+ iMeds.pl

Ciprofloxacinum claris 2 mg/mlUlotka Ciprofloxacinum claris

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ciprofloxacinum Claris, 2 mg/ml, roztwór do infuzji

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli po zażyciu leku wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ciprofloxacinum Claris i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprofloxacinum Claris

3.    Jak stosować lek Ciprofloxacinum Claris

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ciprofloxacinum Claris

6.    Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Ciprofloxacinum Claris i w jakim celu się go stosuje

Ciprofloxacinum Claris jest antybiotykiem należącym do grupy fluorochinolonów. Substancją czynnąjest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli

Lek Ciprofloxacinum Claris w postaci infuzji jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia układu oddechowego

•    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

•    zakażenia układu moczowego

•    zakażenia jąder

•    zakażenia narządów płciowych u kobiet

•    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich

•    zakażenia kości i stawów

•    leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą krwinek białych (neutropenia)

•    zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą krwinek białych (neutropenia)

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem_Ciprofloxacinum Claris.

Dzieci i młodzież

Lek Ciprofloxacinum Claris jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek)

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Lek Ciprofloxacinum Claris może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprofloxacinum Claris Kiedy nie stosować leku Ciprofloxacinum Claris

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na inne leki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz sekcja „Ciprofloxacinum Claris a inne

leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ciprofloxacinum Claris należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Ciprofloxacinum Claris

Należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku,

•    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne,

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak cyprofloksacyna,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni),

•    jeśli u pacjenta występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia),

•    jeśli u pacjenta występują problemy z sercem.

Należy zachować ostrożność podczas, stosowania tego typu leków, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca),

-    u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi),

-    pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią),

-    pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca),

-    pacjent przebył zawał mięśnia sercowego,

-    pacjent jest kobietą lub u osobą w podeszłym wieku,

Podczas stosowania leku Ciprofloxacinum Claris

Jeżeli podczas przyjmowania leku Ciprofloxacinum Claris wystąpi którykolwiek z poniższych

objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać

stosowanie leku Ciprofloxacinum Claris.

•    Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacinum Claris i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidarni. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia, należy przerwać przyjmowaniu leku Ciprofloxacinum Claris i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

•    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacinum Claris i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Po pierwszym przyjęciu leku Ciprofloxacinum Claris mogą wystąpić reakcje psychiczne.

Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Ciprofloxacinum Claris. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacinum Claris i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprofloxacinum Claris i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciprofloxacinum Claris, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciprofloxacinum Claris, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje się lek Ciprofloxacinum Claris.

•    Lek Ciprofloxacinum Claris może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie lub drażliwość żołądka, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciprofloxacinum Claris.

•    Lek Ciprofloxacinum Claris może zmniejszać liczbę białych krwinek, co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenie. Jeśli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej lub problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

•    Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko niedokrwistości (anemii).

•    Podczas stosowania leku Ciprofloxacinum Claris notowano występowanie zagrażających życiu objawów skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), które pojawiają się początkowo na tułowiu w postaci czerwonawych plamek podobnych do tarcz strzelniczych lub okrągłych plam z pęcherzami po środku. Dodatkowymi objawami są owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie i na narządach płciowych oraz zapalenie spojówek (czerwone, opuchnięte oczy). Te mogące zagrażać życiu wysypki często przebiegają z objawami grypowymi.

Wysypka może się rozwijać - pęcherze lub złuszczanie skóry mogą się rozprzestrzeniać.

•    Podczas przyjmowania leku Ciprofloxacinum Claris skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne lub ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Ciprofloxacinum Claris a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Nie stosować leku Ciprofloxacinum Claris jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Ciprofloxacinum Claris”).

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki należące do grupy leków przedwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przedwdepresyjne, niektóre leki przedwbakteryjne (należące do grupy makrolidów) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Wymienione niżej leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Ciprofloxacinum Claris. Przyjmowanie leku Ciprofloxacinum Claris jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

•    warfaryna, acenokumarol, fenprokumon, fluindion lub inne doustne leki przeciwzakrzepowe („rozrzedzające” krew),

•    probenecyd (w dnie moczanowej),

•    metoklopramid (w nudnościach i migrenie),

•    omeprazol (w leczeniu wrzodów żołądka, niestrawności, zgagi, i zespołu Zollingera-Ellisona),

•    cyklosporyna (lek immunosupresyjny),

•    metotreksat (w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów),

•    teofilina (w zaburzeniach oddychania),

•    tyzanidyna (w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym),

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny),

•    ropinirol (w chorobie Parkinsona),

•    fenytoina (w padaczce),

•    olanzapina (lek przeciwpsychotyczny),

•    glibenklamid (w cukrzycy).

Lek Ciprofloxacinum Claris może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

•    pentoksyfilina (w zaburzeniach krążenia),

® kofeina,

•    lidokaina (lek znieczulający),

•    syldenafil (w zaburzeniach erekcji),

•    duloksetyna (w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, bólu i stresu).

Ciprofloxacinum Claris z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na leczenie lekiem Ciprofloxacinum Claris.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Najlepiej unikać stosowania leku Ciprofloxacinum Claris w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy przyjmować leku Ciprofloxacinum Claris w okresie karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ciprofloxacinum Claris może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Dlatego też, zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciprofloxacinum Claris. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Ciprofloxacinum Claris zawiera sód

Jeśli pacjent jest na diecie niskosodowej, należy wziąć pod uwagę, że:

50 ml Ciprofloxacinum Claris zawiera 7,7 mmol (= 177 mg) sodu.

100 ml Ciprofloxacinum Claris zawiera 15,4 mmol (= 354 mg) sodu.

200 ml Ciprofloxacinum Claris zawiera 30,8 mmol (= 708 mg) sodu.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz wyjaśni dokładnie jaką dawkę leku Ciprofloxacinum Claris należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w przypadku ciężkich zakażeń może być dłuższe.

Lekarz będzie podawał każdą z dawek w powolnej infuzji dożylnej do krwi. Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych czas infuzji dawki 400 mg wynosi 60 minut, a dawek 100 mg i 200 mg - 30 minut. Dzięki powolnemu podawaniu infuzji można uniknąć wystąpienia nagłych działań niepożądanych.

Należy pamiętać, aby podczas przyjmowania leku Ciprofloxacinum Claris pić dużo płynów. Przerwanie stosowania leku Ciprofloxacinum Claris

• Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niecałkowicie wyleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

-    nudności, biegunka, wymioty

-    bóle stawów u dzieci

-    miejscowy odczyn w miejscu wstrzyknięcia, wysypka

-    przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

-    nadkażenia grzybicze

-    duże stężenie eozynofili, rodzaju białych krwinek, wzrost lub spadek stężenia czynnika krzepnięcia krwi (płytek krwi)

-    utrata apetytu (jadłowstręt)

-    nadmierna aktywność, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy

-    ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku, uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, drgawki (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zaburzenia koncentracji

-    zaburzenia widzenia

-    utrata słuchu

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia)

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi

-    ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność lub zgaga), wiatry

-    zaburzenia czynności wątroby, podwyższone stężenie we krwi substancji zwanej bilirubiną, żółtaczka (z zastojem żółci)

-    swędzenie, pokrzywka

-    bóle stawów u dorosłych

-    osłabienie czynności nerek, niewydolność nerek

-    bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie), gorączka, zatrzymanie płynów

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

•    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), spadek liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi (pancytopenia), mogący być groźny dla życia, zahamowanie czynności szpiku, również mogące stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), mogąca stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

