Imeds.pl

Cisatracurium Hospira 5 Mg/Ml

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisatracurium Hospira, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

2.    SK Ł AD JAKO Ś CIOWY i ILO Ś CIOWY

1 ml roztworu zawiera 5 mg cisatrakurium w postaci 6,7 mg cisatrakuriowego bezylanu.

Jedna fiolka 30 ml zawiera 150 mg cisatrakurium w postaci cisatrakuriowego bezylanu w ilości 200,7 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTA Ć FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań/do infuzji.

Roztwór jest bezbarwny do bladożółto lub zielonawożółtego. pH: 3,0-3,7

Osmolalność: 17 mOsmol/l

4.    SZCZEGÓ Ł OWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cisatracurium Hospira jest wskazane do stosowania w zabiegach chirurgicznych, innych zabiegach lub w oddziałach intensywnej terapii u dorosłych oraz u dzieci w wieku 1 miesiąca lub starszych. Produkt może być stosowany podczas znieczulenia ogólnego lub z lekami uspokajającymi w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) w celu zwiotczenia mięśni szkieletowych oraz umożliwienia intubacji dotchawiczej i wentylacji mechanicznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Cisatracurium Hospira może być podawany wyłącznie przez, lub pod nadzorem anestezjologa lub innego lekarza z doświadczeniem w stosowaniu i działaniu leków blokuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Musi być dostępny sprzęt umożliwiający wykonanie intubacji dotchawiczej, zastosowanie wentylacji kontrolowanej i zapewniający prawidłowe wysycenie krwi tętniczej tlenem. Nie należy mieszać Cisatracurium Hospira w tej samej strzykawce lub podawać przez tę samą igłę co emulsję do wstrzykiwań zawierającą propofol lub roztworami o odczynie zasadowym, jak sodu tiopental (patrz punkt 6.2).

Ten produkt leczniczy nie zawiera środków konserwuj ących i jest przeznaczony do jednorazowego użycia.

Zalecenia dotyczące monitorowania

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, podczas podawania cisatrakurium zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, w celu indywidualnego dostosowania dawki.

Podawanie we wstrzykni ę ciu do żylnym (bolus)

Dawkowanie u doros łych

Intubacja dotchawicza: zalecana dawka cisatrakurium do przeprowadzenia intubacji tchawicy u dorosłych pacjentów wynosi 0,15 mg/kg mc. Ta dawka zapewnia dobre lub doskonałe warunki do przeprowadzenia intubacji dotchawiczej po upływie 120 sekund od podania cisatrakurium po indukcji znieczulenia propofolem.

Większe dawki skracają czas do wystąpienia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Poniższa tabela podsumowuje dane farmakodynamiczne cisatrakurium podawanego w dawkach od 0,1 do 0,4 mg/kg mc. zdrowym, dorosłym pacjentom podczas znieczulenia złożonego z zastosowaniem opioidu (tiopental/fentanyl/midazolam) lub propofolu.

Pocz ą tkowa dawka

cisatrakurium mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90% zniesienia T1*

(min)

Czas do

maksymalnego zniesienia T1*

(min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1* (min)

0,1

opioid

3,4

4,8

45

0,15

propofol

2,6

3,5

55

0,2

opioid

2,4

2,9

65

0,4

opioid

1,5

1,9

91

*Ti Pojedyncza odpowiedź skurczowa oraz pierwsza składowa odpowiedzi mięśnia przywodziciela kciuka na ciąg czterech bodźców (train-of-four), wywołana supramaksymalną stymulacją elektryczną nerwu łokciowego.

Znieczulenie enfluranem lub izofluranem może wydłużyć czas skutecznego klinicznie działania początkowej dawki cisatrakurium o 15%.

Podtrzymanie bloku przewodnictwa nerwowo-mi ęś niowego: blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużyć podając dawki podtrzymujące cisatrakurium. Dawka 0,03 mg/kg mc. podana podczas znieczulenia opioidami lub propofolem przedłuża skuteczny klinicznie blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego o około 20 minut.

