Imeds.pl

Ciloxan 3 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Natęży zachować ulotką, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa mjormucja. ~ Lek ten jest przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same._

Ciloxan 3 mg/g, maść do oczu

(C iprojlosac intim)

Skład:

Substancja czynna:

cyprofloksacyna 3 mg/g (w postaci chlorowodorku)

Substancje pomocnicze: parafina płynna, parafina biała miękka. Opakowanie: 1 tubka zawierająca 3,5 g maści w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: s.a. Alcon-Couvreur n.v. Rijkswcg 14 2870 Puurs Belgia

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Ciloxan

3.    Jak stosować lek Ciloxan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku CiIoxan

6.    Inne informacje

1. Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosu je

Ciloxan jest stosowany do leczenia zakażeń powierzchownych oka (oczu) i tkanek otaczających oko, takich jak: zapalenie, owrzodzenie rogówki, zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek.

Ciloxan należy do leków' przeciwzakaźnych. Do grupy leków stosowanych w zakażeniach należą chinolony (w tym przypadku cyprofloksacyna), które są skuteczne wobec szerokiego zakresu mikroorganizmów wywołujących zakażenia oka (oczu).

Ciloxan ma postać jednorodnej maści o kolorze białym do białawego pakowanej w ilości 3,5 g w tuby z plastikową końcówką oraz plastikowy zakrętką.

2. Zanim zastosuje się Ciloxan Nie należy stosować leku Ciloxan, jeśli:

-    jeśli znane jest uczulenie (nadwrażliwość) pacjenta na cyprofloksacynę lub którykolwiek z innych składników preparatu Ciloxan.

-    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne chinolony.

Zachować szczególną ostrożność stosując CUoxan:

jeśli wystąpią objawy takie, jak świąd powiek, obrzęk i zaczerwienienie oka, należy przerwać stosowanie preparatu i porozumieć się z lekarzem.

należy stosować lek tak długo, jak zaleci to lekarz. Długotrwale stosowanie może powodować nadkażenia.

- jak po zastosowaniu innych maści do oczu, gojenie ran oka może być spowolnione.

Ponadto, soczewki kontaktowe nie powinny być używane w czasie występowania zakażenia oka.

Należy unikać nadmiernego wystawiania się na światło słoneczne, ze względu na ryzyko reakcji uczulenia na światło. W razie wystąpienia objawów uczulenia na światło słoneczne należy przerwać stosowanie leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Przez pewien czas po zastosowaniu leku Ciloxan widzenie może być niewyraźne. Dopóki objawy te nie ustąpią, nic wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Ciloxan

Lek Ciloxan należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

W przypadku owrzodzenia rogówki wprowadza się wałeczek maści o długości 1,25 cm do worka spojówkowego zakażonego oka (oczu) co jedną do dwóch godzin, przez całą dobę, przez dwa dni. Następnie lek stosuje się co 4 godziny, przez całą dobę, przez kolejne 12 dni.

W przypadku powierzchownych zakażeń oka (oczu) i otaczających tkanek wprowadza się wałeczek maści o długości 1,25 cm do worka spojów-kowego zakażonego oka (oczu) albo na dolną powiekę, trzy razy na dobę, przez dwa dni. Następnie lek stosuje się dwa razy na dobę, przez kolejne 5 dni.

Leczenie trwa zwykle 7-14 dni. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Lek jest przeznaczony do stosowania tylko do oka.


2


Sposób podawania

!. Przygotować tubkę Icku Ciloxan w postaci maści do oczu i lusterko.

2.    Umyć ręce.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Trzymać tubkę końcówką w dół, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.

5.    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej należy wprowadzić wałeczek maści (rysunek 1).

6.    Zbliżyć końcówkę tubki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.    Nic dotykać końcówką tubki oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może doprowadzić do zakażenia maści.

8.    Delikatnie nacisnąć na tubkę do wyciśnięcia wałeczka maści (rysunek 2).

9.    Po zastosowaniu Icku w postaci maści do oczu, zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę. Kilka razy otworzyć i zamknąć oko, aby maść pokryła całąjego powierzchnię. Zaniknąć oko delikatnie na kilka sekund. Pomoże to zapobiec przedostawaniu się preparatu do całego organizmu.

10.    W przypadku stosowania maści do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w odniesieniu do drugiego oka.

11.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić nakrętkę na tubce.

12.    W tym samym czasie używać tylko jednej tubki z Ickiem.

Gdyby nie udało się wprowadzić maści, należy spróbować ponownie.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku CiIoxan

W przypadku pominięcia dawki preparatu należy podać jedną dawkę jak najszybciej. Jeżeli wkrótce jest czas podania następnej dawki, to należy opuścić pominięta dawkę i przejść do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy podwajać daw-ki leku, aby zrównoważyć brak daw'ki, która została pominięta.

W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Ciloxan niż zalecana

W razie miejscowego przedawkowania preparatu Ciloxan można go wypłukać z oka letnią wodą.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych preparatów'. Maść do oczu należy stosować na końcu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ciloxan może pow-odować działania niepożądane.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na każde 100 osób)

Objawy oczne; dyskomfort, biały osad

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u od 1 do 10 na każde 1000 osób)

Objawy oczne: zamazane widzenie, przekrwienie, śwśąd, pogorszenie ostrości wzroku, ból, łzawienie, światłowstręt, zespół suchego oka.

Objawy ogólnoustrojowe: gorzki smak ustach.

Zwykle można kontynuować stosowanie maści, chyba że objawy są poważne. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nic wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Ciloxan

Aby zapobiec zakażeniu maści tubkę należy wy rzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego jej otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia tubki.

Otwarto (data):................

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Nic należy stosować preparatu Ciloxan po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30 00-832 Warszaw-a tel. (22) 820 34 50

Data zatwierdzenia ulotki: iOO'1 A2. i]>

4