+ iMeds.pl

Cinie 50 50 mgUlotka Cinie 50

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cinie 50, 50 mg, tabletki Cinie 100, 100 mg, tabletki

Sumatriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cinie i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Cinie

3.    Jak przyjmować lek Cinie

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cinie

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinie i w jakim celu się go stosuje

Lek Cinie jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków przeciwmigrenowych. Substancją czynną zawartą w leku Cinie jest sumatryptan, agonista receptora 5HTj.

Uważa się, że migrena jest wynikiem rozszerzenia naczyń krwionośnych. Lek Cinie powoduje skurcz naczyń krwionośnych i w wyniku tego łagodzi migrenowy ból głowy.

Lek Cinie jest stosowany do leczenia ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury (objawy przepowiadające, które zazwyczaj obejmują zaburzenia widzenia, takie jak błyski świetlne, linie, gwiazdki lub fale).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cinie

Kiedy nie przyjmować leku Cinie:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta w przeszłości miał miejsce zawał mięśnia sercowego;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba serca;

-    jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o chorobie serca, takie jak chwilowy ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej;

-    jeśli u pacjenta w przeszłości miał miejsce udar mózgu lub przejściowy napad niedokrwienny mózgu (lżejsza forma udaru, która trwa krócej niż 24 godziny);

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia krwi w nogach wywołujące skurcze powodujące ból podczas chodzenia (zaburzenia krążenia obwodowego);

-    jeśli u pacjenta stwierdza się znacząco podwyższone ciśnienie tętnicze lub jeśli ciśnienie tętnicze jest wysokie pomimo leczenia;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli pacjent aktualnie przyjmuje lub w niedalekiej przeszłości przyjmował leki zawierające ergotaminę lub leki zawierające pochodne ergotaminy (w tym metyzergid), lub inne tryptany, lub agonistów receptorów 5-hydroksytryptaminowych 5HT1, (takie jak naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan);

-    jeśli u pacjenta aktualnie lub w niedalekiej przeszłości stosowano leki przeciwdepresyjne należące do grupy tak zwanych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO).

Jeśli u pacjenta istnieje podejrzenie występowania jednego z wyżej wymienionych stanów, lub istnieją jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Cinie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim lekarz zaleci stosowanie leku Cinie powinien ustalić czy ból głowy jest spowodowany migreną, a nie innym schorzeniem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cinie należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występują schorzenia wątroby lub nerek;

-    jeśli u pacjenta rozpoznano padaczkę lub inną chorobę, która może obniżać próg drgawkowy;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na leki przeciwbakteryjne należące do grupy sulfonamidów;

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu wysokiego ciśnienia krwi, ponieważ w niewielu przypadkach sumatryptan podwyższa ciśnienie krwi;

-    jeśli pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, takie jak fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina lub sertralina) lub selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI, takie jak wenlafaksyna). Podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI lub SNRI i sumatryptanu obserwowano hiperrefleksję i brak koordynacji ruchowej;

-    jeśli u pacjenta wystąpi ból i (lub) uczucie ucisku w klatce piersiowej lub w gardle. Objawy te są zazwyczaj krótkotrwałe. Jeżeli utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem;

-    jeśli u pacjenta wystąpią przewlekłe bóle głowy w ciągu dnia. Stosowanie leku Cinie zbyt często może powodować wystąpienie przewlekłych bólów głowy. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może okazać się konieczne przerwanie stosowania leku Cinie;

-    jeśli u pacjenta istnieje zagrożenie wystąpienia choroby serca (np. pacjenci z cukrzycą, nałogowi palacze lub pacjenci w trakcie nikotynowej terapii zastępczej), a szczególnie u kobiet po menopauzie i mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, u których występują wymienione czynniki ryzyka, przed rozpoczęciem stosowania leku Cinie lekarz powinien zbadać czynność serca. Po przyjęciu leku Cinie, bardzo rzadko, odnotowano wystąpienie poważnych objawów ze strony serca, nawet jeżeli wcześniej nie stwierdzono objawów choroby serca. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Cinie a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność leku Cinie, jak również Cinie może wpływać na skuteczność innych leków. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku stosowania:

-    innych leków przeciwmigrenowych:

- ergotamina, lek stosowany w leczeniu migreny, lub leki działające podobnie, takie jak

metysergid. Nie należy stosować leku Cinie jednocześnie z tymi lekami. Po przyjęciu tych leków

należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku Cinie. Po przyjęciu leku Cinie należy odczekać co najmniej 6 godzin przed zastosowaniem leków zawierających ergotaminę.

