Imeds.pl

Cilonast 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CILONAST, 20 mg, tabletki powlekane

Citalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cilonast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cilonast

3.    Jak stosować lek Cilonast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cilonast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cilonast i w jakim celu się go stosuje

Lek Cilonast jest lekiem o działaniu przeciwdepresyjnym z grupy tzw. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI). W mózgu każdego człowieka występuje substancja zwana serotoniną. Pacjenci z depresją mają mniejsze stężenie serotoniny niż inni. Działanie leku Cilonast i innych leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny nie jest w pełni poznane, ale mogą one pomagać w zwiększeniu stężenia serotoniny w mózgu.

Cilonast jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cilonast

Kiedy nie stosować leku Cilonast

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cytalopram lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO, stosowane między innymi w leczeniu depresji). Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy skonsultować się z lekarzem, gdyż może być konieczne odczekanie do 14 dni od zakończenia stosowania inhibitora MAO (patrz także „Inne leki i Cilonast”).

Selegilina (IMAO, stosowana w leczeniu choroby Parkinsona) może być stosowana, ale w dawkach nie większych niż 10 mg na dobę. W przypadku zamiany dotychczas przyjmowanego leku Cilonast na lek z grupy IMAO, należy odczekać co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku z grupy IMAO.

•    Jeśli pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w leczeniu psychoz).

•    Jeśli pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca lub w przeszłości wystąpiły u niego takie zaburzenia (stwierdzone w badaniu oceniającym czynność serca - EKG).

• Jeśli pacjent przyjmuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca (patrz również niżej „Inne leki i Cilonast”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Cilonast u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

1

Lek Cilonast nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać Cilonast pacjentom w wieku poniżej 18 lat stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał Cilonast pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skonsultowanie się z danym lekarzem. W razie rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących Cilonast, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto do tej pory brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Cilonast w tej grupie wiekowej w odniesieniu do wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą mieć czasami myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą się nasilać na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, gdyż leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni lub później.

Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli:

- u pacjenta występowały w przeszłości myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

- pacjent jest młodym dorosłym. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy poinformować lekarza o aktualnych lub występujących w przeszłości sytuacjach:

-    chorobie nerek lub wątroby;

- cukrzycy: leczenie lekiem Cilonast może wpływać na kontrolę stężenia cukru we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych;

- manii/hipomanii występującej w przeszłości: Cilonast należy stosować ostrożnie i należy przerwać jego przyjmowanie, kiedy pacjent znajdzie się w fazie maniakalnej;

-    psychozie z epizodami depresji;

-    napadach drgawek lub padaczce; drgawki należą do czynników ryzyka związanego ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych;

-    problemach z krwawieniami lub o przyjmowaniu leków przeciwzakrzepowych (patrz punkt „Inne leki i Cilonast”); Cilonast może powodować krwawienia (np. ze skóry lub z błon śluzowych);

- leczeniu elektrowstrząsami; ze względu na ograniczone doświadczenie zaleca się zachowanie ostrożności;

-    wrzodach żołądka lub występującym w przeszłości krwawieniu z żołądka lub z jelit;

- podatności na wydłużenie odstępu QT lub podejrzeniu wrodzonego zespołu wydłużonego odstępu QT lub hipokaliemii/hipomagnezemii;

-    małym stężeniu sodu we krwi;

-    aktualnych lub przebytych w przeszłości zaburzeniach czynności serca (w tym również o przebytym niedawno zawale mięśnia sercowego);

-    powolnej spoczynkowej czynności serca i (lub) możliwości niedoboru soli (np. na skutek długotrwałej, ciężkiej biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych);

-    szybkim lub nieregularnym biciu serca, omdleniu, zapaści lub zawrotach głowy podczas wstawania (co może wskazywać na zaburzenia czynności serca).

Inne leki i Cilonast

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.. Stosowanie niektórych leków jednocześnie z lekiem Cilonast może powodować problemy.

Nie wolno stosować leku Cilonast, jeśli pacjent przyjmuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, dożylnie podawana erytromycyna, pentamidyna), leki przeciwmalaryczne (zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). W razie wątpliwości, czy pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, należy poradzić się lekarza.

Należy zachować ostrożność w przypadku następujących leków

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilonast należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków:

-    leki, które zwiększają stężenie serotoniny, takie jak oksytryptan lub tryptofan (suplementy diety);

-    leki przeciwdepresyjne, takie jak inne leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna), IMAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak klomipramina, nortryptylina

i dezypramina, bupropion, ziele dziurawca (lek ziołowy);

-    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, takie jak selegilina (IMAO);

-    leki przeciwmigrenowe, zwane tryptanami, takie jak sumatryptan;

-    leki przeciwbólowe, takie jak tramadol;

-    leki stosowane w chorobach psychicznych, takie jak lit, rysperydon, tiorydazyna, pochodne fenotiazyny, pimozyd i haloperydol;

-    leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub w niewydolności serca, takie jak metoprolol;

-    leki stosowane w nieregularnej czynności serca, takie jak propafenon, flekainid;

-    leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, dipyrydamol, tyklopidyna (tzw. antykoagulanty);

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak kwas acetylosalicylowy i inne tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak ibuprofen, diklofenak czy celekoksyb;

-    leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka, takie jak omeprazol, lanzoprazol, ezomeprazol lub cymetydyna;

-    leki stosowane w zapobieganiu malarii, takie jak meflokina.

