Imeds.pl

Circlet (0,120 Mg + 0,015 Mg)/24 H

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Circlet, (0,120 mg + 0,015 mg)/24 h, system terapeutyczny dopochwowy Etonogestrelum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    W okresie stosowania leku Circlet należy regularnie czytać ulotkę dołączoną do opakowania: informacje zawarte w ulotce mogą się zmieniać.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Circlet i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Circlet

2.1    Kiedy nie stosować leku Circlet

2.2    Ostrzeżenia i środki ostrożności Zakrzepy (Zakrzepica)

Choroby nowotworowe

2.3    Dzieci i młodzież

2.4    Inne leki i Circlet Badania diagnostyczne

2.5    Ciąża i karmienie piersią

2.6    Prowadzenie pojazdów i    obsługiwanie    maszyn

3.    Jak stosować lek Circlet

3.1    Zakładanie i usuwanie leku Circlet

3.2    Trzy tygodnie stosowania, tydzień przerwy

3.3    Kiedy założyć pierwszy    system terapeutyczny dopochwowy

3.4    Co robić gdy...

Postępowanie w razie przypadkowego wypadnięcia z pochwy Postępowanie, gdy system znajdował się przez pewien czas poza pochwą Postępowanie w razie uszkodzenia systemu terapeutycznego dopochwowego Postępowanie w przypadku założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego

Postępowanie, gdy po tygodniowej przerwie pacjentka zapomniała założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy

Postępowanie, gdy pacjentka zapomniała usunąć system terapeutyczny dopochwowy na czas

Postępowanie w razie braku krwawienia

Postępowanie w razie nieoczekiwanego krwawienia

Postępowanie w razie zmiany dnia występowania krwawienia

Postępowanie w razie chęci opóźnienia wystąpienia krwawienia

3.5    Postępowanie, gdy pacjentka chce przerwać stosowanie leku Circlet

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Circlet

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Circlet

Jak wygląda lek Circlet i co zawiera opakowanie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Data ostatniej aktualizacji ulotki

1. Co to jest Circlet i w jakim celu się go stosuje

Circlet jest to środek antykoncepcyjny w postaci systemu terapeutycznego dopochwowego, zapobiegający ciąży. Każdy system terapeutyczny dopochwowy zawiera niewielką ilość dwóch żeńskich hormonów płciowych - etonogestrelu i etynyloestradiolu. Hormony te powoli uwalniają się z systemu do krwioobiegu. Ze względu na niewielką dawkę uwalnianych hormonów, Circlet jest zaliczany do środków antykoncepcyjnych o małej dawce hormonów. Ponieważ Circlet uwalnia dwa różne hormony, jest również tak zwanym złożonym środkiem antykoncepcyjnym.

Circlet działa tak jak tabletka zawierająca złożony środek antykoncepcyjny (tabletka złożona), w przeciwieństwie jednak do tabletki, którą należy przyjmować codziennie, Circlet stosuje się przez 3 tygodnie z rzędu. Circlet wydziela dwa żeńskie hormony płciowe, które hamują uwalnianie komórek jajowych z jajników. Ponieważ komórki jajowe nie są uwalniane, pacjentka nie może zajść w ciążę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Circlet Uwagi ogólne

W niniejszej ulotce opisano sytuacje, w których należy przerwać stosowanie leku Circlet lub, w których jego skuteczność może być zmniejszona. W tych sytuacjach należy powstrzymać się od stosunków płciowych lub zastosować dodatkową metodę antykoncepcji, inną niż hormonalna, taką jak prezerwatywa lub inną metodę mechaniczną. Nie należy stosować metod opartych na kalendarzyku lub pomiarze temperatury ciała. Mogą one być nieskuteczne, ponieważ Circlet wpływa na zmiany temperatury ciała i konsystencji śluzu szyjkowego w ciągu miesiąca.

Circlet, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

2.1 Kiedy nie stosować leku Circlet

W niektórych przypadkach nie należy stosować złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W razie występowania któregokolwiek z poniższych objawów, należy o tym poinformować lekarza. Lekarz może w tych przypadkach zalecić inną (niehormonalną) metodę antykoncepcji.

Kiedy nie stosować leku Circlet:

•    jeśli u pacjentki występują obecnie lub występowały w przeszłości zakrzepy w naczyniach krwionośnych (zakrzepica żył) kończyn dolnych, płuc (zator płucny) lub innych narządów.

