Imeds.pl

Ciprinol 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ciprinol, 250 mg, tabletki powlekane Ciprinol, 500 mg, tabletki powlekane

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ciprinol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprinol

3.    Jak stosować lek Ciprinol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ciprinol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ciprinol i w jakim celu się go stosuje

Ciprinol jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli

Ciprinol jest stosowany u osób dorosłych:

-    w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

-    zakażenia układu oddechowego

-    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

-    zakażenia układu moczowego

-    zakażenia jąder lub kanalików nasiennych

-    zakażenia narządów płciowych u kobiet

-    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich

-    zakażenia kości i stawów

-    zakażenia u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

-    w zapobieganiu:

-    zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

-    zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis

-    w leczeniu płucnej postaci wąglika i zapobieganiu zakażeniu po narażeniu na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Ciprinol.

Dzieci i młodzież

Ciprinol jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w następujących zakażeniach bakteryjnych:

-    zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

-    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek)

-    płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z pałeczkami wąglika i leczenie).

Ciprinol może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprinol Kiedy nie stosować leku Ciprinol:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne leki z grupy chinolonów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u pacjentów przyjmujących jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 „Ciprinol a inne leki’’).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ciprinol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza jeśli:

-    u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku,

-    pacjent choruje na padaczkę lub ma inne zaburzenia neurologiczne,

-    u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak lek Ciprinol,

-    u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni),

-    u pacjenta występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia).

Podczas stosowania leku Ciprinol

Jeżeli podczas przyjmowania leku Ciprinol wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku Ciprinol.

-    Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Ból i zapalenie ścięgna może się pojawić nawet do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ciprinol i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

-    Jeśli pacjent choruje na padaczkę lub ma inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Po pierwszym przyjęciu leku Ciprinol mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Ciprinol. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie pieczenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciprinol, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciprinol, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu leku Ciprinol.

-    Ciprinol może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Ciprinol i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Ciprinol może zmniejszać liczbę białych krwinek, co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli podczas zakażenia wystąpią takie objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

-    Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko niedokrwistości (anemii).

-    Podczas przyjmowania leku Ciprinol skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

-    W razie zaburzeń widzenia lub jakichkolwiek problemów z oczami należy skontaktować się z okulistą.

-    Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego rodzaju leku jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca),

-    u pacjenta stwierdzono nieprawidłowe stężenie elektrolitów we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu lub magnezu),

-    u pacjenta występuje bardzo wolna akcja serca (bradykardia),

-    u pacjenta występuje niewydolność serca,

-    pacjent przebył zawał serca,

-    pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku,

-    pacjent przyjmuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt 2 „Ciprinol a inne leki’’).

Ciprinol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stosować leku Ciprinol jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Ciprinol:”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w interakcje z lekiem Ciprinol. Przyjmowanie leku Ciprinol jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

-    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy (lek „rozrzedzający” krew),

-    probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej),

-    metklopramid (lek przeciwwymiotny),

-    omeprazol (lek stosowany w chorobie wrzodowej),

-    metotreksat (lek stosowany w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów),

-    teofilina (lek stosowany w zaburzeniach oddechowych),

-    tyzanidyna (lek zmniejszający nadmierne napięcie mięśni w stwardnieniu rozsianym),

-    klozapina (lek przeciwpsychotyczny),

-    ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona),

-    fenytoina (lek stosowany w padaczce),

-    cyklosporyna (lek stosowany po przeszczepie),

-    glibenklamid (lek stosowany w cukrzycy),

-    duloksetyna (lek przeciwdepresyjny),

-    lidokaina (lek stosowany do miejscowego znieczulenia),

-    syldenafil (leczenie impotencji).

Ciprinol może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

-    pentoksyfilina (lek stosowany w zaburzeniach krążenia),

-    kofeina.

Niektóre leki osłabiają działanie leku Ciprinol. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent je stosuje lub zamierza zastosować:

-    leki zobojętniające sok żołądkowy,

-    środki służące do uzupełnienia składników mineralnych,

-    sukralfat,

-    polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer),

-    leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo lub środki stosowane w celu uzupełnienia tych składników.

Jeżeli zastosowanie tych leków jest konieczne, to lek Ciprinol należy przyjąć około dwie godziny przed ich zastosowaniem lub po upływie co najmniej czterech godzin po ich przyjęciu.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na pracę serca:

-    leki z grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

-    antybiotyki należące do grupy makrolidów,

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Ciprinol z jedzeniem i piciem

Jeżeli lek Ciprinol nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Ciprinol w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy przyjmować leku Ciprinol podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ciprinol może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciprinol. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Ciprinol

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Ciprinol należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości co do liczby stosowanych tabletek i sposobu przyjmowania leku Ciprinol należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

-    Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak.

-    Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

-    Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie. Nie należy jednak przyjmować leku Ciprinol z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt, ani ze wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

-    Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciprinol pić dużo płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ciprinol

Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Ciprinol

Należy jak najszybciej przyjąć zwykłą dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak prawie nadeszła pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Ciprinol

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność bakterii na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    nudności (mdłości), biegunka

-    bóle stawów u dzieci

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    nadkażenia grzybicze

-    duże stężenie eozynofili, rodzaju białych krwinek

-    brak apetytu (jadłowstręt)

-    nadmierna aktywność lub pobudzenie

-    ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu lub zaburzenia smaku

-    wymioty, ból brzucha, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub wiatry

-    zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina]

-    wysypka, świąd lub pokrzywka

-    ból stawów u dorosłych

-    osłabienie czynności nerek

-    bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub zmniejszona liczba płytek krwi (czynnik krzepnięcia)

-    reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybki obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

-    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

-    splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja (mogąca prowadzić do myśli lub prób samobójczych) lub omamy

-    uczucie mrowienia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, drgawki (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) lub zawroty głowy (zaburzenia równowagi)

-    zaburzenia widzenia (podwójne widzenie)

-    szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia)

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie

-    płytki oddech, w tym objawy astmy

-    zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby

-    nadwrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub kurcze    mięśni

-    niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz    punkt 2 „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”), zapalenie układu moczowego

-    zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się

-    nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), mogące zakończyć się śmiercią oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, również mogące być śmiertelne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej), które mogą być śmiertelne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk na mózg (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe)

-    zaburzone widzenie barw

-    zapalenie ściany naczyń krwionośnych    (zapalenie naczyń)

-    zapalenie trzustki

-    obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu

-    niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

-    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”); nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    rzadki, ciężki rodzaj wysypki spowodowanej głównie przez leki (ostra uogólniona osutka krostkowa)

-    problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie pieczenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn

-    przyspieszona akcja serca, zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu, zmiany rytmu serca (nazywane „wydłużeniem odstępu QT”, widoczne w EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca)

-    zwiększone ryzyko krwawienia (u pacjentów leczonych lekami rozrzedzającymi krew). Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ciprinol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ciprinol

- Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny jednowodnego.

- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi,

poliwinylopyrolidon, karboksymetylocelulozy sól sodowa, krzemu dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza, talk, dwutlenek tytanu (E 171), glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Ciprinol i co zawiera opakowanie

Ciprinol, 250 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe, z rowkiem podziału z jednej strony

Ciprinol, 500 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z rowkiem podziału z jednej strony

Opakowania: 10 tabletek powlekanych w blistrze, w pudełku tekturowym

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8