-    inne tryptany lub agoniści receptorów 5HT1, (takie jak naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan), leki stosowane w leczeniu migreny. Nie należy stosować leku Cinie jednocześnie z tymi lekami. Po przyjęciu tych leków należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku Cinie. Po przyjęciu leku Cinie należy odczekać co najmniej 24 godzin przed zastosowaniem jakichkolwiek tryptanów lub agonistów receptorów 5HT1.

-    leków przeciwdepresyjnych:

-    inhibitory MAO. Nie wolno przyjmować leku Cinie przez 2 tygodnie po zaprzestaniu leczenia inhibitorami MAO (patrz również część „Kiedy nie stosować leku Cinie”)

-    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jednoczesne stosowanie leku Cinie z lekami z tych grup może powodować zespół serotoninowy (połączenie objawów, które mogą obejmować niepokój ruchowy, stany splątania, potliwość, omamy, nasilone odruchy, skurcze mięśni, dreszcze, przyspieszona czynność serca i drżenie). Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią takie objawy.

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (maniakalno-

depresyjnego), takich jak lit.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i leków ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericumperforatum) mogą częściej występować działania niepożądane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Cinie u kobiet w okresie ciąży jest niewielkie. Dostępne dane nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Nie zaleca się stosowania leku Cinie w okresie ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Karmienie piersią:

Sumatryptan, substancja czynna leku Cinie, przenika do mleka. Nie należy karmić piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku Cinie. Mleko odciągnięte w tym czasie należy wyrzucić, nie należy nim karmić dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Migrena lub leczenie migreny lekiem Cinie może powodować senność. W takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Lek Cinie zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cinie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leku Cinie nie należy stosować profilaktycznie, gdyż jest to lek przeznaczony do leczenia napadów migreny. Lek Cinie należy przyjąć jak najszybciej po pojawieniu się bólu migrenowego. Lek jest tak samo skuteczny po podaniu w późniejszej fazie napadu migrenowego.

Zalecana dawka u dorosłych to 50 mg. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg. Jeśli lek Cinie nie spowoduje szybkiego ustąpienia objawów, nie jest korzystne stosowanie kolejnej dawki podczas tego samego napadu. Sumatryptan można zastosować podczas następnego napadu. Jeżeli po przyjęciu jednej dawki objawy ustąpią, a następnie nawrócą, można przyjąć następną tabletkę najwcześniej po 2 godzinach od czasu przyjęcia pierwszej tabletki.

Nie należy przyjmować więcej niż 300 mg (sześć tabletek po 50 mg lub trzy tabletki po 100 mg) w ciągu 24 godzin.

Nie zaleca się stosowania leku Cinie u dzieci, młodzieży i pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby niewielkiego do umiarkowanego stopnia należy rozważyć stosowanie małych dawek wynoszących 25 mg do 50 mg.

Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą.

Cinie 50: Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cinie

Objawy przedawkowania są takie same, jak objawy wymienione w punkcie 4. W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano wystąpienie następujących ciężkich działań niepożądanych ale częstość ich występowania

jest nieznana

-    Skórne reakcje alergiczne: wysypka skórna w postaci czerwonych plamek lub pokrzywki (guzki). Anafilaksja (ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk powiek, twarzy lub warg i nagle pojawiający się świszczący oddech, kołatanie serca lub ucisk w klatce piersiowej).

Jeśli wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Cinie i natychmiast zgłosić

się do lekarza.

