+ iMeds.pl

Cisatracurium noridem 2 mg/mlUlotka Cisatracurium noridem

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cisatracurium Noridem, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań /do infuzji

Cisatrakurium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Nazwa leku brzmi Cisatracurium Noridem.

Wpozostałej części ulotki lek Cisatracurium Noridem jest nazywany Cisatracurium.

I

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cisatracurium i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem    leku Cisatracurium

3.    Jak stosować lek Cisatracurium

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cisatracurium

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cisatracurium i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną jest Cisatrakuriowy bezylan, który należy do grupy leków zwiotczających mięśnie.

Lek Cisatracurium jest stosowany:

•    w celu zwiotczenia mięśni w trakcie operacji u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia, w tym operacji kardiochirurgicznych

•    w celu ułatwienia wprowadzania plastikowej rurki do tchawicy pacjenta (intubacja dotchawicza), jeśli pacjent wymaga wspomagania oddychania

•    na oddziałach intensywnej opieki medycznej w celu zwiotczenia mięśni

W celu uzyskania dodatkowych informacji o leku należy skonsultować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisatracurium

Kiedy nie stosować leku Cisatracurium:

•    jeśli pacjenta ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, jakikolwiek inny lek zwiotczający mięśnie lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cisatracurium (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości nieprawidłowa reakcja na leki znieczulające.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy u niego stosować leku Cisatracurium. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Cisatracurium.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Cisatracurium.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cisatracurium

Należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, jeżeli:

•    pacjent ma osłabienie i zmęczenie mięśni lub trudności z koordynacją ruchów (miastenia),

•    pacjent ma chorobę nerwowo-mięśniową, taką jak zanik mięśni, niedowład, stwardnienie boczne zanikowe, porażenie mózgowe,

•    pacjent ma oparzenie wymagające leczenia,

•    u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości reakcja alergiczna na jakikolwiek środek zwiotczający mięśnie podawany podczas operacji.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką przed przyjęciem leku Cisatracurium.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków:

•    leki znieczulające (stosowane w celu zniesienia czucia i bólu w trakcie zabiegów chirurgicznych),

•    antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń),

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne),

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego,

•    leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid,

•    leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych stawów, takie jak chlorochina lub D-penicylamina,

•    steroidy,

•    leki stosowane w leczeniu napadów drgawkowych (padaczki), takie jak fenytoina lub karbamazepina

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takie jak lit, inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub chlorpromazyna (stosowana także jako lek przeciwwymiotny),

•    leki zawierające magnez,

•    leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera (inhibitory acetylocholinoesterazy, np. donepezyl).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub, gdy planuje ciążę, przed otrzymaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jeśli pacjent przebywa w szpitalu tylko jeden dzień, lekarz określi czas, jaki należy odczekać przed opuszczeniem szpitala lub przed prowadzeniem pojazdu. Zbyt wczesne prowadzenie pojazdu po przebytym zabiegu chirurgicznym może być niebezpieczne.

3. Jak stosować lek Cisatracurium


Jak jest podawany zastrzyk leku

Pacjent nigdy nie stosuje tego leku samodzielnie. Lek będzie zawsze podany pacjentowi przez osobę wykwalifikowaną.

Lek Cisatrakurium można podawać:

•    w postaci pojedynczego wstrzyknięcia dożylnego (bolus dożylny)

•    w postaci ciągłego wlewu dożylnego; lek jest wtedy podawany powoli przed długi czas.

O sposobie podania leku oraz o wielkości dawki otrzymywanej przez pacjenta zadecyduje lekarz. Będzie to zależeć od:

•    masy ciała pacjenta,

•    wymagań dotyczących czasu trwania i stopnia zwiotczenia mięśni,

•    spodziewanej odpowiedzi pacjenta na lek.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cisatrakurium

Lek Cisatrakurium będzie podawany zawsze w kontrolowanych przez lekarza warunkach. Jeżeli jednak pacjent uważa, że podano mu większą dawkę leku niż zalecana, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cisatracurium może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Reakcje alergiczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę. Możliwe objawy:

•    nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej

•    obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej lub języka

•    grudkowata wysypka lub pokrzywka występująca na dowolnej powierzchni ciała

•    zapaść.

W razie wystąpienia następujących objawów należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    spowolnienie pracy serca

•    obniżenie ciśnienia tętniczego

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    wysypka lub zaczerwienienie skóry

•    świszczący oddech lub kaszel.

Reakcje alergiczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    osłabienie lub ból mięśni..

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa

Tel. : + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cisatracurium

•    Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie należy stosować leku Cisatracurium po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po symbolu „Exp”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C). Nie zamrażać.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Rozcieńczony roztwór do infuzji przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C i zużyć w ciągu 24 godzin. Wszelki niezużyty roztwór do wlewu dożylnego powinien zostać usunięty po 24 godzinach od jego przygotowania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Lekarz lub pielęgniarka usunie wszelkie ilości leku, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Cisatracurium

• Substancją czynną jest cisatrakurium (w postaci cisatrakurium bezylanu).

