+ iMeds.pl

Ciloxan 3 mg/mlUlotka Ciloxan

ULOTKA DLA PACJENTA_

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom,

gdyż może im zaszkodzić, nawet^jeśli objawy ich choroby są takie same._

Ciloxan, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Ciprofloxacinum)

Skład:

Substancja czynna:

cyprofloksacyna 3 mg/ml (w postaci chlorowodorku)

Substancje pomocnicze:

benzalkoniowy chlorek, sodu octanu (trójwodny) (E262), kwas octowy (E260), mannitol (E421), disodu edetynian, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny do ustalenia odpowiedniego pH, woda oczyszczona.

Opakowanie: 1 butelka typu DROPTAINER o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

Wytwórca:

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSÍ, S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

Importer, u którego następuje zwolnienie serii: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSÍ, S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Ciloxan

3.    Jak stosować lek Ciloxan

4.    Możliwe działania niepożądane 5 Przechowywanie leku Ciloxan

6. Inne informacje

1.    Co to jest Ciloxan i w jakim celu się go stosuje

Ciloxan jest stosowany do leczenia zakażeń powierzchownych oka (oczu) i jego (ich) przydatków.

Ciloxan należy do grupy leków stosowanych w zakażeniach. Do grupy leków stosowanych w zakażeniach należą chinolony (w tym przypadku cyprofloksacyna), które wykazują aktywność przeciwko szerokiemu zakresowi mikroorganizmów, które mogą powodować zakażenia oka (oczu).

Ciloxan jest cieczą (przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem) dostarczaną w plastikowej buteleczce o pojemności 5 ml.

2.    Zanim zastosuje się Ciloxan

Nie należy stosować leku Ciloxan, jeśli:

-    jeśli znane jest uczulenie (nadwrażliwość) pacjenta na cyprofloksacynę lub którykolwiek z innych składników preparatu Ciloxan krople do oczu, roztwór.

-    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne chinolony.

Zachować szczególną ostrożność stosując Ciloxan:

-    jeżeli występuje znacznie nasilone swędzenie powiek, obrzęk, zaczerwienienie oczu, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

-    stosować ten lek tak długo, jak zalecił to lekarz prowadzący. Długotrwałe stosowanie preparatów przeciwbakteryjnych może spowodować rozwój mikroorganizmów niewrażliwych na lek.

-    jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe; Nie wolno zakraplać leku jeśli założone są soczewki kontaktowe. Środek konserwujący zawarty w leku Ciloxan (chlorek benzalkoniowy) może spowodować przebarwienie miękkich soczewek. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut i dopiero potem założyć soczewki.

Ponadto, soczewki kontaktowe nie powinny być używane w czasie występowania zakażenia oka. Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Przez pewien czas po zakropleniu leku Ciloxan widzenie może być niewyraźne. Dopóki objawy te nie ustąpią, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Ciloxan

Preparat Ciloxan krople do oczu, roztwór należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadkach owrzodzeń rogówki, Ciloxan musi być podawany w następujących odstępach czasu, nawet w godzinach nocnych:

•    pierwsza doba - dawka wynosi dwie krople do oka (oczu) co 15 minut przez pierwsze sześć godzin, a następnie dwie krople do oka (oczu) co 30 minut przez pozostałą część dnia.

•    druga doba - dawka wynosi dwie krople do oka (oczu) co jedna godzinę.

•    od trzeciej do czternastej doby - dawka wynosi dwie krople do oka (oczu) co cztery godziny.

W przypadku powierzchownych zakażeń oka (oczu) i otaczających tkanek dawka wynosi jedną lub dwie krople do oka (oczu) co sześć godzin.

W przypadku zakażeń o ciężkim przebiegu, dawkowanie w czasie pierwszych dwóch dób może wynosić jedna lub dwie krople co dwie godziny w czasie czuwania.