Podanie kolejnych dawek podtrzymujących nie powoduje postępującego przedłużenia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Samoistne ust ę powanie bloku przewodnictwa nerwowo-mi ęś niowego: jeśli blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego ustępuje samoistnie, szybkość ustępowania bloku jest niezależna od podanej dawki cisatrakurium. Podczas znieczulenia opioidami lub propofolem, średni czas ustępowania bloku od 25 do 75% i od 5 do 95% wynosi odpowiednio około 13 i 30 minut.

Odwracanie bloku przewodnictwa nerwowo-mi ęś niowego: blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można łatwo odwrócić, podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinoesterazy. Po podaniu leku powodującego odwrócenie bloku w momencie powrotu średnio 10% odpowiedzi Ti, średni czas ustępowania od 25 do 75% bloku oraz do pełnego ustąpienia klinicznych objawów bloku (współczynnik T4 : T1 > 0,7) wynosi odpowiednio 4 i 9 minut.

Dawkowanie u dzieci i m ł odzie ży

Intubacja dotchawicza (pacjenci pediatryczni od 1 miesiąca życia do 12 lat): podobnie jak u dorosłych, zalecana dawka cisatrakurium do przeprowadzenia intubacji dotchawiczej wynosi 0,15 mg/kg mc., podawana w szybkim wstrzyknięciu trwającym 5 do 10 sekund. Dawka ta zapewnia doskonałe warunki do przeprowadzenia intubacji dotchawiczej po upływie 120 sekund od podania cisatrakurium. Dane farmakodynamiczne dotyczące podawania tej dawki są podane w tabelach poniżej.

Nie badano zastosowania cisatrakurium do intubacji dzieci w klasie ASA III-IV. Dane dotyczące stosowania cisatrakurium u dzieci w wieku poniżej 2 lat poddawanych długotrwałym lub rozległym zabiegom chirurgicznym są ograniczone.

U dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 12 lat, w porównaniu do osób dorosłych w podobnych warunkach znieczulenia ogólnego, cisatrakurium ma krótszy czas skutecznego zwiotczenia klinicznego oraz szybsze spontaniczne ustępowanie bloku przewodnictwa. U dzieci w wieku od 1 do 11 miesięcy oraz od 1 roku do 12 lat zostały zaobserwowane niewielkie różnice w profilu farmakodynamicznym, które są podsumowane w tabelach poniżej.

Dzieci w wieku od 1 miesi ą ca życia do 11 miesi ę cy

Dawka

cisatrakurium mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do zniesienia 90% T1 (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1 (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 (min)

0,15

halotan

1,4

2,0

52

0,15

opioid

1,4

1,9

47

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

Dawka

cisatrakurium mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do zniesienia 90% T1 (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1 (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 (min)

0,15

halotan

2,3

3,0

43

0,15

opioid

2,6

3,6

38

Jeśli cisatrakurium nie jest wymagane do intubacji: można zastosować dawkę mniejszą niż

0,15 mg/kg mc. W tabeli poniżej podano dane dotyczące dawek 0,08 i 0,1 mg/kg mc. u dzieci w wieku

od 2 do 12 lat:

Dawka

cisatrakurium mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do zniesienia 90% T1 (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1 (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 (min)

0,08

halotan

1,7

2,5

31

0,1

opioid

1,7

2,8

28

Nie badano u dzieci podawania cisatrakurium po suksametonium (patrz punkt 4.5).

Podczas stosowaniu halotanu można oczekiwać przedłużenia działania dawki cisatrakurium skutecznej klinicznie do 20%. Brak danych dotyczących stosowania cisatrakurium u dzieci podczas znieczulenia innymi lekami z grupy chlorowcowanych węglowodorów, ale można się spodziewać, że te leki będą powodowały wydłużenie skutecznego klinicznie działania dawki cisatrakurium.

Podtrzymanie bloku przewodnictwa nerwowo-mi ęśniowego (dzieci wieku od 2 do 12 lat): blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużyć stosując dawki podtrzymujące cisatrakurium. U dzieci w wieku od 2 do 12 lat, dawka 0,02 mg/kg mc. podana podczas znieczulenia halotanem przedłuża klinicznie skuteczny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego o około 9 minut. Podanie kolejnych dawek podtrzymujących nie powoduje postępującego przedłużenia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Brak wystarczających danych, aby można było zalecić specyficzne dawkowanie do podtrzymania bloku u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Jednakże, ograniczone dane z badań klinicznych u dzieci w wieku poniżej 2 lat sugerują, że podczas znieczulenia z zastosowaniem opioidów, dawka podtrzymująca 0,03 mg/kg mc. może wydłużyć klinicznie skuteczny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego do 25 minut.

