+ iMeds.pl

Cisatracurium generics 10 mg/mlUlotka Cisatracurium generics

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cisatracurium Generics, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji Cisatracurium Generics, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji Cisatracurium Generics, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

Cisatracurium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cisatracurium Generics i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Cisatracurium Generics

3.    Jak stosować Cisatracurium Generics

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cisatracurium Generics

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Cisatracurium Generics i w jakim celu się go stosuje

Cisatracurium Generics zawiera substancję czynną o nazwie cisatrakurium.

Lek ten należy do grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie.

Cisatracurium Generics stosuje się:

• u dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca w celu zwiotczenia mięśni podczas zabiegów chirurgicznych oraz w intensywnej terapii;

•    u dorosłych w celu zwiotczenia mięśni podczas znieczulenia ogólnego albo sedacji (uspokojenia) pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT);

•    w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy (intubacja tchawicy), jeśli pacjent wymaga wspomagania oddechu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym leku należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Cisatracurium Generics Kiedy nie stosować leku Cisatracurium Generics:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na cisatrakurium, którykolwiek inny lek zwiotczający mięśnie lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja niepożądana na środek znieczulający.

Cisatracurium Generics nie powinien być stosowany u pacjenta, jeśli zastosowanie ma którekolwiek z powyższych zastrzeżeń. W razie wątpliwości, przed przyjęciem tego leku należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Cisatracurium Generics należy to omówić z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą:

• jeśli u pacjenta występuje osłabienie siły mięśniowej, szybka męczliwość lub problemy z koordynacją ruchową (nużliwość mięśni, czyli miastenia),

• jeśli u pacjenta stwierdzono schorzenie z grupy chorób nerwowo-mięśniowych, np. chorobę powodującą zanik mięśni, porażenie, chorobę neuronu ruchowego lub porażenie mózgowe,

•    jeśli pacjent ma oparzenie wymagające leczenia, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na jakikolwiek lek zwiotczający mięśnie podany podczas operacji.

Jeśli pacjent nie ma pewności, czy którekolwiek z wymienionych powyżej zastrzeżeń go dotyczy, powinien wówczas przed otrzymaniem Cisatracurium Generics porozmawiać o tym z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Cisatracurium Generics a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, również o tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności zaś należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którekolwiek z następujących leków:

•    środki znieczulające (stosowane w celu zmniejszania odczuwania bodźców zewnętrznych i bólu podczas zabiegów chirurgicznych),

•    antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń),

•    leki na nierówne bicie serca (leki przeciwarytmiczne),

•    leki na nadciśnienie tętnicze,

•    leki moczopędne (diuretyki), np. furosemid,

•    leki na zapalenie stawów, np. chlorochina lub D-penicylamina,

•    steroidy,

•    leki na padaczkę (epilepsję), np. fenytoina lub karbamazepina,

•    leki na choroby psychiczne, np. sole litu, inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub chlorpromazyna (stosowana też jako lek przeciwwymiotny),

•    leki zawierające magnez,

•    leki na chorobę Alzheimera (inhibitory acetylocholinesterazy, np. donepezyl).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Doświadczenie ze stosowaniem cisatrakurium u kobiet w ciąży lub karmiących piersią jest niewielkie. Nie zaleca się zatem stosowania Cisatracurium Generics w okresie ciąży lub karmienia piersią. Jeśli kobieta wznowi karmienie piersią po ustąpieniu objawów działania tego leku, wówczas nie należy się spodziewać, aby u dziecka karmionego przez nią piersią pojawiły się jakiekolwiek skutki działania tego leku.

Jako środek ostrożności należy jednak przerwać karmienie piersią na czas stosowania tego leku i okres co najmniej 12 godzin od zakończenia jego podawania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli pacjent poddawany zabiegowi operacyjnemu będzie miał zostać wypisany ze szpitala w tym samym dniu, zostanie wówczas poinformowany przez lekarza, jak długo będzie musiał odczekać, zanim będzie mógł opuścić szpital lub prowadzić pojazd. Prowadzenie pojazdów zbyt wcześnie po operacji może być niebezpieczne.

3.    Jak stosować Cisatracurium Generics

W jaki sposób lek ten jest podawany

Lek ten nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania przez pacjenta. Jest on zawsze podawany pacjentowi przez osobę odpowiednio do tego wykwalifikowaną.

Cisatracurium Generics może być podawany:

• w postaci pojedynczego wstrzyknięcia dożylnego (szybkie wstrzyknięcie dożylne),

• w postaci ciągłego wlewu dożylnego. W tym przypadku lek ten podawany jest powoli przez dłuższy okres czasu.

O sposobie podania pacjentowi tego leku oraz o jego dawce zadecyduje lekarz. Będzie to uzależnione od:

•    masy ciała pacjenta,

•    wymaganego stopnia i czasu trwania zwiotczenia mięśni,

•    spodziewanej reakcji organizmu pacjenta na lek.

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca nie powinny otrzymywać tego leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cisatracurium Generics

Lek ten jest zawsze podawany w starannie kontrolowanych warunkach. Jeśli jednak pacjent uzna, że otrzymał większą dawkę tego leku niż zalecana, powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne (bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 użytkowników)

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, powinien o tym natychmiast powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce. Objawy mogą obejmować:

• nagle pojawiający się świszczący oddech, ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej,

•    obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła,

•    wysypkę grudkową lub pokrzywkę w dowolnym miejscu na ciele,

•    zasłabnięcie.

W przypadku wystąpienia u pacjenta któregokolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Działania niepożądane występujące często (czyli u 1 do 10 na 100 użytkowników)

•    zwolnienie bicia serca,

•    spadek ciśnienia tętniczego.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (czyli u 1 to 10 na 1000 użytkowników)

•    wysypka lub zaczerwienienie skóry,

•    świszczący oddech lub kaszel.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (czyli rzadziej niż u 1 na 10 000

użytkowników)

•    osłabienie siły mięśniowej lub bóle mięśniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov. pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych będzie można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Cisatracurium Generics

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i fiolce po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu za pomocą zalecanych rozcieńczalników trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin przy przechowywaniu w temperaturze 2-8°C oraz w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że produkt został poddany rekonstytucji w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Wszelką niepotrzebną pozostałość leku wyrzuci lekarz lub pielęgniarka. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cisatracurium Generics

-    Substancją czynną leku jest cisatrakurium (w postaci cisatrakuriowego bezylanu).

