W celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z informacją o produktach leczniczych stosowanych w skojarzeniu z produktem Cilest.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Cilest jest przeciwwskazany w ciąży (patrz 4.3).

Badania epidemiologiczne nie wykazały zwiększenia ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety, które przed zajściem w ciążę przyjmowały doustne środki antykoncepcyjne. Większość najnowszych badań nie wykazała działania teratogennego, w przypadkach niezamierzonego przyjmowania produktu we wczesnej ciąży.

Karmienie piersią

Steroidy zawarte w środkach antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolity mogą przenikać do mleka ludzkiego. Poza tym, złożone hormonalne środki antykoncepcyjne podawane kobietom w okresie poporodowym mogą zakłócać laktację powodując zmniejszenie ilości i pogorszenie jakości mleka. Zaleca się, aby, jeśli to możliwe, kobiety karmiące piersią korzystały z innych środków antykoncepcyjnych i nie stosowały produktu Cilest, ani innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych do czasu odstawienia dziecka od piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu Cilest na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo produktu Cilest było oceniane u 1891 zdrowych kobiet w wieku rozrodczym, które uczestniczyły w 5 badaniach klinicznych (2 randomizowane badania z aktywną kontrolą i 3 otwarte badania bez grupy kontrolnej) otrzymały w celu antykoncepcji co najmniej 1 dawkę produktu Cilest. W 3 badaniach obserwacje trwały do 24 cyklów, a w innych 2 badaniach do 12 cyklów. Z tych badań aktywnie uzyskano lub stwierdzono na podstawie danych dotyczących regulacji krwawień lub charakterystyki cyklów następujące działania niepożądane: nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (określane jako nudności lub wymioty), wymioty, zaburzenia menstruacji, krwawienia z dróg rodnych, nieprawidłowe krwawienie z odstawienia, brak miesiączki i biegunka (biegunka jako działanie niepożądane podczas obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu). Całkowitej częstości występowania tych działań niepożądanych nie określono, lecz tylko w przeliczeniu na cykl leczenia.

Dodatkowe badanie bez aktywnej kontroli (n=8331) raportowało działania niepożądane tylko w przeliczeniu na cykl terapii i zostało włączone tylko do kalkulacji częstości działań niepożądanych na cykl terapii. Dla tych działań niepożądanych na cykl terapii wyliczono zbiorcze częstości występowania dla cykli 1, 3, 6, 12 i 24 a najwyższe częstości występowania zostały przedstawione (cykl 1 dla wszystkich z wyjątkiem wymiotów i biegunki) i wykorzystane w celu przydzielenia działania niepożądanego do kategorii częstości.

Opierając się na zbiorczych danych z tych badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa, najczęściej zgłaszanymi (>5% częstości występowania) działaniami niepożądanymi były: bóle głowy (27,9%), zakażenie pochwy (7,5%), upławy (6,0%) i ból piersi (5,7%). Wszystkie działania niepożądane na cykl terapii z wyjątkiem braku miesiączki występowały bardzo często (>10%) w cyklu 1 (zaburzenia miesiączkowania: 40,4%; nudności: 29,1%; krwawienia z dróg rodnych: 26,3%; zaburzenia żołądkowo-jelitowe [określane jako nudności lub wymioty]: 24,6%; nieprawidłowe krwawienie z odstawienia: 16,9% i wymioty: 7,0%). Za wyjątkiem wymiotów i zaburzeń miesiączkowania częstość tych działań niepożądanych była największa w cyklu 1 i zmniejszała się w czasie kolejnych cyklów terapii (w oparciu o dane częstości występowania dla cykli 1, 3, 6, 12 i 24). Wymioty były częstsze w niektórych późniejszych cyklach, podczas gdy zaburzenia miesiączkowania pozostawały na względnie stałym poziomie z niewielką tendencją do zmniejszania się w czasie. Najczęściej zgłaszanymi (>5% częstości występowania) działaniami niepożądanymi po wprowadzeniu do obrotu tabletek zawierających norgestimat i etynyloestradiol (częstość na podstawie zbiorczych danych z badań klinicznych) były: biegunka (11,8%) ból pleców (5,4%'). Częstość występowania biegunki w badaniach klinicznych raportowano w przeliczeniu na cykl, dlatego przydzielenie do kategorii częstości oparto o najwyższą częstość w cyklu (cykl 12). Tabela A przedstawia wszystkie działania niepożądane, włącznie z powyżej wymienionymi, które zgłoszono podczas stosowania produktu Cilest w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu tabletek zawierających norgestimat i etynyloestradiol.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko ( >1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W celu opisania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano zapis zgodny z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

'Wyliczona wartość częstości występowania może być nieznacznie większa niż faktyczna częstość, gdyż raportowane więcej niż jedno określenie działania w tym samym badaniu przypisywano do preferowanego w terminologii MedDRA „bólu pleców”. Możliwe jest, że ta sama osoba (osoby) mogła (y) zgłaszać więcej niż jedno określenie działania i dlatego mogło być zaliczone więcej niż 1 raz do preferowanego w terminologii MedDRA „bólu pleców”.