Samoistne ust ę powanie bloku przewodnictwa nerwowo-mi ęś niowego: jeśli blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego ustępuje samoistnie, szybkość ustępowania bloku jest niezależna od podanej dawki cisatrakurium. Podczas znieczulenia opioidami lub halotanem, średni czas ustępowania bloku od 25 do 75% i od 5 do 95% wynosi odpowiednio około 11 i 28 minut.

Odwracanie bloku przewodnictwa nerwowo-mi ęś niowego: blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można łatwo odwrócić, podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinoesterazy. Po podaniu środka powodującego odwrócenie bloku w momencie powrotu średnio 13% odpowiedzi T1, średni czas ustępowania od 25 do 75% bloku oraz do pełnego ustąpienia klinicznych objawów bloku (współczynnik T4 : Ti > 0,7) wynosi odpowiednio 2 i 5 minut.

Podawanie w infuzji do żylnej

Dawkowanie u doros łych oraz u dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można podtrzymywać za pomocą cisatrakurium podawanego w infuzji. Po wystąpieniu objawów samoistnego ustępowania bloku, zalecana początkowa szybkość infuzji 3 pg/kg mc/min (0,18 mg/kg mc./godz.) pozwala przywrócić zahamowanie od 89 do 98% odpowiedzi T1. Po początkowym okresie stabilizacji bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, szybkość infuzji od 1 do 2 pg/kg mc/min (0,06 do 0,12 mg/kg mc./godz) powinna być wystarczająca do utrzymania w tym zakresie bloku przewodnictwa u większości pacjentów.

Zmniejszenie szybkości infuzji nawet o 40% może być konieczne, jeśli cisatrakurium jest podawane podczas znieczulenia izofluranem lub enfluranem (patrz punkt 4.5).

Szybkość infuzji zależy od stężenia cisatrakurium w roztworze do infuzji, wymaganego stopnia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego oraz masy ciała pacjenta. Tabela poniżej podaje zalecenia dotyczące szybkości infuzji nierozcieńczonego roztworu cisatrakurium.

Szybko ść infuzji Cisatracurium Hospira, 2 mg/ml

Masa ciał a pacjenta (kg)

Dawka (p g/kg/min)

Szybkość infuzji

1,0

1,5

2,0

3,0

20

0,6

0,9

1,2

1,8

ml/godz

70

2,1

3,2

4,2

6,3

ml/godz

100

3,0

4,5

6,0

9,0

ml/godz

Ciągła infuzja cisatrakurium o stałej szybkości nie wiąże się z postępującym nasileniem lub zmniejszeniem bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Po przerwaniu infuzji cisatrakurium występuje samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego z szybkością porównywalną do tej, jaka występuję po podaniu pojedynczego wstrzyknięcia.

Dawkowanie u noworodków (wiek poni ż ej 1 miesi ą ca życia)

Nie zaleca się stosowania cisatrakurium u noworodków, ponieważ nie badano podawania środka w tej populacji.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U tych pacjentów profil farmakodynamiczny cisatrakurium jest podobny jak u osób młodszych, ale podobnie jak w przypadku innych leków zwiotczających mięśnie, początek działania produktu może wystąpić nieco później.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynno ś ci nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U tych pacjentów profil farmakodynamiczny cisatrakurium jest podobny jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, ale początek działania produktu może wystąpić nieco później.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynno ś ci w ątroby

U pacjentów z chorobą wątroby w schyłkowym stadium nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U tych pacjentów profil farmakodynamiczny cisatrakurium jest podobny jak u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby, ale początek działania produktu może wystąpić nieco wcześniej.