Lek Cilonast z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Cilonast nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilić objawy choroby lub działania niepożądane. Cilonast można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży albo planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Dane dotyczące stosowania leku Cilonast u kobiet w ciąży są ograniczone. Nie należy stosować leku Cilonast, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Należy się upewnić, że położna i (lub) lekarz wiedzą o przyjmowaniu przez pacjentkę leku Cilonast. Leki podobne do leku Cilonast, przyjmowane w czasie ciąży (zwłaszcza w jej ostatnich 3 miesiącach), mogą zwiększyć ryzyko ciężkiego zaburzenia u dziecka, tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków, które powoduje przyspieszenie oddychania i sinienie skóry. Opisane objawy występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

Karmienie piersią

Niewielkie ilości cytalopramu przenikają do mleka kobiecego. Istnieje ryzyko oddziaływania na dziecko. W przypadku przyjmowania leku Cilonast, przed rozpoczęciem karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować działania niepożądane (takie jak zawroty głowy, senność czy uczucie dezorientacji), które mogą wpływać na koncentrację i szybkość reakcji. W razie wystąpienia tych objawów niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani podejmować jakichkolwiek działań, które wymagają czujności i koncentracji.

3. Jak stosować lek Cilonast

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować raz na dobę, rano lub wieczorem, niezależnie od posiłków. Należy połknąć je, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletek nie należy żuć.

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Poprawę samopoczucia odczuwa się po upływie co najmniej 2 tygodni. Jeśli poprawa nie nastąpi po tym czasie, należy zwrócić się do lekarza, który udzieli porady. Lekarz może zadecydować o stopniowym zwiększaniu dawki leku, aż do maksymalnej dawki dobowej. Będzie to zależało od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Zalecana dawka początkowa u dorosłych wynosi 20 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Leczenie należy kontynuować do czasu, kiedy w okresie 4-6 miesięcy nie będą występowały objawy choroby.

Nawet w przypadku lepszego samopoczucia nie należy przerywać przyjmowania leku Cilonast, chyba że zalecił to lekarz. Lekarz określi, jak długo należy przyjmować tabletki.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Lekarz zmniejszy dawkę początkową do połowy zwykle zalecanej dawki, np. do 10-20 mg na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku nie powinni zwykle przyjmować więcej niż 20 mg cytalopramu na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Jeśli pacjent ma chorobę wątroby, lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg. Maksymalna dawka leku Cilonast wynosi 20 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężką chorobą nerek stosowanie cytalopramu nie jest zalecane, ponieważ brak danych dotyczących stosowania leku u tych pacjentów. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej choroby nerek pacjent może stosować zwykłą dawkę leku Cilonast.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cilonast

W razie przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala i pokazać opakowanie tabletek. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania są: zawroty głowy lub ospałość, drgawki, nudności, przyspieszona czynność serca, przyspieszony oddech, pocenie się.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Cilonast

W przypadku pominięcia dawki leku należy odczekać do czasu następnej dawki i zażyć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cilonast

Nie wolno przerywać stosowania leku Cilonast bez porozumienia z lekarzem prowadzącym, nawet po uzyskaniu poprawy samopoczucia.

Jeśli pacjent przerwie nagle leczenie po długotrwałym przyjmowaniu leku, może odczuwać zawroty głowy, mieć zaburzenia czucia (uczucie drętwienia, mrowienia - tzw. parestezje), nudności, ból głowy, uczucie niepokoju. Objawy te są z reguły łagodne do umiarkowanych i ustępują zazwyczaj samoistnie w ciągu 2 tygodni. Niekiedy jednak, u niektórych pacjentów objawy te mogą być bardziej nasilone, lub występować przez dłuższy czas. Zazwyczaj pojawiają się w pierwszych kilku dniach po przerwaniu leczenia.

Podczas odstawiania leku Cilonast lekarz pomoże pacjentowi stopniowo zmniejszać dawkę w ciągu tygodni lub miesięcy, co powinno zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawienia. Lekarz może zalecić ponowne rozpoczęcie przyjmowanie tabletek i wolniejsze ich odstawianie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów, należy przerwać stosowanie leku

Cilonast i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

■    szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie - mogą to być objawy zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    nieprawidłowe powstawanie siniaków lub krwawienia, w tym krwawe wymioty lub krew w kale;

■    uczucie zmęczenia, słabości lub dezorientacji, ból i sztywność mięśni, niezborność (utrata koordynacji ruchów). Objawy te mogą być spowodowane małym stężeniem sodu we krwi;

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na

10 000 osób) lub z nieznaną częstością:

■    napady drgawkowe;

■ reakcje alergiczne; jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka, świąd lub utrudnione oddychanie lub połykanie, może to być reakcja uczuleniowa;

■    uczucie niepokoju i niemożność spokojnego siedzenia lub stania (lekarze określają taki stan, jako akatyzję). Zwiększenie dawki leku Cilonast może pogorszyć te objawy.

