+ iMeds.pl

Cilonast 20 mgUlotka Cilonast

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CILONAST, 20 mg, tabletki powlekane

Citalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cilonast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cilonast

3.    Jak stosować lek Cilonast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cilonast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cilonast i w jakim celu się go stosuje

Lek Cilonast jest lekiem o działaniu przeciwdepresyjnym z grupy tzw. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI). W mózgu każdego człowieka występuje substancja zwana serotoniną. Pacjenci z depresją mają mniejsze stężenie serotoniny niż inni. Działanie leku Cilonast i innych leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny nie jest w pełni poznane, ale mogą one pomagać w zwiększeniu stężenia serotoniny w mózgu.

Cilonast jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cilonast

Kiedy nie stosować leku Cilonast

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cytalopram lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO, stosowane między innymi w leczeniu depresji). Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy skonsultować się z lekarzem, gdyż może być konieczne odczekanie do 14 dni od zakończenia stosowania inhibitora MAO (patrz także „Inne leki i Cilonast”).

Selegilina (IMAO, stosowana w leczeniu choroby Parkinsona) może być stosowana, ale w dawkach nie większych niż 10 mg na dobę. W przypadku zamiany dotychczas przyjmowanego leku Cilonast na lek z grupy IMAO, należy odczekać co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku z grupy IMAO.

•    Jeśli pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w leczeniu psychoz).

•    Jeśli pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca lub w przeszłości wystąpiły u niego takie zaburzenia (stwierdzone w badaniu oceniającym czynność serca - EKG).

• Jeśli pacjent przyjmuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca (patrz również niżej „Inne leki i Cilonast”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Cilonast u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

i

Lek Cilonast nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać Cilonast pacjentom w wieku poniżej 18 lat stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał Cilonast pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skonsultowanie się z danym lekarzem. W razie rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących Cilonast, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto do tej pory brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Cilonast w tej grupie wiekowej w odniesieniu do wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą mieć czasami myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą się nasilać na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, gdyż leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni lub później.

Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli:

- u pacjenta występowały w przeszłości myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

- pacjent jest młodym dorosłym. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy poinformować lekarza o aktualnych lub występujących w przeszłości sytuacjach:

-    chorobie nerek lub wątroby;

- cukrzycy: leczenie lekiem Cilonast może wpływać na kontrolę stężenia cukru we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych;

- manii/hipomanii występującej w przeszłości: Cilonast należy stosować ostrożnie i należy przerwać jego przyjmowanie, kiedy pacjent znajdzie się w fazie maniakalnej;

-    psychozie z epizodami depresji;

-    napadach drgawek lub padaczce; drgawki należą do czynników ryzyka związanego ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych;

-    problemach z krwawieniami lub o przyjmowaniu leków przeciwzakrzepowych (patrz punkt „Inne leki i Cilonast”); Cilonast może powodować krwawienia (np. ze skóry lub z błon śluzowych);

- leczeniu elektrowstrząsami; ze względu na ograniczone doświadczenie zaleca się zachowanie ostrożności;

-    wrzodach żołądka lub występującym w przeszłości krwawieniu z żołądka lub z jelit;

- podatności na wydłużenie odstępu QT lub podejrzeniu wrodzonego zespołu wydłużonego odstępu QT lub hipokaliemii/hipomagnezemii;

-    małym stężeniu sodu we krwi;

-    aktualnych lub przebytych w przeszłości zaburzeniach czynności serca (w tym również o przebytym niedawno zawale mięśnia sercowego);

-    powolnej spoczynkowej czynności serca i (lub) możliwości niedoboru soli (np. na skutek długotrwałej, ciężkiej biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych);

-    szybkim lub nieregularnym biciu serca, omdleniu, zapaści lub zawrotach głowy podczas wstawania (co może wskazywać na zaburzenia czynności serca).

Inne leki i Cilonast

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.. Stosowanie niektórych leków jednocześnie z lekiem Cilonast może powodować problemy.

Nie wolno stosować leku Cilonast, jeśli pacjent przyjmuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, dożylnie podawana erytromycyna, pentamidyna), leki przeciwmalaryczne (zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). W razie wątpliwości, czy pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, należy poradzić się lekarza.

Należy zachować ostrożność w przypadku następujących leków

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków:

-    leki, które zwiększają stężenie serotoniny, takie jak oksytryptan lub tryptofan (suplementy diety);

-    leki przeciwdepresyjne, takie jak inne leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna), IMAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak klomipramina, nortryptylina

i dezypramina, bupropion, ziele dziurawca (lek ziołowy);

-    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, takie jak selegilina (IMAO);

-    leki przeciwmigrenowe, zwane tryptanami, takie jak sumatryptan;

-    leki przeciwbólowe, takie jak tramadol;

-    leki stosowane w chorobach psychicznych, takie jak lit, rysperydon, tiorydazyna, pochodne fenotiazyny, pimozyd i haloperydol;

-    leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub w niewydolności serca, takie jak metoprolol;

-    leki stosowane w nieregularnej czynności serca, takie jak propafenon, flekainid;

-    leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, dipyrydamol, tyklopidyna (tzw. antykoagulanty);

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak kwas acetylosalicylowy i inne tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak ibuprofen, diklofenak czy celekoksyb;

-    leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka, takie jak omeprazol, lanzoprazol, ezomeprazol lub cymetydyna;

-    leki stosowane w zapobieganiu malarii, takie jak meflokina.

