Imeds.pl

Cipronex 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Cipronex, 250 mg, tabletki powlekane Cipronex, 500 mg, tabletki powlekane

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Cipronex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cipronex

3.    Jak stosować Cipronex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cipronex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cipronex i w jakim celu się go stosuje

Cipronex jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli

Cipronex jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia układu oddechowego;

•    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok;

•    zakażenia układu moczowego;

•    zakażenia jąder lub kanalików nasiennych;

•    zakażenia narządów płciowych u kobiet;

•    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz j amy brzusznej;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich;

•    zakażenia kości i stawów;

•    leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia);

•    zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia);

•    zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis;

   narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Cipronex.

Dzieci i młodzież

Lek Cipronex jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę;

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek);

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Cipronex może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cipronex

Kiedy nie stosować leku Cipronex:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, na inne leki z grupy chinolonów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 - „Cipronex a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cipronex należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować ostrożność, jeśli:

•    pacjent ma lub kiedykolwiek miał problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku;

•    pacjent choruje na padaczkę lub ma inne zaburzenia neurologiczne;

•    u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak Cipronex;

•    pacjent choruje na miastenię (rodzaj osłabienia mięśni);

•    u pacjenta występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia);

•    u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca);

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi);

•    pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią);

•    pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca);

•    pacjent przebył zawał mięśnia sercowego;

•    pacjent jest kobietą lub u osobą w podeszłym wieku;

•    pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt - „Cipronex a inne leki”).

Podczas stosowania leku Cipronex

Jeżeli podczas przyjmowania leku Cipronex wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy

natychmiast poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku

Cipronex.

   Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia należy przerwać przyjmowanie leku Cipronex i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

•    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Po pierwszym przyjęciu leku Cipronex mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Cipronex. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Cipronex, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cipronex, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje się lek Cipronex.

•    Lek Cipronex może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Cipronex i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Lek Cipronex może zmniejszać liczbę białych krwinek co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy, jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

•    Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko niedokrwistości (anemii).

•    Podczas przyjmowania leku Cipronex skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

•    Jeśli wzrok stał się osłabiony lub pacjent odczuwa inne dolegliwości ze strony oczu należy natychmiast skonsultować się z okulistą.

Cipronex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie można stosować leku Cipronex jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Cipronex”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Cipronex.

Przyjmowanie leku Cipronex jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy (np. acenokumarol, fenprokumon, fluindion);

•    probenecyd (stosowany w dnie moczanowej);

•    metotreksat (stosowany w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów);

•    teofilina (stosowana w zaburzeniach oddychania);

•    tyzanidyna (stosowana w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym);

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny);

•    ropinirol (stosowany w chorobie Parkinsona);

•    fenytoina (stosowana w padaczce);

•    metoklopramid (zapobiegający nudnościom i wymiotom);

•    omeprazol (stosowany w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej);

•    cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządu);

•    glibenklamid (stosowany w cukrzycy);

•    duloksetyna (stosowana w depresji, zaburzeniach lękowych lub bólu w neuropatii cukrzycowej);

•    lidokaina (stosowana przeciwbólowo oraz w zaburzeniach rytmu serca);

•    syldenafil (stosowany w zaburzeniach erekcji).

Lek Cipronex może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

•    pentoksyfilina (stosowana w zaburzeniach krążenia);

•    kofeina.

Niektóre leki osłabiają działanie leku Cipronex. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent je stosuje lub zamierza zastosować:

•    leki zobojętniające sok żołądkowy;

•    dydanozyna;

•    suplementy minerałów;

•    sukralfat;

•    polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer);

•    leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo lub suplementy diety stosowane w celu uzupełnienia tych składników.

Jeżeli zastosowanie tych produktów jest konieczne, to lek Cipronex należy przyjąć około dwie godziny przed ich zastosowaniem lub po upływie przynajmniej czterech godzin po ich przyjęciu.

Lek Cipronex z jedzeniem i piciem

Jeżeli lek Cipronex nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Cipronex w czasie ciąży.

