Imeds.pl

Cinnarizinum Hasco 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CINNARIZINUM HASCO

25 mg, tabletki (Cinnarizinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cinnarizinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum Hasco

3.    Jak stosować lek Cinnarizinum Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cinnarizinum Hasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

Cynaryzyna przeciwdziała skurczowi mięśni gładkich naczyń krwionośnych, wywołanemu działaniem wielu substancji (m.in. adrenaliny, noradrenaliny, serotoniny, dopaminy) poprzez jeden wspólny mechanizm polegający na zmniejszaniu przepuszczalności błony komórek mięśni gładkich dla wapnia i tym samym - hamowaniu jego napływu do komórek. Dzięki temu cynaryzyna powoduje rozszerzenie naczyń mózgowych i obwodowych, a przez to wpływa na poprawę krążenia i dotlenienie tkanek. Cynaryzyna powoduje zmniejszenie stymulacji układu przedsionkowego. Działa przeciwwymiotnie i słabo uspokajająco.

Cynaryzyna j est antagonistą receptorów histaminowych Hi i wykazuj e działanie przeciwalergiczne. Wskazania do stosowania:

-    leczenie objawów zaburzeń przedsionkowych i choroby Meniere'a, takich jak zawroty głowy, nudności, wymioty;

-    zapobieganie chorobie lokomocyjnej;

-    leczenie objawów zaburzeń krążenia mózgowego (np. zawroty głowy, szumy uszne, bóle głowy) i obwodowego (np. chromanie przestankowe, choroba Raynauda).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum Hasco

Kiedy nie stosować leku Cinnarizinum Hasco:

jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Cynaryzyna nie powoduje istotnego obniżenia ciśnienia krwi. Jednak w przypadku stosowania cynaryzyny w dużych dawkach (150 mg/dobę) lub u osób z niedociśnieniem należy zachować ostrożność.

Osoby chore na porfirię nie powinny stosować cynaryzyny.

U pacjentów z chorobą Parkinsona cynaryzyna może być podawana tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem nasilenia się choroby.

Inne leki i Cinnarizinum Hasco

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Cynaryzyna nasila uspokajające działanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, leki nasenne i opioidowe leki przeciwbólowe.

Leki przeciwhistaminowe mogą hamować reakcję skórną na alergeny spowodowaną działaniem histaminy, dlatego należy przerwać stosowanie cynaryzyny na kilka dni przed wykonywaniem testów skórnych.

Cinnarizinum Hasco z jedzeniem i piciem i alkoholem

Tak jak i inne leki przeciwhistaminowe, cynaryzyna może powodować podrażnienie żołądka. W związku z tym zalecane jest przyjmowanie leku po posiłku.

Alkohol nasila nasenne i uspokajające działanie cynaryzyny.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cinnarizinum Hasco może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej i zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Cinnarizinum Hasco zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym poinformować lekarza przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cinnarizinum Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Podanie doustne.

Lek do stosowania u osób dorosłych.

Zaburzenia przedsionkowe: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Choroba lokomocyjna: 1 tabletka na 2 godziny przed podróżą. Następnie w razie potrzeby 1 tabletka co 8 godzin w trakcie podróży.

Nie należy przekraczać dawki 150 mg (6 tabletek) na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum Hasco

Objawami przedawkowania są: wymioty, senność, niedociśnienie, zaburzenia chodu, omamy, osłupienie (stupor), a nawet śpiączka, która może być poprzedzona wzmożonym pobudzeniem, w tym ruchowym, oczopląsem, znacznym zwiększeniem temperatury ciała (hipertermią) i drgawkami. Do ciężkich objawów przedawkowania należą: zespól ostrej niewydolności oddechowej, kwasica metaboliczna, drgawki, ostra niewydolność nerek, uszkodzenie tkanki mięśniowej (rabdomioliza), obniżenie temperatury ciała (hipotermia).

Brak specyficznego antidotum na cynaryzynę, ale w przypadku przedawkowania można wykonać płukanie żołądka i podawać węgiel aktywowany.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cinnarizinum Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4, Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować senność, znużenie, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które są zwykle przemijające.

Może wystąpić uczucie suchości błon śluzowych jamy ustnej i zwiększone pragnienie.

Rzadko występują: zwiększenie masy ciała, ból głowy, nadmierne pocenie się i reakcje alergiczne.

W rzadkich przypadkach obserwuje się nasilenie lub wystąpienie zaburzeń pozapiramidowych (np. drżenie, zesztywnienie mięśni, hipokinezja - zmniejszona ruchliwość), depresje - głównie u osób w podeszłym wieku podczas długotrwałego stosowania. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Bardzo rzadko występują: liszaj płaski, zmiany skórne podobne do zmian w toczniu, żółtaczka.

Jeśli My stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum Hasco

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cinnarizinum Hasco

-    Substancją czynną leku jest cynaiyzyna w ilości 25 mg w tabletce.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Cinnarizinum Hasco i co zawiera opakowanie

Lek Cinnarizinum Hasco ma postać dwustronnie wypukłych, białych tabletek o gładkiej, jednolitej powierzchni.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

teł. + 48 22 742 00 22

e-mail: informaci aoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3