Pozostałe składniki to kwas benzenosulfonowy i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cisatrakurkum i co zawiera opakowanie

Lek Cisatracurium jest pakowany w przezroczyste ampułki szklane, w pudełkach po 5 i po 1 sztuce Każda ampułka 10 ml zawiera 20 mg cisatrakurium.

Każda ampułka 5 ml zawiera 10 mg cisatrakurium.

Każda ampułka 2,5 ml zawiera 5 mg cisatrakurium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cypr.

Wytwórca: DEMO S.A., Pharmaceutical Industry 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attica, Grecja.

Ten produkt leczniczy jest zatwierdzony w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK: Cisatracurium 2 mg/ml Solution for Injection/Infusion IE: Cisatracurium 2 mg/ml Solution for Injection/Infusion

ES: CISATRACURIO KERN PHARMA 2 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARAN PERFUSION EFG

EL: CISATRAL 2MG/ML SOL.INJ.INF

DE: Cisatracurium Noridem 2 mg/ ml InjektionsVInfusionslósung AT: Cisatracurium Noridem 2 mg/ ml InjektionsVInfusionslósung PL: Cisatracurium Noridem

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Należy stosować wyłącznie roztwory przezroczyste i niemal bezbarwne jasnożółte lub zielonawożółtych. Przed zastosowaniem należy skontrolować wygląd roztworu. Jeżeli wygląd roztworu jest zmieniony lub pojemnik jest uszkodzony, produkt należy wyrzucić.

Rozcieńczony produkt Cisatracurium Noridem jest fizycznie i chemicznie trwały przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 5°C i 25°C w stężeniu 0,1 - 1 mg/ml w wymienionych poniżej płynach infuzyjnych, w pojemnikach polipropylenowych:

roztwór chlorku sodu (0,9% w/v) do infuzji

roztwór glukozy (5% w/v) do infuzji

roztwór chlorku sodu (0,18% w/v) i glukozy (4% w/v) do infuzji roztwór chlorku sodu (0,45% w/v) i glukozy (2,5% w/v) do infuzji

Jednak ponieważ produkt nie zawiera przeciwbakteryjnych środków konserwujących, należy go rozcieńczać bezpośrednio przed zastosowaniem. W innym wypadku należy go przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 6.3.

W warunkach symulujących infuzję przez końcówkę w kształcie litery Y wykazano, że Cisatracurium Noridem nie wykazuje niezgodności farmaceutycznych z następującymi lekami powszechnie stosowanymi w okresie okołooperacyjnym: cytrynianem fentanylu i chlorowodorkiem midazolamu. Jeżeliinne leki są podawane_przez_tę samązałożoną na stałe igłę lub kaniulę, co_produkt_Cisatracurium_


Noridem, zaleca się, żeby po wstrzyknięciu każdego leku przepłukać układ stosowną ilością odpowiedniego płynu do podawania dożylnego, np. roztworu chlorku sodu do infuzji (0,9% w/v).

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych dożylnie, jeśli jako miejsce wstrzyknięcia wybiera się małą żyłę, po podaniu produktu Cisatracurium Noridem należy przepłukać ją odpowiednim płynem do podawania dożylnego, np. roztworem chlorku sodu do infuzji (0,9% w/v).


Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Cisatracurium Noridem

Charakterystyka Cisatracurium noridem

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisatracurium Noridem, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań /do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna ampułka 2,5 ml zawiera 5 mg cisatrakurium

Jedna ampułka 5 ml zawiera 10 mg cisatrakurium

Jedna ampułka 10 ml zawiera 20 mg cisatrakurium

Jeden ml zawiera 2 mg cisatrakurium w postaci cisatrakurium bezylanu.

Pełny skład substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań/ do infuzji

Roztwór jest bezbarwny, bladożółty lub zielonawożółty

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Cisatracurium Noridem jest środkiem blokującym przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, o średnio długim czasie działania, wywołującym blok niedepolaryzacyjny, przeznaczonym do podawania dożylnego.

Wskazaniami do stosowania produktu Cisatracurium Noridem są operacje chirurgiczne i innego rodzaju zabiegi oraz intensywna terapia u dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 1 miesiąca. Cisatracurium Noridem może być stosowany jako uzupełnienie znieczulenia ogólnego lub sedacji na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) w celu zwiotczenia mięśni szkieletowych oraz ułatwienia intubacji dotchawiczej i prowadzenia wentylacji kontrolowanej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Cisatracurium Noridem powinien być podawany wyłącznie przez anestezjologa lub lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu i działaniu środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub pod ich nadzorem, w warunkach umożliwiających wykonanie intubacji dotchawiczej, zastosowanie wentylacji kontrolowanej oraz odpowiednie wysycenie krwi tętniczej tlenem.

Należy podkreślić, że produkt Cisatracurium Noridem nie powinien być mieszany w tej samej strzykawce ani podawany tą samą igłą równocześnie z propofolem w postaci emulsji do wstrzykiwań lub z roztworami zasadowymi, np. z tiopentalem sodu (patrz punkt 6.2).

Cisatracurium Noridem nie zawiera przeciwbakteryjmych środków konserwujących i jest przeznaczony do jednorazowego użycia u pacjenta.

Wskazówki dotyczące monitorowania

W celu indywidualnego dostosowania dawki, podczas podawania produktu Cisatracurium Noridem zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, podobnie jak w przypadku innych leków zwiotczających mięśnie.