■ zespół serotoninowy: wystąpienie niektórych lub wszystkich wymienionych objawów może być spowodowane zaburzeniem, zwanym „zespołem serotoninowym”. Do jego objawów należą: uczucie dezorientacji, niepokoju, pocenie się, drżenie, dreszcze, omamy (dziwne obrazy lub dźwięki), nagłe gwałtowne ruchy mięśni lub przyspieszona czynność serca.

■ myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie, lub zachowania zmierzające do samouszkodzenia lub samobójstwa. Podczas stosowania leku Cilonast lub wkrótce po jego odstawieniu obserwowano wyżej wymienione zachowania.

Inne możliwe działania niepożądane występujące podczas leczenia

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

■    bezsenność lub uczucie senności;

■    nieregularne bicie serca (kołatanie serca);

■    nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej;

■    ból głowy;

■    zwiększone pocenie się;

■    zaburzenia akomodacji oka;

■ osłabienie mięśni (astenia).

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    pobudzenie, nerwowość;

■    brak koncentracji, utrata pamięci, koszmary senne, intensywne sny, uczucie niepokoju;

■    brak motywacji lub zainteresowania, uczucie dezorientacji, jadłowstręt;

■    migrena, mrowienie lub kłucie (zwane przez lekarzy parestezjami);

■    uczucie zawrotów głowy lub drżenie

■    brak apetytu;

■    zwiększone lub zmniejszone ciśnienie tętnicze;

■    biegunka, zaparcie, zaburzenia trawienia, wymioty, ból brzucha, wzdęcia, nadmierne ślinienie;

■    zmniejszenie masy ciała;

■    zapalenie zatok, katar;

■ osłabienie popędu płciowego, brak orgazmu u kobiet i mężczyzn, u mężczyzn mogą wystąpić zaburzenia wytrysku i wzwodu; impotencja, bolesne miesiączkowanie;

■    wysypka, świąd;

■    zaburzenia smaku;

■    ziewanie, uczucie zmęczenia;

■    dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    zwiększone łaknienie;

■    zwiększenie masy ciała;

■    mania (uczucie podniecenia lub pobudzenia emocjonalnego);

■    uczucie euforii;

■    uczucie obcości (depersonalizacja);

■    omamy;

■    zwiększony popęd płciowy;

■    dyskinezy;

■    zwolniona lub przyspieszona czynność serca;

■    obfite lub przedłużone miesiączki;

■    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi;

■    kaszel;

■    nadwrażliwość na światło słoneczne;

■    ból mięśni;

■    ból stawów;

■    reakcje alergiczne, złe samopoczucie, omdlenie.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    zapalenie wątroby

■    gorączka

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

■    nieregularne bicie serca (arytmia);

■    nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych.

Częstość nieznana:

•    zwiększone ryzyko złamań kości obserwowano u pacjentów przyjmujących leki tego rodzaju;

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi/omdlenie podczas nagłego wstawania;

•    zaburzenia oddawania moczu lub potrzeba częstszego oddawania moczu;

• zaburzenia ruchu, takie jak sztywność, drżenie lub nieprawidłowe ruchy mimowolne ust i języka (zaburzenia pozapiramidowe);

•    napady paniki, niepokój psychoruchowy;

•    zgrzytanie zębami;

•    niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowe wytwarzanie mleka u mężczyzn i kobiet;

•    hipokaliemia;

•    krwawienie z nosa;

•    krwawienie z dróg rodnych;

•    bolesny wzwód prącia.

Możliwe objawy odstawienia po zaprzestaniu leczenia

■    zawroty głowy;

■    uczucie mrowienia, uczucie palenia i uczucie porażenia prądem elektrycznym;

■    zaburzenia snu (intensywne marzenia senne, nocne koszmary, bezsenność);

■    uczucie niepokoju;

■    uczucie zmęczenia lub pobudzenia;

■    drżenie;

■    uczucie dezorientacji lub splątania;

■    uczucie emocjonalnego podniecenia lub rozdrażnienia;

■    bóle głowy;

■    nudności;

■    biegunka;

■    pocenie się,

■    zaburzenia widzenia;

■    kołatanie serca.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cilonast

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Cilonast po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cilonast

Substancją czynną jest bromowodorek cytalopramu.

Każda tabletka zawiera bromowodorek cytalopramu w ilości odpowiadającej 20 mg cytalopramu. Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Cilonast i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki z linią podziału, o średnicy 8 mm. Tabletki można podzielić na połowy.

Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 20, 28, 30 lub 56 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

7

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 549 15 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2012

Logo Sandoz

8 NL/H/0308/002/IB/047