Możliwe oznaki zakrzepów patrz punkt 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)”,

•    jeśli u pacjentki obecnie stwierdza się lub w przeszłości stwierdzono zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu; albo stan poprzedzający wystąpienie zawału mięśnia sercowego (dusznica bolesna, silne bóle w klatce piersiowej) lub udaru mózgu (przemijające napady niedokrwienia mózgu [lekki przemijający udar mózgu]),

•    jeśli u pacjentki występuje poważny czynnik ryzyka lub kilka czynników ryzyka zakrzepicy (patrz również punkt 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)”,

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepliwości krwi, na przykład niedobór białka C,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości migrenowy ból głowy o typie „migreny z aurą”,

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę ze zmianami naczyniowymi,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki związane z dużym stężeniem tłuszczów we krwi,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała w przeszłości ciężka choroba wątroby, a czynność wątroby nie powróciła do wartości prawidłowych,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości łagodny lub złośliwy nowotwór wątroby,

•    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości rak piersi lub narządów płciowych albo istnieje podejrzenie tych nowotworów,

•    jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub etonogestrel, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeżeli którykolwiek z podanych powyżej objawów wystąpi po raz pierwszy w okresie stosowania leku Circlet, należy natychmiast usunąć system z pochwy i skonsultować się z lekarzem i w tym czasie zastosować niehormonalną metodę antykoncepcji.

2.2 Ostrzeżenia i środki ostrożności

W niektórych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność stosując złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Circlet należy zwrócić się do lekarza, jeśli występuje którakolwiek z chorób wymienionych poniżej. Należy również skontaktować się z lekarzem wtedy, gdy w czasie stosowania leku którakolwiek z tych chorób wystąpi lub nasili się.

•    Rak piersi u członków najbliższej rodziny.

•    Padaczka (patrz punkt 2.4 „Inne leki i Circlet”).

•    Choroba wątroby (np. żółtaczka) lub choroba pęcherzyka żółciowego (np. kamica żółciowa).

•    Choroba Leśniowskiego - Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit).

•    Toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego organizmu).

•    Zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepliwości krwi prowadzące do niewydolności nerek).

•    Choroby, które wystąpiły po raz pierwszy lub nasiliły się w okresie ciąży lub poprzedniego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, porfiria [choroba krwi], opryszczka ciężarnych [pęcherzykowa wysypka skórna w czasie ciąży], pląsawica Sydenhama [choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne, gwałtowne ruchy ciała], dziedziczny obrzęk naczynioruchowy [należy zwrócić się niezwłocznie do lekarza w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takich jak obrzęk twarzy, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopotów z połykaniem lub wystąpienia pokrzywki wraz z utrudnionym oddychaniem]).

•    Ostuda obecnie lub w przeszłości (plamy barwnikowe barwy żółtawobrązowej, tak zwane “plamy ciążowe”, zwłaszcza na twarzy). W razie ich występowania należy unikać zbyt silnego nasłonecznienia i promieniowania ultrafioletowego.

•    Zaburzenia, które utrudniają stosowanie leku Circlet, np. częste zaparcia, wypadanie szyjki macicy, ból w czasie stosunku.

•    Operacja lub unieruchomienie na długi okres czasu (patrz punkt 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)”). Zakrzepy (Zakrzepica)

Zakrzepy w żyle

Zakrzep w żyle (znany jako zakrzepica żył) może zaczopować światło naczynia żylnego. Może to dotyczyć żył w kończynie dolnej, w płucach (zator płucny) lub innych narządach.

Stosowanie jakichkolwiek złożonych środków antykoncepcyjnych, w tym systemu terapeutycznego dopochwowego Circlet, zwiększa u kobiety ryzyko rozwoju takich zakrzepów, w porównaniu do kobiet, które nie stosują złożonych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko jest największe w pierwszym roku stosowania złożonych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest tak duże jak ryzyko rozwoju zakrzepów w okresie ciąży. Ryzyko może być zróżnicowane w zależności od rodzaju stosowanej antykoncepcji hormonalnej. Należy omówić z lekarzem dostępne możliwości.