Dawkowanie u pacjentów z chorobami ukł adu kr ąż enia

Podawanie cisatrakurium w szybkim pojedynczym wstrzyknięciu (bolus przez 5 do 10 sekund) dorosłym pacjentom z ciężką chorobą układu krążenia (New York Heart Association klasa I-III) podczas zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych (CABG, ang. Coronary Artery Bypass Graft), nie było powiązane ze znaczącym klinicznie działaniem na serce i naczynia, niezależnie od badanej dawki (do 0,4 mg/kg mc. (8 x ED95)). Niemniej jednak, w tej populacji pacjentów dane dotyczące podawania dawek większych niż 0,3 mg/kg mc. są ograniczone.

Nie badano cisatrakurium u dzieci poddawanych zabiegowi kardiochirurgicznemu.

Dawkowanie u pacjentów w Oddział ach Intensywnej Terapii (OIT)

Dorosłym pacjentom w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej cisatrakurium można podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) i (lub) w postaci infuzji.

U dorosłych pacjentów hospitalizowanych w OIT, zalecana dawka początkowa infuzji wynosi 3 pg/kg mc./min (0,18 mg/kg mc./godz.). Może występować duża zmienność międzyosobnicza w wielkości koniecznej dawki i mogą one ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w miarę upływu czasu. Szybkość infuzji w badaniach klinicznych wynosiła średnio 3 pg/kg mc./min [zakres od 0,5 do

10,2 pg/kg mc./min (od 0,03 do 0,6 mg/kg mc./godz.)].

Po długotrwałym podawaniu (do 6 dni) infuzji cisatrakurium pacjentom w OI T, średni czas do całkowitego, samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wynosił około 50 minut.

Szybko ść infuzji Cisatracurium Hospira, 5 mg/ml

Masa ciał a pacjenta (kg)

Dawka (p g/kg/min)

Szybkość infuzji

1,0

1,5

2,0

3,0

70

0,8

1,2

1,7

2,5

ml/godzr

100

1,2

1,8

2,4

3,6

ml/godz

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po infuzji cisatrakurium jest niezależne od czasu trwania infuzji.

4.3 Przeciwwskazania

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z potwierdzoną nadwrażliwością na cisatrakurium, atrakurium lub kwas benzenosulfonowy.

4.4 Specjalne ostrze ż enia i ś rodki ostro ż no ś ci dotycz ące stosowania

Cisatrakurium poraża mięśnie oddechowe oraz inne mięśnie szkieletowe, ale według aktualnego stanu wiedzy nie wpływa na stan świadomości lub próg bólowy. Cisatrakurium powinno być podawane wyłącznie przez anestezjologa, pod nadzorem anestezjologa lub przez lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu i działaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Musi być dostępny sprzęt umożliwiający wykonanie intubacji dotchawiczej, zastosowanie wentylacji kontrolowanej i zapewniający prawidłowe wysycenie krwi tętniczej tlenem.

Należy zachować ostrożność podczas podawania tego produktu leczniczego pacjentom, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ponieważ istnieją doniesienia o wysokim współczynniku występowania nadwrażliwości krzyżowej (powyżej 50%) pomiędzy lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (patrz punkt 4.3).

Cisatrakurium nie wykazuje istotnych właściwości wagolitycznych lub blokujących zwoje nerwowe.

Z tego powodu cisartakurium nie ma znaczącego klinicznie działanie na częstość akcji serca i nie przeciwdziała bradykardii wywoływanej przez wiele leków stosowanych podczas znieczulenia lub przez pobudzenie nerwu błędnego podczas zabiegu chirurgicznego.

Pacjenci z miastenią i innymi postaciami zaburzeń nerwowo-mięśniowych wykazują zwiększoną wrażliwość na działanie leków wywołujących blok niedepolaryzacyjny. U tych pacjentów zalecana dawka początkowa nie powinna być większa niż 0,02 mg/kg mc.

Ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i (lub) elektrolitowej mogą zwiększać lub zmniejszać wrażliwość pacjentów na działanie leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Brak informacji dotyczących stosowania tego produktu leczniczego u noworodków w wieku poniżej 1 miesiąca życia, ponieważ nie był on badany w tej populacji.

Nie badano działania cisatrakurium u pacjentów z hipertermią złośliwą w wywiadzie. Badania przeprowadzone u świń z predyspozycją do występowania hipertermii złośliwej wykazują, że cisatrakurium nie wywołuje tego zespołu.

