Imeds.pl

Cisatracurium Mylan 5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Tekturowe pudełko na fiolki_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cisatracurium Mylan, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji Cisatracurium


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każdy ml leku zawiera 5 mg cisatrakurium w postaci 6,69 mg cisatrakuriowego bezylanu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Kwas benzenosulfonowy, woda do wstrzykiwań

4 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 1 fiolka po 30 ml    kod EAN:


5.    SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylnie.

Podawane przez osobę wykwalifikowaną w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym lub w dożylnej infuzji ciągłej.

Przeczytać ulotkę przed użyciem.


6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu, roztwór do infuzji przechowywać w temperaturze od 2 ° C do 8 ° C i zużyć w ciągu 24 godzin. Niewykorzystany roztwór należy usunąć po 24 godzinach od przygotowania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Mylan S.A.S,

117, allee des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Cisatracurium Mylan 5 mg/ml


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Naklejka na fiolkę_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cisatracurium Mylan, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji Cisatracurium


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każdy ml leku zawiera 5 mg cisatrakurium w postaci 6,69 mg cisatrakuriowego bezylanu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Kwas benzenosulfonowy, woda do wstrzykiwań

4 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 1 fiolka po 30 ml


5.    SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylnie.

Podawane przez osobę wykwalifikowaną w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym lub w dożylnej infuzji ciągłej.

Przeczytać ulotkę przed użyciem.


6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu, roztwór do infuzji przechowywać w temperaturze od 2 ° C do 8 ° C i zużyć w ciągu 24 godzin. Niewykorzystany roztwór należy usunąć po 24 godzinach od przygotowania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Mylan S.A.S,

117, allee des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:


13. NUMER SERII


Lot:


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI_

Produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


5