Ryzyko zakrzepicy żył u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne zwiększa się:

•    z wiekiem;

•    jeśli u kogoś z bliskich krewnych w młodym wieku występowały zakrzepy kończyn dolnych, w płucach lub innych narządach;

•    z nadwagą;

•    w okresie okołooperacyjnym lub w razie dłuższego unieruchomienia z powodu urazu lub choroby, w okresie unieruchomienia kończyny dolnej opatrunkiem gipsowym. W takich przypadkach należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku Circlet, ponieważ może zaistnieć konieczność jego usunięcia. Lekarz może zalecić przerwanie stosowania antykoncepcji hormonalnej na kilka tygodni przed planowaną operacją lub w okresie dłuższego unieruchomienia. Lekarz poinformuje również o tym, kiedy można powrócić do stosowania leku Circlet.

Zakrzepy w tętnicy

Zakrzep w tętnicy może być przyczyną poważnych problemów na przykład zakrzep znajdujący się w tętnicy w sercu (powoduje zawał mięśnia sercowego) lub w mózgu (powoduje udar mózgu).

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów w tętnicach. Ryzyko to zwiększa się:

•    z wiekiem;

   w przypadku palenia papierosów. W okresie stosowania antykoncepcji hormonalnej, takiej jak Circlet, bezwzględnie zaleca się niepalenie, zwłaszcza kobietom w wieku powyżej 35 lat;

•    z nadwagą;

•    ze zwiększonym ciśnieniem tętniczym. Jeśli nadciśnienie tętnicze wystąpi w okresie stosowania leku Circlet, lekarz może zalecić przerwanie leczenia;

•    jeśli bliski krewny miał w młodym wieku zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu;

•    jeśli występuje duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

•    jeśli występuje cukrzyca;

•    jeśli występują migrenowe bóle głowy;

•    jeśli występują choroby serca (wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca).

Objawy wskazujące na zakrzepy w żyle lub tętnicy zostały ujęte w ramce.

Objawy zakrzepów

Należy usunąć Circlet i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy zakrzepu, takie jak:_

•    nietypowy ból i (lub) obrzęk jednej z kończyn dolnych;

•    silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewej ręki;

•    nagła duszność;

•    nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny;

•    nietypowy, ostry lub przedłużający się ból głowy, lub nasilenie migreny;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

•    zaburzenia mowy lub niezdolność mówienia;

•    zawroty głowy lub omdlenie;

•    osłabienie, zaburzenia czucia lub drętwienie dowolnej części ciała.

Po wystąpieniu zakrzepu nie zawsze udaje się osiągnąć całkowite wyleczenie. W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może spowodować trwałe kalectwo lub nawet zgon.

Choroby nowotworowe

Poniższe informacje uzyskano na podstawie badań z zastosowaniem złożonych środków antykoncepcyjnych i mogą się one odnosić również do leku Circlet. Informacje na temat dopochwowego stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tak jak to ma miejsce w przypadku leku Circlet) nie są jeszcze dostępne.

Wśród kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne stwierdzono nieco częstsze występowanie raka piersi, choć nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowanymi lekami. Być może u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne nowotwory wykrywa się częściej, ponieważ kobiety te częściej poddają się badaniom lekarskim. Zwiększona częstość występowania raka piersi stopniowo się zmniejsza po zaprzestaniu przyjmowania złożonych środków antykoncepcyjnych.

Regularne badanie piersi jest bardzo ważne. W razie wykrycia jakiegokolwiek guzka należy się skontaktować z lekarzem. Należy również poinformować lekarza, jeśli u kogoś z bliskich krewnych występował lub występuje rak piersi (patrz punkt 2.2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności").

W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne, występują łagodne nowotwory wątroby, a bardzo rzadko również nowotwory złośliwe. W razie występowania nietypowych, silnych bólów brzucha, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Istnieją doniesienia, że u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne rzadziej występuje rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy) i rak jajników. Być może dotyczy to również leku Circlet, ale nie zostało to jak dotąd potwierdzone.

2.3    Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku Circlet u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

2.4    Inne leki i Circlet

Należy poinformować lekarza przepisującego lek Circlet o przyjmowaniu innych leków i preparatów ziołowych. Należy również poinformować lekarza innej specjalizacji czy lekarza stomatologa o stosowaniu leku Circlet w przypadku przepisywania innych leków (lub farmaceutę, który wydaje leki). Mogą oni poinformować o potrzebie zastosowania dodatkowej metody antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo.

Niektóre leki mogą powodować szczególne problemy podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych takich jak Circlet.