Lek Cilonast z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Cilonast nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilić objawy choroby lub działania niepożądane. Cilonast można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży albo planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Dane dotyczące stosowania leku Cilonast u kobiet w ciąży są ograniczone. Nie należy stosować leku Cilonast, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Należy się upewnić, że położna i (lub) lekarz wiedzą o przyjmowaniu przez pacjentkę leku Cilonast. Leki podobne do leku Cilonast, przyjmowane w czasie ciąży (zwłaszcza w jej ostatnich 3 miesiącach), mogą zwiększyć ryzyko ciężkiego zaburzenia u dziecka, tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków, które powoduje przyspieszenie oddychania i sinienie skóry. Opisane objawy występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

Karmienie piersią

Niewielkie ilości cytalopramu przenikają do mleka kobiecego. Istnieje ryzyko oddziaływania na dziecko. W przypadku przyjmowania leku Cilonast, przed rozpoczęciem karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować działania niepożądane (takie jak zawroty głowy, senność czy uczucie dezorientacji), które mogą wpływać na koncentrację i szybkość reakcji. W razie wystąpienia tych objawów niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani podejmować jakichkolwiek działań, które wymagają czujności i koncentracji.

3. Jak stosować lek Cilonast

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować raz na dobę, rano lub wieczorem, niezależnie od posiłków. Należy połknąć je, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletek nie należy żuć.

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Poprawę samopoczucia odczuwa się po upływie co najmniej 2 tygodni. Jeśli poprawa nie nastąpi po tym czasie, należy zwrócić się do lekarza, który udzieli porady. Lekarz może zadecydować o stopniowym zwiększaniu dawki leku, aż do maksymalnej dawki dobowej. Będzie to zależało od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Zalecana dawka początkowa u dorosłych wynosi 20 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Leczenie należy kontynuować do czasu, kiedy w okresie 4-6 miesięcy nie będą występowały objawy choroby.

Nawet w przypadku lepszego samopoczucia nie należy przerywać przyjmowania leku Cilonast, chyba że zalecił to lekarz. Lekarz określi, jak długo należy przyjmować tabletki.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Lekarz zmniejszy dawkę początkową do połowy zwykle zalecanej dawki, np. do 10-20 mg na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku nie powinni zwykle przyjmować więcej niż 20 mg cytalopramu na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Jeśli pacjent ma chorobę wątroby, lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg. Maksymalna dawka leku Cilonast wynosi 20 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężką chorobą nerek stosowanie cytalopramu nie jest zalecane, ponieważ brak danych dotyczących stosowania leku u tych pacjentów. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej choroby nerek pacjent może stosować zwykłą dawkę leku Cilonast.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cilonast

W razie przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala i pokazać opakowanie tabletek. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: zawroty głowy lub ospałość, drgawki, nudności, przyspieszona czynność serca, przyspieszony oddech, pocenie się.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Cilonast

W przypadku pominięcia dawki leku należy odczekać do czasu następnej dawki i zażyć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cilonast

Nie wolno przerywać stosowania leku Cilonast bez porozumienia z lekarzem prowadzącym, nawet po uzyskaniu poprawy samopoczucia.

Jeśli pacjent przerwie nagle leczenie po długotrwałym przyjmowaniu leku, może odczuwać zawroty głowy, mieć zaburzenia czucia (uczucie drętwienia, mrowienia - tzw. parestezje), nudności, ból głowy, uczucie niepokoju. Objawy te są z reguły łagodne do umiarkowanych i ustępują zazwyczaj samoistnie w ciągu 2 tygodni. Niekiedy jednak, u niektórych pacjentów objawy te mogą być bardziej nasilone, lub występować przez dłuższy czas. Zazwyczaj pojawiają się w pierwszych kilku dniach po przerwaniu leczenia.

Podczas odstawiania leku Cilonast lekarz pomoże pacjentowi stopniowo zmniejszać dawkę w ciągu tygodni lub miesięcy, co powinno zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawienia. Lekarz może zalecić ponowne rozpoczęcie przyjmowanie tabletek i wolniejsze ich odstawianie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów, należy przerwać stosowanie leku

Cilonast i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

■    szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie - mogą to być objawy zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    nieprawidłowe powstawanie siniaków lub krwawienia, w tym krwawe wymioty lub krew w kale;

■    uczucie zmęczenia, słabości lub dezorientacji, ból i sztywność mięśni, niezborność (utrata koordynacji ruchów). Objawy te mogą być spowodowane małym stężeniem sodu we krwi;

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na

10 000 osób) lub z nieznaną częstością:

■    napady drgawkowe;

■ reakcje alergiczne; jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka, świąd lub utrudnione oddychanie lub połykanie, może to być reakcja uczuleniowa;

■    uczucie niepokoju i niemożność spokojnego siedzenia lub stania (lekarze określają taki stan, jako akatyzję). Zwiększenie dawki leku Cilonast może pogorszyć te objawy.

■ zespół serotoninowy: wystąpienie niektórych lub wszystkich wymienionych objawów może być spowodowane zaburzeniem, zwanym „zespołem serotoninowym”. Do jego objawów należą: uczucie dezorientacji, niepokoju, pocenie się, drżenie, dreszcze, omamy (dziwne obrazy lub dźwięki), nagłe gwałtowne ruchy mięśni lub przyspieszona czynność serca.

■ myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie, lub zachowania zmierzające do samouszkodzenia lub samobójstwa. Podczas stosowania leku Cilonast lub wkrótce po jego odstawieniu obserwowano wyżej wymienione zachowania.

Inne możliwe działania niepożądane występujące podczas leczenia

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

■    bezsenność lub uczucie senności;

■    nieregularne bicie serca (kołatanie serca);

■    nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej;

■    ból głowy;

■    zwiększone pocenie się;

■    zaburzenia akomodacji oka;

■ osłabienie mięśni (astenia).

