+ iMeds.pl

Cinnarizinum hasco 25 mgUlotka Cinnarizinum hasco

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CINNARIZINUM HASCO

25 mg, tabletki (Cinnarizinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cinnarizinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum Hasco

3.    Jak stosować lek Cinnarizinum Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cinnarizinum Hasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

Cynaryzyna przeciwdziała skurczowi mięśni gładkich naczyń krwionośnych, wywołanemu działaniem wielu substancji (m.in. adrenaliny, noradrenaliny, serotoniny, dopaminy) poprzez jeden wspólny mechanizm polegający na zmniejszaniu przepuszczalności błony komórek mięśni gładkich dla wapnia i tym samym - hamowaniu jego napływu do komórek. Dzięki temu cynaryzyna powoduje rozszerzenie naczyń mózgowych i obwodowych, a przez to wpływa na poprawę krążenia i dotlenienie tkanek. Cynaryzyna powoduje zmniejszenie stymulacji układu przedsionkowego. Działa przeciwwymiotnie i słabo uspokajająco.

Cynaryzyna j est antagonistą receptorów histaminowych Hi i wykazuj e działanie przeciwalergiczne. Wskazania do stosowania:

-    leczenie objawów zaburzeń przedsionkowych i choroby Meniere'a, takich jak zawroty głowy, nudności, wymioty;

-    zapobieganie chorobie lokomocyjnej;

-    leczenie objawów zaburzeń krążenia mózgowego (np. zawroty głowy, szumy uszne, bóle głowy) i obwodowego (np. chromanie przestankowe, choroba Raynauda).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum Hasco

Kiedy nie stosować leku Cinnarizinum Hasco:

jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Cynaryzyna nie powoduje istotnego obniżenia ciśnienia krwi. Jednak w przypadku stosowania cynaryzyny w dużych dawkach (150 mg/dobę) lub u osób z niedociśnieniem należy zachować ostrożność.

Osoby chore na porfirię nie powinny stosować cynaryzyny.

U pacjentów z chorobą Parkinsona cynaryzyna może być podawana tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem nasilenia się choroby.

Inne leki i Cinnarizinum Hasco

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Cynaryzyna nasila uspokajające działanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, leki nasenne i opioidowe leki przeciwbólowe.

Leki przeciwhistaminowe mogą hamować reakcję skórną na alergeny spowodowaną działaniem histaminy, dlatego należy przerwać stosowanie cynaryzyny na kilka dni przed wykonywaniem testów skórnych.

Cinnarizinum Hasco z jedzeniem i piciem i alkoholem

Tak jak i inne leki przeciwhistaminowe, cynaryzyna może powodować podrażnienie żołądka. W związku z tym zalecane jest przyjmowanie leku po posiłku.

Alkohol nasila nasenne i uspokajające działanie cynaryzyny.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cinnarizinum Hasco może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej i zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Cinnarizinum Hasco zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym poinformować lekarza przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cinnarizinum Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Podanie doustne.

Lek do stosowania u osób dorosłych.

Zaburzenia przedsionkowe: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Choroba lokomocyjna: 1 tabletka na 2 godziny przed podróżą. Następnie w razie potrzeby 1 tabletka co 8 godzin w trakcie podróży.

Nie należy przekraczać dawki 150 mg (6 tabletek) na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum Hasco

Objawami przedawkowania są: wymioty, senność, niedociśnienie, zaburzenia chodu, omamy, osłupienie (stupor), a nawet śpiączka, która może być poprzedzona wzmożonym pobudzeniem, w tym ruchowym, oczopląsem, znacznym zwiększeniem temperatury ciała (hipertermią) i drgawkami. Do ciężkich objawów przedawkowania należą: zespól ostrej niewydolności oddechowej, kwasica metaboliczna, drgawki, ostra niewydolność nerek, uszkodzenie tkanki mięśniowej (rabdomioliza), obniżenie temperatury ciała (hipotermia).

Brak specyficznego antidotum na cynaryzynę, ale w przypadku przedawkowania można wykonać płukanie żołądka i podawać węgiel aktywowany.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cinnarizinum Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4, Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować senność, znużenie, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które są zwykle przemijające.