•    Niektóre leki mogą upośledzać działanie leku Circlet. Może to spowodować zmniejszenie jego skuteczności w zapobieganiu ciąży lub niespodziewane krwawienie. Wśród leków tych znajdują się leki stosowane w leczeniu:

•    padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina, topiramat, felbamat);

•    gruźlicy (np. ryfampicyna);

•    zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir);

•    i innych chorób zakaźnych (antybiotyki za wyjątkiem amoksycyliny i doksycykliny, które nie wpływają na uwalnianie hormonów z leku Circlet).

•    Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą również hamować prawidłowe działanie leku Circlet. Jeśli w okresie stosowania leku Circlet pacjentka chciałaby stosować jednocześnie preparaty ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca zwyczajnego, należy wcześniej zapytać o to lekarza prowadzącego.

•    Circlet może zaburzać działanie innych leków, takich jak cyklosporyny i leku przeciwdrgawkowego -lamotryginy.

W okresie stosowania leku Circlet można jednocześnie używać tampony. Należy włożyć Circlet przed założeniem tamponu. Należy uważać w czasie usuwania tamponu, aby niechcący nie usunąć również leku Circlet. W razie wypadnięcia wystarczy system terapeutyczny dopochwowy umyć w zimnej lub letniej wodzie i jak najszybciej założyć z powrotem.

Stosowanie środków plemnikobójczych lub dopochwowych leków przeciwgrzybiczych nie zmniejsza skuteczności antykoncepcyjnej leku Circlet.

Badania diagnostyczne

W razie wykonywania badań laboratoryjnych krwi lub moczu, należy powiadomić osoby wykonujące badanie o stosowaniu leku Circlet, gdyż stosowanie systemu terapeutycznego dopochwowego może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Nie wolno stosować leku Circlet w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży. Jeśli w okresie stosowania leku Circlet pacjentka zajdzie w ciążę, należy usunąć system terapeutyczny dopochwowy i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka chce przerwać stosowanie leku Circlet, gdyż chce zajść w ciążę, należy zapoznać się z treścią w punkcie 3.5 „Postępowanie, gdy pacjentka chce przerwać stosowanie leku Circlet”.

Nie zaleca się stosowania leku Circlet w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować Circlet w okresie karmienia piersią, należy wcześniej zapytać o to lekarza.

2.6 Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Circlet nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Circlet

Circlet można zakładać i usuwać samodzielnie. Lekarz poinstruuje, kiedy można rozpocząć stosowanie leku Circlet. System terapeutyczny dopochwowy powinien być założony we właściwym dniu cyklu (patrz punkt 3.3 „Kiedy założyć pierwszy system terapeutyczny dopochwowy”) i pozostawiony przez 3 tygodnie z rzędu. Dobrze jest regularnie sprawdzać, czy system znajduje się na miejscu. Po upływie trzech tygodni należy usunąć Circlet i zrobić tygodniową przerwę. Zwykle w czasie przerwy w stosowaniu leku pojawia się krwawienie z odstawienia.

3.1    Zakładanie i usuwanie leku Circlet

1.    Przed założeniem systemu należy sprawdzić jego termin ważności (patrz punkt 5 „Jak przechowywać lek Circlet”).

2.    Przed założeniem lub usunięciem systemu należy umyć ręce.

3.    Należy wybrać najwygodniejszą pozycję do założenia, na przykład stojąc z jedną nogą uniesioną, siedząc w kucki lub leżąc.

4.    Wyjąć Circlet z saszetki.

5.    Trzymając system kciukiem i palcem wskazującym, należy ścisnąć go i włożyć do pochwy (patrz ryciny 1-4). Właściwa pozycja systemu Circlet to taka, w której się go nie czuje. Jeśli system przeszkadza, należy wepchnąć go lekko w głąb pochwy. Umiejscowienie systemu w pochwie nie ma znaczenia dla jego działania antykoncepcyjnego.

6.    Po upływie trzech tygodni należy usunąć system z pochwy. Można to zrobić, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg systemu lub chwytając go palcem wskazującym i środkowym i pociągając go (ryc. 5). W przypadku, gdy pacjentka zlokalizuje system w pochwie, ale nie jest w stanie go usunąć, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

7.    Wyrzucić zużyty system razem z innymi odpadkami domowymi, najlepiej w zamykanej saszetce, w której się pierwotnie znajdował. Nie należy wyrzucać leki Circlet do toalety.