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    pobudzenie, nerwowość;

■    brak koncentracji, utrata pamięci, koszmary senne, intensywne sny, uczucie niepokoju;

■    brak motywacji lub zainteresowania, uczucie dezorientacji, jadłowstręt;

■    migrena, mrowienie lub kłucie (zwane przez lekarzy parestezjami);

■    uczucie zawrotów głowy lub drżenie

■    brak apetytu;

■    zwiększone lub zmniejszone ciśnienie tętnicze;

■    biegunka, zaparcie, zaburzenia trawienia, wymioty, ból brzucha, wzdęcia, nadmierne ślinienie;

■    zmniejszenie masy ciała;

■    zapalenie zatok, katar;

■ osłabienie popędu płciowego, brak orgazmu u kobiet i mężczyzn, u mężczyzn mogą wystąpić zaburzenia wytrysku i wzwodu; impotencja, bolesne miesiączkowanie;

■    wysypka, świąd;

■    zaburzenia smaku;

■    ziewanie, uczucie zmęczenia;

■    dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    zwiększone łaknienie;

■    zwiększenie masy ciała;

■    mania (uczucie podniecenia lub pobudzenia emocjonalnego);

■    uczucie euforii;

■    uczucie obcości (depersonalizacja);

■    omamy;

■    zwiększony popęd płciowy;

■    dyskinezy;

■    zwolniona lub przyspieszona czynność serca;

■    obfite lub przedłużone miesiączki;

■    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi;

■    kaszel;

■    nadwrażliwość na światło słoneczne;

■    ból mięśni;

■    ból stawów;

■    reakcje alergiczne, złe samopoczucie, omdlenie.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    zapalenie wątroby

■    gorączka

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

■    nieregularne bicie serca (arytmia);

■    nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych.

Częstość nieznana:

•    zwiększone ryzyko złamań kości obserwowano u pacjentów przyjmujących leki tego rodzaju;

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi/omdlenie podczas nagłego wstawania;

•    zaburzenia oddawania moczu lub potrzeba częstszego oddawania moczu;

• zaburzenia ruchu, takie jak sztywność, drżenie lub nieprawidłowe ruchy mimowolne ust i języka (zaburzenia pozapiramidowe);

•    napady paniki, niepokój psychoruchowy;

•    zgrzytanie zębami;

•    niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowe wytwarzanie mleka u mężczyzn i kobiet;

•    hipokaliemia;

•    krwawienie z nosa;

•    krwawienie z dróg rodnych;

•    bolesny wzwód prącia.

Możliwe objawy odstawienia po zaprzestaniu leczenia

■    zawroty głowy;

■    uczucie mrowienia, uczucie palenia i uczucie porażenia prądem elektrycznym;

■    zaburzenia snu (intensywne marzenia senne, nocne koszmary, bezsenność);

■    uczucie niepokoju;

■    uczucie zmęczenia lub pobudzenia;

■    drżenie;

■    uczucie dezorientacji lub splątania;

■    uczucie emocjonalnego podniecenia lub rozdrażnienia;

■    bóle głowy;

■    nudności;

■    biegunka;

■    pocenie się,

■    zaburzenia widzenia;

■    kołatanie serca.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cilonast

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Cilonast po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cilonast

Substancją czynną jest bromowodorek cytalopramu.

Każda tabletka zawiera bromowodorek cytalopramu w ilości odpowiadającej 20 mg cytalopramu. Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Cilonast i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki z linią podziału, o średnicy 8 mm. Tabletki można podzielić na połowy.

Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 20, 28, 30 lub 56 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

7

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 549 15 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2012

Logo Sandoz

8 NL/H/0308/002/IB/047

Cilonast

Charakterystyka Cilonast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CILONAST 20 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka powlekana zawiera 24,99 mg bromowodorku cytalopramu, co odpowiada 20 mg cytalopramu (Citalopramum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe tabletki z linią podziału, o średnicy 8 mm. Tabletki można dzielić na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie dużych epizodów depresyjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Cytalopram należy podawać w pojedynczej dawce doustnej, rano lub wieczorem. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając płynem.

Po rozpoczęciu leczenia działanie przeciwdepresyjne można stwierdzić nie wcześniej niż przed upływem co najmniej 2 tygodni. Leczenie należy kontynuować do czasu, gdy nie stwierdza się objawów choroby przez 4 do 6 miesięcy. Cytalopram należy odstawiać powoli, przez stopniowe zmniejszanie dawki w ciągu 1 do 2 tygodni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Cytalopramu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4). Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do połowy zwykle zalecanej dawki, tj. 10 do 20 mg na dobę. Dawkę można zwiększyć zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta. Maksymalna zalecana dawka u osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg/dobę.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min) zaleca się ostrożność (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby przez pierwsze 2 tygodnie leczenia zaleca się stosowanie cytalopramu w początkowej dawce 10 mg/dobę.

W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg/dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się ostrożność, szczególnie podczas ustalania dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z wolnym metabolizmem z udziałem CYP2C19

U pacjentów ze stwierdzonym wolnym metabolizmem leku z udziałem CYP2C19, przez pierwsze 2 tygodnie leczenia zaleca się stosowanie dawki początkowej 10 mg. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia cytalopramem

Należy unikać nagłego przerywania leczenia. Podczas odstawiania cytalopramu, w celu zmniejszenia ryzyka reakcji z odstawienia, dawkę dobową cytalopramu należy zmniejszać stopniowo przez 1 do 2 tygodni (patrz punkty 4.4 i 4.8). Jeśli wystąpią objawy nietolerancji po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia, należy rozważyć powrót do poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale bardziej stopniowe.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Przeciwwskazane jest stosowanie cytalopramu u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT lub

z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

•    Przeciwwskazane jest stosowanie cytalopramu jednocześnie z produktami leczniczymi, które wydłużają odstęp QT (patrz punkt 4.5).

• Cytalopramu nie należy stosować u pacjentów otrzymujących inhibitory: monoaminooksydazy (IMAO), w tym selegilinę w dawkach dobowych większych niż 10 mg na dobę. Cytalopramu nie należy stosować w ciągu 14 dni po odstawieniu nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy lub przez czas określony dla odstawienia odwracalnych inhibitorów MAO, opisany w monografii dla tej grupy leków. Inhibitorów MAO nie należy wprowadzać do terapii przed upływem 7 dni po odstawieniu cytalopramu (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Cytalopramu nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W toku prób klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi częściej niż w grupie, której podawano placebo, obserwowano zachowania samobójcze (próby samobójstwa oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Jeśli w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną podjęta jednak zostanie decyzja o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów samobójczych.