•    reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja, która rzadko może prowadzić do myśli lub zachowań samobójczych, zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    obniżona wrażliwość na bodźce czuciowe, drżenie, migrena, zaburzenie zmysłu powonienia (zaburzenia węchu)

•    szumy uszne, utrata słuchu

•    omdlenia, zapalenie żył

•    płytki oddech, w tym objawy astmy

•    zapalenie trzustki

•    zapalenie wątroby, obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu

•    wrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), niewielkie krwawienie podskórne (wybroczyny)

•    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni, skurcze, zerwanie ścięgna -zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zapalenie dróg moczowych

•    nadmierne pocenie się

•    podwyższona aktywność enzymu - amylazy

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów lub rzadziej):

•    zmniejszenie się liczby krwinek czerwonych w szczególny sposób (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza)

•    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej), które mogą być śmiertelne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), ucisk na mózg (ciśnienie wewnątrzczaszkowe)

•    zaburzone widzenie kolorów

•    różne wykwity na skórze lub wysypki (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgien, nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    problemy związane z układem nerwowym takie jak ból, uczucie palenia, dzwonienie w uszach, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn

•    zaburzenia serca: bardzo szybkie bicie serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, zaburzenie rytmu serca (zwane "wydłużeniem odstępu QT", widoczne w EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca)

•    ostra uogólniona osutka krostkowa - choroba skóry, w której tworzą się czerwone pęcherze

•    zmniejszenie krzepliwości krwi podczas stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr(ourpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ciprofloxacinum Claris

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed podaniem leku Ciprofloxacinum Claris należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera cząstek stałych lub nie zmienił zabarwienia. Roztwór można podawać jedynie, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych.

Fiolka lub butelka

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zmrażać.

Przechowywać fiolkę lub butelkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Worek

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Worki przechowywać w zewnętrznym worku w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu

Zużyć w ciągu 42 godzin, jeśli lek rozcieńczono płynem infuzyjnym.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać zużyty natychmiast po przygotowaniu. Jeśli nie zostanie on zużyty natychmiast, za czas przechowywania w trakcie użycia i warunki przed użyciem odpowiada użytkownik.

Po pierwszym otwarciu

Produkt do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami, natychmiast po użyciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani omowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceuty, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ciprofloxacinum Claris

Substancja czynnąjest cyprofloksacyna.

1 ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci 2,544 mg cyprofloksacyny mleczanu.

Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, sodu chlorek, kwas solny stężony i woda do wstrzykiwali.

Jak wygląda lek Ciprofloxacinum Claris i co zawiera opakowanie

Roztwór do infuzji Ciprofloxacinum Claris jest przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółty.

Ciprofloxacinum Claris, 100 mg/50 ml, roztwór do infuzji jest dostarczany w fiolkach lub butelkach z bezbarwnego szkła lub w workach z materiału niezawierającego PVC, zawierających po 50 ml roztworu do infuzji.

Ciprofloxacinum Claris, 200 mg/100 ml, roztwór do infuzji jest dostarczany w fiolkach lub butelkach z bezbarwnego szkła lub w workach z materiału niezawierającego PVC, zawierających po 100 ml roztworu do infuzji.

Ciprofloxacinum Claris, 400 mg/200 ml, roztwór do infuzji jest dostarczany w butelkach z bezbarwnego szkła lub workach z materiału niezawierającego PVC, zawierających po 200 ml roztworu do infuzji.

Wielkość opakowań: pojedyncza fiolka lub butelka w tekturowym pudełku lub pojedynczy worek z materiału niezawierającego PVC w torebce z aluminium.

Podmiot odpowiedzialny

Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Brewe, Cheshire, CW1 6UL Wielka Brytania

Wytwórca

Svizera Europe B V Antennestraat 43 1322 AH, Almere Holandia

Wytwórca

Eurogenerics NV/SA Heizel Esplanade b22 11020 Bruksela Belgia

Importer

Hand-Prod Sp. z o.o. ul. Stanisława Leszczyńskiego 40a 02-496 Warszawa Tel./fax: +48 22 867 87 37

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Ciprofloxacin Claris

Belgia

Ciprofloxacin EG

Estonia

Ciprofloxacin Claris

Grecja

Drastin

Irlandia

Ciprofloxacin Claris

Litwa

Ciprofloxacin Claris

Luksemburg

Ciprofloxacin EG

Łotwa

Ciprofloxacin Claris

Niemcy

Ciprofloxacin Claris

Polska

Ciprofloxacinum Claris

Portugalia

Ciprofloxacina Claris

Słowenia

Ciprofloxacin Claris

Włochy

Ciprofloxacin Claris

Data zatwierdzenia ulotki

Porady - kształcenie medyczne

Antybiotyki są stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie działają w zakażeniach wirusowych.

Antybiotyki należy stosować w chorobach, w których lekarz je zalecił.

Pomimo działania antybiotyków, niektóre bakterie mogą przetrwać lub rozmnożyć się. Zjawisko to jest nazywane opornością: niekiedy leczenie antybiotykiem staje się nieskuteczne. Niewłaściwe użycie antybiotyków zwiększa oporność. Można nawet spowodować, że bakterie uodpornią się i wydłuży się leczenie czy zmniejszy skuteczność antybiotyku, jeżeli pacjent nie zastosuje się do zaleceń lekarza dotyczących:

-    wielkość dawki,

-    częstości przyjmowania,

-    czasu trwania leczenia.

W konsekwencji, żeby zachować skuteczność tego leku:

-    Należy stosować antybiotyk tylko wtedy, gdy przepisze go lekarz.

-    Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich.

-    Nie należy przyjmować antybiotyku ponownie bez zalecenia lekarza, nawet jeśli aktualna

choroba jest podobna do choroby, na którą antybiotyk został przepisany.

-    Nigdy nie należy dawać antybiotyku innej osobie, gdyż w przypadku jej choroby może okazać

się niewłaściwy.

-    Po zakończeniu leczenia należy zwrócić niezużyty lek do apteki, żeby został właściwie

zniszczony.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego

Produkt Ciprofloxacinum Claris należy podawać w postaci infuzji dożylnych. Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut. U pacjentów dorosłych dawki 100 mg lub 200 mg podaje się w infuzji trwającej 30 minut. Dawkę400 mg podaje się w infuzji trwającej 60 minut. Powolna infuzja do dużego naczynia żylnego zminimalizuje dyskomfortu pacjenta i zmniejszy ryzyko podrażnienia żył. Roztwór do infuzji można podawać bezpośrednio lub po zmieszaniu z innymi zgodnymi roztworami do infuzji.

Jeżeli nie potwierdzono zgodności z innymi roztworami do infuzji lub lekami, roztwór do infuzji należy podawać osobno. Widoczne oznaki niezgodności to np. wytrącanie osadu, zmętnienie lub odbarwienie.

Niezgodność występuje dla wszystkich roztworów do infuzji i leków, które są fizycznie lub chemicznie niestabilne w pH roztworu (np. penicyliny, roztwory heparyny), szczególnie jeśli łączy się z roztworami, których pH dostosowano do zasadowego (pH roztworu cyprofloksacyny do infuzji: 3,9-4,5).

Po początkowym podawaniu dożylnym, leczenie można także kontynuować doustnie.

11

Ciprofloxacinum Claris

Charakterystyka Ciprofloxacinum claris

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ciprofloxacinum Claris, 2 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Poniżej podano zawartości poszczególnych opakowań handlowych produktu Ciprofloxacinum Claris, 2 mg/ml, roztwór do infuzji.

Ciprofloxacinum Claris, 100 mg/50 ml, roztwór do infuzji

1 ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci 2,544 mg cyprofloksacyny mleczanu.

