+ iMeds.pl

Ciloxan 3 mg/gUlotka Ciloxan

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować ulotką, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa mjormucja. ~ Lek ten jest przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same._

Ciloxan 3 mg/g, maść do oczu

(C iprofloxac intim)

Skład:

Substancja czynna:

cyprofloksacyna 3 mg/g (w postaci chlorowodorku)

Substancje pomocnicze: parafina płynna, parafina biała miękka. Opakowanie: 1 tubka zawierająca 3,5 g maści w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: s.a. Alcon-Couvreur n.v. Rijkswcg 14 2870 Puurs Belgia

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Ciloxan

3.    Jak stosować lek Ciloxan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Ciloxan

6.    Inne informacje

1. Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosu je

Ciloxan jest stosowany do leczenia zakażeń powierzchownych oka (oczu) i tkanek otaczających oko, takich jak: zapalenie, owrzodzenie rogówki, zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek.

Ciloxan należy do leków' przeciwzakaźnych. Do grupy leków stosowanych w zakażeniach należą chinolony (w tym przypadku cyprofloksacyna), które są skuteczne wobec szerokiego zakresu mikroorganizmów wywołujących zakażenia oka (oczu).

Ciloxan ma postać jednorodnej maści o kolorze białym do białawego pakowanej w ilości 3,5 g w tuby z plastikową końcówką oraz plastikowy zakrętką.

2. Zanim zastosuje się Ciloxan Nie należy stosować leku Ciloxan, jeśli:

-    jeśli znane jest uczulenie (nadwrażliwość) pacjenta na cyprofloksacynę lub którykolwiek z innych składników preparatu Ciloxan.

-    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne chinolony.

Zachować szczególną ostrożność stosując Ciloxan:

jeśli wystąpią objawy takie, jak świąd powiek, obrzęk i zaczerwienienie oka, należy przerwać stosowanie preparatu i porozumieć się z lekarzem.

należy stosować lek tak długo, jak zaleci to lekarz. Długotrwale stosowanie może powodować nadkażenia.

- jak po zastosowaniu innych maści do oczu, gojenie ran oka może być spowolnione.

Ponadto, soczewki kontaktowe nie powinny być używane w czasie występowania zakażenia oka.

Należy unikać nadmiernego wystawiania się na światło słoneczne, ze względu na ryzyko reakcji uczulenia na światło. W razie wystąpienia objawów uczulenia na światło słoneczne należy przerwać stosowanie leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Przez pewien czas po zastosowaniu leku Ciloxan widzenie może być niewyraźne. Dopóki objawy te nie ustąpią, nic wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych teków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Ciloxan

Lek Ciloxan należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponowmie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

W przypadku owrzodzenia rogówki wprowadza się wałeczek maści o długości 1,25 cm do worka spojówkowego zakażonego oka (oczu) co jedną do dwóch godzin, przez całą dobę, przez dwa dni. Następnie lek stosuje się co 4 godziny, przez całą dobę, przez kolejne 12 dni.

W przypadku powierzchownych zakażeń oka (oczu) i otaczających tkanek wprowadza się wałeczek maści o długości 1,25 cm do worka spojów-kowego zakażonego oka (oczu) albo na dolną powiekę, trzy razy na dobę, przez dwa dni. Następnie lek stosuje się dwa razy na dobę, przez kolejne 5 dni.

Leczenie trwa zwykle 7-14 dni. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Lek jest przeznaczony do stosowania tylko do oka.


2


Sposób podawania

!. Przygotować tubkę Icku Ciloxan w postaci maści do oczu i lusterko.

2.    Umyć ręce.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Trzymać tubkę końcówką w dół, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.

5.    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej należy wprowadzić wałeczek maści (rysunek 1).

6.    Zbliżyć końcówkę tubki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.    Nic dotykać końcówką tubki oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może doprowadzić do zakażenia maści.