Ponadto brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w odniesieniu do wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Lęk paradoksalny

U niektórych pacjentów z zaburzeniem lękowym z napadami lęku mogą nasilić się na początku leczenia objawy lękowe. Zaleca się zastosowanie małej dawki początkowej w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia paradoksalnego działania lękotwórczego (patrz punkt 4.2).

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywany jest cytalopram, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkim zaburzeniem depresyjnym. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkim zaburzeniem depresyjnym.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka.

Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzja/pobudzenie psychomotoryczne

Stosowanie leków z grupy SSRI/SNRI może wiązać się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub niepokojącym uczuciem niepokoju z koniecznością poruszania się i niemożnością spokojnego siedzenia lub stania. Jest to bardziej prawdopodobne w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia. Zwiększenie dawki u pacjentów z objawami akatyzji może być szkodliwe.

Cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą leczenie selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny może zaburzać kontrolę glikemii. Konieczne może być dostosowanie dawkowania insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Drgawki

Podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych możliwe jest wystąpienie drgawek.

Cytalopram należy odstawić u każdego pacjenta, u którego wystąpią drgawki. Należy unikać stosowania cytalopramu u pacjentów z niestabilną padaczką, a pacjentów z kontrolowaną padaczką należy ściśle monitorować. Cytalopram należy odstawić w przypadku zwiększenia częstości drgawek.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenie kliniczne z jednoczesnym stosowaniem cytalopramu i terapii elektrowstrząsami jest małe, dlatego też zaleca się ostrożność.

Mania

U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym może wystąpić faza maniakalna. Jeśli u pacjenta zaczyna się faza maniakalna, cytalopram należy odstawić

Krwawienia

Podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny donoszono o przedłużonym czasie krwawienia i (lub) nieprawidłowych krwawieniach, takich jak wybroczyny, krwawienia z dróg rodnych, krwawienia z przewodu pokarmowego oraz innych krwawieniach w obrębie skóry lub błon śluzowych (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania substancji czynnych, które mogą mieć wpływ na czynność płytek krwi lub innych substancji czynnych, zwiększając ryzyko krwawienia, jak również u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia w wywiadzie (patrz: punkt 4.5).

Zespół serotoninowy

W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny opisywano zespół serotoninowy. Występowanie różnych objawów, jak pobudzenie, drżenie, drgawki kloniczne mięśni i hipertermia, może wskazywać na rozwój tego zespołu. W takim przypadku cytalopram należy natychmiast odstawić i zastosować leczenie objawowe.

Leki o działaniu serotoninergicznym

Cytalopramu nie należy stosować jednocześnie z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan lub inne tryptany, tramadol, oksytryptan i tryptofan.

Odwracalne, wybiórcze inhibitory MAO-A

Jednoczesne stosowanie cytalopramu z inhibitorami MAO-A zasadniczo nie jest zalecane ze względu na ryzyko zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Informacje dotyczące skojarzonego leczenia z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO znajdują się w punkcie 4.5.

Psychoza

Leczenie pacjentów z psychozami i epizodami depresyjnymi może nasilać objawy psychotyczne.

Hiponatremia

Rzadko, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, opisywano występowanie hiponatremii oraz zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH). Zespół ten ustępuje zwykle po zaprzestaniu terapii.

Zaburzenia czynności nerek

Nie zaleca się stosowania cytalopramu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min), gdyż brak dostępnych danych dotyczących stosowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności wątroby

W przypadkach zaburzeń czynności wątroby zaleca się zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2) i ścisłe kontrolowanie czynności wątroby.

Preparaty zawierające ziele dziurawca

Działania niepożądane mogą częściej występować podczas jednoczesnego stosowania cytalopramu oraz preparatów roślinnych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum). Z tego względu nie należy stosować jednocześnie cytalopramu i preparatów zawierających ziele dziurawca (patrz punkt 4.5).

Ustalanie dawki

Na początku leczenia mogą wystąpić bezsenność i pobudzenie. Pomocne może być zmniejszenie dawki.

Wydłużenie odstępu QT

Stwierdzono, że cytalopram powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. W okresie po wprowadzeniu cytalopramu do obrotu opisywano przypadki wydłużenia odstępu QT i komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym typu torsade de pointes. Dotyczyły one głównie kobiet, pacjentów z hipokaliemią lub istniejącym wydłużeniem odstępu QT albo z innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).

Zaleca się ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią, u pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub z nieskompensowaną niewydolnością serca.

Przed rozpoczęciem leczenia cytalopramem należy wyrównać zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, ze względu na zwiększone ryzyko złośliwych arytmii.

U pacjentów ze stabilną chorobą serca należy rozważyć wykonanie badania EKG przed rozpoczęciem leczenia.

Jeśli podczas leczenia cytalopramem wystąpią objawy zaburzeń czynności serca, leczenie należy przerwać i wykonać badanie EKG.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia

Objawy odstawienia po przerwaniu leczenia są częste, szczególnie jeżeli lek odstawia się nagle (patrz punkt 4.8).

W badaniu klinicznym dotyczącym stosowania cytalopramu w zapobieganiu nawrotom depresji działania niepożądane występujące po przerwaniu aktywnego leczenia obserwowano u 40% pacjentów w porównaniu z 20% pacjentów, którzy kontynuowali leczenie.

Ryzyko objawów odstawienia może zależeć od wielu czynników, w tym od czasu leczenia, wielkości stosowanej dawki oraz szybkości zmniejszania dawki.