Każda butelka i każdy worek z materiału niezawierającego PVC, o pojemności 50 ml, zawierają 100 mg cyprofloksacyny (w postaci cyprofloksacyny mleczanu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 50 ml roztworu zawiera 7,7 mmol (177 mg) sodu. Ciprofloxacinum Claris, 200 mg/100 ml, roztwór do infuzji

1 ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci cyprofloksacyny mleczanu (2,544 mg).

Każda butelka i każdy worek z materiału niezawierajacego PVC, o pojemności 100 ml, zawierają 200 mg cyprofloksacyny (w postaci cyprofloksacyny mleczanu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 100 ml roztworu zawiera 15,4 mmol (354 mg) sodu.

Ciprofloxacinum Claris, 400 mg/200 ml, roztwór do infuzji

1 ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci cyprofloksacyny mleczanu (2,544 mg).

Każda butelka i każdy worek z materiału niezawierającego PVC, o pojemności 200 ml, zawierają 400 mg cyprofloksacyny (w postaci cyprofloksacyny mleczanu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 200 ml roztworu zawiera 30,8 mmol (708 mg) sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przejrzysty roztwór, bezbarwny lub lekko żółty.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt Ciprofloxacinum Claris, roztwór do infuzji jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4.4 i 5.1). Przed rozpoczęciem terapii należy zwrócić szczególną uwagę na dostępne informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania produktów przeci wbakteryj ny ch.

Dorośli

   Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne:

zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzeni oskrzeli;

zapalenie płuc.

•    Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.

•    Zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie wywołane przez bakterie Gram-ujemne.

•    Zakażenia układu moczowo-płciowego.

zapalenie jądra i najądrza, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae;

zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae. Jeżeli podejrzewa się lub rozpozna, że wyżej wymienione zakażenia układu płciowego wywołane są przez Neisseria gonorrhoeae, to szczególnie istotne jest uzyskanie lokalnych informacji na temat rozpowszechnienia oporności na cyprofloksacynę i potwierdzenie wrażliwości na podstawie badań laboratoryjnych.

•    Zakażenia układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych).

•    Zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

•    Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.

•    Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

•    Zakażenia kości i stawów.

•    Leczenie zakażeń u pacjentów z neutropenią.

•    Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią.

•    Wziewna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie).

•    Zakażenia płucno-oskrzelowo w przebiegu mukowiscydozy, wywołane przez Pseudomonas aeruginosa.

•    Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek.

•    Wziewna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie).

Cyprofloksacynę można także stosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.

Leczenie powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży (patrz punkty 4.4 i 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawka zależy od wskazania, ciężkości i miejsca zakażenia, wrażliwości na cyprofloksacynę drobnoustrojów wywołujących zakażenia, czynności nerek pacjenta oraz u dzieci i młodzieży, od masy ciała.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości choroby oraz od jej przebiegu klinicznego i bakteriologicznego.

Po wstępnym leczeniu dożylnym można zmienić leczenie na doustne tabletkami lub zawiesiną, jeżeli lekarz uzna to za wskazane ze względów klinicznych. Zmiana leczenia dożylnego na terapię doustną powinna nastąpić najszybciej, jak to możliwe.

W przypadkach ciężkich zakażeń lub jeśli pacjent nie może przyjąć tabletki doustnie (np. pacjenci żywieni pozajelitowo) zaleca się rozpoczęcie terapii podaniem cyprofloksacyny dożylnej, aż do możliwości przejścia na leczenie doustne.

Podczas leczenia zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie (np. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter albo Staphylococcus spp.) może być konieczne podawanie większych dawek cyprofloksacyny oraz stosowanie w skojarzeniu z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

W zależności od drobnoustroju wywołującego zakażenie, podczas leczenia niektórych zakażeń (np. zapalenie narządów miednicy mniejszej, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia u pacjentów z neutropenią oraz zakażenia kości i stawów) może być konieczne zastosowanie cyprofloksacyny w skojarzeniu z innym odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym.

Wskazania

Dawka dobowa w miligramach

Całkowity czas trwania leczenia (w tym jak najszybsza zmiana na terapię doustną)

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

400 mg 3 razy na dobę

28 dni do 3 miesięcy

Zakażenia

układu

moczowego

Powikłane i niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 21 dni, w szczególnych przypadkach (np. ropnie) może być kontynuowane powyżej 21 dni

Zapalenie gruczołu krokowego

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

2 do 4 tygodni (ostre)

Zakażenia

narządów

płciowych

Zapalenie jądra i najądrza oraz choroby zapalne narządów miednicy

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

co najmniej 14 dni

Zakażenia

układu

pokarmowego oraz zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze, w tym przez Shigella spp. inne niż Shigella dysenteriae typu 1 oraz empiryczne leczenie ciężkiej biegunki podróżnych

400 mg 2 razy na dobę

1 dzień

Biegunka wywołana przez Shigella dysenteriae typu 1

400 mg 2 razy na dobę

5 dni

Biegunka wywołana przez Vibrio cholerae

400 mg 2 razy na dobę

3 dni

Dur brzuszny

400 mg 2 razy na dobę

7 dni

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram-ujemne

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

5 do 14 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Zakażenia kości i stawów

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

maksymalnie 3 miesiące

Leczenie zakażeń lub zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią. Cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z odpowiednim lekiem (lekami) przeciwbakteryjnym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

leczenie należy kontynuować przez cały okres występowania neutropenii

Wziewna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie) u pacjentów, u których konieczne jest leczenie pozajelitowe.

400 mg 2 razy na dobę

60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus anthracis

W przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku._

Dzieci i młodzież

Wskazania

Dawka dobowa w miligramach

Całkowity czas trwania leczenia (w tym jak najszybsza zmiana na terapię doustną)

Mukowiscydoza

10 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę.

10 do 14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek

6 mg/ kg masy ciała 3 razy na dobę do 10 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę.

10 do 21 dni

Wziewna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie) u pacjentów, u których konieczne jest leczenie pozajelitowe.

W przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczkami wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku.

10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę do 15 mg/ kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę.

60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus anthracis

Inne ciężkie zakażenia

10 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę.

Zależnie od rodzaju zakażenia

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.

Niewydolność nerek i wątroby

Zalecane dawki początkowe i podtrzymujące u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Klirens kreatyniny [ml/min/1,73 m2]

Stężenie kreatyniny w surowicy [pmol/1]

Dawka dożylna [mg]

>60

<124

Patrz typowe dawkowanie

30-60

124 do 168

200-400 mg co 12 h

<30

>169

700-400 mg co 24 h

Pacjenci poddawani hemodializie

>169

200-400 mg co 24 h (po dializie)

Pacjenci poddawani dializie

>169

200-400 mg co 24 h

otrzewnowej

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczna korekta dawki.

Nie przeprowadzono badań dotyczących dawkowania u dzieci z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby.

Sposób podawania

Przed użyciem należy obejrzeć, czy roztwór do infuzji nie zawiera cząstek stałych lub nie nastąpiła zmiana barwy.

Roztwór należy użyć tylko wtedy, jeśli jest przezroczysty i wolny od cząstek stałych.

Cyprofloksacynę należy podawać w postaci infuzji dożylnych.

Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut.

U pacjentów dorosłych czas trwania infuzji roztworu do infuzji zawierającego 400 mg cyprofloksacyny w 200 ml wynosi 60 minut, a roztworu do infuzji zawierającego 100 mg cyprofloksacyny w 50 ml i 200 mg w 100 ml - 30 minut.

Powolna infuzja do dużego naczynia żylnego zminimalizuje dyskomfort pacjenta i zmniejszy ryzyko podrażnienia żył.