Wyjąć system z saszetki


Rycina 2

Ścisnąć systemR Rycina 3

Wybrać najwygodniejszą pozycję

Rycina 4A    Rycina 4B

Rycina 4C


Włożyć system do pochwy jedną ręką (ryc. 4A), w razie potrzeby drugą ręką rozchylając wargi sromowe. Umieścić go wewnątrz pochwy tak, aby nie przeszkadzał (ryc. 4B). Pozostawić system w pochwie przez 3 tygodnie (ryc. 4C).

Usunąć system z pochwy, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg systemu lub chwytając palcem wskazującym i środkowym i pociągając go.

3.2    Trzy tygodnie stosowania, tydzień przerwy

1.    System powinien się znajdować w pochwie przez trzy tygodnie bez przerwy, licząc od dnia założenia.

2.    Po upływie trzech tygodni należy go usunąć, tego samego dnia tygodnia, w którym został założony

i mniej więcej o tej samej godzinie. Na przykład, jeśli Circlet został założony w środę około godziny 22.00, powinien zostać usunięty również w środę 3 tygodnie później, około godziny 22.00.

3.    Po usunięciu systemu należy zrobić tygodniową przerwę. W tym czasie może wystąpić krwawienie. Zazwyczaj zaczyna się ono po 2-3 dniach od jego usunięcia.

4.    Nowy system należy założyć dokładnie po tygodniu przerwy (tego samego dnia tygodnia co zwykle

i mniej więcej o tej samej godzinie), nawet jeśli krwawienie jeszcze trwa.

W przypadku opóźnienia założenia nowego systemu o więcej niż 3 godziny, jego skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 3.4 „Postępowanie, gdy po tygodniowej przerwie pacjentka zapomniała założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy”.

Jeśli stosuje się Circlet zgodnie z powyższymi zaleceniami, kolejne krwawienia będą występować mniej więcej w te same dni tygodnia.

3.3    Kiedy założyć pierwszy system terapeutyczny dopochwowy Circlet

•    W poprzednim cyklu nie stosowano hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Założyć Circlet pierwszego dnia naturalnego cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki). Circlet działa od momentu założenia. Nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcji.

Można również rozpocząć stosowanie leku Circlet między 2. a 5. dniem miesiączki, ale w takim przypadku, w ciągu pierwszych 7 dni stosowania leku Circlet należy jednocześnie stosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa). Zalecenie to dotyczy tylko stosowania leku Circlet po raz pierwszy.

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne

Należy rozpocząć stosowanie leku Circlet najpóźniej w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu obecnie przyjmowanego leku. Jeżeli obecnie przyjmowany lek posiada również tabletki nie zawierające substancji czynnej należy rozpocząć stosowanie leku Circlet najpóźniej następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki nie zawierającej substancji czynnych. W razie wątpliwości, która to jest tabletka należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę. Nie należy przedłużać przerwy w stosowaniu dotychczasowych tabletek poza zalecany okres.

Jeśli do tej pory pacjentka stosowała swoje tabletki regularnie i jest pewna, że nie jest w ciąży, może zakończyć przyjmowanie tabletek w dowolnym dniu i od razu rozpocząć stosowanie leku Circlet.

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała antykoncepcyjny system transdermalny (plaster)

Należy rozpocząć stosowanie leku Circlet najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu systemu transdermalnego. Nie należy przedłużać przerwy w stosowaniu systemu transdermalnego poza zalecany okres. Jeśli do tej pory pacjentka stosowała system transdermalny regularnie i jest pewna, że nie jest w ciąży, może zakończyć stosowanie systemu transdermalnego w dowolnym dniu i od razu rozpocząć stosowanie leku Circlet.

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen (minitabletkę)

Można przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu i następnego dnia o tej samej porze, której przyjmowano minitabletkę, rozpocząć stosowanie leku Circlet. Przez pierwsze 7 dni stosowania leku Circlet należy zastosować jednocześnie dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa).

•    W poprzednim miesiącu pacjentka stosowała implant, iniekcje lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen [IUS]

Należy rozpocząć stosowanie leku Circlet w dniu następnej zaplanowanej iniekcji lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen. Przez pierwsze 7 dni stosowania leku Circlet należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (taką jak prezerwatywa).

•    Po urodzeniu dziecka

Po urodzeniu dziecka, lekarz może zalecić stosowanie leku Circlet dopiero po wystąpieniu pierwszej miesiączki. Czasem można rozpocząć stosowanie leku Circlet wcześniej. Lekarz zaleci, kiedy. W przypadku karmienia piersią i chęci stosowania leku Circlet, należy to przedyskutować z lekarzem.