Podanie w szybkich wstrzyknięciach dożylnych

Dawkowanie u dorosłych

Intubacja dotchawicza. Zalecana dawka produktu Cisatracurium Noridem podczas intubacji wynosi u dorosłych 0,15 mg/kg mc. (masy ciała). Dawka ta zapewnia dobre lub doskonałe warunki do intubacji dotchawiczej po upływie 120 sekund od podania cisatrakurium po indukcji znieczulenia propofolem.

Większe dawki skracają czas do rozpoczęcia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie farmakodynamiki cisatrakurium podanego zdrowym, dorosłym pacjentom w dawkach 0,1-0,4 mg/kg mc. podczas znieczulenia opioidami (tiopental/fentanyl/midazolam) lub propofolem.

Początkowa

dawka

cisatrakurium w mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90% zniesienia T1* (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1* (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1* (min)

0,1

Opioid

3,4

4,8

45

0,15

Propofol

2,6

3,5

55

0,2

Opioid

2,4

2,9

65

0,4

Opioid

1,5

1,9

91

* Ti Pojedyncza odpowiedź skurczowa, a także pierwsza składowa odpowiedzi mięśnia przywodziciela kciuka na cztery kolejne bodźce, wywołane supramaksymalną stymulacją elektryczną nerwu łokciowego.

Znieczulenie enfluranem lub izofluranem może wydłużyć czas skutecznego klinicznie działania początkowej dawki produktu Cisatracurium Noridem nawet o 15%.

Podtrzymanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużyć stosując podtrzymujące dawki cisatrakurium. Dawka 0,03 mg/kg mc., podana podczas znieczulania opioidami lub propofolem, przedłuża klinicznie skuteczny blok o około 20 minut.

Stosowanie kolejnych dawek podtrzymujących nie wydłuża czasu ich działania.

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Szybkość samoistnego ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego jest niezależna od wielkości podanej dawki cisatrakurium. Podczas znieczulania opioidami lub propofolem mediana czasu ustępowania bloku od 25 do 75% i od 5 do 95% wynosi odpowiednio około 13 i 30 minut.

Odwracanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołany cisatrakurium można łatwo odwrócić, podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinoesterazy. Po podaniu środka powodującego odwrócenie bloku w momencie powrotu średnio 10% odpowiedzi Ti ,średni czas ustępowania od 25% do 75% bloku oraz do pełnego ustąpienia klinicznych objawów bloku (T4 : Ti ^ 0,7) wynosi odpowiednio około 4 i 9 minut.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Intubacja dotchawicza (dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat): Podobnie jak u dorosłych, zalecana dawka cisatrakurium do przeprowadzenia intubacji wynosi 0,15 mg/kg mc. i podaje się ją w szybkim wstrzyknięciu trwającym 5-10 sekund. Ta dawka stwarza dobre lub doskonałe warunki do intubacji dotchawiczej po upływie 120 sekund od jej podania. Dane farmakodynamiczne dotyczące tej dawki przedstawiono w poniższych tabelach.

Zastosowanie cisatrakurium do intubacji u dzieci w klasie ASA III-IV nie było badane. Istnieją ograniczone dane ograniczone dane dotyczące stosowania cisatrakurium u dzieci w wieku poniżej 2 lat, poddawanych długotrwałym lub rozległym zabiegom operacyjnym.

U dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat cisatrakurium powoduje krótszy czas efektywnego zwiotczenia i wiąże się z szybszym samoistnym ustępowaniem bloku w porównaniu z wartościami tych parametrów obserwowanymi u dorosłych w podobnych warunkach znieczulenia ogólnego. Obserwowano niewielkie różnice parametrów farmakodynamicznych pomiędzy dziećmi w wieku 1-11 miesięcy i 1-12 lat. Zestawienie tych różnic przedstawiono w poniższych tabelach.

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 11 miesięcy

Dawka

cisatrakurium w mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90%

zniesienia

(min)

Czas do maksymalnego zniesienia (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 (min)

0,15

Halotan

1,4

2,0

52

0,15

Opioid

1,4

1,9

47

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

Dawka

Rodzaj

Czas do 90%

Czas do

Czas do 25%

cisatrakurium w mg/kg mc.

znieczulenia

zniesienia

(min)

maksymalnego

zniesienia

(min)

samoistnego powrotu T1 (min)

0,15

Halotan

2,3

3,0

43

0,15

Opioid

2,6

3,6

38

Jeżeli produkt Cisatracurium Noridem stosowany jest w innych wskazaniach niż intubacja, można zastosować dawkę mniejszą niż 0,15 mg/kg mc. W poniższej tabeli przedstawiono dane farmakodynamiczne dotyczące dawek 0,08 i 0,1 mg/kg mc. u dzieci w wieku 2-12 lat:

Dawka produktu Cisatracurium Noridem w mg/kg mc.

Rodzaj

znieczulenia

Czas do 90%

zniesienia

(min)

Czas do maksymalnego zniesienia (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 (min)

0,08

Halotan

1,7

2,5

31

0,1

Opioid

1,7

2,8

28

Nie badano podawania cisatrakurium po suksametonium u dzieci (patrz punkt 4.5).

