Imeds.pl

Cinnarizinum Aflofarm 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cinnarizinum Aflofarm, 25 mg tabletki

Cinnarizinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cinnarizinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Cinnarizinum Aflofarm

3.    Jak przyjmować lek Cinnarizinum Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cinnarizinum Aflofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Cinnarizinum Aflofarm jest lekiem w postaci tabletek, zawierającym substancję czynną cynaryzynę. Cynaryzyna hamuje dopływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Rozszerza naczynia mózgowe i obwodowe, poprawia krążenie i podaż tlenu. Ma działanie przeciwalergiczne, przeciwwymiotne i słabo uspokajające. Hamuje oczopląs.

Wskazania do stosowania

-    Zaburzenia przedsionkowe: zawroty głowy, szum w uszach, nudności i wymioty, takie jak w przypadku choroby Meniere'a.

-    Choroba lokomocyjna.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cinnarizinum Aflofarm Kiedy nie przyjmować leku Cinnarizinum Aflofarm

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma zaburzenia układu pozapiramidowego;

-    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cinnarizinum Aflofarm należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent ma trudności w oddawaniu moczu, spowodowane np. przerostem gruczołu krokowego (prostaty), niedrożnością szyi pęcherza moczowego;

-    jeśli pacjent ma zwężenie odźwiernika (utrudniające przesuwanie się treści pokarmowej z żołądka do dwunastnicy);

-    jeśli pacjent ma choroby układu sercowo-naczyniowego;

-    jeśli pacjent ma padaczkę;

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) stosujących cynaryzynę lekarz zleci okresowe badania. Działanie cholinolityczne może być powodem wystąpienia napadu jaskry.

Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych. Nie należy przyjmować go przez co najmniej 4 dni przed wykonaniem tych testów.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Cinnarizinum Aflofarm u dzieci.

Lek Cinnarizinum Aflofarm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi:

-    leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy;

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Cinnarizinum Aflofarm z jedzeniem i alkoholem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność zwłaszcza na początku leczenia - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Cinnarizinum Aflofarm zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Cinnarizinum Aflofarm

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przyjmuje się doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli

W zaburzeniach przedsionkowych:

1 tabletka 3 razy na dobę (dawka dobowa 75 mg), na początku leczenia dopuszczalne są dawki dwukrotnie większe.

W chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka na dwie godziny przed podróżą, następnie w razie konieczności 1 tabletka co 8 godzin w dniu podróży.

Czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące.

Lek należy przyjmować po posiłku.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Cinnarizinum Aflofarm u dzieci.

Stosowanie leku Cinnarizinum Aflofarm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, natomiast u pacjentów z niewydolnością wątroby lekarz rozważy zmianę dawkowania leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum Aflofarm

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić: wymioty, senność, śpiączka, drżenie i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Pominięcia przyjęcia leku Cinnarizinum Aflofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    senność;

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe;

-    bóle głowy;

-    suchość w jamie ustnej;

-    pocenie się;

-    reakcje alergiczne.

W przypadku długotrwałego leczenia, mogą wystąpić rzadkie przypadki:

-    zwiększenia masy ciała; lub bardzo rzadkie:

-    liszaja płaskiego;

-    zmian skórnych toczniopodobnych;

-    żółtaczki cholestatycznej (która rozwija się w następstwie zaburzeń odpływu żółci).

Długotrwałe stosowanie lub duże dawki u osób w podeszłym wieku mogą wywołać objawy pozapiramidowe, które objawiają się:

-    sztywnością mięśni;

-    zubożeniem mimiki;

-    spowolnieniem ruchowym;

-    niepokojem ruchowym;

-    mimowolnymi skurczami mięśni i mimowolnymi ruchami (niekiedy związanymi z depresją);

-    obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy , powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze Lot - numer serii EXP - termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cinnarizinum Aflofarm

-    Substancją czynną leku jest cynaryzyna.

1 tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana, talk, powidon 30, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Cinnarizinum Aflofarm i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek.

Opakowanie: 50 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5