+ iMeds.pl

Cinnarizinum aflofarm 25 mgUlotka Cinnarizinum aflofarm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cinnarizinum Aflofarm, 25 mg tabletki

Cinnarizinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cinnarizinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Cinnarizinum Aflofarm

3.    Jak przyjmować lek Cinnarizinum Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cinnarizinum Aflofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Cinnarizinum Aflofarm jest lekiem w postaci tabletek, zawierającym substancję czynną cynaryzynę. Cynaryzyna hamuje dopływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Rozszerza naczynia mózgowe i obwodowe, poprawia krążenie i podaż tlenu. Ma działanie przeciwalergiczne, przeciwwymiotne i słabo uspokajające. Hamuje oczopląs.

Wskazania do stosowania

-    Zaburzenia przedsionkowe: zawroty głowy, szum w uszach, nudności i wymioty, takie jak w przypadku choroby Méniere'a.

-    Choroba lokomocyjna.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cinnarizinum Aflofarm Kiedy nie przyjmować leku Cinnarizinum Aflofarm

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma zaburzenia układu pozapiramidowego;

-    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cinnarizinum Aflofarm należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent ma trudności w oddawaniu moczu, spowodowane np. przerostem gruczołu krokowego (prostaty), niedrożnością szyi pęcherza moczowego;

-    jeśli pacjent ma zwężenie odźwiernika (utrudniające przesuwanie się treści pokarmowej z żołądka do dwunastnicy);

-    jeśli pacjent ma choroby układu sercowo-naczyniowego;

-    jeśli pacjent ma padaczkę;

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) stosujących cynaryzynę lekarz zleci okresowe badania. Działanie cholinolityczne może być powodem wystąpienia napadu jaskry.

Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych. Nie należy przyjmować go przez co najmniej 4 dni przed wykonaniem tych testów.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Cinnarizinum Aflofarm u dzieci.

Lek Cinnarizinum Aflofarm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi:

-    leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy;

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Cinnarizinum Aflofarm z jedzeniem i alkoholem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność zwłaszcza na początku leczenia - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Cinnarizinum Aflofarm zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Cinnarizinum Aflofarm

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przyjmuje się doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli

W zaburzeniach przedsionkowych:

1 tabletka 3 razy na dobę (dawka dobowa 75 mg), na początku leczenia dopuszczalne są dawki dwukrotnie większe.

W chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka na dwie godziny przed podróżą, następnie w razie konieczności 1 tabletka co 8 godzin w dniu podróży.

Czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące.

Lek należy przyjmować po posiłku.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Cinnarizinum Aflofarm u dzieci.

Stosowanie leku Cinnarizinum Aflofarm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, natomiast u pacjentów z niewydolnością wątroby lekarz rozważy zmianę dawkowania leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum Aflofarm

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić: wymioty, senność, śpiączka, drżenie i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Pominięcia przyjęcia leku Cinnarizinum Aflofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    senność;

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe;

-    bóle głowy;

-    suchość w jamie ustnej;

-    pocenie się;

-    reakcje alergiczne.

W przypadku długotrwałego leczenia, mogą wystąpić rzadkie przypadki:

-    zwiększenia masy ciała; lub bardzo rzadkie:

-    liszaja płaskiego;

-    zmian skórnych toczniopodobnych;

-    żółtaczki cholestatycznej (która rozwija się w następstwie zaburzeń odpływu żółci).

Długotrwałe stosowanie lub duże dawki u osób w podeszłym wieku mogą wywołać objawy pozapiramidowe, które objawiają się:

-    sztywnością mięśni;

-    zubożeniem mimiki;

-    spowolnieniem ruchowym;

-    niepokojem ruchowym;

-    mimowolnymi skurczami mięśni i mimowolnymi ruchami (niekiedy związanymi z depresją);

-    obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy , powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze Lot - numer serii EXP - termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cinnarizinum Aflofarm

-    Substancją czynną leku jest cynaryzyna.

1 tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana, talk, powidon 30, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Cinnarizinum Aflofarm i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek.

Opakowanie: 50 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Cinnarizinum Aflofarm

Charakterystyka Cinnarizinum aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cinnarizinum Aflofarm, 25 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny (Cinnarizinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna - 100 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaburzenia przedsionkowe: zawroty głowy, szum w uszach, nudności i wymioty, takie jak w przypadku choroby Meniere'a.

Choroba lokomocyjna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne. Produkt należy przyjmować po posiłku.

Dorośli

W zaburzeniach przedsionkowych:

1 tabletka 3 razy na dobę (dawka dobowa 75 mg), na początku leczenia dopuszczalne są dawki dwukrotnie większe.

W chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka na dwie godziny przed podróżą, następnie w razie konieczności 1 tabletka co 8 godzin w dniu podróży.

Dzieci

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania cynaryzyny u dzieci.

Czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące.

Pacjentci z niewydolnością nerek: nie ma konieczności zmiany dawkowania produktu leczniczego. Pacjentci z niewydolnością wątroby: u tych pacjentów okres półtrwania cynaryzyny wydłuża się. Należy wówczas rozważyć zmianę dawkowania produktu.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Zaburzenia ze strony układu pozapiramidowego.

-    Choroba Parkinsona.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na działanie cholinolityczne cynaryzynę należy stosować ostrożnie u pacjentów:

-    z rozrostem gruczołu krokowego;

-    ze zwężeniem odźwiernika;

-    ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego.

Działanie cholinolityczne może być powodem wystąpienia napadu jaskry.

Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować u pacjentów:

-    z chorobami układu sercowo-naczyniowego;

-    z padaczką;

-    z nadczynnością tarczycy;

-    u osób z niskim ciśnieniem tętniczym krwi.

U pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących cynaryzynę należy okresowo kontrolować, czy nie występują objawy pozapiramidowe.

Z powodu przeciwhistaminowego działania cynaryzyny alergiczne testy skórne mogą dawać fałszywe wyniki. Dlatego należy zaprzestać podawania produktu na 4 dni przed wykonaniem tych testów.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie cynaryzyny z alkoholem, lekami hamującymi OUN, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może powodować nasilenie działania uspokajającego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy może powodować zagrożenie dla płodu, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań na zwierzętach ani nie wykonano odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u człowieka.

Nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cynaryzyna może powodować senność, zwłaszcza na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia żołądka i jelit:

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwykle przemijające.

Zaburzenia układu nerwowego:

-    senność;

-    bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego:

-    suchość w jamie ustnej, reakcje alergiczne.

Zaburzenia ogólne:

-    pocenie się.

W przypadku długotrwałego leczenia, np. objawów przedsionkowych, rzadko występuje zwiększenie masy ciała, bardzo rzadko przypadki liszaja płaskiego, zmiany skórne toczniopodobne i żółtaczka cholestatyczna.

Długotrwałe stosowanie lub duże dawki u osób w podeszłym wieku mogą wywołać objawy pozapiramidowe, które objawiają się:

-    sztywnością mięśni;

-    zubożeniem mimiki;

-    spowolnieniem ruchowym;

-    niepokojem ruchowym;

-    mimowolnymi skurczami mięśni i mimowolnymi ruchami (niekiedy związanymi z depresją);

-    obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może objawiać się wymiotami, sennością, śpiączką, drżeniem i zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi.

W razie przedawkowania stosuje się płukanie żołądka i węgiel aktywny. Nie ma specyficznej odtrutki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw zawrotom głowy.

Kod ATC: N07CA02

Cynaryzyna jest antagonistą wapnia, z grupy pochodnych piperazyny. Zmniejsza napływ jonów wapnia głównie do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Wykazuje też słabe działanie przeciwhistaminowe i cholinolityczne. Działanie spazmolityczne cynaryzyny zaznacza się przede wszystkim w ścianach drobnych naczyń krwionośnych.

Cynaryzyna działa także przeciwwymiotnie i słabo uspokajająco.

Cynaryzyna jest niekonkurencyjnym antagonistą skurczu mięśni gładkich spowodowanego różnymi czynnikami, w tym histaminą.

Cynaryzyna działa także na naczynia mięśni gładkich, selektywnie hamując dopływ wapnia do komórek, które uległy depolaryzacji. W wyniku tego zmniejsza się dostępność wolnych jonów wapnia potrzebnych do wywołania i zachowania skurczu.

Cynaryzyna hamuje również oczopląs.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U zwierząt cynaryzyna jest w dużym stopniu metabolizowana na drodze N-dealkilacji.

W przybliżeniu 2/3 metabolitów jest wydalane z kałem, reszta z moczem, głównie podczas pierwszych 5 dni po zażyciu pojedynczej dawki.

U ludzi po przyjęciu doustnym cynaryzyna wchłania się stosunkowo powoli. Maksymalne stężenie w surowicy krwi jest osiągane po 2,5-4 godzinach.

Cynaryzyna ulega znacznemu metabolizmowi, który cechuje zmienność osobnicza. Wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej, jako metabolity i produkty sprzęgania z glukuronianem. Okres półtrwania cynaryzyny wynosi 3 godziny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Skrobia ziemniaczana Talk

Powidon 30

Wapnia wodorofosforan bezwodny Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

50 szt. (5 blistrów po 10 szt.)

50 szt. (2 blistry po 25 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIAŁY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11613

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Cinnarizinum Aflofarm