Leczenie trwa zwykle 7-14 dni. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Zaleca się delikatne zamknięcie powieki i przewodu nosowo-łzowego po wkropleniu leku. Dzięki temu można zmniejszyć wchłanianie produktów leczniczych stosowanych w postaci kropli do oczu i ogólnoustrojowe ich działanie.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków do oczu, należy pozostawić odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych leków.

Sposób podawania

Aby zapobiec zakażeniu końcówki zakraplacza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką zakraplacza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni.

Ciloxan należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
4


Sposób podawania

1.    Przygotować butelkę leku w postaci kropli do oczu i lusterko.

2.    Umyć ręce.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Wziąć butelkę w rękę i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym (Rys. 1).

5.    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (Rys. 2).

6.    Zbliżyć końcówkę zakraplacza do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.    Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może doprowadzić do zakażenia kropli.

8.    Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli preparatu Ciloxan lekko nacisnąć dno butelki (Rys. 3).

9.    Po zastosowaniu leku w postaci kropli do oczu, zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę. Po zakropleniu preparatu Ciloxan ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa. Pomoże to zapobiec przedostawaniu się preparatu do całego organizmu (Rys. 4).

10.    W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w celu zakroplenia drugiego oka.

11.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

12.    W tym samym czasie używać tylko jednej butelki.

Jeżeli kropla nie wpadnie do oka próbę zakroplenia należy powtórzyć.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki preparatu Ciloxan

W przypadku pominięcia dawki preparatu należy podać jedną dawkę jak najszybciej. Jeżeli wkrótce

jest czas podania następnej dawki, to należy opuścić pominięta dawkę i przejść do zwykłego

schematu dawkowania. Nie należy podwajać dawki leku, aby zrównoważyć brak dawki, która została

pominięta.

W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Ciloxan niż zalecana

W razie miejscowego przedawkowania preparatu Ciloxan można go wypłukać z oka letnią wodą.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ciloxan może powodować działania niepożądane.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na każde 100 osób) Objawy oczne: dyskomfort, biały osad, uczucie ciała obcego, tworzenie strupków/kryształków na brzegach powiek, zaczerwienienie i świąd.

Objawy ogólnoustrojowe: odczuwanie nieprzyjemnego smaku.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u około 1 do 10 na każde 1000 osób)

Objawy oczne: obrzęk rogówki, zaburzenia rogówki, reakcje uczuleniowe, obrzęk powiek, łzawienie, wrażliwość na światło, osłabienie widzenia.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u około 1 do 10 na każde 10 000 osób)

Objawy ogólnoustrojowe: zapalenie skóry, nudności.

Zwykle można kontynuować stosowanie kropli, chyba że objawy są poważne. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.    Przechowywanie leku Ciloxan

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać butelkę dokładnie zamkniętą.

Aby zapobiec zakażeniu kropli butelkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego jej

otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia butelki.

Otwarto (data): ................

Nie należy stosować preparatu Ciloxan po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 820 34 50

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Ciloxan

Charakterystyka Ciloxan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ciloxan 3 mg/ml krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku (Ciprofloxacinum). Substancje pomocnicze, patrz 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Ciloxan jest roztworem przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Owrzodzenia rogówki i powierzchowne zakażenia oka (oczu) oraz przydatków spowodowane przez wrażliwe szczepy bakterii tych gatunków, co do których wykazano, że reagują na cyprofloksacynę, jak podano w punkcie 5.1.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie u młodzieży i osób dorosłych, także w podeszłym wieku Owrzodzenia rogówki:

Ciloxan musi być podawany w następujących odstępach czasu, nawet w godzinach nocnych:

•    pierwsza doba - dawka wynosi dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 15 minut przez pierwsze sześć godzin, a następnie dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 30 minut przez pozostałą część doby.

•    druga doba - dawka wynosi dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co godzinę.

•    od trzeciej do czternastej doby - dawka wynosi dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co cztery godziny.