Możliwe jest wystąpienie niżej wymienionych działań niepożądanych z następującą częstością:

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

-    Senność, zawroty głowy, mrowienie. Niezwyczajne odczucia, w tym drętwienie, mrowienie, uczucie gorąca lub zimna.

-    Przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego krwi (występujący wkrótce po leczeniu), zaczerwienienie.

-    Nudności lub wymioty.

-    Uczucie ucisku. Zazwyczaj jest przemijające, ale może być bardzo nasilone i może dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła. Bóle mięśni.

-    Duszność.

-    Ból, uczucie ciepła lub zimna, ucisku, napięcia lub lęku. Objawy te mogą być bardzo nasilone i mogą dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła.

-    Uczucie osłabienia, zmęczenia.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjenta):

-    Lek Cinie może wpływać na wyniki badań krwi oceniających czynność wątroby.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Oczopląs (mimowolne ruchy gałek ocznych), mroczki (czarne plamy w polu widzenia), drżenia i dystonia (mimowolne skurcze mięśni).

-    Drgawki - zwykle u pacjentów z padaczką w wywiadzie.

-    Zaburzenia widzenia (migotania, podwójne widzenie, zmniejszone widzenie, utrata widzenia, w tym trwałe uszkodzenie), choć mogą one być związane z samym napadem migrenowym.

-    Przyspieszona czynność serca, zwolniona czynność serca, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca oraz ciężkie powikłania dotyczące tętnic wieńcowych, ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego, przej ściowe zmiany niedokrwienne w EKG.

-    Spadek ciśnienia tętniczego krwi, choroba objawiająca się występowaniem blednięcia lub zasinienia skóry i (lub) bólu palców u rąk i stóp, nosa lub szczęk w odpowiedzi na zimno lub stres (objaw Raynauda).

-    Zapalenie okrężnicy (część jelita), które objawia się bólem w dolnej, lewej części brzucha i krwistą biegunką. Biegunka.

-    Sztywność karku. Bóle stawów.

-    Uczucie niepokoju.

-    Nadmierne pocenie się.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02 - 222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cinie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Cinie

Substancją czynną leku jest sumatryptan.

Cinie 50: Tabletka zawiera 50 mg sumatryptanu (w postaci bursztynianu).

Cinie 100: Tabletka zawiera 100 mg sumatryptanu (w postaci bursztynianu).

Pozostałe składniki to:

Cinie 50: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172).

Cinie 100: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian. Jak wygląda lek Cinie i co zawiera opakowanie

Cinie 50: różowe, owalne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Cinie 100: białe, owalne, dwuwypukłe tabletki.

Wielkości opakowań:

Cinie 50: Pudełko zawierające 2, 4, 6 lub 12 tabletek w blistrach OPA/A1/PVC//A1.

Cinie 100: Pudełko zawierające 2, 3, 4, 6, 12 lub 18 tabletek w blistrach OPA/Al/PVC//Al

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Wytwórca

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka UAB „Oriola Vilnius”, Laisves pr. 75, LT-06144 Vilnius, Litwa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska

Litwa

Łotwa

Estonia

Polska

Republika Słowacka Węgry


Cinie 100, -50 Cinie 100, -50 tabletés Cinie 100, -50 tabletes Cinie 100, -50 mg Cinie 100, -50 Cinie 100, -50 Cinie 100, -50 tabletta


Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

6

Cinie 50

Charakterystyka Cinie 50

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cinie 50, 50 mg, tabletki Cinie 100, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Cinie 50: Jedna tabletka zawiera bursztynian sumatryptanu w ilości odpowiadającej 50 mg sumatryptanu.

Cinie 100: Jedna tabletka zawiera bursztynian sumatryptanu w ilości odpowiadającej 100 mg sumatryptanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Cinie 50: Jedna tabletka zawiera 199 mg laktozy.

Cinie 100: Jedna tabletka zawiera 133 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Cinie 50: Różowe, owalne, dwuwypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie. Cinie 100: Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki.