Roztwór do infuzji można podawać bezpośrednio lub po zmieszaniu z innymi zgodnymi roztworami do infuzji (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciężkie zakażenia i zakażenia o etiologii mieszanej z drobnoustrojami Gram-dodatnimi i beztlenowymi

Monoterapia cyprofloksacyną nie jest przeznaczona do leczenia ciężkich zakażeń ani zakażeń, które mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie lub beztlenowe. W takich zakażeniach cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z innymi odpowiednimi lekami przeci wbakteryj nymi.

Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pnenmoniae)

Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń wywołanych przez paciorkowce ze względu na niewystarczającą skuteczność.

Zakażenia układu płciowego

Zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej może być wywołane przez oporny na fluorochinolony szczep Neisseria gonorrhoeae. Cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym, chyba że pewne jest, że zakażenie nie jest wywołane przez Neisseria gonorrhoeae oporne na cyprofloksacynę. Jeśli po 3 dniach leczenia nie osiągnie się klinicznej poprawy, należy rozważyć inne sposoby leczenia.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Dane dotyczące skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń pooperacyjnych w obrębie jamy brzusznej są ograniczone.

Biegunka podróżnych

Wybierając cyprofloksacynę należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę drobnoustrojów występujących w odwiedzanych krajach.

Zakażenia kości i stawów

Cyprofloksacynę należy stosować w leczeniu skojarzonym z innymi produktami przeciwbakteryjnymi, zgodnie z wynikami badań mikrobiologicznych.

Wziewna postać wąglika

Stosowanie u ludzi ustalono na podstawie danych dotyczących wrażliwości in vitro oraz danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach i ograniczonych danych z badań z udziałem ludzi. Lekarze zlecający terapię powinni się kierować narodowymi i (lub) międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi leczenia wąglika.

Dzieci i młodzież

Cyprofloksacynę u dzieci i młodzieży należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi wytycznymi. Leczenie cyprofloksacyną powinni zalecać wyłączniejekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży.

Udowodniono, że cyprofloksacyna powoduje artropatię obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt. Dane dotyczące bezpieczeństwa, pochodzące z zawierającego podwójnie ślepą próbę, randomizowanego badania, w którym oceniano zastosowanie cyprofloksacyny u dzieci (cyprofloksacyna: n = 335, średni wiek = 6,3 roku; leki porównawcze: n = 349, średni wiek = 6,2 roku; przedział wieku = 1 do 17 lat), wykazały następującą częstość występowania artropatii przypuszczalnie związanej ze stosowaniem leku (w odróżnieniu od klinicznych objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych ze stawami) do 42. dnia od rozpoczęcia stosowania: 7,2% i 4,6%. Częstość występowania artropatii związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła odpowiednio 9,0% i 5,7%. Zwiększenie, wraz z upływem czasu, częstości występowania artropatii o przypuszczalnym związku z lekiem nie było istotne statystycznie pomiędzy grupami. Leczenie można rozpocząć wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, ze względu na możliwe działania niepożądane związane ze stawami i (lub) otaczającymi tkankami.

Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu muskowiscvdozv

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku 5 do 17 lat. Doświadczenia w leczeniu dzieci w wieku od roku do 5 lat są bardziej ograniczone.

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek W zakażeniach układu moczowego należy rozważyć leczenie cyprofloksacyną, jeżeli nie można zastosować innych metod leczenia, a decyzję należy oprzeć na wynikach dokumentacji mikrobiologicznej.

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku od roku do 17 lat.

Inne specy ficzne ciężkie zakażenia

W innych ciężkich zakażeniach stosuje się zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lub po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, jeśli nie można zastosować innego leczenia lub w przypadku niepowodzenia terapii konwencjonalnej oraz kiedy dokumentacja mikrobiologiczna uzasadnia użycie cyprofloksacyny.

Nie prowadzono badań klinicznych dotyczących zastosowania cyprofloksacyny w specyficznych ciężkich zakażeniach innych niż wymienione powyżej, więc doświadczenie kliniczne jest ograniczone. Z tego względu zaleca się ostrożność w leczeniu pacjentów z takimi zakażeniami.

Nadwrażliwość

Po podaniu pojedynczej dawki może wystąpić nadwrażliwość i reakcje alergiczne, w tym anafilaksja i reakcje anafilaktoidalne, mogące stanowić zagrożenie życia (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią takie reakcje, należy przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Układ mieśniowo-szkieletowy

Cyprofloksacyny zwykle nie należy stosować u pacjentów z chorobami (zaburzeniami) ścięgien, związanymi z wcześniejszym leczeniem chinolonami. Tym niemniej bardzo rzadko, po mikrobiologicznym potwierdzeniu czynnika wywołującego zakażenie i ocenie stosunku korzyści do ryzyka, można zalecić tym pacjentom cyprofloksacynę do leczenia niektórych ciężkich zakażeń, szczególnie jeśli standardowe leczenie było nieskuteczne lub występuje oporność bakterii, a dane mikrobiologiczne mogą uzasadniać zastosowanie cyprofloksacyny.

Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne. Zapalenia i zerwania ścięgien mogą występować nawet kilka miesięcy po zakończeniu stosowania cyprofloksacyny. Ryzyko uszkodzenia ścięgien może być podwyższone u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami (patrz punkt 4.8).

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy zapalenia ścięgien (np. bolesny obrzęk, stan zapalny), należy przerwać leczenie cyprofloksacyną. Chorą kończynę należy unieruchomić.

Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.8).

Wrażliwość na światło

Wykazano, że cyprofloksacyną wywołuje reakcje o typie foto wrażliwości. Pacjentom przyjmującym cyprofloksacynę należy zalecić, aby podczas leczenia unikali bezpośredniego narażenia na intensywne światło słoneczne lub promieniowanie UV (patrz punkt 4.8).

Ośrodkowy układ nerwowy

Wiadomo, że cyprofloksacyną, podobnie jak inne chinolony, wywołuje drgawki lub obniża próg drgawkowy. Odnotowano przypadki występowania stanów padaczkowych.

Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego mogącymi predysponować do wystąpienia drgawek. Jeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4.8). Nawet po pierwszym podaniu cyprofloksacyny mogą wystąpić reakcje psychotyczne. Rzadko depresja lub psychoza mogą doprowadzić do powstawania myśli samobójczych, skutkujących próbami samobójczymi lub samobójstwem.

Jeśli wystąpi taka sytuacja, należy przerwać leczenie cyprofloksacyną.

U pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę odnotowano występowanie polineuropatii (notowano objawy neurologiczne, takie jak: ból, uczucie palenia, zaburzenia czucia czy osłabienie mięśni, występujące pojedynczo lub w połączeniu). Leczenie cyprofloksacyną należy przerwać u pacjentów, u których wystąpiły objawy neuropatii, w tym ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie, żeby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym cyprofloksacyny, u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, np. u pacjentów:

-    z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT,

-    jednocześnie stosujących leki wpływające na wydłużenie odstępu QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne),

-    z zaburzoną równowagą elektrolitową (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

-    z chorobami serca (np. niewydolność serca, zawał serca, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku oraz kobiety mogą być bardziej wrażliwi na leki wydłużające odstęp QT. W związku z tym należy zachować ostrożność stosując fluorochinolony, w tym cyprofloksacynę, w powyższej populacji.

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkty 4.5, 4.8, 4.9).

