Imeds.pl

Ciprofloxacin Kabi 100 Mg/50 Ml Roztwór Do Infuzji 100 Mg/50 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, roztwór do infuzji Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, roztwór do infuzji Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml, roztwór do infuzji

Cyprofloksacyna (w postaci wodorosiarczanu)

Ciprofloxacinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ciprofloxacin Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprofloxacin Kabi

3.    Jak stosować Ciprofloxacin Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ciprofloxacin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ciprofloxacin Kabi i w jakim celu się go stosuje

Ciprofloxacin Kabi jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na szczególne szczepy bakterii.

Dorośli

Ciprofloxacin Kabi stosuje się u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia układu oddechowego,

•    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok,

•    zakażenia układu moczowego,

•    zakażenia jąder,

•    zakażenia narządów płciowych u kobiet,

•    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz j amy brzusznej,

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich,

•    zakażenia kości i stawów,

•    leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą krwinek białych (neutropenia),

•    zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą krwinek białych (neutropenia),

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk do zastosowania razem z lekiem Ciprofloxacin Kabi.

Dzieci i młodzież

Ciprofloxacin Kabi stosuje się u dzieci i młodzieży, pod kontrolą lekarza specjalisty, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę,

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek),

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Ciprofloxacin Kabi może również być zastosowany w leczeniu innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprofloxacin Kabi Kiedy nie stosować leku Ciprofloxacin Kabi

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, na inne leki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 „Inne leki i Ciprofloxacin Kabi”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ciprofloxacin Kabi

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę jeśli u pacjenta:

•    występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku,

•    występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne,

•    występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak Ciprofloxacin Kabi,

•    stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni),

•    występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia).

Zaburzenia serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów, u których w wywiadzie rodzinnym stwierdzono wydłużenie odstępu QT (widocznego w zapisie EKG, czyli w elektrokardiogramie), u pacjentów z zaburzoną równowagą minerałów we krwi (zwłaszcza z małym stężeniem potasu lub magnezu we krwi), ze znacznym spowolnieniem pracy serca (zwanym „bradykardią”), z osłabioną czynnością serca (niewydolność serca), po przebytym zawale serca (zawał mięśnia sercowego), u kobiet lub pacjentów w podeszłym wieku lub przyjmujących inne leki, które wywołują nietypowe zmiany w zapisie EKG (patrz punkt 2 „Inne leki i Ciprofloxacin Kabi”).

Podczas stosowania leku Ciprofloxacin Kabi

Jeżeli podczas przyjmowania leku Ciprofloxacin Kabi wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi.

   Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie

u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ciprofloxacin Kabi i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

•    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Po pierwszym przyjęciu leku Ciprofloxacin Kabi mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Ciprofloxacin Kabi. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciprofloxacin Kabi, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że pacjent stosuje Ciprofloxacin Kabi.

•    Ciprofloxacin Kabi może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi.

•    Ciprofloxacin Kabi może zmniejszać liczbę białych krwinek, co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

•    Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko wystąpienia niedokrwistości (anemii).

•    Podczas przyjmowania leku Ciprofloxacin Kabi skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Inne leki i Ciprofloxacin Kabi

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, które mogą zaburzać rytm serca: leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku Ciprofloxacin Kabi jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Ciprofloxacin Kabi”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Ciprofloxacin Kabi. Przyjmowanie leku Ciprofloxacin Kabi jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

•    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew),

•    probenecyd (w dnie moczanowej),

•    metotreksat (w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów),

•    teofilina (w zaburzeniach oddechowych),

•    tyzanidyna (w celu zmniej szenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym),

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny),

•    ropinirol (w chorobie Parkinsona),

•    fenytoina (w padaczce).

Ciprofloxacin Kabi może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

•    pentoksyfilina (w zaburzeniach krążenia),

•    kofeina.

Ciprofloxacin Kabi z jedzeniem i piciem

Pokarmy ani napoje nie wpływają na stosowanie leku Ciprofloxacin Kabi.