Cinie 50: Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie napadów migreny z aurą lub bez aury.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tabletek zawierających sumatryptan nie należy stosować profilaktycznie.

Sumatryptan jest przeznaczony do stosowania w monoterapii w doraźnym leczeniu napadów migreny i nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym metyzergidem) (patrz punkt 4.3).

Sumatryptan należy zastosować jak najszybciej po wystąpieniu bólu migrenowego. Jednakże sumatryptan jest tak samo skuteczny po podaniu w późniejszej fazie napadu migrenowego.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane poniżej.

Dorośli

Zalecana dawka u dorosłych to pojedyncza dawka 50 mg. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg.

Pomimo, że zalecana dawka doustna sumatryptanu wynosi 50 mg, należy brać pod uwagę fakt, że siła napadów migreny może być różna u tego samego pacjenta, jak i u różnych pacjentów. W badaniach klinicznych wykazano, że dawki w zakresie od 25 mg do 100 mg są bardziej skuteczne niż placebo, ale dawka 25 mg jest statystycznie znacząco mniej skuteczna od dawki 50 mg i 100 mg.

Jeżeli pacjent nie zareaguje na pierwszą dawkę sumatryptanu, nie należy przyjmować następnej dawki w czasie tego samego napadu. Sumatryptan można zastosować w leczeniu kolejnych napadów.

Jeśli objawy ustąpią po pierwszej dawce, a następnie nawrócą, w ciągu 24 godzin można przyjąć 1 lub 2 dodatkowe dawki, pod warunkiem, że odstęp pomiędzy dawkami będzie wynosił 2 godziny i zastosowana w tym czasie dawka nie będzie większa niż 300 mg.

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Nie ma dostępnych danych klinicznych w tej grupie wiekowej.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych w grupie dzieci w wieku od 10 do 17 lat nie wykazano skuteczności oraz nie określono bezpieczeństwa stosowania sumatryptanu w postaci tabletek. Dlatego też, stosowanie sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci w wieku od 10 do 17 lat nie jest zalecane (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic właściwości farmakokinetycznych między tą grupą badanych a osobami młodszymi, jednak do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Cinie u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Pacjenci z niewydolnością wątroby niewielkiego do umiarkowanego stopnia: u tych pacjentów należy rozważyć stosowanie małych dawek wynoszących 25 mg do 50 mg.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Sumatryptanu nie wolno stosować u pacjentów po zawale mięśnia sercowego lub pacj entów z chorobą niedokrwienną serca, dławicą piersiową Prinzmetala/skurczem naczyń wieńcowych lub z chorobą naczyń obwodowych lub u pacjentów z objawami przedmiotowymi lub podmiotowymi wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca.

Sumatryptanu nie wolno podawać pacjentom z udarem mózgu w wywiadzie lub po epizodzie przejściowego niedokrwienia mózgu.

Stosowanie sumatryptanu u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub niewyrównanym łagodnym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.

Sumatryptanu nie wolno stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu), lub jakichkolwiek tryptanów, lub antagonistów receptora 5-hydroksytryptaminowego (5-HTi) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i odwracalnych (moklobemid) lub nieodwracalnych (selegilina) inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) jest przeciwwskazane.

Ponadto, sumatryptanu nie wolno stosować przez pierwsze 2 tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tabletki zawierające sumatryptan można stosować tylko w przypadku jednoznacznego rozpoznania migreny.

Sumatryptan nie jest wskazany do stosowania w migrenie hemiplegicznej, podstawnej lub oftalmoplegicznej.

Podobnie jak w przypadku innych doraźnych metod terapii migreny, przed rozpoczęciem doraźnego leczenia pacjentów z bólami głowy, u których migrena nie była wcześniej zdiagnozowana lub u których stwierdza się nietypowe objawy migreny, należy wykluczyć inne, potencjalnie poważne schorzenia neurologiczne.

Należy pamiętać o tym, że u pacjentów z migreną mogą występować zaburzenia krążenia mózgowego (np. udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu).