Owrzodzenia rogówki mogą wymagać leczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Decyzja dotycząca dawkowania i długości leczenia należy do lekarza prowadzącego.

Powierzchowne zakażenia oka i jego przydatków:

Zwykle stosowana dawka wynosi jedną lub dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) cztery razy na dobę. W przypadku ciężkich zakażeń dawkowanie w pierwszych dwóch dobach może wynosić jedną lub dwie krople co dwie godziny w czasie czuwania.

Długość leczenia zwykle wynosi 7-14 dni.

Po zakropieniu zalecane jest delikatne zamknięcie powiek i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego. Może to zmniejszyć systemowe wchłanianie środków farmaceutycznych podawanych do oka i zmniejszyć ogólnoustrojowe działania niepożądane.

W przypadku jednoczesnego leczenia innymi miejscowo działającymi okulistycznymi środkami farmaceutycznymi należy zachować odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych leków.

Stosowanie u dzieci

Dawki dla dzieci powyżej 1 roku życia są takie same, jak dla dorosłych.

Stosowanie w niewydolności wątroby i nerek Ciloxan nie był badany w tych populacjach pacjentów.

Sposób podawania

Aby zapobiec zakażeniu końcówki zakraplacza oraz roztworu, należy zachować ostrożność aby nie dotykać końcówką zakraplacza powiek, otaczających tkanek ani innych powierzchni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyprofloksacynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość na inne chinolony.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie teku Ciloxan powinno być przerwane natychmiast po wystąpieniu wysypki skórnej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

U pacjentów otrzymujących systemowe leczenie chinolonami zgłaszano poważne i czasami śmiertelne przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji), niektóre występujące po pierwszej dawce leku. Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść sercowo-naczyniowa, utrata przytomności, mrowienie, obrzęk gardła lub twarzy, duszność, pokrzywka i świąd. Tylko kilku pacjentów podawało reakcje nadwrażliwości w wywiadzie. Poważne reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowego leczenia stanu nagłego za pomocą adrenaliny i innych metod resuscytacji, obejmujących tlenoterapię, dożylne podanie płynów, leków przeciwhistaminowych, korty kostero idów, amin o działaniu podnoszącym ciśnienie i postępowanie dotyczące dróg oddechowych, stosownie do wskazań klinicznych.

U pacjentów narażonych na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego w czasie systemowego leczenia lekami z grupy chinolonów obserwowano fototoksyczność o umiarkowanym lub znacznym nasileniu, ujawniającą się jako nadmierna reakcja o charakterze oparzenia słonecznego. Unikać należy nadmiernego narażenia na światło słoneczne. W przypadku wystąpienia fototoksyczności terapia powinna zostać przerwana.

Tak jak w przypadku innych preparatów przeciwbakteryjnych, długotrwałe stosowanie cyprofloksacyny może spowodować nadmierny wzrost organizmów niewrażliwych, również grzybów. W przypadku wystąpienia nadkażenia należy rozpocząć stosowne leczenie.

Ponieważ krople do oczu Ciloxan zawierają środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, może to powodować podrażnienie i zmianę zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Z tego względu pacjenci muszą wyjmować soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku Ciloxan i odczekać 15 minut po wkropleniu leku Ciloxan przed założeniem soczewek.

Pacjentom należy doradzać, aby nie nosili soczewek kontaktowych w okresie występowania zakażenia oka.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono badań specyficznych interakcji lekowych dotyczących okulistycznych preparatów cyprofloksacyny. Jednakże wykazano, że systemowe podawanie pewnych chinolonów podnosi stężenie teofiliny w osoczu, zaburza metabolizm kofeiny, nasila działanie doustnego leku przeciwzakrzepowego, warfaryny i jej pochodnych i związane było z przemijającym podwyższeniem stężenia kreatyniny w surowicy pacjentów otrzymujących jednocześnie cyklosporynę.