Tabela A Działania niepożądane

Klasyfikacja

Bardzo

układów i

Często

narządów

£1/10)

MedDRA

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Nowotwory

łagodne, złośliwe

i nieokreślone

(w tym torbiele

i polipy)

Zaburzenia

układu

immunologiczne


Często    Niezbyt często

£1/100 do <1/10)    £1/1000 do

<1/100)


zakażenie dróg moczowych, zakażenie pochwy

dysplazja szyjki macicy1


nadwrażliwość


Rzadko    Nieznana1

£1/10 000 do <1/1000)


torbiele piersi rak piersi1, gruczolak watroby1, łagodny nowotwór piersi1, ogniskowy rozrost guzkowy wątroby1, gruczolakowłókniak

piersi1


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania


retencja płynów


Zaburzenia

psychiczne


zmiany masy ciała,

zmniejszony lub

zwiększony

apetyt,

lęk, zaburzenia libido


zaburzenia

apetytu


dyslipidemia


depresja, nerwowość, zmiany nastroju, bezsenność

Zaburzenia

ból głowy

migreny, zawroty

omdlenia,

incydenty

układu

głowy

parestezje

naczyniowo-

nerwowego

mózgowe1, drgawki

Zaburzenia oka

zaburzenia

zakrzepica naczyń

widzenia,

siatkówki1,

kseroftalmia

nietolerancja szkieł kontaktowych

Zaburzenia ucha

zawroty

i błędnika

głowy

Zaburzenia

kołatanie serca

tachykardia

zawał mięśnia

serca

sercowego1

Zaburzenia

zakrzepica1,

zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

zakrzepowo-

tętnicze krwi,

zatorowe tętnic1,

uderzenia gorąca

zakrzepica żył głębokich1

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia

zaburzenia

ból żołądka jelit,

duszność

zapalenie

zatorowość płucna1

żołądka i jelit

żołądka i

ból brzucha,

trzustki

jelit2,3

wymioty4

biegunka4,

nudności3

wzdęcia, zaparcia,

Zaburzenia

zapalenie

wątroby i dróg żółciowych

wątroby1

Zaburzenia

trądzik, wysypka

łysienie,

nadmierna

obrzęk

skóry i tkanki

hirsutyzm,

potliwość,

naczynioruchowy,

podskórnej

pokrzywka,

nadwrażliwoś

rumień guzowaty,

świąd, rumień, ostuda

ć na światło

pocenie nocne

Zaburzenia

skurcze mięśni,

ból mięśni

mięśniowo-

ból kończyn, ból

szkieletowe

pleców

i tkanki łącznej Zaburzenia

zaburzenia

brak miesiączki3,

wydzielina z

upławy

zahamowanie

układu

miesiączko

upławy, ból piersi

piersi,

z pochwy

laktacji

rozrodczego

wania3,

powiększenie

i piersi

krwawieni

piersi, torbiel

a z dróg

jajnika, suchość

rodnych3,

sromu i pochwy


nieprawidł

owe

krwawieni

e z

odstawieni

a3


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Badania

diagnostyczne

ból w klatce piersiowej, obrzęk, uczucie osłabieniazwiększenie masy ciała

zmniejszenie masy ciała


1    patrz punkt 4.4 i odpowiedni akapit.

2    zgłaszane jako nudności lub wymioty.

3częstość zdarzeń niepożądanych w przeliczeniu na cykl terapii; kategoria częstości w oparciu o największą zbiorczą częstość w lcyklu terapii.

4częstość zdarzeń niepożądanych w przeliczeniu na cykl terapii; kategoria częstości w oparciu o największą zbiorczą częstość w 12 cyklu terapii.

5 określenie wyższego rzędu; kategoria częstości w oparciu o częstość występowania najbardziej powszechnego preferowanego określenia spośród określeń wyższego rzędu dla stanów osłabienia ze zbiorczych danych z badań klinicznych, to znaczy zmęczenia.

4.9 Przedawkowanie

Nie stwierdzono ciężkich powikłań po znacznym przedawkowaniu dużych ilości doustnych środków antykoncepcyjnych. W razie przedawkowania spodziewane są następujące objawy: nudności i wymioty, a u młodych dziewcząt krwawienia z dróg rodnych. Nie ma antidotum i należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormonalne produkty antykoncepcyjne do stosowania uogólnionego. Norgestimat i estrogen.