Podczas stosowania halotanu można oczekiwać przedłużenia o 20% czasu klinicznie skutecznego działania cisatrakurium. Nie są dostępne informacje dotyczące stosowania produktu Cisatracurium Noridem u dzieci podczas znieczulenia innymi środkami znieczulającymi z grupy chlorowcowanych fluorowcowodorów, ale można się spodziewać, że te środki również przedłużają klinicznie skuteczne działanie dawki omawianego produktu.

Podtrzymanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (dzieci w wieku od 2 do 12 łat). Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużyć stosując podtrzymujące dawki cisatrakurium. U dzieci w wieku 2-12 lat dawka 0,02 mg/kg mc. zapewnia około 9 minut dodatkowego skutecznego klinicznie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w trakcie znieczulenia halotanem. Podanie kolejnych dawek podtrzymujących nie wydłuża czasu ich działania.

Nie ma wystarczających danych, aby przedstawić dokładne zalecenia dotyczące dawkowania podtrzymującego u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Niemniej jednak bardzo ograniczone dane z badań klinicznych u dzieci w wieku poniżej 2 lat sugerują, że podczas znieczulenia z zastosowaniem opioidów, dawka podtrzymująca 0,03 mg/kg mc. może przedłużać czas trwania klinicznie skutecznego bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego o 25 minut..

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Szybkość ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego jest niezależna od wielkości podanej dawki cisatrakurium. Podczas znieczulania opioidami lub halotanem mediana czasu ustępowania bloku od 25 do 75% i od 5 do 95% wynosi odpowiednio około 11 i 28 minut.

Odwracanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołany cisatrakurium można łatwo odwrócić, podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinoesterazy. Po podaniu środka powodującego odwrócenie bloku w momencie powrotu średnio 13% odpowiedzi Ti, średni czas ustępowania od 25% do 75% bloku oraz do pełnego ustąpienia klinicznych objawów bloku (T4 : Ti ^ 0,7) wynosi odpowiednio około 2 i 5 minut.

Podanie we wlewie dożylnym

Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku od 2 do 12 lat

W celu podtrzymania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego produkt Cisatracurium Noridemmożna stosować w postaci infuzji. Po wystąpieniu objawów samoistnego ustępowania bloku zalecana początkowa szybkość infuzji 3 pg/kg mc./min (0,18 mg/kg/h) pozwala przywrócić zahamowanie 89-99% odpowiedzi Ti. Po początkowym okresie, potrzebnym do stabilizacji bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, szybkość infuzji od 1 do 2 pg/kg mc./min (od 0,06 do 0,12 mg/kg mc./godz.) powinna być wystarczająca do utrzymania bloku przewodnictwa w podanym zakresie u większości pacjentów.

Jeśli produkt cisatrakurium jest podawany podczas znieczulenia izofluranem lub enfluranem, może być konieczne zmniejszenie szybkości infuzji nawet o 40%, (patrz punkt 4.5).

Szybkość wlewu dożylnego konieczna do wymaganego stopnia zablokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego zależy od stężenia cisatrakurium w roztworze do infuzji, oraz od masy ciała pacjenta. W tabeli poniżej podane są zalecenia dotyczące szybkości infuzji nierozcieńczonego produktu Cisatracurium Noridem.

Szybkość wlewu dożylnego produktu Cisatracurium Noridem

Masa ciała

pacjenta

(kg)

Dawka (pg/kg/min)

Szybkość

wlewu

dożylnego

1,0

1,5

2,0

3,0

20

0,6

0,9

1,2

1,8

ml/godz

70

2,1

3,2

4,2

6,3

ml/godz

100

3,0

4,5

6,0

9,0

ml/godz

Podawanie cisatrakurium w ciągłym wlewie dożylnym ze stałą szybkością nie powoduje zwiększenia lub zmniejszenia stopnia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po zaprzestaniu infuzji produktu cisatrakurium zachodzi z szybkością porównywalną do jego ustępowania po podaniu leku w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Dawkowanie u noworodków (w wieku poniżej 1 miesiąca)

Stosowanie produktu Cisatracurium Noridem u noworodków nie jest zalecane, ponieważ nie przeprowadzono badań cisatrakurium w tej populacji.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku nie wymagają zmiany dawkowania. U tych pacjentów właściwości farmakodynamiczne cisatrakurium są podobne do tych jakie mają młode osoby dorosłe, chociaż, tak jak w przypadku innych środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, początek działania leku może wystąpić nieco później.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z niewydolnością nerek nie wymagają zmiany dawkowania.

U tych pacjentów właściwości farmakodynamiczne cisatrakurium są podobne do tych jakie mają pacjenci z prawidłową czynnością nerek, lecz początek działania leku może wystąpić nieco później.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci w schyłkowych stadiach niewydolności wątroby nie wymagają zmiany dawkowania. U tych pacjentów właściwości farmakodynamiczne cisatrakurium są podobne do tych jakie mają pacjenci z prawidłową czynnością wątroby, lecz początek działania leku może wystąpić nieco wcześniej.