2 mg/ml:

1 ml roztworu do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 2 mg cisatrakurium w postaci cisatrakuriowego bezylanu.

W jednej fiolce zawierającej 5 ml roztworu znajduje się 10 mg cisatrakurium (w postaci Cisatrakuriowego bezylanu).

5 mg/ml:

1 ml roztworu do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 5 mg cisatrakurium (w postaci 6,70 mg Cisatrakuriowego bezylanu).

W jednej fiolce zawierającej 30 ml roztworu znajduje się 150 mg cisatrakurium (w postaci Cisatrakuriowego bezylanu).

10 mg/ml:

1 ml roztworu do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 10 mg cisatrakurium (w postaci 13,40 mg Cisatrakuriowego bezylanu).

W jednej fiolce zawierającej 20 ml roztworu znajduje się 200 mg cisatrakurium (w postaci Cisatrakuriowego bezylanu).

- Pozostałe składniki to: kwas benzenosulfonowy i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cisatracurium Generics i co zawiera opakowanie

Produkt leczniczy ma postać bezbarwnego do żółtawego lub zielonkawożółtego roztworu do wstrzykiwań / do infuzji.

Cisatracurium Generics 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań / do infuzji dostępny jest w pudełkach po 5 fiolek z przezroczystego szkła zawierających po 5 ml roztworu.

Cisatracurium Generics 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań / do infuzji dostępny jest w pudełkach po 1 fiolce z przezroczystego szkła zawierającej 30 ml roztworu.

Cisatracurium Generics 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań / do infuzji dostępny jest w pudełkach po 1 fiolce przezroczystego szkła zawierającej 20 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Importer

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria


Niemcy

Dania


Hiszpania

Finlandia


Francja


Cisatracurium Mylan 2mg/mL Injektions/Infusionslosung Cisatracurium Mylan 5mg/mL Injektions/Infusionslosung Cisatracurium Mylan 10mg/mL Injektions/Infusionslosung Cisatracurium Mylan 2 mg/mL Injektionsosung/Infusionslosung Cisatracurium Mylan 5 mg/mL Injektionsosung/Infusionslosung Cisatracurium Mylan 10 mg/mL Injektionsosung/Infusionslosung Cisatracurium Mylan 2 mg/mL injektions-/infusionsvæske, oplosning Cisatracurium Mylan 5 mg/mL injektions-/infusionsvæske, oplosning Cisatracurium Mylan 10 mg/mL injektions-/infusionsvæske, oplosning Cisatracurium Strides 2 mg/mL solución inyectable y para perfusión EFG Cisatracurium Strides 5 mg/mL solución inyectable y para perfusión EFG Cisatracurium Strides 10 mg/mL solución inyectable y para perfusión EFG Cisatracurium Mylan 2 mg/mL injektio-/infuusioneste, liuos Cisatracurium Mylan 5 mg/mL injektio-/infuusioneste, liuos Cisatracurium Mylan 10 mg/mL injektio-/infuusioneste, liuos Cisatracurium Mylan Génériques 2 mg/mL solution injectable/pour perfusion Cisatracurium Mylan Génériques 5 mg/mL solution injectable/pour perfusion Cisatracurium Mylan Génériques 10 mg/mL solution injectable/pour perfusion

Włochy


Norwegia


Polska


Szwecja


Cisatracurio Mylan 2 mg/mL soluzione iniettabile/infusion

Cisatracurio Mylan 5 mg/mL soluzione iniettabile/infUsion

Cisatracurio Mylan 10 mg/mL soluzione iniettabile/infusion

Cisatracurium Mylan 2 mg/ml injeksjonsv^ske/infusjonsv^ske, opplosning

Cisatracurium Mylan 5 mg/ml injeksjonsv^ske/infusjonsv^ske, opplosning

Cisatracurium Mylan 10 mg/ml injeksjonsv^ske/infusjonsv^ske, opplosning

Cisatracurium Generics

Cisatracurium Generics

Cisatracurium Generics

Cisatracurium Mylan 2 mg/mL injektions-/infusionsvatska, losning Cisatracurium Mylan 2 mg/mL injektions-/infusionsvatska, losning Cisatracurium Mylan 2 mg/mL injektions-/infusionsvatska, losning


Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Więcej informacji - patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Należy stosować wyłącznie roztwory przezroczyste i prawie bezbarwne do jasnożółtych lub zielonożółtych. Przed zastosowaniem produkt należy skontrolować wzrokowo, a jeśli jego wygląd będzie zmieniony lub jeśli opakowanie będzie uszkodzone, produkt należy usunąć.

Rozcieńczony produkt leczniczy Cisatracurium Generics wykazuje trwałość fizyczną i chemiczną przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 2-8°C i w temperaturze 25°C w stężeniach w zakresie od 0,1 do 2 mg/ml w wymienionych niżej płynach infuzyjnych w pojemnikach wykonanych z polichlorku winylu lub polipropylenu.

0,9% (w/v) roztworze chlorku sodu przeznaczonym do wlewów dożylnych

5% (w/v) roztworze glukozy sodu przeznaczonym do wlewów dożylnych

0,18% (w/v) roztworze chlorku sodu i 4% (w/v) roztworze glukozy przeznaczonym do wlewów

dożylnych

0,45% (w/v) roztworze chlorku sodu i 2,5% (w/v) roztworze glukozy przeznaczonym do wlewów dożylnych

Ponieważ produkt nie zawiera środka konserwującego o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, należy go rozcieńczyć bezpośrednio przed użyciem, a w przypadku niepodania produktu bezpośrednio po rozcieńczeniu można go przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 6.3 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Wykazano zgodność produktu leczniczego Cisatracurium Generics z następującymi lekami powszechnie stosowanymi w okresie okołooperacyjnym, pod warunkiem mieszania ich w warunkach naśladujących podawanie do właśnie „idącego” wlewu dożylnego poprzez port iniekcyjny z rozgałęzieniem Y: chlorowodorkiem alfentanylu, droperydolem, cytrynianem fentanylu, chlorowodorkiem midazolamu i cytrynianem sufentanylu. W przypadku podawania innych leków przez tę samą igłę lub kaniulę co Cisatracurium Generics zaleca się, aby po podaniu każdego leku igłę lub kaniulę dokładnie przepłukać odpowiednią ilością odpowiedniego roztworu dożylnego, np. 0,9% (w/v) roztworu chlorku sodu przeznaczonego do wlewów dożylnych.