Najczęściej opisywano zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie

1 ból głowy. Zazwyczaj objawy te są łagodne lub o umiarkowanym nasileniu, choć u niektórych pacjentów mogą być ciężkie. Na ogół występują w ciągu kilku pierwszych dni po odstawieniu leku, ale istniej ą bardzo rzadkie doniesienia o wystąpieniu takich objawów u pacjentów, którzy przez nieuwagę pominęli jedną dawkę leku. Objawy te przeważnie ustępują samoistnie, zazwyczaj w ciągu

2    tygodni, chociaż u niektórych osób mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub więcej). Dlatego zaleca się, aby podczas odstawiania leku cytalopram był odstawiany stopniowo w ciągu kilku tygodni lub miesięcy (patrz „Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia cytalopramem”, punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne

Na poziomie farmakodynamicznym notowano przypadki zespołu serotoninowego po zastosowaniu cytalopramu z meklobemidem i buspironem.

Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

Wydłużenie odstępu QT

Nie przeprowadzono badań zależności farmakokinetycznych i farmakodynamicznych między cytalopramem a innymi produktami leczniczymi, które wydłużają odstęp QT. Nie można jednak wykluczyć ich addytywnego działania. Dlatego przeciwwskazane jest stosowanie cytalopramu z takimi lekami, jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, dożylnie podawana erytromycyna, pentamidyna), leki przeciwmalaryczne (zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Inhibitory MAO

Jednoczesne stosowanie cytalopramu i inhibitorów monoaminooksydazy może powodować wystąpienie ciężkich działań niepożądanych, w tym zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.3). Opisywano przypadki ciężkich, czasami zakończonych zgonem reakcji u pacjentów otrzymujących lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) w skojarzeniu z inhibitorem monoaminooksydazy (IMAO), w tym selegiliną (selektywny inhibitor MAO) oraz linezolidem i moklobemidem (odwracalne inhibitory MAO) oraz u pacjentów, u których ostatnio odstawiono selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i wdrożono do leczenia inhibitory MAO.

W niektórych przypadkach obserwowano objawy podobne do występujących w zespole serotoninowym. Objawy interakcji substancji czynnej z inhibitorami MAO obejmują: pobudzenie, drżenie, mioklonie i hipertermię (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie wymagające ostrożności

Selegilina (wybiórczy inihibitor MAO-B)

Badanie interakcji farmakokinetycznej i farmakodynamicznej, w której zastosowano jednocześnie cytalopram (20 mg/dobę) i selegilinę, wybiórczy inhibitor MAO-B (10 mg/dobę), nie wykazało istotnych klinicznie interakcji. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cytalopramu i selegiliny (w dawkach większych niż 10 mg/dobę).

Leki o działaniu serotoninergicznym Lit i tryptofan

W badaniach klinicznych, w których cytalopram podawano jednocześnie z litem, nie stwierdzono interakcji farmakodynamicznych. Istnieją jednak doniesienia o nasileniu działania, gdy leki z grupy SSRI podawano z litem lub tryptofanem, dlatego jednoczesne stosowanie cytalopramu z tymi lekami należy prowadzić z zachowaniem ostrożności. Zaleca się kontynuowanie rutynowego monitorowania stężeń litu.

Jednoczesne stosowanie z lekami o działaniu serotoninergicznym (np. tramadolem, sumatryptanem) może prowadzić do nasilenia działania związanego z przekaźnictwem 5-HT. Do czasu uzyskania dalszych informacji nie zaleca się jednoczesnego stosowania cytalopramu i agonistów 5-HT, takich jak sumatryptan i inne tryptany (patrz punkt 4.4).

Dziurawiec zwyczajny

Mogą wystąpić dynamiczne interakcje leków z grupy SSRI z dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum), powodując nasilenie działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). Nie badano interakcji farmakokinetycznych.

Krwotoki

Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi, produktami leczniczymi, które wpływają na czynność płytek krwi, takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy, dipyrydamol i tyklopidyna lub innymi lekami (np. atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, pochodnymi fenotiazyny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi), które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (patrz punkt 4.4).

Terapia elektrowstrząsowa

Brak badań klinicznych ustalających zagrożenia lub korzyści związane ze skojarzonym stosowaniem terapii elektrowstrząsowej i cytalopramu (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze powodujące wydłużenie odstępu QT lub hipokaliemię/hipomagnezemię Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania innych leków wydłużających odstęp QT lub powodujących hipokaliemię/hipomagnezemię, gdyż leki te, podobnie jak cytalopram, mogą wydłużać odstęp QT.

Produkty lecznicze zmniejszające próg drgawkowy

Leki z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie inne produkty lecznicze obniżające próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne, (trójpierścieniowe, SSRI), neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, tioksantenu i butyrofenonu), meflokinę, bupropion i tramadol).

Neuroleptyki

Doświadczenie ze stosowaniem cytalopramu nie ujawniło klinicznie istotnych interakcji z neuroleptykami. Jednak podobnie jak w przypadku innych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, nie można wykluczyć możliwości interakcji farmakodynamicznej.

Dezypramina, imipramina

W badaniu farmakokinetycznym nie wykazano wpływu ani na stężenia cytalopramu, ani imipraminy, chociaż stężenie dezypraminy, głównego metabolitu imipraminy, było zwiększone. Kiedy stosowano dezypraminę w skojarzeniu z cytalopramem, stwierdzano zwiększenie stężenia dezypraminy w osoczu. Może być konieczne zmniejszenie dawki dezypraminy.

Alkohol

Mimo że nie wykazano farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych interakcji cytalopramu z alkoholem, nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania cytalopramu.