Dawkowanie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

Cisatrakurium podany w szybkim pojedynczym wstrzyknięciu (trwającym 5-10 sekund) pacjentom z poważnymi chorobami sercowo-naczyniowymi (klasy I-III wg skali New York Heart Association) poddawanym zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. Coronary Artery Bypass Graft, CABG) nie powodował klinicznie istotnej zmiany parametrów sercowo- naczyniowych po żadnej z badanych dawek (do 0,4 mg/kg (8x ED 95) włącznie. Jednakże, dane dotyczące zastoso^wania da^wek powyżej 0,3 mg/kg mc. w tej populacji pacjentów są ograniczone.

Nie badano działania cisatrakurium u dzieci poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym.

Dawkowanie u pacjentów na Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT)

Dorosłym pacjentom hospitalizowanych w OIT produkt Cisatracurium Noridem można podawać we wstrzyknięciach dożylnych i (lub) w postaci infuzji. Zalecana dawka początkowa cisatrakurium we wlewie dożylnym u dorosłych wynosi 3 p,g/kg mc./min (0,18 mg/kg mc./h). Mogą wystąpić duże różnice osobnicze w wielkości koniecznej dawki i mogą one ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w miarę upływu czasu. Szybkość infuzji w badaniach klinicznych wynosiła średnio 3 ^g/kg mc./min [zakres: od 0,5 do 10,2 ^g/kg mc./min (od 0,03 do 0,6 mg/kg/h)]

Po długotrwałym (trwającym do 6 dni) wlewie dożylnym cisatracurium pacjentom hospitalizowanych w OIT mediana czasu samoistnego całkowitego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wynosiła około 50 minut.

Charakterystyka samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po zastosowaniu cisatracurium w postaci infuzji u pacjentów na OIT jest niezależna od czasu trwania wlewu dożylnego.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Cisatracurium Noridem jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na cisatrakurium, atrakurium lub kwas benzenosulfonowy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia wynikające z właściwości produktu

Cisatrakurium poraża mięśnie oddechowe podobnie jak inne mięśnie szkieletowe, nie wpływając, według obecnego stanu wiedzy, na świadomość czy próg odczuwania bólu. Cisatracurium powinien być podawany wyłącznie przez anestezjologa lub lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu i działaniu środków wywołujących zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego lub pod ich nadzorem, w warunkach umożliwiających wykonanie intubacji dotchawiczej, zastosowanie wentylacji kontrolowanej oraz zapewniający odpowiednie wysycenie krwi tętniczej tlenem.

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Cisatracurium Noridem pacjentom, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ponieważ istnieją doniesienia o dużej częstości występowania nadwrażliwości krzyżowej (większej niż 50%) pomiędzy różnymi lekami z tej grupy (patrz punkt 4.3).

Cisatrakurium nie wykazuje istotnych właściwości wagolitycznych czy właściwości blokowania zwojów nerwowych. Dlatego też cisatracurium nie wywiera klinicznie istotnego wpływu na częstość pracy serca i nie przeciwdziała bradykardii wywoływanej przez wiele leków stosowanych do znieczulenia ogólnego lub przez pobudzenie nerwu błędnego w czasie zabiegu chirurgicznego.

Pacjenci z miastenią lub z innymi zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wykazują znacznie większą wrażliwość na działanie środków wywołujących blok niedepolaryzacyjny. U tych pacjentów zaleca się podawanie cisatracurium w początkowej dawce nie większej niż 0,02 mg/kg mc.

Ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i (lub) elektrolitowej mogą zwiększać lub zmniejszać wrażliwość pacjentów na działanie środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Nie są dostępne informacje o zastosowaniu cisatracurium c u noworodków w wieku poniżej jednego miesiąca, ponieważ nie był on badany w tej populacji.

Nie badano działania cisatrakurium u pacjentów z hipertermią złośliwą w wywiadzie. Badania przeprowadzone na świniach z predyspozycją do występowania hipertermii złośliwej wykazują, że cisatrakurium nie wyzwala tego zespołu.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania cisatrakurium u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym w warunkach indukowanej hipotermii (25-28°C). Tak jak w przypadku innych środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, można spodziewać się, że szybkość infuzji niezbędna do utrzymania odpowiedniego zwiotczenia będzie w tych warunkach znacznie mniej sza.

Nie badano działania cisatrakurium u pacjentów z oparzeniami; jednak podobnie jak w przypadku innych środków wywołujących blok niedepolaryzacyjny należy u nich wziąć pod uwagę możliwość większego zapotrzebowania na cisatrakurium i skrócenia czasu jego działania .

Produkt Cisatracurium Noridemjest roztworem hipotonicznym i nie wolno podawać go łącznie z przetaczaną krwią w jednym cewniku dożylnym.

Pacjenci na Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT)

Podczas podawania zwierzętom laboratoryjnym laudanozyny (metabolit cisatrakurium i atrakurium) w dużych dawkach, obserwowano przemijającą hipotonię, a u niektórych gatunków objawy pobudzenia centralnego układu nerwowego. U najbardziej wrażliwych gatunków zwierząt działanie to wystąpiło przy stężeniach laudanozyny w osoczu podobnych do tych, które obserwowano u niektórych pacjentów na OIT po podaniu długotrwałej infuzji atrakurium.

W związku z mniejszą wymaganą szybkością wlewu dożylnego cisatrakurium, stężenia laudanozyny w osoczu wynoszą około jednej trzeciej stężeń obserwowanych po wlewie dożylnym atrakurium.