Jak w przypadku innych leków podawanych dożylnie, jeśli jako miejsce wstrzyknięcia zostanie wybrana mała żyła, wówczas po podaniu Cisatracurium Generics żyłę należy przepłukać

odpowiednim roztworem dożylnym, np. 0,9% (w/v) roztworem chlorku sodu przeznaczonego do wlewów dożylnych.

Cisatracurium Generics

Charakterystyka Cisatracurium generics

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisatracurium Generics, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji Cisatracurium Generics, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji Cisatracurium Generics, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

2 mg/ml

1 ml roztworu do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 2 mg cisatrakurium w postaci 2,68 mg cisatrakuriowego bezylanu.

W jednej fiolce zawierającej 5 ml roztworu znajduje się 10 mg cisatrakurium w postaci cisatrakuriowego bezylanu.

5 mg/ml

1 ml roztworu do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 5 mg cisatrakurium w postaci 6,70 mg cisatrakuriowego bezylanu.

W jednej fiolce zawierającej 30 ml roztworu znajduje się 150 mg cisatrakurium w postaci cisatrakuriowego bezylanu.

10 mg/ml

1 ml roztworu do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 10 mg cisatrakurium w postaci 13,40 mg cisatrakuriowego bezylanu.

W jednej fiolce zawierającej 20 ml roztworu znajduje się 200 mg cisatrakurium w postaci cisatrakuriowego bezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji.

Roztwór bezbarwny do jasnożółtego lub zielonkawożółtego. Praktycznie wolny od widzialnych cząstek stałych.

Zakres pH: 3,0-3,8

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt leczniczy Cisatracurium Generics to cechujący się pośrednim czasem działania niedepolaryzujący środek hamujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe przeznaczony do podawania dożylnego.

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cisatracurium Generics jest wskazany do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych oraz innych zabiegów, a także w intensywnej terapii u dorosłych i dzieci w wieku od 1 miesiąca życia. Produkt leczniczy Cisatracurium Generics może być stosowany pomocniczo w znieczuleniu ogólnym lub sedacji na oddziale intensywnej terapii (OIT) do zwiotczania mięśni szkieletowych i ułatwiania wykonywania intubacji dotchawiczej i prowadzenia wentylacji mechanicznej.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Cisatracurium Generics powinien być podawany wyłącznie przez lub pod nadzorem anestezjologa lub innego klinicysty zaznajomionego ze stosowaniem i działaniem środków hamujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Muszą być dostępne warunki umożliwiające wykonanie intubacji dotchawiczej, prowadzenie wentylacji płuc i odpowiednie wysycenie krwi tętniczej tlenem.

Produktu leczniczego Cisatracurium Generics nie należy mieszać w tej samej strzykawce ani podawać przez tę samą igłę razem z propofolem w postaci emulsji przeznaczonej do wstrzykiwań ani razem z roztworami o odczynie zasadowym, np. z tiopentalem sodu (patrz punkt 6.2).

Produkt leczniczy Cisatracurium Generics nie zawiera żadnego przeciwbakteryjnego środka konserwującego i jest przeznaczony do zastosowania wyłącznie u jednego pacjenta.

Zalecenie dotyczące monitorowania

Podobnie jak w przypadku wszystkich środków hamuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, podczas stosowania produktu leczniczego Cisatracurium Generics zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w celu zindywidualizowania wymaganego dawkowania.

Stosowanie w szybkim wstrzyknięciu dożylnym

Dawkowanie u dorosłych

Intubacja dotchawicza. Zalecana dawka produktu leczniczego Cisatracurium Generics w przypadku intubacji dotchawiczej u dorosłych to 0,15 mg/kg masy ciała (mc.). Dawka ta stwarza dobre lub doskonałe warunki do intubacji dotchawiczej 120 sekund po podaniu produktu leczniczego Cisatracurium Generics po wprowadzeniu do znieczulenia za pomocą propofolu.

Wyższe dawki skracają czas do pojawienia się bloku nerwowo-mięśniowego.

W poniższej tabeli zestawiono średnie wartości danych farmakodynamicznych dla cisatrakurium podawanego w dawkach od 0,1 do 0,4 mg/kg mc. zdrowym dorosłym pacjentom podczas znieczulenia opioidem (tiopental + fentanyl + midazolam) lub propofolem.

Początkowa

dawka

cisatrakurium w mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90% zniesienia T1* (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1* (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1* (min)

0,1

Opioid

3,4

4,8

45

0,15

Propofol

2,6

3,5

55

0,2

Opioid

2,4

2,9

65

0,4

Opioid

1,5

1,9

91

*) Ti — Pojedyncza odpowiedź skurczowa oraz pierwsza składowa odpowiedzi mięśnia przywodziciela kciuka na ciąg czterech bodźców wywołana ponadmaksymalnym pobudzeniem elektrycznym nerwu łokciowego.

Znieczulenie enfluranem lub izofluranem może wydłużyć czas skutecznego klinicznie działania początkowej dawki produktu leczniczego Cisatracurium Generics nawet o 15%.

Dawki podtrzymujące. Utrzymywanie się bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużać, podaj ąc dawki podtrzymujące produktu leczniczego Cisatracurium Generics. Podanie dawki 0,03 mg/kg mc. przedłuża o około 20 minut skuteczny klinicznie blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego podczas znieczulenia opioidem lub propofolem.

Podawanie kolejnych dawek podtrzymujących nie prowadzi do postępującego wydłużenia efektu.

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Kiedy już rozpocznie się samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, jego tempo nie jest zależne od podanej dawki produktu leczniczego Cisatracurium Generics. Podczas znieczulenia opioidem lub propofolem mediana czasu od ustąpienia bloku w 25% do jego ustąpienia w 75% wynosi około 13 minut, a mediana czasu od ustąpienia bloku w 5% do jego ustąpienia w 95% — około 30 minut.

Znoszenie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego występujący po podaniu Cisatracurium Generics można szybko odwrócić podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinesterazy. Po podaniu środka powodującego zniesienie bloku w momencie powrotu średnio 10% odpowiedzi Ti średni czas od ustąpienia bloku w 25% do jego ustąpienia w 75% oraz średni czas do pełnego klinicznego ustąpienia bloku wynosi odpowiednio 4 i 9 minut (T4 : Ti > 0,7).