8.    Delikatnie nacisnąć na tubkę do wyciśnięcia wałeczka maści (rysunek 2).

9.    Po zastosowaniu Icku w postaci maści do oczu, zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę. Kilka razy otworzyć i zamknąć oko, aby maść pokryła całąjego powierzchnię. Zaniknąć oko delikatnie na kilka sekund. Pomoże to zapobiec przedostawaniu się preparatu do całego organizmu.

10.    W przypadku stosowania maści do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w odniesieniu do drugiego oka.

11.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić nakrętkę na tubce.

12.    W tym samym czasie używać tylko jednej tubki z Ickiem.

Gdyby nie udało się wprowadzić maści, należy spróbować ponownie.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku Ciloxan

W przypadku pominięcia dawki preparatu należy podać jedną dawkę jak najszybciej. Jeżeli wkrótce jest czas podania następnej dawki, to należy opuścić pominięta dawkę i przejść do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy podwajać dawki leku, aby zrównoważyć brak daw'ki, która została pominięta.

W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Ciloxan niż zalecana

W razie miejscowego przedawkowania preparatu Ciloxan można go wypłukać z oka letnią wodą.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych preparatów'. Maść do oczu należy stosować na końcu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ciloxan może pow-odować działania niepożądane.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na każde 100 osób)

Objawy oczne; dyskomfort, biały osad

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u od 1 do 10 na każde 1000 osób)

Objawy oczne: zamazane widzenie, przekrwienie, śwśąd, pogorszenie ostrości wzroku, ból, łzawienie, światłowstręt, zespół suchego oka.

Objawy ogólnoustrojowe: gorzki smak ustach.

Zwykle można kontynuować stosowanie maści, chyba że objawy są poważne. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nic wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Ciloxan

Aby zapobiec zakażeniu maści tubkę należy wy rzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego jej otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia tubki.

Otwarto (data):................

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Nic należy stosować preparatu Ciloxan po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30 00-832 Warszaw-a tel. (22) 820 34 50

Data zatwierdzenia ulotki: iOO'1 A2. i]>

4

Ciloxan

Charakterystyka Ciloxan

charakterystyka produktu leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ciloxan 3 mg/g maść do oczu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

I g maści zawiera 3 mg cyprofloksacyny (Ciprojloxacinum), w postaci chlorowodorku. Substancje pomocnicze, patrz 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść do oczu

Preparat ma postać jednorodnej maści o kolorze białym do białawego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania dostosowania

Owrzodzenia rogówki i powierzchowne zakażenia oka (oczu) oraz przydatków oka spowodowane przez wrażliwe szczepy bakterii, w przypadku który cli wykazano, że reagują na cyprofloksacynę, jak podano w punkcie 5.1.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Stosowanie u młodzieży i osób dorosłych, także w podeszłym wieku Owrzodzenia rogówki:

Wałeczek o długości 1,25 cm maści wprowadza się do worka spojówkowego zakażonego oka (oczu) co jedną do dwóch godzin, przez całą dobę, przez dwa dni. Następnie lek stosuje się co 4 godziny, przez całą dobę, przez kolejne 12 dni.

Owrzodzenia rogówki mogą wymagać leczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Decyzja dotycząca dawkowania i długości leczenia należy do lekarza prowadzącego.

Powierzchowne zakażenia oka i jego przydatków:

Wałeczek o długości 1,25 cm maści wprowadza się do worka spojówkowego, albo na dolną powiekę zakażonego oka (oczu) trzy razy na dobę, przez dwa dni. Następnie lek stosuje się dwa razy na dobę, przez kolejne 5 dni.

Długość leczenia zwykle wynosi 7-14 dni.

Maść do oczu można stosować przed położeniem się do snu, w skojarzeniu ze stosowaniem preparatu Ciloxan w postaci kropli do oczu, roztwór w ciągu dnia.