•    Po poronieniu

Zgodnie z zaleceniami lekarza.

3.4    Co robić gdy...

Postępowanie w razie przypadkowego wypadnięcia systemu z pochwy

Circlet może przypadkowo wypaść z pochwy, np. jeśli został niewłaściwie założony, w czasie usuwania tamponu, podczas stosunku, w przypadku zaparcia lub wypadania macicy. Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy system znajduje się w pochwie.

Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Należy umyć system terapeutyczny dopochwowy w zimnej lub letniej (nie gorącej) wodzie i założyć go ponownie. Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny, pacjentka może nie być zabezpieczona przed zajściem w ciążę: w tym przypadku, patrz zalecenia w punkcie 3.4 „Postępowanie, gdy system znajdował się przez pewien czas poza pochwą”.

Postępowanie, gdy system znajdował się przez pewien czas poza pochwą

Kiedy Circlet znajduje się w pochwie, uwalniają się z niego hormony, które zapobiegają zajściu w ciążę. Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny, pacjentka może nie być zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Dlatego system nie może się znajdować poza pochwą dłużej niż przez 3 godziny (w ciągu 24 godzin).

•    Jeśli system znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Należy jak najszybciej założyć system terapeutyczny dopochwowy z powrotem, nie później niż w ciągu 3 godzin.

•    Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć. Należy jak najszybciej założyć system terapeutyczny dopochwowy i pozostawić go bez przerwy, co najmniej przez 7 dni. Jeśli w ciągu tych 7 dni pacjentka ma odbyć stosunek, należy użyć dodatkowo prezerwatywy. Jeśli pacjentka jest w pierwszym tygodniu cyklu i w czasie ostatnich siedmiu dni miała stosunek, istnieje możliwość, że jest w ciąży. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że system znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w trzecim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć. Należy usunąć system terapeutyczny dopochwowy i wybrać jedno z dwóch poniższych rozwiązań:

1    - Jak najszybciej założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy

Założenie nowego systemu terapeutycznego dopochwowego oznacza rozpoczęcie następnego, trzytygodniowego okresu jego stosowania. Może to spowodować brak spodziewanego krwawienia z odstawienia, jakkolwiek może się pojawić krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie.

2    - Nie zakładać systemu terapeutycznego dopochwowego ponownie. Poczekać do wystąpienia krwawienia z odstawienia i założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy nie później niż 7 dni od czasu usunięcia lub wypadnięcia poprzedniego.

Powyższy sposób postępowania można przyjąć tylko wtedy, jeśli pacjentka stosowała Circlet w sposób nieprzerwany przez ostatnie 7 dni.

Postępowanie w razie uszkodzenia systemu terapeutycznego dopochwowego

Bardzo rzadko Circlet może ulec uszkodzeniu. Jeśli pacjentka zauważy, że Circlet jest uszkodzony, powinna usunąć go i jak najszybciej założyć nowy. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). Jeśli miał miejsce stosunek, zanim pacjentka zauważyła jego uszkodzenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego

Jak dotąd nie istnieją doniesienia o ciężkich szkodliwych działaniach związanych z przedawkowaniem hormonów zawartych w leku Circlet. W razie przypadkowego założenia więcej niż jednego systemu terapeutycznego dopochwowego mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych. Należy usunąć dodatkowy system terapeutyczny dopochwowy oraz skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią.

Postępowanie, gdy po tygodniowej przerwie pacjentka zapomniała założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy

Jeśli przerwa w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego była dłuższa niż 7 dni, należy jak najszybciej założyć nowy system. Jeśli w czasie następnych 7 dni będzie miał miejsce stosunek, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywa). Jeśli stosunek miał miejsce w czasie przerwy w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, istnieje możliwość zajścia w ciążę. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Im dłuższa przerwa w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, tym większe prawdopodobieństwo ciąży.

Postępowanie, gdy pacjentka zapomniała usunąć system terapeutyczny dopochwowy na czas

•    Jeśli system pozostawał w pochwie dłużej niż 3 tygodnie, ale nie dłużej niż 4 tygodnie, pacjentka nadal jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę. Należy usunąć system terapeutyczny dopochwowy na okres jednego tygodnia, a następnie założyć nowy.