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Intubacja dotchawicza (dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat): U dorosłych zalecana dawka produktu leczniczego Cisatracurium Generics przy intubacji dotchawiczej wynosi 0,15 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym trwającym od 5 do 10 sekund. Dawka ta stwarza dobre lub doskonałe warunki do intubacji dotchawiczej 120 sekund po podaniu produktu leczniczego Cisatracurium Generics. Dane farmakodynamiczne dla tej dawki przedstawiono w tabeli poniżej.

Cisatrakurium nie badano pod kątem stosowania przy intubacji pacjentów pediatrycznych zaliczonych do III i IV klasy ASA. Dane na temat stosowania cisatrakurium u dzieci w wieku poniżej 2 lat poddawanych długotrwałym lub dużym zabiegom chirurgicznym są ograniczone.

U dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat cisatrakurium cechuje się krótszym klinicznym czasem działania i szybszym samoistnym ustępowaniem działania niż ma to miejsce u dorosłych w podobnych warunkach znieczulenia. Pomiędzy pacjentami w wieku od 1 do 11 miesięcy a pacjentami w wieku od 1 do 12 lat stwierdzono niewielkie różnice w profilu farmakodynamicznym, które to różnice zestawiono w poniższej tabeli.

Dzieci w wieku od 1 do 11 miesięcy

Dawka

cisatrakurium w mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90%

zniesienia

odpowiedzi

skurczowej

(min)

Czas do

maksymalnego

zniesienia

odpowiedzi

skurczowej

(min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T(min)

0,15

Halotan

1,4

2,0

52

0,15

Opioid

1,4

1,9

47

Dzieci w wieku od 1 do 12 lat

Dawka

cisatrakurium w mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90%

zniesienia

odpowiedzi

skurczowej

(min)

Czas do

maksymalnego

zniesienia

odpowiedzi

skurczowej

(min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T(min)

0,15

Halotan

2,3

3,0

43

0,15

Opioid

2,6

3,6

38

Jeśli cisatrakurium nie jest wymagane do przeprowadzenia intubacji, można zastosować dawkę mniejszą od 0,15 mg/kg mc. Dane dotyczące farmakodynamiki dawek wynoszących 0,08 mg/kg mc. i 0,1 mg/kg mc. u dzieci w wieku od 2 do 12 lat podano w tabeli poniżej.

Dawka

cisatrakurium w mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90%

zniesienia

odpowiedzi

skurczowej

(min)

Czas do

maksymalnego

zniesienia

odpowiedzi

skurczowej

(min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T(min)

0,08

Halotan

1,7

2,5

31

0,1

Opioid

1,7

2,8

28

Podawanie cisatrakurium po podaniu suksametonium nie było badane u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.5).

Po podaniu halotanu należy spodziewać się wydłużenia klinicznie skutecznego działania produktu leczniczego Cisatracurium Generics o maksymalnie 20%. Nie są dostępne informacje na temat stosowania cisatrakurium u dzieci podczas znieczulania innymi środkami znieczulającymi z grupy fluorowęglowodorów, jednak w przypadku stosowania tych środków należy również spodziewać się wydłużenia klinicznie skutecznego działania produktu leczniczego Cisatracurium Generics.

Dawki podtrzymujące (dzieci w wieku od 2 do 12 lat). Utrzymywanie się bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużać, podając dawki podtrzymujące produktu leczniczego Cisatracurium Generics. U dzieci w wieku od 2 do 12 lat podanie dawki 0,02 mg/kg mc. wydłuża o około 9 minut klinicznie skuteczny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego podczas znieczulenia halotanem. Podawanie kolejnych dawek podtrzymujących nie prowadzi do postępującego wydłużenia efektu.

Nie ma wystarczających danych, aby możliwe było sformułowanie konkretnych zaleceń dotyczących dawkowania podtrzymującego u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Bardzo ograniczone dane z badań klinicznych prowadzonych z udziałem dzieci w wieku poniżej 2 lat sugerują jednak, że dawka podtrzymująca wynosząca 0,03 mg/kg mc. może prowadzić do wydłużenia klinicznie skutecznego bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego o maksymalnie 25 minut podczas znieczulenia opioidami.

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Kiedy już rozpocznie się ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, jego tempo nie jest zależne od podanej dawki produktu leczniczego Cisatracurium Generics. Podczas znieczulenia opioidem lub halotanem mediana czasu od ustąpienia bloku w 25% do jego ustąpienia w 75% wynosi około 11 minut, a mediana czasu od ustąpienia bloku w 5% do jego ustąpienia w 95% — około 28 minut.

Znoszenie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego występujący po podaniu Cisatracurium Generics można szybko odwrócić podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinesterazy. Po podaniu środka powoduj ącego zniesienie bloku w momencie powrotu średnio 13% odpowiedzi T1 średni czas od ustąpienia bloku w 25% do jego ustąpienia w 75% oraz średni czas do pełnego klinicznego ustąpienia bloku wynosi odpowiednio 2 i 5 minut (T4 : T1 > 0,7).

Stosowanie we wlewie dożylnym

Dawkowanie u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Podtrzymanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można podtrzymać podając Cisatracurium Generics we wlewie dożylnym. Aby przywrócić 89-99% zniesienia T1 po pojawieniu się objawów samoistnego ustępowania bloku, zaleca się rozpoczęcie wlewu dożylnego z szybkością 3 pg/kg mc./min (0,18 mg/kg mc./h). Po początkowym okresie stabilizowania się bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego szybkość wlewu wynosząca od 1 do 2 pg/kg mc./min powinna wystarczyć do podtrzymania bloku na tym poziomie u większości pacjentów.

Jeśli produkt leczniczy Cisatracurium Generics podawany jest podczas znieczulenia izofluranem lub enfluranem, może być konieczne obniżenie szybkości wlewu dożylnego nawet o 40% (patrz punkt 4.5).

Szybkość wlewu dożylnego będzie zależała od stężenia cisatrakurium w podawanym we wlewie roztworze, od pożądanego stopnia zablokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego oraz od masy ciała pacjenta. W tabeli poniżej podano wskazówki dotyczące podawania nierozcieńczonego produktu leczniczego Cisatracurium Generics.