Interakcje farmakokinetyczne

W metabolizmie cytalopramu do demetylocytalopramu biorą udział izoenzymy układu cytochromu P450: CYP2C19 (około 38%), CYP3A4 (około 31%) i CYP2D6 (około 31%). To, że cytalopram jest metabolizowany przez więcej niż jeden izoenzym CYP oznacza, że hamowanie jego biotransformacji jest mniej prawdopodobne, gdyż zahamowanie aktywności jednego z enzymów może być kompensowane przez inny enzym. Dlatego w praktyce klinicznej prawdopodobieństwo interakcji farmakokinetycznych podczas stosowania cytalopramu w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi jest bardzo małe.

Pokarm

Nie stwierdzono wpływu pokarmu na wchłanianie i inne właściwości farmakokinetyczne cytalopramu.

Wpływ innych produktów leczniczych na właściwości farmakokinetyczne cytalopramu

Podawanie w skojarzeniu z ketokonazolem (silnym inhibitorem CYP3A4) nie zmieniało właściwości farmakokinetycznych cytalopramu.

Badanie interakcji farmakokinetycznych litu i cytalopramu nie wykazało żadnych interakcji (patrz wyżej).

Cymetydyna

Cymetydyna, silny inhibitor enzymów CYP2D6, CYP3A4 i CYP1A2 powoduje umiarkowane zwiększenie średniego stężenia cytalopramu w stanie stacjonarnym. Zaleca się ostrożność podczas skojarzonego stosowania cytalopramu z cymetydyną. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Jednoczesne podawanie escytalopramu (aktywnego enancjomeru cytalopramu) z omeprazolem w dawce dobowej 30 mg raz na dobę (inhibitor CYP2C19) powodowało umiarkowane (o około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. Dlatego podczas jednoczesnego stosowania escytalopramu z inhibitorami CYP2C19 (np. omeprazolem, ezomeprazolem, fluwoksaminą, lanzoprazolem, tyklopidyną) lub z cymetydyną zaleca się ostrożność. Podczas jednoczesnego leczenia, na podstawie obserwowanych działań niepożądanych może być konieczne zmniejszenie dawki escytalopramu.

Metoprolol

Escytalopram (aktywny enancjomer cytalopramu) jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania escytalopramu z produktami medycznymi, które są głównie metabolizowane przez ten enzym i mają wąski indeks terapeutyczny, tj. flekainid, propafenon i metoprolol (stosowany w niewydolności krążenia) lub z niektórymi produktami medycznymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, które są głównie metabolizowane przez enzym CYP2D6, tj. dezypramina, klomipramina i nortryptylina lub z lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Może być konieczne dostosowanie dawki. Jednoczesne stosowanie z metoprololem powodowało dwukrotne zwiększenie stężenia metoprololu w osoczu

Wpływ cytalopramu na inne produkty lecznicze

Badanie interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, w którym cytalopram podawano w skojarzeniu z metoprololem (substratem CYP2D6), wykazało dwukrotne zwiększenie stężenia metoprololu, ale nie wykazało statystycznie istotnego zwiększenia wpływu metoprololu na ciśnienie tętnicze i częstość akcji serca u zdrowych ochotników.

W porównaniu z innymi lekami z grupy SSRI, będącymi istotnymi inhibitorami izoenzymów, cytalopram i demetylocytalopram nie odgrywają roli jako inhibitory CYP2C9, CYP2E1 i CYP3A4, i tylko słabymi inhibitorami CYP1A2, CYP2C19 i CYP2D6.

Lewomepromazyna, digoksyna, karbamazepina

Obserwowano brak zmiany właściwości farmakokinetycznych lub tylko niewielkie zmiany bez znaczenia klinicznego, gdy cytalopram podawano w skojarzeniu z substratami CYP1A2 (klozapiną

1 teofiliną), CYP2C9 (warfaryną), CYP2C19 (imipraminą i mefenytoiną), CYP2D6 (sparteiną, imipraminą, amitryptyliną, rysperydonem) oraz CYP3A4 (warfaryną, karbamazepiną (i jej metabolitem epoksydem karbamazepiny) i triazolamem).

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych między cytalopramem i lewomepromazyną lub digoksyną, co wskazuje, że cytalopram ani nie indukuje, ani nie hamuje glikoproteiny P.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Duża ilość danych uzyskanych u kobiet w ciąży (ponad 2500 przypadków) nie wskazuje na toksyczne działanie cytalopramu na płód i noworodka, które powodowałoby wady wrodzone. Cytalopram można stosować w czasie ciąży, biorąc pod uwagę czynniki omówione niżej.

Dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w czasie ciąży, zwłaszcza w późnym jej okresie, może zwiększać ryzyko przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków (ang. PPHN - persistent pulmonary hypertension in the newborn). Obserwowane ryzyko wynosiło około 5 przypadków na 1000 ciąż wobec 1 lub

2    przypadków PPHN na 1000 ciąż w populacji ogólnej.

Należy obserwować noworodki, których matki stosowały cytalopram w ostatnim okresie ciąży.

Należy unikać nagłego odstawiania leku w czasie ciąży.

W przypadku stosowania przez matkę leków z grup SSRI/SNRI w końcowej fazie ciąży, u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, drgawki, niestabilna temperatura ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipertonia, hipotonia, nadreaktywność, drżenie, drżączka ze zdenerwowania, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Objawy te mogą być związane zarówno z działaniem serotoninergicznym, jak i objawami z odstawienia. W większości przypadków powikłania pojawiają się natychmiast lub wkrótce (<24 godzin) po porodzie.

Karmienie piersią

Cytalopram przenika do mleka kobiecego. Ocenia się, że karmione piersią niemowlę otrzyma około 5% dobowej dawki dla matki w przeliczeniu na masę ciała (mg/kg mc.). U niemowląt obserwowano jedynie objawy o małym znaczeniu lub w ogóle ich nie obserwowano. Dostępne dane nie wystarczaj ą jednak do oceny zagrożenia dla dziecka.