Zaleca się delikatne zamknięcie powieki po zastosowaniu Icku. Dzięki temu można zmniejszyć układowe wchłanianie produktów- leczniczych stosowanych do oczu i ich układowe działania niepożądane. Zamykanie powiek ma także na celu lepsze rozprowadzenie leku w worku spojówkowym.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych preparatów. Leki w postaci maści należy stosować na końcu, po preparatach w postaci kropli.

Stosowanie u dzieci

Dane na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu Ciloxan w leczeniu dzieci uzyskano w badaniu z udziałem 192 dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat. Nic zgłaszano u tych pacjentów żadnych poważnych działań niepożądanych. Badania kliniczne wskazywały na to, że nie ma potrzeby zmiany dawkowania leku u dzieci w wieku powyżej jednego roku.

Badania kliniczne z udziałem dzieci w wieku do jednego miesiąca wykazały, że preparat Ciloxan w postaci kropli do oczu, roztwór był bezpieczny w stosowaniu oraz skuteczny pod względem działania klinicznego oraz mikrobiologicznego, w leczeniu zapalenia spojówek, wywołanego przez bakterie, po jego stosowaniu trzy razy na dobę, przez okres czterech dni. Nie opisywano występowania poważnych działań niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności watrobv lub nerek Ciloxan nie był badany w tych populacjach pacjentów.

Sposób stosowania

Aby zapobiec zakażeniu końcówki tubki oraz maści, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką tubki powiek, otaczających tkanek ani innych powierzchni.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyprofloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na inne chinolony.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie Icku Ciloxan powinno być przerwane natychmiast po wystąpieniu wysypki skórnej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

U pacjentów otrzymujących systemowe leczenie chinolonami zgłaszano poważne i czasami śmiertelne przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji), niektóre występujące po pierwszej dawce leku. Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść sercowo-naczyniowa, utrata świadomości, mrowienie, obrzęk gardła lub twarzy, duszność, pokrzywka i świąd. Tylko kilku pacjentów podawało reakcje nadwrażliwości w wywiadzie.jtPoważne reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowego leczenia stanu nagłego za pomocą adrenaliny i innych metod resuscytacji, obejmujących tlenoterapię, dożylne podanie płynów, leków przcciwhistaminowych, kortykosteroidów, amin o działaniu podnoszącym ciśnienie i postępowanie dotyczące dróg oddechowych, stosownie do wskazań klinicznych.

U pacjentów narażonych na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego w czasie systemowego leczenia lekami z grupy chinolonów obserwowano fototoksyczność o umiarkowanym lub znacznym nasileniu, ujawniającą się jako nadmierna reakcja o charakterze oparzenia słonecznego. Unikać należy nadmiernego narażenia na światło słoneczne. W przypadku wystąpienia fototoksyczności terapia powinna zostać przerwana.

Tak jak w przypadku innych preparatów' przcchvbakteryjnych. długotrwałe stosowanie cyprofloksacyny może spowodować nadmierny wzrost organizmów niewrażJiwych, również grzybów. W przypadku wystąpienia nadkażenia należy rozpocząć stosowne leczenie.

Maści do oczu mogą opóźniać gojenie się rogówki.

Pacjentom należy doradzać, aby nic nosili soczewek kontaktowych w okresie występowania zakażenia oka.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Nie prowadzono badań specyficznych interakcji lekowych dotyczących okulistycznych preparatów cyprofloksacyny. Jednakże wykazano, żc systemowe podawanie pewnych chinolonów podnosi stężenie teofiliny w osoczu, zaburza metabolizm kofeiny, nasila działanie doustnego leku przeciwzakrzepowego, w-arfaryny i jej pochodnych i związane było z przemijającym podwyższeniem stężenia kreatyniny w surowicy pacjentów otrzymujących jednocześnie cyklosporynę.

4.6.    Ciąża i laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Nie przeprowadzono pełnych badań lub badań z odpowiednią grupą kontrolną, dotyczących stosowania preparatu Ciloxan u kobiet w ciąży.