Układ pokarmowy

Wystąpienie ciężkiej i uporczywej biegunki w trakcie lub po zakończeniu leczenia (w tym kilka tygodni po leczeniu) może wskazywać na związane ze stosowaniem antybiotyków zapalenie okrężnicy (zagrażające życiu, z możliwym skutkiem śmiertelnym), wymagające natychmiastowego leczenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazane są wówczas leki hamujące perystaltykę jelit.

Nerki i układ moczowy

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny stwierdzano występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4.8). Pacjentów przyjmujących cyprofloksacynę należy dobrze nawodnić i należy unikać nadmiernej zasadowości moczu.

Zaburzenia czynności nerek

Ponieważ cyprofloksacyna jest głównie wydalana w postaci niezmetabolizowanej, przez nerki, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy dobrać dawkę indywidualnie, aby uniknąć nasilania się działań niepożądanych związanych z kumulowaniem się leku w organizmie, co opisano w punkcie 4.8.

Wątroba i drogi żółciowe

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny odnotowano przypadki występowania martwicy wątroby i zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby wątroby (takich jak: brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub tkliwość brzucha), leczenie należy przerwać.

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowei

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej podczas leczenia cyprofloksacyną występowały reakcje hemolityczne. Należy unikać stosowania cyprofloksacyny u tych pacjentów, chyba że uzna się, że potencjalna korzyść przeważa nad ryzykiem. Wówczas należy obserwować, czy u pacjenta nie występuje hemoliza.

Oporność

W trakcie lub po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną może być wyizolowany szczep bakteryjny oporny na cyprofloksacynę, mogący nie powodować klinicznych objawów nadkażenia. W wyniku długotrwałego leczenia lub leczenia zakażeń szpitalnych i (lub) zakażeń wywołanych przez gatunki Staphylococcus i Pseudomonas, ryzyko wyselekcjonowania opornych na cyprofloksacynę szczepów bakteryjnych może być większe.

Cyt ochr om P450

Cyprofloksacyna hamuje CYP1A2, może więc spowodować zwiększenie stężenia w osoczu równocześnie przyjmowanych substancji metabolizowanych przez ten enzym (np. teofilina, klozapina, olanzapina, ropinirol, tyzanidyna, duloksetyna). Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny jest przeciwwskazane. Dlatego też należy uważnie obserwować, czy u pacjentów przyjmujących te substancje równocześnie z cyprofloksacyną nie występują objawy kliniczne przedawkowania; może też być konieczne oznaczenie stężenia tych substancji (np. teofiliny) w surowicy (patrz punkt 4.5).

Metotreksat

Nie zaleca się podawania cyprofloksacyny równocześnie z metotreksatem (patrz punkt 4.5).

Interakcje z badaniami

Występujące in vitro działanie cyprofloksacyny przeciw Mycobacterium tuberculosis może powodować fałszywie ujemne wyniki testów bakteriologicznych w próbach pobranych od pacjentów przyjmujących aktualnie cyprofloksacynę.

Odczyn w miejscu wstrzyknięcia

Odnotowano przypadki występowania miejscowych odczynów w miejscu wstrzyknięcia dożylnego przy dożylnym podawaniu cyprofloksacyny. Reakcje te są częstsze, jeżeli czas infuzji wynosi 30 minut lub krócej. Mogą się pojawiać jako miejscowy odczyn na skórze, który ustępuje wkrótce po zakończeniu infuzji. Nie ma przeciwwskazań do kolejnego podawania dożylnego, chyba że odczyn nawraca i ulega nasileniu.

Obciążenie NaCl

U pacjentów, dla których przyjmowanie sodu ma znaczenie medyczne (pacjenci z zastoinową niewydolnością serca, niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, itp.), należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie sodem (informacje o zawartości chlorku sodu, patrz punkt 2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Oddziaływanie innych produktów na cyprofloksacynę Leki powodujące wydłużanie odstępu OT

Cyprofloksacynę, podobnie jak inne fluorochinolony, należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4).

Probenecyd

Probenecyd zakłóca wydzielanie cyprofloksacyny przez nerki. Równoczesne podawanie probenecydu i cyprofloksacyny powoduje zwiększenie stężenia cyprofloksacyny w surowicy.

Meloklopramid

Metoklopramid przyspiesza wchłanianie cyprofloksacyny (podawanej doustnie), co skraca jej czas osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu. Nie stwierdzono wpływu na dostępność biologiczną cyprofloksacyny.

Omeprazol

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i leków zawierających omeprazol skutkuje nieznacznym zmniejszeniem wartości Cmax i AUC cyprofloksacyny.

Oddziaływanie cyprofloksacyny na inne produkty lecznicze

Tyzanidyna

Nie podawać tyzanidyny razem z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.3). W badaniu klinicznym z udziałem zdrowych osób zaobserwowano zwiększenie stężenia tyzanidyny (7-krotne zwiększenie wartości Cmax: od 4- do 21-krotnego; 10-krotne zwiększenie AUC: od 6- do 24-krotnego), kiedy podawano ją jednocześnie z cyprofloksacyną. Zwiększone stężenie tyzanidyny wiąże się z nasileniem działania obniżającego ciśnienie i uspokajającego.

Metotreksat

Równoczesne stosowanie z cyprofloksacyną może hamować transport metotreksatu przez kanaliki nerkowe, co może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu i zwiększenia ryzyka toksyczności metotreksatu. Nie zaleca się równoczesnego stosowania (patrz punkt 4.4).

Teofilina

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny i teofiliny może prowadzić do niepożądanego zwiększenia stężenia teofiliny w osoczu i wystąpienia jej działań niepożądanych, które rzadko mogą zagrażać życiu lub powodować zgon. Stosując jednocześnie oba produkty, należy kontrolować stężenie teofiliny w osoczu i odpowiednio zmniejszać jej dawkę (patrz punkt 4.4).

Inne pochodne ksantyn

Po jednoczesnym podaniu cyprofloksacyny oraz kofeiny lub pentoksyfiliny (oksypentyfiliny) stwierdzano podwyższone stężenia tych pochodnych ksantyn w osoczu.

Fenytoina

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i fenytoiny może powodować zwiększone lub zmniejszone stężenie fenytoiny w osoczu, tak więc zaleca się monitorowanie stężenia leku.

Cyklosporyna

Podczas jednoczesnego stosowania cyprofloksacyny i produktów zawierających cyklosporynę obserwowano przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu. Dlatego u tych pacjentów należy często (2 razy w tygodniu) kontrolować stężenie kreatyniny w surowicy.

Antagoniści witaminy K

Równoczesne stosowanie cyprofloksacyny z antagonistami witaminy K może nasilać ich działanie przeciwzakrzepowe. Ryzyko może się zmieniać w zależności od istniejącego zakażenia, wieku i ogólnego stanu pacjenta, więc trudno ocenić, w jakim stopniu zastosowanie cyprofloksacyny wpłynie na wartość INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Podczas i przez krótki czas po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną podawaną jednocześnie z antagonistami witaminy K (np. warfaryna, acenokumarol, fenprokumon, fluindion), zaleca się częste kontrole wartości INR.

W szczególnych przypadkach jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i produktów leczniczych zawierających glibenklamid może nasilać działanie glibenklamidu (hipoglikemia).

Duloksetyna

W badaniach klinicznych wykazano, że jednoczesne stosowanie duloksetyny i silnych inhibitorów izoenzymu 1A2 CYP450, takich jak fluwoksamina, może powodować zwiększenie wartości AUC i C,nax duloksetyny. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące możliwych interakcji z cyprofloksacyną, ale podczas jednoczesnego podawania można spodziewać się podobnych skutków (patrz punkt 4.4).