Kod ATC: G03AA11

Produkt Cilest hamuje wydzielanie gonadotropin w następstwie działania estrogenowego i progestagenowego etynyloestradiolu i norgestimatu. Podstawowym mechanizmem działania jest zahamowanie jajeczkowania. Do działania antykoncepcyjnego może przyczyniać się także zmiana właściwości śluzu szyjkowego, błony śluzowej trzonu macicy oraz motoryki jajowodów.

W badaniach nad receptorem i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG), a także w badaniach prowadzonych na zwierzętach i z udziałem ludzi wykazano, że po podaniu doustnym zarówno norgestimat, jak i norelgestromin - główny metabolit norgestimatu obecny we krwi, wykazują znaczne działanie progestagenowe, przy minimalnym własnym działaniu androgennym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Norgestimat i etynyloestradiol są szybko wchłaniane po podaniu doustnym.

Po jednorazowym lub wielokrotnym (trzy cykle) podawaniu produktu Cilest, stężenie norgestimatu jest mniejsze od granicy oceny ilościowej w badaniu (0,1 ng/ml) ze względu na szybki metabolizm (patrzMetabolizm). Ekspozycja na norelgestromin jest proporcjonalna do dawki w zakresie dawek norgestimatu od 0,180 do 0,250 mg. Stężenie etynyloestradiolu w osoczu daje się zmierzyć w okresie 0,5 godziny od podania dawki leku, osiągając stężenie maksymalne po około 1,2 godziny od podania leku.

Dystrybucja:

Norelgestromin i norgestrel są w znacznym stopniu (>97%) wiązane przez białka osocza.

Norelgestromin jest związany z albuminami i nie jest związany z SHBG, natomiast norgestrel jest związany głównie z SHBG, a w znacznie mniejszym stopniu z albuminami. Etynyloestradiol jest w znacznym stopniu wiązany z albuminami.

Badania wykazały, że brak wiązania się norelgestrominu z SHBG ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia jego aktywności biologicznej. W przeciwieństwie do tego norgestrel powstający z norgestimatu jest w znacznym stopniu związany z SHBG, co zmniejsza jego aktywność biologiczną. Wspomniane powyżej wyniki badań oraz swoiste oddziaływanie norelgestrominu na receptor dla progesteronu wskazują na to, że powstawanie tego metabolitu może stanowić wyjaśnienie dla specyficznych właściwości klinicznych norgestimatu.

Metabolizm:

Norgestimat jest szybko metabolizowany podczas pierwszego przejścia [przez jelito i (lub) wątrobę] do norelgestrominu (maksymalne stężenia w osoczu występują w ciągu 2 godzin) i norgestrelu, które są farmakologicznie czynnymi progestagenami. Etynyloestradiol jest metabolizowany do różnych metabolitów hydroksylowanych oraz ich związków sprzężonych: glukuronianów lub siarczanów.

Wydalanie:

Zarówno norelgestromin i norgestrel, jak etynyloestradiol są następnie metabolizowane, a ich metabolity są wydalane przez nerki i z kałem. Okresy półtrwania w fazie eliminacji w stanie równowagi dynamicznej wynoszą odpowiednio: dla etynyloestradiolu - od 10 do 15 godzin, norelgestrominu - 24,9 godzin, norgestrelu - 45 godzin. Po podaniu norgestimatu znakowanego 14C 47% podanej dawki promieniotwórczej jest wydalane z moczem, a 37% z kałem.

Stan stacjonarny:

Po podaniu 0,250 mg norgestimatu/0,035 mg etynyloestradiolu dobowa ekspozycja (średnie wartości zależnych od dawki pól pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu AUC0-24godz.) w stanie równowagi dynamicznej określona na podstawie stężeń substancji niezwiązanych z SHBG wynosi

18,1 godz. x ng/ml w odniesieniu do norelgestrominu oraz 3,64 godz. * ng/ml w odniesieniu do norgestrelu. Po doustnym podaniu 0,150 mg lewonorgestrelu i 0,030 mg etynyloestradiolu średnia dobowa ekspozycja w stanie równowagi dynamicznej, określona na podstawie stężeń substancji niezwiązanych z SHBG wynosiła w odniesieniu do norgestrelu 18,9 godz. * ng/ml. Ekspozycja na norgestrel, po przyjęciu 0,250 mg norgestimatu/0,035 mg etynyloestradiolu, odpowiada ekspozycji po przyjęciu lewonorgestrelu w dawce około 30 mikrogramów w skojarzeniu z etynyloestradiolem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma danych przedklinicznych, które mogą mieć znaczenie w praktyce klinicznej, poza znajdującymi się w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana, magnezu stearynian, laktoza bezwodna, indygotyna-lak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 lub 3 blistry z folii Al/PVC, zawierające po 21 tabletek lub 63 tabletek w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Janssen-Cilag International NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1281

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.08.1992/ 30.06.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Cilest