Nie badano podawania cisatrakurium u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w indukowanej hipotermii (od 25 do 280C). Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, można się spodziewać, że szybkość infuzji niezbędna do podtrzymania odpowiedniego zwiotczenia chirurgicznego będzie w tych warunkach znacząco zmniejszona.

Nie badano działania cisatrakurium u pacjentów z oparzeniami; niemniej jednak, podobnie jak w przypadku innych niedepolaryzujących leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, podczas podawania iniekcji cisatrakurium tym pacjentom, należy rozważyć zastosowanie większych dawek oraz pamiętać o możliwości skrócenia czasu działania produktu.

Cisatrakurium jest roztworem hipotonicznym i nie wolno go podawać przez tę samą linię infuzyjną co przetaczaną krew.

Pacjenci w Oddział ach Intensywnej Terapii (OIT)

Podawanie zwierzętom laboratoryjnym laudanozyny w dużych dawkach, która jest metabolitem cisatrakurium i atrakurium, było powiązane z przejściowym niedociśnieniem tętniczym, a u niektórych gatunków - z pobudzeniem mózgu. U najbardziej wrażliwych gatunków zwierząt takie działanie występowało po stężeniach laudanozyny w osoczu, podobnych jakie występują u niektórych pacjentów leczonych w OIT otrzymujących atrakurium w infuzji przez długi czas.

Zgodnie ze zmniejszoną szybkością infuzji zalecaną w przypadku cisatrakurium, stężenie laudanozyny wynosi około 1/3 stężeń obserwowanych po podaniu atrakurium.

Rzadko zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów leczonych w OIT, którzy otrzymywali atrakurium i inne leki. Pacjenci ci mieli jedno lub więcej schorzeń predysponuj ących do drgawek (np. uraz czaszki, encefalopatię w przebiegu hipoksji, obrzęk mózgu, wirusowe zapalenie mózgu, mocznicę). Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego tych obserwacji z laudanozyną.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wiele produktów leczniczych wpływa na siłę i (lub) czas działania leków wywołujących blok niedepolaryzacyjny przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, w tym następujące:

Nasilenie dział ania:

W wyniku działania takich leków jak leki znieczulające, jak enfluran, izofluran, halotan (patrz punkt 4.2) i ketamina, inne leki wywołujące blok niedepolaryzacyjny przewodnictwa nerwowo-mięśniowego lub inne produkty lecznicze, jak antybiotyki (w tym aminoglikozydy, polimyksyny, spektynomycyny, tetracykliny, linkomycyna i klindamycyna), leki przeciwarytmiczne (w tym proporanolol, blokery kanału wapniowego, lidokaina, prokainamid i chinidyna), leki moczopędne (w tym furosemid i prawdopodobnie tiazydy, mannitol i acetazolamid), sole magnezu i litu oraz leki blokujące zwoje nerwowe (trimetafan, heksametonium).

Zmniejszenie działania jest obserwowane jeśli wcześniej, długotrwale podawano fenytoinę i karbamazepinę.

Uprzednie podanie suksametonium nie ma wpływu na czas trwania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po podaniu dawki cisatrakurium w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) i nie wpływa na wymaganą szybkość podawania w infuzji.

Podanie suksametonium w celu przedłużenia czasu trwania zwiotczenia wywołanego przez leki powodujące blok niedepolaryzacyjny może spowodować wystąpienie przedłużonego i złożonego bloku, którego usunięcie za pomocą antagonistów acetylocholinoesterazy może być trudne.

Rzadko, niektóre produkty lecznicze mogą zaostrzyć lub ujawnić ukrytą miastenię lub nawet wywołać zespół miasteniczny, czego następstwem może być zwiększona wrażliwość na działanie leków wywołuj ących niedepolaryzacyjny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Do leków takich należą różne antybiotyki, beta-adrenolityki (propranolol, oksprenolol), leki przeciwarytmiczne (prokainami, chinidyna), leki przeciwreumatyczne (chlorochinon, D-penicylamina), trimetafan, chlorpromazyna, steroidy, fenytoina i sole lit.

Leczenie antagonistami acetylocholinesterazy, które jest często stosowane w chorobie Alzheimera, np. donepezylem, może skracać czas trwania i zmniejszać nasilenie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołanego cisatrakurium.