Pojawiły się nieliczne doniesienia, że u pacjentów hospitalizowanych na OIT, którym podawano atrakurium i inne leki, obserwowano drgawki. Pacjenci ci mieli zwykle jedno lub więcej schorzeń predysponujących do drgawek (np. uraz czaszki, encefalopatia hipoksyjna, obrzęk mózgu, wirusowe zapalenie mózgu, mocznica). Nie potwierdzono związku przyczynowego tych obserwacji z laudanozyną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Liczne produkty leczniczych wpływają na siłę i czas działania środków wywołujących niedepolaryzacyjny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Są to na przykład:

Nasilenie działania:

Środki znieczulające: enfluran, izofluran i halotan (patrz punkt 4.2), ketamina, oraz inne środki wywołujące niedepolaryzacyjny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, antybiotyki (w tym aminoglikozydy, polimyksyny, spektynomycyna, tetracykliny, linkomycyna i klindamycyna), leki przeciwarytmiczne (w tym propranolol, leki blokujące kanały wapniowe, lignokaina, prokainamid i chinidyna), leki moczopędne (w tym furosemid i prawdopodobnie tiazydy, mannitol, acetazolamid), sole magnezu, sole litu, leki blokujące zwoje nerwowe (trimetafan, heksametonium).

Uprzednie długotrwałe podawanie fenytoiny lub karbamazepiny może osłabiać działanie cisatrakurium.

Uprzednie podanie suksametonium nie wpływa na czas trwania niedepolaryzacyjnego bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołanego podaniem cisatrakurium we wstrzyknięciu dożylnym; zmian szybkości podawania wlewu dożylnego nie jest konieczna.

Podanie suksametonium w celu przedłużenia czasu trwania zwiotczenia wywołanego przez środki powodujące niedepolaryzacyjny blok może spowodować wystąpienie przedłużonego i złożonego bloku, którego usunięcie za pomocą inhibitorów acetylocholinoesterazy może być trudne.

Niektóre leki mogą niekiedy zaostrzyć lub ujawnić utajoną miastenię lub nawet wywołać zespół miasteniczny, czego następstwem może być zwiększona wrażliwość na działanie środków wywołujących niedepolaryzacyjny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Do leków takich należą różne antybiotyki, beta-adrenolityki (propranolol, oksprenolol), leki przeciwarytmiczne (prokainamid, chinidyna), leki przeciwreumatyczne (chlorochina, D- penicylamina), trimetafan, chlorpromazyna, steroidy, fenytoina i sole litu.

Leczenie inhibitorami acetylocholinoesterazy, powszechnie stosowane w terapii choroby Alzheimera (takich jak donepezyl) może skrócić czas trwania oraz zmniejszyć nasilenie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołanego przez cisatrakurium.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cisatrakurium u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane.

Z tego względu produktu Cisatracurium Noridem nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo, czy cisatrakurium lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy stosowania cisatrakurium. Produkt Cisatracurium Noridem jest zawsze stosowany w skojarzeniu ze środkami wywołującymi znieczulenie ogólne, w związku z czym obowiązują środki ostrożności związane z wykonywaniem przez pacjenta po takim znieczuleniu czynności wymagających koncentracji.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych występujących bardzo często, często i niezbyt często ustalono na podstawie połączonych danych z badań klinicznych.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania określonej w następujący sposób: bardzo często ^ 1/10, często ^1/100 i <1/10, niezbyt często ^ 1/1000 i <1/100, rzadko ^ 1/10 000 i <1/1000, bardzo rzadko: <1/10 000.

Dane z badań klinicznych

Zaburzenia serca

Często:

bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często:

niedociśnienie

Niezbyt często:

zaczerwienienie skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

wysypka

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

reakcje anafilaktyczne

Po podaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe obserwowano występowanie reakcji anafilaktycznych o różnym stopniu ciężkości.

Istnieją doniesienia o bardzo rzadkim występowaniu ciężkich reakcji anafilaktycznych u pacjentów otrzymujących cisatracurium w połączeniu z jednym lub kilkoma innymi lekami anestetycznymi.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

miopatia, osłabienie siły mięśniowej

Nieliczne prace donoszą o występowaniu u ciężko chorych pacjentów przebywających na OIT osłabienia siły mięśniowej i (lub) miopatii po przedłużonym podawaniu leków zwiotczających mięśnie szkieletowe. Większość tych pacjentów otrzymywała równocześnie leki kortykosteroidowe. Zdarzenia te występowały z niewielką częstością w związku z podawaniem cisatrakurium i nie potwierdzono ich związku przyczynowego z tym lekiem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Głównymi objawami przedawkowania cisatracurium jest przedłużone porażenie mięśni oraz jego następstwa.

Postępowanie

Do chwili powrotu samoistnej, wydolnej czynności oddechowej niezbędne jest utrzymanie wentylacji płuc i odpowiedniego wysycenia krwi tętniczej tlenem. Należy stosować środki wywołujące pełną sedację, ponieważ cisatracurium nie znosi świadomości. Podanie inhibitorów acetylocholinoesterazy może przyspieszyć powrót przewodnictwa po pojawieniu objawów samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Cisatrakurium jest lekiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe, kod ATC: M03A C11.

