+ iMeds.pl

Cinnarizinum wzf 25 mgUlotka Cinnarizinum wzf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CINNARIZINUM WZF, 25 mg, tabletki Cinnarizinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF

3.    Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cinnarizinum WZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cinnarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Cynaryzyna - substancja czynna znajdująca się w leku jest zaliczana do grupy tzw. antagonistów wapnia.

Cinnarizinum WZF stosuje się:

-    w zaburzeniach krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe, kurcze mięśniowe);

-    w zaburzeniach naczyniowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia krążenia w układzie kręgowo-podstawnym);

-    w zespołach niedokrwiennych w okulistyce;

-    zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej (kinetozach);

-    pomocniczo w zaburzeniach błędnikowych (zawroty głowy, szum w uszach, nudności, wymioty), np. w zespole Meniere’a.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF Kiedy nie stosować leku Cinnarizinum WZF:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cinnarizinum WZF należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przed zastosowaniem leku Cinnarizinum WZF pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli stwierdzono u niego:

-    chorobę Parkinsona;

-    poważną chorobę krwi (porfirię);

-    niskie ciśnienie krwi;

- zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Cinnarizinum WZF należy odstawić na 4 dni przed wykonaniem testów alergicznych.

Lek Cinnarizinum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cinnarizinum WZF nasila działanie leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy -nasennych, uspokajających, silnie działających leków przeciwbólowych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Cinnarizinum WZF z jedzeniem i piciem lub alkoholem

Cinnarizinum WZF należy przyjmować po posiłku, ponieważ pozwala to zmniejszyć lub uniknąć dolegliwości żołądkowych.

Lek nasila działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cynaryzyna może powodować senność, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Cinnarizinum WZF zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

Lek zawiera laktozę i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cinnarizinum WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku.

W zawrotach głowy i innych zaburzeniach o charakterze niedokrwiennym:

1 tabletka (25 mg) trzy razy na dobę (75 mg).

W początkowym okresie leczenia można stosować dawki dwukrotnie większe.

Zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka (25 mg) na 2 godziny przed podróżą, a następnie w miarę potrzeby 1 tabletka (25 mg) co 8 godzin w czasie podróży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum WZF

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum WZF mogą pojawić się: wymioty, senność, śpiączka, drżenia, niedociśnienie tętnicze. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeżeli od spożycia dawki kilkakrotnie przekraczającej dawkę leczniczą upłynęło nie więcej niż jedna godzina, lekarz rozważy płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego.

Jeżeli od przedawkowania upłynęło więcej niż godzina, lekarz wdroży leczenie objawowe.

Nie ma specyficznego antidotum (odtrutki).

Pominięcie zastosowania leku Cinnarizinum WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej podano działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

-    zwiększenie masy ciała (w przypadku długotrwałego stosowania leku);

-    senność.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób):

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwykle przemijające;

-    nadmierne pocenie.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

-    suchość w jamie ustnej .

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

-    zmiany skórne (liszaj płaski, zmiany toczniopodobne) - mogą wystąpić w przypadku długotrwałego stosowania leku).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    reakcje alergiczne;

-    ból głowy;

-    żółtaczka cholestatyczna (objawy - zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówki oczu);

-    objawy pozapiramidowe - opisano wystąpienie lub pogorszenie się objawów pozapiramidowych (czasami związanych z depresją), szczególnie u osób w podeszłym wieku w czasie długotrwałego stosowania leku. Objawy pozapiramidowe to sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy - jeżeli wystąpią, należy przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cinnarizinum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Cinnarizinum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cinnarizinum WZF

-    Substancją czynną leku jest cynaryzyna. Jedna tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, powidon K-25, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Cinnarizinum WZF i co zawiera opakowanie

Cinnarizinum WZF to białe tabletki, ze ściętymi krawędziami, obustronnie płaskie, z wytłoczonym oznakowaniem ‘25’ po jednej stronie.

W tekturowym pudełku znajduje się 50 tabletek (2 blistry z folii Aluminium/PVC po 25 tabletek). Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

(logopodmiotu odpowiedzialnego) Polfa Warszawa S.A.

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2014 r.

4/4

Cinnarizinum WZF

Charakterystyka Cinnarizinum wzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CINNARIZINUM WZF, 25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny (Cinnarizinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i sacharoza. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe tabletki, ze ściętymi krawędziami, obustronnie płaskie, z wytłoczonym oznakowaniem ‘25’ po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaburzenia krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe, kurcze mięśniowe) Zaburzenia naczyniowe w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia krążenia w układzie kręgowo-podstawnym)

Zespoły niedokrwienne w okulistyce Zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej (kinetozach)

Pomocniczo w zaburzeniach błędnikowych (zawroty głowy, szum w uszach, nudności, wymioty), np. w zespole Meniere’a

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Produkt należy przyjmować po posiłku.