Nie należy przyjmować leku Cipronex podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cipronex może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne objawy niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Cipronex. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować Cipronex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Cipronex należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Tabletki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości co do liczby stosowanych tabletek i sposobu przyjmowania leku Cipronex należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

a.    Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak.

b.    Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

c.    Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie. Nie należy jednak przyjmować leku Cipronex wyłącznie z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt lub z wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

d.    Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Cipronex pić dużo płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cipronex

Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Cipronex

Należy jak najszybciej przyjąć normalną dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak nadeszła pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Cipronex

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

•    nudności (mdłości), biegunka;

•    bóle stawów u dzieci.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):

•    nadkażenia grzybicze;

•    duże stężenie eozynofili (rodzaj białych krwinek);

•    utrata apetytu (jadłowstręt);

•    nadmierna aktywność lub pobudzenie;

•    ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku;

•    wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub wiatry;

•    zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina];

•    wysypka, swędzenie skóry lub pokrzywka;

•    ból stawów u dorosłych;

•    osłabienie czynności nerek;

•    bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka;

•    zwiększona aktywność we krwi enzymu zwanego fosfatazą zasadową.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

•    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub zmniejszona liczba czynnika krzepnięcia krwi (płytki krwi);

•    reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy);

•    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

•    splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja (mogąca kończyć się wyobrażeniami lub myślami samobójczymi lub próbą samobójczą bądź samobójstwem) lub omamy;

•    uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, drgawki (w tym stan padaczkowy) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) lub zawroty głowy;

•    problemy ze wzrokiem (np. podwójne widzenie);

•    szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu;

•    przyspieszone bicie serca (tachykardia);

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie;

•    płytki oddech, w tym objawy astmy;

•    zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby;

•    wrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze;

•    niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zapalenie układu moczowego;

•    zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się;

•    nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

• szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość

hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza),

zmniej szenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), która może być śmiertelna oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, które również może być śmiertelne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być śmiertelny - choroba posurowicza) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne mogące kończyć się wyobrażeniami lub myślami samobójczymi lub próbą samobójczą bądź samobójstwem) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk na mózg (ciśnienie wewnątrzczaszkowe);

•    zaburzone widzenie kolorów;

•    zapalenie ściany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń);

•    zapalenie trzustki;

•    obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu;

•    niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

•    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”); nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn;

•    bardzo szybkie bicie serca;

•    zagrażające życiu nieregularne bicie serca,

•    zaburzenie rytmu serca (zwane „wydłużeniem odcina QT”, widoczne w EKG badaniu aktywności elektrycznej serca), komorowe zaburzenie rytmu serca.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Cipronex

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25 °C, w suchym miejscu, chronić od światła.

Nie należy stosować leku Cipronex po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cipronex

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna.

1 tabletka powlekana zawiera 250 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 291 mg chlorowodorku cyprofloksacyny).

1 tabletka powlekana 500 mg zawiera 500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 582 mg chlorowodorku cyprofloksacyny).

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk.

Jak wygląda Cipronex i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 250 mg to tabletki białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki powlekane 500 mg to tabletki białe, podłużne, obustronnie wypukłe, z kreską dzielącą.

Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 6101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Porady - kształcenie medyczne

Antybiotyki są stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Nie działają w zakażeniach wirusowych. Antybiotyki należy stosować w chorobach, w których lekarz je zalecił. Pomimo działania antybiotyków niektóre bakterie mogą przetrwać lub rozmnożyć się. To zjawisko jest nazywane opornością: niekiedy leczenie antybiotykiem staje się nieskuteczne.

Niewłaściwe użycie antybiotyków zwiększa oporność. Można nawet spowodować, że bakterie uodpornią się i wydłuży się leczenie czy zmniejszy skuteczność antybiotyku, jeżeli pacjent nie zastosuje się do zaleceń lekarza dotyczących:

-    wielkości dawki;

-    częstości przyjmowania;

-    długości okresu leczenia.

W konsekwencji, żeby zachować skuteczność tego leku:

1    - Należy stosować antybiotyk tylko wtedy, jeśli przepisze go lekarz.

2    - Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich.

3    - Nie należy przyjmować antybiotyku ponownie bez zalecenia lekarza, nawet jeśli aktualna choroba jest podobna do choroby, na którą antybiotyk został przepisany.

4    - Nigdy nie należy dawać antybiotyku innej osobie, gdyż w przypadku jej choroby może okazać się niewłaściwy.

5    - Po zakończeniu leczenia należy zwrócić niezużyty lek do apteki, żeby został właściwie zniszczony.

8