+ iMeds.pl

Cincol (2,5 mg + 1 mg)/mlUlotka Cincol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CINCOL (2,5 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

Zinci sulfas + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cincol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cincol

3.    Jak stosować lek Cincol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cincol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cincol i w jakim celu się go stosuje

Lek Cincol jest lekiem złożonym, zawierającym cynku siarczan i nafazoliny azotan. Cynku siarczan działa ściągająco, przeciwzapalnie i słabo odkażająco. Nafazolina - pochodna imidazoliny, zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek.

Lek stosuje się:

-    miejscowo, doraźnie w ostrym i przewlekłym zapaleniu spojówek o różnej etiologii i umiarkowanym nasileniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cincol Kiedy nie stosować leku Cincol

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cynku siarczan oraz nafazoliny azotan lub środki adrenomimetyczne, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

-    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem;

-    jeśli pacjent ma zespół „suchego oka”;

-    jeśli pacj ent ma nadciśnienie tętnicze;

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

-    u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cincol należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    U dzieci oraz osób w wieku podeszłym - nadużywanie leku może prowadzić do niepożądanych działań ogólnoustrojowych nafazoliny.

Inne leki i Cincol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie dwóch lub więcej leków w postaci kropli do oczu, należy odczekać 15 minut, przed zakropieniem kolejnego leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zaburzenia widzenia, dlatego nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bezpośrednio po jego podaniu.

Lek Cincol zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Cincol zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

Nie powinno się stosować soczewek kontaktowych, gdy występuje zakażenie oka.

3. Jak stosować lek Cincol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania do oczu.

Zakraplać po 1 kropli do worka spojówkowego oka (oczu) 4 razy na dobę.

UWAGA: bez porozumienia z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1.    Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Po zakropleniu leku Cincol należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

6.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5.

7.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

8.    Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy j ednak zakręcać j ej zbyt mocno.

Zaleca się regularne zakraplanie leku przez cały okres leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli objawy zakażenia oka (oczu) ustąpią wcześniej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cincol

Przedawkowanie po podaniu do worka spojówkowego, a także po przypadkowym połknięciu leku, z powodu niewielkiej zawartości substancji czynnych jest mało prawdopodobne. W przypadku zakroplenia zbyt dużej ilości leku, nadmiar można usunąć przepłukując oko 0,9% roztworem chlorku sodu lub przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej.

W przypadku długotrwałego lub zbyt częstego podawania leku u małych dzieci może wystąpić zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, hipotermia, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Cincol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić: przemijające przekrwienie i podrażnienie spojówek.

Rzadko: senność, zawroty głowy, ból głowy, nudności, osłabienie, zaburzenia widzenia, nerwowość, nadmierne wydzielanie potu. Długotrwałe stosowanie może wywołać uszkodzenie nabłonka oka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Cincol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Cincol

-    Substancjami czynnymi lekami są cynku siarczan siedmiowodny i nafazoliny azotan. 1 ml roztworu zawiera 2,5 mg cynku siarczanu siedmiowodnego i 1 mg nafazoliny azotanu.

-    Pozostałe składniki to: kwas borowy; benzalkoniowy chlorek, roztwór; trolamina; kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Cincol i co zawiera opakowanie

Lek Cincol to jałowe krople do oczu, w postaci bezbarwnego lub przezroczystego płynu. Opakowanie zawiera 2 butelki polietylenowe o pojemności 5 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Cincol

Charakterystyka Cincol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CINCOL, (2,5 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera jako substancje czynne:

2,5 mg Zinci sulfas (cynku siarczan siedmiowodny),

1 mg Naphazolini nitras (nafazoliny azotan).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór Bezbarwny lub przezroczysty płyn

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Doraźnie w ostrym i przewlekłym zapaleniu spojówek o różnej etiologii i umiarkowanym nasileniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosuje się po 1 kropli do worka spojówkowego oka (oczu) 4 razy na dobę.

Kropli nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porozumienia z lekarzem.

Sposób podawania

Podanie do oka.

Lek przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Pacjentów należy poinformować, aby nie dotykali końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na cynku siarczan lub nafazoliny azotan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub leki działające adrenomimetycznie

•    Jaskra z wąskim kątem

•    Zespół suchego oka

•    Nadciśnienie tętnicze

•    Nadczynność tarczycy • Dzieci poniżej 2 roku życia

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu leczniczego dłużej niż 3 do 5 dni bez porozumienia z lekarzem. Długotrwałe stosowanie prowadzi do uszkodzeń nabłonka oka.

Nadużywanie kropli u dzieci i pacjentów w wieku podeszłym może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane nafazoliny.

Ze względu na zawartość w produkcie leczniczym benzalkoniowego chlorku, osoby noszące miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe powinny je usunąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować produktu leczniczego jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. W przypadku jednoczesnego stosowania innego leku do oczu należy przestrzegać zachowania co najmniej 15 minut przerwy między ich podaniem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących wydzielania czynnych składników produktu leczniczego w mleku kobiecym. Podczas stosowania leku u kobiet karmiących konieczne jest zachowanie ostrożności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy może powodować zaburzenia widzenia, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn bezpośrednio po jego podaniu.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić przemijające przekrwienie i podrażnienie spojówek.

Rzadko: senność, zawroty głowy, ból głowy, nudności, osłabienie, zaburzenia widzenia, nerwowość, nadmierne wydzielanie potu.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących ciężkiego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do oka. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie produktu leczniczego, zwłaszcza u małych dzieci, może prowadzić do hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, hipotermii, śpiączki.

W przypadku zakroplenia zbyt dużej ilości produktu leczniczego, nadmiar można usunąć przepłukując oko 0,9% roztworem chlorku sodu lub przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne Kod ATC: S01GA51

Produkt leczniczy złożony, zawierający siarczan cynku i nafazoliny azotan. Siarczan cynku działa ściągająco, przeciwzapalnie i słabo odkażająco. Nafazolina pobudza naczyniowe receptory alfa-adrenergiczne i zastosowana miejscowo obkurcza rozszerzone naczynia spojówki i likwiduje objawy związane ze stanem zapalnym. Stosowana dłużej niż kilka dni prowadzi do tzw. efektu "z odbicia" tzn. do wtórnego rozszerzenia naczyń, nie reagującego nawet na zwiększenie dawki. Skojarzenie dwóch leków o różnych mechanizmach działania prowadzi do likwidowania miejscowych objawów zapalnych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Działanie nafazoliny ujawnia się już pięć minut po zastosowaniu miejscowym i utrzymuje się od 6 do 8 godzin. Nafazolina wchłania się z błon śluzowych, powodując objawy ogólne, chociaż działanie takie u osób dorosłych po podaniu do worka spojówkowego jest mało prawdopodobne. Reakcje ogólne pojawiają się głównie u pacjentów w wieku podeszłym i u małych dzieci.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas borowy

Benzalkoniowy chlorek, roztwór Trolamina

Kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z kroplomierzem i zakrętką, w tekturowym pudełku 2 butelki po 5 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Lek przeznaczony jest do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0991

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.04.1979 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.06.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Cincol