Po podaniu, sumatryptan może powodować przejściowe objawy, takie jak ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, które mogą być silne, jak również odczuwane w okolicy gardła (patrz punkt 4.8). W przypadku podejrzenia, że objawy wskazują na chorobę niedokrwienną serca, nie należy stosować kolejnych dawek sumatryptanu i należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym u pacjentów z cukrzycą, nałogowo palących papierosy lub pacjentów stosujących nikotynową terapię zastępczą, bez wcześniejszej diagnostyki w kierunku chorób serca (patrz punkt 4.3.). Szczególną uwagę należy zwrócić na kobiety po menopauzie i mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, u których występują wspomniane czynniki ryzyka. Nie u każdego pacjenta można zdiagnozować chorobę serca w pierwszym badaniu. W niektórych, bardzo rzadkich, przypadkach poważne zdarzenia sercowe występują u pacjentów, u których nie stwierdzano wcześniej choroby serca.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu autonomicznego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po zastosowaniu selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu. Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jeśli jednoczesne stosowanie sumatryptanu i leku z grupy SSRI/SNRI jest uzasadnione klinicznie, zalecana jest odpowiednia obserwacja pacjenta (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność stosując sumatryptan u pacjentów ze schorzeniami, które mogą mieć istotny wpływ na wchłanianie, metabolizm lub wydalanie leku, np. u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka, które mogą obniżać próg drgawkowy, gdyż opisywano występowanie napadów drgawkowych w związku z zastosowaniem sumatryptanu (patrz punkt 4.8).

U pacjentów ze znaną nadwrażliwością na sulfonamidy może wystąpić reakcja alergiczna na sumatryptan. Nasilenie reakcji może być różnego stopnia, od nadwrażliwości skórnej po anafilaksję.

Dane dotyczące wrażliwości krzyżowej są ograniczone, niemniej jednak należy zachować ostrożność, stosując sumatryptan u tych pacjentów.

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych stosowanych doraźnie w migrenie, w przypadku nadużywania sumatryptanu opisywano przewlekłe, codzienne bóle głowy lub nasilenie bólów głowy. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się odstawienie produktu leczniczego.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może nasilać bóle głowy. Jeżeli taki stan wystąpił lub istnieje podejrzenie jego wystąpienia, należy zasięgnąć porady lekarza i przerwać leczenie. U pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od nadużywania leków.

U niewielkiej liczby pacjentów z wyrównanym nadciśnieniem tętniczym, przejściowym zwiększeniem ciśnienia krwi i oporem w naczyniach obwodowych należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu.

Nie należy stosować większych dawek sumatryptanu niż zalecane.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji między sumatryptanem a propranololem, flunaryzyną, pizotyfenem lub alkoholem.

Dane dotyczące interakcji z produktami leczniczymi zawierającymi ergotaminę lub z innym agonistą receptora tryptanu/5-HT1 są ograniczone. Ryzyko wystąpienia skurczu naczyń wieńcowych może wzrastać, z tego względu jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych jest przeciwwskazane.

Nie jest znany odstęp, który należy zachować pomiędzy przyjęciem sumatryptanu i produktów leczniczych zawierających ergotaminę lub innego agonisty receptora tryptanu/5-HT1. Zależy to zarówno od dawki, jak i rodzaju stosowanych produktów leczniczych zawierających ergotaminę. Działanie sumatryptanu i pochodnych ergotaminy może ulegać sumowaniu. Zaleca się odczekanie co najmniej 24 godzin od podania produktów leczniczych zawierających pochodne ergotaminy przed podaniem sumatryptanu. Odwrotnie, zaleca się odczekanie co najmniej 6 godzin po zastosowaniu sumatryptanu przed podaniem jakiegokolwiek produktu zawierającego ergotaminę, a co najmniej 24 godziny przed podaniem innego leku z grupy agonistów receptora tryptanu/5-HT1 (patrz punkt 4.3).

Możliwe jest wystąpienie interakcji między sumatryptanem a inhibitorami MAO. Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie tych leków (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, niestabilność układu autonomicznego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po zastosowaniu selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu. Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych z grupy tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) (patrz punkt 4.4).

