Imeds.pl

Ciprinol 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ciprinol, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ciprinol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprinol

3.    Jak stosować lek Ciprinol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ciprinol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ciprinol i w jakim celu się go stosuje

Ciprinol jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli

Ciprinol jest stosowany u osób dorosłych:

-    w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

-    zakażenia układu oddechowego

-    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

-    zakażenia układu moczowego

-    zakażenia jąder lub kanalików nasiennych

-    zakażenia narządów płciowych u kobiet

-    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich

-    zakażenia kości i stawów

-    zakażenia u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

-    w zapobieganiu:

-    zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

-    w leczeniu płucnej postaci wąglika i zapobieganiu zakażeniu po narażeniu na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Ciprinol.

Dzieci i młodzież

Ciprinol jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w następujących zakażeniach bakteryjnych:

-    zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

-    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek)

- płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z pałeczkami wąglika i leczenie).

Ciprinol może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprinol

Kiedy nie stosować leku Ciprinol:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne leki z grupy chinolonów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u pacjentów przyjmujących jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 ,, Ciprinol a inne leki’’).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ciprinol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza jeśli:

-    u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku,

-    pacjent choruje na padaczkę lub ma inne zaburzenia neurologiczne,

-    u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak lek Ciprinol,

-    u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni),

-    u pacjenta występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia).

Podczas stosowania leku Ciprinol

Jeżeli podczas przyjmowania leku Ciprinol wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy

natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku

Ciprinol.

-    Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż konieczne jest przerwanie podawania leku Ciprinol.

-    Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Ból i zapalenie ścięgna może się pojawić nawet do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

-    Jeśli pacjent choruje na padaczkę lub ma inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu (niewystarczający dopływ krwi do mózgu) lub udar, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast powiedzieć o tym z lekarzowi, gdyż konieczne jest przerwanie podawania leku Ciprinol.

-    Po pierwszym przyjęciu leku Ciprinol mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Ciprinol. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast powiedzieć o tym z lekarzowi, gdyż konieczne jest przerwanie podawania leku Ciprinol.

-    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast powiedzieć o tym z lekarzowi, gdyż konieczne jest przerwanie stosowania leku Ciprinol.

-    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciprinol, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Podawanie leku Ciprinol będzie natychmiast przerwane, ponieważ może zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i skontaktować się

z lekarzem.

-    Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu leku Ciprinol.

-    Ciprinol może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który zaleci przerwanie podawania leku Ciprinol.

-    Ciprinol może zmniejszać liczbę białych krwinek, co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli podczas zakażenia wystąpią takie objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

-    Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko niedokrwistości (anemii).

-    Podczas przyjmowania leku Ciprinol skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

-    W razie zaburzeń widzenia lub jakichkolwiek problemów z oczami należy skontaktować się z okulistą.

-    Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego rodzaju leku jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca),

-    u pacjenta stwierdzono nieprawidłowe stężenie elektrolitów we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu lub magnezu),

-    u pacjenta występuje bardzo wolna akcja serca (bradykardia),

-    u pacjenta występuje niewydolność serca,

-    pacjent przebył zawał serca,

-    pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku,

-    pacjent przyjmuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt 2 „Ciprinol a inne leki’’).

Ciprinol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stosować leku Ciprinol jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Ciprinol”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w interakcje z lekiem Ciprinol. Przyjmowanie leku Ciprinol jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

-    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy (lek „rozrzedzający” krew),

-    probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej),

-    metklopramid (lek przeciwwymiotny),

-    omeprazol (lek stosowany w chorobie wrzodowej),

-    metotreksat (lek stosowany w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów),

-    teofilina (lek stosowany w zaburzeniach oddechowych),

-    tyzanidyna (lek zmniejszający nadmierne napięcie mięśni w stwardnieniu rozsianym),

-    klozapina, olanzapina (lek przeciwpsychotyczny),

-    ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona),

-    fenytoina (lek stosowany w padaczce),

-    cyklosporyna (lek stosowany po przeszczepie),

-    glibenklamid (lek stosowany w cukrzycy),

-    duloksetyna (lek przeciwdepresyjny),

-    lidokaina (lek stosowany do miejscowego znieczulenia),

-    syldenafil (leczenie impotencji).

Ciprinol może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

-    pentoksyfilina (lek stosowany w zaburzeniach krążenia),

-    kofeina.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na pracę serca:

-    leki z grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

-    antybiotyki należące do grupy makrolidów,

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Ciprinol z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na stosowanie leku Ciprinol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Ciprinol w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy przyjmować leku Ciprinol podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ciprinol może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciprinol. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ciprinol zawiera sód

Ciprinol w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za lek „wolny od sodu’’.

Jak stosować lek Ciprinol

3.


Lekarz wyjaśni dokładnie, jaka dawka leku Ciprinol będzie stosowana, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe.