Ciąża i karmienie piersią

Najlepiej unikać stosowania leku Ciprofloxacin Kabi w czasie ciąży. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przyjmować leku Ciprofloxacin Kabi podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ciprofloxacin Kabi może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciprofloxacin Kabi. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ciprofloxacin Kabi zawiera sód

100 ml roztworu do infuzji Ciprofloxacin Kabi zawiera 15,1 mmol (czyli 347 mg) sodu; należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Ciprofloxacin Kabi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Ciprofloxacin Kabi należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju i ciężkości zakażenia.

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe.

Lekarz będzie podawał każdą z dawek w powolnej infuzji dożylnej do krwi. Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych czas trwania infuzji Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml wynosi 60 minut, a Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml - 30 minut. Dzięki powolnemu podawaniu infuzji można uniknąć wystąpienia nagłych działań niepożądanych.

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciprofloxacin Kabi pić dużo płynów.

Przerwanie stosowania leku Ciprofloxacin Kabi

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli po kilku dniach stosowania leku pacjent poczuje się lepiej. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

-    nudności (mdłości), biegunka, wymioty,

-    bóle stawów u dzieci,

-    lokalny odczyn w miejscu wstrzyknięcia, wysypka,

-    przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (rodzaj enzymów).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

-    nadkażenia grzybicze,

-    duże stężenie eozynofili, rodzaju białych krwinek, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia czynnika krzepnięcia krwi (płytek krwi),

-    utrata apetytu (jadłowstręt),

-    nadmierna aktywność, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy,

-    ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku, kłucie, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, drgawki (patrz punkt 2 „Inne leki i Ciprofloxacin Kabi”), zawroty głowy,

-    zaburzenia widzenia,

-    utrata słuchu,

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia),

-    rozwój naczyń krwionośnych (rozszerzenie naczyń), niskie ciśnienie krwi,

-    ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga), wiatry,

-    upośledzenie czynności wątroby, podwyższone stężenie jednej z substancji we krwi (bilirubiny), żółtaczka (żółtaczka zastoinowa),

-    swędzenie, pokrzywka,

-    bóle stawów u dorosłych,

-    osłabienie czynności nerek, niewydolność nerek,

-    bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie), gorączka, zatrzymanie płynów,

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

-    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), zahamowanie czynności szpiku, mogące stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), mogące stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia),

-    reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub reakcje psychotyczne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, drżenie, migrena, zaburzenie zmysłu powonienia (zaburzenia węchu),

-    szumy uszne, utrata słuchu,

-    omdlenia, zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie żył),

-    skrócenie oddechu z objawami astmatycznymi,

-    zapalenie trzustki,

-    zapalenie wątroby, obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby) bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby mogącej zagrażać życiu,

-    wrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), niewielkie, punktowe krwawienia podskórne (wybroczyny),

-    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni, skurcze, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zapalenie układu moczowego,

-    nadmierne pocenie się,

-    nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombiny) lub podwyższone stężenie enzymu - amylazy.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

-    szczególne zmniejszenie się liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniej szenie się liczby białych krwinek (agranulocytoza), mogące zagrażać życiu,

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej), mogące zagrażać życiu (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    zaburzenia koordynacji, niestabilny chód, ucisk na mózg (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe),

-    zaburzone widzenie kolorów,

-    niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą lub wysypki (np. mogące zagrażać życiu: zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka),

-    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, dzwonienie w uszach, drętwienie i (lub) osłabienie,

-    nietypowe przyspieszenie częstości rytmu serca, zagrażający życiu nieregularny rytm serca, zaburzenia rytmu serca (zwane wydłużeniem odstępu QT, widoczne w zapisie EKG, czyli w elektrokardiogramie).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Ciprofloxacin Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

•    W celu ochrony przed światłem przechowywać butelkę do infuzji w opakowaniu zewnętrznym aż do momentu użycia.

•    W celu ochrony przed światłem przechowywać worek infuzyjny w worku zewnętrznym aż do momentu użycia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera Ciprofloxacin Kabi

-    Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna (w postaci wodorosiarczanu).

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas siarkowy, sodu wodorotlenek do dostosowania pH, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Ciprofloxacin Kabi i co zawiera opakowanie

Ciprofloxacin Kabi to jałowy, klarowny, bezbarwny roztwór do infuzji.

Roztwór znajduje się w przezroczystym, rozciągliwym poliolefinowym worku umieszczonym w aluminiowym worku zewnętrznym (worki Excel lub worki Freeflex) lub w polietylenowej butelce (KabiPac).