Ropinirol

W badaniu klinicznym wykazano, że jednoczesne stosowanie ropinirolu i cyprofloksacyny, umiarkowanego inhibitora izoenzymu 1A2 CYP450, powoduje zwiększenie wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%. Zaleca się obserwację działań niepożądanych związanych z ropinirolem i odpowiednie korygowanie dawki ropinirolu podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4).

Lidokaina

U zdrowych ochotników wykazano, że stosowanie cyprofloksacyny, umiarkowanego inhibitora izoenzymu 1A2 CYP450, razem z produktami zawierającymi lidokainę powoduje zmniejszenie klirensu dożylnie stosowanej lidokainy o 22%. Mimo dobrej tolerancji lidokainy, podczas jednoczesnego stosowania z cyprofloksacyną mogą występować interakcje wraz z działaniami niepożądanymi.

Klozapina

Po jednoczesnym podawaniu przez 7 dni 250 mg cyprofloksacyny z klozapiną zwiększały się stężenia klozapiny i N-demetyloklozapiny w osoczu odpowiednio o 29% i 31%. Zaleca się obserwację kliniczną i odpowiednie korygowanie dawki klozapiny podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4).

Syldenafil

Po podaniu doustnym 50 mg syldenafilu równocześnie z 500 mg cyprofloksacyny osobom zdrowym stwierdzono dwukrotny wzrost wartości Cmax i AUC. Dlatego zalecając cyprofloksacynę wraz z syldenafilem należy zachować ostrożność, biorąc pod uwagę korzyści i zagrożenia.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne dane dotyczące podawania cyprofloksacyny kobietom w ciąży nie wskazują, aby wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód i noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozmnażanie. U zwierząt młodych i tuż przed urodzeniem chinolony powodują uszkodzenie niedojrzałych chrząstek stawów, dlatego też nie można wykluczyć, że lek może powodować uszkodzenie chrząstki stawowej u niedojrzałego organizmu ludzkiego lub płodu (patrz punkt 5.3).

Z ostrożności lepiej jest unikać stosowania cyprofloksacyny w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Cyprofloksacyna przenika do mleka matki. W związku z ryzykiem uszkodzenia chrząstek stawów, cyprofloksacyny nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na działanie neurologiczne, cyprofloksacyna może wpływać na czas reakcji. Z tego względu zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są nudności i biegunka.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane pochodzące z badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu cyprofloksacyny do obrotu (leczenie doustne, dożylne i sekwencyjne), uporządkowane według częstości występowania. Analizę częstości przeprowadzono łącznie dla postaci doustnych i dożylnych cyprofloksacyny.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Nadkażenia

grzybicze

Zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyku (bardzo rzadko mogące powodować zejście śmiertelne) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia

Niedokrwistość

Neutropenia

Leukocytoza

Trombocytopenia

Trombocytemia

Niedokrwistość

hemolityczna

Agranulocytoza

Pancytopenia

(zagrażająca

życiu)

Hamowanie

czynności szpiku

kostnego

(zagrażające

życiu)

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Reakcje alergiczne Obrzęk alergiczny, obrzęk

naczynioruchowy

Reakcja

anafilaktyczna

Wstrząs

anafilaktyczny

(zagrażający

życiu) (patrz punkt

4.4)

Zespół choroby

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

posurowiczej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Hiperglikemia

Zaburzenia

psychiczne

Nadmierna

aktywność

psychomoto

ryczna,

pobudzenie

Splątanie i dezorientacja Reakcje lękowe Niezwykłe sny Depresja (mogąca prowadzić do myśli samobójczych oraz prób samobójczych lub samobójstwa) (patrz punkt 4.4) Omamy

Reakcje psychotyczne (mogące prowadzić do myśli

samobójczych oraz prób samobójczych lub samobójstwa) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy Zaburzenia snu Zaburzenia smaku

Parestezje i dyzestezje Niedoczulica Drżenie

Drgawki (w tym stan padaczkowy, patrz punkt 4.4)

Zawroty głowy

Migrena

Zaburzenia

koordynacji

Zakłócenia chodu

Zaburzenia nerwu

węchowego

Nadciśnienie

wewnątrzczaszko

we

Neuropatia obwodowa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

oka

Zaburzenia widzenia (np. diplopia)

Zniekształcone widzenie kolorów

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne Utrata słuchu lub zaburzenia słuchu

Zaburzenia

serca

Tachykardia

Arytmia komorowa i zaburzenia typu torsade de pointes (notowane głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz punkt 4.4 i 4.9)

Zaburzenia

naczyniowe

Rozszerzenie naczyń Niedociśnienie

Zapalenie naczyń

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Omdlenia

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Duszność (w tym stan astmatyczny)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Biegunka

Wymioty Bóle żołądka i jelit i bóle brzucha Niestrawność Wzdęcia

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

aminotransferaz

Zwiększenie

stężenia

bilirubiny

Zaburzenie czynności wątroby Żółtaczka cholestatyczna Zapalenie wątroby

Martwica wątroby (bardzo rzadko postępująca w zagrażającą życiu niewydolność wątroby) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Reakcje wrażliwości na światło (patrz punkt 4.4)

Wybroczyny

Rumień

wielopostaciowy Rumień guzowaty Zespół Stevensa-Johnsona (mogący zagrażać życiu) Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (mogące zagrażać życiu)

Ostra uogólniona osutka krostkowa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśniowo-szkieletowe (np. dóI kończyn, ból Meców, ból datki piersiowej) Bóle stawów

Ból mięśni Zapalenie stawów Zwiększone napięcie i curcze mięśni

Osłabienie mięśni Zapalenie ścięgien Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4.4) Nasilenie

objawów miastenii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia czynności nerek i dróg

Zaburzenie czynności nerek

Niewydolność nerek

Krwiomocz

Występowanie

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

moczowych

kryształów w moczu (patrz punkt 4.4) Kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie

Gorączka

Obrzęk Pocenie się (nadmierna potliwość)

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

Zwiększenie aktywności amylazy

Zwiększenie

wartości

międzynarodoweg o współczynnika znormalizowanego (u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K)

Poniższe działania niepożądane występują z większą częstością w podgrupach pacjentów otrzymujących leczenie dożylne lub sekwencyjne (dożylne, a następnie doustne):

Często

Wymioty, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka

Niezbyt często

Trombocytopenia, trombocytemia, splątanie i dezorientacja, omamy, parestezje i dyzestezje, napady padaczkowe, zawroty głowy, zaburzenia wzroku, utrata słuchu, tachykardia, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie, przemijające zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna, niewydolność nerek, obrzęk

Rzadko

Pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, wstrząs anafilaktyczny, reakcje psychotyczne, migrena, zaburzenia nerwu węchowego, osłabienie słuchu, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, martwica wątroby, wybroczyny, zerwanie ścięgna

Dzieci i młodzież

Częstość występowania wymienionej powyżej artropatii odnosi się do danych zgromadzonych w badaniach u osób dorosłych. U dzieci artropatia występowała często (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po przyjęciu 12 g prowadzi do wystąpienia lekkich objawów toksyczności. Ostre przedawkowanie po przyjęciu 16 g wywoływało ostrą niewydolność nerek.

Objawy przedawkowania to: zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zmęczenie, drgawki, omamy, splątanie, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenie czynności nerek i wątroby oraz występowanie kryształów w moczu i krwiomocz. Notowano przemijające działanie toksyczne na nerki.

Oprócz rutynowych działań ratunkowych, takich jak płukanie żołądka z podawaniem węgla leczniczego, zaleca się monitorowanie czynności nerek, w tym pH moczu i - w razie konieczności - zakwaszanie moczu, aby zapobiec powstawaniu kryształów w moczu. Środki zobojętniające kwas, zawierające wapń i magnez, teoretycznie mogą zmniejszać wchłanianie przedawkowanej cyprofloksacyny.