Szybkość wlewu dożylnego Cisatracurium Generics 2 mg/ml

Masa ciała pacjenta (kg)

Dawka (pg/kg mc./min)

Szybkość

wlewu

dożylnego

1,0

1,5

2,0

3,0

20

0,6

0,9

1,2

1,8

ml/h

70

2,1

3,2

4,2

6,3

ml/h

100

3,0

4,5

6,0

9,0

ml/h

Podawanie produktu leczniczego Cisatracurium Generics we wlewie ciągłym o stałej szybkości nie prowadzi do progresywnego nasilania lub osłabiania się bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Po zakończeniu wlewu dożylnego produktu leczniczego Cisatracurium Generics samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego przebiega w porównywalnym tempie do tempa ustępowania bloku po podaniu omawianego produktu leczniczego w pojedynczym szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Dawkowanie u noworodków (w wieku poniżej 1 miesiąca)

Nie zaleca się stosowania cisatrakurium u noworodków, gdyż nie został on przebadany w tej populacji pacjentów.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. U pacjentów tych cisatrakurium cechuje się podobnym profilem farmakodynamicznym do profilu farmakodynamicznego stwierdzanego u pacjentów w młodszym wieku, choć może ono u tych osób — podobnie jak inne środki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe — wykazywać nieznacznie późniejszy początek działania.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności modyfikowania dawkowania.

U pacjentów tych cisatrakurium cechuje się podobnym profilem farmakodynamicznym do profilu farmakodynamicznego stwierdzanego u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, choć może ono u tych osób wykazywać nieznacznie późniejszy początek działania.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością wątroby nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. U pacjentów tych cisatrakurium cechuje się podobnym profilem farmakodynamicznym do profilu farmakodynamicznego stwierdzanego u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby, choć może ono u tych osób wykazywać nieznacznie szybszy początek działania.

Dawkowanie u pacjentów z chorobami układu krążenia

Podawanie cisatrakurium w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (trwającym od 5 do 10 sekund) pacjentom dorosłym cierpiącym na poważne choroby układu krążenia (klasa czynnościowa I-III wg NYHA) i poddawanym zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego nie wiązało się z klinicznie istotnymi zmianami w zakresie parametrów sercowo-naczyniowych przy żadnej z badanych dawek (badano dawki do 0,4 mg/kg mc. włącznie, czyli 8 x ED95). Dane na temat stosowania dawek większych niż 0,3 mg/kg mc. w tej populacji pacjentów są jednak ograniczone.

Cisatrakurium nie było badane u dzieci poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym.

Dawkowanie u pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT)

U dorosłych pacjentów przebywających na OIT cisatrakurium można podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym i (lub) we wlewie dożylnym.

U dorosłych pacjentów przebywających na OIT zaleca się rozpoczynanie wlewu dożylnego od szybkości wynoszącej 3 mikrogramy/kg mc./min (0,18 pg/kg mc./h). Mogą występować znaczne różnice międzyosobnicze w zakresie wielkości koniecznej dawki, która to może się zwiększać lub zmniejszać w miarę upływu czasu. W badaniach klinicznych średnia szybkość wlewu dożylnego wynosiła 3 pg/kg mc./min [zakres: 0,5-10,2 pg/kg mc./min (0,03-0,60 mg/kg mc./h)].

Mediana czasu do pełnego samoistnego ustąpienia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po długotrwałym (trwającym maksymalnie 6 dni) wlewie dożylnym cisatrakurium u pacjentów przebywaj ących na OIT wyniosła około 50 minut.

Szybkość wlewu dożylnego Cisatracurium Generics 5 mg/ml

Masa ciała pacjenta (kg)

Dawka (pg/kg mc./min)

Szybkość

wlewu

dożylnego

1,0

1,5

2,0

3,0

70

0,8

1,2

1,7

2,5

ml/h

100

1,2

1,8

2,4

3,6

ml/h

Profil samoistnego ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po wlewie dożylnym produktu leczniczego Cisatracurium Generics u pacjentów przebywających na OIT nie zależy od czasu trwania wlewu dożylnego.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Cisatracurium Generics jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na cisatrakurium, atrakurium lub kwas benzenosulfonowy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Zagadnienia związane z niniejszym produktem leczniczym

Cisatrakurium poraża mięśnie oddechowe oraz inne mięśnie szkieletowe, jednak według aktualnego stanu wiedzy nie wywiera żadnego wpływu na świadomość ani próg odczuwania bólu. Produkt leczniczy Cisatracurium Generics powinien być podawany wyłącznie przez lub pod nadzorem anestezjologa lub innego klinicysty zaznajomionego ze stosowaniem i działaniem środków hamujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Muszą być dostępne warunki umożliwiające wykonanie intubacji dotchawiczej, prowadzenie wentylacji płuc i odpowiednie wysycenie krwi tętniczej tlenem.

Przy podawaniu Cisatracurium Generics pacjentom ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne środku blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe należy zachować ostrożność ze względu na dużą, większą niż 50%, częstość występowania nadwrażliwości krzyżowej między środkami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Cisatrakurium nie wykazuje istotnych właściwości wagolitycznych czy blokujących zwoje nerwowe. W związku z tym Cisatracurium Generics nie wywołuje istotnego klinicznie wpływu na częstość akcji serca i nie przeciwdziała rzadkoskurczowi wywoływanemu przez wiele środków znieczulających lub przez pobudzanie nerwu błędnego podczas zabiegu chirurgicznego.

U pacjentów cierpiących na nużliwość mięśni lub inne zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego stwierdzono znacznie zwiększoną wrażliwość na niedepolaryzujące środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. U tych pacjentów zaleca się stosowanie dawki początkowej Cisatracurium Generics nie większej niż 0,02 mg/kg mc.

Ciężkie zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i (lub) elektrolitowej mogą zwiększać lub zmniejszać wrażliwość pacjentów na środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Nie ma informacji na temat stosowania cisatrakurium u noworodków w wieku poniżej jednego miesiąca, gdyż w tej populacji pacjentów nie było ono badane. Cisatrakurium nie było badane u pacjentów z hipertermią złośliwą w wywiadzie. Z badań na świniach z predyspozycją do hipertermii złośliwej wynika, że cisatrakurium nie wyzwala tego zespołu chorobowego.