Może wystąpić uczucie suchości błon śluzowych jamy ustnej i zwiększone pragnienie.

Rzadko występują: zwiększenie masy ciała, ból głowy, nadmierne pocenie się i reakcje alergiczne.

W rzadkich przypadkach obserwuje się nasilenie lub wystąpienie zaburzeń pozapiramidowych (np. drżenie, zesztywnienie mięśni, hipokinezja - zmniejszona ruchliwość), depresje - głównie u osób w podeszłym wieku podczas długotrwałego stosowania. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Bardzo rzadko występują: liszaj płaski, zmiany skórne podobne do zmian w toczniu, żółtaczka.

Jeśli My stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum Hasco

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cinnarizinum Hasco

-    Substancją czynną leku jest cynaiyzyna w ilości 25 mg w tabletce.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Cinnarizinum Hasco i co zawiera opakowanie

Lek Cinnarizinum Hasco ma postać dwustronnie wypukłych, białych tabletek o gładkiej, jednolitej powierzchni.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

teł. + 48 22 742 00 22

e-mail: informaci aoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Cinnarizinum Hasco

Charakterystyka Cinnarizinum hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CINNARIZINUM HASCO, 25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 25 mg Cinnarizinum (cynaryzyny).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 115 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o gładkiej, jednolitej powierzchni barwy białej, obustronnie wypukłe.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów zaburzeń przedsionkowych i choroby Meniere'a, takich jak zawroty głowy, nudności, wymioty.

Zapobieganie chorobie lokomocyjnej.

Leczenie objawów zaburzeń krążenia mózgowego (np. zawroty głowy, szumy uszne, bóle głowy) i obwodowego (np. chromanie przestankowe, choroba Raynauda).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaburzenia przedsionkowe: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Choroba lokomocyjna: 1 tabletka na 2 godziny przed podróżą. Następnie w razie potrzeby 1 tabletka co 8 godzin w trakcie podróży.

Nie należy przekraczać dawki 150 mg (6 tabletek) na dobę.

Sposób podawania

Podanie doustne. Produkt należy przyjmować po posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną cynaryzynę, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cynaryzyna nie powoduje istotnego obniżenia ciśnienia krwi. Jednak w przypadku stosowania cynaryzyny w dużych dawkach (150 mg/dobę) lub u osób z niedociśnieniem należy zachować ostrożność.

Tak jak i inne leki przeciwhistaminowe cynaryzyna może powodować podrażnienie żołądka. W związku z tym zalecane jest przyjmowanie produktu po posiłku.

Osoby chore na porfirię nie powinny stosować cynaryzyny.

U pacjentów z chorobą Parkinsona cynaryzyna może być podawana tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem nasilenia się choroby.

Produkt leczniczy Cinnarizinum Hasco zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cynaryzyna nasila uspokajające działanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, anksjolityki, leki nasenne i opioidy.

Alkohol nasila nasenne i uspokajające działanie cynaryzyny.

Leki przeciwhistaminowe mogą hamować reakcję skórną na alergeny spowodowaną działaniem histaminy, dlatego należy zaprzestać stosowania cynaryzyny na kilka dni przed wykonywaniem testów skórnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie prowadzono odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania cynaryzyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego cynaryzyny. Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza, korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Brak danych na temat przenikania cynaryzyny do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania jej u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Cinnarizinum Hasco może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej i zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt może powodować senność, znużenie, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które są zwykle przejściowe.

Może wystąpić uczucie suchości błon śluzowych jamy ustnej i zwiększone pragnienie.

Rzadko występują: zwiększenie masy ciała, ból głowy, nadmierne pocenie się i reakcje alergiczne.

W rzadkich przypadkach obserwuje się nasilenie lub wystąpienie zaburzeń pozapiramidowych (np. drżenie, zesztywnienie mięśni, hipokinezja - zmniejszona ruchliwość) i depresje - głównie u osób w podeszłym wieku podczas długotrwałego stosowania. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania produktu.