Tylko niewielka ilość cyprofloksacyny (<10%) jest eliminowana podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej.

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Z powodu możliwości wystąpienia wydłużonego odstępu QT należy prowadzić monitorowanie EKG.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: przeciwbakteryjne chinolony, (kod ATC: J01MA02).

Mechanizm działania

Działanie bakteriobójcze cyprofloksacyny, jako fluorochinolonowego leku przeciwbakteryjnego, wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyrazy DNA), jak i topoizomerazy IV, koniecznych do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodvnamiczne

Skuteczność zależy głównie od zależności pomiędzy maksymalnym stężeniem w osoczu (Cmax) i minimalnym stężeniem cyprofloksacyny hamującym wzrost danego drobnoustroju (MIC) oraz od zależności między polem pod krzywą (AUC) i MIC.

Mechanizm oporności

In vitro oporność na cyprofloksacynę może rozwinąć się w wyniku wielostopniowych mutacji w genach kodujących docelowe miejsca działania: gyrazę DNA i topoizomerazę IV. Stopień oporności krzyżowej pomiędzy cyprofloksacyną a innymi fluorochinolonami wykazuje dużą zmienność. Pojedyncze mutacje nie muszą prowadzić do wystąpienia oporności klinicznej, ale wielokrotne mutacje zwykle powodują oporność kliniczną na wiele substancji czynnych z danej grupy lub na wszystkie z nich.

Mechanizmy oporności polegające na zaburzeniu barier przepuszczalności i (lub) czynnym usuwaniu substancji czynnej z wnętrza komórki, mogą mieć zmienny wpływ na wrażliwość na fluorochinolony, co zależy od właściwości fizykochemicznych poszczególnych substancji czynnych z danej grupy i powinowactwa do każdej z substancji czynnych układów transportujących. Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych. Na wrażliwość bakterii na cyprofloksacynę mogą wpływać mechanizmy oporności, inaktywujące inne antybiotyki, takie jak zaburzenia barier przepuszczalności (częste u Pseudomonas aeruginosa) oraz czynne usuwanie z komórki.

Występowała oporność plazmidowa kodowana przez geny qnr.

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Wartości graniczne oddzielają szczepy wrażliwe od szczepów o średniej wrażliwości i od szczepów opornych.

Zalecenia EUCAST

•    Enterobacteriaceae: wrażliwe: <0,5 pg/ml, oporne: >1 pg/ml;

•    Pseudomonas spp.: wrażliwe: <0,5 pg/ml, oporne: >1 pg/ml;

•    Acinetobacter spp.: wrażliwe: <1 pg/ml, oporne: >1 pg/ml;

•    Staphylococcus spp.wrażliwe: <1 pg/ml, oporne: >1 pg/ml;

•    Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis: wrażliwe: <0,5 pg/ml, oporne: >0,5 pg/ml;

•    Neisseria gonorrhoeae: wrażliwe: <0,03 pg/ml, oporne: >0,06 pg/ml;

•    Neisseria meningitidis: wrażliwe: <0,03 pg/ml, oporne: >0,06 pg/ml;

•    Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem*: wrażliwe: <0,5 pg/ml, oporne: >1 pg/ml.

1 Staphylococcus spp. - wartości graniczne dla cyprofloksacyny dotyczą leczenia dużymi dawkami.

*Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem wyznaczono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych i są one niezależne od rozkładu MIC dla poszczególnych gatunków. Mają one zastosowanie tylko dla gatunków, dla których nie podano wartości granicznych specyficznych dla danego gatunku, a nie dla tych gatunków, dla których nie zaleca się badania wrażliwości.

Częstość występowania nabytej oporności niektórych gatunków drobnoustrojów może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Dlatego też, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość.

Podział poszczególnych gatunków na grupy według wrażliwości na cyprofloksacynę (dla gatunków Streptococcus patrz punkt 4.4).

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Bacillus anthracis (1)

Tlenowe bakterie Gram-uiemne Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter kos er i Francisella tularensis


Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis Pasteurella spp.

Salmonella spp. *

Shigella spp. *

Vibrio spp.

Yersinia pestis

Bakterie beztlenowe Mobiluncus

Inne bakterie

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

GATUNKI, U KTÓRYCH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ PROBLEM

Tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp. *(2)

Tlenowe bakterie Gram-uiemne Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia+*

Campylobacter spp. + *

Citrobacter freundii*

Enterobacter aero genes Enterobacter cloacae *

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae*

Morgane lia morganii*

Neisseria gonorrhoeae *

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens Serratia marcescens *

Bakterie beztlenowe Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

GATUNKI OPORNE

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Actinomyces Enteroccus faecium


Listeria monocytogenes

Tlenowe bakterie Gram-uiemne

Stenotrophomonas maltophilia

Bakterie beztlenowe Z wyjątkiem wymienionych powyżej

Inne bakterie Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealitycum

* Wykazano skuteczność kliniczną wrażliwych szczepów w zatwierdzonych wskazaniach do stosowania

+ Współczynnik oporności >50% w jednym lub więcej krajów UE ($): Naturalna średnia wrażliwość bez nabytych mechanizmów oporności

(1) : Przeprowadzono badania na zwierzętach doświadczalnych, u których wywołano zakażenie podając drogą wziewną przetrwalniki Bacillus anthracis; badania te wykazały, że rozpoczęcie antybiotykoterapii wkrótce po kontakcie chroni przed wystąpieniem choroby, jeżeli leczenie trwa do czasu zmniejszenia się liczby przetrwałników w organizmie poniżej dawki zakażającej. Zalecenia dotyczące stosowania u ludzi przygotowano głównie na podstawie danych wrażliwości in vitro oraz danych z badań na zwierzętach w połączeniu z ograniczoną liczbą danych ze stosowania u ludzi. Uważa się, że dwumiesięczne podawanie osobom dorosłym cyprofloksacyny w dawce 500 mg dwa razy na dobę skutecznie zapobiega zakażeniu wąglikiem u ludzi. Lekarz prowadzący leczenie powinien brać pod uwagę krajowe i (lub) międzynarodowe dokumenty określające wspólne stanowisko na temat leczenia wąglika.

(2) : Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony. Współczynnik występowania oporności na metycylinę u wszystkich gatunków gronkowca wynosi około 20 do 50% i jest zwykle większy u szczepów wyizolowanych z zakażeń szpitalnych

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po dożylnej infuzji cyprofloksacyny średnie maksymalne stężenie w surowicy osiągano pod koniec infuzji. Farmakokinetyka cyprofloksacyny była liniowa w zakresie dawek do 400 mg, podawanych dożylnie.

Porównanie parametrów farmakokinetycznych w schematach dawkowania dożylnego dwa razy na dobę i trzy razy na dobę nie wykazało kumulacji cyprofloksacyny ani jej metabolitów.

Po 60-minutowej infuzji dożylnej 200 mg cyprofloksacyny lub podaniu doustnym 250 mg cyprofloksacyny co 12 godzin pola pod krzywą stężenia w surowicy w funkcji czasu (AUC) były porównywalne.

60-minutowa infuzja dożylna 400 mg cyprofloksacyny co 12 godzin była równoważna biologicznie pod względem wartości AUC dawce doustnej wynoszącej 500 mg co 12 godzin.

Po 60-minutowej infuzji dożylnej 400 mg, podawanej co 12 godzin, uzyskano wartość Cmax zbliżoną do wartości dla dawki doustnej wynoszącej 750 mg.

60-minutowa infuzja dożylna 400 mg cyprofloksacyny co 8 godzin była pod względem wartości AUC równoważna dawce doustnej wynoszącej 750 mg podawanej co 12 godzin.