Dawkowanie

W zawrotach głowy i innych zaburzeniach o charakterze niedokrwiennym:

1 tabletka (25 mg) trzy razy na dobę (75 mg).

W początkowym okresie leczenia można stosować dawki dwukrotnie większe.

Zapobiegawczo w chorobie lokomocyjnej:

1 tabletka (25 mg) na 2 godziny przed podróżą, a następnie w miarę potrzeby 1 tabletka (25 mg) co 8 godzin w czasie podróży.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cynaryzynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak inne produkty przeciwhistaminowe, cynaryzyna może powodować dyskomfort w nadbrzuszu. Przyjmowanie produktu po posiłku zmniejsza te dolegliwości.

Nie stwierdzono, aby cynaryzyna znacząco zmniejszała ciśnienie tętnicze. Mimo to, produkt należy stosować rozważnie u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym.

U osób z chorobą Parkinsona produkt powinien być stosowany tylko w przypadku, jeżeli korzyści są większe niż ryzyko pogorszenia stanu pacjenta.

Należy unikać stosowania cynaryzyny u pacjentów z porfirią.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania cynaryzyny u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, dlatego u tych pacjentów produkt należy stosować ostrożnie.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ze względu na zawartość sacharozy, produktu nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cynaryzyna nasila działanie leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz alkoholu.

Produkt należy odstawić na 4 dni przed wykonaniem testów alergicznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania cynaryzyny w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na działanie teratogenne. Nie zaleca się stosowania leku w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy cynaryzyna przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cynaryzyna może powodować senność, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1 /10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana:

- reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:

-    zwiększenie masy ciała (może wystąpić w przypadku długotrwałego leczenia)

Zaburzenia układu nerwowego Często:

-    senność

Częstość nieznana:

-    ból głowy

-    objawy pozapiramidowe (czasami związane z depresją) - opisano ich wystąpienie lub pogorszenie, szczególnie u osób w podeszłym wieku w czasie długotrwałej terapii. W razie wystąpienia takich objawów, należy przerwać stosowanie produktu.

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często:

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwykle przemijające Rzadko:

-    suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Częstość nieznana:

-    żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko:

-    zmiany skórne (liszaj płaski, zmiany toczniopodobne); mogą wystąpić w podczas długotrwałej terapii.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Niezbyt często:

-    nadmierne wydzielanie potu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania: wymioty, senność, śpiączka, drżenia, hipotonia.

Jeżeli od spożycia dawki kilkakrotnie przekraczającej dawkę leczniczą upłynęło nie więcej niż jedna godzina, można rozważyć płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego.

Jeżeli od przedawkowania upłynęło więcej niż godzina, należy wdrożyć leczenie objawowe.

Nie ma specyficznego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw zawrotom głowy Kod ATC: N07CA02

Cynaryzyna jest zaliczona do grupy antagonistów wapnia. Mechanizm działania polega na hamowaniu napływu jonów wapnia do wnętrza komórek, głównie mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Cynaryzyna działa również przeciwhistaminowo i słabo cholinolitycznie. Wykazuje działanie spazmolityczne, przede wszystkim w obrębie drobnych naczyń, działa przeciwwymiotnie i słabo uspokajająco. Cynaryzyna poprawia przepływy w naczyniach ucha wewnętrznego, siatkówki, a także w naczyniach obwodowych. Zapobiega objawom choroby lokomocyjnej (np. choroby morskiej) i innych kinetoz. Stwierdzono, że cynaryzyna hamuje oczopląs.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stwierdzono, że u zwierząt cynaryzyna jest metabolizowana przede wszystkim w procesie N-dealkilacji. Około 2/3 metabolitów wydalane jest w kale, pozostała część w moczu, głównie w ciągu pierwszych pięciu dni po podaniu jednorazowej dawki.

U ludzi po podaniu doustnym, cynaryzyna wchłaniana jest powoli, a maksymalne stężenie w surowicy występuje po 2,5 do 4 godzinach.

Metabolizm cynaryzyny cechuje duża zmienność osobnicza. Jest wydalana w moczu w postaci niezmienionej oraz w postaci glukuronianów. Okres półtrwania wynosi około 3 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma innych danych, niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia ziemniaczana Sacharoza Talk

Powidon K-25 Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

50 szt. (2 blistry po 25 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0922

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.04.1976 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.06.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Cinnarizinum WZF