Cisatrakurium jest środkiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe, o strukturze benzylizochinolinowej, wywołującym blok niedepolaryzacyjny, o średnio długim czasie działania.

W badaniach klinicznych u ludzi wykazano, że cisatrakurium w dawkach stanowiących nawet ośmiokrotność ED95, nie wywołuje zależnego od dawki uwalniania histaminy.

Mechanizm działania

Cisatrakurium wiąże się z receptorami cholinergicznymi płytki motorycznej, antagonizując działanie acetylocholiny, czego rezultatem jest konkurencyjny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Działanie to można łatwo odwrócić, stosując odwracalne inhibitory acetylocholinoesterazy, takie jak neostygmina lub edrofonium.

Dawka potrzebna do usunięcia 95% odpowiedzi skurczowej mięśnia przywodziciela kciuka na stymulację nerwu łokciowego (ED95) podczas znieczulenia złożonego przy użyciu opioidu (tiopental/fentanyl/midazolam) wynosi 0,05 mg/kg mc.

ED95 cisatrakurium u dzieci podczas znieczulania halotanem wynosi 0,04 mg/kg mc

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W organizmie człowieka cisatrakurium podlega degradacji w fizjologicznym zakresie wartości pH i temperatury poprzez eliminację Hofmanna (proces chemiczny), która prowadzi do powstania laudanozyny i monoczwartorzędowego metabolitu akrylanowego. Ten ostatni jest hydrolizowany przez nieswoiste esterazy osoczowe do monoczwartorzędowego alkoholu. Eliminacja cisatrakurium jest w dużym stopniu niezależna od czynności narządów wewnętrznych, ale wątroba i nerki są głównymi drogami eliminacji jego metabolitów.

Metabolity te nie wykazują właściwości blokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Farmakokinetyka u dorosłych pacjentów

Ogólne właściwości farmakokinetyczne cisatrakurium, oceniane przy użyciu modelu niekompartmentowego, nie były zależne od dawki w badanych zakresach (0,1-0,2 mg/kg mc., tj. dwu i czterokrotność ED95).

Metoda farmakokinetyki populacyjnej potwierdziła to w rozszerzonym zakresie dawek do 0,4 mg/kg mc. (ośmiokrotność ED95). Poniższa tabela przedstawia parametry farmakokinetyczne cisatrakurium po stosowaniu dawek 0,1 i 0,2 mg/kg mc. u zdrowych dorosłych osób.

Parametr

Zakres średnich wartości

Klirens

od 4,7 do 5,7 ml/min/kg

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym

od 121 do 161 ml/kg

Okres połowicznej eliminacji

od 22 do 29 min

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

Nie wykazano klinicznie istotnych różnic między parametrami farmakokinetycznymi cisatrakurium u pacjentów w podeszłym wieku a parametrami u młodych osób

dorosłych. Charakterystyka ustępowania bloku niedepolaryzacyjnego również pozostaje niezmieniona.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie wykazano klinicznie istotnych różnic między parametrami farmakokinetycznymi cisatrakurium u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek lub z ciężką niewydolnością wątroby a parametrami u zdrowych osób dorosłych. Charakterystyka ustępowania bloku niedepolaryzacyjnego również pozostaje niezmieniona.

Farmakokinetyka podczas wlewu dożylnego

Farmakokinetyka cisatrakurium po podaniu we wlewie dożylnym jest podobna do uzyskiwanych po pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym. Charakterystyka powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po zastosowaniu cisatracurium w postaci infuzji nie zależy od czasu trwania wlewu dożylnego i jest podobna do obserwowanej po jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym.

Farmakokinetyka u pacjentów na Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT)

Farmakokinetyka cisatrakurium u pacjentów hospitalizowanych na OIT otrzymujących produkt w postaci długotrwałych wlewów dożylnych jest podobna do farmakokinetyki u zdrowych osób dorosłych poddawanych zabiegom chirurgicznym, otrzymujących lek dożylnie w postaci wlewów dożylnych lub w pojedynczych wstrzyknięciach. Charakterystyka samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po zastosowaniu cisatrakurium w postaci wlewów dożylnych u pacjentów hospitalizowanych na OIT jest niezależna od czasu trwania wlewu dożylnego.

U pacjentów na OIT z nieprawidłową czynnością nerek i (lub) wątroby, stężenia metabolitów są większe (patrz punkt 4.4). Metabolity te nie biorą udziału w blokowaniu przewodnictwa nerwowo- mięśniowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność ostra

Nie mogły zostać przeprowadzone istotne badania dotyczące ostrej toksyczności. Objawy toksyczności opisano w punkcie „Przedawkowanie”

Toksyczność podostra:

W badaniach po podawaniu wielokrotnym przez trzy tygodnie, przeprowadzonych na psach i małpach, nie wykazano oznak toksyczności specyficznych dla substancji czynnej.

Mutagenność

Cisatrakurium nie wykazywało działania mutagennego w mikrobiologicznych testach mutagenności in vitro w stężeniach do 5000 p,g/płytkę.

W badaniach cytogenetycznych in vivo na szczurach nie zaobserwowano istotnych nieprawidłowości chromosomalnych podczas stosowania podskórnie dawek do 4 mg/ kg mc.