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninergicznego istnieje również w przypadku jednoczesnego stosowania litu i sumatryptanu.

Działania niepożądane mogą występować częściej w przypadku stosowania tryptanów jednocześnie z ziołowymi produktami leczniczymi zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane z obserwacji po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu dotyczące stosowania sumatryptanu w pierwszym trymestrze ciąży uzyskano od grupy ponad 1000 kobiet. Wprawdzie dane te nie zawierają wystarczających informacji do wyciągnięcia ostatecznych wniosków, jednak nie wskazują na zwiększone ryzyko wrodzonych wad wrodzonych. Doświadczenia dotyczące zastosowania sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży są ograniczone.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego czy szkodliwego wpływu na rozwój w okresie około- i poporodowym. U królików możliwy jest jednak wpływ na przeżywalność zarodków i płodów (patrz punkt 5.3). Zastosowanie sumatryptanu w ciąży można rozważać tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan przenika do mleka kobiecego. Narażenie niemowlęcia można zminimalizować, rezygnując z karmienia piersią przez 12 godzin po przyjęciu sumatryptanu, a odciągnięte w tym czasie mleko wyrzucić.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu sumatryptanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Migrena lub leczenie migreny sumatryptanem może powodować senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdu i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane sumatryptanu, podzielone na grupy zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA i częstością ich występowania:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie możne być określona na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcje nadwrażliwości: od nadwrażliwości skórnej (np. pokrzywka) do anafilaksji.

Zaburzenia psychiczne

Nieznana

Lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica.

Nieznana

Drgawki, chociaż niektóre występowały u pacjentów z padaczką w wywiadzie lub innymi stanami predysponującymi do drgawek. Objawy te zgłaszano także u pacjentów bez jakichkolwiek ewidentnych czynników predysponujących.

Oczopląs, mroczki, drżenie, dystonia.

Zaburzenia oka

Nieznana

Migotanie światła, podwójne widzenie, ograniczenie pola widzenia. Utrata widzenia, także trwałe ubytki wzroku. Zaburzenia widzenia mogą również wywoływać same napady migreny.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia serca

Nieznana

Bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Często

Przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego, występujące w krótkim czasie po podaniu produktu leczniczego. Zaczerwienienie skóry twarzy.

Nieznana

Niedociśnienie, objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

U niektórych pacjentów występowały nudności i wymioty, lecz nie wiadomo, czy mają one związek z podawaniem sumatryptanu czy z podstawowym schorzeniem.

Nieznana

Niedokrwienne zapalenie okrężnicy. Biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Nieznana

Nadmierne pocenie się.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Uczucie ciężkości (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle).

Bóle mięśni.

Nieznana

Sztywność karku, bóle stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból, uczucie gorąca lub zimna, ucisku lub napięcia (objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle).

Uczucie słabości, zmęczenie (oba objawy mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego i są przemijające).

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko

Niewielkie nieprawidłowości wyników testów czynności wątroby.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02 - 222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów stosowano dawki do 12 mg sumatryptanu w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym i nie obserwowano istotnych działań niepożądanych. Po podaniu dawek podskórnych większych niż 16 mg lub dawek doustnych większych niż 400 mg obserwowano wyłącznie działania niepożądane opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować przez co najmniej 10 godzin. W razie konieczności należy wdrożyć standardowe leczenie podtrzymujące.

Nie ma informacji dotyczących wpływu hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenia sumatryptanu w osoczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe: leki przeciwmigrenowe; selektywni agoniści receptora serotoninowego (5HT1), kod ATC: N 02 CC 01

Mechanizm działania

Sumatryptan jest specyficznym i selektywnym agonistą naczyniowego receptora 5-hydroksytryptaminy1, nie działającym na inne podtypy receptora 5HT. Receptory tego rodzaju znajdują się głównie w wewnątrzczaszkowych naczyniach krwionośnych. U zwierząt sumatryptan powoduje selektywnie skurcz naczyń odchodzących od tętnicy szyjnej, które dostarczają krew do tkanek zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, w tym do opon mózgowych. Uważa się, że rozszerzenie tych naczyń jest mechanizmem odpowiedzialnym za występowanie migreny u ludzi. Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że sumatryptan hamuje również aktywność nerwu trójdzielnego. Oba te mechanizmy (zwężanie naczyń wewnątrzczaszkowych i hamowanie aktywności nerwu trójdzielnego) mogą wyjaśniać przeciwmigrenowe działanie sumatryptanu u ludzi.