•    Jeśli pacjentka stosowała system terapeutyczny dopochwowy dłużej niż przez 4 tygodnie, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Przed założeniem nowego systemu terapeutycznego dopochwowego należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w razie braku krwawienia

•    Jeśli pacjentka stosowała Circlet zgodnie z instrukcją

Jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w terminie, ale pacjentka stosowała Circlet zgodnie z zaleceniami i w tym czasie nie stosowała innych leków, prawdopodobieństwo ciąży jest bardzo małe. Należy kontynuować stosowanie leku Circlet tak jak dotychczas. Jeśli jednak krwawienie z odstawienia nie wystąpi dwa razy pod rząd, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie należy zakładać nowego systemu Circlet, dopóki lekarz nie upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży.

•    Jeśli pacjentka stosowała Circlet niezgodnie z instrukcją

Jeśli krwawienie z odstawienia nie wystąpi w czasie pierwszej przerwy w stosowaniu leku Circlet, a pacjentka stosowała system terapeutyczny dopochwowy niezgodnie z zaleceniami, może być w ciąży. Przed zastosowaniem nowego leku Circlet należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w razie nieoczekiwanego krwawienia

W okresie stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego Circlet u niektórych kobiet może wystąpić nieoczekiwane krwawienie międzymiesiączkowe. Pacjentka może potrzebować wkładek higienicznych. Należy pozostawić system w pochwie i stosować go jak dotychczas. Jeśli nieregularne krwawienia się nasilają lub powtarzają, należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w razie zmiany dnia występowania krwawienia

Jeśli stosuje się Circlet zgodnie z zaleceniami, miesiączki (krwawienia z odstawienia) będą się zaczynać w czasie tygodniowej przerwy w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego. Jeśli pacjentka chce, aby krwawienie z odstawienia zaczynało się w innym dniu, może skrócić przerwę w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego (ale nigdy wydłużyć!).

Na przykład: jeśli krwawienie z odstawienia zwykle zaczyna się w piątek, a pacjentka chce od przyszłego miesiąca zamienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej), powinna założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy 3 dni wcześniej niż zwykle.

Jeśli znacznie skróci się przerwę w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego (na przykład do 3 dni lub krócej), w tym czasie krwawienie z odstawienia może nie wystąpić wcale. W czasie stosowania następnego systemu terapeutycznego dopochwowego może wystąpić plamienie (pojedyncze krople lub plamy krwi) lub krwawienie międzymiesiączkowe.

Jeśli pacjentka dokładnie nie wie, jak postępować, powinna poradzić się lekarza.

Postępowanie w razie chęci opóźnienia wystąpienia krwawienia

Chociaż nie jest to zalecane, można opóźnić wystąpienie miesiączki (krwawienia z odstawienia), zakładając nowy system terapeutyczny dopochwowy bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez okresu przerwy w jego stosowaniu. Nowy system terapeutyczny dopochwowy można stosować nie dłużej niż przez 3 tygodnie. W okresie stosowania nowego systemu terapeutycznego dopochwowego może wystąpić plamienie (pojedyncze krople lub plamy krwi) lub krwawienie międzymiesiączkowe. W celu wywołania krwawienia z odstawienia, należy system terapeutyczny dopochwowy usunąć. Zaleca się regularną tygodniową przerwę między kolejnymi systemami.

Zanim pacjentka zdecyduje się opóźnić wystąpienie miesiączki, może poradzić się swojego lekarza.

3.5 Postępowanie, gdy pacjentka chce przerwać stosowanie leku Circlet Można przerwać stosowanie leku Circlet w dowolnym momencie.

Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, należy zapytać lekarza o inne metody antykoncepcji.

Jeśli zrezygnuje ze stosowania leku Circlet, ponieważ chce zajść w ciążę, powinna zaczekać do pierwszej miesiączki i dopiero po niej zacząć starania o zajście w ciążę. Pomoże to w określeniu daty porodu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane i związane z nimi objawy opisano w punkcie 2.2 „Zakrzepy (Zakrzepica)” (główne objawy zakrzepu to: nietypowy ból lub obrzęk jednej z kończyn, ból w klatce piersiowej lub problemy z oddychaniem. W przypadku podejrzenia objawów zakrzepu należy usunąć Circlet i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem) oraz „Choroby nowotworowe”.

Jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku Circlet może to się objawiać jako: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopoty

z połykaniem) lub wystąpienie pokrzywki wraz z utrudnionym oddychaniem. W tych przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Kobiety stosujące Circlet zgłaszały następujące działania niepożądane:

Często: mogą występować nie częściej niż u 1 kobiety na 10

•    bóle brzucha, mdłości (nudności)

•    zakażenia pochwy przez drożdżaki (takie jak „pleśniawka”); dyskomfort spowodowany obecnością systemu w pochwie; świąd narządów płciowych; upławy

•    bóle głowy lub migrenowe bóle głowy; nastrój depresyjny; zmniejszenie popędu płciowego

•    ból piersi; bolesne miesiączki

•    trądzik

•    zwiększenie masy ciała

•    wypadnięcie systemu

Niezbyt często: mogą występować nie częściej niż u 1 kobiety na 100

•    zaburzenia widzenia; zawroty głowy

•    wzdęcia; wymioty; biegunka lub zaparcia

•    uczucie zmęczenia, złe samopoczucie lub pobudliwość; zmiany nastroju, nagłe zmiany nastroju

•    obrzęki

•    zakażenia pęcherza moczowego lub dróg    moczowych

•    problemy lub ból podczas oddawania moczu; parcie na mocz czy potrzeba oddawania moczu; częste oddawanie moczu

•    dyskomfort w czasie stosunku, w tym ból, krwawienie, niedogodności związane z obecnością systemu odczuwane przez mężczyznę

•    zwiększenie ciśnienia tętniczego

•    zwiększenie apetytu

•    bóle pleców; kurcze mięśni; ból kończyn dolnych lub górnych

•    zmniejszenie wrażliwości skóry

•    bolesność lub powiększenie piersi; dysplazja włóknisto-torbielowata piersi (torbiele, które mogą powodować puchnięcie lub ból piersi)

•    zapalenie szyjki macicy; polipy szyjki macicy; wywinięcie ujścia zewnętrznego szyjki macicy

•    zmiany w krwawieniu miesiączkowym (np. obfite, długie, nieregularne lub całkowity brak miesiączki); dyskomfort w obrębie miednicy; zespól napięcia przedmiesiączkowego; skurcz macicy

•    zakażenia pochwy (grzybicze lub bakteryjne); uczucie palenia, nieprzyjemna woń, ból, dyskomfort czy suchość pochwy lub sromu

•    wypadanie włosów, wyprysk,    świąd, wysypka lub uderzenia gorąca

•    uszkodzenie systemu

Rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 kobiety na 1000

•    żylny zakrzep krwi

Po wprowadzeniu leku do obrotu, podczas stosowania leku odnotowano następujące rzadkie działania niepożądane: pokrzywka, dolegliwości prącia partnera (takie jak podrażnienie, wysypka, świąd).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Circlet

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku stwierdzenia narażenia dziecka na działanie hormonów zawartych w leku Circlet.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie 4 miesięcy od daty wydania leku w aptece. Datę wydania podano na pudełku i na saszetce.

Nie stosować leku Circlet, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na saszetce.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że zmienił on kolor lub jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki zepsucia.

Zużyty system terapeutyczny dopochwowy należy wyrzucić do zwykłego domowego pojemnika na odpadki, najlepiej w zamykanej saszetce. Leku Circlet nie wolno wyrzucać do toalety. Tak jak innych leków, nieużywanego lub przeterminowanego systemu nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Circlet

•    Substancjami czynnymi leku są: etonogestrel (11,7 mg) i etynyloestradiol (2,7 mg)

•    Pozostałe składniki to: etylenu i octanu winylu kopolimery (28% i 9% octanu winylu) (rodzaj tworzywa sztucznego, które nie rozpuszcza się w organizmie) oraz magnezu stearynian.

Etonogestrel i etynyloestradiol uwalniają się z systemu terapeutycznego dopochwowego w ilości 0,120 mg/dobę i 0,015 mg/dobę przez okres 3 tygodni.

Jak wygląda lek Circlet i co zawiera opakowanie

Circlet jest elastycznym, przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym pierścieniem o średnicy zewnętrznej 54 mm.

Każdy system terapeutyczny dopochwowy jest zapakowany w oddzielną saszetkę foliową. Saszetkę można po otwarciu powtórnie zamknąć. Saszetki są umieszczone w tekturowym pudełku wraz z ulotką. Opakowanie zawiera 1 lub 3 systemy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia.

Wytwórca:

N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia.

Organon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Irlandia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: (+48) 22 549 51 00 msdpolska@merck. com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującą nazwą:

Circlet

O, 120 mg/ 0,015 mg/ 24 h, system terapeutyczny dopochwowy

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2013

16