Dystrybucja

Cyprofloksacyna w niewielkim stopniu wiąże się z białkami (20-30%). Cyprofloksacyna występuje w osoczu głównie w postaci niezjonizowanej i charakteryzuje ją duża objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, wynosząca 2-3 1/kg masy ciała. Cyprofloksacyna osiąga wysokie stężenia w różnych tkankach, takich jak: płuca (płyn nabłonkowy, makrofagi pęcherzykowe, tkanka biopsyjna), zatoki, zmiany zapalne (płyn w pęcherzach indukowanych kantarydyną) i układ moczowo-płciowy (mocz, gruczoł krokowy, endometrium), w których całkowite stężenia przekraczają stężenia w osoczu.

Metabolizm

Stwierdzono małe stężenia czterech metabolitów, które zidentyfikowano jako: deetylenocyprofloksacyna (M 1), sulfocyprofloksacyna (M 2), oksocyprofloksacyna (M 3) i formylocyprofloksacyna (M 4). Metabolity te wykazują działanie przeciwbakteryjne in vitro, ale w mniejszym stopniu niż związek macierzysty.

Cyprofloksacyna jest umiarkowanym inhibitorem izoenzymów 1A2 CYP 450.

Wydalanie

Cyproflkosacyna jest wydalana głównie w postaci niezmienionej, zarówno przez nerki, jak i w mniejszym stopniu z kałem.

Wydalanie cyprofloksacyny (% dawki)

Podanie dożylne

Mocz

Kał

Cyprofloksacyna

61,5

15,2

Metabolity (Mt-M4)

9,5

2,6

Klirens nerkowy wynosi od 180 do 300 ml/kg/h, a całkowity klirens wynosi od 480 do 600 ml/kg/h. Cyprofloksacyna podlega zarówno przesączaniu kłębuszkowemu, jak i wydzielaniu kanalikowemu. Ciężkie zaburzenie czynności nerek prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania cyprofloksacyny do 12 godzin.

Klirens pozanerkowy cyprofloksacyny jest głównie wynikiem aktywnego wydzielania jelitowego i przemian metabolicznych. 1% dawki jest wydzielane drogą żółciową. Cyprofloksacyna występuje w dużych stężeniach w żółci.

Dzieci i młodzież

Dane farmakokinetyczne pochodzące od pacjentów z populacji dziecięcej są ograniczone.

W badaniu z udziałem dzieci wartości Cmax i AUC nie były zależne od wieku (w wieku powyżej jednego roku). Nie obserwowano zauważalnego zwiększenia wartości Cmax i AUC po podaniu wielokrotnym (10 mg/kg mc. trzy razy na dobę).

U 10 dzieci z ciężką posocznicą wartość Cmax wynosiła 6,1 mg/1 (przedział 4,6-8,3 mg/1) po trwającej godzinę infuzji dożylnej w dawce 10 mg/kg mc. u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, a u dzieci w wieku od 1 do 5 lat wynosiła 7,2 mg/1 (przedział 4,7-11,8 mg/1). Wartości AUC w danych grupach wiekowych wynosiły odpowiednio 17,4 mg*h/l (przedział 11,8-32,0 mg*h/l) i 16,5 mg*h/l (przedział 11,0-23,8 mg*h/l).

Wartości te mieszczą się w zakresie opisywanym dla osób dorosłych podczas podawania leku w dawkach terapeutycznych. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej u pacjentów z populacji dziecięcej z różnymi zakażeniami, przewidywany średni okres półtrwania u dzieci wynosi około 4-5 godzin, a dostępność biologiczna zawiesiny doustnej mieści się w zakresie od 50% do 80%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu pojedynczej dawki, toksyczności po podaniu wielokrotnym, rakotwórczości i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Podobnie jak wiele innych chinolonów, cyprofloksacyna działa fototoksycznie u zwierząt, jeśli stopień narażenia na jej działanie ma znaczenie kliniczne. Dane dotyczące fotomutagenności i fotorakotwórczości wskazują na niewielkie działanie fotomutagenne i fotorakotwórcze cyprofloksacyny in vitro oraz w badaniach na zwierzętach. Działanie to było porównywalne z działaniem innych inhibitorów gyrazy.

Badania tolerancji dotyczące wpływu na stawy

Tak jak inne inhibitory gyrazy, cyprofloksacyna powoduje uszkodzenie obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt. Zakres uszkodzenia chrząstki stawowej waha się w zależności od wieku, gatunku i dawki; uszkodzenie można zmniejszyć przez odciążenie stawów. Badania u dojrzałych zwierząt (szczur, pies) nie wykazały zmian w chrząstce stawowej. W badaniu na młodych psach rasy beagle cyprofloksacyna w dawkach terapeutycznych powodowała po dwóch tygodniach stosowania ciężkie zmiany stawowe, które utrzymywały się jeszcze po upływie 5 miesięcy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas mlekowy Sodu chlorek Kwas solny stężony Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produkt leczniczy Ciprofloxacinum Claris, 2 mg/ml, roztwór do infuzji jest niezgodny z roztworami do wstrzykiwań (np. roztworami penicylin, heparyny), które są chemicznie lub fizycznie nietrwałe w pH roztworu wynoszącym 3,9-4,5.

Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Szklane butelki: 3 lata

Worki z materiału niezawierającego PVC: 2 lata

Po pierwszym otwarciu

Pojemnik zawiera jedną dawkę. Zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu.

Po rozcieńczeniu

Zużyć w ciągu 42 godzin, jeśli lek rozcieńczono płynem infuzyjnym.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po przygotowaniu. Jeśli nie zostanie on zużyty natychmiast, za czas przechowywania w trakcie użycia i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Butelki

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Butelkę przechowywać w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem.

Worki

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Worki przechowywać w zewnętrznym worku w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z bezbarwnego szkła typu II, z korkiem z gumy bromobutylowej, zawierające 50 ml, 100 ml lub 200 ml roztworu do infuzji cyprofloksacyny 2 mg/ml.

Wielkość opakowań: 1 butelka w pudełku tekturowym.

Worki z materiału niezawierającego PVC z portami: Extra Medication Port (EMP) i Spike port (SP), zawierające 50 ml, 100 ml lub 200 ml roztworu do infuzji cyprofloksacyny 2 mg/ml, umieszczone w torebce z aluminium.

Wielkość opakowań: 1 worek z materiału niezawierającego PVC w torebce z aluminium.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wykazano, że Ciprofloxacinum Claris, 2 mg/ml, roztwór do infuzji jest zgodny z roztworem Ringera, 0,9% roztworem chlorku sodu, 5% i 10% roztworem glukozy oraz z 10% roztworem glukozy z chlorkiem sodu i fruktozą.

Roztworu nie mieszać z innymi produktami leczniczymi, które są chemicznie lub fizycznie nietrwałe w pH wynoszącym 3,9-4,5 (patrz punkt 6.2).

Dawki 100 mg i 200 mg należy podawać w infuzji trwającej 30 minut. Dawkę400 mg należy podawać w infuzji trwającej 60 minut.

Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera cząstek stałych lub nie zmienił zabarwienia. Roztwór można stosować jedynie wtedy, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych.

Produkt do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami, natychmiast po użyciu.

Dla ułatwienia stosowania korek zatykający fiolkę infuzyjną powinien być wsunięty w środkowy pierścień. Wciskanie w pierścień zewnętrzny może spowodować uszkodzenie korka.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe Hall, Golden Gate Lodge,

Crewe, Cheshire, CW1 6UL Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14757

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24

Ciprofloxacinum Claris