Bardzo rzadko: liszaj płaski, zmiany skórne podobne do zmian w toczniu, żółtaczka cholestatyczna.

4.9    Przedawkowanie

Objawami przedawkowania są: wymioty, senność, niedociśnienie, zaburzenia chodu, omamy, stupor, a nawet śpiączka, która może być poprzedzona wzmożonym pobudzeniem, w tym ruchowym, oczopląsem, hipertermią i drgawkami.

Do ciężkich objawów przedawkowania należą: zespół ostrej niewydolności oddechowej, kwasica metaboliczna, drgawki, ostra niewydolność nerek, rabdomioliza, hipotonia, hipotermia.

Brak specyficznego antidotum na cynaryzynę, ale w przypadku przedawkowania można wykonać płukanie żołądka i podawać węgiel aktywowany.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy, kod ATC: N07CA02

Cynaryzyna jest pochodną piperazyny, kompetycyjnym antagonistą receptorów histaminowych Hi. Jest też niekompetycyjnym antagonistą receptorów adrenergicznych, nikotynowych i receptorów dla angiotensyny.

Dodatkowo, ma zdolność oddziaływania z zależnymi od potencjału kanałami wapniowymi i blokowania napływu jonów wapnia do komórek. Z mechanizmem tym związane są podstawowe działania cynaryzyny, które znalazły zastosowania kliniczne:

-    powodowanie rozkurczu mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu obwodowego i mózgowego;

-    poprawa własności Teologicznych krwi (zmniejszenie lepkości) i lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen -wpływ na poprawę elastyczności erytrocytów;

-    zmniejszenie stymulacji układu przedsionkowego poprzez redukcję pobudliwości komórek włoskowatych oraz pobudliwości neuronów przedsionkowych;

-    działanie przeciwwymiotne poprzez zmniejszenie pobudliwości obszarów chemorecepcyjnych w mózgu.

W odróżnieniu od innych antagonistów kanałów wapniowych, cynaryzyna ma niewielki wpływ na ciśnienie tętnicze krwi w dawkach terapeutycznych, nie ma też wpływu na kurczliwość mięśnia sercowego ani na układ bodźcoprzewodzący.

Hamowanie przez cynaryzynę skurczu mięśni gładkich polega głównie na oddziaływaniu ż kanałami wapniowymi zlokalizowanymi w błonie zewnątrzkomórkowej i - w wyniku blokowania napływu wapnia z przestrzeni międzykomórkowej - zaburzeniu produkcji ATP; cynaryzyna nie wpływa natomiast na uwalnianie wapnia wewnątrzkomórkowego.

Cynaryzyna zmniejsza bóle nocne i kurcze u pacjentów cierpiących na chromanie przestankowe. Działa hamująco na błędnik; efekt ten jest przedłużony i rozwija się stopniowo. Cynaryzyna hamuje działanie serotoniny, bradykininy i prostaglandyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym cynaryzyna jest absorbowana w ciągu 1 godziny, jednak jej biodostępność jest zróżnicowana w zależności od pH środowiska żołądka.

Dystrybucja

Średnie największe stężenie w osoczu po dawce 75 mg pojedynczej lub wielokrotnej wynosi odpowiednio 0,265 jug/ml i 0,739 pg/ml i występuje po 2 - 3 godzinach.

W zależności od stopnia kumulacji leku, dawka 75 mg podawana 3 razy na dobę przez okres 4 miesięcy osiąga stężenie w osoczu w granicach 1,2 — 7,9 pg/ml.

Okres półtrwania w osoczu wynosi od 3 do 6 godzin.

Metabolizm

Cynaryzyna jest pierwotnie metabolizowana w wątrobie na drodze glukuronidacji.

Eliminacja

20 - 33 % cynaryzyny jest wydalane przez nerki w postaci metabolitów, ok. 67% z kałem w postaci niezmienionej.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dostatecznych danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Karboksymetylo skrobia sodowa (typ A) Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium-PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

50 tabletek (2 blistry po 25 tabletek)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E Tel. +48 71 352 95 22 Faks +48 71 352 76 36

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9673

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.12.2002 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.10.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Cinnarizinum Hasco