Nie prowadzono badań nad stosowaniem cisatrakurium u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w warunkach hipotermii indukowanej (25-28°C). Tak jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, należy spodziewać się, że szybkość wlewu dożylnego konieczna dla podtrzymania odpowiedniego na potrzeby zabiegu chirurgicznego zwiotczenia mięśni szkieletowych będzie w tych warunkach musiała być znacznie mniejsza.

Cisatrakurium nie było badane u pacjentów z oparzeniami; jednakże tak jak w przypadku innych niedepolaryzujących środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, należy wziąć pod uwagę to, że w przypadku zastosowania u tych pacjentów Cisatracurium Generics konieczne może być zastosowanie większych dawek, a czas działania może być krótszy.

Cisatracurium Generics jest roztworem hipotonicznym i nie należy go podawać w tej samej linii infuzyjnej co przetaczana krew.

Pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii (OIT)

Kiedy zwierzętom laboratoryjnym podawano wysokie dawki laudanozyny, która jest metabolitem cisatrakurium i atrakurium, stwierdzano przemijające niedociśnienie tętnicze, a u niektórych gatunków — objawy pobudzenia mózgowia. U najbardziej wrażliwych gatunków zwierząt efekty te pojawiały się przy stężeniach laudanozyny w osoczu zbliżonych do stężeń stwierdzanych u niektórych pacjentów przebywających na OIT, którym długotrwale podawano atrakurium w postaci wlewu dożylnego.

W związku z mniejszą szybkością wlewu dożylnego cisatrakurium stężenie laudanozyny w osoczu jest około trzy razy mniejsze niż w przypadku wlewu dożylnego atrakurium.

Istniej ą nieliczne doniesienia dotyczące napadów drgawkowych u pacjentów przebywających na OIT, którym podawano atrakurium i inne środki. U większości tych pacjentów współistniało przynajmniej jedno schorzenie predysponujące do drgawek (np. stan po urazie czaszkowo-mózgowym, encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, obrzęk mózgu, wirusowe zapalenie mózgu, mocznica). Nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego między ekspozycją na laudanozynę a opisanymi zaburzeniami.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wykazano, że wiele leków wpływa na nasilenie i (lub) czas działania niedepolaryzujących środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w tym leki wymienione poniżej.

Leki nasilające efekt działania niedepolaryzujących środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:

Środki znieczulające, np. enfluran, izofluran, halotan (patrz punkt 4.2) oraz ketamina, inne niedepolaryzujące środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, inne leki, np. antybiotyki (w tym antybiotyki aminoglikozydowe, polimiksyny, spektynomycyna, tetracykliny, linkomycyna i klindamycyna), leki przeciwarytmiczne (w tym propranolol, antagoniści wapnia, lidokaina, prokainamid i chinidyna), leki moczopędne (w tym furosemid i prawdopodobnie pochodne tiazydowe, mannitol i acetazolamid), sole magnezu i litu oraz leki hamujące przewodnictwo w zwojach nerwowych (trimetafan, heksametonium).

Osłabiony efekt działania cisatrakurium stwierdza się u pacjentów, którzy uprzednio przewlekle przyjmowali fenytoinę lub karbamazepinę.

Uprzednie podanie suksametonium nie wpływa na czas działania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po podaniu Cisatracurium Generics w szybkich wstrzyknięciach dożylnych ani też nie wymaga zmiany szybkości podawania wlewu dożylnego tego produktu leczniczego.

Podanie suksametonium może wydłużyć działanie niedepolaryzujących środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i doprowadzić do przedłużonego i złożonego bloku przewodnictwa, który może być trudny do odwrócenia za pomocą inhibitorów acetylocholinesterazy.

W rzadko występujących przypadkach niektóre leki mogą powodować zaostrzenie nużliwości mięśni bądź ujawnienie utajonej nużliwości mięśni lub wywołać zespół miasteniczny, czego konsekwencją może być wzmożona podatność na działanie niedepolaryzujących środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Do leków tych zalicza się różne antybiotyki, beta-blokery (propranolol, oksprenolol), leki przeciwarytmiczne (prokainamid, chinidyna), leki przeciwreumatyczne (chlorochina, D-penicylamina), trimetafan, chloropromazynę, steroidy, fenytoinę i sole litu.

Leczenie inhibitorami acetylocholinesterazy, które powszechnie stosowane są w chorobie Alzheimera, np. donepezyl, może prowadzić do skrócenia czasu trwania i stopnia blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołanej przez cisatrakurium.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cisatrakurium u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są niewystarczające, aby można było sformułować wnioski na temat wpływu omawianego produktu leczniczego na ciążę, rozwój zarodkowy, rozwój płodowy, poród czy rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Cisatracurium Generics nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy cisatrakurium lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć tego, że omawiany produkt leczniczy może stwarzać zagrożenie dla karmionych piersią dzieci. Ze względu na krótki okres półtrwania nie należy spodziewać się jakiegokolwiek wpływu Cisatracurium Generics na karmione piersią dziecko, jeśli matka wznowi karmienie piersią po ustąpieniu efektów działania tego produktu leczniczego. Jako środek ostrożności należy jednak przerwać karmienie piersią na czas stosowania Cisatracurium Generics i okres co najmniej 12 godzin od zakończenia jego podawania.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu omawianego produktu leczniczego na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ten środek ostrożności nie ma racji bytu w przypadku stosowania Cisatracurium Generics. Cisatracurium Generics jest zawsze stosowane łącznie ze znieczuleniem ogólnym, w związku z czym mają w tym przypadku zastosowanie typowe środki ostrożności dotyczące wykonywania różnych czynności po znieczuleniu ogólnym.

4.8 Działania niepożądane

W celu ustalenia częstości występowania działań niepożądanych od bardzo częstych do niezbyt częstych wykorzystano dane połączone z wewnętrznych badań klinicznych.

Przyjęto następuj ącą konwencję klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1A0), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Dane z badań klinicznych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia serca

Często

Rzadkoskurcz

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często

Napady zaczerwienienia skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka

Dane uzyskane po dopuszczeniu do obrotu

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Po podaniu środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe opisywano przypadki reakcji anafilaktycznych o różnym stopniu nasilenia. W bardzo rzadkich przypadkach ciężkie reakcje anafilaktyczne opisywano u pacjentów otrzymujących cisatrakurium łącznie z jednym lub kilkoma środkami znieczulającymi.