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, roztwór do infuzji 50 ml roztworu zawiera 100 mg cyprofloksacyny Wielkości opakowań:

1, 5, 10, 20, 30 lub 40 worków;

1, 5, 10, 20, 30 lub 40 butelek.

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, roztwór do infuzji 100 ml roztworu zawiera 200 mg cyprofloksacyny Wielkości opakowań:

1, 5, 10, 20, 30 lub 40 worków;

1, 5, 10, 20, 30 lub 40 butelek.

Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml, roztwór do infuzji 200 ml roztworu zawiera 400 mg cyprofloksacyny Wielkości opakowań:

1, 5, 10, 20, 30 lub 40 worków;

1, 5, 10, 20, 30 lub 40 butelek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80 NO-1788 Halden Norwegia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Cypr:

Czechy:

Dania:

Finlandia:

Grecja:

Hiszpania:

Holandia:

Niemcy:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Szwecja:

Węgry:

Wielka Brytania: Włochy:


Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Infusionslosung

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml solution pour perfusion/Infusionslosung/ oplossing voor intraveneuze infusie Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200mg/100ml, -400 mg/ 200 ml Srakupa yra 8y%uon

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infuzm roztok

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsv$ske, opl0sning Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Srakupa yra 8y%uon

Ciprofloxacin Kabi 2 mg/ml solución para perfusión Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml oplossing voor intraveneuze infusie

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml Infusionslosung

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml, roztwór do infuzji

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Soluęao para perfusao

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infuzny intravenózny roztok

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvatska, losning Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml oldatos infuzió Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml solution for infusion

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml soluzione per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.10.2013 r.

Porady - kształcenie medyczne

Antybiotyki są stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie działają w zakażeniach wirusowych. Antybiotyki należy stosować w chorobach, w których lekarz je zalecił. Pomimo działania antybiotyków, niektóre bakterie mogą przetrwać lub rozmnożyć się. To zjawisko jest nazywane opornością: niekiedy leczenie antybiotykiem staje się nieskuteczne.

Niewłaściwe użycie antybiotyków zwiększa oporność. Można nawet spowodować, że bakterie uodpornią się i wydłuży się leczenie czy zmniejszy skuteczność antybiotyku, jeżeli pacjent nie zastosuje się do zaleceń lekarza dotyczących:

-    wielkości dawki,

-    częstości przyjmowania,

-    długości okresu leczenia.

W konsekwencji, żeby zachować skuteczność tego leku należy:

1    - stosować antybiotyk tylko wtedy, gdy przepisze go lekarz;

2    - ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich;

3    - nie przyjmować antybiotyku ponownie bez zalecenia lekarza, nawet jeśli aktualna choroba jest

podobna do choroby, na którą antybiotyk został przepisany;

4    - nigdy nie dawać antybiotyku innej osobie, gdyż w przypadku jej choroby może okazać się

niewłaściwy;

5    - po zakończeniu leczenia zwrócić niezużyty lek do apteki, żeby został właściwie zniszczony.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Ciprofloxacin Kabi należy podawać w postaci infuzji dożylnych.

Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych czas trwania infuzji produktu leczniczego Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml wynosi 60 minut, a produktu leczniczego Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml - 30 minut. Powolna infuzja do dużego naczynia żylnego zminimalizuje dyskomfort pacjenta i zmniejszy ryzyko podrażnienia żył. Roztwór do infuzji można podawać bezpośrednio lub po zmieszaniu z innymi zgodnymi roztworami do infuzji.

Jeżeli nie potwierdzono zgodności z innymi roztworami do infuzji lub lekami, roztwór do infuzji należy podawać osobno. Widoczne oznaki niezgodności to np. wytrącanie osadu, zmętnienie lub odbarwienie.

Niezgodność występuje dla wszystkich roztworów do infuzji lub leków, które są fizycznie lub chemicznie niestabilne w pH roztworu (np. penicyliny, roztwory heparyny), szczególnie po zmieszaniu z roztworami, których pH dostosowano do alkalicznego (pH roztworu do infuzji cyprofloksacyny: 4,0-4,9).

Po początkowym podawaniu dożylnym, leczenie można także kontynuować podając antybiotyk doustnie.

NL/H/0695/001-003/IA/013/G 9