Zaleca się ostrożność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cytalopram ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Psychoaktywne produkty lecznicze mogą zmniejszać zdolność oceny stanu zagrożenia i reagowania w sytuacjach nagłych. Należy poinformować pacjentów o możliwości takiego działania i ostrzec przed możliwym wpływem stosowanego leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane po podaniu cytalopramu są zwykle łagodne i przemijające. Są one najsilniej wyrażone w pierwszym lub pierwszych dwóch tygodniach leczenia i zwykle ich nasilenie następnie zmniejsza się.

Zależność od dawki stwierdzono dla następujących działań niepożądanych: nasilonego pocenia się, suchości błony śluzowej jamy ustnej, bezsenności, senności, biegunki, nudności i uczucia zmęczenia.

Niżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem leków z grupy SSRI i (lub) cytalopramu, obserwowane u co najmniej 1% pacjentów w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą lub w doniesieniach po wprowadzeniu leku do obrotu.

Następujące działania niepożądane obserwowano z niżej opisaną częstością: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: krwotoki (np. z dróg rodnych, z przewodu pokarmowego, wybroczyny oraz inne rodzaje krwawień do skóry lub błon śluzowych)

Częstość nieznana: małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: nieadekwatne wydzielanie hormonu antydiuretycznego ADH

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie masy ciała Niezbyt często: zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała Rzadko: hiponatremia

Częstość nieznana: hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często: senność, bezsenność

Często: pobudzenie, nerwowość, zaburzenia orgazmu (u kobiet), zaburzenia snu, zmniejszona koncentracja, niezwykłe sny, niepamięć, niepokój, zmniejszone libido, jadłowstręt, apatia, splątanie Niezbyt często: agresja, depersonalizacja, omamy, mania, euforia, zwiększone libido Częstość nieznana: napady paniki, bruksizm, niepokój psychoruchowy, myśli samobójcze, zachowania samobójcze1

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność, bezsenność, ból głowy

Często: drżenie, parestezje, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, migrena

Niezbyt często: omdlenie

Rzadko: drgawki typu grand mal, dyskinezy, zaburzenia smaku

Częstość nieznana: drgawki, zespół serotoninowy, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, zaburzenia ruchu

Zaburzenia oka

Bardzo często: nieprawidłowa akomodacja.

Niezbyt często: rozszerzenie źrenic Częstość nieznana: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo często: kołatanie serca Niezbyt często: bradykardia, tachykardia

Bardzo rzadko: nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca

Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT2, komorowe zaburzenia rytmu serca, również typu torsade de pointes2

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze Rzadko: krwotok

Częstość nieznana: niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: ziewanie, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok

Niezbyt często: kaszel

Częstość nieznana: krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Często: biegunka, zaparcie, niestrawność, wymioty, ból brzucha, wzdęcie, nasilone ślinienie się Częstość nieznana: krwawienie z przewodu pokarmowego (również z odbytnicy)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych Rzadko: zapalenie wątroby

Częstość nieznana: nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: nasilone pocenie się Często: wysypka, świąd

Niezbyt często: pokrzywka, łysienie, wysypka, plamica, nadwrażliwość na światło Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy Częstość nieznana: wybroczyny

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle mięśni, bóle stawów

Częstość nieznana: złamania kości. Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku 50 lat i starszych, wykazały zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów otrzymujących leki z grup SSRI i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Mechanizm prowadzący do zwiększenia tego ryzyka nie jest znany.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zaburzenia w oddawaniu moczu, wielomocz Niezbyt często: zatrzymanie moczu

Rzadko: hiponatremia oraz zespól nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH), który obserwowany był rzadko, głównie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: zaburzenia wytrysku, brak orgazmu u kobiet, bolesne miesiączkowanie, impotencja Niezbyt często: krwotok miesiączkowy

Częstość nieznana: krwotok maciczny, u mężczyzn priapizm i mlekotok

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: astenia

Często: zmęczenie, ziewanie, zaburzenia smaku

Niezbyt często: obrzęk, reakcje alergiczne, omdlenie, złe samopoczucie

Rzadko: gorączka, zespół serotoninowy obserwowano u pacjentów stosujących leki z grupy SSRI Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne

1    W trakcie leczenia cytalopramem lub wkrótce po przerwaniu leczenia obserwowano myśli i zachowania samobójcze (patrz punkt 4.4).

2    W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu notowano przypadki wydłużenia odstępu QT

i komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym typu torsade depointes, głównie u kobiet, u pacjentów z hipokaliemią, z istniejącym wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów z innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 i 5.1).

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia

Przerwanie leczenia lekami z grupy SSRI/SNRI (szczególnie nagłe) często prowadzi do wystąpienia objawów odstawienia. Najczęściej notowanymi reakcjami są zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i uczucie porażenia prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunkę, kołatanie serca, chwiejność emocjonalną, drażliwość i zaburzenia widzenia. Większość reakcji odstawienia jest łagodna i ustępuje samoistnie, jednak u niektórych pacjentów reakcje mogą być ciężkie i (lub) przedłużone. Jeśli leczenie cytalopramem nie jest dłużej wymagane, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki (patrz punkty 4.2 i 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne dotyczące przedawkowania cytalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach obejmują jednoczesne przedawkowanie innych leków i (lub) alkoholu. Przypadki zgonów były rzadko opisywane po przedawkowaniu samego cytalopramu; większość przypadków zakończonych zgonem obejmowała jednoczesne przedawkowanie innych leków.

Objawy

Po przedawkowaniu cytalopramu notowano następujące objawy: drgawki, tachykardię, senność, wydłużenie odstępu QT, śpiączkę, wymioty, drżenie, niedociśnienie tętnicze, zatrzymanie akcji serca, nudności, zespól serotoninowy, pobudzenie, bradykardię, zawroty głowy, blok odnogi pęczka Hisa, wydłużenie odstępu QRS, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie źrenic, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, stupor, pocenie się, sinicę, hiperwentylację, przedsionkowe i komorowe zaburzenia rytmu serca. Mogą pojawić się cechy zespołu serotoninowego, szczególnie w przypadku jednoczesnego zażycia innych substancji.