Zaburzenia mięśniowo-

Bardzo rzadko

Miopatia, osłabienie siły

szkieletowe i tkanki łącznej

mięśniowej

Opisywano przypadki osłabienia siły mięśniowej i (lub) miopatii po długotrwałym stosowaniu leków zwiotczających mięśnie szkieletowe u ciężko chorych pacjentów przebywających na OIT. Większość tych pacjentów otrzymywała też kortykosteroidy. Zdarzenia te były nieczęsto opisywane w przypadku stosowania cisatrakurium, przy czym nie wykazano w ich przypadku związku przyczynowo-skutkowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov. pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Głównymi objawami przedawkowania Cisatracurium Generics, jakich należy się spodziewać, jest przedłużające się porażenie mięśni szkieletowych i jego następstwa.

Leczenie

Do powrotu wydolnej samoistnej czynności oddechowej konieczne jest podtrzymywanie wentylacji płuc i utlenowania krwi tętniczej. Konieczne jest zastosowanie pełnej sedacji, gdyż Cisatracurium Generics nie powoduje zniesienia świadomości. Powrót przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przyspieszyć, podając inhibitory acetylocholinesterazy po pojawieniu się objawów samoistnego ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zwiotczające mięśnie, działające obwodowo, inne czwartorzędowe związki amoniowe; kod ATC: M03A C11

Cisatrakurium to środek hamujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Cisatrakurium to niedepolaryzujący lek zwiotczający mięśnie szkieletowe o strukturze benzylizochinolinowej cechuj ący się pośrednim czasie działania.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u ludzi wykazano, że cisatrakurium nie powoduje proporcjonalnego do dawki uwalniania histaminy nawet przy dawkach sięgających 8-krotności ED95 włącznie.

Mechanizm działania

Cisatrakurium wiąże się z receptorami cholinergicznymi płytki motorycznej, antagonizuj ąc działanie acetylocholiny i wywołuj ąc kompetycyjny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Działanie to można szybko znieść za pomocą inhibitorów acetylocholinesterazy, np. neostygminy lub edrofonium.

ED95 (dawka potrzebna do zniesienia 95% odpowiedzi skurczowej mięśnia przywodziciela kciuka na pobudzenie nerwu łokciowego) cisatrakurium ocenia się na 0,05 mg/kg mc. podczas znieczulenia z użyciem opioidu (tiopental + fentanyl + midazolam).

ED95 cisatrakurium u dzieci podczas znieczulenia halotanem wynosi 0,04 mg/kg mc.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Cisatrakurium ulega rozkładowi w organizmie przy fizjologicznych wartościach pH i temperatury w reakcji eliminacji Hofmanna (proces chemiczny), której produktami są laudanozyna i monoczwartorzędowy metabolit akrylanowy. Monoczwartorzędowy akrylan ulega hydrolizie katalizowanej przez nieswoiste esterazy osoczowe, tworząc monoczwartorzędowy metabolit alkoholowy. Choć eliminacja cisatrakurium odbywa się w dużej mierze pozanarządowo, to wątroba i nerki stanowią główny szlak eliminacji jego metabolitów.

Metabolity te nie wykazują aktywności hamującej przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Farmakokinetyka u pacjentów dorosłych

Analiza właściwości farmakokinetycznych cisatrakurium z użyciem modelu niekompartmentowego wykazała, że w przebadanym zakresie (0,1-0,2 mg/kg mc., czyli 2-4 * ED95) nie zależą one od dawki.

Analiza z użyciem modelu populacyjnego potwierdziła te wyniki w rozszerzonym zakresie dawek do 0,4 mg/kg mc. (8 * ED95). Wartości parametrów farmakokinetycznych po podaniu cisatrakurium w dawce 0,1 i 0,2 mg/kg mc. zdrowym dorosłym pacjentom poddawanym zabiegom chirurgicznym podano w poniższej tabeli.

Parametr

Zakres wartości średnich

Klirens

4,7-5,7 ml/min/kg

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym

121-161 ml/kg

Półokres eliminacji

22-29 min

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

Nie stwierdza się żadnych klinicznie istotnych różnic w farmakokinetyce cisatrakurium pomiędzy pacjentami w podeszłym wieku a pacjentami dorosłymi w młodym wieku. Nie stwierdza się też żadnych różnic w profilu ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Farmakokinetyka u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek lub wątroby

Nie stwierdza się żadnych klinicznie istotnych różnic w farmakokinetyce cisatrakurium pomiędzy pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek lub schyłkową niewydolnością wątroby a zdrowymi dorosłymi. Nie stwierdza się też żadnych różnic w profilu ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Farmakokinetyka podczas wlewów dożylnych

Farmakokinetyka cisatrakurium po wlewach dożylnych Cisatracurium Generics jest podobna do stwierdzanej po pojedynczym szybkim wstrzyknięciu dożylnym. Profil ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po wlewie dożylnym Cisatracurium Generics nie zależy od czasu trwania wlewu i jest podobny do stwierdzanego po pojedynczym szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Farmakokinetyka u pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT)

Farmakokinetyka cisatrakurium u pacjentów przebywających na OIT i otrzymujących długotrwałe wlewy dożylne jest podobna do stwierdzanej u zdrowych dorosłych pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym otrzymuj ących wlewy dożylne lub pojedyncze szybkie wstrzyknięcia dożylne. Profil samoistnego ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po wlewie dożylnym produktu leczniczego Cisatracurium Generics u pacjentów przebywających na OIT nie zależy od czasu trwania wlewu dożylnego.

Stężenia metabolitów są wyższe u pacjentów przebywających na OIT, u których występuje zaburzona czynność nerek i (lub) wątroby (patrz punkt 4.4). Metabolity te nie biorą udziału w hamowaniu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Nie można było przeprowadzić badań toksyczności ostrej, które mogłyby dać wyniki pozwalające na wyciągnięcie konkretnych wniosków.

Objawy działań toksycznych opisano w punkcie 4.9.

Toksyczność podostra

W badaniach na psach i małpach, którym cisatrakurium podawano w dawkach wielokrotnych przez trzy tygodnie, nie stwierdzono żądnych objawów toksyczności swoistych dla tego związku.

Mutagenność

W mikrobiologicznym teście mutagenności in vitro cisatrakurium nie wykazywało działania mutagennego w stężeniach do 5000 pg/płytkę.