U ludzi cyprofloksacyna przenika przez barierę łożyskową do płynu owodniow'ego. Prospektywne badanie obserwacyjne z grupą kontrolną przeprowadzone u kobiet poddanych ogólnoustrojowemu działaniu cyprofloksacyny w okresie ciąży nie wykazało zwiększonego ryzyka dla płodu ani żadnych istotnych klinicznie następstw u eksponowanych na cyprofloksacynę dzieci aż do osiągnięcia wieku jednego roku.

Ciloxan powinien być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, kiedy potencjalne korzyści usprawiedliwiają możliwe zagrożenie dla płodu i matki.

Stosowanie u kobiet mogących zajść w ciąże

Brak specjalnych zaleceń dla kobiet mogących zajść w ciążę.

Stosowanie podczas laktacji

Nie wiadomo, czy cyprofloksacyna stosowana miejscow'0 przenika do mleka kobiecego. Cyprofloksacyna stosowana systemowa przenika do mleka. U kobiet karmiących piersią, które otrzymywały trzy dawki po 750 mg cyprofloksacyny co 12 godzin stężenie leku w mleku było wyższe niż w surowdey przez okres do 12 godzin po podaniu daw'ki.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania leku Ciloxan kobietom karmiącym piersią.

Wpływ naodność

Nie ma szczególnych zaleceń (patrz 5.3.)

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Tak jak w przypadku jakichkolwiek maści do oczu chwilowe zamglenie wzroku lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jeżeli podczas zakrapiania występuje niewyraźne widzenie, należy poczekać do czasu odzyskania ostrości widzenia przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8.    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych działania niepożądane związane lub prawdopodobnie związane z leczeniem Ickiem Ciloxan były łagodne, nieciężkie i ustępowały samoistnie.

Objawy oczne

Częste (zakres >1/100, <1/10): dyskomfort ze strony oka, biały osad* (obserwowano u pacjentów z owrzodzeniem rogówki, którzy często stosowali lek).

Niezbyt częste (zakres >1/1000, <1/100): zamazane widzenie, przekrwienie, świąd, pogorszenie ostrości wzroku, ból, łzawienie, światłowstręt, zespól suchego oka.

Objawy ouólnouslroiowc Niezbyt częste: zaburzenia smaku.

*U pacjentów z owTZodzcniem rogówki, u których ten produkt leczniczy podawany był często, obserwowano powstawanie białego osadu, który jednak ustępowa! po dalszy m podawaniu leku Ciloxan. Osad nie wyklucza dalszego stosowania Icku Ciloxan ani nie ma niekorzystnego wpływu na kliniczny przebieg owrzodzenia lub rezultat w zakresie widzenia. Osad pojawiał się od 24 godzin do 7 dni od momentu rozpoczęcia leczenia. Czas ustąpienia osadu wynosił od natychmiastowego do 13 dni po rozpoczęciu leczenia.

4.9. Przedawkowanie

W przypadku miejscowego przedawkowania Ciloxan może być wypłukany z oka (oczu) ciepłą wodą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne; leki stosowane w zakażeniach oczu, inne leki stosowane w zakażeniach

Kod ATC: SOI A X13

Mechanizm działania

Cyprofl oxacyna

Ciloxan zawiera antybiotyk z grupy chinolonów', chlorowodorek cyprofloksacyny. Podstawowym miejscem oddziaływania chinolonów jest synteza bakteryjnego DNA. Związki te wywierają swoje bakteriobójcze działanie przez hamowanie gyrazy DNA.

Cyprofloksacyna jest aktywna in vitro przeciwko większości tlenowych bakterii Gram-ujemnych włącznie z Pseudomonas aeruginosa. Jest także skuteczna przeciwko tlenowym bakteriom Gram-dodatnim, takim jak drobnoustroje z rodzajów Staphylococcus i Streptococcus.