W badaniu mutagenności in vitro z zastosowaniem mysich komórek chłoniaka wykazano mutagenne działanie cisatrakurium w stężeniu 40 ^g/ml i większym.

Pojedyncza pozytywna odpowiedź mutagenna na produkt używany rzadko i (lub) krótkotrwale prawdopodobnie nie ma znaczenia kliniczngo.

Rakotwórczość

Nie prowadzono badań nad rakotwórczym działaniem produktu.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na płodność. W badaniach na szczurach nie stwierdzono negatywnego wpływu cisatrakurium na rozwój płodu.

Tolerancja miejscowa

W badaniach dotyczących podania dotętniczego u królików, cisatrakurium było dobrze tolerowane i nie stwierdzono zmian spowodowanych działaniem leku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Roztwór kwasu benzenosulfonowego 32% w/v (do korekty pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Niniejszego produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem tych, które wymieniono w punkcie 6.6.

Ponieważ produkt Cisatracurium Noridem jest trwały tylko w kwaśnych roztworach, nie powinien być mieszany w tej samej strzykawce lub podawany przez tę samą igłę razem z roztworami zasadowymi, np. tiopentalem sodu. Lek wykazuje niezgodności farmaceutyczne z ketorolakiem z trometamolem oraz z propofolem w emulsji do wstrzykiwań.

6.3    Okres ważności

Okres ważności przed rozcieńczeniem: 2 lata.

Wykazano chemiczną i fizyczną trwałość produktu przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 5°C i 25°C (patrz punkt 6.6).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie użyty natychmiast, za zapewnienie właściwych warunków i czasu przechowywania produktu przed podaniem odpowiada użytkownik, przy czym czas ten nie powinien przekroczyć 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C, chyba, że roztwór został przygotowany kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego określono w punkcie 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml roztworu w przezroczystej ampułce z obojętnego szkła typu I, pudełko zawierające 5 sztuk

10 ml roztworu w przezroczystej ampułce z obojętnego szkła typu I, pudełko zawierające 1 sztukę

5 ml roztworu w przezroczystej ampułce z obojętnego szkła typu I, pudełko zawierające 5 sztuk

5 ml roztworu w przezroczystej ampułce z obojętnego szkła typu I, pudełko zawierające 1 sztukę

2.5    ml roztworu w przezroczystej ampułce z obojętnego szkła typu I, pudełko zawierające 5 sztuk

2.5    ml roztworu w przezroczystej ampułce z obojętnego szkła typu I, pudełko zawierające 1 sztukę

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Należy stosować wyłącznie roztwory przezroczyste i niemal bezbarwne z tolerancją do jasnożółtych lub zielonawożółtych. Przed zastosowaniem należy skontrolować wygląd roztworu. Jeżeli wygląd roztworu jest zmieniony lub pojemnik jest uszkodzony, produkt należy wyrzucić.

Rozcieńczony produkt Cisatracurium Noridem jest fizycznie i chemicznie trwały, przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 5°C i 25°C w stężeniu 0,1 - 1 mg/ml w wymienionych poniżej płynach infuzyjnych, w pojemnikach polipropylenowych:

roztwór chlorku sodu (0,9% w/v) do infuzji roztwór glukozy (5% w/v) do infuzji

roztwór chlorku sodu (0,18% w/v) i glukozy (4% w/v) do infuzji

roztwór chlorku sodu (0,45% w/v) i glukozy (2,5% w/v) do infuzji

Ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących, należy go rozcieńczać bezpośrednio przed zastosowaniem. W innym wypadku należy go przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 6.3.

W warunkach symulujących infuzję przez końcówkę w kształcie litery Y wykazano, że Cisatracurium Noridem nie wykazuje niezgodności farmaceutycznych z następującymi lekami powszechnie stosowanymi w okresie okołooperacyjnym: cytrynianem fentanylu i chlorowodorkiem midazolamu. Jeżeli inne leki są podawane przez tę samą założoną na stałe igłę lub kaniulę, co produkt Cisatracurium Noridem, zaleca się, żeby po wstrzyknięciu każdego leku przepłukać układ stosowną ilością odpowiedniego płynu do podawania dożylnego, np. roztworu chlorku sodu do infuzji (0,9% w/v).

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych dożylnie, jeśli jako miejsce wstrzyknięcia wybiera się małą żyłę, po podaniu produktu Cisatracurium Noridem należy przepłukać ją odpowiednim płynem do podawania dożylnego, np. roztworem chlorku sodu do infuzji (0,9% w/v).

Instrukcja otwierania ampułki

Ampułki są wykonane w technologii nacięcia w jednym punkcie - OPC (One Point Cut) i należy je otwierać według poniższej instrukcji:

•    Trzymać ampułkę w jednej ręce za jej dolną część, w sposób pokazany na ilustracji nr 1.

•    Schwycić drugą ręką górną część ampułki, układając kciuk powyżej kolorowej kropki, i przycisnąć w sposób wskazany na ilustracji nr 2.

Ilustracja nr 1 Ilustracja nr 2

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou,

Mitsi Building 3

Office 115, 1065 Nicosia, Cypr

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Cisatracurium Noridem