Odpowiedź kliniczna pojawia się po około 30 minutach od doustnego podania dawki 100 mg.

Sumatryptan jest skuteczny w doraźnym leczeniu napadów migreny, które występują u kobiet podczas miesiączki, tzn. w okresie 3 dni przed miesiączką i do 5 dni po rozpoczęciu miesiączki.

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania sumatryptanu podawanego doustnie oceniano w trakcie wielu kontrolowanych placebo badań klinicznych w grupie około 800 dzieci i młodzieży z migreną w wieku od 10 do 17 lat.

W badaniach tych nie wykazano istotnych różnic w ustępowaniu bólu głowy po upływie 2 godzin od momentu podania placebo lub jakiejkolwiek dawki sumatryptanu. Profil działań niepożądanych występujących po doustnym podaniu sumatryptanu u młodzieży w wieku od 10 do 17 lat był podobny do obserwowanego w badaniach przeprowadzonych w populacji dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym sumatryptan szybko się wchłania i osiąga 70% maksymalnego stężenia po 45 minutach. Średnie stężenie w osoczu po podaniu dawki 100 mg wynosi 54 ng/ml. Średnia bezwzględna biodostępność po podaniu doustnym wynosi 14%, co częściowo wynika z metabolizmu przedukładowego a częściowo z niepełnego wchłaniania. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin.

Sumatryptan w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (14% do 21%), a średnia objętość dystrybucji wynosi 170 litrów. Średni klirens całkowity wynosi około 1160 ml/min, a średni klirens nerkowy wynosi około 260 ml/min. Klirens pozanerkowy stanowi około 80% klirensu całkowitego, co wskazuje, że sumatryptan jest eliminowany głównie poprzez metabolizm. U pacjentów z niewydolnością wątroby efekt pierwszego przejścia po podaniu doustnym jest mniejszy, co prowadzi do zwiększenia stężenia sumatryptanu w osoczu. Główny metabolit, analog kwasu indolooctowego sumatryptanu, jest wydalany przede wszystkim z moczem w postaci wolnego kwasu lub w postaci sprzężonej z glukuronidem. Metabolit ten nie wykazuje żadnej aktywności wobec receptorów 5HTlub 5HT2. Nie zidentyfikowano metabolitów występujących w mniejszych ilościach. Wydaje się, że napady migreny nie mają istotnego wpływu na właściwości farmakokinetyczne sumatryptanu podawanego doustnie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące ostrej i przewlekłej toksyczności nie dostarczyły dowodów na działanie toksyczne sumatryptanu w zakresie dawek terapeutycznych.

W badaniu dotyczącym płodności przeprowadzonym na szczurach stwierdzono, że przy ekspozycji na dawkę wyraźnie większą niż maksymalna ekspozycja u człowieka, ilość zakończonych pomyślnie inseminacji była mniejsza. U królików obserwowano przypadki śmierci zarodków, ale bez wyraźnych zniekształceń. Znaczenie tych wyników dla ludzi nie jest znane.

W układach in vitro i w badaniach na zwierzętach sumatryptan nie wykazywał działania genotoksycznego ani karcynogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cinie 50: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172).

Cinie 100: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii OPA/Al/PVC/Al w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

Cinie 50: 2, 4, 6 i 12 tabletek.

Cinie 100: 2, 3, 4, 6, 12 i 18 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenia nr: 12401 (Cinie 50), 12402 (Cinie 100).

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.09.2006 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.05.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2015

9

Cinie 50