Wrażliwość drobnoustrojów

Wykazano aktywność cyprofloksacyny, zarówno in vitro jak i w klinicznych przypadkach zakażeń oczu, przeciwko większości szczepów następujących organizmów:

Drobnoustroje Gram-dodatnie tlenowe

Staphylococcus aureus (w tym szczepy wrażliwe na metycylinę oraz szczepy oporne na mctycylinę) Staphylococcus epidermidis

bakterie z rodzaju Staphylococcus koagulazo-ujemne, w tym S. haemolyticus i S. hominis Corynebacterium spp.

Streptococcus pneumoniae

Drobnoustroje z grupy Streptococcus viridans

Drobnoustroje Gram-ujcmne tlenowe

Acinetobacter spp,

Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa Moraxella spp. (w tym M. catarrhalis)

Wartości krvtvczne

W badaniach in vitro wykazano aktywność cyprofloksacyny przeciwko większości szczepów niżej wymienionych mikroorganizmów. Jednakże kliniczna istotność tych danych w zakażeniach oczu nie jest znana. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność cyprofloksacyny w leczeniu owrzodzeń rogówki lub zapalenia spojówek spowodowanych przez te mikroorganizmy nie zostały ustalone w trakcie pełnych badań klinicznych lub badań z odpowiednią grupą kontrolną.

Następujące bakterie uważa się za wrażliwe, kiedy oceniane są z użyciem ogólnoustrojowych wartości krytycznych. Jednakże korelacja pomiędzy ogólnoustrojowym wartościami krytycznymi in vitro a skutecznością oftalmologiczną nic została ustalona. W warunkach in vitro cyprofloksacyna wykazuje najmniejsze stężenie hamujące (MIC) 1 pg/ml lub mniej (ogólnouslrojowa wartość krytyczna wrażliwości) przeciwko większości (90%) szczepów następujących patogenów ocznych:

Drobnoustroje Gram-dodatnic tlenowe

Bacillus species

Drobnoustroje Gram-ujemnc tlenowe

Acinetobacter calcoaceticus Enterobacter aerogenes Escherichia coli Haemophilus parainfluenzae Klebsiella pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Proteus mirabilis Proteus vulgaris Serratia marcescens

Inne

Wrażliwe: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes, Clostridium perfringens.

Gatunki oporne

Niektóre szczepy Burkholderia cepacia i Stenotrophomonas maltophilia są oporne na cyprofloksacynę, podobnie jak niektóre bakterie beztlenowa, zwłaszcza Bacteroides fragilis.

Inne informacje

Minimalne stężenie bakteriobójcze (minimal bactericidal concentration, MBC) na ogół nic jest większe od minimalnego stężenia hamującego (minimal inhibitory concentration, MIC) więcej niż dwukrotnie.

Oporność na cyprofloksacynę zwykle rozwija się powoli. Jednakże w tej grupie inhibitorów gyrazy obserwowana jest oporność równoległa.

Badania nad opornością bakterii wykazują, że większość drobnoustrojów opornych na cyprofloksacynę wykazuje również oporność na inne fluorochinolony. W badaniach klinicznych stwierdzono małą częstość występowania szczepów z nabytą opornością na cyprofloksacynę.

Z uwagi na sw'oisty mechanizm działania, nie wy stępuje oporność krzyżowa pomiędzy cyprofloksacyną a lekami przeciwbakteryjnymi o innej budowie chemicznej, takimi jak antybiotyki

beta-laktamowe, aminoglikozydy, tetracykliny, inakrolidy lub antybiotyki peptydowe oraz pomiędzy cyprofloksacyną a sulfonamidami, trimctoprymem i pochodnymi nitrofuranu. Dlatego drobnoustroje oporne na te leki mogą być wrażliwe na cyprofloksacynę.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Nic przeprowadzono badań w zakresie farmakokinetyki klinicznej nad lekiem Ciloxan w postaci maści do oczu. Opublikowano natomiast wyniki badań nad właściwościami farmakokinetycznymi preparatu Ciloxan w postaci kropli do oczu, roztwór.