4.6    Ci ąż a i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cisatrakurium u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Nie należy stosować Cisatracurium Hospira w okresie ciąży.

Nie wiadomo, czy cisatrakurium lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Ze względu na krótki okres półtrwania, nie jest spodziewane działanie na dziecko karmione piersią, jeśli matka rozpocznie ponownie karmienie dziecka po ustąpieniu działania tego produktu. Jako środek ostrożności, nie zaleca się karmienia dziecka piersią podczas stosowania środka oraz przez 12 godzin po jego podaniu.

4.7 Wpływ na zdolno ść prowadzenia pojazdów i obs ługiwania maszyn

Nie dotyczy stosowania produktu Cisatracurium Hospira. Ten produkt leczniczy jest zawsze stosowany z innymi lekami do znieczulenia ogólnego, należy więc zachować środki ostrożności związane z wpływem znieczulenia ogólnego na zdolność pacjenta do wykonywania czynności.

4.8    Dzia ł ania niepo żą dane

Do oceny częstości występowania, od bardzo częstych do niezbyt częstych, zebrano działania niepożądane z badań klinicznych.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według klasyfikacji narządów i układów, zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (1/10)

Często (1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (1/1000 do < 1/100)

Rzadko (1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja narządów i układów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia serca

Często

Bradykardia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Miopatia, osłabienie mięśni

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często

Zaczerwienienie skóry

Po podaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe obserwowano występowanie reakcji anafilaktycznych o różnym nasileniu. Bardzo rzadko, u pacjentów otrzymujących cisatrakurium w połączeniu z jednym lub wieloma lekami anestetycznymi, zgłaszano ciężkie reakcje anafilaktyczne.

Zgłaszano doniesienia o występowaniu osłabienia siły mięśniowej i (lub) miopatii po długotrwałym stosowaniu leków zwiotczających pacjentów w ciężkim stanie ogólnym, leczonych w OIOM. Większość pacjentów otrzymywała również glikokortykosteroidy. Te zdarzenia były opisywane niezbyt często w połączeniu z podawaniem cisatrakurium i nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego.

4.9 Przedawkowanie

Głównymi objawami przedawkowania tego produktu leczniczego jest przedłużone zwiotczenie mięśni i jego następstwa.

Post ę powanie

Do chwili powrotu samoistnej, wydolnej czynności oddechowej niezbędne jest utrzymanie wentylacji płuc i właściwego wysycenia krwi tętniczej tlenem. Ponieważ ten produkt leczniczy nie powoduje zniesienia świadomości, konieczne jest zastosowanie u pacjenta pełnej sedacji. Po wystąpieniu objawów samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, podanie inhibitorów cholinesterazy może przyspieszyć powrót przewodnictwa.

5.    W Ł A Ś CIWO Ś CI FARMAKOLOGICZNE

5.1    W ł a ś ciwo ś ci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; inne czwartorzędowe pochodne soli amonowych;

Kod ATC: M03A C11

Cisatrakurium jest lekiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe, o strukturze benzylizochinolinowej, wywołującym blok niedepolaryzacyjny o średnio długim czasie działania.

Badania kliniczne u ludzi wykazały, że cisatrakurium w dawkach do 8 x ED95 włącznie nie wywołuje zależnego od dawki uwalniania histaminy.

Mechanizm dział ania

Cisatrakurium wiąże się z receptorami cholinergicznymi płytki motorycznej i antagonizuje działanie acetylocholiny, czego rezultatem jest konkurencyjny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

To działanie można łatwo odwrócić podając inhibitory acetylocholinesterazy, takie jak neostygmina lub edrofonium.

Ocenia się, że ED95 (dawka potrzebna do 95% zahamowania czynności skurczowej mięśnia przywodziciela kciuka podczas stymulacji nerwu łokciowego) dla cisatrakurium podczas znieczulenia z zastosowaniem opioidów (tiopental/fentanyl/midazolam) wynosi 0,05 mg/kg mc. Podczas znieczulenia halotanem u dzieci, ED95 dla cisatrakurium wynosi 0,04 mg/kg mc.