W badaniu cytogenetycznym in vivo na szczurach nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości chromosomalnych przy podawanych podskórnie dawkach do 4 mg/kg mc.

W teście mutagenności in vitro z zastosowaniem komórek chłoniaka mysiego cisatrakurium wykazywało działanie mutagenne przy stężeniach wynoszących 40 pg/ml i wyższych.

Pojedyncza dodatnia reakcja mutagenna na lek, który jest stosowany nieczęsto i (lub) przez krótki okres czasu ma wątpliwe znaczenie kliniczne.

Rakotwórczość

Badań rakotwórczości nie przeprowadzono.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu omawianego produktu leczniczego na płodność.

W badaniach dotyczących wpływu cisatrakurium na rozrodczość nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu na rozwój płodowy.

Tolerancja miejscowa

W badaniu na królikach, w którym cisatrakurium podawano dotętniczo, stwierdzono dobrą tolerancję wstrzyknięć i niewystępowanie żadnych zmian związanych z podawanym lekiem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Roztwór kwasu benzenosulfonowego (do korekcji pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Omawianego produktu leczniczego nie mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 6.6.

Wykazano, że rozkład benzenosulfonianu cisatrakurium przebiega szybciej w roztworze Ringera z dodatkiem mleczanu i 5% glukozy oraz w roztworze Ringera z dodatkiem mleczanu aniżeli w roztworach wymienionych w punkcie 6.6.

Zaleca się zatem nieużywanie roztworu Ringera z dodatkiem mleczanu i 5% glukozy ani roztworu Ringera z dodatkiem mleczanu jako rozcieńczalników przy przygotowywaniu roztworów Cisatracurium Generics do infuzji.

Ponieważ Cisatracurium Generics wykazuje trwałość wyłącznie w roztworach o kwaśnym odczynie, nie należy go mieszać w tej samej strzykawce ani jednocześnie podawać przez tę samą igłę z roztworami o zasadowym odczynie, np. z tiopentalem sodu. Produkt wykazuje niezgodność farmaceutyczną z ketorolakiem-trometamolem oraz z propofolem w postaci emulsji do wstrzykiwań.

6.3    Okres ważności

Okres ważności przed rozcieńczeniem: 2 lata.

Po rozcieńczeniu w zalecanych rozcieńczalnikach (patrz punkt 6.6): Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin przy przechowywaniu w temperaturze 5°C oraz w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że produkt został poddany rekonstytucji w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Cisatracurium Generics, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji 5 x 5 ml

Fiolka o objętości 5 ml ze szkła flintowego typu I wg Ph. Eur. zamknięta ciemnoszarym korkiem z gumy bromobutylowej o średnicy 20 mm i pomarańczowym aluminiowym uszczelnieniem z nadrukowanym napisem „środek paraliżujący” na kapslu i karbikowaniu.

Cisatracurium Generics, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji 1 x 30 ml

Fiolka o objętości 30 ml ze szkła flintowego typu I wg Ph. Eur. zamknięta ciemnoszarym korkiem z gumy bromobutylowej o średnicy 20 mm i czerwonym aluminiowym uszczelnieniem z nadrukowanym napisem „środek paraliżujący” na kapslu i karbikowaniu.

Cisatracurium Generics, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji 1 x 20 ml

Fiolka o objętości 20 ml ze szkła flintowego typu I wg Ph. Eur. zamknięta ciemnoszarym korkiem z gumy bromobutylowej o średnicy 20 mm i fioletowym aluminiowym uszczelnieniem z nadrukowanym napisem „środek paraliżujący” na kapslu i karbikowaniu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Należy stosować wyłącznie roztwory przezroczyste i prawie bezbarwne do jasnożółtych lub zielonożółtych. Przed zastosowaniem produkt należy skontrolować wzrokowo, a jeśli jego wygląd będzie zmieniony lub jeśli opakowanie będzie uszkodzone, produkt należy usunąć.

Rozcieńczony produkt leczniczy Cisatracurium Generics wykazuje trwałość fizyczną i chemiczną przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 5°C i w temperaturze 25°C w stężeniach w zakresie od 0,1 do 2 mg/ml w wymienionych niżej płynach infuzyjnych w pojemnikach wykonanych z polichlorku winylu lub polipropylenu:

•    0,9% (w/v) roztworze chlorku sodu przeznaczonym do wlewów dożylnych,

•    5% (w/v) roztworze glukozy sodu przeznaczonym do wlewów dożylnych,

•    0,18% (w/v) roztworze chlorku sodu i 4% (w/v) roztworze glukozy przeznaczonym do wlewów dożylnych,

•    0,45% (w/v) roztworze chlorku sodu i 2,5% (w/v) roztworze glukozy przeznaczonych do wlewów dożylnych.

Ponieważ produkt nie zawiera środka konserwującego o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, należy go rozcieńczyć bezpośrednio przed użyciem, a w przypadku niepodania produktu bezpośrednio po rozcieńczeniu można go przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 6.3.

Wykazano zgodność produktu leczniczego Cisatracurium Generics z następującymi lekami powszechnie stosowanymi w okresie okołooperacyjnym, pod warunkiem mieszania ich w warunkach naśladujących podawanie do właśnie „idącego” wlewu dożylnego poprzez port iniekcyjny z rozgałęzieniem Y: chlorowodorkiem alfentanylu, droperydolem, cytrynianem fentanylu, chlorowodorkiem midazolamu i cytrynianem sufentanylu. W przypadku podawania innych leków przez tę samą igłę lub kaniulę co Cisatracurium Generics zaleca się, aby po podaniu każdego leku igłę lub kaniulę dokładnie przepłukać odpowiednią ilością odpowiedniego roztworu dożylnego, np. 0,9% (w/v) roztworu chlorku sodu przeznaczonego do wlewów dożylnych.

Jak w przypadku innych leków podawanych dożylnie, jeśli jako miejsce wstrzyknięcia zostanie wybrana mała żyła, wówczas po podaniu Cisatracurium Generics żyłę należy przepłukać odpowiednim roztworem dożylnym, np. 0,9% (w/v) roztworem chlorku sodu przeznaczonego do wlewów dożylnych.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Cisatracurium Generics, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji: 22042 Cisatracurium Generics, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji: 22043 Cisatracurium Generics, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji: 22044

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12/08/2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Kwiecień 2015

Cisatracurium Generics