U ludzi cyprofloksacyna po podaniu miejscowo doskonale przenika do tkanek oka. Stężenie cyprofloksacyny osiągalne w filmie Izowym, rogówce i komorze przedniej jest dziesięć do kilkuset razy większe od wartości MIC90 dla większości wrażliwych patogenów, wywołujących zakażenia oka.

Ogólnoustrojowe wchłanianie cyprofloksacyny po podaniu miejscowym do oka jest małe. Po siedmiodniowym schemacie podawania miejscowego stężenia cyprofloksacyny w osoczu mieściły się w zakresie od wartości nieoznaczalnych (<1,25 ng/mi) do 4,7 ng/ml. Przeciętne szczytowe stężenie cyprofloksacyny w osoczu uzyskane po miejscowym podaniu do oka jest około 450-krotnie mniejsze niż po jednej doustnej dawce 250 mg cyprofloksacyny.

Ogólnoustrojowe właściwości farmakokinetyczne cyprofloksacyny zostały dobrze zbadane. Cyprofloksacyna jest szeroko dystrybuowana w tkankach ciała, przy czym stężenia w tkankach są zwykle wyższe niż w osoczu. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 1,7-2,7 l/kg. Wiązanie z białkami surowicy wynosi 16-43%. Okres półtrwania cyprofloksacyny w surowicy wynosi 3-5 godzin. Po podaniu doustnym jednej dawki wynoszącej od 250 do 750 mg osobie dorosłej z prawidłową czynnością nerek 15-50% dawki wydalana jest w moczu w postaci niezmienionej a 10-15% jako metabolity w ciągu 24 godzin. Zarówno cyprofloksacyna jak jej cztery główne metabolity wydzielane są w moczu i w kale. Klircns nerkowy cyprofloksacyny wynosi zwykle 300-479 ml/minutę. Około 20-40% dawki wydalane jest w kale w postaci niezmienionej i jako metabolity w ciągu 5 dni.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano, że cyprofloksacyna i inne chinolony po podaniu doustnym mogą spowodować artropatię u niedojrzałych zw ierząt większości badanych gatunków. Jednakże trwające jeden miesiąc badanie miejscowego stosowania kropli do oczu, roztworu, Ciloxan u niedojrzałych psów rasy beagle nie wykazało żadnego uszkodzenia stawów. Podobnie, nic ma dowodów, że forma leku do dawkowania miejscowego wywiera jakikolwiek efekt na obciążone stawy. Ponadto, nadzór kliniczny i radiologiczny u 634 dzieci leczonych doustnie cyprofloksacyną nie wykazał jakiejkolwiek toksyczności dotyczącej układu szkieletowego.

Badania rozrodczości u szczurów i myszy po dawkach ponad 50 razy większych niż maksymalna dawka dobowa u ludzi nie wykazały dow-odów' zaburzenia płodności lub uszkodzenia płodu przez cyprofloksacynę.

Cyprofloksacyna, w dawce 30 i 100 ntg/kg, podawana doustnie, nic wykazywała działania teratogennego u królików, chociaż obserwowano silną toksyczność dla samic po obu dawkach. Nic obserwowano toksyczności u samic ani działania embriotoksycznego lub teratogennego po dożylnych dawkach do 20 mg/kg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz składników pomocniczych

Parafina płynna Parafina biała miękka.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nic dotyczy.

6.3.    Okres trwałości 2 lata.

Nie używać po upływie 28 dni od pierwszego otwarcia.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte.

6.5.    Rodzaj i zawartość pojemnika

Tuba z aluminium pokryta cpoksy-fenolową powloką, z końcówką z polietylenu oraz zakrętką z polietylenu.

Dostępne jest opakowanie następującej wielkości: tekturowe pudełko zawierające jedną tubę zawierającą 3,5 g maści.

6.6.    Instrukcja dotycząca użytkowania leku Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

s.a. Alcon-Couvreur n.v.

Rijksweg 14 2870 Puurs Belgia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4UU1

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

7/orj. Al-/}.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1/0 7- Al. Al.

7

Ciloxan