5.2    W ł a ś ciwo ś ci farmakokinetyczne

Cisatrakurium podlega degradacji w ustroju w fizjologicznym zakresie pH oraz temperatury poprzez eliminację Hofmamma (proces chemiczny), tworząc laudanozynę i monoczwartorzędowy metabolit akrylanowy. Monoczwartorzędowy metabolit akrylanowy jest hydrolizowany przez nieswoiste esterazy osoczowe do monoczwartorzędowego alkoholu. Eliminacja cisatrakurium jest w dużym stopniu niezależna od czynności narządów wewnętrznych, ale wątroba i nerki są głównymi drogami eliminacji metabolitów.

Te metabolity nie wykazują właściwości blokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Farmakokinetyka u doros łych pacjentów

W zakresie badanych dawek (0,1 do 0,2 mg/kg mc., tj. od 2 do 4 x ED95) farmakokinetyka cisatrakurium w modelu niekompartmentowym jest niezależna od dawki.

Metoda farmakokinetyki populacyjnej potwierdziła to w rozszerzonym zakresie dawek, do 0,4 mg/kg mc. (8 x ED95). W tabeli poniżej podano parametry farmakokinetyczne po stosowaniu dawek 0,1 i 0,2 mg/kg mc. u zdrowych dorosłych osób poddawanych zabiegom chirurgicznym:

Parametr

Zakres ś rednich warto ś ci

Klirens

4,7 do 5,7 ml/min/kg mc.

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym

121 do 161 ml/kg mc.

Okres półtrwania w fazie eliminacji

22 do 29 min

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

Nie wykazano klinicznie istotnych różnic między parametrami farmakokinetycznymi cisatrakurium u pacjentów w podeszłym wieku, a parametrami u młodych osób dorosłych. Profil ustępowania bloku przewodnictwa jest również niezmieniony.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzeniami czynno ś ci nerek i (lub) w ątroby

Nie wykazano klinicznie istotnych różnic między parametrami farmakokinetycznymi cisatrakurium u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek lub z krańcową niewydolnością wątroby, a parametrami u zdrowych osób dorosłych. Profil ustępowania bloku przewodnictwa jest również niezmieniony.

Farmakokinetyka podczas infuzji

Parametry farmakokinetyczne cisatrakurium podawanego w infuzji są podobne do parametrów po podaniu w pojedynczym wstrzyknięciu (bolus). Profil ustępowania bloku przewodnictwa po zakończeniu infuzji cisatrakurium jest niezależny od czasu trwania infuzji i jest podobny do profilu po jednorazowym wstrzyknięciu.

Farmakokinetyka u pacjentów w Oddział ach Intensywnej Terapii (OIT)

Parametry farmakokinetyczne cisatrakurium podawanego pacjentom w OIT otrzymujących produkt w długotrwałej infuzji są podobne do parametrów farmakokinetycznych u zdrowych osób dorosłych poddawanych zabiegom chirurgicznym, otrzymujących produkt w infuzji lub pojedynczym wstrzyknięciu (bolus). Profil ustępowania bloku przewodnictwa po zakończeniu infuzji tego produktu leczniczego u pacjentów w OIT jest niezależny od czasu trwania infuzji. U pacjentów w OIT z nieprawidłową czynnością nerek i (lub) wątroby, stężenie metabolitów jest większe (patrz punkt 4.4). Te metabolity nie biorą udziału w blokowaniu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpiecze ń stwie

Toksyczno ść ostra

Nie mogły być przeprowadzone istotne badania ostrej toksyczności cisatrakurium.

Objawy toksyczne - patrz punkt „Przedawkowanie”.

Toksyczno ść podostra

Badania dotyczące wielokrotnego podawania środka przez 3 tygodnie, przeprowadzone u psów i małp, nie wykazały objawów toksyczności swoistej dla tego produktu.

Mutagenno ść

W stężeniach do 5000 pg/płytkę, cisatrakurium nie wykazywało działania mutagennego w mikrobiologicznych testach mutagenności in yitro.

W badaniach cytogenetycznych in yiyo u szczurów, po podskórnym podawaniu dawek do 4 mg/kg mc. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości chromosomalnych.

W badaniach mutagenności in yitro z zastosowaniem mysich komórek chłoniaka, cisatrakurium w stężeniach 40 pg/ml lub większych wykazywało właściwości mutagenne.