4.6    Ciąża i laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Nie przeprowadzono pełnych badań lub badań z odpowiednią grupą kontrolną, dotyczących stosowania preparatu Ciloxan u kobiet w ciąży.

U ludzi cyprofloksacyna przechodzi przez barierę łożyskową do płynu owodniowego. Prospektywne badanie obserwacyjne z grupą kontrolną przeprowadzone u kobiet poddanych ogólnoustrojowemu działaniu cyprofloksacyny w okresie ciąży nie wykazało zwiększonego ryzyka dla płodu ani żadnych istotnych klinicznie następstw u eksponowanych na cyprofloksacynę dzieci aż do osiągnięcia wieku jednego roku.

Ciloxan powinien być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, kiedy potencjalne korzyści usprawiedliwiają możliwe zagrożenie dla płodu i matki.

Stosowanie u kobiet mogących zaiść w ciąże

Brak specjalnych zaleceń dla kobiet mogących zajść w ciążę.

Stosowanie podczas laktacji

Nie wiadomo, czy cyprofloksacyna stosowana miejscowo przenika do mleka kobiecego. Cyprofloksacyna stosowana systemowo przenika do mleka. U kobiet karmiących piersią, które otrzymywały trzy dawki po 750 mg cyprofloksacyny co 12 godzin stężenie leku w mleku było wyższe niż w surowicy przez okres do 12 godzin po podaniu dawki.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania leku Ciloxan kobietom karmiącym piersią.

Wpływ na płodność

Nie ma specjalnych zaleceń (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Tak jak w przypadku jakichkolwiek kropli do oczu chwilowe zamglenie wzroku lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jeżeli podczas zakrapiania występuje niewyraźne widzenie, należy poczekać do czasu odzyskania ostrości widzenia przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych działania niepożądane związane lub prawdopodobnie związane z leczeniem lekiem Ciloxan były łagodne, nieciężkie i ustępowały samoistnie.

Objawy oczne

Częste (częstość >1/100, <1/10): dyskomfort, biały osad* (obserwowane u pacjentów z owrzodzeniami rogówki i po częstym podawaniu), uczucie ciała obcego, tworzenie strupków/kryształków na brzegach powiek, przekrwienie spojówki i świąd.

Rzadkie (częstość >1/1000, <1/100): przebarwienie rogówki, keratopatia / zapalenie rogówki, reakcje uczuleniowe, obrzęk powiek, łzawienie, światłowstręt, nacieczenie rogówki i osłabienie wzroku.

Objawy oeólnoustroiowe Częste: zaburzenia smaku Rzadkie: zapalenie skóry, nudności.

*U pacjentów z owrzodzeniem rogówki, u których ten produkt leczniczy podawany był często, obserwowano powstawanie białego osadu, który jednak ustępował po dalszym podawaniu leku Ciloxan. Osad nie wyklucza dalszego stosowania leku Ciloxan ani nie ma niekorzystnego wpływu na kliniczny przebieg owrzodzenia lub rezultat w zakresie widzenia. Osad pojawiał się od 24 godzin do 7 dni od momentu rozpoczęcia leczenia. Czas ustąpienia osadu wynosił od natychmiastowego do 13 dni po rozpoczęciu leczenia.

4.9 Przedawkowanie

Nie stwierdzono żadnego przypadku przedawkowania w następstwie stosowania miejscowego.

W przypadku miejscowego przedawkowania Ciloxan może być wypłukany z oka (oczu) ciepłą wodą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne; leki stosowane w zakażeniach oczu, inne leki stosowane w zakażeniach

Kod ATC: S01AX13

Mechanizm działania Cyprofloksacyna

Ciloxan zawiera antybiotyk z grupy chinolonów, chlorowodorek cyprofloksacyny. Podstawowym miejscem oddziaływania chinolonów jest synteza bakteryjnego DNA. Związki te wywierają swoje bakteriobójcze działanie przez hamowanie gyrazy DNA.