Lekarz będzie podawał każdą z dawek w powolnej infuzji (kroplówce) dożylnej do krwi. Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych czas podawania w infuzji dawki 400 mg wynosi 60 minut, a dawki 200 mg - 30 minut. Dzięki powolnemu podawaniu infuzji można uniknąć wystąpienia nagłych działań niepożądanych.

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciprinol pić dużo płynów.

Przerwanie stosowania leku Ciprinol

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność bakterii na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    nudności (mdłości), biegunka, wymioty

-    bóle stawów u dzieci

-    odczyn w miejscu wstrzyknięcia, wysypka

-    przemijające zwiększenie aktywności aminotranferaz (rodzaj    enzymów)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    nadkażenia grzybicze

-    duże stężenie eozynofili, rodzaj białych krwinek, zwiększona lub zmniejszona liczba płytek krwi (czynnik krzepnięcia)

-    brak apetytu (jadłowstręt)

-    nadmierna aktywność, pobudzenie, splątanie, dezorientacja,    omamy

-    ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia smaku, uczucie mrowienia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, drgawki (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (uczucie wirowania)

-    problemy ze wzrokiem (podwójne widzenie)

-    utrata słuchu

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia)

-    rozwój naczyń krwionośnych (rozszerzenie naczyń), niskie ciśnienie krwi

-    ból brzucha, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub wiatry

-    zaburzenia czynności wątroby, zwiększone stężenie jednej z substancji we krwi (bilirubiny), żółtaczka (spowodowana zastojem żółci)

-    wysypka, świąd, pokrzywka

-    ból stawów u dorosłych

-    osłabienie czynności nerek, niewydolność nerek

-    bóle mięśni, kości i stawów, złe samopoczucie (osłabienie), gorączka, zatrzymanie płynów

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (pancytopenia) mogące stanowić zagrożenie dla życia, zahamowanie czynności szpiku, mogące również stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    reakcja alergiczna, obrzęk alergiczny (opuchlizna), szybki obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), mogąca stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

-    reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja (w tym myśli i próby samobójcze), zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, migrena, zaburzenia węchu

-    szumy uszne, zaburzenia    słuchu

-    omdlenia, zapalenie żył

-    płytki oddech, w tym objawy astmy

-    zapalenie trzustki

-    zapalenie wątroby, obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby) bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu

-    nadwrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), niewielkie krwawienie podskórne (wybroczyny)

-    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub kurcze mięśni, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    krew lub kryształki w moczu (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zapalenie układu moczowego

-    nadmierne pocenie się

-    nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza)

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej), które mogą być śmiertelne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), ucisk na mózg (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe)

-    zaburzone widzenie barw

-    niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny) lub wysypki (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

-    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    rzadki, ciężki rodzaj wysypki spowodowanej głównie przez leki (ostra uogólniona osutka krostkowa),

-    problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn

-    przyspieszona akcja serca, zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu, zmiany rytmu serca (nazywane „wydłużeniem odstępu QT” i widoczne w elektrokardiogramie - EKG),

-    zwiększone ryzyko krwawienia (u pacjentów leczonych lekami rozrzedzającymi krew).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ciprinol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Chronić przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ciprinol

-    Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna. 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji (1 ampułka) zawiera 100 mg cyprofloksacyny w postaci mleczanu (1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg cyprofloksacyny w postaci mleczanu).

-    Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, kwas solny stężony, disodu edetynian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ciprinol i co zawiera opakowanie

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji ma barwę żółtozieloną.

Opakowania: 5 ampułek po 10 ml koncentratu

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Roztwór do infuzji należy sporządzić bezpośrednio przed podaniem.

Lek Ciprinol w infuzji dożylnej należy podawać przez 60 minut. Powolna infuzja do dużych żył zmniejsza ryzyko uszkodzenia żył mniejszych, a pacjent ma większy komfort podczas zabiegu.

Zgodność

Roztwór do infuzji jest zgodny z 0,9% (fizjologicznym) roztworem NaCl, roztworem Ringera, roztworem Hartmanna (roztwór Ringera z mleczanem), 5% lub 10% roztworem glukozy, 10% roztworem fruktozy, 5% roztworem glukozy z 0,225% NaCl lub 0,45% NaCl.

Niezgodności

Roztwór do infuzji można podawać jednocześnie z roztworami, których zgodność została określona. Nie mieszać leku Ciprinol z roztworami do infuzji lub do wstrzykiwań, które są fizycznie lub chemicznie nietrwałe w pH od 3 do 4 (np. penicylina, heparyna). Jeśli konieczne jest dodatkowe podanie któregoś z tych leków, należy go zawsze podawać oddzielnie od cyprofloksacyny.

Widoczne objawy niezgodności są następujące: osad, gęstość i zmiana barwy.

Przygotowanie roztworu do infuzji z koncentratu

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy przed użyciem rozcieńczyć zgodnym płynem infuzyjnym. Najmniejsza objętość wynosi 50 ml.

8