Pojedyncza pozytywna odpowiedź mutagenna na produkt, który jest rzadko stosowany i (lub) krótkotrwale ma wątpliwe znaczenie kliniczne.

Dział anie rakotwórcze

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego produktu.

Toksyczny wp ływ na reprodukcj ę

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na płodność. Badania toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone u szczurów nie wykazały niekorzystnych działań cisatrakurium na rozwój płodu.

Tolerancja miejscowa

Wyniki badań dotyczące dotętniczego podania produktu u szczurów wykazały, że iniekcje cisatrakurium były dobrze tolerowane i nie obserwowano zmian spowodowanych działaniem produktu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas benzenosulfonowy (w celu ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodno ś ci farmaceutyczne

Nie należy mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poza wymienionymi w punkcie 6.6.

Ponieważ cisatrakurium jest stabilne tylko w roztworach o odczynie kwaśnym, nie należy go mieszać w tej samej strzykawce lub podawać jednocześnie z rozworami o odczynie zasadowym, np. tiopentalem sodowym. Produkt leczniczy wykazuje niezgodności farmaceutyczne z ketorolakiem, trometamolem lub propofolem w postaci emulsji do wstrzykiwań.

6.3    Okres wa żno ś ci

Opakowanie przeznaczone do sprzedaży: 24 miesiące.

Termin ważności po rozcieńczeniu: dla stężeń od 1,0 do 2 mg/ml roztworu w workach do infuzji stabilność chemiczną i fizyczną wykazano przez 24 godziny w temperaturze od 5°C do 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór należy użyć natychmiast. Jeśli roztwór nie jest użyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, jeśli rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne ś rodki ostro żno ś ci podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (od 2°C do 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawarto ść opakowania

Fiolka z przezroczystego szkła typu I i zamknięte z gumowym korkiem i aluminiowym wieczkiem typu „flip off’ opakowania zawierają 1 lub 5 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne ś rodki ostro ż no ś ci dotycz ą ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Tylko do jednorazowego stosowania.

Należy stosować tylko klarowne, prawie bezbarwne do jasnożółtych, lub zielonożółtych roztwory. Przed podaniem produkt należy ocenić wizualnie i jeśli wygląd roztworu uległ zmianie lub pojemnik jest uszkodzony, produkt musi zostać usunięty.

Rozcieńczony roztwór w stężeniach od 1,0 do 2 mg/ml jest stabilny przez 24 godziny w następujących płynach infuzyjnych:

Sodu chlorek (0,9% w/v) do podawania w infuzji dożylnej

Glukoza (5% w/v) do podawania w infuzji dożylnej

Sodu chlorek (0,18%) i glukoza (4% w/v) do podawania w infuzji dożylnej

Sodu chlorek (0,45%) i glukoza (2,5 % w/v) do podawania w infuzji dożylnej

Ponieważ produkt nie zawiera przeciwbakteryjnych środków konserwujących, należy go rozcieńczać bezpośrednio przed podaniem. Jeśli rozcieńczony roztwór nie jest podany natychmiast, należy go przechowywać jak podano w punkcie 6.3.

Wykazano, że cisatrakurium jest zgodne z następuj ącymi powszechnie stosowanymi lekami w okresie okołooperacyjnym, jeśli jest łączone podczas jednoczesnego podawania do drenu do infuzji przez łącznik „Y”: alfentanylu chlorowodorek, droperydol, fentanylu cytrynian, midazolamu chlorowodorek i sulfentanylu cytrynian. Jeśli przez tę samą igłę lub kaniulę są podawane inne produkty lecznicze, zaleca się dokładne przepłukanie igły lub kaniuli przez którą był podany ten produkt za pomocą właściwego płynu do infuzji, np. sodu chlorek do infuzji dożylnych (0,9% w/v).

Podobnie jak w przypadku innych produktów podawanych dożylnie, jeśli do iniekcji wybrano żyłę o małej średnicy, po podaniu cisatrakurium żyłę należy przepłukać odpowiednim płynem infuzyjnym np. sodu chlorkiem do infuzji dożylnych (0,9 % w/v).

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄ CY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19756

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED Ł U Ż ENIA POZWOLENIA

22.02.2012.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ ĘŚ CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04.07.2012

12