Cyprofloksacyna jest aktywna in vitro przeciwko większości tlenowych bakterii Gram-ujemnych włącznie z Pseudomonas aeruginosa. Jest także skuteczna przeciwko tlenowym bakteriom Gram-dodatnim, takim jak gronkowce i paciorkowce.

Wrażliwość

Wykazano aktywność cyprofloksacyny, zarówno in vitro jak i w klinicznych przypadkach zakażeń oczu, przeciwko większości szczepów następujących organizmów:

Tlenowe mikroorganizmy Gram-dodatnie:

Staphylococcus aureus (wraz ze szczepami metycylino-wrażliwymi i metycylino-opornymi) Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus spp., inne koagulazo-ujemne Staphylococcus spp., włącznie z S. haemolyticus i S. hominis

Corynebacterium spp.

Streptococcus pneumoniae Streptococcus, grupa viridans

Tlenowe mikroorganizmy Gram-ujemne:

Acinetobacter spp.

Haemophilus influenzae

Pseudomonas aeruginosa

Moraxella spp. (włącznie z M. catarrhalis)

Wartości krytyczne

In vitro wykazano aktywność cyprofloksacyny przeciwko większości szczepów niżej wymienionych mikroorganizmów. Jednakże kliniczna istotność tych danych w zakażeniach oczu nie jest znana. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność cyprofloksacyny w leczeniu owrzodzeń rogówki lub zapalenia spojówek spowodowanych przez te mikroorganizmy nie zostały ustalone w trakcie pełnych badań klinicznych lub badań z odpowiednią grupą kontrolną.

Następujące bakterie uważa się za wrażliwe, kiedy oceniane są z użyciem ogólnoustrojowych wartości krytycznych. Jednakże korelacja pomiędzy ogólnou stroj owym wartościami krytycznymi in vitro a skutecznością oftalmologiczną nie została ustalona. W warunkach in vitro cyprofloksacyna wykazuje najmniejsze stężenie hamujące (MIC) 1 pg/ml lub mniej (ogólnoustrojowa wartość krytyczna wrażliwości) przeciwko większości (90%) szczepów następujących patogenów ocznych:

Tlenowe mikroorganizmy Gram-dodatnie:

Bacillus sp.

Tlenowe mikroorganizmy Gram-ujemne:

Acinetobacter calcoaceticus Enterobacter aerogenes Escherichia coli Haemophilus parainfluenzae Klebsiella pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Proteus mirabilis Proteus vulgaris Serratia marcescens

Inne

Wrażliwe %\Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes i Clostridium perfringens.

Niewrażliwe

Pewne szczepy Burkholderia cepacia i Stenotrophomonas maltophilia są oporne na cyprofloksacynę, tak jak niektóre bakterie beztlenowe, szczególnie Bacteroides fragilis.

Inne informacje

Minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) na ogół nie przewyższa minimalnego stężenia hamującego (MIC) więcej niż dwukrotnie.

Oporność na cyprofloksacynę zwykle rozwija się powoli. Jednakże w tej grupie inhibitorów gyrazy obserwowana jest oporność równoległa.

Badania wrażliwości bakterii wykazują, że większość mikroorganizmów opornych na cyprofloksacynę wykazuje również oporność na inne fluorochinolony. W badaniach klinicznych częstość izolowania szczepów z nabytą opornością na cyprofloksacynę była mała.

Z powodu jej szczególnego sposobu działania nie występuje oporność krzyżowa cyprofloksacyny i innych związków przeciwbakteryjnych o odmiennej strukturze chemicznej, takich jak antybiotyki beta-laktamowe, aminoglikozydy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe i peptydowe, jak również sulfonamidy, trimetoprim i pochodne nitrofuranowe. Z tego względu organizmy oporne na te leki mogą być wrażliwe na cyprofloksacynę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Cyprofloksacyna doskonale przenika po miejscowym podaniu do oka ludzkiego. Stężenie cyprofloksacyny osiągalne w filmie łzowym, rogówce i komorze przedniej jest dziesięć do kilkaset razy większe niż wartość MIC90 dla wrażliwych patogenów ocznych.