Leczenie

Nie ma specyficznej odtrutki dla cytalopramu. Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące. Należy podać węgiel aktywowany i osmotycznie działające środki przeczyszczające (takie jak siarczan sodu) oraz rozważyć płukanie żołądka. W przypadku zaburzeń świadomości pacjenta należy zaintubować. Należy kontrolować zapis EKG po przedawkowaniu produktu leczniczego przez pacjentów z zastoinową niewydolnością serca i (lub) bradyarytmią, pacjentów stosujących jednocześnie leki wydłużające odstęp QT lub pacjentów z zaburzeniami metabolizmu, np. z zaburzeniami czynności wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Kod ATC: N06AB04

Mechanizm działania i właściwości farmakodynamiczne

Długotrwałe podawanie cytalopramu nie powoduje zjawiska tolerancji hamującego działania cytalopramu na wychwyt zwrotny 5-HT.

Działanie przeciwdepresyjne jest prawdopodobnie związane z wybiórczym hamowaniem wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach mózgu.

Cytalopram nie ma prawie żadnego wpływu na wychwyt przez neurony noradrenaliny, dopaminy i kwasu gamma-aminomasłowego. Nie wykazuje lub wykazuje bardzo słabe powinowactwo do receptorów cholinergicznych, histaminergicznych oraz różnych receptorów adrenergicznych, serotoninergicznych i dopaminergicznych.

Cytalopram jest dwupierścieniową pochodną izobenzofuranu, która pod względem chemicznym różni się od trójpierścieniowych, czteropierścieniowych oraz innych leków przeciwdepresyjnych. Główne metabolity cytalopramu są również selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, chociaż o słabszym działaniu. Nie wykazano, czy metabolity mają wpływ na ogólne działanie przeciwdepresyjne cytalopramu.

W przeprowadzonym u zdrowych osób kontrolowanym placebo badaniu EKG z podwójnie ślepą próbą, zmiana w stosunku do wyjściowej wartości QTc (po korekcji metodą Fridericia) po zastosowaniu dawki 20 mg/dobę wyniosła 7,5 ms (90% CI 5,9-9,1), a po zastosowaniu dawki 60 mg/dobę miała wartość 16,7 ms (90% CI 15,0-18,4), patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 i 4.9.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Ogólna charakterystyka substancji czynnej

Wchłanianie

Cytalopram wchłania się szybko po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga średnio po 4 (od 1 do 7) godzinach. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 80%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 12 do 17 l/kg. Cytalopram i jego metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.

Metabolizm

Cytalopram jest metabolizowany do demetylocytalopramu, didemetylocytalopramu, N-tlenku cytalopramu i deaminowanej pochodnej kwasu propionowego. Pochodna kwasu propionowego nie ma działania farmakologicznego. Demetylocytalopram, didemetylocytalopram i N-tlenek cytalopramu są selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, chociaż słabszymi niż związek macierzysty.

Głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie jest izoenzym CYP2C19. Możliwy jest również udział izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6.

Wydalanie

Okres półtrwania w osoczu wynosi około 1'/2 doby. Po podaniu ogólnym klirens osoczowy wynosi około 0,3 - 0,4 l/min a po podaniu doustnym klirens w osoczu wynosi około 0,4 l/min.

Cytalopram jest wydalany z organizmu głównie przez wątrobę (85%), ale również częściowo przez nerki (15%). Około 12 - 23% podanej dawki cytalopramu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Klirens wątrobowy wynosi około 0,3 l/min, a klirens nerkowy 0,05 - 0,08 l/min. Stężenia w stanie stacjonarnym uzyskuje się po 1 do 2 tygodni podawania leku.

Wykazano zależność liniową pomiędzy stężeniem leku w osoczu w stanie stacjonarnym a podaną dawką. Jeżeli dobowa dawka leku wynosi 40 mg, średnie stężenie w osoczu wynosi 300 nmol/l. Nie stwierdzono bezpośredniej zależności między stężeniem cytalopramu w osoczu a efektem terapeutycznym i występowaniem działań niepożądanych.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku na skutek zmniejszonego metabolizmu stwierdzano wydłużenie okresu półtrwania leku w osoczu oraz mniejsze wartości klirensu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Eliminacja cytalopramu jest wolniejsza u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Okres półtrwania cytalopramu jest około dwukrotnie dłuższy, a stężenie cytalopramu w stanie stacjonarnym przy podaniu takiej samej dawki będzie około dwukrotnie większe w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek obserwowano wydłużony okres półtrwania i niewielkie zwiększenie narażenia na cytalopram. Cytalopram eliminowany jest wolniej, ale nie ma to większego wpływu na farmakokinetykę cytalopramu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenie dla człowieka.

Po podaniu wielokrotnym, u szczurów, w niektórych narządach stwierdzano fosfolipidozę. To działanie po przerwaniu leczenia było odwracalne. Kumulacja fosfolipidów obserwowana była w badaniach długoterminowych na zwierzętach, po stosowaniu wielu leków kationowo-amfofilnych. Kliniczne znaczenie tego działania nie jest znane.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów wykazano nieprawidłowości w budowie szkieletu u potomstwa, ale nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Działanie to mogło być związane z aktywnością farmakologiczną lub mogło mieć pośredni wpływ na toksyczność dla matki. Badania dotyczące okresu okołoporodowego i poporodowego wykazały zmniejszone przeżycie potomstwa w okresie laktacji. Nie jest znane potencjalne ryzyko dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierające 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 i 100 oraz 100 x 1 tabletek w blistrach podzielnych na dawki pojedyncze.

Pojemnik HDPE z zamknięciem z LDPE zabezpieczającym przed otwarciem, zawierający 250 i 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11138

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2004-12-09/2008-08-27

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-04-23

14 NL/H/0308/002/IB/047

Cilonast