Systemowe wchłanianie cyprofloksacyny po podaniu miejscowym do oka jest małe. Po siedmiodniowym schemacie podawania miejscowego stężenia cyprofloksacyny w osoczu mieściły się w zakresie od wartości nieoznaczalnych (<1,25 ng/ml) do 4,7 ng/ml. Przeciętne szczytowe stężenie cyprofloksacyny w osoczu uzyskane po miejscowym podaniu do oka jest około 450-krotnie mniejsze niż po jednej doustnej dawce 250 mg cyprofloksacyny.

Ogólnoustrojowe właściwości farmakokinetyczne cyprofloksacyny zostały dobrze zbadane. Cyprofloksacyna jest szeroko dystrybuowana w tkankach ciała, przy czym stężenia w tkankach są zwykle wyższe niż w osoczu. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 1,7-2,7 1/kg. Wiązanie z białkami surowicy wynosi 16-43%. Okres półtrwania cyprofloksacyny w surowicy wynosi 3-5 godzin. Po podaniu doustnym jednej dawki wynoszącej od 250 do 750 mg osobie dorosłej z prawidłową czynnością nerek 15-50% dawki wydalana jest w moczu w postaci niezmienionej a 10-15% jako metabolity w ciągu 24 godzin. Zarówno cyprofloksacyna jakjej cztery główne metabolity wydzielane sąw moczu i w kale. Klirens nerkowy cyprofloksacyny wynosi zwykle 300-479 ml/minutę. Około 20-40% dawki wydalane jest w kale w postaci niezmienionej i jako metabolity w ciągu 5 dni.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano, że cyprofloksacyna i inne chinolony po podaniu doustnym powodują artropatię u niedojrzałych zwierząt większości badanych gatunków. Jednakże trwające jeden miesiąc badanie miejscowego stosowania kropli do oczu, roztworu, Ciloxan u niedojrzałych psów rasy beagle nie wykazało żadnego uszkodzenia stawów. Podobnie, nie ma dowodów, że forma leku do dawkowania miejscowego wywiera jakikolwiek efekt na obciążone stawy. Ponadto, nadzór kliniczny i radiologiczny u 634 dzieci leczonych doustnie cyprofloksacynąnie wykazał jakiejkolwiek toksyczności dotyczącej układu szkieletowego.

Badania rozrodczości u szczurów i myszy po dawkach ponad 50 razy większych niż maksymalna dawka dobowa u ludzi nie wykazały dowodów zaburzenia płodności lub uszkodzenia płodu przez cyprofloksacynę.

Cyprofloksacyna, w dawce 30 i 100 mg/kg, podawana doustnie, nie wykazywała działania teratogennego u królików, chociaż obserwowano silną toksyczność dla samic po obu dawkach.

Nie obserwowano toksyczności u samic ani działania embriotoksycznego lub teratogennego po dożylnych dawkach do 20 mg/kg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz składników pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu octan (trójwodny) (E262)

Kwas octowy (E260)

Mannitol (E421)

Di sodu edetynian

Sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (dla regulacji pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

2 lata.

Nie używać po upływie czterech tygodni od otwarcia butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butelkę przechowywać dokładnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość pojemnika

Butelka typu DROPTAINER z polietylenu (LDPE) z zakraplaczem (LDPE) i zabezpieczoną zakrętką z polipropylenu (PP).

Dostępne jest opakowanie następującej wielkości: tekturowe pudełko zawierające jedną butelkę o pojemności 5 ml.

6.6    Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

s.a. ALCON-COUVREURn.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Świadectwo Rejestracji Nr 9113 Pozwolenie Nr 9113

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego wpisu: 21.12.2001 r.

Data zmiany we wpisie: 29.08.2005 r.

10. DATA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

i

8

Ciloxan